Кайта келүү

  

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 30-майындагы 

№ 24/8 токтомуна карата 

тиркеме 

Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө 

НУСКОО  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/9, 2015-жылдын 11-мартындагы № 16/2, 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8, 2020-жылдын 22-апрелиндеги № 2020-П-33/24-2-(НФКУ), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1. Нускоо микрокаржылоо компанияларынын (мындан ары - МКК), анын ичинде Шариат стандарттарынын талаптарын жана банк операцияларын жүзөгө ашырууда алар колдонгон атайы терминдерди эске алуу менен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган компаниялардын ишинде валюта тобокелдиктерине бөгөт коюу максатында иштелип чыккан. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

2. МКК ички саясатты жана ачык валюта позицияларынын лимиттердин сакталышына контролдук жүргүзүү боюнча жол-жоболорду иштеп чыгууда, ушул нускоонун талаптарына таянууга тийиш.  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФК буга кошумча Ислам финансылык институттары үчүн бухгалтердик эсеп жана аудит уюму (AAOIFI) тарабынан бекитилген Шариат стандарттарына таянуу менен иш алып барууга тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

3. Ушул нускоонун максаттарында төмөнкү аныктамалар колдонулат:  

Валюта тобокелдиги - бул МКК чет өлкө валютасы боюнча ачык валюта позициясына ээ болгон учурда валюта курсу алгылыксыз багытта өзгөрүп, МККнын чет өлкө валютасы төрүндөгү талаптарынын (активдеринин)/милдеттенмелеринин наркынын өзгөрүүсүнөн улам, анын чыгымга дуушар болуу тобокелдиги. Валюта позициясы валюталык операцияларды жүзөгө ашырууда келип чыгат жана МККнын валюта тобокелдигине дуушарлануу деңгээлинин көрсөткүчү болуп саналат.  

Валюталык операциялар - бул чет өлкө валютасында кредиттерди берүү, мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу боюнча операциялар, ошондой эле алардын натыйжасында чет өлкө валютасы түрүндө талаптар (активдер) же болбосо милдеттенмелер өзгөргөн башка операциялар.  

Таза валюта позициясы - бул МККнын өзүнчө бир чет өлкө валютасындагы баланстык сыяктуу эле, баланстан тышкаркы талаптары (активдери) менен милдеттенмелери ортосунда келип чыккан ажырым. 

МККнын тиешелүү валютасындагы талаптары (активдери) жана милдеттенмелери бири-бирине дал келбей калган шартта ал ачык позиция, ал эми тең болгон учурда - жабык позиция болуп саналат. 

МККнын ачык валюта позициясы узак мөөнөттүү (МККнын тиешелүү валютадагы талаптары (активдери) анын ошол эле валютадагы милдеттенмелеринен жогору болгон шартта), же кыска мөөнөттүү (милдеттенмелер талаптардан (активдерден) арткан шартта) болушу мүмкүн. Узак мөөнөттүү валюта позициясы "+" белгиси менен, ал эми кыска мөөнөттүү позиция "-" белгиси менен белгиленет. 

Расмий курс - бул чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курсу, ал Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо тартибине ылайык Улуттук банк тарабынан белгиленет. 

Суммардык валюта позициясы - бул МККнын бардык чет өлкө валюталары боюнча таза валюта позицияларынын суммасы, ал ушул нускоонун 8-пунктунда аныкталган тартипте "short hand" ыкмасы боюнча эсептелинет. 

МККнын өздүк капиталы, Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан микрокаржылоо компанияларынын ишин жөнгө салуунун эрежелерине ылайык эсептелинет. 

Ачык валюта позицияларынын лимиттери - бул, Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү чектөөлөр, ал ачык валюта позицияларынын (ар бир чет өлкө валютасы жана суммардык боюнча) МККнын өздүк капиталына карата пайыздык катыш түрүндө туюндурулат. Ал МККнын отчеттук айдын 1ине карата абал боюнча өздүк капиталы өлчөмүнүн негизинде эсептелет. Ачык валюта позициялары Улуттук банк тарабынан белгиленген расмий курс боюнча кыргыз сомунда эсепке алынат. Ачык валюта позицияларынын лимиттери пайыздарда, үтүрдөн кийинки эки ондук белгиге чейин тегеректөө менен эсептелет. 

Бүтүмгө келишүү күнү - бул тараптардын бүтүмдүн негизги шарттары боюнча (валюта түрү, алмашуу курсу, каражаттар суммасы, валюталоо күнү ж.б.) макулдашууга жетишүү күнү.  

Валюталоо күнү - бул бүтүмгө катышуучулардын эсептерине каражаттар чегерилген күн. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 11-мартындагы № 16/2 токтомунун редакциясына ылайык) 

2. Ачык валюта позицияларын эсептөө тартиби  

4. Ар бир операциялык күндүн акырына карата абал боюнча МКК төмөнкү көрсөткүчтөрдү эсептөөгө тийиш:  

- ар бир чет өлкө валютасы боюнча таза валюта позициялары;  

- суммардык валюта позициясы.  

5. Таза валюта позициялары ар бир чет өлкө валютасы боюнча өз-өзүнчө төмөнкү көрсөткүчтөрдүн суммасы катары эсептелинет:  

- чет өлкө валютасындагы таза спот-позиция. Бул чоңдук, чет өлкө валюталарында чегерилген пайыздык кирешелерди/чыгашаларды кошо алганда, баланстык активдер менен баланстык милдеттенмелер ортосундагы ажырым катары эсептелинет (анын ичинде валюталоо күнү 2 күнгө чейинки бүткөрүлбөгөн "спот" контракттар жана "своп" контракттардын бөлүгү болуп саналган "спот" контракттар). Мында активдер жана милдеттенмелер таза баланстык нарк боюнча эсепте камтылат. Бул нускоонун максаттары үчүн "своп" контракт катары төмөнкү эки бүтүмдөн турган комбинация түрүндөгү операцияны түшүнөбүз: белгилүү бир мезгилге ошол эле контр-агент менен ошол эле суммага ("своп" контрактынын негизги суммасы) "спот" жана "форвард" контракттары;  

- чет өлкө валютасындагы таза форвард-позиция. Бул чоңдук, "форвард" контракттары (фьючерстерди кошо алганда), ошондой эле "своп" контракттарынын бөлүгү болуп саналган "форвард" контракттары боюнча талаптар жана милдеттенмелер ортосунда келип чыккан ажырым катары эсептелинет;  

- ошол эле чет өлкө валютасы менен камсыздалган гарантиялардан тышкары чет өлкө валютасында номинирленген, МККларга берилген гарантиялар. Мында, көрсөтүлгөн гарантиялар таза валюта позициясынын эсебине бенефициар (пайдага ээ болуучу) милдеттенме боюнча акча суммасын төлөө талабын сунуштаган шартта же МКК көрсөтүлгөн гарантиялар боюнча төлөө талап кылынышы мүмкүндүгүн күбөлөндүргөн документ менен тастыкталган маалыматты алган учурдан тартып камтылат. Мисалы, бенефициардын принципал өз милдеттерин аткарбагандыгы (аткарууну кечиктиргендиги) тууралуу каты ал гарантияны таза валюта позициясынын эсебине камтуу үчүн негиз болуп саналат.  

6. Валюта операциялары валюта позицияларынын эсептеринде бүтүм келишилип, ал баланска чагылдырылган күндөн тартып, анын ичинде бүтүмгө келишилген күн болуп саналбаган, келечекте валюталоо күнүн камтыган операцияларда камтылат. 

7. Ар бир чет өлкө валютасы боюнча таза валюта позицияларын эсептөө сомдук эквивалентте, Улуттук банк тарабынан отчеттук күнгө карата белгиленген колдонуудагы расмий курс боюнча жүргүзүлөт. 

8. Бардык чет өлкө валюталары боюнча суммардык ачык валюта позициясы "short hand" ыкмасын пайдалануу менен эсептелинет, б.а. эсептөө ар бир чет өлкө валютасындагы бардык узак мөөнөттүү таза валюта позицияларын өзүнчө жана бардык кыска мөөнөттүү таза валюта позицияларын өзүнчө суммалоо аркылуу жүргүзүлөт. Андан кийин алынган өлчөмдөр бири-бирине салыштырылат (Улуттук банк белгилеген расмий курс боюнча кыргыз сом түрүндөгү абсолюттук өлчөмдө) жана эки өлчөмдүн ичинен көбүрөөгү (бардык узак мөөнөттүү таза валюта позицияларынын же бардык кыска мөөнөттүү таза валюта позицияларынын суммасы) суммардык ачык валюта позициясынын лимитин эсептөөдө пайдаланылат.  

3. Ачык валюта позицияларынын лимиттери  

9. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

10. Улуттук банк тарабынан белгиленген чекте уюштуруучулардан (акционерлерден) карыз алышуу ишкердигин жүргүзгөн жана юридикалык жактардан карызга каражаттарды алып, аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда жайгаштырууну жана/же Улуттук банк тарабынан берилген лицензияда көрсөтүлгөн чет өлкө валюталарында уруксат берилген төмөнкү операцияларды жүзөгө ашырышкан:  

- микрокредиттерди берген;  

- жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кайтарымдуулук шарттарында мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тарткан;  

- карыздык милдеттенмелерди (факторингди) сатып алган жана саткан,  

- гарантияларды Улуттук банк тарабынан белгиленген өлчөмдө сунуштаган МККлар үчүн, 

 төмөнкү лимиттер белгиленет:  

1) ар бир чет өлкө валютасы боюнча ачык узак мөөнөттүү/кыска мөөнөттүү валюта позициясынын өлчөмү операциялык күндүн акырына төмөнкүлөрдөн ашпоого тийиш:  

- расмий курстары Улуттук банк тарабынан белгиленген валюталар үчүн - отчеттук айдын 1ине карата абалы боюнча эсептелинген МККнын өздүк капиталынан 15%;  

- расмий курстары Улуттук банк тарабынан белгиленбеген валюталар үчүн - таза валюта позициясы жабык болууга тийиш; 

2) операциялык күндүн акырына карата расмий курстары Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү чет өлкө валюталары боюнча суммардык валюта позициясынын өлчөмү, МККнын отчеттук айдын 1ине карата эсептелинген өздүк капиталынын 20% ашпоого тийиш.  

11. МКК операциялык күндүн акырына карата ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттерин так сактоого милдеттүү

12. Ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттеринин чегинен чыккан шартта, алар МКК тарабынан кийинки операциялык күнгө өткөрүлбөйт. Күндөлүк операциялык күндүн акырына чейин лимиттер Улуттук банктын талаптарына ылайык келтирилүүгө тийиш. 

13. Операциялык күн ичинде катталган ачык валюта позицияларынын чоңдугуна контролдукту МКК өз алдынча, валюта тобокелдиги деңгээлине берген өз баасына жараша жүргүзөт. Мында ар бир МКК валюта тобокелдигинин өлчөмүн күн ичинде Директорлор кеңеши, Байкоо кеңеши же башка ыйгарым укуктуу жак тарабынан МККнын уюштуруу документтерине ылайык, валюта тобокелдиктерин тескөөнүн бекитилген ички саясатынын чегинде сактап турууга тийиш. 

14. Айрым МККлар үчүн суммардык ачык валюта позициясынын лимитинин чектүү мааниси, эгерде бул МККлар өтө жогорку деңгээлдеги валюта тобокелдигин өзүнө алса, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен төмөндөтүлүшү мүмкүн. 

4. Ачык валюта позициялары жөнүндө отчеттор жана аларды сунуштоо тартиби  

15. Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашырышкан МККлар күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкан МККлар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына, Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ушул нускоого карата 1-тиркемеге ылайык өткөн операциялык күндүн акырына карата абал боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын сунушталуучу отчетту электрондук түрдө сунушташат. 

Ислам терезеси" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган, Улуттук банктын лицензиясынын негизинде чет өлкө валютасында операцияларды жүргүзгөн МФК күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкандар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ачык валюта позициялары боюнча төмөнкү отчетторду электрондук түрдө жөнөтүп турууга тийиш: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардан айырмаланган операциялар боюнча; МФКнын чет өлкө валютасындагы бардык операциялары боюнча жыйынтыкталган отчетту. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/9, 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8, 2020-жылдын 22-апрелиндеги № 2020-П-33/24-2-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

16. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 22-апрелиндеги № 2020-П-33/24-2-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

17. Филиалдарга ээ МККлар отчетторунда ачык валюта позициялары боюнча жыйынтыкталган маалыматтарды өзүнүн бардык филиалдарынын маалыматтарын эске алуу менен сунуштоого тийиш. 

5. Ачык валюта позицияларына белгиленген лимиттерди бузууга жол берген шартта колдонулуучу таасир этүү чаралары  

18. МКК ачык валюта позицияларына белгиленген лимиттерди бузууга жол берген шартта Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилүүчү "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобого ылайык, ачык валюта позициясынын лимитинен ашкан сумманын 5 (беш) пайызынан, бирок МКК активдеринин баланстык наркынын 10 (он) пайызынан ашпаган өлчөмдө, МККдан акчалай айыптык төлөм өндүрүү түрүндө таасир этүү чараларын колдонот. 

Эскертүү: 0-0,05% чегинде белгиленген лимиттерден ашыруу айыптык төлөм салууга алып келбейт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/8, 2020-жылдын 22-апрелиндеги № 2020-П-33/24-2-(НФКУ), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

19. МКК системалуу түрдө (30 календардык күн ичинде 2 же андан көп жолу) белгиленген лимиттерди бузууга жол берген шартта Улуттук банк мыйзамдарда жана ченемдик укуктук актыларда каралган башка таасир этүү чараларды колдонуп, лицензияны да кайтарып алышы мүмкүн.  

20. МККнын кандайдыр бир жол менен айкын валюта позициясынын отчетто чагылдырылбашы жагында көргөн аракеттери төмөнкү аракеттер катары кабыл алынат: 

- Улуттук банкты жаңылыштыкка алып келүү;  

- алгылыксыз банктык тажрыйбанын болушу;  

- анын айкын өлчөмүн бурмалоо максатында валюта позициясын татаалдатуу, башкача айтканда алардын келип чыгышын жана жүзөгө ашырылышын тактоо мүмкүн эмес болгон шектүү операцияларды ишке ашыруу жана/же эгерде мындай операциялар МККнын финансылык отчетуна жана анын экономикалык ченемдерине таасирин тийгизүү

- МКК так эмес финансылык жана регулятивдик отчетту сунуштоо. 

Так эмес валюта позициясы чагылдырылган шартта МККга карата тиешелүү таасир этүү чаралар колдонулат, мында анын лицензиясы да кайтарылып алынышы мүмкүн.  

21. Бул нускоонун кайсы болбосун талабын бузууга жол берген шартта МККнын жетекчилиги, жол берилген мындай бузуулар тууралуу дароо маалымдоого жана эки күндүк мөөнөт ичинде ал бузуулардын себептерине түшүндүрмө берип, аларды четтетүү максатында МКК тарабынан көрүлгөн чаралар тизмегин жазуу жүзүндө кошо тиркөө менен Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү

6. Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча ички контролдукту уюштуруу 

22. Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн МКК валюта тобокелдигин тескөөнүн ички саясатын иштеп чыгууга жана шайкеш ички контролдукту уюштурууга милдеттүү

23. Чет өлкө валютасы менен ишке ашырылган ар бир операция боюнча тиешелүү жол-жоболор иштелип чыгып, анда төмөнкүлөр чагылдырылууга тийиш: 

- МККнын кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин чектөө, ал бир кызматкердин бүтүмгө келишүүгө демилгелөө ишинен тартып аны бухгалтердик китептерде эсепке алууга чейинки толук көлөмдөгү кандайдыр бир процессти аткара албагандай жана/же контролдукка ала албагандай жүргүзүлөт;  

- МККнын тиешелүү ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан ишке ашырылган операциялардын жана алардын көлөмүнө карата таасир этүү чараларды колдонуунун так тартиби; 

- ар бир чет өлкө валютасы жана бүтүндөй бардык валюталар боюнча ачык валюта позициясынын ички лимиттери;  

- ишке ашырылуучу операциялар тобокелдигинин мүнөзүнө жана даражасына жараша контр-агенттердин ишенимдүүлүгү жана контр-агенттердин категориялары тууралуу маалыматтардын жетиштүүлүк деңгээли;  

- валюта операцияларына текшерүү ишин жүргүзүүдө ички аудитке карата талаптар (эң аз дегенде, аудиторлордун көз карандысыздыгы жана алардын зарыл квалификацияга жана билимге ээ болушу);  

- МКК жана анын филиалдары үчүн эсепке алуу жана отчет берүү боюнча талаптар (формасы, сунуштоо мезгили, жоопкерчилик). 

7. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын валюталык операцияларынын өзгөчөлүгү 

өлүк КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

24. МФК, алар төмөнкү Шариат стандарттарына ылайык келген шартта гана чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча бүтүмдөрдү ишке ашырууга укуктуу: 

- алмашууну ишке ашыруу алдында эки тараптын тең колунда башкасына алмаштырылууга тийиш болгон валюта болушу зарыл; 

- алмаштырылуучу валюта бирдиги, эгерде алардын бири банкнот, экинчиси бир өлкөнүн монетасы болсо да, бирдей суммада болууга тийиш;   

- валюта контрактысында алмаштыруу бирдигинин бирин же экөөсүн өткөрүп берүү маселесин кийинкиге жылдыруу шарты же шилтемеси камтылууга тийиш эмес;   

- валюта операциялары фьючерс жана форвард рынокторунда ишке ашырылууга тийиш эмес. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

25. Валюталарды сатып алууну жана сатууну бир учурда, катар ишке ашырууга уруксат берилбейт, анткени анда төмөнкү факторлор камтылган:   

- эки сатылып алынган жана сатылган валюталарды өткөрүп берүү жана алуу ишке ашырылган эмес, бул контрактыда валюталарды сатуунун кийинкиге жылдырылышына алып келет;   

- валютаны сатуу келишими валютаны сатуу жөнүндө башка контрактыдан көз каранды болуп калат;   

- эки тарапты валюта алмаштырууга мажбурлаган милдеттенмеге алып келет, буга өзүнөн-өзү жол берилбейт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

26. МФКнын чет өлкө валютасы менен операцияларды жүзөгө ашыруу саясаты, жол-жоболору жана типтүү контрактылары Шариат кеңеши тарабынан жактырылууга тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы № 53/8 токтомунун редакциясына ылайык) 

  

  

  

Микрокаржылоо компаниялары 

тарабынан ачык валюта позицияларынын 

лимиттеринин сакталышы тартиби 

жөнүндө нускоого карата 

1-тиркеме 

Ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын сунушталуучу отчет  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 22-апрелиндеги № 2020-П-33/24-2-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) токтомдорунун редакциясына ылайык) 

FIELD 

FIELD NAME 

TYPE 

WIDTH 

DEC 

Комментарий 

  

  

  

  

Отчеттук күн (дата)  

  

  

  

  

БФКУнун шарттуу коду  

  

  

  

  

Баланстык эсеп  

  

  

  

  

Валютанын тамга түрүндөгү коду  

  

  

  

  

Күндүн аягына карата активдүү калдык (сом)  

  

  

  

  

Күндүн аягына карата пассивдүү калдык (сом)  

  

  

  

  

Күндүн аягына карата активдүү калдык (номинал)  

  

  

  

  

Күндүн аягына карата пассивдүү калдык (номинал)  

  

  

  

  

Валютанын расмий курсу  

Total 

  

  

  

  

  

Маалымат базасы VALХХXDD деп аталышы керек  

Биринчи үч белги ХХX - мекеменин номери  

Төртүнчү жана бешинчи белги DD - иштеп чыгуу күнү  

FIELD - мамыча  

FIELD NAME - мамычанын аталышы  

TYPE - маалыматтын тиби  

WIDTH - белгилердин саны  

DEC - чекиттен кийинки белгилердин саны  

Total - жыйынтыгында  

Отчет dbf. форматында сунушталууга тийиш.