Кайта келүү

 

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банкынын Башкармалыгынын 

2016-жылдын 16-мартындагы 

№ 12/4 токтому менен 

бекитилген 

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу 

ЭРЕЖЕЛЕРИ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 47/5, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-10-(НФКУ, 2022-жылдын  

21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) финансы системасынын туруктуулугун сактоо жана алардын иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, ошондой эле ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келүүсүн камсыз кылуу максатында, чет өлкө валютасын алмаштырууну ишке ашырган финансы мекемелеринин ишине көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат.  

Бул Эрежелер, Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш алып барган жана айрым банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна ээ коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга, кредиттик союздарга, "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсына, финансы-кредиттик корпорацияларга (компанияларга), ссудалык кассаларга, ошондой эле өз ара кредиттөө коомдоруна таркатылбайт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

3. Улуттук банк адистештирилген финансы мекемелерин туруктуу өнүктүрүү жана финансы системасынын туруктуулугун сактоо максатында, аталган мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү белгилейт. Улуттук банктын алдыга койгон максаттарын жана милдеттерин аткарууга жетишүү үчүн Улуттук банк Башкармасы өзүнчө токтом кабыл алуу менен ушул Эрежелерде белгиленген экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин чектелген мөөнөткө өзгөртүшү мүмкүн.  

4. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Эрежелерге ылайык, адистештирилген финансы мекемелерине карата эскертүү чараларын жана санкцияларды колдонууга укуктуу.  

5. Адистештирилген финансы мекемелери, ушул Эрежелерде жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанилерин бузууга жол бербестен, тобокелдиктерди кошумча басаңдатуу максатында экономикалык ченемдер жана талаптар боюнча кыйла жогорулатылган талаптарды белгилеши мүмкүн.  

6. Нак акчаны ташып жеткирүү иши адистештирилген финансы мекемелери тарабынан өз алдынча же ал менен тиешелүү келишим түзүлгөн инкассатордук кызматты/уюмду тартуу менен ишке ашырылат. Мында, ал келишимдерде адистештирилген финансы мекемелердин баалуулуктарын ташып жеткирүүдө алардын коопсуздугун жана сакталышын камсыз кылуу шарттары, ошондой эле аларды жоготкон учурда баалуулуктардын ордун толтуруу маселелери каралууга тийиш.  

2. Адистештирилген финансы мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер, талаптар жана чектөөлөр 

7. Адистештирилген финансы мекемелери, алар үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү так сактоого тийиш.  

8. Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми.  

8.1. Адистештирилген финансы мекемелеринин өздүк капиталынын минималдуу ченеминин өлчөмү минималдуу уставдык капиталдын кеминде 100% деңгээлинде колдоого алынууга тийиш.  

8.2. Адистештирилген финансы мекемелеринин өздүк капиталынын минималдуу ченеминин өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

Н1 = (СК / УК) * 100%, мында:  

СК - баа берүү күнүнө карата өздүк капитал;  

УК - адистештирилген финансы мекемелери үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу уставдык капитал.  

8.3. адистештирилген финансы мекемелери өздүк капитал эсебин (баа берүү күнүнө карата) төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде жүргүзүшөт:  

- төлөнгөн уставдык капиталдын (жөнөкөй жана артыкчылык берилген акциялар);  

- номиналдан үстөк салынган капиталдын;  

- жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капиталдын;  

- өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгымынын;  

- өтүп жаткан жыл ичиндеги чыгымынын.  

9. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)  

9.1. Н2 ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчү) маанисин кеминде 100% деңгээлинде колдоого алуу зарыл.  

9.2. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

Н2 = (ЛА / ОБ) * 100%, мында:  

ЛА - ликвиддүү активдер, ага улуттук жана чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттары (касса) жана ошол эле валюталарда финансы мекемелеринин эсептешүүүндөлүк) эсептериндеги каражаттар, ошондой эле репо-келишими боюнча сатылып алынган жогорку ликвиддүү баалуу кагаздарды кошо алганда, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Улуттук банк тарабынан чыгарылган мамлекеттик казына векселдери жана башка жогорку ликвиддүү баалуу кагаздар (мындан ары - жогорку ликвиддүү баалуу кагаздар) кирет. Аталган баалуу кагаздар ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчү) эсептөөдө сыйлыкты (дисконтту) жана реализацияланбаган пайданы (чыгымды) минуска чыгаруу менен эске алынат;  

ОБ - адистештирилген финансы мекемелеринин милдеттенмелери, аларга банктар алдындагы милдеттенмелер, акционерлерге төлөөнүүгө тийиш болгон дивиденддер, чет өлкө валютасын алмаштыруу боюнча кардарлар алдында милдеттенмелер, бюджетке которулууга тийиш болгон салыктар боюнча милдеттенмелерден тышкары башка милдеттенмелер кирет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

10. Кардарлар менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн адистештирилген финансы мекемелери Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде ишти жүзөгө ашырган бир катар коммерциялык банктарда улуттук жана чет өлкө валюталарында эсептешүүүндөлүк) эсептерин ачууга тийиш.  

11. Адистештирилген финансы мекемесинин бир коммерциялык банктагы эсептешүүүндөлүк) эсебинде жайгаштырылган каражатынын өлчөмү өзүнүн төлөнгөн уставдык капитал өлчөмүнүн 20% ашпоого тийиш.  

12. Кардардын алмаштыруу үчүн адистештирилген финансы мекемесинин эсептешүүүндөлүк) эсебине чегерген акча каражаты боюнча милдеттенмесин адистештирилген финансы мекемеси эки жумуш күнүнөн кечиктирбестен аткарууга тийиш.  

13. Ушул Эрежелердин 12-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттү эсептөө, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана (же) коммерциялык банктар жана адистештирилген финансы мекемелери ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимде башкасы каралбаса, кардардын адистештирилген финансы мекемесинин эсептешүүүндөлүк) эсебине каражаттар чегерилген күндөн тартып анын төлөм документи коммерциялык банктар тарабынан таризделген күн катары көрсөтүлгөн күн ичинде аталган документ аткарууга кабыл алууга чейинки күн эсептелинет.  

14. Кардардын эсептешүүүндөлүк) эсебине каражаттар өз убагында чегерилбеген учурда, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамында же кардар жана адистештирилген финансы мекемеси ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимде пайыздардын өтө жогору өлчөмү каралбаса, кардар адистештирилген финансы мекемесинен мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн мөөнөтү өткөрүлгөн төлөм суммасынан Улуттук банктын колдонуудагы эки эсептик чен өлчөмүндө акча милдеттенмесинин аткарылбагандыгы үчүн пайыздарды төлөөнү талап кылууга укуктуу.  

15. Адистештирилген финансы мекемесинде тобокелдиктерди тескөө саясаты иштелип чыгып, ал Башкарма тарабынан жактырылып, андан кийин Директорлор кеңеши тарабынан бекитилүүгө тийиш.  

16. Адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңеши мезгил-мезгили менен саясаттардын шайкештүүлүгүн кароого алып, зарылчылык келип чыккан учурда аларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет, бул да адистештирилген финансы мекемесинин Башкармасы тарабынан алдын ала жактырылууга тийиш.  

17. Рынокто улуттук валюта курсу кескин өзгөргөн шартта, анын туруктуулугун колдоо максатында Улуттук банк маржа өлчөмүн белгилөө укугуна ээ.  

18. Адистештирилген финансы мекемеси төмөнкүлөргө укугу жок:  

- юридикалык жактарга жана жеке адамдарга кредиттерди жана насыяларды берүүгө;  

- акционерлерден-юридикалык жактардан жана коммерциялык банктардан тышкары юридикалык жактардан жана жеке адамдардан каражаттарды карызга алууга.  

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү жана башка отчетторду берүү тартиби жана мөөнөттөрү  

Көңүл буруңуздар! КР Улуттук банкынын Башкармалыгынын 2016-жылдын 16-мартындагы № 12/4 токтомунун 2-п. ылайык бөлүм 2016-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. 

19. Адистештирилген финансы мекемелери автоматташтырылган эсепке алуу жана отчет берүү системаларына ээ болууга тийиш, алар Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-20/72-8-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык келүүгө тийиш. Адистештирилген финансы мекемелери Улуттук банкка отчетту электрондук түрдө сунуштоо үчүн интернеттен пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

20. Ишин шайкеш жөнгө салынышын камсыз кылуу максатында адистештирилген финансы мекемелеринин башкы кеңсеси жана алардын филиалдары/алмашуу пункттары так мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту өз алдынча жана өз убагында ушул Эрежелердин 1-7-тиркемелерине ылайык формада, тартипте жана мөөнөттөрдө, ошондой эле башка кошумча маалыматтарды Улуттук банктын кат түрүндө талабына ылайык Улуттук банкка сунуштоого тийиш.  

21. Адистештирилген финансы мекемесинин башкы кеңсеси жана анын филиалдары/алмашуу пункттары нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча отчетту портал аркылуу күн ичинде эки жолу төмөнкү тартипте сунуштоого тийиш:  

- отчеттук жумуш күнүнөн кийинки күнү саат 07.00дөн тартып 11.00гө чейин - валюталар курсун жана көлөмүн көрсөтүү менен кеңири отчетту, ошондой эле көлөмүн көрсөтүүсүз валюталар курсу боюнча отчетту;  

- саат 13.00дөн тартып 15.00гө чейин - көлөмүн көрсөтүүсүз чет өлкө валюталарынын курсу боюнча отчетту. Мында, иш күнүнүн акырында адистештирилген финансы мекемесинин башкы кеңсеси жана анын филиалдары/алмашуу пункттары нак чет өлкө валютасын сатуу жана сатып алуу боюнча отчетту өз алдынча түзүп (күн ичинде ишке ашырылган операциялар жыйынтыгын эсептеп, иш күнүнүн акырына карата калдыкты чыгарат), Улуттук банкка портал аркылуу ар бир филиал/алмашуу пункту боюнча өз-өзүнчө сунуштайт. Күн акырында катталган калдык суммасы кийинки жумуш күнүнүн башталышына карата калдыкка барабар болууга тийиш.  

Адистештирилген финансы мекемеси өзүнүн башкы кеңсеси жана филиалдары/алмашуу пункттары тарабынан ишке ашырылган нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча жалпыланган отчетту Улуттук банкка электрондук түрдө сунуштоого милдеттүү. Мында кагаз бетине чыгарылган отчет жооптуу кызматкердин кол тамгасы менен күбөлөндүрүлөт, ошол адистештирилген финансы мекемесинин штампы менен бекитилип, хронологиялык тартипте көктөлүп, аталган мекемеде сакталат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 47/5 токтомунун редакциясына ылайык) 

22. Адистештирилген финансы мекемелери тарабынан нак эмес формада жүргүзүлгөн алмашуу операциялары боюнча отчетту кошо алганда, мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет берилбеген учурда, адистештирилген финансы мекемелеринин төрагасы же ал жок учурда аны алмаштырган Башкарманын мүчөсү кийинки отчеттук жумуш күнүнөн кечиктирбестен, анын мөөнөтүндө сунушталбагандыгы себептерин көрсөтүү менен кат жүзүндө Улуттук банкка билдирет.  

23. Отчеттун Улуттук банкка өз убагында жана так берилиши үчүн жоопкерчилик адистештирилген финансы мекемелеринин Башкармасынын төрагасына жүктөлөт.  

24. Адистештирилген финансы мекемелеринин финансылык отчету Улуттук банктын адистештирилген финансы мекемелеринин финансылык отчетун түзүү, жарыялоо жана Улуттук банкка берүү боюнча талаптарына ылайык Улуттук банкка сунушталат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-10-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык) 

4. Адистештирилген финансы мекемелерине карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялар 

25. Адистештирилген финансы мекемелери орун алган тобокелдиктерди өз убагында аныктоо жана алардын талаптагыдай тескөөгө алынышы үчүн жоопкерчилик тартышат.  

26. Улуттук банк текшерүү үчүн негиз болуп саналган документти көрсөтүү менен алдын ала билдирүүсүз эле финансы мекемелеринин ишин текшерүүгө укуктуу.  

27. Адистештирилген финансы мекемелери Улуттук банктын текшерүү тобуна жаздыруучу аудио/видео жабдуулары жок өзүнчө жайды бөлүп берүүгө, анда үчүнчү жактардын аудио/видео жабдууларды орнотуусуна жол бербөөгө, адистештирилген финансы мекемелеринин жана текшерүү тобунун документтеринин коопсуз сакталышын, ошондой эле текшерүүнү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон техника жана жабдуу менен камсыз кылууга милдеттүү.  

28. Адистештирилген финансы мекемелердин ишинде кемчиликтер же жетишпестиктер аныкталган учурда, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктары жана мыйзамдуу таламдары бузууга жол берилген шартта Улуттук банк, алардын мүнөзүнө жана түрүнө, белгилүү бир жагдайларга, орун алган проблеманын татаалдыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Эрежелерде каралган кайсыл болбосун эскертүү чараларын же санкцияларды колдонууга укуктуу.  

29. Улуттук банк бир бузууга жол берүү үчүн бир нече чараларды же санкцияларды колдонушу мүмкүн.  

30. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

31. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

32. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

33. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

34. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

35. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

36. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

37. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

38. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

39. Лицензия кайтарылып алынган учурда, адистештирилген финансы мекемеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензияны кайтарып алуу жөнүндө чечимин алгандан кийинки үч күндүн ичинде лицензиянын түп нускасын Улуттук банкка тапшырууга, ал эми бир айдын ичинде - соттук эмес тартипте жоюу жол-жобосун баштоого тийиш.  

40. Адистештирилген финансы мекемесин жоюу милдеттери анын уставында жоюуга ыйгарым укук берилген башкаруу органына жүктөлөт.  

41. Адистештирилген финансы мекемеси ушул эрежелердин 38-пунктунда белгиленген талаптарды аткарбаса Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, адистештирилген финансы мекемесин мажбурлап жоюу талабы менен сотко кайрылууга укуктуу.  

42. Ага карата эскертүү чараларын колдонуу чечими кабыл алынган адистештирилген финансы мекемеси бул чечимге "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана коммерциялык банктар, банк операцияларынын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" Жобого ылайык даттанууга укуктуу. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

43. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

44. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

45. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

46. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

47. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

48. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

  

  

  

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

1-тиркеме 

1-тиркеме  

Адистештирилген финансы мекемелеринин Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун 

КУРАМЫ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 47/5 токтомунун редакциясына ылайык) 

 

Бөлүк 

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү 

Сунуштоо мөөнөтү 

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме 

 

Титулдук баракча 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде 

Бөлүктөргө кошо тиркелет 

Жылына бир жолу 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

 

Адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат  

Жылына бир жолу 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

Бөлүктөргө кошо тиркелет  

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде 

 

Айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

Жылына бир жолу 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Бөлүктөргө кошо тиркелет  

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде  

 

Базалык маалымат 

Жылына бир жолу Өзгөртүүлөр киргизилген учурда  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде  

Бөлүктөргө кошо тиркелет  

1-бөлүк  

Баланстык отчет 

А. Активдер 

Б. Милдеттенмелер 

В. Капитал 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде 

  

2-бөлүк  

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

А. Пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык чыгашалар  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде  

  

3-бөлүк  

Капитал түзүмү  

А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр  

Б. Адистештирилген финансы мекемесинин акциялары тууралуу маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде 

  

4-бөлүк  

Бөлүштүрүлбөгөн пайдага өзгөртүүлөр 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде 

  

5-бөлүк 

Чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча күндөлүк отчет  

А. Нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу, ошондой эле валюта курстары боюнча күндөлүк отчет  

Б. Нак эмес чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча күндөлүк отчет 

Күн сайын - күнүнө 2 жолу 

1) Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 07.00дөн тартып 11.00гө чейин  

1) чет өлкө валюталар курсун жана аларды сатып алуу, сатуу көлөмүн көрсөтүү менен кеңири отчет 

2) 13.00дөн тартып 15.00гө чейин  

2) чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу көлөмүн көрсөтүүсүз алардын курсу боюнча отчет 

10 

6-бөлүк 

Экономикалык ченемдер боюнча маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде 

  

  

  

  

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

2-тиркеме 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

РЕГУЛЯТИВДИК ОТЧЕТ 

________________ 

N ________________ 

  

(берилген күнү

(катталган, чыгышы) 

  

  

__________________________ 

карата абал боюнча 

___________________ 

түзүлгөн 

үн, ай, жыл) 

  

үн, ай, жыл) 

  

  

Мезгилдүүлүгү: - ай сайын; - жыл сайын; - корректировкалоо. 

Отчеттун тактыгы тастыкталды: 

___________ 

ички текшерүү аркылуу 

  

___________ 

корутундусуз аудит тарабынан 

  

___________ 

корутунду берүү менен аудит тарабынан 

Отчет берип жаткан мекеме: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Адистештирилген финансы мекемесинин аталышын ири басма тамгалары менен берүү зарыл) 

Адистештирилген финансы мекемесинин тышкы аудитору ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(корутундунун № жана берилген күнүнө шилтеме) 

Кол тамга жана күбөлөндүрүү 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Ошондой эле, биз бул отчету текшергендигибизди күбөлөндүрөбүз жана ал ушул отчеттук күнгө карата адистештирилген финансы мекемесинин талапка ылайык абалын жана маалыматтарды камтыгандыгын тастыктайбыз.  

  

1. Адистештирилген финансы мекемесинин директорлор Кеңешинин Төрагасы  

  

________________________________________ 

же Төрага жок болгон учурда анын ордун алмаштыруучу Директорлор Кеңешинин мүчөсү 

  

(кол тамгасы) (аты-жөнү

  

  

  

2. Башкарманын Төрагасы 

  

________________________________________ 

  

  

(кол тамгасы) (аты-жөнү

  

  

  

3. Башкы бухгалтер 

  

________________________________________ 

  

  

(кол тамгасы) (аты-жөнү

_____________________________________________________________________________________ 

  

Адистештирилген финансы мекемесинин мезгил- мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту түзүү жана аны сунуштоо боюнча жооптуу адистештирилген кызматкери 

кызматы: 

Аткаруучу 

аты-жөнү

  

  

  

  

  

кол тамгасы: 

  

  

  

  

  

телефон:  

  

  

Эскертүүлөр:  

1. Титулдук баракта төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:  

- катталган күнү жана чыгыш номери;  

- отчет даярдалган күн (мисалы, 2015-жылдын 20-ноябрына карата абал боюнча);  

- отчет даярдалып бүткөн күн;  

- мезгилдүүлүгү - "айлык", "жылдык" же "корректировкалоо". Эгерде, техникалык мүнөздөгү каталар орун алса, отчетту корректировкалоого жол берилет. Бул учурда өзгөртүүлөр киргизилген отчеттун формалары гана сунушталып, киргизилген өзгөртүүлөр маркер менен белгиленип көрсөтүлөт; 

- жүргүзүлгөн аудиттин же текшерүүнүн түрү - төмөнкү саптардын бири же экөө көрсөтүлөт:  

а) ички текшерүү - эгерде текшерүү ички аудит же ревизорлор тарабынан жүргүзүлгөн болсо;  

б) корутундусуз аудит - аудит жүргүзүлүп, келечектеги иш пландарга сунуш-көрсөтмөлөрдү бербестен, операциялар жана бухгалтердик эсепке алуу туура жүргүзүлгөндүгү жөнүндө корутунду берүү менен чектелсе;  

в) корутунду берүү менен ишке ашырылган аудит - аудит жүргүзүлүп, операциялардын жана бухгалтердик эсепке алуунун туура жүргүзүлгөндүгүн текшерүүдөн тышкары, адистештирилген финансы мекемесине анын ишин жакшыртуу жана/же өркүндөтүү үчүн сунуш-көрсөтмөлөр жана иш-чаралар планы сунушталса;  

- отчет берүүчү адистештирилген финансы мекемесинин басма тамгалар менен көрсөтүлгөн аталышы;  

- тышкы аудитор - жылдык отчетту берүүдө толтурулат;  

- адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин Төрагасынын же ал жок учурда Төраганын милдетин аткаруучу Директорлор кеңешинин мүчөсү, Башкарманын Төрагасынын, башкы бухгалтердин жана отчеттун түзүлүшү жана сунушталышы үчүн жооптуу адамдын күбөлөндүрүүчү кол тамгасы;  

- адистештирилген финансы мекемесинин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун түзүлүшү, сунушталышы үчүн жооп берген кызматкеринин кызмат ордун, аты-жөнүн жана телефон номерин көрсөтүү менен анын кол тамгасы.  

Адистештирилген финансы мекемесинин директорлор кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат  

  

Аты-жөнү 

Иштеген жери 

Кызматы 

Телефону 

Кол тамгасынын үлгүсү 

____________ 

____________ 

________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

10 

____________ 

____________ 

_________________ 

____________ 

____________ 

Адистештирилген финансы мекемесинин башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат 

  

Аты-жөнү 

Иштеген жери 

Кызматы 

Телефону 

Кол тамгасынын үлгүсү 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

10 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________ 

____________ 

  

Аткаруучу 

  

кол тамгасы: ________________________ 

  

Эскертүүлөр:  

1. Адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:  

- аты-жөнү;  

- иштеген жери;  

- кызматы;  

- жумуш телефонунун номери;  

- кол тамгасынын үлгүсү.  

2. Адистештирилген финансы мекемесинин Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:  

- аты-жөнү;  

- иштеген жери;  

- кызматы;  

- жумуш телефонунун номери;  

- кол тамгасынын үлгүсү.  

Адистештирилген финансы мекемесинин айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

1. Башкы бухгалтеp 

а) аты-жөнү 

  

________________________________ 

б) кызматы 

  

________________________________ 

в) телефону 

  

________________________________ 

г) кол тамгасынын үлгүсү 

  

________________________________ 

2. Ликвиддүүлүктү тескөө боюнча жооптуу кызмат адамы 

а) аты-жөнү 

  

________________________________ 

б) кызматы 

  

________________________________ 

в) телефону 

  

________________________________ 

г) кол тамгасынын үлгүсү 

  

________________________________ 

3. Нак жана нак эмес чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча операцияларга жооптуу кызмат адамы 

а) аты-жөнү 

  

  

б) кызматы 

  

  

в) телефону 

  

  

г) кол тамгасынын үлгүсү 

  

  

  

  

  

Аткаруучу кол тамгасы: 

  

___________________________________ 

  

Эскертүүлөр: 

1. Адистештирилген финансы мекемесинин айрым кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар мекеменин төмөнкүдөй айрым кызмат адамдарынын тизмесин камтыйт:  

1) башкы бухгалтер;  

2) адистештирилген финансы мекемесиндеги ликвиддүүлүктү тескөө боюнча жооптуу кызмат адамы;  

3) адистештирилген финансы мекемеси тарабынан жүзөгө ашырылган, нак жана нак эмес чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча операцияларга жооптуу кызмат адамы.  

2. Ар бир кызмат адамы боюнча төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:  

- аты-жөнү;  

- кызматы;  

- жумуш телефонунун номери;  

- кол тамгасынын үлгүсү.  

3. Адистештирилген финансы мекемесинин айрым кызмат адамдарына алардын белгилүү бир иш багыттары боюнча ыйгарылган жоопкерчиликтер адистештирилген финансы мекемесинин уставына ылайык ыйгарым укуктуу башкаруу органынын (Директорлор кеңеши, Башкармасы) чечимдери менен таризделинүүгө тийиш. 

Адистештирилген финансы мекемеси боюнча базалык маалымат 

1. Отчет берген адистештирилген финансы мекемесинин толук аталышы 

  

________________________________ 

2. Дареги: 

  

  

а) шаар 

  

________________________________ 

б) көчөсү, үйдүн номери 

  

________________________________ 

в) почта индекси 

  

________________________________ 

3. Расмий жарыяланган байланыш: 

  

  

а) телефон 

  

________________________________ 

б) факс 

  

________________________________ 

в) телекс 

  

________________________________ 

г) электрондук почта 

  

________________________________ 

4. Адистештирилген финансы мекемесинин интернеттеги веб-сайты 

  

________________________________ 

6. Уставдык (акционердик) капиталдын суммасы: 

  

  

а) жарыяланган 

  

________________________________ 

б) айкын төлөнгөн 

  

________________________________ 

  

  

  

Аткаруучу кол тамгасы: 

  

________________________________ 

  

Эскертүүлөр:  

1. Адистештирилген финансы мекемеси жөнүндө базалык маалымат төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш:  

- отчет берүүчү адистештирилген финансы мекемесинин толук аталышы - адистештирилген финансы мекемесинин толук расмий аталышы;  

- дареги;  

а) шаары - адистештирилген финансы мекемесинин башкы кеңсеси жайгашкан шаардын аталышы;  

б) көчөсү, үйдүн номери - көчөнүн аталышы жана башкы кеңсе имараттын номери;  

в) почта индекси - почта бөлүмүнүн индекси;  

- расмий жарыяланган байланыш:  

а) телефон - адистештирилген финансы мекемесинин расмий телефон номери;  

б) факс - адистештирилген финансы мекемесинин расмий факс номери;  

в) электрондук почта - электрондук почтанын расмий дареги;  

- адистештирилген финансы мекемесинин Интернеттеги веб-сайты - адистештирилген финансы мекемесинин Интернеттеги расмий веб-сайты;  

- уставдык (акционердик) капиталынын суммасы:  

а) жарыяланган - адистештирилген финансы мекемесинин жарыяланган уставдык капиталынын суммасы;  

б) айкын төлөнгөн - айкын төлөнгөн уставдык капиталынын суммасы.  

  

  

  

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

3-тиркеме 

  

  

  

20__-ж. "__" __________ 

карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет 

1.А бөлүгү. Баланстык отчет 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

А. Активдер  

  

  

1. Акча каражаттары, анын ичинде:  

а) улуттук валютада  

  

  

б) чет өлкө валютада  

  

  

2. Банктардагы эсептешүү эсептери, анын ичинде:  

а) улуттук валютада  

  

  

б) чет өлкө валютада  

  

  

3. Банктардагы депозиттер, анын ичинде:  

а) банк-резиденттердеги  

  

  

б) банк-резидент эместердеги  

  

  

4. Баалуу кагаздар  

5. Негизги каражаттар, анын ичинде:  

а) жер жана имараттар  

  

  

б) бүткөрүлө элек курулуш  

  

  

в) башка негизги каражаттар  

  

  

6. Баалуу металлдар 

  

  

7. Башка активдер  

8. Бардыгы болуп активдер  

Б. Милдеттенмелер  

  

  

9. Банктардын алдындагы милдеттенмелер  

10. Төлөөгө каралган салыктар  

11. Төлөөгө каралган дивиденддер  

12. Башка милдеттенмелер  

13. Бардыгы болуп милдеттенмелер  

  

В. Капитал  

  

  

14. Акционердик капитал  

а) жөнөкөй акциялар  

  

  

б) артыкчылык берилген акциялар  

  

  

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал  

  

  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде:  

  

  

г1) өткөн жылдардын пайдасы  

  

  

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы  

  

  

г3) адистештирилген финансы мекемесинин келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар  

  

  

15. Жалпы камдар  

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам  

  

  

б) сатууга жарактуу жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча кам  

  

  

д) башка жалпы камдар  

  

  

16. Бардыгы болуп капитал  

17. Бардыгы болуп Милдеттенмелер жана Капитал  

  

Аткаруучу  

  

кол тамгасы:_________________________________ 

  

Эскертүүлөр:  

1. "Активдер" А. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат.  

"Акча каражаттары" деп аталган 1-статьяда жүгүртүү кассасындагы банкнотторду жана монеталарды, жолдогу банкнотторду жана монеталарды, валюталардын түрлөрү боюнча банкоматтардагы банкнотторду жана монеталарды кошо алганда, акча каражаттарынын суммасы: сомдор жана чет өлкө валюталары чагылдырылат.  

"Башка банктардагы эсептешүү эсептери" деп аталган 2-статьяда банктардагы эсептешүү эсептериндеги акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат, мында маалыматтар ар бир банк боюнча ачылып берилүүгө тийиш. Калдыктар валюталар боюнча: сом жана чет өлкө валюта боюнча көрсөтүлөт.  

"Банктардагы депозиттер" деп аталган 3-статьяда банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында күрөөгө коюлган депозиттердеги акча каражаттарын кошо алганда, депозиттердеги акча каражаттардын суммасы чагылдырылат.  

"Баалуу кагаздары" деп аталган 4-статьяда адистештирилген финансы мекемесине таандык баалуу кагаздардын баланстык наркы көрсөтүлөт: тооруктук баалуу кагаздар, сатууга боло турган баалуу кагаздар жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар портфели.  

"Негизги каражаттар" деп аталган 5-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин ээлигинде же пайдалануусунда турган жердин жана/же жер үлүшүнүн, имараттардын жана башка курулмалардын наркы, эмерек жана жабдуулар, анын ичинде автоунаа, ошондой эле, курулушка байланыштуу материалдардын, иштердин жана башка капиталдаштырылган чыгашалардын баасы, ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга карата капиталдык салымдар киргизилет. Материалдык эмес активдер бул статьяга кошулбайт. Негизги каражаттарды жер жана имараттар; бүтө элек имараттар жана башка негизги каражаттар сыяктуу топтор боюнча көрсөтүү зарыл.  

"Баалуу металлдар" деп аталган 6-статьяда адистештирилген финансы мекемесинде болгон Улуттук банк тарабынан эмитирленген өлчөнгөн куймалар түрүндө баалуу металлдардын наркы көрсөтүлөт.  

"Башка активдер" деп аталган 7-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн активдердин баланстык наркы чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп активдер" деп аталган 8-статьяда 1-статьядан тартып 7-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

2. "Милдеттенмелер" Б. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат.  

"Банктар алдындагы милдеттенмелер" деп аталган 9-статьяда банктар алдындагы милдеттенмелердин суммасы чагылдырылат.  

өлөөгө каралган салыктар" деп аталган 10-статьяда бюджетке чегерилүүгө тийиш болгон адистештирилген финансы мекемесинин милдеттенмелеринин суммасы көрсөтүлөт.  

өлөөгө каралган дивиденддер" деп аталган 11-статьяда акционерлерге төлөнүүгө тийиш болгон акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Башка милдеттенмелер" деп аталган 12-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп милдеттенмелер" деп аталган 13-статьяда 9-статьядан тартып 12-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

3. "Капитал" В. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат.  

"Акционердик капитал" деп аталган 14-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин акционердик капиталынын мааниси көрсөтүлөт:  

а) жөнөкөй акциялар - адистештирилген финансы мекемесинин жөнөкөй акцияларынын жалпы суммасы көрсөтүлөт;  

б) артыкчылык берилген акциялар - адистештирилген финансы мекемесинин артыкчылык берилген акцияларынын жалпы суммасы көрсөтүлөт;  

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк төлөнгөн капитал - акционерлер тарабынан акциялардын номиналдык наркынан үстөк салынган акча каражаттарынын суммасы, ошондой эле Улуттук банктын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү боюнча талаптарын аткаруу үчүн уюштуруучулар/акционерлер тарабынан салынган кошумча капитал көрсөтүлөт;  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда - адистештирилген финансы мекемесинин бөлүштүрүлбөгөн пайдасынын суммасы чагылдырылат;  

г1) өткөн жылдардын пайдасы - каражаттардын бөлүгүн акционерлерге бөлүштүргөндөн жана адистештирилген финансы мекемесинин келечектеги керектөөлөрү үчүн камга каражат которуудан кийин, адистештирилген финансы мекемесинде калган өткөн жылдарда түшкөн пайда чагылдырылат;  

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы - ушул жылда алынган пайда чагылдырылат;  

г3) адистештирилген финансы мекемесинин келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар - адистештирилген финансы мекемесинде келечекте жагдайлар үчүн пайдаларды бөлүштүрүүнүн эсебинен түзүлүүчү камдардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Жалпы камдар" деп аталган 15-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин активдерин кайрадан баалоонун эсебинен түзүлгөн камдарын адистештирилген финансы мекемесиндеги өлчөмү чагылдырылат  

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам - негизги каражаттарды кайра баалоонун суммасы көрсөтүлөт;  

б) сатууга жарактуу жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча кам - сатууга жарактуу жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздарды кайра баалоодон келип чыккан сатып өткөрүлбөгөн кирешелердин жана чыгымдардын суммасы берилет;  

в) башка жалпы камдар - башка жалпы камдардын суммасы чагылдырылат. Бул статьяда инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга каралган кам боюнча маалыматтар да чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп капитал" деп аталган 16-статьяда 14- жана 15-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал" деп аталган 17-статьяда 13-статьядан тартып 16-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

  

  

  

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

4-тиркеме 

  

  

  

20__-ж. "__" __________ 

карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет 

2-бөлүк. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык) 

(миң сом) 

А. Пайыздык кирешелер 

  

  

1. Банктардагы депозиттер боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

2. Баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

3. Башка пайыздык кирешелер  

  

  

4. Бардыгы болуп пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

5. Башка пайыздык чыгашалар  

  

  

6. Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

  

  

7. Чет өлкө валютасы менен операциялардан түшкөн кирешелер  

  

  

8. Башка пайыздык эмес кирешелер  

  

  

9. Бардыгы болуп пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

10. Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгымдар  

  

  

11. Башка пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

12. Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

13. Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар, анын ичинде:  

а) эмгек акы жана сый акылар  

  

  

б) башка компенсациялар (башка төлөөлөр)  

  

  

в) Социалдык фондго төлөөлөр  

  

  

14. Адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар  

  

  

15. Менчиктен салыктарды кошо алганда, негизги каражаттарга башка чыгашалар, анын ичинде:  

а) ижара төлөмү  

  

  

б) коммуналдык кызматтар жана мүлктөн салык  

  

  

в) амортизацияга кеткен чыгашалар  

  

  

16. Салыктар  

  

  

17. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

18. Бардыгы болуп операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

19. Таза операциялык киреше (чыгым)  

  

  

20. Пайда салыгы  

21. Таза пайда (чыгым)  

  

Аткаруучу 

  

кол тамгасы: _____________________ 

  

Эскертүүлөр: 

1. "Пайыздык кирешелер" А. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат. 

  

"Банктардагы депозиттер боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 1-статьяда адистештирилген финансы-кредит уюмдары тарабынан банктардагы депозиттерде иштелип табылган пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.  

"Баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 2-статьяда адистештирилген финансы мекемеси тарабынан баалуу кагаздар боюнча алынган пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.  

"Башка пайыздык кирешелер" деп аталган 3-статьяда жогоруда эсептелинбеген, пайыздык же ушуга окшогон кирешелер чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп пайыздык кирешелер" деп аталган 4-статьяда 1-статьядан тартып 3-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

2. "Пайыздык чыгашалар" Б. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат.  

"Башка пайыздык чыгашалар" деп аталган 5-статьяда жогоруда саналбаган пайыздык же ушул сыяктуу адистештирилген финансы мекемесинин чыгашалары көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар" деп аталган 6-статьяда 5-статьянын суммасы чагылдырылат.  

3. "Пайыздык эмес кирешелер" В. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат.  

"Чет өлкө валютасы менен операциялардан түшкөн киреше" деп аталган 7-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин чет өлкө валютасы менен операциялардан алынган кирешелери көрсөтүлөт.  

"Башка пайыздык эмес кирешелер" деп аталган 8-статьяда жогоруда эсептелинбеген, пайыздык эмес кирешелер көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп пайыздык кирешелер" деп аталган 9-статьяда 7- жана 8-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

4. "Пайыздык эмес чыгашалар" Г. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат.  

Бул бөлүкчөдө бухгалтердик баланстын тиешелүү эсептериндеги дебеттик калдыктар көрсөтүлөт.  

"Чет өлкө валюталары менен операциялардан чыгымдар" деп аталган 10-статьяда адистештирилген финансы мекемеси тарабынан чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча тартылган чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Башка пайыздык эмес чыгашалар" деп аталган 11-статьяда жогоруда эсептелинбеген пайыздык эмес чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп башка пайыздык эмес чыгашалар" деп аталган 12-статьяда 10- жана 11-статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

5. "Башка операциялык жана административдик чыгашалар" Д. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат.  

"Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар" деп аталган 13-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин кызматкерлеринин эмгек акысына, сыйакыларга жана башка ушул сыяктуу төлөмдөргө байланыштуу (адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөөлөрдөн тышкары) чыгашалар көрсөтүлөт:  

а) эмгек акы жана сыйакылар;  

б) башка компенсациялар (башка төлөөлөр);  

в) Социалдык фондго төлөмдөр.  

"Адистештирилген финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар" деп аталган 14-статьяда адистештирилген финансы мекеменин Башкармасынын/Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө төлөнүүчү төлөөлөр жана гонорарлар көрсөтүлөт.  

"Менчиктен салыкты кошо алганда, негизги каражаттарга башка чыгашалар" деп аталган 15-статьяда амортизацияга чегерүүлөрдү жана менчикке салыктар боюнча чыгашаларды кошо алганда, адистештирилген финансы мекемесинин имаратына жана курулмаларына, эмеректерине, транспортуна, жабдууларына, компьютерлерине, программалык камсыздоолоруна жана материалдык эмес активдерине кеткен чыгашалар көрсөтүлөт:  

а) ижара төлөмү;  

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр жана менчиктен салык;  

в) амортизацияга чыгашалар.  

"Салыктар жана камсыздандыруу" деп аталган 16-статьяда пайдага карата салыкты жана менчиктен салыкты эске албаганда, камсыздандыруу, салыктар менен байланыштуу чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Башка операциялык жана административдик чыгашалар" деп аталган 17-статьяда күтүлбөгөн кирешелерди жана чыгашаларды кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн бардык операциялык жана административдик чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп операциялык жана административдик чыгашалар" деп аталган 18-статьяда 7-статьядан тартып 11-статьяга чейинки статьялардын суммасы чагылдырылат.  

"Таза операциялык киреше (чыгым)" деп аталган 19-статьяда адистештирилген финансы мекемеси тарабынан алынган таза операциялык киреше (чыгым) (9-статьянын суммасы менен 12- жана 18-статьялардын суммасынын ортосундагы айырма) көрсөтүлөт.  

"Пайдага карата салык" деп аталган 20-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин пайдага карата салык боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.  

"Таза пайда (чыгым)" деп аталган 21-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин таза пайдасы (чыгымы) - 19-статья минус 20-статья көрсөтүлөт. 

  

  

  

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

5-тиркеме 

  

  

  

2015-жылдын "__" ___________ 

карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет 

3-бөлүк. А. Капитал түзүмү 

(миң сом) 

1. Өткөн календардык жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн, жыйынтыгында капитал  

  

2. Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлбөгөн капитал эсептерин корректировкалоо  

  

3. Корректировкаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата капитал  

4. Жыл башынан бери пайда (чыгым)  

  

5. Өтүп жаткан жылы номиналдан үстөк төлөнгөн капитал (нетто)  

  

6. Ушул жылдагы камдарга карата өзгөртүүлөр (нетто)  

  

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдар  

  

б) сатуу үчүн жарактуу болгон, баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар  

  

в) жана башка жалпы камдар  

  

7. Жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддерин минуска чыгаруу менен  

  

8. Артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддерин минуска чыгаруу менен  

  

9. Өтүп жаткан жылы капиталдагы башка корректировкалар, нетто  

  

10. Отчеттук мезгилдин акырына карата жыйынтыгында капитал  

Б. Адистештирилген финансы мекемесинин акциялары жөнүндө маалыматтар  

(миң сом)  

Баланстын статьялары 

Жергиликтүү капитал 

1. Жарыяланган уставдык капитал  

  

2. Бардыгы болуп, төлөнгөн уставдык капитал,  

алардын ичинен:  

  

а) жөнөкөй акциялар  

  

б) артыкчылык берилген акциялар  

  

4-бөлүк. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр 

(миң сом) 

1. Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн, бөлүштүрүлбөгөн пайда  

  

2. Өткөн жылдын акырына карата көрсөтүлбөгөн, бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы корректировкалар  

  

3. Корректировкаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда  

4. Жыл башынан бери пайда (чыгым)  

  

5. Учурдагы жылы адистештирилген финансы мекемесинин келечек керектөөлөрү үчүн камдагы өзгөртүүлөр (нетто)  

  

6. Учурдагы бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасир этүүчү башка камдардагы өзгөртүүлөр (нетто) 

  

7. Жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери минуска чыгаруу менен  

  

8. Артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери минуска чыгаруу менен  

  

9. Жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндө дивиденддерди минуска чыгаруу менен  

  

10. Артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндө дивиденддерди минуска чыгаруу менен  

  

11. Өтүп жаткан жылы бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы башка корректировкалар (нетто)  

  

12. Отчеттук жылдын акырына карата жыйынтыгында бөлүштүрүлбөгөн пайда  

  

Аткаруучу 

  

кол тамгасы: _________________________ 

  

Эскертүүлөр: 

1. "Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр" 3.А. бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат.  

Капитал өзүндө жөнөкөй жана артыкчылык берилген акцияларды, бөлүштүрүлбөгөн пайданы жана капиталдык камдарды камтыйт. Бул отчетто чогуу алгандагы капиталдын суммасы баланстык отчеттун 14-статьясында көрсөтүлгөн чогуу алгандагы капиталдын суммасына барабар болууга тийиш. Бул таблицадагы 1-, 3- жана 7-саптардан тышкары, бардык суммалар жыл башынан бери таза суммардык өзгөрүүлөр катары көрсөтүлүүгө тийиш. Бул бөлүктө суммалар оң жана терс мааниде болушу мүмкүн. Бардык суммалар миң сом менен берилет.  

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн, жыйынтыктап алгандагы капитал" деп аталган 1-статьяда корректировкалоолор киргизилгенге чейинки жыл башындагы баланстык отчетто алгач көрсөтүлгөн капиталдын суммасы чагылдырылат. Өз ишин жылдын 1-январынан тартып же кийинчерээк баштаган адистештирилген финансы мекемелери үчүн бул статьяда нөлдүк белги көрсөтүлөт, ал эми баштапкы капитал 2-статьяда көрсөтүлөт.  

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлбөгөн, капиталдын эсептерин корректировкалоо" деп аталган 2-статьяда жыл башындагы маалыматтарга өзгөртүүлөрдүн киргизилишине алып келген капитал эсептериндеги калдыктарга киргизилген бардык өзгөртүүлөрдүн суммалары чагылдырылат. Бул сапта, эгерде эч кандай өзгөрүү болбогон болсо, нөл көрсөтүлүүгө тийиш.  

"Корректировкаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата капитал" деп аталган 3-статьяда 1- жана 2-статьялардын суммасы берилет. Эгерде эч кандай корректировкалоолор болбосо, анда 3-статьянын мааниси 1-статьянын маанисине барабар болууга тийиш.  

"Жыл башынан бери пайда (чыгым)" деп аталган 4-статьяда жыл башынан бери таза пайда (чыгым) көрсөтүлөт. Бул статьянын мааниси алынган пайда жана тарткан чыгымдар жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн пайдаларга (чыгымдарга) ылайык келүүгө тийиш.  

"Өтүп жаткан жылы номиналдан үстөк төлөнгөн капитал" (нетто) деп аталган 5-статьяда акционерлер тарабынан номиналдан үстөк салынган акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат.  

"Ушул жылдагы камдарга карата өзгөртүүлөр (нетто)" деп аталган 6-статьяда жыл башынан бери капиталдык камдарда болуп өткөн өзгөрүүлөр көрсөтүлөт:  

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдар - жыл ичинде нетто-негизде негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдардагы кайсы болбосун өзгөртүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;  

б) сатуу үчүн жарактуу болгон, баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар - жыл ичинде нетто-негизде баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдардагы кайсы болбосун өзгөртүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;  

в) жана башка жалпы камдар - жыл ичинде нетто-негиздеги классификациялануучу активдер жана башка капиталдык камдар боюнча жалпы камдарга өзгөртүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт;  

г) адистештирилген финансы мекемесинин келечек керектөөлөрү үчүн камдар - жыл ичинде нетто-негизде адистештирилген финансы мекемесинин келечектеги керектөөлөрү үчүн камдардагы кандай болбосун өзгөртүүлөрдүн таза эффекти чагылдырылат.  

өнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддерин минуска чыгаруу менен" деп аталган 7-статьяда отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, учурдагы жыл ичинде жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери чагылдырылат.  

"Артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддерин минуска чыгаруу менен" деп аталган 8-статьяда кийинки отчеттук күнгө төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, учурдагы жыл ичинде төлөө мөөнөтү чектелүү болгон сыяктуу эле, мөөнөтсүз болгон артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери көрсөтүлөт.  

"Жыл ичинде капиталга киргизилген жана башка корректировкалоолор (нетто)" деп аталган 9-статьяда жогоруда аталбаган бирок капиталга таасирин тийгизүүчү башка статьялар боюнча корректировкалоолордун таза суммасы жана уставдык капиталды көбөйтүү үчүн салынган акча каражаттардын суммасы, ошондой эле негизги каражаттарды кайрадан баалоо боюнча камдан которулган бөлүгү көрсөтүлөт.  

"Отчеттук мезгилдин акырына карата жыйынтыктап алгандагы капитал" деп аталган 10-статьяда 3-саптан 9-сапка чейинки саптардын суммалары көрсөтүлөт. Бул сумма отчеттук жылдын акырына карата баланстык отчетто көрсөтүлгөн капиталдын суммасына барабар болууга тийиш.  

2. "Адистештирилген финансы мекемесинин акциялары тууралуу маалымат" 3Б. Бөлүкчөсүндө адистештирилген финансы мекемеси тарабынан чыгарылган акциялар тууралуу маалымат көрсөтүлөт.  

"Жарыяланган уставдык капитал" деп аталган 1-статьяда адистештирилген финансы мекемесинин уюштуруу документтеринде көрсөтүлгөн уставдык капитал чагылдырылат.  

өлөнгөн уставдык капитал" деп аталган 2-статьяда 1-бөлүктүн В. "Капитал" деп аталган бөлүкчөсүнүн 14-статьясынын а) жана б) пунктчаларындагы жөнөкөй жана артыкчылык берилген акциялар көрсөтүлөт.  

Бардык суммалар миң сом менен берилет.  

3. "Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөртүүлөр" деген 4-бөлүктө төмөнкү маалыматтар чагылдырылат.  

Эгерде, отчеттук мезгил ичинде эч кандай өзгөрүүлөр болбогон болсо, анда бул статьяда нөлдүк белги көрсөтүлөт. Бардык суммалар миң сом менен берилет.  

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 1-статьяда алгач Баланстык отчетто жана Алынган пайда жана тарткан чыгымдар жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн, адистештирилген финансы мекемесинин алгач бөлүштүрүлбөгөн пайдасы чагылдырылат. Өз ишин учурдагы жылдын 1-январында же андан кечирээк баштаган адистештирилген финансы мекемеси үчүн бул статьяда нөлдүк маани көрсөтүлөт.  

"Өткөн жылдын акырына карата көрсөтүлбөгөн, бөлүштүрүлбөгөн пайданы корректировкалоо" деп аталган 2-статьяда алгач өткөн жыл үчүн баланстык отчетто бөлүштүрүлбөгөн пайдалардын алгач көрсөтүлгөн сандарга карата жасалган бардык корректировкалоолордун таза суммасы көрсөтүлөт.  

"Корректировкаларды эске алуу менен, өткөн жылдын акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 3-статьяда бул бөлүктүн 1 жана 2-статьяларынын суммасы көрсөтүлөт. Эгерде, эч кандай корректировкалар болбогон болсо, анда бул статьянын мааниси 1-статьясынын маанисине барабар болууга тийиш.  

"Жыл башынан бери пайда (чыгым)" деп аталган 4-статьяда Алынган пайда жана кеткен чыгым тартуулар жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн, учурдагы мезгил үчүн таза пайда (чыгым) чагылдырылат.  

"Учурдагы жылы адистештирилген финансы мекемесинин келечек керектөөлөрү үчүн камдагы өзгөртүүлөр (нетто)" деп аталган 5-статьяда учурдагы жыл ичинде орун алган келечек керектөөлөр үчүн камдагы кайсы болбосун өзгөртүүлөрдүн таза эффекти көрсөтүлөт.  

"Учурдагы бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасир этүүчү башка камдардагы өзгөртүүлөр (нетто)" деп аталган 6-статьяда негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдагы өзгөртүүлөрдү кошо алганда, учурдагы жылы бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасир эткен башка камдардагы кайсы болбосун өзгөртүүлөрдүн таза эффекти чагылдырылат.  

өнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акчалай дивиденддерди минуска чыгаруу менен" деп аталган 7-статьяда отчеттук күнгө карата төлөнүп берилбеген дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери көрсөтүлөт.  

 "Артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акчалай дивиденддерди минуска чыгаруу менен" деп аталган 8-статьяда кийинки отчеттук мезгил ичинде төлөнүп берилүүчү дивиденддерди кошо алганда, ошол жылдагы мөөнөтү чектелген артыкчылыктуу акциялар сыяктуу эле, мөөнөтү чектелбеген акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддер чагылдырылат.  

өнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндө дивиденддерди минуска чыгаруу менен" деп аталган 9-статьяда отчеттук күнгө карата капиталда таанылбаган акцияларды кошо алганда, учурдагы жыл ичинде акциялар түрүндө жарыяланган дивиденддер чагылдырылат.  

"Артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндөгү дивиденддерди минуска чыгаруу менен" деп аталган 10-статьяда отчеттук күнгө карата капиталда таанылбаган дивиденддерди кошо алганда, төлөө мөөнөтү чектелүү сыяктуу эле, мөөнөтсүз артыкчылык берилген акциялар боюнча, акциялар түрүндө учурдагы жылдын ичинде жарыяланган дивиденддер көрсөтүлөт.  

"Өтүп жаткан жылы бөлүштүрүлбөгөн пайдага башка корректировкалар, нетто" деп аталган 11-статьяда өтүп жаткан жылы бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасир этүүчү кайсы болбосун башка өзгөрүүлөрдүн нетто-балансы.  

"Отчеттук мезгилдин акырына карата бөлүштүрүлбөгөн жыйынтыктап алгандагы пайда" деп аталган 12-статьяда бул таблицада 3-статьядан тартып 11-статьяга чейинки статьялардын суммасын билдирет. Бул сумма отчеттук мезгил үчүн баланстык отчеттогу бөлүштүрүлбөгөн пайданын суммасына ылайык келүүгө тийиш.  

  

  

  

"Адистештирилген финансы мекемесинин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

6-тиркеме 

20__-жылдын "__" _____________ 

карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет 

5-БӨЛҮК. ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН САТЫП АЛУУ ЖАНА САТУУ БОЮНЧА КҮНДӨЛҮК 

ОТЧЕТ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 47/5 токтомунун редакциясына ылайык) 

А бөлүкчөсү. Нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча күндөлүк отчет  

7:00дөн тартып 11:00гө чейин берилүүчү отчет  

"Улуттук банктын лицензиясынын номери" _______________________________________  

"Филиалдын/алмашуу түйүнүнүн каттоо катынын номери" __________________________  

үнү" _________________ 

  

"Убактысы" ________________ 

"Кассалык аппараттын номери" _______________ 

Валютанын коду 

Күндүн башталышына карата калдык 

Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасы) 

Сатып алуу көлөмү 

Анын ичинде, коммерциялык банктардан сатылып алынган 

Анын ичинде, резидент эместерден сатылып алынган 

Келип түшкөн башка акчалар 

Келип түшкөн башка акчалар тууралуу түшүндүрмө берүү 

Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасы) 

Сатуу көлөмү 

Анын ичинде, коммерциялык банктарга сатылганы 

Анын ичинде, резидент эместерге сатылганы 

Башка чыгашалар 

Башка чыгашалар тууралуу түшүндүрмө берүү 

Күндүн акырына карата калдык 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

№ 1 маалымдама  

  

  

  

  

  

№ 2 маалымдама 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кассалык аппараттын номери 

Күн ичиндеги алгачкы чектин номери 

Күн ичиндеги акыркы чектин номери 

Эскертүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүүлөр:  

"Кассалык аппараттын номери" тилкесинде заводдо ыйгарылган контролдук-кассалык машинанын номери көрсөтүлөт. Машина бузулган шартта же ал алмаштырылган учурда порталда "Ремонттолууда" статусу көрсөтүлөт же заводдун жаңы номери чагылдырылат.  

"Валютанын коду" тилкесинде валютанын сан түрүндөгү коду Эл аралык валюталар маалымдамасына (ISO 4712) ылайык көрсөтүлөт, бул маалымдама Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин www.stat.kg веб-сайтынын Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/Мамлекеттер аралык валюталар классификатору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Мында улуттук валютада (сом) жана АКШ доллары боюнча тилке милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш, ал эми калган валюталар отчет берүүчү уюмдар тарабынан порталда өз алдынча толтурулат.  

үндүн башталышына карата калдык" тилкесинде күндүн башталышына карата нак чет өлкө валютасынын жалпы калдык суммасы көрсөтүлөт.  

"Сатып алуу көлөмү" тилкесинде сомго сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы чагылдырылат.  

"Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасы)" тилкесинде сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт.  

"анын ичинде, коммерциялык банктардан сатылып алынган" тилкесинде коммерциялык банктардан сомго сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде, резидент эместерден сатылып алынган" тилкесинде резидент эместерден сомго сатылып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"Келип түшкөн башка акчалар" тилкесинде негизги статьялар тизмегинде камтылбаган операциялардан келип түшкөн нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы чагылдырылат.  

"Келип түшкөн башка акчалар тууралуу түшүндүрмө берүү" тилкесинде № 1 маалымдамага ылайык операциялардын түрлөрү көрсөтүлөт.  

"Сатуу көлөмү" тилкесинде сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы чагылдырылат.  

"Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасы)" тилкесинде сатылган нак чет өлкө валютасынын орточо алынган курсу көрсөтүлөт.  

"анын ичинде, коммерциялык банктарга сатылганы" тилкесинде банктарга сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде, резидент эместерге сатылганы" тилкесинде резидент эместерге сомго сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"Башка чыгашалар" тилкесинде негизги статьялар тизмегинде камтылбаган операцияларга сарпталган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы чагылдырылат.  

"Башка чыгашалар тууралуу түшүндүрмө берүү" тилкесинде № 2 маалымдамага ылайык операциялардын түрлөрү көрсөтүлөт.  

үндүн акырына карата калдык" тилкесинде күндүн акырына карата нак валюта калдыгынын жалпы суммасы чагылдырылат.  

үн ичиндеги алгачкы чектин номери" тилкесинде жумуш күнү ичиндеги алгачкы чектин же квитанция-маалымдаманын (контролдук-кассалык машина ремонттон өткөрүлүп жатса) катар номери көрсөтүлөт, ал чет өлкө валютасын алмашууга кабыл алуу учурунда берилет.  

үн ичиндеги акыркы чектин номери" тилкесинде отчеттук күн ичиндеги акыркы чектин же квитанция-маалымдаманын (контролдук-кассалык машина ремонттон өткөрүлүп жатса) катар номери көрсөтүлөт, ал чет өлкө валютасын алмашууга кабыл алуу учурунда берилет.  

№ 1 маалымдама. Келип түшкөн башка акчалар тууралуу түшүндүрмө берүү 

Коду 

Операциянын аталышы 

Жүгүртүү капиталын көбөйтүү үчүн карыздык каражаттарды тартуу 

Жүгүртүү капиталын көбөйтүү үчүн өздүк каражаттарды тартуу 

Мурда берилген насыя боюнча акча каражаттарынын келип түшүүсү 

Акча каражаттарынын келип түшүүсүнүн башка түрлөрү 

№ 2 маалымдама. Башка чыгашалар тууралуу түшүндүрмө берүү 

Коду 

Операциянын аталышы 

Карыздык каражаттарды кайтаруу үчүн акча каражаттарын алуу 

Өздүк керектөөлөргө акча каражаттарын алуу 

Карызга акча каражаттарын берүү 

Операциялык чыгашалардын ордун жабууга акча каражаттарын алуу 

Чыгашалардын башка түрлөрү 

Валюталар курсуна мониторинг жүргүзүү үчүн отчет  

Саат 07.00дөн тартып 11.00гө чейин жана саат 13.00дөн саат 15.00гө чейин сунушталуучу отчет  

Валютанын коду 

Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасы) 

Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасы) 

  

  

  

Эскертүүлөр:  

"Валютанын коду" тилкесинде валютанын сан түрүндөгү коду Эл аралык валюталар маалымдамасына (ISO 4712) ылайык көрсөтүлөт, бул маалымдама Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин www.stat.kg веб-сайтынын Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/Мамлекеттер аралык валюталар классификатору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Мында АКШ доллары боюнча тилке милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш, ал эми калган валюталар отчет берүүчү уюмдар тарабынан порталда өз алдынча толтурулат.  

"Сатып алуу курсу (сом/чет өлкө валютасы)" тилкесинде нак чет өлкө валютасын сатып алуу курсу көрсөтүлөт.  

"Сатуу курсу (сом/чет өлкө валютасы)" тилкесинде нак чет өлкө валютасын сатуу курсу чагылдырылат.  

Б бөлүкчөсү. НАК ЭМЕС ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН САТЫП АЛУУ ЖАНА САТУУ БОЮНЧА КҮНДӨЛҮК ОТЧЕТ  

I бөлүк  

Көрсөткүчтөр 

АКШ доллары 

Евро 

Орус рубли 

Казак теңгеси 

Кытай юаны 

Башка чет өлкө валюталары 

Бардыгы болуп күндүн башталышына карата калдык,  

анын ичинде: 

- банк-резиденттердин эсептешүү эсептеринде: 

Банк 1  

Банк 2  

Банк 3  

Банк 4  

Банк 5  

- банк-резидент эместердин эсептешүү эсептеринде: 

Банк 1  

Банк 2 

Банк 3  

Банк 4  

Банк 5  

Бардыгы болуп  

келип түшкөн валюта, 

анын ичинде: 

- акча которуулар, пластик карттар, чектер ж.б. боюнча каражаттардын келип түшүүсү (эсепти ачуусуз) 

- бардыгы болуп сатылып алынганы, 

анын ичинен: 

- банк-резиденттерден: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5 

- банк-резидент эместерден:  

Банк 1 

Банк 2  

Банк 3  

Банк 4  

Банк 5  

- нак акчага айландыруу 

- конвертация  

- келип түшкөн башка акчалар 

 

 

 

 

 

 

II бөлүк 

Көрсөткүчтөр 

АКШ доллары 

Евро 

Орус рубли 

Казак теңгеси 

Кытай юаны 

Башка чет өлкө валюталары 

Бардыгы болуп  

Сыртка жөнөтүлгөн валюта, 

анын ичинен:  

- акча которуулар, пластик карттар, чектер ж.б. аркылуу каражаттарды төлөп берүү (эсеп ачуусуз) 

- бардыгы болуп сатылганы,  

анын ичинен:  

- банк-резиденттерге:  

Банк 1  

Банк 2  

Банк 3  

Банк 4 

Банк 5  

- банк-резидент эместерге:  

Банк 1  

Банк 2  

Банк 3  

Банк 4 

Банк 5  

- нак акчага айландыруу  

- конвертация  

- башка чыгашалар 

Бардыгы болуп  

Күндүн акырына карата калдык,  

анын ичинен: 

- банк-резиденттердин эсептешүү эсептеринде: 

Банк 1  

Банк 2  

Банк 3 

Банк 4  

Банк 5  

- банк-резидент эместердин эсептешүү эсептеринде: 

Банк 1  

Банк 2  

Банк 3  

Банк 4  

Банк 5 

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучунун кол тамгасы: ____________________  

  

Эскертүүлөр:  

"Нак эмес чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча отчет" деп аталган Б бөлүкчөсүндө төмөнкүдөй маалымат чагылдырылат.  

үндүн башталышына карата калдык, бардыгы болуп" сабында күндүн башталышына карата банк-резиденттердин жана банк-резидент эместердин эсептешүү эсептериндеги чет өлкө валютасындагы нак эмес каражаттардын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде банк-резиденттердин эсептешүү эсептеринде" сабында күндүн башталышына карата банк-резиденттердин эсептешүү эсептериндеги чет өлкө валютасындагы нак эмес каражаттардын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде банк-резидент эместердин эсептешүү эсептеринде" сабында күндүн башталышына карата банк-резидент эместердин эсептешүү эсептериндеги чет өлкө валютасындагы нак эмес каражаттардын суммасы көрсөтүлөт.  

"Келип түшкөн валюта, бардыгы болуп" сабында отчеттук күн ичинде келип түшкөн нак эмес чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде акча которуулар, пластик карттары, чектер ж.б. аркылуу каражаттардын келип түшүүсү (эсеп ачуусуз)" сабында адистештирилген финансы мекемесинин кардарлары үчүн акча которуулар (эсеп ачуусуз), пластик карттары, чектер ж.б. боюнча келип түшкөн нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде сатылып алынганы, бардыгы болуп" сабында адистештирилген финансы мекемеси тарабынан сомго сатылып алынган нак эмес чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"алардын ичинен банк-резиденттерден сатылып алынганы" сабында банк-резиденттерден сомго сатылып алынган нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"алардын ичинен банк-резидент эместерден сатылып алынганы" сабында банк-резидент эместерден сомго сатылып алынган нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде нак акчага айландыруу" сабында комиссиялык төлөмдөрдү эске алуусуз, ошондой эле нак чет өлкө валютасын алмаштыруудан келип түшкөн нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде конвертация" сабында башка валютага алмаштыруудан келип түшкөн нак эмес чет өлкө валютасынын суммардык көлөмү көрсөтүлөт.  

"анын ичинде келип түшкөн башка акчалар" сабында негизги статьялар тизмегинде камтылбаган операциялардан келип түшкөн нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"Валюталар чыгашасы, бардыгы болуп" сабында отчеттук күн ичинде сарпталган нак эмес чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде акча которуулар (эсеп ачуусуз), пластик карттары, чектер ж.б. боюнча каражаттарды төлөөлөр" сабында адистештирилген финансы мекемесинин кардарларына акча которуулар (эсеп ачуусуз), пластик карттары, чектер ж.б. боюнча төлөнүп берилген нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинен сатылганы, бардыгы болуп" сабында адистештирилген финансы мекемесине сомго сатылган нак эмес чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"алардын ичинен банк-резиденттерге" сабында банк-резиденттерге сомго сатылган нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"алардын ичинен банк-резидент эместерге" сабында банк-резидент эместерге сомго сатылган нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде нак акчага айландыруу" сабында комиссиялык төлөмдөрдү эске алуусуз, ошондой эле нак чет өлкө валютасына алмаштырууга сунушталган нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде конвертация" сабында башка валютага алмаштырууга сунушталган нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде башка чыгашалар" сабында негизги статьялар тизмегине камтылбаган операциялар боюнча сарпталган нак эмес чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

үндүн акырына карата калдык, бардыгы болуп" сабында күндүн акырына карата банк-резиденттердин жана банк-резидент эместердин эсептешүү эсептериндеги четөлкө валютасындагы нак эмес каражаттардын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде банк-резиденттердин эсептешүү эсептериндеги" сабында күндүн акырына карата банк-резиденттердин эсептешүү эсептериндеги нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде банк-резидент эместердин эсептешүү эсептериндеги" сабында күндүн акырына карата банк-резидент эместердин эсептешүү эсептериндеги нак эмес чет өлкө валютасынын суммасы көрсөтүлөт.  

"Башка чет өлкө валюталары" тилкесинде Эл аралык валюталар маалымдамасына (ISO 4712) ылайык ар бир чет өлкө валютасы боюнча валютанын сан түрүндөгү коду көрсөтүлөт, бул маалымдама Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин www.stat.kg веб-сайтынын Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/Мамлекеттер аралык валюталар классификатору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

  

  

  

Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерине карата 

7-тиркеме 

  

  

  

2015-жылдын "__" __________ 

карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет 

6-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат 

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы 

Белгилөө 

Ченемди эсептөө 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген ченемден четтөө 

Минималдуу өздүк капиталдын ченеми 

Н1 

СК 

  

  

кеминде 100% 

  

УК 

  

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү

Н2 

ЛА 

  

  

кеминде 100% 

  

ОБ 

  

  

Аткаруучу 

  

кол тамгасы: ___________________________