Кайта келүү

 

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2019-жылдын 1-ноябрындагы

№ 2019-П-33/55-1-(НФКУ) токтомуна карата

тиркеме

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө 

ЖОБО 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1-глава. Жалпы жоболор 

1. Бул "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жободо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн турак жай-сактык кредиттик компаниялардын (мындан ары - ТСКК) ишин лицензиялоо тартиби, ТСККлардын капиталында чектүү катышууга уруксат алуу, алардын кызмат адамдарын макулдашуу, обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү аркылуу алардын ишкердик чөйрөсүн кеңейтүү тартиби, ошондой эле уюштуруу документтерине сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу тартиби белгиленген.

2. Турак жай-сактык кредиттик компания (мындан ары ТСКК) - айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияга ээ банк эмес финансы-кредит уюму болуп саналат жана анын иши аманатчылардын акча каражаттарын турак жай-сактык аманаттарга (депозиттерге) багыттоого жана анын аманатчыларына мамлекеттик турак жай программаларынын алкагында жеке курулушка, турак жайларды же батирлерди сатып алууга же турак жай шартын жакшыртууга кредиттерди сунуштоого багытталган.

3. ТСКК акционердик коом түрүндө түзүлгөн коммерциялык уюм болуп саналат жана ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөн күндөн тартып юридикалык жак статусуна ээ болот.

ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери катары төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берген жеке адамдар жана/же юридикалык жактар болушу мүмкүн:

- канааттандыраарлык финансылык абалга ээ;

- салыктарды, аларга теңдештирилген төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелери болбогон;

- финансы-кредит уюмунун лицензиясын/күбөлүгүн кайтарып алууга алып келген иш-аракеттерин (аракеттенбей коюусун) кошо алганда, аларга карата таасир этүү чаралары колдонулбаган же анын/алардын банктык мыйзамдарды бузууга жол бергендигин тааныган чечимдер кабыл алынбаган;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте финансылык же экономикалык кылмыштар жана жоруктар үчүн соттолбогон, жокко чыгарылбаган же жоюлбаган соттуулугу болбогон;

- соттун уюштуруучуга/акционерге банк жана/же финансы багытында ишти жүзөгө ашыруусуна тыюу салган чечими болбогон.

Төмөнкү жеке адамдар жана/же юридикалык жактар ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери боло алышпайт:

- тизмеси Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда каттоодон өткөртүлгөн же алардын катышуучулары жана/же аффилирленген жактары катары оффшордук аймактарда катталган юридикалык жактар же болбосо оффшордук аймактарда жашаган жеке адамдар;

- тизмеси Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда жашаган, оффшордук аймактардын резиденттери болуп саналган жеке адамдар;

- белгиленген тартипте өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды жана бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана иликтөөгө мүмкүндүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана документтерди сунуштабаган же болбосо бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана иликтөөгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктабаган жеке адамдар жана юридикалык жактар;

- Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте ТСККнын акцияларын сатып алууга жумшалган акча каражаттарын алуу булактарынын мыйзамдуулугун тастыктабаган жеке адамдар жана юридикалык жактар.

4. ТСКК өз ишин баштоо үчүн Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык Улуттук банктан айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алууга тийиш.

5. ТСКК, алар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен жүзөгө ашырышы мүмкүн:

1) турак жай-сактык аманатын (депозитин), башкача айтканда ТСККнын аманатчылары тарабынан ТСККнын эсебине салынган жана ТСККнын аманатчысынын турак жай шартын жакшыртууга багытталган улуттук валютадагы акча каражаттардын суммасын кабыл алуу;

2) турак жай-сактык кредиттик системасынын (мындан ары - ТСКС) катышуучуларына мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында жеке курулушка, турак жайларды (батирлерди) сатып алууга же турак жай шартын жакшыртууга кредит берүү.

Ушул Жобонун максаттарында ТСКСтин катышуучусу катары жеке курулуш, турак жайларды (батирлерди) сатып алуу же турак жай шартын жакшыртуу үчүн кредит алуу максатында ТСККнын эсебине акча каражаттарын салган жеке адам таанылат. ТСККнын эсептер менен иштөө, кредит берүү тартиби Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жөнгө салынат.

2-глава. Улуттук банкка тапшырылуучу документтерге карата талаптар 

6. Ушул Жобонун талаптарына ылайык ТСККнын Улуттук банкка берилген, бир барактан ашык нускасынын ар бири өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлуп, аларга ТСККнын жетекчисинин колу коюлууга жана ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө (бар болсо) жана тастыкталууга (тастыктоо жөнүндө мыйзам талаптары болсо) тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

6-1. Эгер Улуттук банк чечим кабыл алуу үчүн берилген маалыматтарды жетишсиз деп эсептесе лицензия берүүнүн, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоонун, кызмат адамдарын макулдашуунун, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүүнүн алкагында Улуттук банк арыз ээлери тарабынан суроо-талапта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө берилүүгө тийиш болгон лицензиялоо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кыла алат.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

6-2. ТСКК, жеке адамдар жана юридикалык жактар, ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка берилүүгө тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 12-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун берүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

7. Улуттук банкка документтин түп нускасы жана/же анын талапка ылайык тастыкталган көчүрмөсү тапшырылууга тийиш. Чет өлкөлүк уюштуруучулар/акционерлер документтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сунуштоого тийиш. Чет тилде сунушталган документтер талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик жана/же расмий тилдердеги котормосу менен бирге берилиши зарыл.

Зарылчылык келип чыккан шартта, айрым документтер Улуттук банктын талабы боюнча электрондук формада берилет.

8. Лицензия алууга өтүнүч жана документтер кайтарылып алынган учурда же лицензия берүүдөн баш тартылган, ТСККнын капиталында чектүү катышууга берилген өтүнүч кат канааттандырылган/канааттандыруудан баш тартылган шартта жана ушул Жобонун алкагында башка учурларда, ТСККнын жана өтүнүч ээсинин документтери Улуттук банк тарабынан кайтарылып берилбейт.

9. Улуттук банк ушул Жобонун алкагында документтердин толук берилгендигин жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келишин карайт.

Эгерде ушул Жобонун алкагында берилген документтер толук эмес болуп чыкса, же болбосо белгиленген талаптарга жооп бербесе (табылган кемчиликтер/дал келбестиктер лицензия/макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналган учурларды эске албаганда), Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү себептерин чагылдыруу менен ал документтерди жеткире иштеп чыгууга кайра өтүнүч ээсине кайтарат.

10. Эгерде документтер Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мөөнөтү белгиленген талаптарды канааттандырган документтерди Улуттук банк алган күндөн тартып эсептелет.

11. Ушул жободо башка учурлар каралбаса, Улуттук банктын документтерди кароо мөөнөтүнө өтүнүч ээси документтерди жеткире иштеп чыгуу үчүн сарптаган убакыт кирбейт.

12. Улуттук банк ТСКК тарабынан лицензия алуу үчүн берилген документтерди белгиленген талаптарга жооп берген бардык документтерди алган күндөн тартып эки айдан ашпаган мөөнөт ичинде карап чыгат. Документтерди кароо мөөнөтү көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банктын төрагасынын орун басары/ Башкарманын мүчөсү тарабынан он беш жумуш күнүнө узартылышы мүмкүн.

Улуттук банктын ТСККга лицензия берүү, ТСККны мамлекеттик каттоо/кайра каттоодон өткөрүү үчүн кат жүзүндө макулдук берүү жөнүндө чечими ТСККнын ишин көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселесин тескөөгө алган, Улуттук банктын төрагасынын орун басары/ Башкарманын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.

Айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна ТСККга берилген лицензияга кол коюу жана берүү ТСККнын лицензия алышына жооптуу болгон, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмү тарабынан, ал эми областтык башкармалыктарда жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүндө областтык башкармалыктардын начальниктери жана Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн директору тарабынан жүзөгө ашырылат.

3-глава. Турак жай-сактык кредиттик компанияны түзүү 

13. ТСККны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин аны түзүү үчүн зарыл документтерди даярдоо максатында уюштуруучулар/акционерлер Улуттук банк менен документтерди карап чыгуу маселелери боюнча иш алып барган ыйгарым укуктуу адамды (мындан ары - ыйгарым укуктуу адам) аныкташат. Мында, ыйгарым укуктуу адам мындай документтерге кол коюуга жана аларды Улуттук банкка берүүгө ыйгарым укуктары жөнүндө тиешелүү документтин көчүрмөсүн берүүгө тийиш.

14. ТСККнын лицензиясын алуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтер берилүүгө тийиш:

1) Директорлор кеңешинин төрагасынын же уюштуруучу/акционер (бир эле уюштуруучу/акционер болгон шартта) тарабынан же уюштуруучулардын/акционерлердин жалпы жыйынында ыйгарым укук чегерилген башка адамдын кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч (1-тиркеме);

2) уюштуруучулардын/акционерлердин жалпы жыйынында толтурулган протокол же уюштуруучунун/акционердин (бир эле уюштуруучу/акционер болгон шартта) ТСККны түзүү, уставды бекитүү, анын кызмат адамдарын дайындоо/шайлоо жөнүндө тиешелүү чечими (эки нускада);

3) уюштуруу келишими (эки же андан көп уюштуруучу/акционер болгон шартта) (эки нускада). Уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон маселелердин болжолдуу тизмеси 2-тиркемеде келтирилген;

4) ТСККнын уставы (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон маселелердин болжолдуу тизмеси 3-тиркемеде келтирилген;

5) уюштуруучулардын/акционерлердин анкеталары (5-тиркеме) кошо тиркелген ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери тууралуу маалыматтар (4-тиркеме);

6) ТСККнын 6-тиркемеде келтирилген маселелерди камтыган, келээрки үч жылга каралган бизнес-планы;

7) ТСККнын уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелер чөйрөсү же аларга жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу) жөнүндө маалымат;

8) ТСККнын ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдарынын ушул Жобонун талаптарына ылайык келишин тастыктаган маалыматтар (документтер) жана анкеталар (7-тиркеме);

9) ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери тарабынан уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар. Улуттук банк уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кылууга укуктуу;

10) ТСККлардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин талаптарына ылайык иштелип чыккан, он беш жылга каралган болжолдуу имитациялык үлгү;

11) Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо фондуна кирүүгө билдирме.

15. Ушул Жобонун 14-пунктунда лицензия алуу үчүн каралган документтер ТСКК жайгашкан дарек боюнча сунушталат:

- Улуттук банктын борбордук аппаратына - Бишкек шаарында жана Чүй областында жайгашкан ТСККлар;

- Улуттук банктын областтык башкармалыктарына - Чүй жана Баткен областтарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан ТСККлар;

- Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө - Баткен областында жайгашкан ТСККлар.

16. ТСККга лицензия берүү чечими кабыл алынган учурда Улуттук банк ушул Жобонун 14-пунктунун 2-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускасын кошо тиркөө менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ТСККны мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн кат жүзүндө макулдук берет.

17. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча ТСККны мамлекеттик каттоодон өткөрүү документтерин кароону токтотууга же макулдугун жокко чыгарууга укуктуу;

1) эгерде өтүнүч ээсинин финансылык же укуктук абалында ТСККга лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп санала турган өзгөртүүлөр орун алса;

2) ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери жана кызмат адамдары тууралуу маалыматтарды кошо алганда, так эмес маалыматтар аныкталган учурда.

Улуттук банк тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде ТСККны мамлекеттик каттоодон өткөрүү документтерин кароо токтотулгандыгы же макулдугу жокко чыгарылгандыгы тууралуу ТСККга кат жүзүндө маалымдайт.

18. ТСКК мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктү алгандан кийинки он календардык күн ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү:

1) лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;

2) ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

3) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөлөрү;

4) акционерлердин реестри;

5) Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине ТСККнын уставдык капиталы катары Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген өлчөмдө каражат салынгандыгын тастыктаган документ. Топтоо эсебиндеги каражаттарды уюштуруучулар/акционерлер лицензия алганга чейин кандайдыр бир максатка колдоно алышпайт;

6) лицензия берүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө жыйым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

7) Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" Мыйзамына ылайык Депозиттерди коргоо фондуна кирүү төгүмү чегерилгендигин тастыктаган документ.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

19. Лицензия (8 жана 9-тиркемелер), ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн, ченемдик укуктук актылардын талаптарына жооп берген документтер тапшырылгандан кийин он беш жумуш күн ичинде берилет.

20. Айрым банктык операцияларды улуттук валютада жүргүзүү лицензиясы боюнча уруксат берилген банктык операциялардын тизмеси лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

21. Лицензия чектелбеген мөөнөткө берилет, ал жеке таандык болуп саналат жана үчүнчү жактарга берилбейт. Лицензиянын көчүрмөсү анык эмес болуп саналат.

22. ТСККга лицензия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдөгү акы төлөөнүн негизинде берилет.

23. ТСКК лицензия (же лицензиянын жуп нускасын) алган учурда, ыйгарым укуктуу өкүл инсандыгын тастыктаган документин жана лицензия (же анын жуп нускасын) алууга уруксат берген ТСККнын талаптагыдай таризделген ишеним катын/документтерин көрсөтөт.

24. Лицензиянын түп нускасы жоголгон учурда же жараксыз болуп калган шартта, ТСКК документ жоголгондугун же жараксыз болуп калгандыгын тастыктаган документтерди тиркөө менен Улуттук банкка лицензиянын жуп нускасын берүү жөнүндө өтүнүч кат менен кайрылат. ТСКК лицензия жоголгон же жараксыз болуп калган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде өтүнүч кат берүүгө милдеттүү. Лицензиянын жуп нускасы ТСККнын өтүнүч катынын, табылган буюмдар бюросунан маалымдаманын жана лицензияны жоготкондугу тууралуу газетага чыккан жарыянын көчүрмөсүнүн негизинде берилет. Жуп нусканы берүүдө ТСККнын лицензиясынын каттоо номери өзгөртүүсүз калтырылат. Берилген лицензияга "Жуп нуска" деген белги коюлат. Лицензиянын жуп нускасы ТСКК тиешелүү өтүнүч катты сунуштаган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө акы төлөнгөн шартта берилет.

4-глава. Лицензия берүүдөн баш тартуу негиздери 

25. Улуттук банк төмөндө келтирилген жагдайлар боюнча лицензия берүүдөн баш тартышы мүмкүн:

1) лицензия алуу үчүн сунушталган уюштуруу документтери же башка документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе;

2) ушул Жободо каралган же ушул Жобонун 6-1-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан суралган документтер (суроо-талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күндөн тартып 10 (он) жумуш күн ичинде толук көлөмдө берилбесе. Мындай мүчүлүштүктөр четтетилген учурда документтер жалпы негиздер боюнча каралат;

3) эгерде Улуттук банк мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук бергенден кийин өтүнүч ээсинин финансылык же укуктук абалында лицензия берүүдөн баш тартууга негиз болушу мүмкүн болгон өзгөрүүлөр орун алса (анын ичинде финансылык абалы начарласа);

4) ТСККнын ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары ушул Жободо белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

5) уюштуруучулар/акционерлер ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе;

6) ТСККнын минималдуу уставдык капиталын түзүү өлчөмү, түзүмү, булагы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбесе;

7) минималдуу уставдык капитал өлчөмү Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

8) лицензия алуу үчүн такталбаган маалыматтарды камтыган документтер тапшырылса;

9) лицензия берүү үчүн мамлекеттик алым төлөнбөсө;

10) уюштуруучуларга/акционерлерге ишкердиктин бул түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечими болсо жана/же уюштуруучулардын/акционерлердин бирине же бардыгына карата экономикалык жана/же кызматтык кылмыш ишине жол бергендиги үчүн күнөөлүү катары таануу жөнүндө соттун чечими болсо;

11) лицензия алуу үчүн ушул Жобонун талаптарын аткарбаса;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча;

13) Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө" мыйзамына ылайык Депозиттерди коргоо фондуна кирүү төгүмү төлөнбөсө.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

26. Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер жөнүндө мындай чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнү ичинде ТСККнын ыйгарым укуктуу өкүлүнө кат жүзүндө билдирет.

5-глава. ТСККнын уставдык капиталына карата коюлуучу талаптар 

27. ТСККнын капиталы банктык/финансылык иштерге мүнөздүү потенциалдуу жоготуулардын ордун жабуу үчүн анын кирешесинин жана туруктуу өсүшүнүн камсыздоосу катары колдонулат, ТСККнын кардарларынын ишениминин гаранты болуп саналат жана банк ишин жүргүзүүдө келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге каршы чара катары колдонулат.

28. ТСККнын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн уставдык капитал түзөт. ТСККнын капиталынын курамына акционерлер салган каражаттарды кайра кайтаруу боюнча милдеттенмеси жок жана Улуттук банктын талаптарына жооп берген уставдык капитал гана кирет.

29. ТСККнын уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында гана, нак эмес формада, уюштуруучулардын/акционерлердин акча каражаттарынын эсебинен гана түзүлөт. Уставдык капиталдын өлчөмү Улуттук банктын макулдугу менен гана өзгөртүлүшү мүмкүн.

30. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы № 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

31. ТСКК акциялар эмиссиясын Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган талаптарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.

32. ТСККнын уставдык капиталын түзүүдө же көбөйтүүдө акциялар боюнча төлөөлөр акча каражаттары түрүндө гана, ошондой эле өткөн жылдар үчүн бөлүштүрүлбөгөн пайданы ТСККнын уставдык капиталын көбөйтүү үчүн багыттоо аркылуу ишке ашырылат. Негизги каражаттардын, материалдык жана материалдык эмес активдердин эсебинен ТСККнын уставдык капиталын түзүүгө же өлчөмүн көбөйтүүгө жол берилбейт.

33. ТСКК жеке таандык акцияларды гана чыгара алат. ТСККнын акциялары жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялар болуп бөлүнөт.

34. ТСКК өз акцияларын күрөө катары кабыл алууга укугу жок.

35. ТСКК лицензия алганга чейин Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын биринде ачылган топтоо эсебине уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүндө каражаттарды салууга милдеттүү.

36. ТСККга акционерлерге жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди төлөп берүү боюнча кепилдик берүүсүнө тыюу салынат.

37. Улуттук банк төмөнкү учурларда ТСККга дивиденддерди төлөп берүүгө тыюу салууга же чектөөгө укуктуу:

1) эгерде бул ТСККнын экономикалык ченемдерди бузуусуна алып келсе;

2) эгерде ТСККнын капиталынын шайкештик коэффициенти Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу чек деңгээлинде болсо;

3) эгерде Улуттук банктын талаптарына ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүлбөсө же жетиштүү эмес өлчөмдө түзүлсө;

4) эгерде ТСККнын өткөн жылдар үчүн жана/же отчеттук жыл ичинде орду жабылбаган чыгымдары бар болсо;

5) эгерде ТСККнын финансылык абалы начарлап кетсе;

6) Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган башка учурларда.

6-глава. ТСККнын акцияларын сатып алуу тартиби 

38. ТСККнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы он жана андан ашык пайызын сатып алуу үчүн юридикалык жактар жана/же жеке адамдар ушул Жобонун 3-пунктунда белгиленген талаптарга жооп берүүлөрү тийиш.

39. ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акцияларынын он жана андан ашык пайызын сатып алуу үчүн юридикалык жактар жана/же жеке адамдар Улуттук банктан алдын ала уруксат алуусу зарыл.

1) ТСККнын акцияларын сатып алууга уруксат алуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтер тапшырылууга тийиш:

юридикалык жактар үчүн:

- ТСККнын акцияларын сатып алууга өтүнүч кат;

- юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, юридикалык жактын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;

- юридикалык жактын ТСККнын акцияларын сатып алуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органынын чечими;

- ТСККнын акцияларын сатып алууга багытталган акча каражаттарды алуу булактары жөнүндө документтер жана маалыматтар;

- ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган документтер жана маалыматтар;

- өтүнүч ээсинин канааттандыраарлык финансылык абалын тастыктаган документтер;

жеке адамдар үчүн:

- 5-тиркемедеги форма боюнча анкетаны тиркөө менен акцияларды сатып алуу үчүн өтүнүч кат;

- акцияларды сатып алууга багытталган акча каражаттарын алуу булактары жөнүндө документтер жана маалыматтар;

- ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган документтер жана маалыматтар;

- өтүнүч ээсинин канааттандыраарлык финансылык абалын тастыктаган документ;

2) жеке адамдардын жана юридикалык жактардын канааттандыраарлык финансылык абалы дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүүгө болот:

- өтүнүч кат сунушталган күнгө карата Кыргыз Республикасынын бюджети жана салык органдары алдында орду жабылбаган карыздарынын жок болушу;

- өтүнүч кат сунушталган күнгө карата жеке адамдар жана юридикалык жактар алдында орду жабылбаган жана мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелердин жок болушу;

- өтүнүч кат сунушталган күнгө карата кирешелүү ишинин болушу (юридикалык жактарга карата);

3) банктык жана/же финансы чөйрөсүндөгү мыйзамдардын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол берген, аларга карата Улуттук банк тарабынан кооптуу, ишенимсиз жана алгылыксыз банктык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катыштыгы бар катары таанылган чечим чыгарылган жеке адамдарга талаптарды бузууга жол бергендиги фактылары аныкталган күндөн тартып беш жыл ичинде ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акцияларынын он жана андан ашык пайызын сатып алууга Улуттук банк тарабынан уруксат берилбейт.

40. Эгерде ТСККнын капиталында чектүү катышуу Улуттук банктын уруксатысыз алынса, мындай бүтүм жараксыз болуп саналат.

Улуттук банк жараксыз бүтүмдүн шарттарын анык эмес катары таануу тууралуу талап менен сотко кайрылууга укуктуу.

41. Улуттук банк ТСККнын акцияларын сатып алуу үчүн ушул Жободо белгиленген талаптарды канааттандырган өтүнүч каттарды жана документтерди алган күндөн тартып отуз календардык күн ичинде ТСККга акцияларды сатып алууга макулдугун же баш тарткандыгын билдирген кат жөнөтөт.

ТСККнын акцияларын сатып алууга Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн өтүнүч катты канааттандыруу/канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечим Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын ТСККнын ишин көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин жөнгө салган мүчөсү, ал эми областтык башкармалыктарда алардын начальниктери тарабынан кабыл алынат.

42. Улуттук банк ТСККнын акцияларын сатып алууга өтүнүч катын кароого алуу үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды талап кылууга укуктуу.

43. Улуттук банк кайсыл болбосун төмөнкү учурларда жеке адамдарга жана/же юридикалык жактарга ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акцияларынын он же андан ашык пайызын түзгөн акциялар топтомун сатып алууга макулдук берүүдөн баш тартууга укуктуу:

- акцияларды сатып алууга ниеттенген жак ушул Жобонун талаптарына жооп бербесе;

- сатып алууга ниеттенген жак такталбаган же толук эмес маалыматты сунуштаса.

44. ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акциялардын он же андан ашык пайызын, анын ичинде акцияларды кошумча сатып алуу аркылуу сатып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам жана/же юридикалык жак (мурастоону же аларга менчик укугун калыбына келтирүүнү кошо алганда, акцияларга менчик укукка ээ болуу ыкмасына карабастан) кат жүзүндө билдирме берүүгө жана Улуттук банктан алдын ала уруксат алууга милдеттүү.

ТСККнын добуш берүүчү акцияларынын он же андан ашык пайызына ээ жана акцияларды ээликтен ажыратып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам жана/же юридикалык жак бүтүмгө келишүү алдында ал тууралуу Улуттук банкка алдын ала маалымдоого милдеттүү.

7-глава. ТСККнын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн ачуу 

45. ТСКК өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырган филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ача алат.

Улуттук банк ТСККнын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрин электрондук түрдө жүргүзөт.

46. Филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө маалыматтар (анын ичинде жайгашкан жери жөнүндө) ТСККнын уставында камтылууга тийиш. ТСКК акционерлердин жалпы жыйынында филиал жана өкүлчүлүк ачуу тууралуу чечим кабыл алат жана ТСККнын уставына филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө тиешелүү маалыматтардын киргизилишин бекитет.

47. Юридикалык жак болуп саналбаган, ТСКК жайгашкан жерден тышкары жайгашкан жана операциялардын бардыгын жана/же бөлүгүн Филиал жөнүндө жобонун негизинде жүзөгө ашырган, ошондой эле ТСКК тарабынан ага берилген ыйгарым укуктардын чегинде иш алып барган обочолонгон бөлүмү ТСККнын филиалы болуп саналат.

Филиал менен ТСКК бирдиктүү уставдык капиталга, баланска, ошондой эле ТСККнын аталышына толугу менен дал келген, "филиал" деген сөз кошулган, бирдей аталышка ээ.

48. Юридикалык жак болуп саналбаган, ТСККнын таламында иш алып барган, ошондой эле ушул Жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн операцияларды эске албаганда, ТСККнын атынан бүтүмдөрдү же башка уруксат берилген иш-аракеттерди жүзөгө ашырган анын обочолонгон бөлүмү ТСККнын өкүлчүлүгү болуп саналат.

Өкүлчүлүк менен ТСКК бирдиктүү уставдык капиталга, баланска, ошондой эле ТСККнын аталышына толугу менен дал келген, "өкүлчүлүк" деген сөз кошулган, бирдей аталышка ээ.

49. Филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчиси ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органы тарабынан дайындалат жана белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта ТСККнын атынан филиалдын жетекчиси жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын жана башка иш-аракеттердин тизмеси келтирилүүгө тийиш.

50. Филиал/өкүлчүлүк ачуу үчүн ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:

1) филиал/өкүлчүлүк ачуу жөнүндө өтүнүчтү (10-тиркеме);

2) ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиал/өкүлчүлүк ачуу жөнүндө чечимин жана анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

3) анда Филиал ачуу максаттары, филиалга чегерилген банктык операциялардын тизмеси, пландаштырылып жаткан операциялардын масштабы жана мүнөзү, филиалдын жетекчисинин ыйгарым укуктары жана милдеттери көрсөтүлүүгө тийиш болгон Филиал жөнүндө жобо жана анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн (филиал ачуу үчүн);

4) Өкүлчүлүк жөнүндө жобо (өкүлчүлүк ачуу үчүн);

5) Филиалдын жетекчисинин жана башкы бухгалтеринин, ошондой эле өкүлчүлүктүн жетекчисинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчаларынын көчүрмөлөрү;

6) филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчисине берилген, ал жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген операциялар жана бүтүмдөр көрсөтүлгөн, ТСККнын жетекчиси тарабынан кол коюлган жана ТСККнын мөөрү менен бекитилген ишеним кат.

51. Улуттук банк ТСККнын филиал/өкүлчүлүк ачуу жөнүндө өтүнүчүн, ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын канааттандырган документтер берилген күндөн кийинки он беш күн ичинде карайт.

52. Кароонун жыйынтыгы боюнча документтер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банк ушул Жобонун 50-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында (филиал ачуу үчүн), 2 жана 4-пунктчаларында (өкүлчүлүк ачуу үчүн) белгиленген документтердин бирден түп нускаларын тиркөө менен ТСККнын филиалын/өкүлчүлүгүн мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдугун берет.

53. Филиадды/өкүлчүлүктү мамлекеттик каттоодон өткөргөндөн кийинки он календардык күн ичинде ТСКК Улуттук банкка төмөнкү документтердин бир нускасын кошо тиркөө менен билдирүү-кат берүүгө милдеттүү:

1) ТСККнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган Филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөсү;

2) ТСККнын мөөрү менен тастыкталган, филиал/өкүлчүлүк мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.

Улуттук банк ТСККнын филиалы/өкүлчүлүгү каттоодон өткөндүгү тууралуу тиешелүү жазууларды ТСККнын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине киргизет.

54. ТСККнын филиалы/өкүлчүлүгү жабылган учурда, тиешелүү чечимде көрсөтүлгөн филиалдын/өкүлчүлүктүн иши токтотулгандан тартып он календардык күн ичинде, ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү билдирүү катты (11-тиркеме) берет:

- ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды/өкүлчүлүктү жабуу тууралуу чечиминин көчүрмөсү;

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлгөн, филиалдын/өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгын каттоо тууралуу билдирменин көчүрмөсү.

Филиал/өкүлчүлүк жабылгандыгына байланыштуу ТСККнын уставына өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү ТСКК тарабынан уставга кезектеги өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилген учурда жүзөгө ашырылат.

55. ТСККнын филиалынын/өкүлчүлүгүнүн иши токтотулгандыгы мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки он календардык күн ичинде ТСКК юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын/өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгы каттоодон өткөртүлгөндүгү тууралуу документинин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен билдирүү катты Улуттук банкка берүүгө милдеттүү.

Улуттук банк ТСККнын филиалынын/өкүлчүлүгүнүн иши токтотулгандыгы тууралуу тиешелүү жазууну ТСККнын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине киргизет.

56. Филиалга жаңы жетекчи жана/же башкы бухгалтер дайындалган учурда ТСКК ал тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө жана филиалдын жетекчиси жана/же башкы бухгалтери жөнүндө маалыматтарды алар дайындалган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде сунуштоого милдеттүү. Билдирүүдө ошондой эле, филиалдын жетекчисинин же башкы бухгалтеринин кызмат ордун буга чейин ээлеген адамдын иштен бошонуу себептери, ошондой эле ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын иштен бошотуу жөнүндө чечиминин көчүрмөсү сунушталууга тийиш.

Улуттук банк ТСККнын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине тиешелүү жазууну киргизет.

57. Филиалдын жайгашкан орду өзгөрүп, ал мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылбаса, ТСКК ал тууралуу беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн билдирүүгө кошумча төмөнкү документтер кошо тиркелүүгө тийиш:

1) ТСККнын уставына ылайык ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиал жайгашкан дарек өзгөргөндүгү тууралуу чечими (ТСКК тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

2) ижара келишиминин же жаңы жайга укук белгилөөчү документтин көчүрмөсү.

58. ТСКК ушул Жобонун 57-пунктунда каралган талаптарды канааттандырган документтерди сунуштаган учурда, Улуттук банк тиешелүү жазууларды ТСККлардын филиалдарынын реестрине киргизип, он жумуш күнү ичинде жаңы дарегин көрсөтүү менен ТСККнын филиалдары жөнүндө реестрге жазуулар чагылдырылгандыгы жөнүндө катты ТСККнын дарегине жөнөтөт.

ТСККнын филиалы Жобонун ушул пунктунда каралган, ТСККлардын филиалдарынын реестрине филиалдын жаңы дареги жөнүндө жазуу киргизилгендиги тууралуу Улуттук банктан билдирме алган күндөн тартып өз ишин жүргүзүүгө укуктуу.

59. Филиалды же өкүлчүлүктү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү зарылчылыгы келип чыккан шартта, ТСКК филиалын же өкүлчүлүгүн мамлекеттик кайра каттоо үчүн макулдук катын берүү жөнүндө өтүнүчүн Улуттук банкка сунуштайт. Өтүнүчкө төмөнкү документтер кошо тиркелүүгө тийиш:

1) ТСККнын уставына ылайык, кайра каттоо үчүн тиешелүү себептерди/негиздерди көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды же өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү тууралуу чечими (ТСКК тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);

2) филиал же өкүлчүлүк жөнүндө жобонун жаңы редакциясын эки нускада же болбосо эгерде ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген болсо, жобонун өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген редакциясын;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, филиал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда аны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү талап кылынган шартта, ушул Жобонун 57-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында каралган документтер.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

60. Талаптагыдай тариздетилген документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банк юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын дарегине мыйзамдарда белгиленген тартипте филиалды мамлекеттик кайра каттоо үчүн негиз болуп саналган Филиал же өкүлчүлүк жөнүндө жобонун бир нускасын кошо тиркөө менен Улуттук банктын төрагасынын ТСККнын ишин көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган Башкарма мүчөсүнүн кол тамгасы коюлган макулдук кат жөнөтөт.

61. Филиал жөнүндө жобого сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор банктык мыйзам талаптарына ылайык келбеген учурда, Улуттук банк ТСККнын филиалын мамлекеттик кайра каттоого макулдук катын берүүдөн баш тартышы мүмкүн.

62. ТСККнын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда кайра каттоодон өткөртүлгөндөн кийин ТСКК беш жумуш күнү ичинде Улуттук банкка ТСКК тарабынан күбөлөндүрүлгөн филиалды же өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн жана мамлекеттик каттоо тууралуу белгиси менен Филиал же өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен жазуу жүзүндө тиешелүү билдирүү сунуштоого милдеттүү.

8-глава. ТСККнын кызмат адамдарын макулдашуу тартиби 

63. Алардын талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон ТСККнын кызмат адамдарынан болуп, Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, тобокелдик менеджери, ошондой эле террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички иш-чараларды уюштуруу үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) жана кредиттик бөлүмдүн, активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу бөлүмдүн (болгон болсо), ички аудит кызматынын жетекчилери (мындан ары - түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат. Ички аудит кызматынын жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички иш-чараларды уюштуруу үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери жана кызматкерлери (комплаенс-офицер) ТСККнын Директорлор кеңеши тарабынан дайындалууга тийиш.

64. ТСККнын ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары Улуттук банктын минималдуу квалификациялык талаптарына ылайык келүүгө жана Улуттук банктын талаптарына ылайык кынтыксыз ишкер абройго ээ болууга тийиш.

65. Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билими тууралуу диплому жана экономика/финансы/банк иши/юриспруденция жаатында кеминде 2 (эки) жылдык эмгек стажына (тажрыйбага) ээ болууга. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга, техникалык жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт;

2) банктык мыйзамдар жагында жана корпоративдик тескөө чөйрөлөрүндө окутуудан өткөндүгү жөнүндө документтер менен тастыкталган билиминин болушу;

3) Директорлор кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн - банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызматтарда кеминде бир жылдык эмгек стажына ээ болушу.

Жобонун ушул главасынын максаттарында жетектөөчү кызмат дегенден улам, финансы-кредит уюмунун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси кызмат ордунан төмөн эмес кызматты түшүнүү зарыл. Мында эмгек стажына жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/ТСККлардын бөлүмдөрүндө коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланыштуу иштер кирбейт.

ТСККнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн бирин Кыргыз Республикасынын "Банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамында көрсөтүлгөн көз карандысыздык критерийлерине жооп берген Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү түзүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

66. ТСККнын Директорлор кеңеши эң аз дегенде үч мүчөдөн, ал эми Башкармасы эң аз дегенде үч мүчөдөн туруусу зарыл.

67. Башкарманын төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, тобокелдик менеджеринин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуларына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билимдүү болууга;

2) төмөнкүдөй эмгек стажына ээ болууга:

- ТСККнын Башкармасынын төрагасы - банк жана/же финансы системасында кеминде үч жылдык, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда - кеминде эки жылдык;

- Башкарма мүчөлөрү - банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызматтарда - кеминде эки жылдык;

- башкы бухгалтер - экономика/финансы/банк иши чөйрөсүндө жогорку билими жана акыркы 3 (үч) жыл ичинде банк же финансы системасында, анын кеминде 1 (бир) жылы бухгалтер катарында иш стажы болууга;

- тобокелдик менеджери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери - банк жана/же финансы системасында кеминде 2 (эки) жылдык, анын кеминде 1 (бир) жылы талапкер дайындалып жаткан кызмат ордуна окшош кызматта (тиешелүүлүгүнө жараша бухгалтердин, комплаенс-офицердин, кредиттик бөлүмдүн жетекчисинин, активдерди жана пассивдерди тескөөгө жооптуу бөлүмдүн жетекчисинин, ички аудит кызматынын жетекчисинин) иш стажына ээ болууга;

3) банктардын жана турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салган мыйзамдар жана тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкаруу маселелери боюнча билими болууга жана алар бул багыттарда окутуудан өткөндүгү жөнүндө документтер менен тастыкталууга тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

68. Башкы бухгалтер кызматына талапкер ушул Жобонун 67-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук стандарттары жагында билимин тастыктаган сертификатка ээ болууга тийиш.

69. Ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ушул Жобонун 67-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык аудит жана финансылык отчеттуулук стандарттары жагында сертификатка ээ болууга тийиш.

70. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички иш-чараларды уюштурууга жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) ушул Жобонун 67-пунктунун талаптарына кошумча террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү багытында окуудан өткөндүгү тууралуу сертификатка ээ болууга тийиш.

70-1. Ушул Жобонун 65, 67, 68, 69 жана 70-пункттарында көрсөтүлгөн багыттар боюнча кызмат адамдарынын окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана башка документтер билим берүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатын / лицензиясын алган уюмдан алынышы зарыл.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

71. Ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары ээлеген кызматынан бошотулган (иштен бошонгон) учурда, ТСКК чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде иштен бошотуу себептерин көрсөтүп, ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын тиешелүү чечиминин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого тийиш.

71-1. Ошол эле ТСККда ошол эле кызмат ордуна жаңы мөөнөткө кайра шайланган директорлор кеңешинин, Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылбайт.

Ошол эле ТСККда тиешелүүлүгүнө жараша директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөсү кызматына жаңы мөөнөткө кайра шайланган директорлор кеңешинин жана Башкарманын төрагалары Улуттук банкка менен макулдашылбайт.

Ошол эле учурда шайланган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күн ичинде Улуттук банкка кайра шайлоо жөнүндө билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

72. Талапкер шайланган/дайындалган, ошондой эле кызмат адамдарынын курамы өзгөртүлгөн күндөн кийинки он жумуш күнү ичинде ТСКК жайгашкан жери боюнча төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен Улуттук банкка шайлоо/дайындоо жана/же өзгөртүүлөр тууралуу билдирмени сунуштоого милдеттүү:

1) ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органын шайлоо/дайындоо жөнүндө чечими;

2) милдетин аткаруучуну дайындоо жөнүндө буйрук.

Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн эске албаганда, ушул Жобонун 63-пунктунда белгиленген кызмат адамдар Улуттук банк менен макулдашуу мезгил аралыгы ичинде милдетин аткаруучу катары дайындалат. Улуттук банк талапкер белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин ТСКК Улуттук банкка дайындалгандан кийинки он календардык күн ичинде дайындоо жөнүндө буйрукту сунуштайт (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);

3) белгиленген формада анкеталар (7-тиркеме);

4) Жобонун ушул главасына ылайык талап кылынган башка документтер (белгилүү бир областтарда окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана/же башка документтер).

ТСКнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын төрагасы, башкы бухгалтери кызмат орундарына талапкерлер банк же финансы чөйрөсүндө иштеген же иштеп жаткан адамдардан кеминде 2 (эки) сунуштама кошумча тапшырууга тийиш. Мында төмөнкү адамдардын сунуштамасы кабыл алынбайт:

а) Улуттук банктын кызматкерлеринин;

б) кайсы болбосун туугандарынын;

в) талапкерди макулдашуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылган ТСККнын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин;

г) өтүнүч менен кайрылган ТСККнын аффилирленген жактарынын кызмат адамдарынын.

Сунуштама берген адамдын кол тамгасынын аныктыгы анын иштеген жери же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

73. Эгерде сунушталган маалымат чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк зарылчылыкка жараша ТСККдан, талапкерден же үчүнчү жактардан кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кыла алат.

73-1. Ушул жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыра алат. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол коюшат жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн.

Баарлашуунун жүрүшүндө талапкерге анын банк мыйзамдары, ТСККлардын иши жөнүндө билимине баа берүү үчүн суроолор, ошондой эле талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кандай болбосун башка суроолор, анын ичинде, бирок булар менен гана чектелбестен, талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, иш боюнча жана туугандык байланыштарына тиешелүү суроолор берилет.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

74. Документтер кароого сунушталган күндөн кийинки отуз жумуш күнү ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.

75. Улуттук банктын талапкерди макулдашууда ага макулдук берүү/андан баш тартуу жөнүндө билдирүүсү ТСККга тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнү ичинде жөнөтүлөт.

ТСККнын Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Башкарманын төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтеринин кызмат орундарына талапкерлерди макулдашууда макулдук берүү/баш тартуу жөнүндө чечим ТСККнын ишин көзөмөлдөө жана лицензиялоо тескөөгө алган, Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Башкарманын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.

ТСККнын тобокелдик менеджеринин жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин кызмат орундарына талапкерлерди макулдашууда макулдук берүү/баш тартуу жөнүндө чечим Улуттук банктын ТСККны лицензиялоо ишине жооптуу түзүмдүк бөлүмү, областтык башкармалыктарда жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүндө - областтык башкармалыктардын начальниктери жана Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн директору тарабынан кабыл алынат.

75-1. Улуттук банк ТСККнын кызмат ордуна макулдашуудан баш тарткан учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан макулдашуудан баш тартуу жөнүндө кат алган учурдан тартып 10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө кызмат ордунан бошотулууга тийиш.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

76. Талапкерлерди макулдашууда Улуттук банктын тышкы көзөмөлдөө жана инспектордук текшерүүлөрдүн, ошондой эле кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан талапкерлерге карата жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтар эске алынышы мүмкүн.

77. Улуттук банк ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди төмөнкү учурларда макулдашуудан баш тарта алат:

1) банктык мыйзамдарга ылайык, талапкер кынтыксыз ишкер абройго ээ эмес же андан ажыраган катары эсептелсе;

2) соттун чечими менен талапкерлерге карата финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылса;

3) талапкерлерге карата экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жол бергендиги жана/же кызматтык кылмыш иши үчүн айыптоо өкүмү чыгарылса;

4) эгерде талапкерлер мурда иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган (жөнгө салынган) банктын жана/же финансы-кредит уюмунун кызмат адамы болсо жана алардын натыйжасында банктан жана/же финансы-кредит уюмунан лицензия (күбөлүк) кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар деп тааныган Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, Улуттук банктын жазма буйруулары же башка актылары болсо;

5) Улуттук банктын (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, жазма буйруусу, текшерүү боюнча отчеттор ж.б.) талапкерлерди төмөнкүлөргө катыштыгы бар деп тааныган корутундусу, чечими же башка актылары болсо:

- анын натыйжасында банкта убактылуу администрация режими киргизилген аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар катары таанылса;

- алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган аракеттерге катыштыгы бар катары таанылса;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берсе;

6) талапкерлер ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе;

7) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча финансы-кредит уюмдарында же атаандаштык рынокторунда ишмердик жүргүзгөн уюмдарда кызмат ордун ээлеген талапкерди ТСККга кызматка дайындоо кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе.

Кызыкчылыктардын кагылышына баа берүүдө Улуттук банк төмөнкүлөрдү эске алат:

- калктын аманаттарынын сакталышына карата потенциалдуу тобокелдиктерди;

- мамлекеттик катышуусу бар уюмдардын туруктуулугуна карата потенциалдуу тобокелдиктерди;

- мамлекетке же мамлекеттин кепилдиги алдында карызы бар финансы-кредит уюмдарынын туруктуулугуна карата потенциалдуу тобокелдиктерди;

- талапкер иштеген уюмдардын пикирин;

8) Улуттук банк тарабынан талапкердин кызмат ордуна ылайыктуулугун аныктоонун алкагында талап кылынган документтерди суроо-талап (суроо-талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күндөн тартып 10 (он) күн ичинде бербесе;

9) баарлашууда талапкердин болжолдонгон иш чөйрөсүнө тиешелүү билими жетишсиз экендиги көрсөтүлгөн терс жыйынтык чыгарылса;

10) талапкер баарлашууга жүйөлүү себепсиз (оору, алыскы аймактарда жумуш сапарда болуу, өлкөдө жок болуу ж.б.) экиден көп жолу келбей койсо.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

78. Төмөнкү фактылар орун алган шартта, талапкер ТСККда ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:

- ушул Жобонун 77-пунктунун 3-пунктчасында - соттолгондугу жокко чыгарылган же соттолгондугу жоюлган күндөн тартып жети жыл бою;

- ушул Жобонун 77-пунктунун 4-пунктчасында - бузууга жол берүү фактысы аныкталгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жыл бою;

- ушул Жобонун 77-пунктунун 5-пунктчасындагы экинчи же/жана үчүнчү абзацтарында тиешелүү чечим өз күчүнө киргенден тартып беш жыл бою;

- ушул Жобонун 77-пунктунун 5-пунктчасынын төртүнчү абзацында - бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынгандан күндөн тартып бир жыл бою.

- ушул Жобонун 77-пунктунун 1-пунктчасында - талапкердин талаптагыдай эмес ишкердик аброюн күбөлөндүргөн аракеттерди (аракеттенбей коюусун) жасоо фактысын аныктаган чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жыл аралыгында.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

79. Кылмыш иши боюнча шектүү/айыпталуучу катары таанылган учурда талапкерлерди макулдашуу, Улуттук банк бул тууралуу маалымат алган учурдан баштап, убактылуу токтотулат. Бул тууралуу билдирүү талапкерди Улуттук банктын талаптарына жооп берүүсүнө макулдашуу жол-жобосу токтотулган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде ТСККга жөнөтүлөт.

80. Талапкердин жана/же ТСККнын анык эмес маалымат бергендигинин же атайылап маалыматты бурмалагандыгынын фактысы аныкталган шартта, Улуттук банк талапкерлерди макулдашуудан баш тартууга же ал макулдашылган учурда ээлеген кызматынан бошотууну талап кылууга укуктуу.

81. Ушул Жобонун 63-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдар анкетадагы маалыматтар өзгөргөн учурда, өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки он жумуш күнү ичинде жаңы анкетаны тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

82. Талапкер Улуттук банктын талаптарына жооп берээри тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин да ушул Жобонун 77-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер аныкталган учурда Улуттук банк кызмат адамдарды кызматынан четтетүүнү талап кылууга укуктуу.

9-глава. Уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу 

83. Уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду Улуттук банк менен макулдашуу үчүн ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:

1) уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч;

2) уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө акционердин чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун көчүрмөсү;

3) устав жана уставдын талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

84. Улуттук банк ушул Жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди 30 календардык күн ичинде карап чыгат. Документтер ушул Жобонун талаптарына жооп берип, баш тартууга негиз жок болгон учурда Улуттук банк ТСККнын ушул Жобонун 83-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен ТСККны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдугун берет.

85. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөн күндөн тартып он календардык күн ичинде ТСКК Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

1) ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсүн;

2) ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставынын көчүрмөсүн.

Улуттук банк мамлекеттик кайра каттоо тууралуу маалыматты реестрге киргизет.

86. Уставдык капиталдын өлчөмүн өзгөртүү:

1) ТСККнын уставында белгиленген уставдык капиталдын өлчөмүн көбөйтүү акционерлер тарабынан уставдык капитал толук төлөнгөндөн кийин жүргүзүлөт. ТСККнын уставдык капиталын көбөйтүү чечими ТСККнын уставына буга чейинки уставдык капитал өлчөмү өзгөргөндүгү катталгандан кийин жана акциялар чыгарылган катары таанылгандан кийин гана кабыл алынат;

2) эгерде ТСККнын уставына уставдык капитал өлчөмү боюнча өзгөртүүлөр киргизилсе, ТСКК ушул Жобонун 84-пунктунун талаптарына кошумча төмөнкү документтерди берет:

а) акционердин уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү;

б) уставдык капиталда үлүшү беш жана андан ашык пайызды түзгөн акционерлердин анкеталарын (5-тиркеме, эгерде көрсөтүлгөн маалымат мурда сунушталбаса) кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты көрсөтүү менен (4-тиркеме) акционерлердин тизмеси;

в) акциялардын чыгарылышын мурда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган каттын көчүрмөсү (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган) жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктары тууралуу маалымкат;

г) уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда:

- жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы, ошондой эле алар акционерге ыйгаруучу укуктар жөнүндөгү маалыматтар берилет;

- өтүнүч берилген күнү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы эсепке уставдык капиталды көбөйтүү үчүн акча каражаттардын толук салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы топтолмо эсептин көчүрмөсү);

- эгерде капитал акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталдын эсебинен же бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүлсө - акционердин тиешелүү чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протокол (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү) берилет;

- акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар (уставдык капитал бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүлгөн учурларды эске албаганда);

3) ТСККнын уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүү макулдашылган шартта, Улуттук банк жаңыдан түзүлгөн ТСКК үчүн каралган тартипте маалыматтарды талап кыла алат, ошондой эле ТСККнын акционерлеринин финансылык абалы жана алар жүргүзгөн операциялар боюнча маалыматтарды, акционерлердин уюштуруу документтерин берүүсү жана алардын финансылык жана башка отчеттору жөнүндөгү кошумча маалыматтарды да талап кыла алат.

87. ТСКК Улуттук банкка баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга ылайык ТСККнын акцияларды чыгаруу жыйынтыктарын акыркы каттоо жөнүндө чыгарылган акцияларды таануу жана баалуу кагаздардын чыгарылышынын жыйынтыгы катталган күндөн тартып отуз календардык күн ичинде билдирүүгө милдеттүү.

Билдирүүгө төмөнкүлөр кошумча сунушталууга тийиш:

- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан акцияларды чыгаруу жыйынтыктарынын катталгандыгын тастыктаган документ;

- акционерлердин реестр жүргүзүүчүлөрдүн кол тамгасы коюлган, ишке ашырылган өзгөртүүлөр жөнүндө реестринен көчүрмө же акционерлердин жаңы реестри.

88. ТСККнын аталышынын өзгөрүшү:

1) ТСККнын аталышын өзгөртүү Улуттук банкка алдын ала макулдашылууга тийиш. ТСККнын аталышы өзгөргөн учурда анын лицензиясы алмаштырылуусу (кайра таризделүүгө) зарыл.

Жаңы аталышын макулдашуу үчүн Улуттук банкка төмөнкүлөр берилүүсү зарыл:

- толук жана кыскартылган түрдө болжолдуу аталышын камтыган ТСККнын аталышын өзгөртүү тууралуу өтүнүч кат;

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол аталыштын Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жоктугун ырастоосу, ошондой эле фирмалык аталыштарды коргоо жагында мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталыштардын мамлекеттик реестринде мындай аталыштын жоктугун ырастоосу.

Улуттук банк отуз календардык күн ичинде чечим кабыл алып, ТСККнын болжолдонуп жаткан жаңы аталышын макулдашуунун жыйынтыгы тууралуу жоопту ТСККга жөнөтөт.

2) ТСККнын жаңы аталышы Улуттук банкка макулдашылган учурда, ТСККнын акционерлери акционерлердин жалпы жыйынында анын аталышын өзгөртүү жана ТСККнын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

3) акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки он календардык күн ичинде ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:

- ТСККнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө ТСККнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүчтү;

- акционердин ТСККнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;

- уставдын жаңы редакциясы жана анын көчүрмөсү (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган).

Улуттук банк он беш календардык күн ичинде сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен ТСККга анын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет;

4) ТСКК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки он жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:

- жаңы аталышы менен лицензия берүүгө өтүнүч кат;

- ТСККнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын ТСККнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия берүү үчүн мамлекеттик алымдын салынгандыгын тастыктаган документ;

5) ТСККнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны алмаштыргандан кийинки үч жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ТСККнын жаңы аталышын көрсөтүү менен аталыштын өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү маалыматты жарыялоого тийиш;

6) аталышы өзгөртүлгөн ТСККнын мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензия Улуттук банкка тапшырылууга тийиш. Улуттук банк лицензия эски аталышы көрсөтүлгөн лицензиянын ордуна берилгендиги тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен ТСККнын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат. Улуттук банк реестрге лицензиянын алмашылгандыгы жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет.

89. ТСККнын бир калктуу пункттун ичинде жайгашкан жеринин өзгөрүшү лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт. Уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүүгө алып келген жайгашкан жеринин өзгөрүшү ушул Жобонун 83-85-пункттарына ылайык макулдашылат.

ТСККнын жайгашкан жерин өзгөртүү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылбаган учурда, ТСКК өзгөртүлгөн учурдан тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:

- байланыш телефон номерлерин жана электрондук почта дарегин көрсөтүү менен жайгашкан жеринин, анын ичинде айкын дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени;

- ижара келишиминин же ТСККнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн.

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн документтерди алгандан кийин Улуттук банк ТСККнын жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү тууралуу жазууларды реестрге чагылдырат.

Жайгашкан жерин айкын өзгөрткөндөн кийинки эки жумуш күнү ичинде ТСКК жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөргөндүгү тууралуу жарыялоого тийиш.

90. ТСККнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ТСКК мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет.

ТСККнын уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду төмөнкү учурларда Улуттук банкка Макулдашпай коюуга болот:

1) уставга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык келбесе;

2) ТСКК Улуттук банктын уставга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетүү жагында жазма буйруктарын аткаруудан баш тартса;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

10-глава. ТСККны кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу 

91. ТСКК анын акционерлеринин чечими же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банктын чечими боюнча кайра өзгөртүп түзүлүшү (бириктирүү, кошуу, бөлүү, ажыратуу, өзгөртүп түзүү) мүмкүн.

92. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн негиздерге ылайык ТСККны мажбурлап жоюу боюнча сотко кайрылууга укуктуу.

93. ТСКК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн. Мында, ТСКК жоюу жөнүндө чечим кабыл алгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде өз эрки боюнча лицензиясынын түп нускасын Улуттук банкка тапшырууга жана жоюу жөнүндө чечим кабыл алгандан тартып лицензияда каралган операцияларды жүзөгө ашырууну токтотууга тийиш.

94. ТСКК Улуттук банкка ТСКК ыктыярдуу тартипте жоюуга нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугун берген учурларды эске албаганда, катышуучулар жана кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит уюмдарынын алдындагы милдеттенмелерин аткарбаса, ыктыярдуу тартипте жоюулуу чечимин кабыл алуусуна жол берилбейт.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

95. ТСККны жоюу, анын ичинде Улуттук банк тарабынан ТСККнын лицензиясын кайтарып алуу милдеттери анын уюштуруучуларына/акционерлерине же болбосо ТСККнын уставына ылайык жоюуга ыйгарым укук чегерилген башкаруу органына жүктөлөт, мында төлөөгө жөндөмсүздүк (банкроттук) жагдайлары кирбейт, бул учурда ТСКК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлат.

11-глава. Улуттук банктын чечимдерине даттануу менен кайрылуу тартиби 

96. Улуттук банк тарабынан ушул жобонун алкагында кабыл алынган чечимдерге өтүнүч ээлери жана/же аларга карата чечим кабыл алынган же кабыл алынган чечимдер "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн ишке ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары/акционерлери, юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобого ылайык даттанууга укуктуу.

97. Ушул Жобонун алкагында кабыл алынган Улуттук банктын актыларын (Улуттук банк Башкармасынын жана Көзөмөл боюнча комитетинин токтомдорун эске албаганда) Улуттук банктын мөөрү менен тастыктоо талап кылынбайт.

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын төрагасына

 

 

Лицензия берүү жөнүндө  

ӨТҮНҮЧТҮН ҮЛГҮСҮ 

"__________________________________________________________________________________________"

                                               (Компаниянын толук аталышы)

үчүн айрым банк операцияларын ишке ашырууга төмөнкү реквизиттери менен лицензия

берүүнү өтүнөбүз:

1. Аталышы _________________________

2. Юридикалык дареги _________________________

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү ________________________

Ыйгарым укуктуу адамдын байланыш маалыматтары: Дареги ________________________

Телефону ________________ Факсы ________________

4. Уюштуруу-укуктук формасы:

Жабык акционердик коом

5. Капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмү:

- акционердик капитал (номиналдык) ___________________________

- акциянын номиналдык наркы _________________________

- акциялардын саны _______________________

Уюштуруучулар/акционерлер сунушталган маалыматтардын аныктыгы үчүн толугу менен

жооптуу болушат.

Уюштуруу документтери ____ барактан турат, ар бир барагына маалымат чагылдырылган.

Уюштуруучулар/акционерлер: аты-жөнү, кол тамгасы, күнү 

Дареги, телефону, факсы

1.

2.

3.

(Эгер уюштуруучу/акционер - юридикалык жак болсо, анда юридикалык жактын толук

аталышы көрсөтүлүп, жетекчинин кол тамгасы коюлат жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт).

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

2-тиркеме

 

Турак жай-сактык кредиттик компанияны түзүү жөнүндө уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеси:

1. Толук жана кыскартылган аталышы.

2. Түзүү максаты.

3. Уюштуруу-укуктук формасы жөнүндө маалымат.

4. Жүргүзүлгөн иш тууралуу маалымат.

5. Уставдык капитал жөнүндө маалымат.

6. ТСККнын уюштуруучуларынын/акционерлеринин укуктары жана милдеттери.

7. Акциялар жөнүндө маалымат.

8. Башкаруу органдары тууралуу маалымат (Башкарма, Директорлор кеңеши), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби.

9. Кайра уюштуруу жана жоюу тартиби.

10. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

3-тиркеме

 

Уставда камтылууга тийиш болгон маселелердин болжолдуу тизмеси:

1. Уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен ТСККнын толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде) жана жайгашкан жери.

2. ТСККны түзүү максаттары.

3. ТСКК тарабынан ишке ашырылуучу операциялар.

4. ТСККнын уставдык капиталы жөнүндө маалымат.

5. ТСККнын акциялары тууралуу маалымат.

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери.

7. ТСКК тарабынан акцияларды жайгаштыруу.

8. Акционерлер тарабынан акциялардын ээликтен ажыратылышы.

9. Акционерлердин реестри жана акционерлерди каттоо тартиби.

10. Пайданы бөлүштүрүү.

11. Кардарлардын таламдарын камсыз кылуу.

12. ТСККнын эсепке алуусу жана отчеттуулугу.

13. ТСККнын башкаруу органдары (Директорлор кеңеши, Башкарма), алардын компетенциясы, ошондой эле дайындоо жана чечим кабыл алуу тартиби.

14. ТСККнын финансылык-чарбалык ишине контролдук.

15. Туунду ишканалар, филиалдар жана өкүлчүлүктөр тууралуу маалыматтар.

16. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби.

17. ТСККны кайра уюштуруу жана жоюу тартиби.

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

4-тиркеме

ТСККнын акционерлери жөнүндө маалымат _______________________________________________________ 

(ТСККнын толук аталышы)  

уюштуруучуларынын/акционерлеринин 

ТИЗМЕСИ 

 

Юридикалык жактар үчүн 

Почта индекси, дареги, телефону, факсы 

Жарыяланган уставдык капиталы 

20__-жылдын _______  

карата төлөнгөн  

уставдык капиталы 

Юридикалык жактын толук аталышы 

Юридикалык жактын уюштуруучусунун/ 

акционеринин аты-жөнү 

 

Үлүшү, миң сом 

Уставдык капиталга катышуу үлүшү  

(%) 

Салынды, миң сом 

Уставдык капиталга катышуу үлүшү (%) 

Жеке адамдар үчүн 

 

Паспорттогу маалыматтар 

Аты-жөнү 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жыйынтыгында

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорлор кеңешинин төрагасы

_________________

______________________________

 

(кол тамга)

(аты-жөнү)

Мөөр

Жаңы түзүлгөн ТСКК үчүн - мөөр басуу талап кылынбайт.

Учурда иштеп жаткан ТСКК үчүн - ТСККнын мөөрү басылат.

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо" жөнүндө жобого карата

5-тиркеме

 

 

 

 

 

Сүрөттүн орду 

ТСККнын уюштуруучусунун/акционеринин  

АНКЕТАСЫ 

(жеке адам тарабынан толтурулат) 

1

Аты-жөнү 

 

 

2

Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз: (мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз)

Качан:

Эмне себептерден улам:

3

Туулган күнү:

Туулган жери:

4

Паспорт

Сериясы:

Номер:

 

 

Ким тарабынан берилген:

Берилген күнү:

5

Жарандыгы: __________________________ (кандай себептер боюнча алынгандыгын жазыңыз:

туулган жери боюнча, никеге туруудан улам, башка жагдайлар боюнча - түшүндүрмө бериңиз)

_________________________________________________________________

6

Үй дареги (документ боюнча)

___________________________

Тел.: ______________________

Айкын жашаган жери _______________________

Тел.: ____________________

7

Негизги иштеген жери:

___________________________

Ээлеген кызматы: ____________________

8

Иштеген жеринин дареги:

_____________________________

Телефону:

( ) ________________

Факсы:

( ) ________________

9

Билими _________________ (жогорку, толук эмес жогорку, орто атайын, орто)

Окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан жери

Тапшырган жана аяктаган жылы

Алынган дипломго ылайык адистиги

10. Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер

Ишке кирген күнү

(жыл, ай)

Иштен бошогон күнү 

(жыл, ай)

Ээлеген кызматы

Мекеменин аталышы, жайгашкан жери, иш берүүчүнүн аты-жөнү 

Иштен бошонуу себеби

 

 

 

 

 

11. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз анда олуттуу катышуучу жана/же кайсы болбосун башка кызмат адамы катары иштеген (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) Компанияга карата:

- акыркы үч жыл ичинде административдик укук бузууларга жол берүү боюнча айыптоолор болгонбу, анын ичинде мындай иш токтотулган же күнөө алынып салынган учурлар (ооба/жок) _________________;

- акыркы үч жыл ичинде тартип жазасы колдонулганбы (ооба/жок) __________________________;

- кылмыш мыйзамдарына ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги үчүн айып коюлганбы, анын ичинде кылмыш иши токтотулган, актоо өкүмү чыгарылган жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган учурлар (ооба/жок) ___________________________.

Эгерде, айып коюлган болсо, анда укук коргоо органынын аталышын көрсөтүү менен, ал тарабынан айып коюлгандыгы, өкүм чыгарылгандыгы боюнча, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан айыпталып, тартип жазасы колдонулгандыгы, териштирүүлөрдүн натыйжасы, соттун чечими (анын ичинде кылмыш иши токтотулган, айыпталуусу алып салынган, актоо өкүмү чыгарылган же кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган учурларда) тууралуу толук маалымат бериңиз: _______________________.

12. Соттолгондугуңуз жоюла элек болсо көрсөтүңүз. Эгерде болсо, ал тууралуу түшүнүк бериңиз

____________________________________________________________________________.

Сизге карата кайсы бир кесиптик ишти жүргүзүүгө тыюу салуу чечими кабыл алынгандыгын көрсөтүңүз. Эгерде бар болсо, кеңири түшүнүк бериңиз _______________________________.

13. Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз ____________________________.

Сиз кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон жана ага карата мажбурлап банкроттоого, жоюуга байланыштуу шарттар коюлган компаниядагы сиздин ролуңуз жана жоопкерчилик чөйрөңүз тууралуу толук негиздеме бериңиз ______________________.

14. Сизге же Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик же жөнгө салуу органдары тарабынан териштирүү жүргүзүлгөнбү? Эгерде жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер менен экендигине кеңири түшүндүрмө бериңиз ___________________.

15. Сиз азыркы учурда кайсы-бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Катышсаңыз, түшүндүрмө бериңиз ________________________.

16. Үй-бүлөлүк абалыңыз _____________________________________

Жакын туугандарыңызды көрсөтүңүз (ата-энелер, 16 жаштан улуу балдар, жолдошу (жубайы), ага-ини, эже-сиңди, чоң ата, чоң эне, таята, тайэне):

Аты-жөнү 

Туугандык жагы

Туулган күнү, жери

Кызматы жана жумуш орду

Үй дареги, тел. №

 

 

 

 

 

17. Кимдир бирөө алдында ссудалык карызыңыз (башка милдеттенмелер) болсо, ар бир карыз боюнча (милдеттенме) төмөнкү маалыматты жазыңыз:

Кредитордун аталышы

 

Берилген күнү 

 

Кредиттин (насыянын) суммасы

 

Пайыздык чен

 

Кредиттин (насыянын) багыты

 

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы

 

Төлөө мөөнөтү 

 

Кредит (насыя) боюнча карыздын калдыгы

 

Кредит үчүн пайыздар боюнча карыздын калдыгы

 

Мөөнөтү өтүп кеткен карыздар (негизги сумма, кредит үчүн пайыздар)

 

18. Төмөнкүлөр боюнча маалымат бериңиз:

а) "__" _______________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер жөнүндө жеке отчет (валютаны көрсөтүңүз)

 

Активдер

 

 

Сумма (сом түрүндө)

 

Накталай

 

 

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар

 

 

 

 

Компанияга инвестициялар

 

 

Баалуу кагаздар

 

 

Кыймылсыз мүлк, анын ичинде күрөөдө тургандары же арестке коюлгандары

 

 

 

 

Дебитордук карыз (анын ичинде насыяга берилген каражаттар)

 

 

 

Башка активдер

 

 

 

Бардыгы болуп активдер

 

 

Милдеттенмелер

 

 

 

Кредиттер боюнча карыз

 

 

Кредитордук карыз

 

 

Башка пассивдер

 

 

Бардыгы болуп пассивдер

 

 

Таза нарк (активдер-пассивдер)

 

 

Жеке берилген гарантиялар

 

б) Киреше булактары тууралуу маалымат (валютаны көрсөтүңүз)

 

Киреше булактары

Өткөн жыл 20__-жыл

Учурдагы жыл (күтүлүп жаткан сумма) 20__-жыл

 

Негизги жумуш орду боюнча эмгек акысы (премияларды кошо алганда)(*)

 

 

 

Автордук сыйлыктарды, башка төлөмдөрдү кошо алганда, негизгиден башка жумуш орду боюнча эмгек акысы(*)

 

 

 

Дивиденддер

 

 

 

Пайыздар

 

 

 

Кыймылсыз мүлктөн түшкөн башка кирешелер

 

 

 

Башка кирешелер

 

 

 

Бардыгы

 

 

 

Чыгашалар

 

 

 

Чыгашалар (жеке, керектөөгө)

 

 

 

Кредиттер боюнча төлөмдөр: негизги сумма, пайыздар

 

 

 

Башка чыгашалар

 

 

 

Бардыгы болуп чыгашалар

 

 

 

Таза киреше (чыгаша)

 

 

19. Сиз учурда жана/же акыркы 10 (он) жыл аралыгында уюштуруучу/акционер болуп саналган (уставдык капиталдагы үлүшүнөн ажыратылган шартта, күнү көрсөтүлүүгө тийиш) кайсы болбосун өлкөдөгү компанияны көрсөтүңүз:

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду

Юридикалык жактын ишинин түрү 

Ээлигинде болгон акциялардын саны

Капиталда ээлик кылган үлүшү сом түрүндө 

Ушул юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүшү пайыздарда

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери

 

 

 

 

 

 

20. Кошумча маалымат:

1) Ушул ТСККнын Директорлор кеңешинин курамына жаңы талапкерлерди киргизүү ниетиңиз барбы (эгерде, бар болсо, кыскача резюмесин көрсөтүү зарыл).

2) ТСККнын саясатына жана жетекчилигине олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү ниетиңиз барбы (эгерде бар болсо, сунушталуучу өзгөртүүлөрдү кыскача баяндоо зарыл).

21. Сиз ТСККнын акцияларын сатып алууга берилген билдирмени карап чыгуу үчүн зарыл деп эсептеген кайсы гана болбосун башка маалыматты бериңиз.

22. Мен, _________________________________________________________________________

                                                                      (аты-жөнү)

Жогоруда анкетада көрсөтүлгөн маалымат так жана толук экендигин, ошондой эле маалымат билимиме жана анкетада берилген суроолорго жараша берилгендигин тастыктаймын. Атайын бурмалоого жана каталарга жол берилген шартта, бул ТСККнын акцияларын сатып алууга берилген билдирмени канааттандыруудан баш тартууга негиз боло тургандыгын жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартууга алып келе тургандыгын мойнума аламын.

 

_____________ кол тамгасы ____-ж. "__" _______________

Эскертүү:

Анкетанын ар бир бетине кол коюлууга тийиш.

Анкетадагы оңдоолор "Оңдолгондугу анык" деген сөздөр жана талапкердин кол тамгасы менен тастыкталат.

Күнү 

ТСККнын уюштуруучусунун/акционеринин  

АНКЕТАСЫ  

(юридикалык жак тарабынан толтурулат) 

1. Юридикалык жактын аталышы (мындан ары - "компания")

___________________________________________________________________________________________

                 (юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышы көрсөтүлсүн)

2. Компаниянын юридикалык дареги

___________________________________________________________________________________________

3. Компания түзүлгөн күн

___________________________________________________________________________________________

4. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери

___________________________________________________________________________________________

5. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган күнү 

___________________________________________________________________________________________

                   № (мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн)

6. Кайсы банктарда компаниянын эсептери ачылган:

____________________________________________________________________________________________

7. Компанияга берилген лицензиянын (уруксат берилүүчү документтин) номерин жана лицензияны (уруксат берүүчү документти) берген органды көрсөтүү менен лицензиясына (лицензияларына) (же башка уруксат берүүчү документке) ылайык уруксат берилген иштин түрлөрүн баяндап бериңиз:

8. Компания алектенген иштердин башка түрлөрүн айтып бериңиз:

9. ______________________________________________________________________________ менен

                                                        (компаниянын толук аталышы)

жалпы кызыкчылыкка ээ жактар:

1) катышуучу/акционер болуп саналган юридикалык жактар жана жеке адамдар

(Компаниянын толук аталышы):

Юридикалык жактардын толук аталышы, жеке адамдардын аты-жөнү 

Таандык акцияларынын саны

Уставдык капиталдагы үлүшү 

 

 

 

2) аларда катышуучу/акционер болуп саналган компаниялар

_____________________________________________________________________________________

                                   (өтүнүч ээси - юридикалык жактын толук аталышы)

Юридикалык жактардын толук аталышы

Таандык акцияларынын саны

Уставдык капиталдагы үлүшү 

 

 

 

3) _________________________ менен аффилирленген юридикалык жактар жана жеке адамдар

(Компаниянын толук аталышы):

Юридикалык жактардын толук аталышы, жеке адамдардын аты-жөнү 

Таандык акцияларынын саны

Уставдык капиталдагы үлүшү 

 

 

 

10. Компаниянын кызмат адамдарынын компаниядагы позициясын, ошондой эле жарандыгын (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) мүчөлөрүн), Башкармасынын (аткаруу органынын) мүчөлөрүн, финансылык менеджерин (башкы бухгалтерин) белгилөө менен аларды көрсөтүңүз.

11. Компаниянын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү же кызмат адамдары (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) мүчөлөрү), Башкармасынын (аткаруу органынын) мүчөлөрү, финансылык менеджери (башкы бухгалтери) компания анын акционери болууга ниеттенип жаткан ТСККнын акцияларына ээлик кылуучу боло алышабы? Эгерде, ээлик кылуучу боло алышса, компаниянын көрсөтүлгөн кызмат адамдарына таандык акциялардын санын көрсөтүү зарыл:

Аты-жөнү 

Таандык акциялардын саны

ТСККнын уставдык капиталындагы үлүшү 

Кошумча маалыматтар же эскертүүлөр

 

 

 

 

 

12. Компаниянын финансы-кредиттик уюмдар алдында ссуда боюнча (кредиттик) карызы барбы, эгерде болсо кредит/кредиттер (насыя) алынган күнү, кредитти/кредиттерди (насыяны) алуу максаты, кредиттин (насыя) алынган суммасы жана билдирме берилген күнгө карата кредиттин (насыянын) негизги суммасы жана пайыздары боюнча карыздын калдыгы көрсөтүүгө тийиш:

Кредитордун аталышы

 

 

Берилген күнү 

 

 

Насыянын (кредиттин) суммасы

 

 

Пайыздык чен

 

 

Насыянын (кредиттин) багыты

 

 

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы

 

 

Төлөө мөөнөттөрү 

 

 

Насыя (кредит) боюнча карызынын калдыгы

 

 

Кредит үчүн пайыздар боюнча карызынын калдыгы

 

 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз (негизги сумма, кредит үчүн пайыздар)

 

 

13. Компаниянын ушул ТСККнын Директорлор кеңешинин курамына компаниянын өкүлдөрүн киргизүү ниети барбы (эгерде, бар болсо, талапкерлерди көрсөтүү зарыл) жана Компаниянын ТСККнын саясатына жана жетекчилигине олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү ниети барбы (эгерде, бар болсо, сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү көрсөтүү зарыл)?

14. Компаниянын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн көрсөтүңүз:

Бөлүм

(филиал, өкүлчүлүк)

Дареги

Жетекчи

Иш түрү 

Башка маалыматтар жана эскертүүлөр

 

 

 

 

 

15. Компания кимдир-бирөө менен соттук талаштарга катышканбы, эгерде, катышса, соттук талаш тууралуу (даттануучу, жоопкер, талаштын предмети, иш кайсы соттук инстанцияда каралып жатат, кароонун кайсы баскычында) толук маалымат бериңиз.

16. Өтүнүч ээсинин пикири боюнча маанилүү болуп саналган башка маалымат:

Компаниянын жетекчисинин кол тамгасы

Компаниянын мөөрү 

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

6-тиркеме

Бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин  

ТИЗМЕСИ 

1. Кириш бөлүгү 

1) ТСККнын аталышын, жайгашкан жерин көрсөтүңүз;

2) Ыйгарым укуктуу өкүлдүн аты-жөнүн, дарегин, телефон номерин көрсөтүңүз.

2. ТСККнын ишин чагылдыруу

1) Компания иштей турган рыноктун болжолдуу аймагын көрсөткүлө;

2) сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап, кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), ошондой эле түзүлүп жаткан ТСКК үчүн артыкчылыктуу болгон башка операциялардын ишке ашырылышына көңүл бургула;

3) ТСККнын Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн, Башкармасынын төрагасын жана мүчөлөрүн көрсөткүлө.

Жүгүртүүгө чыгарылып жаткан акцияларынын саны беш же андан көп пайызды түзгөн акционерлерди, алар тарабынан сатылып алынышы болжолдонуп жаткан акциялардын пайыздык катышын көрсөткүлө.

3. Жетекчилик жана башкаруу

1) ТСККнын аталышын жана Башкарманын жана кызмат адамдарынын милдеттеринин чөйрөсүн көрсөткүлө, кадрларды тартуу планын жана кадр саясатын жүргүзүүсүн чагылдыргыла;

2) кызмат адамдардын сунуш кылынып жаткан талапкерлигин, ошондой эле кандай сапаттарга ээ болууга тийиш экендигин талкуулагыла. Сунуш кылынып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо же сунуш кылынган рынок чөйрөсүн тейлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн алардын иш тажрыйбаларынын маңызын жана деңгээлин чагылдырып көрсөткүлө;

3) таламдардын каршы келип калуусун талкууга алгыла;

4) ТСКК ниеттенип жаткан кандай болбосун келишимди чагылдырып көрсөткүлө.

4. ТСККнын ишин талдап-иликтөө:

1) ТСКК тейлөөгө тийиш болгон рынокту талдап-иликтеп көргүлө, алынуучу кирешелери жана башка экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өлчөмүн чагылдыргыла. Рынокко каралып жаткан өзгөртүүлөрдү, ошол өзгөрүүлөргө таасирин тийгизген факторлорду жана алардын түзүлүп жаткан ТСККга таасирин камтыгыла. Сиз тейлей турган рыноктордун ортосундагы айырмаларды, мисалы, депозиттик жана кредиттик рыноктун ортосундагы айырмачылыктарды чагылдырып көрсөткүлө;

2) атаандаштыкка иликтөөлөрдү жүргүзгүлө. Тейлөөнүн рыноктук чөйрөсүнүн чегиндеги атаандаштарды, тышкары турган жана тейленүүчү рынокторго таасирин тийгизиши мүмкүн болгон атаандаштыктарды, ошондой эле кайсы болбосун потенциалдуу атаандаштыкты атап көрсөткүлө.

Рыноктук стратегиялардын, ошондой эле таасирдин рыноктук акциялардын наркына жана бааларга карата салыштырмалуу таасир этүү деңгээлине карата, күтүлүп жаткан натыйжаларга талдап-иликтөөлөрдү келтиргиле;

3) ар бир рыноктон үлүштү алуу максатында тандалып алынган стратегияны түшүндүрүп бергиле жана күтүлүп жаткан натыйжаларды көрсөткүлө;

4) ТСККнын ишинде орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана тобокелдиктерди тескөө стратегиясын чагылдыргыла.

5. Пландар жана максаттар

1) рынокту талдап-иликтөөдө жана жаңы ТСКК үчүн пландарды жана максаттарды иштеп чыгууда пайдаланылуучу, пландаштыруунун башкы объектилерин карап чыккыла. Мында, жок дегенде: рыноктун өсүшү, пайыздык чендерди, фонддордун наркын жана атаандаштыкты камтуу зарыл;

2) террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарынын сакталышына багытталган, ички контролдук механизмин сүрөттөп бергиле;

3) кадрларды тартуу жана кадр саясатын жүргүзүү планын сүрөттөп бергиле;

4) ТСККнын кардарларын тартуу кандайча болжолдонот.

6. Активдердин жана пассивдердин түзүмү 

Болжолдонуп жаткан баланстык отчетто жана кирешелер боюнча отчетто активдердин жана пассивдердин өзгөрүүсү, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмү, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналга эмгек акылары чагылдырылууга тийиш жана ал жогоруда кароого алынган билдирмелердин, рынокту жана анын стратегиясын талдап-иликтөөлөрдүн бөлүгү катары көрсөтүлүүгө тийиш болгон пландаштыруу объектилерине негизденүүсү зарыл. Мындан ары болжолдоолордун формалары келтирилет.

Жаңы ТСККнын көз карандысыз тышкы аудит менен камсыз кылууга тиешелүү уюштуруучулардын пландарын талкууга алгыла. Лицензиялоо шарттарын аткаруу үчүн Улуттук банк, ТСККдан көз карандысыз тышкы аудитордун кызматынан пайдаланууну талап кылышы мүмкүн.

7. Капиталдаштыруу/өздүк капиталдын планы

1) капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмүнө жетишүүдө пайдаланылуучу негиздерди талкуулагыла жана уюштуруучулар эмне үчүн сунуш кылынган сан рынок экономикасы шарттарына жетиштүү деп эсептей тургандыгын түшүндүргүлө. Уюштуруучулар рыноктук чөйрөдө натыйжалуу атаандашууга жеткиликтүү сандагы капиталды белгилөөсү жана пландаштырылып жаткан операцияларды тиешелүү деңгээлде колдоого алаары күтүлүүдө;

2) капиталды баштапкы тартуу планын жана алгачкы үч жыл аралыгындагы өсүштү каржылоо планын талкуулагыла. Бул пландар ТСКК Улуттук банк тарабынан белгиленген негизги ченемдерге ылайык келүүнү камсыз кыла тургандыгын түшүндүрүп бергиле;

3) чыгарылып жаткан акциялардын санын жана алар кайсы класска тиешелүү экендигин, алардын номиналдык жана сатуу наркын талкуулагыла;

4) активдерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча салмактанып алынышын эске алуу менен болжолдонуп жаткан капиталдын шайкештигине баа бергиле;

5) ТСККнын кредиттик саясатын, тобокелдик критерийлерине баа берүү механизмдерин сүрөттөп бергиле.

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

7-тиркеме

АНКЕТА  

(ТСККнын кызмат адамы тарабынан толтурулат) 

1. Аты-жөнү _________________________________________________________________________

 

 

 

 

1

Аты-жөнү 

________________________

2

ТСККда сунушталган позицияны көрсөткүлө:

ТСККнын аталышы:

_____________________________

3

Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөртсөңүз:

 (мурдагы аты-жөнүңүз)

Качан:

Эмне себептен улам:

4

Туулган жылы:

Туулган жери:

5

Паспорт

Сериясы:

Номери:

 

 

Ким тарабынан берилген:

Берилген күнү:

6

Жарандыгы: (Кандай себептер боюнча алынгандыгын жазыңыз: туулган жери боюнча, никеге туруудан улам, башка жагдайлар боюнча - түшүндүрмө бериңиз)

______________________________________________________________

7

Үй дареги: (документтер боюнча)

Тел.: ( ) __________________

______________________________

8

Айкын жашаган жери: Тел.: ( )

______________________________

9

Төмөнкү тармактар жөнүндө билиминин бар экендиги тууралуу маалымат:

Ооба/Жок

 

- банк ишин жөнгө салган мыйзамдар;

____________

 

- корпоративдик башкаруу;

____________

 

- тобокелдиктерди тескөө;

____________

 

- кредиттик иш;

____________

 

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулукту жүргүзүү;

____________

 

- ликвиддүүлүктү тескөө;

____________

 

- аудитордук иш жөнүндө мыйзам жана аудиттин эл аралык стандарттары

____________

10

Негизги иш орду:

Ээлеген кызматы:

 

Кызматтык дареги:

 

Телефону: ( ) ____________

Факсы: (                   )

12. Билими __________________________________________________________________________

                                   жогорку, толук эмес жогорку, бакалавр, магистр, орто атайын, орто)

Окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан орду

Факультети жана бөлүмү 

Тапшырган жана аяктаган жылы

Алган дипломуна ылайык адистиги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар кандай окуу борборлорунда өткөрүлгөн курстардан окугандыгы.

Семинардын же курстун темасы

Семинарды уюштуруучу

Өткөн жери

Өткөн күнү 

Сертификаттын болушу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер (анын ичинде Директорлор кеңешинин мүчөсү катары иш алып барышы):

Ишке кирген күнү 

Иштен бошогон күнү 

Ээлеген кызматы

Мекеменин аталышы, жайгашкан орду, иш берүүчүнүн аты-жөнү 

Иштен бошогондугунун себеби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Кимден сунуш-көрсөтмө берилген:

1. Аты-жөнү ___________________________________________________________________

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ____________________________________________

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почтасы ______________________________________________

1. Аты-жөнү ___________________________________________________________________

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ____________________________________________

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почта _________________________________________________

(*) Сунуш-көрсөтмөлөр талапкер менен мурда иштеген же ал менен ишкердикти жүргүзгөн адамдар тарабынан сунушталат. Сунуш-көрсөтмөдө талапкердин аты-жөнү, иштеген орду, кызматы, телефону, факсы, электрондук дареги жана жашаган жеринин дареги көрсөтүлүүгө тийиш.

15. Акыркы он жыл ичинде кайсы өлкө болбосун Сиз уюштуруучусу, акционери, жетекчиси болгон компанияларды көрсөтүңүз (Сиз жетекчилигине шайланган же дайындалган ТСККны кошо алганда):

Компаниянын аталышы, жайгашкан жери

Компаниянын ишинин негизги түрлөрү 

Сиз ээлик кылган акциялардын

Ээлик кылган суммасы сом менен

Компаниянын уставдык капиталындагы үлүшү, %да

Компаниянын жетекчиси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же кандай болбосун башка кызмат адамы катары байланыштуу болгон компанияга карата төмөнкү чаралар колдонулганбы:

- укук бузуу жана/же кылмыш ишине жол бергендиги үчүн айыптоо болгонбу (ооба/жок)

_______________________________________________________________________________________

- тартиптик жаза чаралары көрүлгөнбү (ооба/жок)

_______________________________________________________________________________________

"Ооба" деген жооп берилсе - укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо же өкүм чыгаруу тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан белгиленген айыпты же колдонулган тартип жазасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз:

_______________________________________________________________________________________

17. Сиз же 15-пунктта көрсөтүлгөн компаниялардын бири анда кызмат ордуна талапкер болгон ТСКК менен жалпы кызыкчылыкка ээсизби? "Ооба" деген жооп берилген шартта кеңири түшүндүрмө бериңиз.

18. Жоюла элек соттолгондугуңуз барбы? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз

_______________________________________________________________________________________

Сизге карата кандайдыр бир кесиптик иш менен алектенүүгө тыюу салган чечим кабыл алынганбы? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз

_______________________________________________________________________________________

19. Сиз жетекчиси, кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, Башкарманын мүчөсү, башкы бухгалтери/финансылык менеджери) же олуттуу катышуучусу болгон (акциялардын 10 (он) же андан ашык пайызына ээлик кылган), мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны атап көрсөтүңүз

_______________________________________________________________________________________

Сиз жетекчиси, кызмат адамы же олуттуу катышуучусу болгон, мажбурлап банкрот кылуу, жоюуга байланыштуу шарттар коюлган компаниядагы Сиздин ролуңузга жана жоопкерчилик чөйрөңүзгө кеңири негиздеме бериңиз

_______________________________________________________________________________________

20. Кимдир бирөөгө ссудалык карызыңыз (башка милдеттенмелериңиз) болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз:

Кредитордун аталышы

Берилген күнү 

Насыянын суммасы,

миң сом менен

Пайыздык чен

Насыянын максаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөө жөнүндө маалымат жана анын суммасы

Төлөө мөөнөттөрү 

Насыя боюнча карыз калдыгы,

миң сом менен

Пайыздар боюнча карыз калдыгы,

миң сом менен

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз

(негизги сумма, пайыздар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Сиз кандайдыр бир финансы-кредиттик уюмдарга жеке өзүңүз алган кредит боюнча, ошондой эле Сиз гарант, кепилдик берүүчү болгон кредит боюнча карызды төлөй албай калган учурлар болгонбу? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

22. Азыркы учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүү ишине тиешеңиз барбы? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз

_______________________________________________________________________________________

23. Төмөнкүлөр боюнча маалымат бериңиз:

1. "__" __________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер тууралуу жеке отчет

 

1-таблица

 

Активдер 

Сумма (сом түрүндө/чет өлкөлүк жарандар үчүн - АКШ долларында) 

 

Нак акча

 

 

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар

 

 

Компаниядагы инвестициялар (ушул анкетанын 15-пунктунун таблицасы)

 

 

Баалуу кагаздар

 

 

Кыймылсыз мүлк, анын ичинде күрөөдө турган же арест коюлган

 

 

Дебитордук карыз, анын ичинде насыяга берилген каражаттар

 

 

Башка активдер

 

 

Бардыгы болуп активдер

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Кредиттер боюнча карыз

 

 

Кредитордук карыз

 

 

Башка милдеттенмелер

 

 

Бардыгы болуп милдеттенмелер

 

 

Таза наркы (активдер-милдеттенмелер)

 

 

Берилген жеке гарантиялар

 

 

2-таблица

 

Киреше булактары 

Өткөн жыл 20__-жыл 

Өтүп жаткан жыл (күтүлүп жаткан сумма) 20__-жыл 

 

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (сыйлыктарды кошо алганда)

 

 

 

Дивиденддер

 

 

 

Пайыздар

 

 

 

Башка кирешелер

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

Чыгашалар

 

 

 

Чыгашалар (жеке, керектөөгө)

 

 

 

Кредиттер боюнча төлөөлөр, негизги сумма, пайыздар

 

 

 

Башка чыгашалар (көрсөтүңүз)

 

 

 

Бардыгы болуп чыгашалар

 

 

 

Таза киреше (чыгаша)

 

 

24. Үй-бүлөлүк абалы ____________________________________________________________________

16 жаштан ашкан жакын туугандарыңызды атап көрсөтүңүз (ата-энеңиз, балдарыңыз, жолдошуңуз (жубайыңыз), бир туугандарыңыз):

Аты-жөнү 

Туугандык катышы

Туулган күнү жана жери

Иштеген жери, кызмат орду

Үй дареги, телефон номери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Кызмат ордуна талапкер болуп жаткан ТСКК менен Сиздин кандай кызыкчылыгыңыз бар? Толук маалымат бериңиз. Ошондой эле, Сиз өзүңүздү кызмат ордуна макулдашуу учурунда кароо үчүн маанилүү деп эсептеген башка маалыматты көрсөтүңүз. Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү көз карандысыздык критерийлерине дал келүүсүн тастыктоого тийиш.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Мен, ________________________________________________________________________________________

                                                                               (аты-жөнү)

жогоруда анкетада келтирилген маалыматтар анык жана толук экендигин жана алар анкетада көрсөтүлгөн суроолор менин билимиме жана анкетада көрсөтүлгөн суроолор боюнча маалыматка ылайык берилгендигин тастыктаймын. Мен атайылап бурмалоолорго жана жашырып жабууларга жол берген учурда, алар сунушталып жаткан кызмат ордуна макулдашуудан баш тартууга негиз болушу жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн экендигин мойнума аламын.

 

___________________________                      ___-жылдын "__" __________

              кол тамгасы

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

8-тиркеме

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

Турак жай-сактык кредиттик компаниянын улуттук валютада айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна берилген 

№ ЛИЦЕНЗИЯСЫ 

______________________________________________________________________________________

(юридикалык жактын толук фирмалык аталышы)

______________________________________________________________________________________

(юридикалык жактын кыскартылган фирмалык аталышы)

___________ ш.

 

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уруксат берилген банк операцияларынын тизмесинде көрсөтүлгөн айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна ээ.

2. Уруксат берилген банк операцияларынын тизмеси ушул лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Бул лицензия ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Лицензия ажыратылгыс, мөөнөтсүз болуп саналат.

 

Лицензия катталган (күн, ай, жыл)

№ ________ бланктын сериясы __________

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын төрагасынын орун басары/

Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү 

____________________________________________ аты-жөнү, кол тамгасы

Улуттук банктын мөөрү 

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

9-тиркеме

Улуттук валютада айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна берилген  

үн, ай, жыл) № ____ лицензияга карата  

УРУКСАТ БЕРИЛГЕН БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫН ТИЗМЕСИ 

____________________________________________________________________  

(юридикалык жактын толук фирмалык аталышы) 

Банк операциясынын аталышы

Банк операциясынын валютасы

Уруксат күчүнө кирген күн

Эскертүү/Чектөө

(Чектөөлөр күчүнө кирген күндү көрсөтүү менен)

 

 

 

 

№ ________ бланктын сериясы __________

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын төрагасынын орун басары/

Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү 

______________________________________________ аты-жөнү, кол тамгасы

Улуттук банктын мөөрү 

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

10-тиркеме

ТСККнын филиал/өкүлчүлүк ачуу тууралуу  

ӨТҮНҮЧ КАТЫНЫН ҮЛГҮСҮ 

_______________________________________________

(ТСККнын фирмалык бланкында)

 

Ушул аркылуу "______________________________________________________________________________"

                                                             (ТСККнын аталышы)

_____________________________________________________________________________ чечимге ылайык

                   (уставга ылайык филиал/өкүлчүлүк ачуу чечимин кабыл алган

                                              ТСККнын башкаруу органынын аталышы)

___________________________________________________________________________________________

                                       (калктуу пункттун аталышы, жайгашкан жери)

филиал/өкүлчүлүк ачууну макулдашуу тууралуу өтүнүч менен кайрылат.

Бул филиал/өкүлчүлүк төмөнкү операцияларды жана бүтүмдөрдү жүргүзүү укугуна ээ:

-

-

(ТСККга Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын алкагында Филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобого

ылайык, филиалга/өкүлчүлүккө жүзөгө ашырууга укук берилген бардык операциялар жана бүтүмдөр

же өкүлчүлүктүн ыйгарым укуктары көрсөтүлөт).

Филиал үчүн жетекчи жана башкы бухгалтер тарабынан дайындалды: ____________________________

                                                                                                                                 (аты-жөнү)

Тиркеме: филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчисинин жана башкы бухгалтердин кадрлардын эсебин

жүргүзүү баракчасынын көчүрмөсү, ишеним кат, бардыгы _______ барактан турат.

 

ТСКК сунушталган маалыматтын аныктыгына толугу менен жооп берет.

 

ТСККнын аткаруу органынын жетекчиси (кол тамгасы), аты-жөнү.

ТСККнын мөөрү 20__-жылдын "__" __________

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

11-тиркеме

ТСККнын филиалды/өкүлчүлүктү жабуу тууралуу 

ӨТҮНҮЧҮНҮН ҮЛГҮСҮ 

__________________________________________________

(ТСККнын фирмалык бланкында)

 

Ушул аркылуу "________________________________________________________________________________"

                                                                              (ТСККнын аталышы)

_______________________________________________________________________________________ ылайык

                  (уставга ылайык филиал/өкүлчүлүк ачуу чечимин кабыл алган ТСККнын

                                                           башкаруу органынын аталышы)

филиалды/өкүлчүлүктү жабуу ниетин билдирет.

______________________________________________________________________________________________

                                             (калктуу пункттун аталышы, жайгашкан жери)

филиал жабуу тууралуу өтүнүч менен кайрылат.

ТСККнын филиалынын/өкүлчүлүгүнүн милдеттенмелери жок:

- ушул филиалда тейлөөгө алынган кардарлардын жана кредиторлордун алдында (филиал жабылган учурда);

- бюджет алдында.

Активдер жана пассивдер ТСККнын балансына өткөрүлүп берилди.

ТСКК сунушталган маалыматтын аныктыгына толугу менен жооп берет.

 

ТСККнын аткаруу органынын жетекчиси (кол тамгасы), аты-жөнү.

ТСККнын мөөрү 20__-жылдын "__" _____________

 

 

 

"Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата

12-тиркеме

Жеке маалыматтарды топтоого жана иштеп чыгууга субъекттин макулдугу 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

Калктуу пункт ________________________, 20____-жылдын __-___________

Мен, ____________________________________________________________________

(аты-жөнү)

_________________________________________________________________________

дареги боюнча жашаган,

инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______

(документтин түрү)

берилди _________________________________________________________________

(берилген күнү, ким тарабынан берилген)

Ишенимдүү өкүлдөр үчүн

__________________________________________________ атынан иш алып барган

(аты-жөнү)

_________________________________________________________________________

дареги боюнча жашаган,

инсандыгын күбөлөндүргөн документтин сериясы: _____________, № ______ ______

(документтин түрү)

берилди _________________________________________________________________

(берилген күнү, ким тарабынан берилген)

________________________________________________________________негизинде

(ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук акттын)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына өз эрким боюнча, толук түшүнүү менен төмөнкүлөрдү аткарууга толук жана шартсыз макулдугумду берем:

- иштеп чыгууга (аткаруу ыкмасына карабастан Улуттук банк тарабынан же анын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен же аларсыз аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле:

- жеке маалыматтардын берилишине (Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык сунушталышына);

- турак жай-сактык кредиттик компаниялардын иш чөйрөсү жаатындагы мыйзамдарга жана банк мыйзамдарына ылайык жеке өзүм берүүгө тиешелүү болгон бардык жеке маалыматтардын чек ара аркылуу берилишине (жеке маалыматтардын Улуттук банк тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясына кирген маалымат топтоочуларына берилишине).

Жогоруда белгиленген макулдук берүү төмөнкү жеке маалыматтарга: аты-жөнү (мурдагы аты-жөнү, ал өзгөртүлгөн күн жана ага түрткү берген себептер) (өзгөртүлгөн болсо); туулган жылы жана жери; жарандыгы тууралуу маалыматтар (анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандык боюнча маалымат); билими тууралуу маалыматтар (билим берүү мекемесинин аталышы, окууну бүткөн жылы, билими тууралуу документтин аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, даярдоо багыты же билими тууралуу документ боюнча адистиги); окумуштуулук даражасы тууралуу маалымат; чет тилдерин билүү деңгээли жөнүндө маалымат, жашаган дареги (келген жеринин дареги); байланыш телефон номери же башка байланыш ыкмалары жөнүндө маалымат; инсандыгын тастыктаган документтин түрү, сериясы, номери, ошол документти берген органдын аталышы, берилген датасы; салык төлөөчүнүн идентификациялык номери; үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы, жакын туугандары; эмгек жолу тууралуу маалымат (аскердик кызмат өтөө, айкалыштырган иши, ишкердик иш, кызмат көрсөтүү жөнүндө келишиминин негизинде иштеген ишке тиешелүү); мамлекеттик сыйлыктар, башка сыйлыктар, артыкчылык белгилери (ким тарабынан жана качан берилген); соттолгондугу же болбосо соттолбогондугу тууралуу маалыматтар, анын ичинде мыйзам бузууларга, алгылыксыз иштерге жол бергендиги үчүн тартип жаза чарасы, административдик жоопкерчилик чаралары жөнүндө маалыматтар; кирешелер, чыгашалар, мүлкү жөнүндө маалыматтар, ошондой эле мүлктүк милдеттенмелерге тиешелүү маалыматтар, фото сүрөтү берилгендигин боюнча маалыматтарга дагы тиешелүү болуп саналат.

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды Улуттук банк турак жай-сактык кредиттик компаниялардын иш чөйрөсүндөгү мыйзамдарда жана банк мыйзамдарында каралган лицензиялоо жол-жобосун ишке (кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого), ТСКК ишин кеңейтүүгө макулдук берүү) ашыруусу максатында иштеп чыгуу үчүн сунуштайм.

Ушул аркылуу мага тиешелүү жеке маалыматтардын аныктыгын текшерүү жана кынтыксыз ишкердик аброй жана кесипкөйлүккө тиешелүү маалыматтарды тастыктоо үчүн башка мамлекеттик органдарга, кредиттик бюрого, чет өлкө банктык жана финансылык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча органдарына бериле тургандыгы мага маалым жана мен аларга өз эрким боюнча макул экендигимди тастыктайм. Демек, Кыргыз Республикасынын "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Мыйзамынын 24-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен бекитилген Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартиби, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартиби жана формасынын 12-пунктуна ылайык, Улуттук банк тарабынан мага тиешелүү жеке маалыматтардын көзөмөлдөө жана лицензиялоо жол-жобосунун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн жактарга берилгендиги тууралуу маалымдалышын талап кылбайм.

Жеке маалыматтардын иштелип чыгышына макулдук берүү мөөнөтсүз болуп саналат (көзөмөлдөө жана лицензиялоо максатында туруктуу колдонулат) жана макулдук берүүгө кол коюлган күндөн тартып колдонула баштайт.

 

20__-ж. ___-_________________

___________________

______________________________

 

Кол тамгасы

Аты-жөнү