Кайта келүү

Улуттук банктын  

Көзөмөл боюнча комитетинин  

2016-жылдын 9 июнунда 

№ 24/1 токтому менен БЕКИТИЛГЕН 

 

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр 

(өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 01.09.2016-ж. № 36/1, 29.06.2017-ж. №22/2, 2022-жылдын 30-декабрындагы № 43/2 токтомдору менен бекитилген) 

 

1-ГЛАВА. 

Жалпы жоболор 

 

1. Бул Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөдө (мындан ары усулдук көрсөтмө), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан кредиттик союздардын (мындан ары кредиттик союз) «Кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата тиркемелердин төмөнкү бөлүктөрүн толтуруу тартибине түшүндүрмөлөр берилген: 

1) титулдук барак; 

1) 1-бөлүк Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет

1-1 Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет Активдер; 

1-2 Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет Милдеттенмелер жана капитал; 

1-3 Баланстан тышкаркы милдеттенмелер; 

1) 2-бөлүк Киреше жана чыгаша жөнүндө отчет;   

1) 3-бөлүк Кредит портфели боюнча маалымат;  

1) 4-бөлүк Кредиттик союздун ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат;  

1) 5-бөлүк Кредиттик союздун проблемалуу ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат;   

1) 6-бөлүк Аманат (депозит) операциялары боюнча отчет;  

1) 7-бөлүк Башка маалымат;  

1) 8-бөлүк Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат. 

ЭСКЕРТҮҮ: Бардык сумма миң сом түрүндө көрсөтүлүүгө тийиш.  

 

2-ГЛАВА.  

Титулдук барак 

 

2. Титулдук баракта төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:  

- катталган күнү жана чыгыш номери;  

- отчет даярдалган күн (мисалы, 2016-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча отчет ушул күндүн акырына карата даярдалгандыгын түшүндүрөт);  

- отчет түзүлгөн күн; 

- мезгил аралыгы - «чейректик», «жылдык» же «корректировкалоо». Чейректик отчетту сунуштоодо «чейректик» деген сөздүн астын сызып коюу талап кылынат. Жылдык болуп эсептелген 4-чейрек үчүн отчетту берүүдө «жылдык» деген сөздүн асты сызылат. Корректировкаланган отчетту сунуштоодо «корректировкалоо» сөзүн белгилеп коюу зарыл. Эгерде, техникалык мүнөздөгү каталар орун алса, отчетту корректировкалоого жол берилет. Бул учурда өзгөртүүлөр киргизилген отчеттун формалары гана сунушталып, киргизилген өзгөртүүлөр боёлуп (маркер менен) көрсөтүлөт;  

- жүргүзүлгөн аудиттин же текшерүүнүн түрү төмөнкү саптардын бири же экөөсү көрсөтүлөт:  

а) ички текшерүү эгерде текшерүү кредиттик союздун ревизиялык комиссиясы тарабынан жүргүзүлгөн болсо; 

б) корутундусуз аудит сунуш-көрсөтмөлөрдү, келечекке иш планын берүүсүз, банк операциялары жана бухгалтердик эсепке алуу туура жүргүзүлгөндүгү жөнүндө корутунду берүү менен чектелген аудит жүргүзүлсө

в) корутунду берүү менен аудит банк операцияларынын жана бухгалтердик эсепке алуунун туура жүргүзүлгөндүгүн текшерүүдөн тышкары, кредиттик союзга ишти жакшыртуу жана/же өркүндөтүү максатында сунуш-көрсөтмөлөрдү жана иш-чаралар планын сунуштоо менен жүргүзүлгөн аудит

- отчет берип жаткан кредиттик союздун аталышы басма тамгалар менен көрсөтүлөт; 

- кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын же ал жок учурда төраганын милдетин аткарган кредиттик союздун катышуучусунун, башкы бухгалтердин күбөлөндүрүүчү кол тамгалары; 

- кредиттик союздун Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун даярдалышы жана сунушталышы үчүн жооптуу кызматкердин кызмат ордун, аты-жөнүн жана телефон номерин көрсөтүү менен анын кол тамгасы.  

 

3-ГЛАВА.  

Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту түзүү тартиби 

 

3. Кредиттик союздун регулятивдик отчету төмөнкүдөй бекитилген формалардан турат: 

1) 1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет

1-1 Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет. Активдер; 

1-2 Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет Милдеттенмелер жана капитал; 

1-3 Баланстан тышкаркы милдеттенмелер; 

2) 2-бөлүк Киреше жана чыгаша жөнүндө отчет;   

3) 3-бөлүк Кредит портфели боюнча маалымат;  

4) 4-бөлүк Кредиттик союздун ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат;  

5) 5-бөлүк Кредиттик союздардын проблемалуу ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат;   

6) 6-бөлүк Аманат (депозит) операциялары боюнча отчет;  

7) 7-бөлүк Башка маалымат;  

8) 8-бөлүк Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат. 

4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларында төмөнкүдөй маалымат так көрсөтүлүүгө тийиш: 

- кредиттик союздун аталышы; 

- кредиттик союздун коду; 

- отчеттук күн же отчет даярдалган мезгил аралыгы; 

өлчөө бирдиги. 

5. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун мазмуну жана формалары бир отчеттук мезгилден экинчи отчеттук мезгилге карата ырааттуу чагылдырылат (ырааттуулук принциби). 

6. Отчет түзүлгөн күнү операциялар ишке ашырылбаган статьялар боюнча отчеттук формаларда «нөл» сандык маани көрсөтүлөт. 

7. Кредиттик союздун Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында түзүлүүгө тийиш. 

8. Сунушталган Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун тактыгы кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана башкы бухгалтеринин (башкы бухгалтердин укугунда иш алып барган бухгалтердин) кол тамгасы менен тастыкталат.  

9. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто оңдолгон каталар ага кол койгон адамдар тарабынан тастыкталат жана анда оңдоо киргизилген күн көрсөтүлөт. 

10. Кредиттик союздун Башкармасы Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун даярдалышы жана сунушталышы үчүн жоопкерчилик тартат.  

11. Ар бир кредиттик союз отчеттун мазмунунун толук берилиши, талап кылынган мөөнөттө сунушталышы жана туура толтурулушу үчүн жооптуу адамды дайындап, ал отчетто камтылган маалыматка тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен байланышуу үчүн жооптуу болууга тийиш.  

 

 

 

№ 

Статьялардын аталышы 

Түшүндүрмөлөр 

Зарыл 

реквизиттер 

1. 

1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет 

1.1. 

1-1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет - Активдер 

Баланстык отчетто активдер жана пассивдер мазмуну боюнча топтоштурулат. Активдер ликвиддүүлүктүн азайуу деңгээли боюнча, ал эми милдеттенмелер - төлөө мөөнөтү боюнча жайгаштырылат. Бул форманын 4-графасында тиешелүү эсептер тобунун баланстык эсептеринин калдыгы көрсөтүлөт. 

Акча каражаттары 

Кредиттик союздун кассасындагы нак акча каражаттары 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат.* 

Эсептешүү эсептери 

Кредиттик союздун коммерциялык банктардагы талап боюнча төлөнүүчү эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар 

Кредиттик союз төлөө мөөнөтүнө чейин ээлик кылууга ниеттенген жана ээлөөгө жөндөмдүү карыздык баалуу кагаздар 

Сатууга жарактуу карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар 

Кыска мөөнөт ичинде сатуу максатын көздөөсүз сатылып алынган, бирок төлөөгө чейин сатылышы мүмкүн болгон карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар. Сатууга жарактуу баалуу кагаздар бул, Улуттук банктан лицензияланган башка финансы-кредит уюмдарынын капиталдык баалуу кагаздарын эске албаганда, кредиттик союз тарабынан сатылып алынган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин МКВлары.  

Банктарды кошо алганда, финансылык уюмдардагы депозиттер  

Кредиттик союздун пайыз алуу мүмкүндүгүн берген жана белгиленген төлөө мөөнөтүнө ээ каражаттарын коммерциялык банктарда жайгаштыруу 

Бардыгы болуп, ликвиддүү активдер 

1-5 чейинки статьялар манисинин суммасы  

Кредиттер 

Кредиттик союздун өз катышуучуларына карыз алуучуларына берген кредиттери 

(Минус) Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы кам 

Кредиттик союздун жетекчилиги кредит боюнча келип чыгышы мүмкүн болгон жоготууларга «Кредиттик союзда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык баа берет 

Бардыгы болуп, таза кредиттер 

7 жана 8-беренелердин маанилери ортосундагы айырма 

10 

Финансылык лизинг 

Кредиттик союздун өз катышуучуларына карыз алуучуларына берген финансылык лизинг 

11 

(Минус) Лизинг боюнча потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы кам 

Кредиттик союздун жетекчилиги кредит боюнча келип чыгышы мүмкүн болгон жоготууларга «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык баа берет. 

12 

Бардыгы болуп, финансылык лизинг 

10 жана 11-беренелердин маанилери ортосундагы айырма 

13 

Негизги каражаттар, бардыгы болуп 

Кредиттик союздун негизги каражаттары болуп саналган имараттарга, эмеректерге, кеңсе жабдууларына, компьютерлерге, автоунааларга жана курулуп бүтө элек курулушка салымдары. Негизги каражаттар наркы топтолгон амортизация суммасына азайат (минуска чыгаруу менен). 13-статьяда 13.1-кичи статьянын маалыматтары камтылат, ал тиешелүү төмөнкү сапта өзүнчө көрсөтүлөт: 

13.1. 

анын ичинде, грант түрүндө алынган негизги каражаттар 

Кредиттик союз тарабынан кайтарымсыз негизде (грант) алынган негизги каражаттар. Негизги каражаттар наркы топтолгон амортизация суммасына азайат (минуска чыгаруу менен). 

14 

Башка менчик, бардыгы болуп 

14-статьяда төмөнкү тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 14.1, 14.2-кичи статьялар камтылат: 

14.1 

Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда алуучунун кыймылсыз мүлкү 

Күрөөгө коюлган мүлккө менчик укугу ага өткөндүгүнүн натыйжасында кредиттик союздун балансына кабыл алынган кредиттик союздун карыз алуучусу-катышуучусунун кыймылсыз мүлкү 

14.2 

 

Активдин ордун жабууга кабыл алынган ссуда алуучунун башка активдери 

Күрөөгө коюлган мүлккө менчик укугу ага өткөндүгүнүн натыйжасында кредиттик союздун балансына кабыл алынган кредиттик союздун карыз алуучусу-катышуучусунун башка активдери (кыймылсыз мүлктөн тышкары) 

15 

Инвестициялар жана финансылык катышуу  

Финансы-кредит жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар 

15.1 

а) банктар жана финансы-кредит уюмдары 

Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган финансы-кредит уюмдарынын капиталына инвестициялар 

15.2 

б) башка финансылык уюмдар 

Улуттук банктан лицензияланбаган жана иши ал тарабынан жөнгө салынбаган финансы-кредит уюмдарынын капиталына инвестициялар 

15.3 

в) финансылык эмес уюмдар 

финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар 

16 

Алууга чегерилген пайыздар, бардыгы болуп 

Чегерилген, бирок отчет түзүлгөн күнгө карата алынбаган пайыздар. 

16-статьяда төмөнкү тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 16.1, 16.2, 16.3. жана 16.4-кичи статьялар камтылат: 

16.1 

Банктагы жана башка финансылык уюмдардагы депозиттер боюнча чегерилген пайыздар боюнча 

банкта жана башка финансы-кредит уюмдардагы депозиттер боюнча (кредиттик союз тарабынан жайгаштырылган акча каражаттары) 

16.2 

Кредит боюнча алууга чегерилген пайыздар  

Кредиттер боюнча пайыздык кирешелер (катышуучуларга берилген кредиттер боюнча)  

16.3 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар 

Карыздык милдеттенмелер боюнча (төлөөгө чейин кармалып туруучу сатылып алынган баалуу кагаздар) 

16.4 

Сатууга жарактуу баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар 

Карыздык милдеттенмелер боюнча (сатууга жарактуу сатылып алынган баалуу кагаздар) 

17 

Башка активдер, бардыгы болуп 

Буга чейинки статьяларда эске алынбаган башка активдер: кредит боюнча комиссия (катышуучуларга берилген кредиттер боюнча), алдын ала төлөө, келерки мезгилге чыгашалар, алууга каралган эсеп, башка активдер; товардык-материалдык запас; пайдаланууга берилген МБП; материалдык эмес активдер, ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга капиталдык салымдар жана башка чегерүүлөр. 17-статья өзүндө тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 жана 17.6-кичи сатьяларды камтыйт: 

17.1 

Алдын ала төлөө 

Кредиттик союздун активдерди сатып алууга же кызматтарды сунуштоого товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуга аванстык төлөмдөр суммасы  

17.2 

Келерки мезгилде чыгашалар 

Алардан кредиттик союз бирден жогору отчеттук мезгил ичинде пайдаланган кызмат көрсөтүүлөр үчүн аванстык төлөмдөр же чегерилген нарк суммасы  

17.3 

Отчет берүү менен сунушталган 

Кредиттик союздун кызматкерлери менен эсептешүүлөр, анын ичинде кызматкерлерге акча каражаттарын отчет берүү менен сунуштоо  

17.4 

Пайдаланууга берилген, төмөн баадагы жана тез эскилиги жетүүчү буюмдар  

Алгачкы наркы боюнча кампадан эксплуатацияга берилген төмөн баадагы жана тез эскилиги жетүүчү буюмдардын наркы 

17.5 

Товардык-материалдык запастар  

Кредиттик союздун товардык-материалдык запастарынын наркы  

17.6 

Башкалар  

Алар үчүн өзүнчө эсеп белгиленбеген кайсыл болбосун башка активдердин наркы  

18 

Бардыгы болуп, активдер 

6,9,12-17-статьяларынын маанисинин суммасы 

 

Системадан тышкаркы эсептер, бардыгы болуп 

Кредиттик союздун Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык тиешелүү эсептерде системадан тышкаркы эсепке алуусу:  

эсептен алынып салынган кредиттер, классификацияланган кредиттер боюнча эсептен алынган чегерилген пайыздар, таза сатуу наркы боюнча башка мүлк жана классификацияланган кредиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылбашы үчүн төлөө (туум) 

 

1.2. 

1-2-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет - Милдеттенмелер жана капитал 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

Кредиттик союздун катышуучу-аманатчыларынын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат.

Мөөнөттүү депозиттер 

Кредиттик союздун катышуучу-аманатчыларынын мөөнөттүү депозиттери 

Бардыгы болуп, депозиттер 

1 жана 2-статьяларынын маанисинин суммасы 

Банктардан жана башка финансы-кредит уюмдарынан алынган кредиттер, бардыгы болуп: 

Кредиттик союздун банктардан жана башка финансы-кредит уюмдарынан алынган кредиттеринин суммасы. 4-статьяда тиешелүү өзүнчө сапта көрсөтүлүүчү 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 жана 4.6-кичи статьялар маалыматы камтылат: 

4.1 

КСФКдан кредиттер 

КСФКдан алынган кредиттер 

4.2 

анын ичинде, КСФКнын техникалык кредити 

4.3 

Банктардан алынган кредиттер 

Банктардан алынган кредиттер 

4.4 

Башка финансы-кредит уюмдарынан алынган кредиттер 

Башка финансы-кредит уюмдарынын алынган кредиттер  

4.5 

Эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон алынган кредит 

Эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон алынган кредит 

4.6 

Эл аралык ФКУлардан алынган кредит 

Эл аралык ФКУлардан алынган кредит 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин кредиттери 

Финансы министрлигинин, областтык, райондук, шаардык акимиаттардын кредиттери, министрликтердин жана башка бюджеттик фонддордун эсептери 

Башка милдеттенмелер  

Кредиттик союздун капиталдык ижара боюнча милдеттенмелери жана башка кредиттик милдеттенмелери 

Төлөнүүчү чегерилген пайыздар, бардыгы болуп 

Чегерилген, бирок отчет түзүлгөн күнгө карата төлөнбөгөн пайыздар.  

7-статьяда төмөнкү тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 жана 7.8-кичи статьялардын маалыматы камтылат: 

7.1 

Депозиттер боюнча чегерилген пайыздар 

Кредиттик союздун катышуучу-аманатчыларынын депозиттери боюнча чегерилген пайыздар 

7.2 

КСФКнын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар 

КСФКдан алынган кредиттер боюнча чегерилген пайыздар 

7.3 

Анын ичинде, КСФКнын техникалык кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар 

Анын ичинде, КСФКнын техникалык кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар 

7.4 

Банктардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар 

Банктардан алынган кредиттер боюнча чегерилген пайыздар 

7.5 

Башка финансылык уюмдардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар 

Башка финансы-кредит уюмдардан алынган кредиттер боюнча чегерилген пайыздар 

7.6 

Эл аралык уюмдардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар  

Эл аралык уююмдардан жана донорлордон алынган кредиттер боюнча чегерилген пайыздар 

7.7 

Эл аралык ФКУлардан алынган кредиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар 

Эл аралык ФКУлардан алынган кредиттер боюнча чегерилген пайыздар 

7.8 

Төлөөгө чегерилген башка пайыздар 

Төлөөгө чегерилген башка пайыздар (7.17.7-статьяларында камтылбаган) 

Башка милдеттенмелер, бардыгы болуп 

8-статьяда төмөнкү тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 8.1., 8.2., 8.3. жана 8.4-кичи статьялардын маалыматы камтылат: 

8.1 

Кредиторлордун эсептери 

Товарларды сунуштоо, кызматтарды көрсөтүү үчүн эсептешүү боюнча ар кандай милдеттенмелер, бөлүштүрүүдөн кийин катышуучуларга төлөнүүчү дивиденд, чегерилген эмгек акы. 

8.2 

Төлөөнүүчү дивиденддер 

бөлүштүрүүдөн кийин кредиттик союздун катышуучуларына чегерилген дивиденддер суммасы 

8.3 

Чегерилген милдеттенмелер 

чегерилген эмгек акы, чегерилген салыктык төлөмдөр  

8.4 

Келерки мезгилде алынуучу киреше 

Сатып алуучулардан негизги каражаттар, материал, кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынган аванстык түшүүлөр, ошондой эле берилген кредит үчүн аванс түрүндө төлөнгөн пайыздар; ордун жабууга комиссиялык чыгашалар 

Бардыгы болуп, милдеттенмелер 

3, 4, 5,6,7 жана 8-статьялар суммасынын мааниси 

Капитал 

10 

Сактык пайлар, бардыгы болуп 

Отчет түзүлгөн күнгө карата кредиттик союздун катышуучуларынын сактык пайларынын жалпы суммасы 

11 

Келерки мезгилде керектөө үчүн камдар (капиталдык кам) 

Катышуучулардын жалпы жыйынынын чечимине ылайык, кредиттик союз тарабынан пайда бөлүгүнөн же болбосо анын бүтүндөй суммасынан түзүлгөн кам (дивиденддерди төлөөгө жол берилбейт). Ал катышуучулардын жалпы жыйынынын натыйжасында жыл ичинде бир жолу түзүлөт.  

12 

Потенциалдуу кредиттик жана лизингдик жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга жалпы кам 

Катышуучуларга кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобого ылайык көрсөтүлөт 

13 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда/чыгым  

14-статья өзүндө тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 13.1 жана 13.2-кичи статьялардагы маалыматты камтыйт: 

13.1 

Өткөн жылдардагы 

Өткөн жылдардан калган бөлүштүрүлбөгөн пайданын суммасы 

13.2 

Акыркы отчеттук (учурдагы) мезгилде 

Өтүп жаткан жылдын пайда/чыгым суммасы  

14 

Бардыгы болуп, капитал 

10, 11, 12 жана 13-статьялардын маанисинин суммасы 

15 

Бардыгы болуп, милдеттенмелер жана капитал 

Милдеттенмелер жана капитал суммасы (9 жана 14-статья суммасы)  

1.3 

1-3-бөлүк. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Кредит берүүгө милдеттенмелер 

Кредиттерди же кредитти алмаштыруучуларды берүү боюнча милдеттенмелер көрсөтүлөт 

Валюталык операциялар 

Кредиттик союздун валюталык операциялары боюнча милдеттенмелери көрсөтүлөт 

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер 

Кредиттик союздун активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелери көрсөтүлөт 

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Жогоруда көрсөтүлбөгөн баланстан тышкаркы бардык башка милдеттенмелер көрсөтүлөт 

Бардыгы болуп: баланстан тышкаркы милдеттенмелер (1-4-статьянын суммасы) 

1-4 чейинки статьялардын маанисинин суммасы көрсөтүлөт  

2. 

2-бөлүк. Кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет 

Бул отчет берүү формасында кредиттик союздун отчеттук мезгил ичинде («отчеттук мезгил ичинде» деп аталган 3-тилкеде) жана жыл башынан тартып («жыл башынан бери улам өсүү жыйынтыгы менен» деп аталган 4-тилкеде) алган кирешеси жана тарткан чыгымы чагылдырылууга тийиш. Кредиттик союздун ишкердигинин натыйжасында келип чыккан киреше жана чыгаша мүнөздөмөсү боюнча топтоштурулуп, кирешелер жана чыгашалардын негизги түрлөрүнүн суммасы так чечмеленип көсөтүлөт.  

Пайыздык киреше. 

Кредиттик союздун отчеттук мезгил ичинде алган пайыздык кирешеси. 2-4-статьялар маанисинин суммасы.  

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык киреше 

Баалуу кагаздан алынган пайыздык кирешеси (карыздык милдеттенмелер) 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер боюнча пайыздык киреше 

Банктарда жана башка финансылык уюмдарда жайгаштырылган депозиттерден алынган пайыздык киреше 

Кредиттер боюнча пайыздык киреше 

Кредиттик союздун катышуучуларына берилген кредиттерден алынган пайыздык киреше 

Пайыздык чыгашалар 

Кредиттик союздун отчеттук мезгилдеги пайыздык чыгашасы. 6-8 чейинки статьялардын маанисинин суммасы көрсөтүлөт 

Депозиттер боюнча пайыздык чыгашалар 

Кредиттик союзда жайгаштырылган катышуучу-аманатчылардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар 

 

Банктардан жана финансы-кредит уюмдарынан алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар 

Кредиттик союздун тышкы булактардан алган кредиттерине байланыштуу бардык пайыздык чыгашасы: КСФК, коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын башка финансылык уюмдары, эл аралык финансылык уюмдар жана донорлор, эл аралык ФКУлар жана мамлекеттик уюмдар  

Башка пайыздык чыгашалар 

Кредиттик союз ижарага алуучу катары катышкан капиталдык ижара боюнча чыгашаларды кошо алганда, башка пайыздык чыгашалар  

Таза пайыздык киреше 

1-5 чейинки маанилер ортосунда айырма 

10 

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чыгашалар  

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар (кам түзүүгө чыгаша) 

11 

РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза пайыздык киреше 

9-статья менен 10-кичи статья маанилеринин ортосундагы айырма 

12 

Пайыздык эмес киреше, бардыгы болуп 

Кредиттик союздун башка ишкердик түрлөрү боюнча акча каражаттарын топтоодон киреше. 12-статья өзүндө тиешелүү статьяларда өзүнчө көрсөтүлүүчү 12.1., 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 жана 12.6-кичи статьялардагы маалыматты камтыйт: 

12.1 

Кредиттер боюнча кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялык жыйымдар үчүн төлөмдөр 

Нотариалдык алымдарды, комиссияларды ж.б. кошо алганда, сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынган комиссиялык жыйым жана башка ушундай төлөөлөр түрүндөгү киреше 

12.2 

Кредиттер боюнча милдеттенмелердин аткарылбашы үчүн төлөмдөр 

Карыз алуучулардын өз милдеттенмелерин аткарбагандыгынан улам, кредит боюнча айыптык төлөөлөрү 

12.3 

Жайларды ижарага алуу үчүн төлөмдөр 

Кредиттик союздун имараттарды ижарага берүүдөн алган кирешеси  

12.4 

Негизги каражаттарды сатуудан алынган киреше (чыгым) 

Кредиттик союзда пайдаланылуучу негизги каражаттарды сатып өткөрүүдөн алган кредиттик союздун кирешеси (чыгымы) 

12.5 

Башка мүлктү сатуудан алынган киреше (чыгым) 

Кайтарылбаган кредиттер боюнча күрөөлүк мүлктү сатуудан алынган кредиттик союздун кирешеси (чыгымы) 

12.6 

Башка чыгаша 

Жогоруда көрсөтүлбөгөн башка пайыздык эмес киреше чагылдырылат 

13 

Пайыздык эмес чыгашалар 

Кредиттик союздун отчеттук мезгил ичиндеги пайыздарды төлөөгө байланышпаган чыгашасы (14-22-статьялар суммасы) 

14 

Персоналга чыгаша 

Кредиттик союздун кызматкерлердин жана жетекчилердин эмгек акысын, сый акыларды, социалдык төлөөлөрдү, персоналды окутууга жана башка төлөөлөрдү төлөөгө байланыштуу чыгашасы 

14.1 

Соц.фондго чегерүүлөр 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна чегерүүлөр суммасы 

15 

Имараттарга жана курулмаларга кеткен чыгашалар 

Кредиттик союздун имараттарын операциялык ижарага берүүгө, ижарага алынган өндүрүштүк жайларды ыңгайлаштырууда амортизациялоого, имараттарды жана курулмаларды амортизациялоого чыгашалар, имараттарды күтүүгө чыгашалар, имараттарды тейлөө жана күтүү келишимдери боюнча чыгашалар, коммуналдык кызматтар, имараттарды утурумдук ремонттон өткөрүүгө, алардын коопсуздугун камсыз кылууга чыгашалар 

16 

Эмерек, жабдуу, компьютер жана программалык камсыздоого чыгашалар 

Эмеректи жана жабдууну, компьютерлерди амортизациялоого, эмеректи жана жабдууну ижарага алууга, аларды күндөлүк ремонттон өткөрүүгө чыгашалар, жабдууну, компьютерлерди жана программалык камсыздоону тейлөөгө жана күтүүгө түзүлгөн келишимдер боюнча чыгашалар 

17 

Административдик чыгашалар  

Кредиттик союздун ишин камсыздоого байланыштуу чыгашалар: кеңсе товарлары жана аларга тиешелүү буюмдар, байланыш кызматтары, иш сапарга чыгашалар, өкүлчүлүк чыгашалар, автоунааларды амортизациялоого чыгашалар, кызматкерлердин кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөлөр, жарнама жана маркетингге чыгашалар, жарыялоолорго жана жазылууларга чыгашалар, башка административдик чыгашалар 

18 

Кредит боюнча чыгашалар  

Кредит берүүгө, карызды кайтарууга жана кредиттин ордун жабууга менчикке кабыл алынган күрөө түрүндөгү мүлктү администрлөөгө байланыштуу чыгашалар. 18-статья өзүндө тиешелүү саптарда өзүнчө көрсөтүлүүчү 18.1, 18.2-кичи статьялардагы маалыматты камтыйт: 

18.1 

Карызды кайтарууга чыгашалар 

Карызды кайтарууга чыгашалар (мисалы, агенттиктерге карызды жыйноого төлөө, юристтердин, ортомчулардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө);  

18.2 

Кредиттик союздун менчигине кабыл алынган күрөөгө коюлган мүлк боюнча чыгашалар 

Кредиттик союздун менчигине кабыл алынган күрөөлүк мүлк боюнча чыгашалар (мисалы, мүлктү коргоого төлөө, мүлктүн андан ары бузулушуна жол бербөө же сатууга чейин алардын наркын сактоо үчүн ремонттон өткөрүү, ошондой эле күрөөлүк мүлктү сатууга байланыштуу юридикалык кызматтарга чыгашалар);  

19 

Башка операциялык чыгашалар 

Кредиттик союздун кайрымдуулукка чыгашалары, кассада кем чыгууга жана ашыкча чыгууга байланыштуу чыгашалар жана кредиттик союздун ишинде келип чыккан башка чыгашалар 

20 

Пайда салыгынан тышкары салыктар 

Кошумча нарк салыгы (эсепке алуу каралбаган кошумча нарк, КНС төлөөчүлөр гана сатып алган материалдык ресурстар үчүн) жана башка салыктар 

21 

Күтүүсүз кирешелер жана чыгашалар 

Кредиттик союздун күндөлүк ишине байланыштуу болбогон операциялардан жана айрым учурларда гана орун алуучу жагдайлардан улам киреше же чыгаша (өзгөчө киреше жана чыгаша) 

22 

Күтүүсүз пайда салыгы боюнча чыгашалар 

Күтүүсүз жагдайлардан улам пайда салыгы 

23 

Бардыгы болуп, пайыздык эмес чыгашалар  

Кредиттик союздун отчеттук мезгил ичинде пайыздык эмес чыгашаларынын суммасы. 14-22-статьяларынын маанисинин суммасы  

24 

Таза операциялык киреше (чыгым)  

11 жана 12-статьяларынын суммасы, 13-статьясын минуска чыгаруу менен 

25 

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чыгашалар (кредиттик операциялардан тышкары) 

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы жана жалпы камга кеткен чыгашалар суммасы көрсөтүлөт (кредиттик операциялардан жана финансылык ижарадан айырмаланган)  

26 

РППУга чегерүүдөн кийин таза киреше (чыгаша) 

24 жана 25-статьялардын маанилеринин ортосунда айырма 

3. 

3-бөлүк. Кредит портфели боюнча маалымат 

Бул форма өзүнчө эки таблицага бириктирилген көрсөткүчтөрдөн турат. Форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

3.1 

3 А-бөлүгү. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер 

30 күнгө чейинки мөөнөткө 

3-тилке: Негизги сумма боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөм суммасы (график боюнча); 

4-тилке: Пайыздар боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөм суммасы (график боюнча) (кредит боюнча чегерилген, бирок төлөнбөгөн пландык пайыздар); 

5-тилке: Негизги сумма боюнча сыяктуу эле, пайыздар боюнча да мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер боюнча карыз калдыгы 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

31 күндөн 60 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум = субстандарттык) 

61 күндөн 90 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум = шектүү

90 күндөн 360 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум=жоготуулар) 

 

360 күндөн жогору (жоготуулар) 

Бардыгы болуп, мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер 

1, 2, 3, 4, 5-саптардын суммасы 

Пролонгацияланган кредиттер, анын ичинде 

Пролонгацияланган кредиттердин суммасы (8 жана 9-статьялардын суммасы) 

- бир  

Бир жолу пролонгацияланган кредиттердин суммасы  

- эки жана андан көп 

Эки жана андан көп жолу пролонгацияланган кредиттердин суммасы 

10 

Реструктуризацияланган кредиттер, анын ичинде 

Реструктуризацияланган кредиттердин суммасы (11 жана 12- статьялардын суммасы) 

11 

- бир  

Бир жолу реструктуризацияланган кредиттердин суммасы 

12 

- эки жана андан көп 

Эки жана андан көп жолу реструктуризацияланган кредиттердин суммасы 

13 

Отчеттук мезгил ичинде баланстан алынып салынган кредиттердин жалпы суммасы 

Баланстан алынып салынган жана кредиттик союз өтүп жаткан ай ичинде системадан тышкаркы эсепке алган кредиттердин жалпы суммасы 

14 

Улам өсүү жайынтыгы менен баланстан алынып салынган кредиттердин жалпы суммасы 

Баланстан алынып салынган жана кредиттик союз улам өсүү жыйынтыгы менен системадан тышкаркы эсепке алган кредиттердин жалпы суммасы. 

3.2 

3 Б-бөлүк. «Кредиттерди классификациялоо» 

Өнөр жай 

«№» деген 1-тилкеде саптардын саны көрсөтүлөт.  

«Статьянын аталышы» деген 2-тилкеде тармагына жараша классификацияланган кредиттер чагылдырылат. 

«Бардыгы болуп кредиттер» деген 3-тилкеде 6, 8, 10, 11 жана 12-тилкелердин маанисинин суммасы көрсөтүлөт. 

«Дисконт» деген 4-тилкеде бардык кредиттер боюнча амортизацияланбаган дисконт чоңдугу көрсөтүлөт. 

«Бардыгы болуп камдар» деген 5-тилкеде активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин ар бир түрү үчүн РППУ өлчөмү (жалпы жана атайы) чагылдырылат.  

5-тилкенин мааниси 9 жана 13-тилкелердин маанисинин суммасына барабар болууга тийиш.  

6, 8, 10, 11 жана 12-тилкелерде классификациясына жараша, активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин «нормалдуудан» баштап «жоготууларга» чейинки категориялары көрсөтүлөт. 

9 жана 13-тилкелерде жалпы жана атайы түрү боюнча бөлүштүрүлгөн РППУ өлчөмү көрсөтүлөт. 

«Орточо салмактанып алынган пайыздак чен, бир мезгилдин акырына карата» деген 14-тилкеде отчеттук күнгө карата кредит портфели боюнча карыз калдыгы тууралуу статистикалык маалымат чагылдырылат.  

Эсептөө мисалы: «Орточо салмактанып алынган пайыздак чен»  

Төмөндө бул санды эсептөө формуласы жана мисалы келтирилет: (орточо салмактанып алынган пайыздак чен алгач ар бир тармак боюнча өзүнчө эсептелип, андан соң кредит портфели боюнча орточо салмактанып алынган пайыздак чен чыгарылат) 

Формуласы: Бардык кредиттердин суммасына бөлүнгөн (кредит портфелинен кредиттин айкын суммасы) жана ушул кредитке ылайык келген пайыздык ченге көбөйтүлгөн ар бир кредиттин суммасы.  

Эгерде кредиттердин жалпы суммасы, = Х, өзүнчө кредиттерде (бир пайыздык чендеги кредиттердин суммасы) = Х1, Х2, ал эми өзүнчө кредиттерге пайыздык чендер (кредиттер тобу) = Y1, Y2 , болсо, анда:  

Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = X1/X* Y1+ X2/X* Y

Мисал: Кредиттердин жалпы суммасы = 10 000; жылдык 15 % пайыздык чен боюнча кредиттер тобунун суммасы = 4 000; жылдык 12 % пайыздык чен боюнча кредиттер тобунун суммасы = 6 000. Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = 4000/10000*15+6000/10000*12 = жылдык 13,2 %. 

ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде пайыздык чен жума сайын же ар айлык негизде белгиленсе, сунушталган отчетко ылайык жылдык пайыздык ченге келтирүү зарыл. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Айыл чарба 

Даярдоо жана кайра иштетүү  

Соода жана коммерция  

Кызмат көрсөтүүлөр 

Транспорт 

Байланыш  

Кыймылсыз мүлктү куруу жана сатып алуу (анын ичинде, ипотека) 

Башкалар  

 

Бардыгы болуп  

3.3 

3 В-бөлүгү. Финансылык лизингди классификациялоо 

Өнөр жай 

«Статьянын аталышы» деген 2-тилкеде тармагына жараша классификацияланган финансылык лизинг чагылдырылат. 

«Бардыгы болуп кредиттер» деген 3-тилкеде 6, 8, 10, 11 жана 12-тилкелердин маанисинин суммасы көрсөтүлөт. 

«Дисконт» деген 4-тилкеде бардык берилген финансылык лизинг боюнча амортизацияланбаган дисконт чоңдугу көрсөтүлөт.  

«Бардыгы болуп камдар» деген 5-тилкеде финансылык лизингдин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин ар бир түрү үчүн РППУ өлчөмү (жалпы жана атайы) чагылдырылат. 5-тилкенин мааниси 9 жана 13-тилкелердин маанисинин суммасына барабар болууга тийиш. 

6, 7, 8, 10, 11 жана 12 тилкелерде финансылык лизингдин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин категориялары классификациясына жараша, «нормалдуудан» «жоготууга» чейин көрсөтүлөт.  

9 жана 13-тилкелерде РППУ өлчөмү: жалпы жана атайын деген түрлөргө бөлүштүрүү менен РППУ өлчөмү көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо салмактанып алынган пайыздык чен» деген 14-тилкеде кредиттик портфель боюнча карыздын отчеттук күнгө карата калдыктары тууралуу статистикалык маалымат көрсөтүлөт.  

Эсептөө мисалдары: «Орточо салмактанып алынган пайыздык чен»  

Төмөндө бул санды кантип эсептөө формуласы жана мисалдар келтирилет: (орточо салмактанып алынган пайыздык чен алгач ар бир тармак боюнча өзүнчө эсептелет, андан соң финансылык лизинг боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен чыгарылат). 

Формула: бардык финансылык лизингдин суммасына бөлүнгөн (кредит портфелинен финансылык лизингдин айкын суммасы) жана ушул кредитке ылайык келген пайыздык ченге көбөйтүлгөн ар бир финансылык лизингдин суммасы. 

Эгерде кредиттердин жалпы суммасы, = Х, өзүнчө кредиттерде (бир пайыздык чендеги кредиттердин суммасы) = Х1, Х2, ал эми өзүнчө кредиттерге пайыздык чендер (кредиттер тобу) = Y1, Y2 ,болсо, анда:  

Орточо салмактанып алынган пайыздык чен= X1/X* Y1+ X2/X* Y

Мисал: Кредиттердин жалпы суммасы = 10 000; жылдык15% пайыздык чендеги кредиттер тобунун суммасы= 4 000; жылдык12% пайыздык чендеги кредиттер тобунун суммасы = 6 000. Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = 4000/10000*15+6000/10000*12 = жылдык 13,2 %. 

ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде пайыздык чен жума сайын же ар айлык негизде белгиленсе, сунушталган отчетко ылайык жылдык пайыздык ченге келтирүү зарыл. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Айыл чарба 

Даярдоо жана кайра иштетүү  

Соода жана коммерция  

Кызмат көрсөтүүлөр 

Транспорт 

Байланыш  

Кыймылсыз мүлктү куруу жана сатып алуу (анын ичинде, ипотека) 

Башкалар  

 

Бардыгы болуп  

3.4 

3 Г- бөлүгү. Кредит портфели 

Өнөр жай 

«Берененин аталышы» деген 2-тилкеде кредит портфелдин тармагына жараша классификациясы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгилдин акырына карата, бардыгы болуп кредит портфель» деген 3-тилкеде кредит портфелдин өткөн отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы көрсөтүлөт. 

«Отчеттук мезгил ичинде, бардыгы болуп берилгени» деген 4-тилкеде отчеттук мезгил ичинде берилген кредиттердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгил ичинде, бардыгы болуп төлөнгөнү» деген 5-тилкеде отчеттук мезгил ичинде төлөнгөн кредиттердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгилдин акырына карата бардыгы болуп кредиттик портфель (3-берене+ 4-берене- 5-берене)» деген 6-тилкеде кредит портфелдин отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы көрсөтүлөт.  

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жана 14 тилкелерде кредит портфелин төлөө мөөнөтүнө жараша, отчеттук мезгилдин акырына карата анын калдыгы көрсөтүлөт. 

«Кредит портфели боюнча отчеттук мезгилдин акырына карата орточо салмактанып алынган пайыздык чен» деген 15-тилкеде отчеттук күнгө карата кредит портфель боюнча карыз калдыгы тууралуу статистикалык маалымат көрсөтүлөт.  

Эсептөө мисалы: «Орточо салмактанып алынган пайыздык чен» 

Төмөндө цифраны эсептөө формуласы жана мисалдар келтирилген: (орточо салмактанып алынган пайыздык чен алгач ар бир тармак боюнча өзүнчө эсептелет, андан соң кредит портфели боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен чыгарылат)  

Формула: Бардык кредиттердин суммасына бөлүнгөн (кредит портфелдеги кредиттердин айкын суммасы) жана ушул кредитке тиешелүү пайыздык ченге көбөйтүлгөн ар бир кредиттин суммасы. 

Эгерде кредиттердин жалпы суммасы = Х, өзүнчө кредиттерде (кредиттердин бир пайыздык чен боюнча суммасы )= Х1, Х2 , ал эми айрым кредиттерге пайыздык чендер (кредиттер тобу) = Y1, Y2 болсо, анда:  

Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = X1/X* Y1+ X2/X* Y

Мисал: Кредиттердин жалпы суммасы = 10 000; жылдык 15 % пайыздык чендеги кредиттер тобунун суммасы= 4 000; жылдык 12 % пайыздык чендеги кредиттер тобунун суммасы = 6 000. Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = 4000/10000*15+6000/10000*12 = жылдык 13,2 %. 

ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде пайыздык чен жума сайын же ар айлык негизде белгиленсе, сунушталган отчетко ылайык жылдык пайыздык ченге келтирүү зарыл. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Айыл чарбасы 

Даярдоо жана кайра иштетүү  

Соода жана коммерция  

Кызмат көрсөтүүлөр 

Транспорт 

Байланыш 

Кыймылсыз мүлктү куруу жана сатып алуу (анын ичинде ипотекалар) 

Жана башкалар 

 

Бардыгы болуп 

3.5 

3-бөлүк Д. Финансылык лизинг 

Өнөр жай 

«Финансылык лизингдин аталышы» деген 2-тилкеде КС тарабынан финансылык лизингге сунушталган буюмдардын тизмеси жана бардык тилкенин аягында финансылык лизингдин суммасы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгилдин башталышына карата, бардыгы болуп финансылык лизинг» деген 3-тилкеде кредит портфелдин буга чейинки отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгил ичинде, бардыгы болуп берилгени» деген 4-тилкеде отчеттук мезгил ичинде берилген кредиттердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгил ичинде, бардыгы болуп төлөнгөнү» деген 5-тилкеде отчеттук мезгил ичинде төлөнгөн кредиттердин суммасы көрсөтүлөт 

«Отчеттук мезгилдин акырына карата бардыгы болуп финансылык лизинг» деген 6-тилкеде кредит портфелдин отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы көрсөтүлөт (3-берене+ 4-берене- 5-берене). 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жана 14-тилкелерде кредит портфелин төлөө мөөнөтүнө жараша, анын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы көрсөтүлөт.  

«Финансылык лизинг боюнча отчеттук мезгилдин акырына карата орточо салмактанып алынган пайыздык чен» деген тилкеде лизинг буюму боюнча финансылык лизингдин пайыздык чени көрсөтүлөт.  

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Айыл чарбасы 

Даярдоо жана кайра иштетүү  

Соода жана коммерция  

Кызмат көрсөтүүлөр 

Транспорт 

Байланыш 

Кыймылсыз мүлктү куруу жана сатып алуу (анын ичинде ипотекалар) 

Жана башкалар 

 

Бардыгы болуп 

3.6 

3-бөлүк Е. Тартылган каражаттар боюнча маалымат 

 

«Ар бир алынган кредит боюнча мекемелердин аталышы» деген 2-тилкеде ар бир алынган кредит боюнча мекемелердин аталышы көрсөтүлөт.  

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

«Отчеттук мезгилдин башталышына карата, бардыгы болуп тартылган каражаттар» 3-тилкеде кредит портфелдин өткөн отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы чагылдырылат. 

 

«Отчеттук мезгил ичинде, бардыгы болуп алынганы» деген 4-тилкеде отчеттук мезгил ичинде берилген кредиттердин суммасы көрсөтүлөт. 

 

«Отчеттук мезгил ичинде, бардыгы болуп төлөнгөнү» деген 5-тилкеде отчеттук мезгил ичинде төлөнгөн кредиттердин суммасы көрсөтүлөт. 

 

«Отчеттук мезгилдин акырына карата, бардыгы болуп тартылган каражаттар (3-берене+4-берене-5-берене)» деген 6-тилкеде  

 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жана 14 тилкелерде кредит портфелин төлөө мөөнөтүнө жараша, анын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыгы көрсөтүлөт. 

 

«Отчеттук мезгилдин акырына карата тартылган каражаттар боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен» деген 15-тилкеде ар бир алынган кредит боюнча пайыздык чен берилет.  

 

 

4. 

4-бөлүк «______________» кредиттик союзунун ири карыз алуучулары тууралуу  

201____-жылдын _________ карата абал боюнча маалыматтар” 

 

Бул формага он беш эң ири кредит боюнча маалыматтар улам кемүү тартибинде камтылат.  

 

«Карыз алуучунун аты-жөнү» деген 2-тилкеде кредиттик союздун карыз алуучусунун аты-жөнү толугу менен көрсөтүлөт 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

Кредиттик келишим боюнча: 

 

«Кредит берилген күн» деген 3-тилкеде кредиттик келишимге ылайык күндөлүк кредит берилген күн (күнү, айы, жылы) чагылдырылат. 

 

«Кредит төлөнгөн күн» деген 4-тилкеде кредиттик келишимге ылайык күндөлүк кредит төлөнгөн күн (күнү, айы, жылы) чагылдырылат. 

 

«Берилген кредиттик суммасы» деген 8-тилкеде келишимге ылайык боюнча күндөлүк кредит берилген сумма (сом) чагылдырылат. 

 

«Пайыздык чен» деген 9-тилкеде келишимге ылайык боюнча пайыздык чен чагылдырылат. 

 

«Төлөмдөрдүн саны» деген 10-тилкеде төлөө мөөнөтү ичинде кредиттин негизги суммасын төлөөлөрдүн саны көрсөтүлөт. 

 

«Төлөө тездиги» деген 11-тилкеде кредиттин негизги суммасынын төлөнүшү берилет: ай сайын, жума сайын, ай сайын, чейрек сайын ж.б 

 

«Негизги сумма биринчи ирет төлөнгөн күн» деген 12-тилкеде графикке ылайык, негизги сумма биринчи ирет төлөнгөн күн көрсөтүлөт. 

 

«Негизги сумма акыркы ирет төлөнгөн күн» деген 13-тилкеде графикке ылайык, негизги сумма акыркы ирет төлөнгөн күн көрсөтүлөт. 

 

«Максаты» деген 14-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, күндөлүк кредиттин максаттуу багыты (кредит багытталган иштин түрү) көрсөтүлөт. 

 

«Негизги сумманын айдын башталышына карата калдыгы» деген 15-тилкеде кредиттик союздун карыз алуучусунун күндөлүк кредитинин негизги суммасынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыгы көрсөтүлөт. 

 

Өтүп жаткан чейректе  

 

«Төлөнгөн негизги сумма» деген 16-тилкеде отчеттук мезгил ичинде күндөлүк кредиттин суммасынын жарымы же толугу менен төлөнгөн күн (күн, ай, жыл) көрсөтүлөт.  

 

«Берилген негизги сумма» деген 17-тилкеде отчеттук мезгил ичинде күндөлүк кредиттин суммасынын жарымы же толугу менен төлөнгөн сумма берилет. 

 

«Негизги сумманын айдын акырына карата калдыгы» деген 18-тилкеде 11-берене 12-берене+ 13-беренеден айырма келип чыкса, кредиттин негизги суммасынын калдыгы көрсөтүлөт. 

5. 

5-бөлүк. Кредиттик союздардын ири көйгөйлүү карыз алуучулары тууралуу маалымат 

5.1. 

5- бөлүк А. _______________20___-жылга карата абал боюнча «______________» кредиттик союздун ири көйгөйлүү карыз алуучулары жөнүндө маалымат» 

 

Бул формага мөөнөтүндө төлөнбөгөн он эң ири кредит тууралуу маалымат кемүү тартибинде камтылган.  

Мында төмөндө келтирилген шарттардын бирине туура келген карыз алуучу «көйгөйлүү» катары саналат:  

· кредит төлөө мөөнөтү 90 күндөн ашык кечиктирилген;  

· эки же андан көп жолу узартылган;  

· эки же андан көп жолу реструктуризацияланган;  

· укук коргоо жана сот органдарында кароодо турган;  

· кредит системадан тышкаркы эсепке алууда катталган болсо. 

 

«Карыз алуучунун аты-жөнү» деген 2-тилкеде кредиттик союздун карыз алуучусунун аты-жөнү толугу менен көрсөтүлөт 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

«Карыз алуучунун катталган жери боюнча жашаган орду» деген 3-тилкеде карыз алуучунун тастыктоочу документке ылайык катталган жери боюнча жашаган орду көрсөтүлөт. 

 

«Телефон» деген 4-тилкеде үй жана уюлдук телефон номери көрсөтүлөт  

 

Кредиттик келишим боюнча: 

 

«Берилген күн» деген 5-тилкеде кредиттик келишимге ылайык күндөлүк кредит берилген күн (күнү, айы жылы) чагылдырылат. 

 

«Төлөнгөн күн» деген 6-тилкеде кредиттик келишимге ылайык күндөлүк кредит төлөнгөн күн (күнү,айы жылы)чагылдырылат. 

 

«Берилген кредиттин суммасы» деген 7-тилкеде кредиттик келишимге ылайык күндөлүк кредит берилген сумма (сом) чагылдырылат.  

 

«% чен» деген 8-тилкеде кредиттик келишимге ылайык күндөлүк берилген кредит боюнча пайыздык чен чагылдырылат. 

 

«Максаты» деген 9-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, күндөлүк кредиттин максаттуу багыты (кредит багытталган иштин түрү) көрсөтүлөт. 

 

«Карыз алуучунун көйгөйүн кыскача чагылдыруу» деген 10-тилкеде кредиттик келишим боюнча карыздын негизги себептери көрсөтүлөт.  

 

Күндөлүк карыз: 

 

«Негизги карыз» деген 11-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, кредиттин негизги суммасы боюнча карыз (сом) чагылдырылат.  

 

«Пайыздар» деген 12-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, пайыздар боюнча карыз (сом) чагылдырылат.  

 

«Туумдар» деген 13-тилкеде карыз алуучуга карата белгиленген туумдар, кошуп төлөнүүчү айып жана айыптык төлөмдөр көрсөтүлөт. 

 

«Кредиттик союздун кредитти кайтарып алуу боюнча аракеттери (пландары)» деген 14-тилкеде кредиттик союз тарабынан кредитти кайтарып алуу боюнча көрүлгөн чаралар көрсөтүлөт.  

5.2. 

5-бөлүк Б. Параллель кредиттер жөнүндө маалымат 

 

«Сумма» деген 3-тилкеде башка ФКУларда параллель кредиттери бар карыз алуучулардын чогуу алгандагы карызынын суммасы көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

«Карыз алуучулардын саны» деген 4-тилкеде башка ФКУларда параллель кредиттери бар карыз алуучулардын саны көрсөтүлөт. 

5.3. 

5-бөлүк В. Реструктуризацияланган кредиттер 

 

«Уюмдун аталышы/ карыз алуучунун аты-жөнү» деген 1-тилкеде уюмдун аталышы/кредиттик союздун карыз алуучусунун аты-жөнү толугу менен көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

«Берилген күн» деген 2-тилкеде кредиттик келишимге ылайык кредит берилген күн (күнү,айы, жылы) чагылдырылат. 

 

«Төлөнгөн күн» деген 3-тилкеде кредиттик келишимге ылайык кредит төлөнгөн күн (күнү,айы,жылы) чагылдырылат 

 

«Кредиттин суммасы» деген 4-тилкеде кредиттик келишимге ылайык берилген кредиттин суммасы (сом) чагылдырылат.  

 

«% чен» деген 5-тилкеде кредиттик келишимге ылайык берилген кредит боюнча пайыздык чен чагылдырылат. 

 

«Максаты» деген 6-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, күндөлүк кредиттин максаттуу багыты (кредит багытталган иштин түрү) көрсөтүлөт. 

 

«Реструктуризациялоонун себептери» деген 7-тилкеде реструктуризациялоонун себептери берилет. 

 

«Негизги карыз» деген 8-тилкеде кредиттин негизги суммасы боюнча карыз (сом) чагылдырылат. 

 

«% чен» деген 9-тилкеде пайыздар боюнча күндөлүк карыз көрсөтүлөт.  

 

«Туумдар» деген 10-тилкеде карыз алуучуга карата белгиленген туумдар, кошуп төлөнүүчү айып жана айыптык төлөмдөр көрсөтүлөт. 

 

«Реструктуризациялоо күнү» деген 11-тилкеде кошумча келишимге ылайык, реструктуризациялоо күнүүнү, айы, жылы) көрсөтүлөт  

 

«Төлөнгөн күн» деген 12-тилкеде кошумча келишимге ылайык кредит төлөнгөн күн (күнү,айы жылы) чагылдырылат 

 

«Кредиттин суммасы» деген 13-тилкеде кошумча келишимге ылайык реструктуризацияланган кредиттин суммасы (сом) чагылдырылат. 

 

«% чен» деген 14-тилкеде кошумча келишимге ылайык реструктуризацияланган кредит боюнча пайыздык чен чагылдырылат. 

 

«Мөөнөтү» деген 15-тилкеде кошумча келишимге ылайык мөөнөтү көрсөтүлөт. 

6-бөлүк « ______» _________20___-жылга карата абал боюнча «____________» кредиттик союзунун аманат (депозиттик) операциялары боюнча отчет 

6.1. 

6-бөлүк А: Мөөнөттөрү бөлүштүрүлгөн кабыл алынган депозиттер боюнча көлөмү 

 

Талап боюнча төлөнүүчү 

2, 3, 4, 5, 6 тилкелерде тиешелүү тилкелерде көрсөтүлгөн мөөнөттөргө кабыл алынган талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин суммасы көрсөтүлөт 

«Бардыгы болуп» деген 7-тилкеде кабыл алынган талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

Мөөнөттүү 

 

Бардыгы болуп 

6.2. 

6-бөлүк Б: Суммалары боюнча бөлүштүрүлгөн кабыл алынган депозиттердин көлөмү 

 

Талап боюнча төлөнүүчү 

2, 3, 4, 5 тилкелерде тиешелүү тилкелерде көрсөтүлгөн мөөнөттөргө кабыл алынган талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин суммасы көрсөтүлөт 

«Бардыгы болуп» деген тилкеде кабыл алынган талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

Мөөнөттүү 

 

Бардыгы болуп 

6.3. 

6-бөлүгү В: Депозиттердин отчеттук мезгил ичинде жылышы. 

 

Талап боюнча төлөнүүчү 

«Башталышына карата калдык» деген 2-тилкеде талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин калдыгынын суммасы чагылдырылат 

«Кабыл алынган» деген 3-тилкеде отчеттук мезгил ичинде кабыл алынган талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин суммасы көрсөтүлөт.  

«Кайтарылды» деген 4-тилкеде отчеттук мезгил ичинде кайтарылган талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин суммасы көрсөтүлөт. 

«Акырына карата калдык» деген 5-тилкеде талап боюнча төлөнүүчү депозиттердин отчеттук мезгилдин акырына карата суммасы көрсөтүлөт.  

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

Мөөнөттүү 

 

Бардыгы болуп 

6.4. 

6-бөлүк Г. Минималдуу, орто жана максималдуу депозиттердин өлчөмдөрү 

 

Талап боюнча төлөнүүчү 

Кредиттик союздун талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөттүү депозиттеринин минималдуу жана максималдуу өлчөмдөрү боюнча маалыматтар 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

 

Мөөнөттүү 

 

Бардыгы болуп 

6.5. 

6 бөлүк Д. Тартылган депозиттер боюнча пайыздык чен 

 

Талап боюнча төлөнүүчү 

2, 3, 4, 5, 6-тилкелерде тиешелүү графаларда көрсөтүлгөн мөөнөттөргө кабыл алынган талап боюнча депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен көрсөтүлөт.  

«Орточо салмактанып алынган пайыздык чен» деген 7-тилкеде кабыл алынган талап боюнча депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен көрсөтүлөт. 

Эсептөө мисалы: «Орточо салмактанып алынган пайыздык»  

Төмөндө цифраны эсептөө формуласы жана мисалдар келтирилген: (орточо салмактанып алынган пайыздык чен алгач талап боюнча жана мөөнөттттүү депозиттер боюнча өзүнчө эсептелет, андан соң депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен чыгарылат). 

Формула: Бардык депозиттердин суммасына бөлүнгөн (депозиттин айкын суммасы) жана ушул депозитке тиешелүү пайыздык ченге көбөйтүлгөн ар бир депозиттин суммасы. 

Эгерде депозиттин жалпы суммасы = Х, өзүнчө депозиттерде (депозиттердин бир пайыздык чен боюнча суммасы )= Х1, Х2 , ал эми айрым депозиттерге пайыздык чендер (депозиттер тобу) = Y1, Y2 болсо, анда:  

Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = X1/X* Y1+ X2/X* Y

Мисал: Депозиттин жалпы суммасы = 10 000; жылдык 15 % пайыздык чендеги депозиттер тобунун суммасы= 4 000; жылдык 12 % пайыздык чендеги депозиттер тобунун суммасы = 6 000. Орточо салмактанып алынган пайыздык чен = 4000/10000*15+6000/10000*12 = жылдык 13,2 %. 

ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде пайыздык чен жума сайын же ар айлык негизде белгиленсе, сунушталган отчетко ылайык жылдык пайыздык ченге келтирүү зарыл. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. 

 

Мөөнөттүү 

 

 

7. 

7-бөлүк. Жана башка маалымат 

7.1. 

7-бөлүк А: Отчеттук мезгил ичинде төлөнүүгө тийиш болгон жана төлөнгөн кредиттер жөнүндө маалымат 

 

Кредиттик союздун катышуучуларынын отчеттук мезгил (чейрек) ичинде төлөнгөн/кайтарылган нормалдуу/мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттери боюнча маалымат 

7.2. 

7-бөлүк Б: Кредиттик союздун курамы 

 

Кредиттик союздун отчеттук мезгилдин акырына карата кредит портфели боюнча катышуучулардын/карыз алуучулардын эркектер/аялдар боюнча курамына тиешелүү маалымат 

7.3. 

7-бөлүк В. Катышуучулар, карыз алуучулар жана аманатчылар 

 

Кредиттик союздун катышуучуларынын/карыз алуучуларынын отчеттук мезгилдин башталышына карата жана отчеттук мезгилдин акырына карата курамы туралуу маалымат: көбөйүшү, азайышы.  

7.4. 

7-бөлүк Г. Сактык пайларынын жана кредиттин өлчөмдөрү боюнча маалыматтар 

 

Отчеттук мезгилдин акырына карата сактык пайдын жана кредиттин минималдуу жана максималдуу өлчөмү боюнча маалымат  

7.5. 

7- бөлүк Д. Кредиттик союздун жайгашкан жери жана аймагы тууралуу маалымат 

 

Кредиттик союздун юридикалык жана айкын дареги, иш жүргүзгөн аймагы, телефону (факсы) жана электрондук дареги көрсөтүлөт.  

7.6. 

7-бөлүк Е. Сактык пайды алып салуу шарттары 

Алып салууга 

«Суммасы» деген 3-тилкеде кредиттик союздун катышуучуларынын пайларынын суммасы тиешелүү алып салуу шарттары (мөөнөтү) менен чогуу алгандагы суммасы көрсөтүлөт 

«Пайлардын саны» деген 4-тилкеде тиешелүү алып салуу шарттары (мөөнөтү) менен (катышуучулардын) пайлардын саны көрсөтүлөт 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

30 күнгө чейин  

6 айга чейин 

12 айга чейин 

12 айдан жогору 

 

Бардыгы болуп: 

7.7. 

7-бөлүк Ж. Дивиденддер 

 

Кредиттик союздун катышуучуларына төлөнүүгө тийиш болгон жана айкын төлөнүп берилген дивиденддердин суммалары боюнча маалымат 

7.8. 

7-бөлүк З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (төлөө мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жетет) 

 

Төлөө мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жеткен депозиттер   

«Сумма» деген 3-тилкеде төлөө мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жеткен депозиттердин, сактык пайлардын, дивиденддердин, чегерилген жана башка милдеттенмелердин суммасы көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Алып салуу мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жеткен сактык пайлары 

Төлөө мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жеткен дивиденддер 

Төлөө мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жеткен чегерилген милдеттенмелер 

Төлөө мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 күн ичинде келип жеткен жана башка милдеттенмелер 

 

Бардыгы болуп  

7.9. 

7 бөлүк И. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызматтарды жүзөгө ашыруу боюнча маалымат 

«Банктын аталышы» деген тилкеде агенттик келишим боюнча чекене банктык кызматтар жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктар көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

«Которуу системалары» деген тилкеде которуу системаларынын аталыштары көрсөтүлөт. Мисалы Анелик, Ыкчам акчалар ж.б  

«Операциялардын саны» деген тилкеде кредиттик союз тарабынан которуу системалары боюнча жүзөгө ашырылган операциялардын саны көрсөтүлөт  

«Бардыгы болуп жыл башынан берки операциялардын көлөмү» деген тилкеде кредиттик союз тарабынан которуу системалары боюнча жүзөгө ашырылган операциялардын чогуу алгандагы суммасы жыл башынан бери өсүш жыйынтыгы менен көрсөтүлөт.  

«Анын ичинде, отчеттук мезгил ичинде» кредиттик союз тарабынан отчеттук мезгил ичинде которуу системалары боюнча жүзөгө ашырылган операциялардын суммасы көрсөтүлөт. 

7.10. 

7 К-бөлүгү. Жайгаштыруу операцияларын жана инвестицияларды чечмелөө 

Банктарды кошо алганда, финансылык уюмдардагы депозиттер 

«Ишкананын аталышы (мисалы: банк ж.б.)» деген тилкеде депозиттер жана инвестициялар жайгаштырылган финансылык уюмдун аталышы көрсөтүлөт. 

«Отчеттук мезгилдин баш жагына карата калдык» деген тилкеде финансылык уюмга депозиттер жана инвестициялар калдыгы көрсөтүлөт.  

«Отчеттук мезгил ичинде депозиттин же инвестициялардын көбөйүүсү» деген тилкеде финансылык уюмга депозиттердин жана инвестициялардын көбөйүүсү чагылдырылат. 

«Отчеттук мезгил ичинде депозиттин же инвестициялардын азайуусу» деген тилкеде финансылык уюмга депозиттердин жана инвестициялардын азайуусу чагылдырылат. 

«Отчеттук мезгилдин акырына карата калдык» деген тилкеде 4 ст.+5-ст.-6-ст. ортосундагы айырма көрсөтүлөт. 

«Мөөнөтү» деген 8-тилкеде депозиттер жана инвестициялар жайгаштырылган мөөнөт көрсөтүлөт.  

«Орточо салмактанып алынган пайыздык чен» деген 9-тилкеде финансылык уюмга депозиттер жана инвестициялар боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен чагылдырылат. 

«Валюта» деген 10-тилкеде жайгаштырылган депозиттер жана инвестициялар валютасы көрсөтүлөт. 

«Шарттар» деген 11-тилкеде депозиттер жана инвестициялар жайгаштырылган шарттар көрсөтүлөт. 

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат. 

Инвестициялар жана финансылык катышуу 

8. 

8-бөлүк. Кредиттик союздун экономикалык ченемдерди сактоосу жөнүндө маалымат 

Кредиттик союздун тышкы карыз алышууларынын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н1) 

«№» деген 1-тилкеде саптардын саны көрсөтүлөт.  

«Ченемдин, чектөөнүн аталышы» деген 2-тилкеде экономикалык ченемдин аталышы көрсөтүлөт. 

«Ченем, чектөө формуласы жана аны эсептөө» деген 3-тилкеде иштөө мезгилине жараша Кредиттик союздун ишин жөнгө салуу эрежелерине ылайык ченемди (чектөөнү) эсептөө формуласы көрсөтүлөт. 

«Ченем, чектөө маанисин белгилөө» деген 4-тилкеде иштөө мезгилине жараша Кредиттик союздун ишин жөнгө салуу эрежелеринде белгиленген ченем (чектөө) мааниси көрсөтүлөт. 

«Кредиттик союз иш алып барган мезгил аралыгы» деген 5-тилкеде кредиттик союз ишкердигин жүргүзгөн мезгил көрсөтүлөт (мисалы: 2-жыл иш алыруусу). 

«Ченемдин, чектөөнүн айкын мааниси» деген 6-тилкеде Кредиттик союздун ишин жөнгө салуу эрежелерине ылайык ченемдин (чектөөнүн) айкын мааниси көрсөтүлөт. 

«Четтөө» деген 7-тилкеде 4 жана 6-тилкелер ортосундагы айырма чагылдырылат.  

Бул форма кредиттик союздун мөөрү менен бекитилип, кредиттик союздун Башкармасынын төрагасынын жана бухгалтеринин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш. Жогорку оң бурчунда кредиттик союздун коду жана отчет түзүлгөн күн чагылдырылат.

Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н2) 

Улуттук банктан лицензияланган финансы-кредит уюмдарынын капиталына инвестициялардын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н3) 

Негизги каражаттарга инвестициялардын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н4) 

Ликвиддүүлүк ченеми (Н5-1) 

Ликвиддүүлүк ченеми (Н5-2) 

Институционалдык капиталдын шайкештик ченеми (Н6-1) 

Суммардык капиталдын шайкештик ченеми (Н6-2) 

 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2022-жылдын 30-декабрындагы № 43/2 токтомунун редакциясына ылайык) 

 

4-ГЛАВА. 

Корутунду жоболор 

 

12. Бардык отчет формасынын жогорку оң бурчунда кредиттик союз КСФК тарабынан ыйгарылган өз кодун жана отчет түзүлгөн күндү көрсөтүүгө тийиш. Өз кезегинде, түзүлгөн күн алты сан түрүндөгү белгиден турат.  

Мисалы, 2016-жылдын январь айы үчүн отчетто «Күнү» тилкесинде 01.02.16. көрсөтүлөт. 

13. Кредиттик союз регулятивдик/финансылык отчетту сунуштоо тартибин жана мөөнөтүн бузууга жол берсе же такталбаган маалыматты сунуштаган болсо, Улуттук банк колдонуудагы мыйзамдарга ылайык таасир этүү чараларын колдонот.  

Эскертүү. Улуттук банкка сунушталуучу мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун электрондук версиясында белгилүү бир көз карандылыкты сактоо үчүн «Каталар протоколу» колдонулат. Анда жол берилген каталар отчеттун туура эмес толтурулушун айгинелеп турат. «Каталар протоколунун» баракчасында жол берилген каталарды камтыган отчеттор Улуттук банк тарабынан кабыл алынбайт. 

(өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 01.09.2016-ж. № 36/1 токтому менен бекитилген)