Кайта келүү

  

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 17-октябрындагы 

№ 45/1 токтомуна карата 

2-тиркеме 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө 

ЖОБО 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы № 4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы N 2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор  

1. Жободо Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына, «Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө» мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө» жобого ылайык (мындан ары - мыйзамдар), ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин (мындан ары - МКК жана МКА) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары - ПРО) бирдиктүү формасы аныкталган.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

2. ПРО бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.  

3. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

2. Максаттары жана милдеттери  

4. ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт:  

а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген милдеттердин аткарылышынын алкагында МКК жана МКАлардын финансылык абалына;  

б) компаниялардын жетекчилери ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдерди кошо алганда, тиешелүү чечимдерди кабыл алуусу үчүн МКК жана МКАлардын ишине.  

5. ПРОнун башкы милдети - ушул жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн МКК жана МКАлардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды чагылдыруу.  

3. ПРОнун мазмуну жана берүү мезгил аралыгы  

6. ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө тийиш болгон МКК жана МКАнын белгилүү бир мезгил ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.  

7. ПРО 7 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2 токтомунун редакциясына ылайык) 

8. МКК жана МКАнын ушул жылдын 4-чейреги үчүн ПРОсу жылдык болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин Улуттук банктын кароосуна сунушталууга тийиш.  

4. ПРОну берүү тартиби  

9. Ар бир МКК жана МКАда ПРОнун мазмунунун толуктугу, мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк менен иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт.  

10. ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө тийиш.  

11. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан МКК жана МКАлар ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш.  

12. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. МКК жана МКАнын электрондук почтасы жок болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар (USB - флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.  

13. Республиканын башка областтарында жайгашкан МКК жана МКАлар ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.  

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат.  

14. ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу МКК жана МКАга маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде берилишин талап кылат.  

Оңдолгон отчеттор МКК жана МКАнын коштомо каты менен бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка кайрадан сунушталууга тийиш.  

15. Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.  

16. МКК жана МКА ПРОну МКК жана МКАнын башкы кеңсеси жана филиалдар боюнча консолидацияланган негизде беришет.  

17. ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып, МКК жана МКАнын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн жооп берген кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга тийиш.  

18. ПРОдо отчеттук күнгө карата МКК жана МКАнын абалы тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. МКК жана МКАнын абалынын чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы МКК жана МКАнын аткаруу органынын жетекчиси жана башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат.  

5. Корутунду жобо  

19. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн МКК жана МКА Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.  

20. Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи нускасы МКК жана МКАда сакталууга тийиш.  

  

  

  

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 17-октябрындагы 

№ 45/1 токтому менен бекитилген 

"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине 

ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан 

микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик 

агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 

1-тиркеме 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан МКК жана МКАлардын ПРОсунун 

КУРАМЫ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы № 4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

№ 

Бөлүгү 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Берүү мөөнөттөрү 

Эскертүү же ченемдик укуктук актыга шилтеме 

 

Титулдук баракча 

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин. 

Бөлүктөргө тиркелет 

 

 

 

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейинки мөөнөттө 

 

МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын, Шариат кеңешинин мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) тууралуу маалымат 

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.  

Жыл ичинде өзгөрүүлөр киргизилген учурда 

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 календардык күн ичинде 

  

Айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат  

Жылдык отчет 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календарлык күн ичинде  

  

Базалык маалымат  

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календарлык күн ичинде  

1-бөлүк.  

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

А.Активдер 

Б.Милдеттенмелер жана капитал  

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин 

  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

2-бөлүк.  

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20сына чейинки мөөнөттө  

  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

3-бөлүк.  

Активдер тууралуу маалымат  

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

Б. Каржылоо ыкмалары  

В. Тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү  

Г. Сунушталган каржылоо боюнча маалымат  

Д. Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат  

Е. Үстү-үстүнөн каржылоо тууралуу маалымат  

Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген каржылоонун көлөмү жөнүндө маалымат  

З. Реструктуризацияланган активдер 

И. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП-анализ) 

К. Активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин 

  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

4-бөлүк  

Өз ишине баа берүү боюнча отчет  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

5-бөлүк  

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин  

  

10 

6-бөлүк  

Ачып көрсөтүү  

А.Милдеттенмелер  

Б.Каржылоо шарттары боюнча маалымат  

В. МКК жана МКАнын кардарлары жөнүндө  

Г. МКК жана МКАнын персоналы тууралуу  

Д. Банктардын агенттик келишими боюнча чекене банктык кызматтарды көрсөтүү боюнча маалыматтар  

Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө  

Ж. Уюштуруучулардан/акционерлерден/катышуучулардан карыз алынган каражаттар 

З. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2 токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 20 чейин 

  

Жылдык  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

11 

7-бөлүк 

МКК тарабынан экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат 

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки 20 календардык күн ичинде 

  

  

  

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 17-октябрындагы 

№ 45/1 токтому менен бекитилген 

"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине 

ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан 

микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик 

агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата 

2-тиркеме 

  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы № 4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2, 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы N 2018-П-12/4-6-(БС), 2018-жылдын 30-майындагы № 2018-П-12/20-2-(НФКУ), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

Тиркелген файлды караңыз