Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2019-жылдын 28-июнундагы 

№ 2019-П-12/34-4-(НПА) 

токтому менен бекитилген 

 

 

 

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобо 

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 23-мартындагы  

№ 2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы №2022-П-12/78-9-(НПА) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

 

1-глава Жалпы жоболор 

 

1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (мындан ары Улуттук банк) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту түзүү жана сунуштоо формасы, тартиби аныкталган. 

2. Жободо колдонулган негизги түшүнүктөр «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жободо чагылдырылган.  

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет (мындан ары - регулятивдик консолидацияланган отчет) банктык топтун бир катышуучусунун топтун финансылык абалына, алардын башка юридикалык жактардын капиталына салымдарына, ошол юридикалык жактар менен операцияларына жана бүтүмдөрүнө, алардын ишин тескөөгө алуу мүмкүнчүлүгүнө таасир өтүү мүнөзүн аныктоо, ошондой эле келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктердин жана банктык топтун өздүк каражаттарынын (таза активдеринин) чогуу алгандагы өлчөмүн аныктоо максатында түзүлөт.  

Регулятивдик консолидацияланган отчет, банктык топтун иши боюнча талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү максатында, белгилүү бир мезгил аралыгы үчүн белгиленген формада түзүлүүчү отчетту түшүндүрөт: 

а) банктык топтун финансылык абалын; 

б) банктык топтун тобокелдиктерин. 

4. Регулятивдик консолидацияланган отчет банктык топтун, банктык холдингдик компаниянын башында турган банк же активдеринин үлүшү башкы компаниянын активдеринин 5 жана андан көп пайызын түзгөн банктык топтун катышуучуларын кошо алганда, №1 түзүмдөгү топко кирген башкы/ башкаруучу компания тарабынан Улуттук банкка сунушталат. 

Регулятивдик консолидацияланган отчетту сунуштоо боюнча өзгөчө шарттар коммерциялык банктарга 100% мамлекеттик үлүш менен катышкан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына, анын ичинде Улуттук банкка таркатылат. 

Ушул Жобонун алкагында жогоруда көрсөтүлгөн юридикалык жактар, мындан ары текст боюнча башкы/башкаруучу компания деп аталат. 

5. Регулятивдик консолидацияланган отчет башкы/башкаруучу компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.  

Банктык топтун башында турган банктар же банктык холдингдик компания, анын ичинде башкы/башкаруучу компания - Кыргыз Республикасынын резиденти регулятивдик консолидацияланган отчетту түзүү эрежелерин жана жол-жоболорун иштеп чыгууга тийиш.  

2-глава. Регулятивдик консолидацияланган отчетту түзүү тартиби жана анын мазмуну 

6. Банктык топтун катышуучулары регулятивдик консолидацияланган отчетту түзүү максатында өз иши жана бул отчеттун формаларын толтуруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды башкы/башкаруучу компания тарабынан белгиленген мөөнөттөрдө ага сунуштап турууга милдеттүү

7. Банктык топтун консолидацияланган отчету бир отчеттук күнгө карата катышуучулардын иши тууралуу отчеттордун жана маалыматтардын негизинде түзүлөт.  

Банктык топтун катышуучуларынын отчетторунун жана ишине тиешелүү маалыматтарынын негизинде башкы/башкаруучу компания банктык топ милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин (өлчөмүн) эсептейт. Банктык топтун экономикалык ченемдерин эсептөө «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жободо белгиленген тартипте ишке ашырылат. 

8. Ушул Жобого карата 2-тиркемесинин формасы боюнча «Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган 1-бөлүктү түзүүдө башкы/башкаруучу компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын активдери, милдеттенмелери статьялар (беренелер) боюнча суммаланат. Мында, башкы/башкаруучу компаниянын отчетунун статьяларына банктык топтун капиталында башкы/башкаруучу компаниянын ээлик кылуу үлүшү 50% жана андан көбүрөөк пайызды түзөт ар бир катышуучусунун тиешелүү статьялары толугу менен кошулат. Эгерде, банктык топтун катышуучусунун капиталында башкы/башкаруучу компаниянын ээлик кылуу үлүшү 5% көбүрөөк, бирок, 50% ашпаса, анда ошол катышуучунун финансылык маалыматтары башкы/башкаруучу компаниянын катышуучунун капиталына катышуу үлүшүнө тике пропорционалдуу өлчөмдө, статьялар боюнча кошулат. 

Эгерде, ошол катышуучунун балансынын валютасынын өлчөмү башкы/башкаруучу компаниянын балансынын валютасынын өлчөмүнөн 5% азыраагын түзсө, банктык топтун катышуучусунун маалыматтары регулятивдик консолидацияланган отчетко кошулбайт. 

Мында: 

а) башкы/башкаруучу компаниянын банктык топтун катышуучуларынын уставдык капиталына салымдары, демек, тиешелүүлүгүнө жараша башкы/башкаруучу компанияга таандык бөлүгүндө банктык топтун катышуучуларынын уставдык капиталы, ошондой эле башкы/башкаруучу компаниянын уставдык капиталына катышуучулардын салымдары алынып салынат; 

б) активге жана/же милдеттенмеге капитал үлүшүн (гудвилл) сатып алуу наркынын айырмасын чагылдырган көрсөткүчтөр камтылат (гудвилл). Мындай көрсөткүчтөр, банктык топ өз катышуучусунун акцияларын (үлүштөрүн) сатып алуу учурунда эсептелинет жана ушул акцияларга (үлүшкө) ээ башкы/башкаруучу компания менен банктык топтун катышуучусунун баланстык отчетторунда чагылдырылган акциялар (үлүштөр) наркы менен банктык топтун катышуучусунун капиталындагы башкы/башкаруучу компаниянын контролдук үлүшүнө көбөйтүлгөн, банктык топтун катышуучусунун өздүк каражаттарынын (таза активдеринин) өлчөмү ортосундагы айырманы түшүндүрөт.  

Көрсөтүлгөн айырманын терс мааниси «Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы» статьясы боюнча милдеттенмелерде чагылдырылат. 

Айырманын оң мааниси «Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы» статьясы боюнча активдерде чагылдырылат.  

Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасынын терс өлчөмү банктык топтун резервин (камын) түшүндүрөт жана ал банктык топтун ошол айрыма келип чыккан катышуучусунун чыгымдарынын суммасынан ашпаган суммада топтун чыгымдарын азайтууга багытталат. 

Капитал (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасынын оң мааниси пайдалануу мөөнөтү ичинде амортизацияланууга тийиш жана башкы/башкаруучу компания тарабынан банктык топтун катышуучусунун акцияларын (үлүшүн) сатып алуу күнүнөн тартып, чейрек сайын бирдей үлүштө топтун чыгашаларына чегерилет. Мында, консолидацияланган баланстык отчеттун активинин «Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы» статьясынын мааниси чейрек сайын амортизациялоо суммасына азайтылат.  

Капитал (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасынын оң жана терс маанилерин каттоо банктык топтун ар бир катышуучусу боюнча өз-өзүнчө жүргүзүлөт.  

Бул көрсөткүчтөрдүн оң жана терс маанилери боюнча сальдо чыгарылбайт, алар активдердин жана милдеттенмелердин тиешелүү статьялары боюнча өзүнчө чагылдырылат. 

9. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчетту ушул Жобонун 2-тиркемесинин формасы боюнча түзүүдө башкы/башкаруучу компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын кирешелери жана чыгашалары статьялар боюнча суммаланат. 

Мында: 

а) башкы/башкаруучу компания жана башка катышуучулар тарабынан банктык топтун катышуучуларынын (консолидациялануучу) өз ара ишке ашырган операцияларынан кирешелер жана чыгашалар алынып салынат; 

б) банктык топтун катышучулары тарабынан топун башка катышуучуларынан (консолидацияланган) алынган дивиденддер алынып салынат. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчетто банктык топтун курамына кирбеген юридикалык жактардан алынган дивиденддер гана чагылдырылат. 

Банктык-кредиттик эмес уюмдардын катышуучуларынын кирешелери жана чыгашалары түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчеттун тиешелүү статьяларына камтылат. 

Эгерде, банктык топ отчеттук мезгил ичинде консолидацияланып жаткан катышуучунун акцияларын (үлүшүн) сатып алган болсо, анда консолидациялануучу катышуучу тарабынан алынган финансылык натыйжалар топ тарабынан ошол катышуучунун акцияларын (үлүшүн) сатып алган учурдан берки мезгил аралыгы үчүн гана банктык топтун финансылык натыйжалары курамында камтылат (консолидацияланган отчеттун курамына биринчи болуп киргизүү). 

10. Эгерде, отчеттук мезгил ичинде башкы/башкаруучу компания же банктык топтун катышуучусу тарабынан акча каражаттары чегерилип, бирок бул каражаттар отчеттук мезгил ичинде банктык топтун башка катышуучусу тарабынан алынбаса, анда бул каражат ошол мезгил ичинде алынган каражат катары эсептөө зарыл.  

11. Жобонун "Банктык топтун катышуучуларынын иши жөнүндө маалымат" деп аталган 8-бөлүгүн (2-тиркеме) толтурууда башкы/башкаруучу компаниянын ар бир катышуучунун капиталындагы катышуу үлүшү төмөнкү өлчөмдөрдүн суммасы катары аныкталат: 

а) катышуучунун башкы/башкаруучу компаниянын менчигинде турган акцияларынын (үлүшүнүн) салыштырма салмагы; 

б) топтун катышуучусунун капиталындагы башка катышуучулардын акцияларынын (үлүштүн), башкы/башкаруучу компаниянын ошол катышуучулардын капиталындагы акцияларынын (үлүшүнүн) салыштырма салмагына көбөйтүлгөн салыштырма салмагы.  

Регулятивдик консолидацияланган отчеттун ушул бөлүгүндө банктык топтун катышуучуларынын иш тизмеги жана ага тиешелүү маалыматтар (катышуучунун аталышы, анын анык жайгашкан жана уюштурулган жери), ар бир катышуучунун активдеринин жана кирешелеринин банктык топтун активдериндеги жана кирешелериндеги салыштырма салмагын көрсөтүү менен чагылдырылат. 

12. Банктык топтун башында турган банк же банктык холдингдик компания, анын ичинде башкы/башкаруучу компания ушул жобого карата 3-тиркемеде келтирилген формага ылайык банктык топтун түзүмү жөнүндө маалыматтарды Улуттук банкка сунуштайт. Банктык топтун түзүмү башкы/башкаруучу компания менен банктык топтун катышуучуларынын, ошондой эле алардын аффилирленген жактары ортосундагы байланышты, банктык топтун катышуучулары ортосундагы байланышты, алардын тигил же бул өлкөгө (Кыргыз Республикасынын резиденти/резидент эмес) тиешелүүлүгүн милдеттүү түрдө көрсөтүү менен чагылдырылышы зарыл. 

Эгерде, башка бир жактын банктык топтун катышуучусунун башкаруу органы тарабынан кабыл алынган чечимге олуттуу таасир этиши ыктымалдыгы орун алса, башкы/башкаруучу компания ал тууралуу Улуттук банкка дароо билдирүү менен бул жагдайды схемада пунктир линиясы аркылуу чагылдырышы зарыл. 

Мурда сунушталган маалыматтарда көрсөтүлгөн маалыматтар өзгөрүлгөн учурда, банктык топтун катышуучуларынын жана алар менен аффилирленген жактардын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимге таасир эте турган жактардын өзгөртүлгөн тизмеги, тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки 30 күндөн кечиктирбестен ушул жобонун 3-тиркемесине ылайык формада берилүүгө тийиш. 

13. Отчеттордун курамы жыйынтыкталган түрдө, отчеттордун кыскача мазмуну жана сунуштоо мөөнөтү ушул Жобонун 1-тиркемесинде келтирилген.  

14. Регулятивдик консолидацияланган отчет 14 бөлүктөн турат. 

 

3-глава. Регулятивдик консолидацияланган отчетту берүүнүн мезгил аралыгы жана тартиби 

 

15. Банктык топтун башында турган банкта же банктык холдингдик компанияда, анын ичинде башкы/башкаруучу компанияда регулятивдик консолидацияланган отчетто чагылдырылган маалыматтардын толуктугуна, алардын өз учурунда берилишине жана туура толтурулушуна жооптуу болгон кызматкер дайындалышы зарыл. Ага ошондой эле, регулятивдик консолидацияланган отчетто камтылган маалыматтарга тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен өз ара иш алып баруу жоопкерчилиги да жүктөлөт. 

16. Регулятивдик консолидацияланган отчет Улуттук банкка ушул жобого карата 2 жана 3-тиркемелерге ылайык формада, ар бир отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагаз жүзүндө жана электрондук байланыш системасы (электрондук түрдө) аркылуу берилет. 

17. Чейректик регулятивдик консолидацияланган отчет Улуттук банкка отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде, ал эми жылдык Регулятивдик консолидацияланган отчет отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-февралынан кечиктирбестен берилүүгө тийиш. 

18. Улуттук банк, регулятивдик консолидацияланган отчетко кошумча, зарылчылык келип чыккан шартта финансылык абалга, тобокелдиктерди тескөө системасына, корпоративдик башкаруу сапатына жана көзөмөлдөөнүн башка максаттарына баа берүү максатында банктык топтон жана анын катышуучуларынан башка отчеттордун жана маалыматтардын берилишин талап кылууга укуктуу. Мында, бул отчеттор банктык топтун катышуучуларынын отчет берүүсүнүн жеке формасында берилген маалыматтардын жана башкы/башкаруучу компаниянын регулятивдик консолидацияланган отчет формасында камтылган маалыматтарынын бирдейлигин тастыктоо жагында башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын төрагасынын кол тамгасы менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш.  

19. Кагазга чыгарылган отчеттор Улуттук банкка конверттерге салынып, чапталган түрдө белгиленген мөөнөттүн ичинде берилиши зарыл. 

20. Регулятивдик консолидацияланган отчеттун электрондук версиялары Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилет. 

21. Регулятивдик консолидацияланган отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталарга жол берүүлөр, маалыматтардын толук камтылбашы же болбосо анын формаларынын туура эмес толтурулушу жагдайы орун алган учурда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчетту корректировкалоо зарылчылыгы жана төмөнкү мөөнөттөрдө тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген отчеттун формаларын Улуттук банкка тапшыруу тууралуу банктык топтун башында турган банкка же банктык холдингдик компанияга, анын ичинде башкы/башкаруучу компанияга кат жөнөтөт: 

- чейректик отчет үчүн - 10 жумуш күнү ичинде; 

- жылдык отчет үчүн - 30 жумуш күнү ичинде. 

22. Улуттук банктын регулятивдик консолидацияланган отчет боюнча эч кандай сунуш-пикири болбосо же отчет Улуттук банктын сунуш-пикирлерин эске алуу менен корректировкаланып, башкы/башкаруучу компаниянын каты менен тастыкталган шартта, отчет Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет. 

23. Регулятивдик консолидацияланган отчетко Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан Улуттук банк жана коммерциялык банктар үчүн жумуш күнү катары жарыяланган дем алыш жана майрам күндөрүнө тиешелүү маалыматтар, башкы/башкаруучу компания ошол күнү иштегендигине же иштебегендигиине карабастан, отчетто чагылдырылып, белгиленген мөөнөт ичинде сунушталууга тийиш. Мында, чет өлкө валютасына тиешелүү маалыматты камтыган отчеттор Улуттук банктын отчетту түзгөн күнгө карата расмий курсун колдонуу менен сом эквивалентинде көрсөтүлгөн маалыматты камтууга тийиш.  

(КР ) 

24. Регулятивдик консолидацияланган отчеттун белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүгүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленген, башкы/башкаруучу компаниянын ушул отчеттун түзүлүшүнө жана сунушталышына жооптуу кызматкеринин кол тамгасы коюлуп, мөөр басылган түрдө берилүүгө тийиш. 

25. Регулятивдик консолидацияланган отчетто банктык топтун отчеттук күнгө карата ишинин абалы жөнүндө так маалыматтар камтылышы зарыл. Банктык топтун абалынын чейректик жана жылдык регулятивдик консолидацияланган отчетто туура чагылдырылгандыгы башкы/башкаруучу компаниянын байкоочу органынын төрагасы же ал жок учурда төраганын милдетин аткарган анын мүчөсү, ошондой эле башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын төрагасы, анын башкы бухгалтери жана башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын отчет даярдоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталууга тийиш. 

 

4-глава. Корутунду жоболор 

 

26. Маалыматтардын өз учурунда берилбегендиги жана/же так эмес маалыматтардын берилгендиги, ошондой эле регулятивдик консолидацияланган отчеттун туура эмес толтурулушу үчүн башкы/башкаруучу компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик консолидацияланган 

отчет жөнүндө» жобого карата  

1-тиркеме  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчеттун курамы 

№ 

Бөлүк 

Аталышы  

Мезгил аралыгы 

Ченемдик укуктук актыларга карата шилтеме  

Мөөнөтү 

  

Титулдук баракча  

Чейрек сайын жана жылына бир жолу  

Тиркеме (алгачкы 8 бөлүккө гана кошо тиркелет)  

Чейректик регулятивдик консолидацияланган отчет - отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде. Жылдык регулятивдик консолидацияланган отчет - отчеттук жылдан кийинки 15-февралдан кечиктирбестен  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын байкоочу жана аткаруу органдарынын мүчөлөрү тууралуу маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген шартта  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген шартта  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын базалык маалыматы  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген шартта  

1-бөлүк  

Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме 

2-бөлүк  

Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

3-бөлүк  

Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө консолидацияланган регулятивдик отчет  

Жыл сайын  

4-бөлүк 

Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчет  

Жыл сайын  

5-бөлүк 

Ири кредиттик тобокелдиктер жөнүндө маалымат  

Ай сайын, чейрек сайын жана жыл сайын  

10 

6-бөлүк 

Банктык топ менен аффилирленген жактардын операциялары тууралуу маалымат  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

11 

7-бөлүк 

Банктык топ менен байланыш жактардын операциялары тууралуу маалымат  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

12 

8-бөлүк  

Экономикалык ченемдерди сактоо тууралуу маалымат  

Ай сайын, чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме. Экономикалык ченемдерди жана банктык топтун капиталынын шайкештигин эсептөө "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобого ылайык жүзөгө ашырылат  

13 

9-бөлүк 

Банктык топтун капиталынын шайкештигин эсептөө  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

14 

10-бөлүк 

Банктын капиталын эсептөө 1.Активдер 2. Баалуу кагаздар потфели 3. Кредиттер жана лизингдер 4. Кредиттер жана лизингдер (башка активдер) 5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 6. Субординацияланган карыз 7. Капитал курамы боюнча отчет 

Чейрек сайын жана жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештиги (жетиштүүлүгү) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо жана "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобого ылайык жүзөгө ашырылат 

15 

11-бөлүк 

Операциялык күндүн акырына карата банктык консолидацияланган топтун ачык валюталык позициялары боюнча отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме  

16 

12-бөлүк  

Банктык топтун катышуучулары ортосундагы операциялар боюнча отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме  

17 

13-бөлүк  

Банктык топтун түзүмү/катышуучулардын курамы тууралуу отчет  

Чейрек сайын, жыл сайын жана өзгөрүүлөр киргизилген учурда  

2-тиркеме  

18 

14-бөлүк  

Банктык топтун катышуучуларынын иши боюнча маалымат  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме  

19  

 

Үлгүгө ылайык банктык топтун түзүмү боюнча маалымат  

Чейрек сайын, жыл сайын жана өзгөрүүлөр киргизилген учурда  

3-тиркеме  

 

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик консолидацияланган 

отчет жөнүндө» жобого карата  

2-тиркеме 

 

Толтурулушу жагынан да 

коммерциялык купуялуулукту 

камтыйт 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

  

  

  

  

 

Улуттук банк Башкармасынын 

20__-жылдын "__"__________ N ___ токтому менен 

бекитилген  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20____-ж.  «______» _________  

№_________________________________  

  

  

  

  

  

(берилген күнү

(катталган, чыгыш) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Күнгө карата абал боюнча: 

20____-ж. «____»______ 

Түзүлгөн: 

20___-ж.  «_____» ______  

  

  

  

/ жыл, күнү, айы/ 

  

  

/жыл, күнү, айы/ 

  

  

  

 

Мезгил аралыгы: - чейректик; - жылдык; - корректировка 

  

  

  

  

  

Отчеттун тактыгы тастыкталган: 

 _____________  

ички текшерүү  

  

  

  

  

  

  

  

  _____________ 

аудит аркылуу корутундусуз 

  

  

  

  

  

  

 _____________  

аудит аркылуу корутундуну берүү менен 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отчет берүүчү мекеме: 

_________________________________________________________________________  

  

  

компаниянын толук аталышы басма тамгалар менен көрсөтүлсүн  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын тышкы аудитору  

 ___________________________________________  

Аудитордук компаниянын аталышы  

  

  

  

  

  

  

 

__________________________________________ 

(№ жана келишилген күнгө карата шилтеме) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КОЛ ТАМГАСЫ ЖАНА ТАСТЫКТОО  

  

  

  

  

Биз, төмөндө кол койгондор, отчет жана ага карата тиркемелер Улуттук банктын нускоолоруна ылайык даярдалгандыгын, ошондой эле текшерилгендигин жана ал банктык топтун ишинин абалын отчеттук күнгө карата так чагылдыра тургандыгын тастыктайбыз. 

 

 1. Башкы/башкаруучу компаниянын байкоочу органынын төрагасы  

өрага жок болгон учурда аталган органдын аны алмаштырган мүчөсү  

  

  

______________ 

 ___________________ 

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  2. Башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын төрагасы  

_______________  

 ____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  

3. Башкы бухгалтер   

  

________________  

 ____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

(кол тамга) 

(аты-жөнү

4. Башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын отчетту даярдоо боюнча ишти түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү  

 _________________ 

 ____________________ 

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Банктын регулятивдик консолидацияланган отчеттун түзүүгө жана сунуштоого жооптуу кызматкери  

ээлеген кызматы: 

 ________________________________ 

  

  

аты-жөнү:  

 _______________________________ 

  

  

кол тамгасы:  

 ________________________________ 

  

  

  

  

  

телефону: 

 ________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_» ___________ карата абал  

боюнча Мезгил-мезгили менен  

берилүүчү регулятивдик  

консолидацияланган отчет 

 

Башкы/башкаруучу компаниянын байкоочу органынын мүчөлөрү жөнүндө 

маалымат 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аты-жөнү 

  

Иштеген жери  

Кызмат орду 

Телефон 

  

Кол тамга үлгүсү  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын мүчөлөрү жөнүндө 

маалымат 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Аты-жөнү 

  

Кызмат орду 

  

Телефон 

  

Кол тамга үлгүсү  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кызмат орду  

 

 

Аты-жөнү 

  

 

 

Кол тамгасы 

  

 

_______________ 

 

 

_________________ 

 

______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_» ___________ карата абал  

боюнча Мезгил-мезгили менен  

берилүүчү регулятивдик  

консолидацияланган отчет 

 

  

  

  

  

  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

 

  

  

 

1. Башкы бухгалтер 

  

  

 

а) аты-жөнү  

  

  

 

б) телефону  

  

  

  

 

в) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

2. Ликвиддүүлүктү тескөө үчүн жооптуу кызмат адамы  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

3. Башкы/башкаруучу компаниянын бюджети үчүн жооптуу кызмат адамы  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

4. Кредиттик иш багытына жооптуу кызмат адамы  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

5. Аудит боюнча комитеттин төрагасы 

  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

6. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

7. Чет өлкө валютасындагы операциялар үчүн жооптуу кызмат адамы  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду _________________ Аты-жөнү _________________ Кол тамгасы _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

  

БАШКЫ/БАШКАРУУЧУ КОМПАНИЯ ЖӨНҮНДӨ 

БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Отчет берген башкы/башкаруучу компаниянын толук аталышы  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Эл аралык операциялар үчүн аталыш, эгерде ал башкача болсо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Дареги: 

  

  

  

  

  

  

а) шаар 

  

____________________________ 

  

б) үйдүн дареги, номери  

  

  

  

в) почта индекси 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Расмий жарыяланган байланыш: 

  

  

  

  

  

а) телефон 

  

  

  

б) факс 

  

_____________________________ 

  

в) электрондук дареги  

  

  

  

 

 

  

  

5. Башкы/башкаруучу компаниянын расмий интернет-сайты  

  

  

 ______________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Башкы/башкаруучу компаниянын уставдык (акционердик) капиталынын суммасы: 

  

  

  

  

  

а) жарыяланган 

  

  

  

б) айкын киргизилген  

  

  

  

Кызмат орду  

 

Аты-жөнү 

  

  

 

 Кол тамгасы 

  

_________________ 

_________________ 

  

______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал  

боюнча Мезгил-мезгили менен  

берилүүчү регулятивдик  

консолидацияланган отчет  

1.А БӨЛҮК БАНКТЫК ТОПТУН ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ РЕГУЛЯТИВДИК ОТЧЕТ 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Башкы/башкаруучу компаниянын баланстык отчету  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

Бардыгы болуп (статьялардын суммасы 2+4+6+8) 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы  

10 

А. Активдер 

  

  

 

 

 

 

 

 

1. Акча каражаттары  

  

  

 

 

 

 

 

 

анын ичинде: 

а) улуттук валютада  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) КМШ кирген жана Балтика боюнчадагы өлкөлөрдүн валютасында 

  

  

 

 

 

 

 

 

в) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн валютасында  

  

  

 

 

 

 

 

 

г) башка валюталарда  

  

  

 

 

 

 

 

 

2. Күндөлүк эсептер 

  

  

 

 

 

 

 

 

анын ичинде: 

а) улуттук валютада  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) КМШ жана Балтика боюнчадагы өлкөлөрдүн валютасында 

  

  

 

 

 

 

 

 

в) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн валютасында 

  

  

 

 

 

 

 

 

г) башка валюталарда 

  

  

 

 

 

 

 

 

3. Депозиттик эсептер 

  

  

 

 

 

 

 

 

4. Баалуу кагаздар, анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) мамлекеттик баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) корпоративдик баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

 

5. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруу  

  

  

 

 

 

 

 

 

6. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

 

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

 

 

 

 

 

 

8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

 

 

 

 

 

 

9. Кредиттер жана финансылык ижара боюнча атайы РППУ  

  

  

 

 

 

 

 

 

10. Таза кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

 

 

 

 

 

 

11. Негизги каражаттар, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

 

а) жер жана имарат 

  

  

 

 

 

 

 

 

б) бүткөрүлө элек курулуш  

  

  

 

 

 

 

 

 

в) башка негизги каражаттар  

  

  

 

 

 

 

 

 

12. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган кыймылсыз мүлк  

  

  

 

 

 

 

 

 

13. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган башка менчик  

  

  

 

 

 

 

 

 

14. Башка компанияларга инвестициялар, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

 

а) банктарга 

  

  

 

 

 

 

 

 

б) башка финансы уюмдарына  

  

  

 

 

 

 

 

 

в) финансылык эмес уюмдарга  

  

  

 

 

 

 

 

 

15. Капитал үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы (гудвилл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Башка активдер  

  

  

 

 

 

 

 

 

17. Бардыгы болуп, активдер  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

Б. Милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

18. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

 

19. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

 

20. Жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

 

22. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

25.Корреспонденттик эсептер  

  

  

 

 

 

 

 

 

26. Банктардын депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

 

27. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

 

 

 

 

 

 

28. Бийлик органдарынан депозиттери жана кредиттер: 

  

  

 

 

 

 

 

 

а) бийлик органдарынан депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) ) бийлик органдарынан кредиттер  

  

  

 

 

 

 

 

 

29. РЕПО келишимиу боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

 

30. Алынган кредиттер  

  

  

 

 

 

 

 

 

а) банктардан 

  

  

 

 

 

 

 

 

б) эл аралык уюмдарды кошо алганда, башка финансы-кредит уюмдарынан  

  

  

 

 

 

 

 

 

31. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

32. Капитал үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы (гудвилл)  

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Башка милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

34. Бардыгы болуп, милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду Аты-жөнү Кол тамгасы  

___________________ _______________________ ____________________  

 

 

20_-ж. «__»_____________ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Башкы/башкаруучу компаниянын баланстык отчету  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

Бардыгы болуп (статьялардын суммасы 2+4+6+8) 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

10 

В. Капитал 

  

  

 

 

 

 

 

35. Акционердик капитал  

  

  

 

 

 

 

 

а) жөнөкөй акциялар 

 

 

 

 

 

 

б) артыкчылыктуу акциялар  

  

  

 

 

 

 

 

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал 

  

  

 

 

 

 

 

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

г1) өткөн жылдардын пайдасы  

  

  

 

 

 

 

 

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы  

  

  

 

 

 

 

 

 

г3) келечектеги керектөөлөр үчүн кам  

  

  

 

 

 

 

 

36. Жалпы камдар (реезерв), анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам  

  

  

 

 

 

 

 

б) сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча кам  

  

  

 

 

 

 

 

в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ  

  

  

 

 

 

 

 

г) башка активдер боюнча жалпы РППУ  

 

 

 

 

 

 

д) башка жалпы камдар  

  

  

 

 

 

 

 

37. Бардыгы болуп, капитал  

  

  

 

 

 

 

 

38. Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал  

  

  

 

 

 

 

 

 

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

39. Кредит берүүгө карата милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

40. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

41. Аккредитивдер, анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

а) стендбай 

  

  

 

 

 

 

 

б) документардык 

 

 

 

 

 

 

в) башкалар 

 

 

 

 

 

 

42. Валюталык операциялар: 

  

  

 

 

 

 

 

а) спот-операциялар 

  

  

 

 

 

 

 

- сатып алуу 

  

  

 

 

 

 

 

- сатуу 

  

  

 

 

 

 

 

б) форварддык операциялар 

  

  

 

 

 

 

 

- сатып алуу 

  

  

 

 

 

 

 

- сатуу 

  

  

 

 

 

 

 

43. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

44. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

45. Бардыгы болуп, баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду Аты-жөнү Кол тамгасы  

___________________ _______________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Башкы/башкаруучу компаниянын баланстык отчету  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

Бардыгы болуп (статьянын суммасы 2+4+6+8) 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

10 

Д. Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөө  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Башка активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) алууга каралган пайыздар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) төлөнгөн алдын ала төлөм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) териштирилбеген дебитордук суммалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) баалуу металлдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) башка активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Башка активдерге атайы РППУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Башка таза активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Башка милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) төлөөгө каралган пайыздар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) төлөөгө каралган салыктар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) териштирилбеген кредитордук карыз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) төлөөгө каралган дивиденддер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) башка милдеттемелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Улуттук банк жана Улуттук банктын туундуу компаниялары алдында милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьянын аталышы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Овернайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Акыркы инстанция кредити  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын кредиттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын кредиттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Башка кредиттер жана Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду _________________ Аты-жөнү _________________ Кол тамгасы _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

20__-ж. «__» __________ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ж. Башкы/башкаруучу компания/банктык топтун катышуучусу тарабынан активдердин жайгаштырылышы  

  

  

(миң сом) 

Баланс статьялары 

Кыргыз Республикасы 

Казакстан 

Россия 

КМШнын башка өлкөлөрү  

Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөр  

Оффшордук аймактар  

Башкалар  

Жыйынтыгында 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

 

 

1. Акча каражаттары  

  

  

  

  

  

  

  

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

5. Баалуу кагаздар портфели  

  

  

  

  

  

  

  

6. Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

7. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

 

  

  

  

  

  

  

8. Финансы-кредит уюмдарынын кредиттери жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

  

  

9. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

 

  

  

  

  

  

  

10. Негизги каражаттар  

  

  

  

  

  

  

  

11. Ссуда алуучунун активдин ордун жабууга алынган кыймылсыз мүлкү  

  

  

  

  

  

  

  

12. Ссуда алуучунун активдин ордун жабууга алынган башка менчиги 

  

  

  

  

  

  

  

13. Инвестициялар  

  

  

  

  

  

  

  

14. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

15. Бардыгы болуп, активдер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду Аты-жөнү Кол тамгасы  

___________________ _______________________ ____________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__-ж. «__» __________ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З. Башкы/башкаруучу компания/банктык топтун катышуучусунун өлкөсүнө таандык белгиси боюнча капиталды тартуу  

  

  

  

(миң сом) 

Баланс статьялары 

Кыргыз Республикасы 

Казакстан 

Россия 

КМШнын башка өлкөлөрү  

Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөр  

Оффшордук аймактар  

Башкалар 

Жыйынтыгында 

Капитал 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акционердик капитал 

  

а) жөнөкөй акциялар 

  

  

  

  

  

  

  

б) артыкчылык берилген акциялар 

  

  

  

  

  

  

  

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал  

  

  

  

  

  

  

  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду Аты-жөнү Кол тамшасы 

___________________ _______________________ ____________________  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

20__-ж. «__» __________ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

  

  

  

  

2-БӨЛҮК. ТҮШКӨН ПАЙДАЛАР ЖАНА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ  

  

 

  

  

(миң сом) 

 

Башкы/башкаруучу компаниянын көрсөткүчтөрү  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

өтүп жаткан мезгил  

жыл башынан тартып  

___ топтун катышуучусу _____ 

___ топтун катышуучусу  

өтүп жаткан мезгил  

жыл башынан тартып  

өтүп жаткан мезгил  

жыл башынан тартып  

өтүп жаткан мезгил  

жыл башынан тартып  

А. Пайыздык кирешелер  

  

1. Коммерциялык банктардагы депозиттер жана эсептер боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

3. Пайда жана чыгым аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер 

  

  

 

 

 

 

 

 

4. Башка жыйынды киреше аркылуу адилет нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер 

  

  

 

 

 

 

 

 

5. Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

6. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара боюнча пайыздык кирешелер, анын ичинде:  

  

  

 

 

 

 

 

 

а) өнөр жайына 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) айыл чарбасына жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

в) соода жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

г) ипотекадан тышкары, курулушка 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

д) ипотека 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

е) жеке адамдар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ж) башкалар 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

9. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

10. Башка пайыздык кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

11. Бардыгы болуп, пайыздык кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Б. Пайыздык чыгашалар  

  

  

  

12. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

13. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

15. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

18. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

19. Банктардын депозиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

20. Улуттук банктан кредиттери боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

21. РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар   

  

  

 

 

 

 

 

 

22. Алынган кредиттер боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

23. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

24. Башка пайыздык чыгашалар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

25. Бардыгы болуп, пайыздык чыгашалар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

26. Таза пайыздык киреше  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

27. Кредиттер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

28. РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза пайыздык киреше  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

  

  

  

29. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм жана комиссиялык жыйымдар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

30. Баалуу кагаздар менен операциялардан кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

31. Чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

32. Туундуу жана ассоциацияланган компанияларды кошо алганда, акцияларга жана пайларга салымдардан киреше/дивиденддер  

  

  

 

 

 

 

 

 

33. Башка пайыздык эмес кирешелер  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

34. Бардыгы болуп, пайыздык эмес киреше  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

35. Банктык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр жана комиссиялык жыйымдар боюнча чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

36. Баалуу кагаздар менен операциялардан чыгымдар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

37. Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгымдар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

38. Башка пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

39. Бардыгы болуп, пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

40. Персоналды күтүүгө чыгашалар, анын ичинде:  

  

  

 

 

 

 

 

 

а) эмгек акы жана сың акылар 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) башка компенсациялык төлөөлөр жана субсидиялар (башка төлөөлөр)  

  

  

 

 

 

 

 

 

в) Социалдык фондго төлөөлөр 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

41. Компаниялардын - топтун катышуучуларынын байкоочу органынын мүчөлөрүнө гонорар  

  

  

 

 

 

 

 

 

42. Мүлк салыгын кошо алганда, негизги каражаттарга башка чыгашалар, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

 

а) ижара төлөмү 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр жана мүлк салыгы  

  

  

 

 

 

 

 

 

в) амортизацияга чыгашалар 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

43. Салыктар жана камсыздандыруу  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

44. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

45. Бардыгы болуп, башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

 

 

 

 

 

 

46. Таза операциялык киреше (чыгым) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

47. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам боюнча чыгашалар (кредиттик операциялардан башка)  

  

  

 

 

 

 

 

 

48. РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза киреше (чыгым)  

  

  

 

 

 

 

 

 

49. Пайда салыгы 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

50. Таза пайда (чыгымдар) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду _________________ Аты-жөнү_________________ Кол тамгасы ________________ 

 

 

 

 

 

 

20__-ж. «__» __________ карата абал  

боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

3.А.БӨЛҮК. Банктык топтун финансылык абалы боюнча консолидацияланган регулятивдик отчет  

 

 

 

 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

А. Активдер 

  

  

1. Акча каражаттары, 

  

  

анын ичинде: 

а) улуттук валютада  

  

  

б) КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн валютасында 

  

  

в) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн валютасында  

  

  

г) башка валюталарда  

  

  

2. Күндөлүк эсептер,  

  

  

анын ичинде: 

а) улуттук валютада  

  

  

б) КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн валютасында  

  

  

в) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөрдүн валютасында  

  

  

г) башка валюталарда  

  

  

3. Депозиттик эсептер  

  

  

4. Баалуу кагаздар, анын ичинде: 

 

 

а) мамлекеттик баалуу кагаздар  

  

  

б) корпоративдик баалуу кагаздар  

  

  

5. Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар  

  

  

6. РЕПО- келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

9. Кредиттер жана финансылык ижара боюнча атайы РППУ  

  

  

10. Таза кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

11. Негизги каражаттар, анын ичинде: 

  

  

а) жер жана имарат  

  

  

б) бүткөрүлө элек курулуш  

  

  

в) башка негизги каражаттар  

  

  

12. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган кыймылсыз мүлк  

  

  

13. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган башка менчик  

  

  

14. Башка компанияларга инвестициялар, анын ичинде: 

  

  

а) банктарга 

  

  

б) башка финансы уюмдарына  

  

  

в) финансылык эмес уюмдарга  

  

  

15. Капиталдын үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы (гудвилл)  

 

 

16. Башка активдер  

  

  

17. Бардыгы болуп, активдер  

  

  

Б. Милдеттенмелер  

  

  

18. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

19. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

20. Жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

 

 

21. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

22. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери  

 

 

23. Жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери  

 

 

24. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

  

  

25.Корреспонденттик эсептер 

  

  

26. Банктардын депозиттери  

  

  

27. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

28. Бийлик органдарынан депозиттер жана кредиттер: 

  

  

а) бийлик органдарынын депозиттери  

  

  

б) бийлик органдарынан кредиттер 

  

  

29. РЕПО-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

30. Алынган кредиттер 

  

  

а) банктардан 

  

  

б) эл аралык уюмдарды кошо алганда, башка финансы-кредит уюмдарынан 

  

  

31. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер  

  

  

32. Капитал (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы  

 

 

33. Башка милдеттенмелер  

  

  

34. Бардыгы болуп, милдеттенмелер  

  

  

В. Капитал 

  

  

35. Акционердик капитал  

  

  

а) жөнөкөй акциялар 

 

 

б) артыкчылык берилген акциялар 

  

  

"в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал  

  

  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде: 

  

  

г1) өткөн жылдардын пайдасы  

  

  

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы  

  

  

 

г3) келечектеги керектөөлөр үчүн кам  

  

  

36. Жалпы кам, анын ичинде: 

  

  

а) негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча кам  

 

  

б) сатууга боло турган баалуу кагаздарды кайра баалоо кам 

  

  

в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ  

  

  

г) башка активдер боюнча жалпы РППУ  

 

 

д) башка жалпы кам  

  

  

37. Бардыгы болуп, капитал 

  

  

38. Бардыгы болуп, милдеттенмелер жана капитал  

  

  

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

39. Кредитти берүү милдеттенмеси 

  

  

40. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу эле милдеттенмелер  

  

  

41. Аккредитивдер, анын ичинде: 

 

 

а) стендбай 

  

  

б) документардык 

 

 

в) башкалар 

 

 

42. Валюталык операциялар: 

  

  

а) спот-операциялар 

  

  

- сатып алуу 

  

  

- сатуу 

  

  

б) форварддык операциялар 

  

  

- сатып алуу 

  

  

- сатуу 

  

  

43. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

  

  

44. Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

45. Бардыгы болуп, баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

Д. Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөө 

  

  

1. Башка активдер  

 

 

а) алууга каралган пайыздар  

 

 

б) алдын ала төлөөлөр  

 

 

в) териштирилбеген дебитордук суммалар  

 

 

г) баалуу металлдар  

 

 

д) башка активдер  

 

 

2. Башка активдерге карата атайы РППУ  

 

 

3. Таза башка активдер  

 

 

4. Башка милдеттенмелер  

 

 

а) төлөөгө каралган пайыздар  

 

 

б) төлөөгө каралган салыктар  

 

 

в) териштирилбеген кредитордук карыз  

 

 

г) төлөөгө каралган дивиденддер 

 

 

д) башка милдеттенмелер  

 

 

Е. Улуттук банк жана анын туундуу компаниялары алдындагы милдеттенмелер  

 

 

Статьялардын аталышы  

 

 

1. Овернайт 

 

 

2. Акыркы инстанция кредити  

 

 

3. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын кредиттери 

 

 

 

4. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын кредиттери 

 

 

 

5. Улуттук банк алдында башка кредиттер жана милдеттенмелер  

 

 

6. Бардыгы болуп 

 

 

 

Кызмат орду Аты-жөнү Кол тамгасы 

___________________ _______________________ ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

20__-ж. «__» __________ карата абал 

боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ж. Банктык топтун активдерин жайгаштыруу  

  

  

(миң сом) 

Баланс статьялары 

КыргызРеспубликасы 

Казакстан 

Россия 

КМШнын башка өлкөлөрү  

Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмунун өлкөлөрү  

Оффшордук аймактар  

Башкалар 

Жыйынтыгында 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

 

 

1. Акча каражаттары  

  

  

  

  

  

  

  

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка банктардагы депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

5. Баалуу кагаздар портфели  

  

  

  

  

  

  

  

6. Кыска мөөнөткө жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

7. РЕПО-келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

 

  

  

  

  

  

  

8. Финансы-кредит уюмдарынын кредиттери жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

  

  

9. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

 

  

  

  

  

  

  

10. Негизги каражаттар  

  

  

  

  

  

  

  

11. Активдин ордун жабуу үчүн ссуда алуучудан кабыл алынганан кыймылсыз мүлкү  

  

  

  

  

  

  

  

12. Активдин ордун жабуу үчүнга ссуда алуучудан кабыл алынган башка башка менчик  

  

  

  

  

  

  

  

13. Инвестициялар  

  

  

  

  

  

  

  

14. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

15. Бардыгы болуп, активдер