Кайта келүү

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө  

ЖОБО  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ), 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2019-жылдын 21-августундагы № 2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2024-П-12/81-7-(НФКУ), 2024-жылдын 7-февралындагы №2024-П-17/4-4-(НФКУ)токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жободо (мындан ары - жобо) Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларды (банк мыйзамдарында каралган атайы терминологияны эске алуу менен) түзүү жана лицензиялоо тартиби аныкталган, ошондой эле микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата талаптар жана аларды макулдашуу тартиби, микрофинансылык компаниялардын ишкердик чөйрөсүн кеңейтүү, обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү, уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби, банк эмес финансы-кредит уюмдарын микрофинансылык компанияларга кайра өзгөртүп түзүү жана коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайра каттоодон өткөртүү тартиби белгиленген.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

1-глава. Жалпы жоболор  

1. Микрофинансылык компания (мындан ары - МФК) ачык же жабык типтеги акционердик коомдун уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келген уюштуруу документтеринин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) лицензиясынын негизинде жүзөгө ашырат.  

2. МФК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып юридикалык статуска ээ болот. МФКны мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөртүү Улуттук банктын кат жүзүндөгү макулдугунун негизинде жүргүзүлөт.  

3. МФКнын уставдык капиталы улуттук валютада гана уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен түзүлөт.  

Уставдык капиталды негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эсебинен түзүүгө тыюу салынат.  

4. МФКнын капиталынын негизги бөлүгүн толугу менен төлөнгөн уставдык капитал түзөт. МФКнын капиталынын курамында анын уюштуруучулары (акционерлери) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенмелерге ээ эмес уставдык капитал гана камтылат.  

5. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

6. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

7. Өз ишин жүзөгө ашыруу үчүн микрофинансылык компания Улуттук банктан айрым банк операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна микрофинансылык компаниялардын лицензиясын алууга милдеттүү (мындан ары - лицензия).  

МФКнын тиешелүү лицензиясы (лицензияда көрсөтүү) болгон шартта, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга укуктуу ("кард" бүтүмү боюнча акча каражаттарын тартуудан тышкары).  

МФКнын лицензиясы ажыратып алынгыс (аты жазылган) болуп саналат. Лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилүүгө тийиш эмес. Анын үчүнчү жактарга берилиши юридикалык жактын МФК катары иш жүргүзүүсүнө тыюу салуу менен Улуттук банк тарабынан лицензиянын алынып коюлушуна алып келет,  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакциясына ылайык)  

8. МФК Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, жана бул операциялар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды жүзөгө ашырышы мүмкүн:  

1) камсыздалган жана камсыздандырылбаган микрокредиттерди берүүнү;  

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, кайтарымдуулук шартында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алууну;  

3) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугуна ээ болуу (факторинг);  

4) МФКда кардарларга эсеп ачуусуз - банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырууну;  

5) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык өз атынан чет өлкө валютасын сатып алууну жана сатууну (кошумча лицензия болгон шартта/лицензияда көрсөтүлгөн учурда);  

6) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантия берүүнү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ)  токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

9. МФК ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен, жана бул операциялар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү операцияларды жүзөгө ашыра алат:  

1) - "Мудараба" (микрокаржылоону берүү үчүн гана);  

- "Шарика/мушарака жана кемүүчү мушарака";  

- "Мурабаха";  

- "Иджара жана иджарамунтахийабиттамлик";  

- "кард" (микрокаржылоону берүү үчүн гана);  

- "Салам";  

"Истиснаа"/"Катар истиснаа";  

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан "мудараба" бүтүмү боюнча аманаттарды кабыл алуу;  

3) микрофинансылык компаниянын кардарларына эсеп ачуусуз - банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу;  

4) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык өз атынан чет өлкө валютасын сатып алууну жана сатууну (кошумча лицензия болгон шартта/лицензияда көрсөтүлгөн учурда);  

5) микрокаржылоо (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантия берүү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

10. МФК Улуттук банктын кошумча лицензиясы (лицензияда көрсөтүү) болгон шартта ушул Жобонун 8-пунктунун 1-3 жана 6-пунктчаларында же 9-пунктунун 1, 2 жана 5-пунктчаларында көрсөтүлгөн операциялардын бардыгын же айрымдарын чет өлкө валютасында жүзөгө ашырууга укуктуу.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

11. Лицензия алганга чейин МФКнын уюштурулушуна байланыштуу иштерден башка, МФК катары кандайдыр бир ишкердикти жүргүзүүгө тыюу салынат.  

12. МФКга бардык оюн-зоок иштерине катышууга, анын ичинде ал жайгашкан жайдын ичинде акча-буюм лотереяларын уюштурууну жана аны жарнамалоону кошо алганда, утуш иш-чараларын жана акча-буюм лотереяларын өткөрүүгө тыюу салынат.  

13. МФК, алар бириккенге чейин Кыргыз Республикасынын аймагында мурда түзүлгөн же түзүлүп жаткан финансы-кредит мекемелеринин аталышына окшош же бирдей белгилерди аталыш катары пайдалана албайт.  

Бул тыюу салуу башкы компаниянын аталышын пайдаланган туунду микрофинансылык уюмдарга таркатылбайт.  

14. МФКны түзүү учурунда, ошондой эле андан кийин жайгашкан орду өзгөргөн учурда МФКнын жайлары, анын ичинде филиалдардын жайлары да техникалык чыңдалышы, жабдылышы, өрт коопсуздугу боюнча "Кыргыз Республикасында финансы-кредиттик мекемелердин техникалык чыңдалышы боюнча бирдиктүү талаптар жана аларды коргоо тартиби жөнүндө" Нускоодо белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш, бул тууралуу МФК менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ортосунда тиешелүү актылар түзүлүүсү зарыл.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

15. Ушул Жобонун талаптарына ылайык, МФКнын Улуттук банкка сунушталуучу уюштуруучу документинин жана чечиминин бир барактан ашык ар бир нускасы өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлууга жана МФКнын жетекчисинин колу коюлууга жана МФКнын мөөрү  менен (эгер болгон болсо) бекемделүүгө тийиш.  

15-1. Эгер Улуттук банк чечим кабыл алуу үчүн берилген маалыматтарды жетишсиз деп эсептесе лицензия берүү (лицензиядагы чектөөлөрдү алып салуу), МФКнын ишин кеңейтүү, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү алкагында Улуттук банк өтүнүч ээлери тарабынан суроо-талапта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө берилүүгө тийиш болгон лицензиялоо, акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктоо, кызмат адамдарын макулдашуу, мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук берүү жол-жоболору үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды жана документтерди талап кыла алат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

15-2. МФК, жеке адамдар жана юридикалык жактар ушул Жободо каралган документтер менен бирге алардын жеке маалыматтары Улуттук банкка сунушталууга тийиш болгон адамдардын жеке маалыматтарын ушул Жобого карата 16-тиркемеге ылайык топтоого жана иштеп чыгууга макулдугун берүүгө тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

16. Чет өлкөлүк уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан сунушталуучу документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, аны менен бирге белгиленген мыйзам тартибинде күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте улам легалдаштырылууга жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана/же расмий тилдерине которулууга (нотариалдык жактан тастыкталган котормо сунушталат) тийиш.  

Улуттук банкка сунушталуучу документтердин көчүрмөлөрү белгиленген тартипте тастыкталган болууга тийиш.  

17. Ушул Жобонун талаптарына ылайык Улуттук банкка сунушталуучу документтер МФКнын жайгашкан жери боюнча берилет:  

- Улуттук банктын борбордук аппаратына - Бишкек шаарында жана Чүй областында жайгашкан МФКлар;  

- Улуттук банктын областтык башкармалыктарына - Чүй жана Баткен областтарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан МФКлар;  

- Улуттук банктын Баткен областындагы Өкүлчүлүгүнө - Баткен областында жайгашкан МФКлар.  

18. Ушул Жободо белгиленген документтер МФК тарабынан Улуттук банкка толук көлөмдө сунушталбаса же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе, Улуттук банк сунушталган документтер топтомун кароо үчүн бөлүнгөн мөөнөт ичинде себебин кат жүзүндө көрсөтүү менен документтерди жеткире иштеп чыгууга кайтарып берүүгө укуктуу.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

19. МФК тарабынан ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер боюнча жеткире иштелген документтер Улуттук банкка берилген шартта, же эгерде Улуттук банк документтерди кароо мезгилинде кошумча документтер сунушталса, аларды кароо мөөнөтү ушул Жобонун талаптарын канааттандыруучу документтер алынган күндөн тартып кайрадан башталат.  

Лицензия (кошумча лицензия)/лицензияга карата чектөөлөрдү алып салууга алууга өтүнүч (өтүнүч кат) кайтарылып алынса же Улуттук банк лицензияны (кошумча лицензияны) берүүдөн баш тартса, МФК тарабынан сунушталган документтердин бир нускасы кайтарылбайт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

19-1. МФК телефон, факс номерлери, электрондук дареги өзгөргөндөн тартып 10 (он) жумуш күн ичинде Улуттук банкка ошол өзгөрүүлөр тууралуу маалымдоого милдеттүү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

20. Улуттук банк тарабынан документтердин каралышы учурунда МФКнын уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдүн жана/же толуктоолордун киргизилишин талап кылган, МФК уюштуруучуларынын (акционерлеринин) аталышы, жайгашкан жери, курамы ж.б. өзгөргөн болсо, анда өтүнүч ээси МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органы мындай чечимди кабыл алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого жана өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген уюштуруу документтерин сунуштоого тийиш.  

20-1. Ушул жобонун алкагында Улуттук банк тарабынан кабыл алынган чечимдер же чечимдер боюнча маалымат кат жүзүндө өтүнүч ээсине (МФК, МКК/МКА жана КС), эгерде ушул жободо башка мөөнөт белгиленбесе, мындай чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнү ичинде маалымдалат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

20-2. Ушул жобонун алкагында кабыл алынган Улуттук банктын актыларын (лицензияларды, Улуттук банк Башкармасынын жана Көзөмөл боюнча комитетинин токтомдорун эске албаганда) Улуттук банктын мөөрү менен тастыктоо талап кылынат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

21. Ушул Жобонун максаттарында финансылык иштин жана банк жана/же финансылык иш менен байланыштуу иштин түрү болуп, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын банк ишин лицензиялоо тууралуу ченемдик укуктук актыларында көрсөтүлгөн иштин түрлөрү саналат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

2-глава. МФКнын уюштуруучуларына/акционерлерине карата талаптар  

22. Кыргыз Республикасынын резиденттери же резидент эместери болушкан, жеке адамдар жана юридикалык жактар МФКнын уюштуруучуларынан же акционерлеринен боло алышат.  

Банк ишин жана/же финансылык ишти жүзөгө ашырышпаган юридикалык жактар өз алдынча же башка адамдар менен (аны контролдукка алган же ал контролдогон же болбосо ал менен жалпы контролдук алдында турган кайсы болбосун юридикалык жактын үлүшү менен чогуу алганда) биргеликте МФКнын добуш берүүчү акцияларынын 20 (жыйырма) пайызынан ашыкка ээ боло алышпайт.  

Бул чектөө Улуттук банктын талаптарына ылайык келүүсүндө чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмга таркатылбайт.  

23. Төмөнкү белгилердин бирине же бир нечесине ээ адамдар МФКнын уюштуруучуларынан же акционерлеринен боло алышпайт:  

1) уюштуруучу же акционер финансылык туруксуздук (банкроттук) абалында болсо.  

Улуттук банк уюштуруучунун (акционердин) финансылык абалын төмөнкү белгилердин биринин болуусунда, аны канааттандыраарлык эмес дел эсептей алат:  

- акыркы отчеттук күндөгү абал боюнча анын активдери уюштуруучунун (акционердин) милдеттенмелеринен жогору болсо;  

- милдеттенмелердин жалпы өлчөмү, уюштуруучунун (акционердин) баланстан тышкары милдеттенмелерин кошо алганда, МФКнын туруктуулугу үчүн олуттуу тобокелдикке дуушар кылышы мүмкүн болсо;  

- тастыктоолор алынбаса же алынган маалыматтар зарыл болгондо уюштуруучунун (акционердин) МФКга кошумча капитал берүүгө мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун күбөлөндүрсө;  

- МФКга же анын аманатчыларына табыштаманы канааттандыруунун натыйжасында зыян келтирүү мүмкүнчүлүгү анын ичинде табыштама берген күнгө Кыргыз Республикасынын бюджетине жана салык органдарына орду жабылбаган карыздарынын болуусу жөнүндө күбөлөндүрүүчү башка негиздемелер боюнча;  

2) уюштуруучу же акционер финансылык жана/же экономикалык кылмыштуулук боюнча мыйзам тарабынан белгиленген тартипте алынып салынбаган же жоюлбаган соттуулугу болсо;  

3) уюштуруучуга же акционерге финансылык жана/же экономикалык ишкердикти жүзөгө ашырууга тыюу салган соттун чечими болсо;  

4) алардын тизмеги Улуттук банк тарабынан түзүлгөн, оффшордук аймакта катталган же катышуучу катары оффшордук аймакта катталган адамдарга жана/же аффилирленген жактарга, же болбосо оффшордук аймакта жашаган жеке адамдарга ээ юридикалык жактар;  

5) алардын тизмеги Улуттук банк тарабынан түзүлгөн, оффшордук аймакта жашаган, оффшордук аймактын резиденти болуп саналган жеке адамдар;  

6 катышуучу катары акчанын изин жашырууга, терроризмди каржылоого жана массалык жок кылуучу курал-жарактарды таркатууну каржылоого каршы аракеттенүү жагында эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуштарын колдонбогон жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга катышпаган жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдө катталган адамдарга жана/же аффилирленген жактарга же болбосо ошол мамлекеттердин аймагында жашаган адамдарга ээ юридикалык жактар же ошол мамлекеттерде катталган юридикалык жактар, ошондой эле түзүүгө жана жаңыртып турууга жооптуу болуп эсептелген финансылык чалгындоо органы түзгөн адамдардын, топтордун жана уюмдардын тизмелеринде, Санкциялык тизмектерде кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкан деген маалыматы бар юридикалык жактар;   

7) террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү, ошондой эле экстремисттик ишти каржылоого жана массалык жок кылуучу курал-жарактарды таркатууну каржылоого каршы аракеттенүү жагында эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү боюнча эл аралык уюмдардын сунуштарын колдонбогон жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташууга катышпаган жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн аймагында жашаган жана/же резиденттери болуп саналган жеке адамдар, ошондой эле түзүүгө жана жаңыртып турууга жооптуу болуп эсептелген финансылык чалгындоо органы түзгөн адамдардын, топтордун жана уюмдардын тизмелеринде, Санкциялык тизмектерде кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкан деген маалыматы бар жеке адамдар;  

8) каттоодон өткөн же катышуучу катары Кыргыз Республикасы кошулган, эл аралык уюмдар тарабынан ушул мамлекеттердин жеке адамдары жана юридикалык жактары менен кызматташууга тыюу салган жана/же чектөөлөр каралган санкцияларды колдонуу тууралуу чечим (резолюция) кабыл алынган мамлекеттерде катталган адамдарга жана/же аффилирленген жактарга ээ юридикалык жактар. Чет өлкө иштери чөйрөсүндө иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары Улуттук банктын талабы боюнча эл аралык санкциялар тууралуу колдо болгон маалыматты сунушташат;  

9) резидент болуп саналган жана/же Кыргыз Республикасы кошулган, эл аралык уюмдар тарабынан ушул мамлекеттердин жеке адамдары жана юридикалык жактары менен кызматташууга тыюу салган жана/же чектөөлөр каралган санкцияларды колдонуу тууралуу чечим (резолюция) кабыл алынган мамлекеттердин аймагында жашаган жеке адамдар. Чет өлкө иштери боюнча иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары Улуттук банктын талабы боюнча эл аралык санкциялар тууралуу колдо болгон маалыматты сунушташат.  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 21-августундагы № 2019-П-33/43-8-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

24. МФКнын уюштуруучуларына биринчи эмиссиядагы акцияларды номиналдан төмөн баада сатып алууга тыюу салынат.  

3-глава. Кызмат адамдарына карата талаптар жана аларды макулдашуу тартиби  

25. Алардын талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон МФКнын кызмат адамдарынан болуп: Директорлор кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын Төрагасы жана мүчөлөрү, Шариат кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички уюштуруу иш-чаралары үчүн жооптуу болгон түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) жана кредиттик түзүмдүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо түзүмүнүн/ислам терезесинин, активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, ички аудит кызматынын жетекчилери (мындан ары - түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат.  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 21-августундагы № 2019-П-33/43-8-(НФКУ), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

26. МФКнын ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары Улуттук банктын талаптарына ылайык келүүгө жана Улуттук банктын талаптарына ылайык кынтыксыз ишкер абройго ээ болууга тийиш.  

27. Директорлор кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызматына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) жогорку билимдүү болууга;  

2) микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банктык жана корпоративдик башкаруу мыйзамдары жагында, билими билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына / лицензиясына ээ уюмдан алынган бул чөйрөдө окуудан өткөндүгү жөнүндө сертификат же башка документ менен тастыкталган билимге ээ болууга;  

3) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн - банк жана/же финансы тутумунда жетектөөчү кызматтарда кеминде 1 (бир) жылдык эмгек тажрыйбасынын болушу.  

Ушул пункттун максаттары үчүн жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда каралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекеменин жана/же компаниянын жана/же финансы кызмат көрсөтүүлөрүн жөнгө салуу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турбаган кызматты түшүнүүгө болот. Мында эмгек стажына жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндө уюмдун/компаниянын негизги ишин (коопсуздукту камсыз кылуу, чарба иши, персонал менен иш алып баруу, иш кагаздарын жүргүзүү ж.б.) жүзөгө ашырууга байланыштуу болбогон иш кирбейт.  

"Ислам терезесине" ээ болгон МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушул пункттун талаптарына кошумча, ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаты жана/же башка документтерге ээ болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

28. Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде "ислам терезеси" аркылуу жүзөгө ашырган МФКда кеминде 3 (үч) мүчөдөн турган, 5 (беш) жылдык мөөнөткө шайланган Шариат кеңеши болууга тийиш. Шариат кеңешинин курамынын кеминде үчтөн бирин Шариат кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрү түзүүсү зарыл. Көз карандысыздык критерийлери банк мыйзамдарында аныкталат. Шариат кеңешинин кеминде бир мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

28-1. Шариат кеңешинин мүчөлөрү бир коммерциялык банктын жана эки банк эмес финансы-кредит уюмунун Шариат кеңешинин мүчөсү боло алат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

29. МФК, микрофинансылык уюмдардын/кредиттик союздардын ассоциациялары (бирикмелери) тарабынан түзүлгөн Шариат кеңешинин мүчөлөрү ушул Жобонун талаптарына ылайык келген шартта (МФКда Шариат кеңеши жок болсо), ошол Шариат кеңешинин кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдаланууга укуктуу.  

30. Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) Шариат кеңешинин мүчөлөрү үчүн - жогорку билими жөнүндө дипломунун болушу; Төрагасы үчүн - укук жана/же финансылык иш боюнча Шариат жагында жогорку билими жөнүндө дипломунун болушу;  

2) Улуттук банктын негизги ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык мыйзамдар чөйрөсүндө билими болууга;  

3) Шариат кеңешинин мүчөлөрү үчүн - алардын ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатынын болушу жана/же башка документтердин болушу.  

Шариат кеңешинин Төрагасы ушул пункттун талаптарына кошумча операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде "ислам терезеси" аркылуу жүзөгө ашырган банкта же башка финансы-кредит уюмунда кеминде 1 (бир) жылдык иш стажына ээ болууга, же ислам банк иши жана каржылоо принциптерин окутуу же изилдөө чөйрөсүндө кеминде 4 (төрт) жылдык тажрыйбага ээ (илимий иштерге, статьяларга, баяндамаларга жана башкаларга) болууга.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

31. Башкарманын төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат орундарына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:   

1) жогорку билимдүү болууга;   

2) төмөнкүдөй иш стажына ээ болууга:   

а) МФКнын Башкармасынын төрагасы - банк жана/же финансы системасында кеминде 3 (үч) жылдык, анын ичинде жетекчилик кызмат ордунда - кеминде 1 (бир) жылдык иш стажы болууга.   

Ушул пункттун максаттары үчүн жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда каралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун жана/же компаниянын жана/же финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турбаган кызматты түшүнүүгө болот. Мында эмгек стажына коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланышкан, жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндө иштеген иши кирбейт;   

б) Башкарма мүчөлөрү - банк жана/же финансы системасында кеминде 2 (эки) жылдык иш стажы болууга;   

в) башкы бухгалтер, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери банк жана/же финансы системасында, талапкер дайындалып жаткан ушундай эле кызматта же ушундай эле чөйрөдө (бухгалтер, комплаенс-офицер (террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча саясаттын ишке ашырылышы үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн кызматкери); кредиттик бөлүмдүн кызматкери; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине/«ислам терезесине» ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн кызматкери; активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу бөлүмдүн кызматкери; ички аудитор же тиешелүүлүгүнө жараша ички аудит кызматынын кызматкери катары) кеминде 1 (бир) жылдык эмгек стажы болууга;   

3) банктардын жана микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, корпоративдик башкаруу багытында окуудан өткөндүгү тууралуу билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын/лицензиясын алган уюмдан алынган сертификат же башка документ менен тастыкталган билими болууга.   

"Ислам терезесине" ээ болгон МФКнын Башкармасынын мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Башкармасынын мүчөлөрү, "ислам терезесинин" жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо бөлүмүнүн жетекчиси ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө тиешелүү сертификатка жана/же документтерге ээ болууга тийиш.   

Талапкердин иш стажы эмгек китепчесинин көчүрмөсү же башка документтер менен тастыкталат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2024-жылдын 7-февралындагы №2024-П-17/4-4- (НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

32. Башкы бухгалтер кызматына талапкер ушул Жобонун 31-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча, анын Эл аралык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук стандарттары жагында билимин тастыктаган билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын/лицензиясын алган уюмдардан алынган сертификатка ээ болууга тийиш.  

Ошону менен бирге, "ислам терезесине" ээ МФКнын жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын башкы бухгалтеринин ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу стандарттары (AAOIFI) жагында билиминин бар экендигин тастыктаган сертификатка жана/же башка документке, же операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде "ислам терезеси" аркылуу жүзөгө ашырган финансы-кредиттик мекемеде бухгалтер катары кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

33. Ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ушул Жобонун 31-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык аудит жана финансылык отчеттуулук стандарттары тармагында билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын/лицензиясын алган уюмдан алынган сертификаттарга ээ болууга тийиш.  

"Ислам терезесине" ээ МФКнын жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ислам финансы институттары үчүн Бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу стандарттары (AAOIFI) жагында билиминин бар экендигин тастыктаган сертификатка жана/же башка документке, же операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, анын ичинде "ислам терезеси" аркылуу жүзөгө ашырган финансы-кредиттик уюмунда аудитор/бухгалтер катары кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакциясына ылайык)  

34. МФКнын "ислам терезесинин" жетекчиси жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн жетекчилери ушул Жобонун 31-пунктунун талаптарына кошумча, ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредиттик уюмунда ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

35. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иштери үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) ушул Жобонун 31-пунктунун талаптарына кошумча террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында окуудан өткөндүгү тууралуу билим берүү чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксатын/лицензиясын алган уюмдардан алынган сертификатка ээ болууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

36. Ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдарын иштен бошоткон (ээлеген кызматынан бошотулган) учурда МФК чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде иштен бошотуунун себептерин көрсөтүү жана МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын тиешелүү чечиминин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого тийиш.  

37. Талапкер шайланган/дайындалган, ошондой эле кызмат адамдарынын курамы өзгөртүлгөн учурдан кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде МФК жайгашкан жери боюнча төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен Улуттук банкка шайлоо/дайындоо жана/же өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу билдирмени сунуштоого милдеттүү:   

1) МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын шайлоо/дайындоо жөнүндө чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).   

2) милдетин аткаруучуну дайындоо жөнүндө буйрук (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү). Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн эске албаганда, ушул жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдары Улуттук банк менен макулдашуу мезгил аралыгы ичинде милдетин аткаруучу катары дайындалат. Андан кийин, Улуттук банк талапкердин белгиленген талаптарга жооп берүүсү жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин МФК дайындалгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде дайындоо жөнүндө буйрукту Улуттук банкка сунуштайт (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).   

3) белгиленген формада анкеталар (1-тиркеме);   

4) жобонун ушул главасына ылайык талап кылынган башка документтер (белгилүү бир областтарда окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана/же башка документтер).   

МФКнын Башкармасынын төрагасы жана башкы бухгалтери кызмат ордуна талапкерлер боюнча жогоруда белгиленген документтерге кошумча банк же финансы чөйрөсүндө иштеген же учурда иштеп жаткан адамдардын кеминде 2 (эки) сунуш-көрсөтмөсү берилет.   

Ошол эле МФКда ошол эле кызматка жаңы мөөнөткө шайланган Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин, Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылбайт.  

Ошол эле МФКда директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин жана Башкарманын мүчөсү (тиешелүүлүгүнө жараша) кызматына жаңы мөөнөткө кайра шайланган/дайындалган директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин жана Башкарманын төрагалары Улуттук банк менен макулдашуудан өтпөйт.   

Ошол эле учурда шайланган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күн ичинде Улуттук банкка кайра шайлоо/дайындоо жөнүндө билдирүү жөнөтүлүүгө тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

38. Эгерде сунушталган маалымат чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк зарылчылыкка жараша МФКдан, талапкерден же үчүнчү жактардан кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кыла алат.  

Ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыртууга укуктуу. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол тамга коет жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн.   

Талапкердин баарлашууга келбей калышы документтерди кароону токтотуу үчүн негиз болуп саналат. Талапкер баарлашууга жүйөлүү себептерсиз экиден көп жолу келбей калса, Улуттук банк ага макулдук берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Жүйөлүү себептер катары ооруп калуу, иш сапарда болуу, шаарда жок болуу жана башкалар эсептелинет.   

Баарлашуунун жүрүшүндө талапкерге анын банк мыйзамдары, микрофинансылык компаниялардын иши жөнүндө билимине баа берүү үчүн суроолор, ошондой эле талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кандай болбосун башка суроолор, анын ичинде, бирок булар менен гана чектелбестен, талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, ишкердик жана туугандык байланышы жөнүндө суроолор берилет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

39. Документтер кароого сунушталган күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде, эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо 60 (алтымыш) календардык күн ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.  

Кошумча маалыматтарды же документтерди алуу зарылчылыгы келип чыккан шартта, Улуттук банк документтерди кароо мөөнөтүн жыйырма жумуш күнүнө чейин узартууга укуктуу.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

40. Улуттук банктын талапкерди макулдашууда ага макулдук берүү/андан баш тартуу жөнүндө билдирүүсү МФКга тиешелүү чечим кабыл алынган учурдан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде жөнөтүлөт.   

МФКнын Директорлор кеңешинин төрагасы, Башкарманын төрагасы кызмат орундарына талапкерди макулдашууда ага макулдук берүү/андан баш тартуу жөнүндө чечим Төраганын орун басары/көзөмөл жана лицензиялоо маселесин түздөн-түз тескөөгө алган Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.   

Талапкерлерди микрофинансылык компаниянын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү, Башкарманын мүчөлөрү, Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтери жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери кызмат орундарына макулдук берүү/баш тартуу жөнүндө чечимдер Улуттук банктын микрофинансылык компанияларды лицензиялоо ишине жооптуу түзүмдүк бөлүм тарабынан кабыл алынат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

41. Сунушталган документтер белгиленген талаптарга ылайык келбесе жана/же документтер топтому толугу менен тапшырылбаса, алар жеткире иштеп чыгуу үчүн кайтарылып берилиши мүмкүн. Документтерди кароо мөөнөтүн эсептөө, тиешелүү талаптарды канааттандырган документтер Улуттук банкка сунушталган күндөн тартып башталат.  

Документтер Жобонун талаптарына ылайык келбей же алар толук эмес топтомдо 3 (үч) жолудан ашык сунушталган учурда, Улуттук банк талапкердин документтерин макулдашууга кабыл албай коюшу мүмкүн.  

42. Талапкерлерди макулдашууда Улуттук банктын тышкы көзөмөлдөө жана инспектордук текшерүүлөрдүн, ошондой эле кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан талапкерлерге карата жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтар эске алынышы мүмкүн.  

43. Улуттук банк ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тарта алат, эгерде:   

1) талапкерге карата финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган соттун чечими болсо;   

2) ал адам мүлккө, экономикалык иш-аракеттерди жүргүзүү тартибине каршы кылмыш ишине жол бергендиги үчүн жана/же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштуу иштер үчүн соттолуп, ал жоюлса;   

3) эгерде талапкерлер иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган (жөнгө салынган) банктын жана/же башка финансы-кредит уюмунун кызмат адамы болсо жана натыйжада банктын жана/же башка финансы-кредит уюмунан лицензия (күбөлүк) кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар деп тааныган Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, Улуттук банктын жазма буйруулары жана башка актылары болсо;   

4) талапкерлер "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамынын жана ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе;   

5) талапкер тууралуу Улуттук банктын төмөнкүдөй корутундусу, чечими же башка актылары (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, жазма буйруктары, текшерүү жөнүндө отчеттор ж.б.) болсо:   

а) банкка/финансы-кредит уюмуна убактылуу администрация режимин киргизүүгө себеп болгон аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катышкандыгы жөнүндө;   

б) алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катышкандыгы жөнүндө;   

в) финансы, экономика жана чарбалык чөйрөдөгү Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берген болсо;   

6) жөнгө салуучу органдардын текшерүү ишинин жыйынтыгы боюнча талапкер жооптуу болгон ишкердик чөйрөлөрүндө финансылык жана/же административдик маселелердин келип чыккандыгын тастыктаган материалдар болсо;   

7) талапкер иштөөнү болжолдогон чөйрөгө тиешелүү билими жетишсиз экендигин тастыктаган баарлашуунун алгылыксыз жыйынтыгы;   

8) талапкер баарлашууга жүйөлүү себепсиз экиден көп жолу келбей койсо (оору, алыскы аймактарда иш сапарында болуу, өлкөдө жок болуу ж.б.);   

9) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча финансы-кредит уюмдарында же атаандаштык рынокторунда иш жүргүзгөн уюмдарда кызмат ордун ээлеген талапкерди МФКга кызматка дайындоо кызыкчылыктардын кагылышына алып келсе.   

Кызыкчылыктардын кагылышына баа берүүдө Улуттук банк төмөнкүлөрдү эске алат:   

- калктын аманаттарынын сакталышына карата потенциалдуу тобокелдиктерди;   

- мамлекеттик катышуусу бар уюмдардын туруктуулугуна карата потенциалдуу тобокелдиктерди;   

- мамлекетке же мамлекеттин кепилдиги алдында карызы бар финансы-кредит уюмдарынын туруктуулугуна карата потенциалдуу тобокелдиктерди;   

- талапкер иштеген уюмдардын пикирин;   

10) Улуттук банк тарабынан талапкердин кызмат ордуна ылайыктуулугун аныктоонун алкагында талап кылынган документтерди талап (талаптын электрондук версиясы) түшкөн күндөн тартып 10 (он) күн ичинде бербесе;   

11) банк мыйзамдарына ылайык, талапкер кынтыксыз иш аброюна ээ эмес же аны жоготкон катары саналса.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

43-1. Төмөнкү пункттарда белгиленген фактылар аныкталган учурда, талапкер ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:   

- ушул Жобонун 43-пунктунун 2-пунктчасында - соттолгондугу алынып салынган же тындырылган күндөн тартып 7 (жети) жыл ичинде;   

- ушул Жобонун 43-пунктунун 3-пунктчасында жана 5-пунктчасынын үчүнчү абзацында ("б") - тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып 5 (беш) жыл ичинде;   

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын экинчи абзацында ("а") - бузууга жол берүү фактысы жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 7 (жети) жыл ичинде;   

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын төртүнчү абзацында ("в") - бузууга жол берүү фактысы жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жыл ичинде;   

- ушул Жобонун 43-пунктунун 6-пунктчасында -жөнгө салуучу орган тарабынан текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча бузууга жол берүү фактысын аныктаган расмий документтер катталган күндөн тартып 3 (үч) жыл ичинде;   

- ушул Жобонун 43-пунктунун 11-пунктчасында - талапкердин алгылыксыз иш аброюн күбөлөндүргөн аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) жол берүү фактысын аныктаган чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 (беш) жыл бою.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

43-2. Улуттук банк МФКнын кызмат адамын макулдашуудан баш тарткан учурда, көрсөтүлгөн адам Улуттук банктан макулдашуудан баш тартуу жөнүндө кат алган учурдан тартып 10 (он) жумуш күн ичинде кызмат ордунан бошотулууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

44. Кылмыш иши козголгон талапкерлерди кароого алуу тиешелүү тастыктоочу документтер алынган учурдан тартып токтотулат. Бул тууралуу билдирүү МФКга талапкер Улуттук банктын талаптарына жооп берүүсүн кароого алуу жол-жобосун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде жөнөтүлөт.  

45. Талапкердин жана/же МФКнын анык эмес маалымат бергендигинин же атайылап маалыматты бурмалагандыгынын фактысы аныкталган шартта, Улуттук банк талапкерлерди макулдашуудан баш тартууга же ал макулдашылган учурда ээлеген кызматынан бошотууну талап кылууга укуктуу.  

46. Ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдар анкетадагы (1-тиркеме) маалыматтар өзгөргөн учурда, өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки 10 (он) жумушчу күнү ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө жаңы анкетаны тиркөө менен билдирүүгө милдеттүү.  

47. Талапкердин Улуттук банктын талаптарына ылайык келиши тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин да ушул Жобонун 43-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер аныкталган учурда Улуттук банк кызмат адамдарды кызматтан четтетүүнү талап кылууга укуктуу.  

48. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

4-глава. МФКны түзүү үчүн улуттук банкка сунушталуучу документтер  

49. МФКны түзүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин, МФКны түзүү боюнча зарыл документтерди даярдоо үчүн анын уюштуруучулары документтерди кароо маселеси боюнча Улуттук банк менен иш алып барган ыйгарым укуктуу адамды (мындан ары - ыйгарым укуктуу адам) аныкташат.  

50. МФКнын (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын) лицензиясын алуу үчүн анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоо тийиш:  

1) Директорлор кеңешинин Төрагасынын же уюштуруучу тарабынан (бир уюштуруучу болгон шартта) же уюштуруучулардын жалпы жыйынында ыйгарым укук чегерилген башка адамдын кол тамгасы коюлган, лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат (2-тиркеме);  

2) МФКны түзүү, уставды бекитүү, МФКнын кызмат адамдарын дайындоо/шайлоо жөнүндө чечим (бир уюштуруучу болгон шартта) же уюштуруучулардын жалпы жыйынынан толтурулган протокол (эки нускада);  

3) уюштуруу келишими (уюштуруучулардын саны бирден ашык болсо) (эки нускада). Уюштуруу келишиминде чагылдырууга зарыл болгон суроолордук болжолдуу тизмеси 3-тиркемеде келтирилген;  

4) МФКнын уставы (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 4-тиркемеде келтирилген;  

5) акционерлердин анкеталары кошо тиркелген (13-тиркеме) МФКнын акционерлери тууралуу маалыматтар (5-тиркеме);  

6) 6-тиркемеде келтирилген суроолорду камтыган бизнес-план;  

7) МФКнын жалпы уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелер чөйрөсү же алар жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу) жөнүндө маалымат;  

8) ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдардын ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келишин тастыктаган маалыматтар (документтер) жана анкеталар (1-тиркеме);  

9) МФКнын уюштуруучулары тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 2% ашкан суммада салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар:  

а) юридикалык жактар тарабынан төмөнкүлөр сунушталат:  

- акыркы финансылык жыл үчүн финансылык отчеттуулук (акыркы финансылык жыл үчүн бухгалтердик баланс жана түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жөнүндө отчет) же салык декларациялары жана/же финансылык абал жөнүндө башка документтер же алардын көчүрмөлөрү;  

- аудитордук корутунду (эгерде болсо же бул талап мыйзамда белгиленген шартта) же анын көчүрмөсү;  

б) жеке адамдар тарабынан төмөнкүлөр сунушталууга мүмкүн;  

- кирешелер жөнүндө маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, суммаларды, мүлктү жана башкаларды мурастап калуу укугу.  

Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка документтер да берилиши мүмкүн.  

Улуттук банк уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кылышы мүмкүн;  

10) МФК жайынын (жайларынын) техникалык жактан бекемделиши жана жабдылыш боюнча талаптарга ылайык келүүсү тууралуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

51. Ушул Жобонун 50-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринде уюштуруучу - жеке адамдардын кол тамгалары нотариалдык жактан тастыкталууга, ал эми уюштуруучу - юридикалык жактын өкүлү - юридикалык жак ыйгарым укуктуу жактардын кол тамгалары юридикалык жактын мөөрү менен же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.  

52. МФКнын акцияларын чет өлкө инвесторлору сатып алган учурда, лицензия алуу үчүн ушул Жобонун 50-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча, белгиленген тартипте легалдаштырылган төмөнкү документтер берилет:  

1) юридикалык жак - резидент эместерден:  

- юридикалык жак катары катталгандыгын тастыктаган документ;  

- юридикалык жактын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын МФКнын жарыяланган акциялар топтомун сатып алгандыгы (же МФКны уюштуруу) тууралуу чечиминин көчүрмөсү;  

- уставдык жана эсепке алуунун Эл аралык тажрыйбасына ылайык түзүлгөн өткөн мурдагы 2 (эки) жыл үчүн финансылык отчеттун көчүрмөсү;  

- акыркы отчеттук күнгө карата финансылык абал тууралуу аудитордук уюмдун корутундусунун көчүрмөсү (болгон учурда) же бул жактын финансылык алгылыктуулугун тастыктаган башка маалыматтар;  

- чет өлкөлүк юридикалык жак тиешелүү болгон (каттоодон өткөн) өлкөнүн көзөмөл органынын өтүнүүчүнүн финансылык, банктык же башка иштерди жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу экендиги жөнүндө тастыктоосун кошо алганда, ал тиешелүү болгон көзөмөл режими тууралуу кат жүзүндө маалыматтар, же аталган макулдуулуктун тиешелүү өлкөнүн мыйзамдарына ылайык кереги жоктугу жана ошондой эле көзөмөл органынын Улуттук банк менен туруктуу негизде кызматташууга даяр экендиги жөнүндө кат жүзүндө тастыктоо маалыматтар;  

2) жеке адамдар - резидент эместерден:  

- паспорттун же ким экендигин тастыктаган башка документтин көчүрмөсү;  

- финансылык абалын тастыктаган документтер.  

53. Улуттук банк өтүнүч ээлери МФКга лицензия алуу үчүн сунуштоого тийиш болушкан, кошумча маалыматтарды талап кылууга укуктуу.  

54. Ыйгарым укуктуу адам МФКны түзүү боюнча уюштуруу келишимине кол коюлганга чейин Улуттук банк менен МФКынын толук жана кыскартылган аталышын алдын-ала макулдаша алат.  

55. Улуттук банк МФКнын лицензия алуу үчүн сунушталган документтерин белгиленген талаптарга ылайык сунушталган бардык документтерди алган күндөн тартып 2 (эки) айдан ашпаган мөөнөттө карайт. Документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз жөнгө салган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан 10 (он) календардык күнгө узартылышы мүмкүн.  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4 токтомунун редакциясына ылайык)  

56. МФКга лицензия бер тууралуу маселе алгылыктуу чечилген шартта, Улуттук банк ушул Жобонун 50-пунктунун 2-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускасын кошо тиркөө менен, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык МФКнын мамлекеттик каттоодон өтүүсү үчүн кат жүзүндө уруксатын берет.  

57. Улуттук банк МФКнын документтерин кароону же мамлекеттик каттоодон өтүшүнө макулдугун кайтарып алууга төмөнкү себептер боюнча укуктуу:  

1) эгерде өтүнүч ээсинин финансылык же укуктук абалында МФКга лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп санала турган өзгөртүүлөр болсо;  

2) МФКнын уюштуруучулары жана кызмат адамдары тууралуу маалыматтарды кошо алганда, так эмес маалыматтар аныкталган болсо;  

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган башка негиздер болсо.  

Улуттук банк МФКнын документтерин кароону же мамлекеттик каттоодон өтүшүнө макулдугун кайтарып алуу тууралуу МФКны кат жүзүндө маалымдайт.  

58. МФК мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктү алгандан кийин 10 (он) календардык күн ичинде анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:  

1) лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;  

2) МФКнын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

3) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөлөрү;  

4) акционерлердин реестри;  

"5) Улуттук банк Башкармасынын "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документ. Топтоо эсебинде турган каражаттар уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан лицензия алганга чейин кандайдыр бир максаттарга колдонулбайт;  

6) лицензия алуу үчүн мамлекеттик алымдын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

59. Лицензия (7 жана 8-тиркемелер) ушул Жобонун 58-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилгенден кийинки 10 (он) календардык күн ичинде берилет.  

60. Айрым банктык операцияларды жүргүзүү баракчасы лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.  

МФКны түзүүдө ага лицензия берүү учурунда (7 жана 8-тиркемелер) лицензияга карата чектөө баракчасында МФКга карата кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна/кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында "мудараба" бүтүмү боюнча жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугуна чектөөлөр белгиленет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

5-глава. Лицензия алуу/лицензияга карата кошумча операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна чектөөлөрдү алып салуу тартиби  

(Главанын аталышы КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

61. Ушул жобонун 8 же 9-пункттарында көрсөтүлгөн операцияларды чет өлкө валютасында жүзөгө ашыруу укугуна лицензия алуу же лицензияга карата чектөөлөрдү алып салуу үчүн МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:";   

1) МФКга чет өлкө валютасында айрым банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү/лицензияга карата чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө өтүнүч кат;  

2) кошумча лицензияны талап кылган операцияларды жүзөгө ашыруу жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган);  

3) кошумча лицензияны (лицензияда көрсөтүүнү) талап кылган операцияларды жүзөгө ашыруусу каралган МФКнын уставы жана уставдын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү (зарыл болгон учурларда же аталган операциялар колдонуудагы уставда көрсөтүлбөгөн болсо);  

4) кошумча лицензияны (лицензияда көрсөтүүнү) талап кылган операциялардын жүзөгө ашырылышын эске алуу менен иштелип чыккан бизнес-план;  

5) МФКнын уюштуруу түзүмү тууралуу маалыматтар (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү же алар аткарууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

62. Улуттук банк МФК кошумча лицензия алуу үчүн сунуштоого тийиш болгон кошумча маалыматтарды талап кылууга укуктуу.  

63. Улуттук банк белгиленген талаптарга ылайык келген документтерди алган учурдан тартып 2 (эки) айдан ашпаган мөөнөттө төмөнкүлөрдү ишке ашырат:  

- ушул Жобонун 61-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускасын кошо тиркөө менен МФКны мамлекеттик кайра каттоого кат жүзүндө уруксат берет - кошумча операциялардын жүзөгө ашырылгандыгына байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү зарылчылык келип чыккан шартта;  

- кошумча лицензия берет (9 жана 10-тиркемелер) же айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөөлөрдү алып салуу менен МФКнын лицензиясына (лицензияларына) карата чектөө (чектөөлөр) барагы (барактары) алмаштырылат (7, 8, 9 жана 10-тиркемелер) - кошумча операциялардын жүзөгө ашырылгандыгына байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү зарылчылык жок учурда.  

Документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктык Төрагасынын көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан 10 (он) календардык күнгө узартылышы мүмкүн.  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

64. МФК мамлекеттик каттоодон өткөн учурда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк алгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү:  

1) кошумча лицензия берүү/лицензияга карата чектөө барагын алмаштыруу жөнүндө өтүнүч;  

2) МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү;  

3) мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган, МФКнын мөөрү менен тастыкталган уставдын көчүрмөсү;  

4) лицензия алуу үчүн мамлекеттик алымдын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө салынгандыгын тастыктаган документ (кошумча лицензия берүүдө/лицензияга карата чектөө барагын алмаштырууда).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

65. Кошумча лицензия (9 жана 10-тиркемелер) ушул Жобонун 64-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилгенден кийинки 10 (он) календардык күн ичинде берилет же айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөөлөрдү алып салуу менен МФКнын лицензиясына карата чектөө барагы алмаштырылат (7, 8, 9 жана 10-тиркемелер).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

66. Айрым банктык операцияларды жүргүзүү үчүн кошумча лицензияга карата чектөөлөр баракчасы кошумча лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.  

6-глава. МФКнын лицензиясындагы жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) кабыл алууга чектөөнү алып салуу тартиби  

(Главанын аталышы КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

67. МФК, МФК катары өз ишин баштаган учурдан тартып 2 (эки) жыл өткөндөн кийин, кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу боюнча (кайтарымдуулук, мөөнөттүүлүк жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында), анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык "мудараба" бүтүмү боюнча операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн лицензияда белгиленген чектөөнү алып салуу (мындан ары - аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салуу) жөнүндө өтүнүч менен кайрыла алат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

68. Аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салууга ниеттенген МФК чектөөнү алып салууга өтүнүчтү сунуштоого чейин кеминде 1 (бир) жыл мурда Улуттук банкка жайгашкан жери боюнча жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын (кайтарымдуулук, мөөнөтүүлүк жана төлөөгө жөндөмдүүлүк) жүзөгө ашыруу жөнүндө катты сунуштоого тийиш, анда ошондой эле ушул жобонун 70 жана 71-пункттарынын талабын аткаруу боюнча милдеттенме камтылууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

69. МФКнын ушул Жобонун 68-пунктунда көрсөтүлгөн ниети тууралуу катка төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш;  

- акционердин чечими (бир акционер болсо) же МФК акционерлеринин жалпы чогулушунун отурумунан протокол жана МФКнын Директорлор кеңешинин аманаттарды тартуу ниети тууралуу токтому (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);  

- аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салууга чейинки өткөөл мезгилдин 1 (бир) жылын жана аманаттарды тартуу боюнча операцияларды жүргүзүү шарттарында 2 (эки) жылды кошо алганда, кийинки 3 (үч) жыл ичиндеги экономикалык натыйжалардын стратегиясын, иш масштабдарын, эсептөө болжолдоолорун ачып көрсөткөн бизнес-план;  

- Улуттук банктын ченемдеринин жана башка талаптарынын аткарылыш мөөнөттөрүн жана пландаштырылган деңгээлин ачып көрсөткөн ченемдик укуктук актыларына ылайык, аманаттарды тартуу менен иш алып барышкан МФКлар үчүн белгиленген көлөмдө жана өлчөмдө Улуттук банктын экономикалык ченемдеринин жана башка талаптарынын аткарылышына жетишүү жана аларды сактоо планы;  

- мөөнөттөрүн, жетишилген маанилерин жана капиталды өстүрүү булактарын көрсөтүү менен, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, аманаттарды кабыл алуу укугуна ээ болушкан МФКлар үчүн белгиленген минималдуу уставдык капиталдын деңгээлине чейин капиталды өстүрүү планы.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

70. Кошумча лицензия алууга ниети тууралуу катты сунуштаган учурдан тартып МФК аманаттарды тартуу менен иш алып барышкан МФКларга карата сунушталган бардык экономикалык ченемдердин жана башка талаптардын аткарылышы, ошондой эле төмөнкү формула боюнча аныкталган минималдуу өздүк капиталдын ченемин аткаруу боюнча милдеттенмелерин өзүнө алат.  

СК / УК * 100%  100%, мында:  

СК - МФКнын баа берүү күнүнө карата өздүк капитал;  

УК - аманаттарды тартуу менен иш алып барышпаган, минималдуу уставдык капитал.  

71. Аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салууга өтүнүч менен кайрылган учурга карата МФКда:  

- Улуттук банк Башкармасынын "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомунда белгиленген өлчөмдө уставдык капиталы болууга тийиш;  

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жана талаптарды аманаттарды тартуу укугуна ээ МФКлар үчүн белгиленген көлөмдө жана өлчөмдө аткаруусу зарыл;  

- акыркы жыл ичинде классификацияланган кредиттердин кредит портфелге карата катышы 5% ашык болбоого тийиш;  

- МФКнын корпоративдик башкаруу принциптерине ылайык келүүсүн (тиешелүү уюштуруу түзүмүнүн, МФКны башкаруу түзүмүнүн, МФКнын жетектөөчү курамынын жеке жана ишкер мүнөздөгү квалификациясынын бар экендигин) тастыктоого тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

72. МФКнын аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салууга өтүнүчүн кароо учурунда Улуттук банк тарабынан МФКнын анын ниети тууралуу катка ылайык өзүнө кабыл алган милдеттенмелерин аткаруусуна көңүл бурулат.  

73. Улуттук банк МФКнын ниети тууралуу кат сунушталган учурдан тартып 1 (бир) жыл ичинде МФКнын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзөт.  

74. Аманаттарды тартуу укугун чектөөнү алып салуу үчүн МФК ушул Жобонун 61-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:   

- Улуттук банк Башкармасынын "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документти;  

- Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө мыйзамдарына ылайык лицензиялар үчүн мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ.   

МФК аманаттарды тартуу укугун чектөө алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде Кыргыз Республикасынын Аманаттарды коргоо фондуна кирүүгө өтүнүч катынын көчүрмөсүн жана Депозиттерди коргоо фондуна кирүү төгүмү төлөнгөндүгү жөнүндө документти берүүгө милдеттүү (коммерциялык банк МФКга кайрадан катталган учурларды кошпогондо).   

Топтоо эсебиндеги каражаттар, МФКнын негизги уставдык максаттарын (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, акционерлер тарабынан чектөөнү алып салганга чейин кандайдыр бир максаттарга колдонулбоого тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

75. Улуттук банк аманаттарды тартуу укугуна чектөөлөрдү алып салуу үчүн МФК тарабынан сунушталган документтерди ушул жобонун 5-главасында белгиленген тартипте жана мөөнөттө ушул главанын талаптарын эске алуу менен кароого алат, ошондой эле МФК жана сунушталган документтер ушул жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп берсе жана МФК чектөөлөрдү алып салуу үчүн жетиштүү негиздемелерге ээ болсо Улуттук банк аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салуу менен МФКнын лицензиясына карата чектөө баракчасын алмаштырат (7, 8, 9 жана 10-тиркемелер).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

7-глава. Филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ачуу  

76. МФК, иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылган филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ача алат.  

Чет мамлекеттин аймагында жайгашкан МФКнын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү өз ишин ошол өлкөнүн мыйзамдарынын жана/же мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдердин жана ушул Жобонун филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ачуу үчүн каралган талаптарга ылайык алынган Улуттук банктын уруксатынын негизинде жүзөгө ашырылат.  

77. Филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө маалыматтар (анын ичинде жайгашкан жери жөнүндө) МФКнын уставында камтылууга тийиш. МФК акционерлердин филиал жана өкүлчүлүк ачылгандан кийин болгон биринчи жалпы жылдык жыйынында филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө тиешелүү маалыматтарды МФКнын уставына киргизилишин бекитүүгө милдеттүү.  

78. Юридикалык жак болуп саналбаган, МФКнын жайгашкан жерден тышкары жайгашкан жана операциялардын бардыгын жана/же бөлүгүн филиал жөнүндө Жоболордун негизинде жүзөгө ашырган, ошондой эле МФК тарабынан ага берилген ыйгарым укуктардын чегинде иш алып барган анын обочолонгон бөлүмү МФКнын филиалы болуп саналат.  

79. Филиал, МФК менен бирдиктүү уставдык капиталга, баланска, ошондой эле МФКнын аталышына толук дал келген, "филиал'' деген сөз кошулган аталышка ээ.  

80. Филиалдын жетекчиси МФКнын ыйгарым укуктуу органы тарабынан дайындалат жана белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта МФКнын атынан филиалдын жетекчиси жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын жана башка иш-аракеттердин тизмеси келтирилүүгө тийиш.  

81. Филиалды ачуу үчүн МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

1) филиалды ачуу жөнүндө өтүнүчтү (11-тиркеме);  

2) ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды ачуу жөнүндө чечимин жана мындай чечимдин (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсүн;  

3) анда кеминде филиалды ачуу максаттары, филиалга чегерилген банк операцияларынын тизмеси, пландаштырылып жаткан операциялардын масштабы жана мүнөзү, филиалдын жетекчисинин ыйгарым укуктары жана милдеттери көрсөтүлүүгө тийиш болгон филиал жөнүндө Жобо жана анын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

4) филиалдын жетекчисинин жана башкы бухгалтеринин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчаларынын көчүрмөлөрү (филиалды ачууда);  

5) ал жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операцияларды жана бүтүмдөрдү көрсөтүү менен филиалдын жетекчисине берилген, МФКнын жетекчиси тарабынан кол коюлган жана МФКнын мөөрү менен бекитилген ишеним кат (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);  

6) жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

МФК чет мамлекеттердин аймагында филиалды ачуу учурунда Улуттук банктын ачууга уруксатын алуу үчүн ушул пункттун 1-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтерди сунуштайт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

82. Улуттук банк МФКнын филиалды ачуу боюнча документтерин ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын канааттандырган документтер берилген күндөн кийинки 15 (он беш) күн ичинде карайт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

83. Кароого алуунун жыйынтыгында документтер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банк МФКнын филиалын мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдугун ушул Жобонун 81-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында белгиленген документтердин бир түп нускаларын тиркөө менен берет.  

84. Филиалды мамлекеттик каттоодон өткөртүүдөн кийин МФК каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки 10 (он) календардык күн ичинде Улуттук банкка бир нускада төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен билдирүү катын сунуштоого милдеттүү:   

1) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган Филиал жөнүндө жобонун көчүрмөсү;   

2) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, филиалдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

84-1. Кыргыз Республикасынын аймагындагы же чет мамлекеттеги филиалы жабылган учурда МФК тиешелүү чечимде көрсөтүлгөн филиалдын иши токтотулгандан тартып 10 (он) календардык күн ичинде, жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү билдирүү-катты (11-1-тиркеме) сунуштайт:   

- МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды жабуу тууралуу чечиминин көчүрмөсү;   

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлгөн, филиалдын ишинин токтотулгандыгын каттоо тууралуу билдирменин көчүрмөсү.   

Филиал жабылгандыгына байланыштуу МФКнын уставына өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү МФК тарабынан уставга кезектеги өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилген учурда жүзөгө ашырылат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

84-2. МФКнын филиалынын иши токтотулгандыгы мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) календардык күн ичинде Улуттук банкка юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын иши токтотулгандыгы катталгандыгы тууралуу документтин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен билдирүү-катты сунуштоого милдеттүү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

85. Юридикалык жак болуп саналбаган, аманаттарды (делозиттерди) кабыл алуудан, микрокредиттерди берүүдөн (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уруксат берүүчү документтерди алууну талап кылган башка операцияларды жүргүзүүдөн тышкары, МФКнын кызыкчылыгын коргогон жана анын таламында иш алып барган, өкүлчүлүк жөнүндө Жобонун негизинде МФКнын атынан бүтүмдөрдү жана башка укук ченемдүү аракеттерди жүзөгө ашырган анын обочолонгон бөлүмү МФКнын өкүлчүлүгү болуп саналат.  

Өкүлчүлүк МФК менен бирдей баланска, ошондой эле "өкүлчүлүк" деген сөздү кошуу менен МФКнын аталышына толугу менен шайкеш келген аталышка ээ.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

86. МФК өкүлчүлүгүн ачуу үчүн анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

1) өкүлчүлүктү ачуу жөнүндө өтүнүч (12-тиркеме);  

2) МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын өкүлчүлүктү ачуу жөнүндө чечими жана анын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

3) жайгашкан орду жана аталышынан тышкары, өкүлчүлүктү ачуу максаттары жөнүндө маалымат, өкүлчүлүк ишке ашыра турган иштин түрлөрү камтылган, өкүлчүлүк жөнүндө Жобо жана (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) анын көчүрмөсү;  

4) өкүлчүлүктүн жетекчисинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасынын көчүрмөсү.  

МФК чет мамлекеттердин аймагында өкүлчүлүктү ачуу учурунда Улуттук банктын ачууга уруксатын алуу үчүн ушул пункттун 1-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтерди берет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

87. Улуттук банк МФКнын өкүлчүлүктү ачуу жөнүндө өтүнүчтү ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын канааттандырган документтер сунушталгандан кийинки 15 (он беш) күн ичинде карайт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

88. Кароого алуунун жыйынтыгында документтер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банк МФКнын өкүлчүлүгүн мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдугун ушул Жобонун 86-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтердин бир түп нускасын тиркөө менен берет.  

89. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин МФК өкүлчүлүгү катталган учурдан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде төмөнкү документтерди жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка бирден нускада берүүгө милдеттүү:   

1) МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөсү;   

2) өкүлчүлүктүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

89-1 Кыргыз Республикасынын аймагындагы же чет мамлекеттеги өкүлчүлүгү жабылган учурда МФК тиешелүү чечимде көрсөтүлгөн филиалдын иши токтотулгандан тартып 10 (он) күн ичинде, жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү билдирүү-катты сунуштайт:   

- МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын өкүлчүлүктү жабуу тууралуу чечиминин көчүрмөсү;   

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлгөн, өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгы каттоодон өткөндүгү тууралуу билдирменин көчүрмөсү.   

Өкүлчүлүк жабылгандыгына байланыштуу МФКнын уставына өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор МФК тарабынан уставга кезектеги өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилген учурда жүзөгө ашырылат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

89-2. МФК өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгы мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин 10 (он) календардык күн ичинде Улуттук банкка юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгын каттоо тууралуу документтин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен билдирүү катты сунуштоого милдеттүү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

90. МФК, анын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жайгашкан жери боюнча өз аталышы жазылып илинүүгө тийиш.  

91. Байланышуу телефон номерлери, электрондук почта дареги өзгөргөн учурда, өкүлчүлүктүн жана филиалдын жетекчиси алмашкан шартта, МФК бул тууралуу Улуттук банкка мындай өзгөрүүлөр болгон күндөн тартып 15 (он беш) календардык күн ичинде маалымдоого милдеттүү.   

Өкүлчүлүктүн жана/же филиалдын жаңы жетекчиси дайындалган шартта, МФК билдирүүгө кошумча МФКнын мөөрү менен тастыкталган, МФКнын ыйгарым укуктуу органынын жаңы жетекчини дайындоо жөнүндө тиешелүү чечиминин жана жаңы жетекчинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасынын көчүрмөсү тиркелүүгө тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

92. Улуттук банк менен МФКнын филиалы/өкүлчүлүгү жөнүндө жобого сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу (жаңы редакциясын бекитүүүчүн МФК Улуттук банкка жайгашкан дареги боюнча төмөнкү документтерди сунуштайт:   

1) МФКнын филиалы/өкүлчүлүгү жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч;   

2) МФКнын ыйгарым укуктуу органынын тиешелүү чечими жана мындай чечимдин мөөр менен тастыкталган көчүрмөсү;   

3) жобо жана жобонун көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

92-1. Улуттук банк 10 жумуш күнү ичинде ушул жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди кароого алат. Документтер ушул жобонун талаптарына ылайык келген шартта жана четке кагуу үчүн негиздер жок учурда, Улуттук банк ушул жобонун 92-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында белгиленген документтердин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

92-2. Филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүдөн кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФК Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:   

1) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;   

2) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө белги коюу менен Филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөсүн.   

Улуттук банк филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө маалыматты реестрге киргизет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

8-глава. Уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу  

93. Уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду Улуттук банк менен макулдашуу үчүн МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч;  

2) акционердин уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү;  

3) уставдын жаңы редакциясы жана ушул уставдын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

4) ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн, МФК жайгашкан жай техникалык жактан чыңдоо жана жабдуу боюнча талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө акт (МФКнын жайгашкан орду өзгөргөн шартта);  

5) ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн (МФКнын жайгашкан орду өзгөргөн шартта).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

94. Улуттук банк ушул Жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди 1 (бир) ай ичинде карап чыгат. Документтердин ушул Жобонун талаптарына жооп беришине жана баш тартууга негиз жок болгон учурда Улуттук банк МФКга анын мамлекеттик кайра каттоодон өтүшүнө макулдугун МФКнын ушул Жобонун 93-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен берет.  

95. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөн күндөн тартып 10 (он) календардык күн ичинде МФК Улуттук банкка төмөнкүдөй документтерди берүүгө тийиш:  

1) МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен күбөлүндөлгөн көчүрмөсүн;  

2) мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсүн.  

Улуттук банк мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө маалыматты реестрге киргизет.  

96. Уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүү:  

1) МФКнын уставында аныкталган уставдык капиталдын өлчөмүн көбөйтүү, акционерлер уставдык капиталды толук төлөгөндөн кийин ишке ашырылат. МФКнын уставдык капиталды көбөйтүү чечимин кабыл алуусуна, МФКнын уставында мурда уставдык капитал өлчөмүнүн өзгөргөндүгү тууралуу катталгандан кийин жана акциялар чыгарылган катары таанылгандан кийин жол берилет;  

2) эгерде МФКнын уставына уставдык капитал өлчөмүнө карата өзгөртүүлөр киргизилсе, ушул Жобонун 93-пунктунун талаптарына карата кошумча төмөнкү документтерди берет:  

а) акционердин уставдык капиталдын өлчөмүн өзгөртүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү;  

б) уставдык капиталда үлүшү 5 (беш) жана андан ашык пайызды түзгөн акционерлердин анкеталарын (13-тиркеме, эгерде көрсөтүлгөн маалымат мурда сунушталбаса) кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты көрсөтүү менен (5-тиркеме) акционерлердин тизмеси;  

в) акциялардын чыгарылышын мурда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган каттын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктары тууралуу маалымкат;  

г) уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда:  

- бир юридикалык жак же жеке адам тарабынан, же болбосо юридикалык жактардын жана/же жеке адамдардын келишим боюнча өз ара байланыштуу болгон тобу, же туунду ишкана болуп саналган же бири-бирине көз каранды болгон юридикалык жактардын бир же бир нече бүтүмдөрүнүн натыйжасында МФКнын акционерлери тарабынан 5 (бештен) көбүрөөк, бирок 20 (жыйырма) пайызынан ашпаган өлчөмдө МФКнын акцияларынын сатылып алынышы жөнүндө маалыматтар;  

- жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы, ошондой эле алар акционерге ыйгаруучу укуктар жөнүндөгү маалыматтар берилет;  

өтүнүч берилген күнү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы эсепке уставдык капиталды көбөйтүү үчүн акча каражаттардын толук салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы топтолмо эсептин көчүрмөсү);  

- эгерде капиталдын көбөйүүсү акционерлер тарабынан салынган кошумча капитал эсебинен же бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен ишке ашырылса - акционердин тиешелүү чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү) берилет;  

- Улуттук банк тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 2% ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген ушул Жобонун 50-пунктунун 9-пунктчасынын тезмегинде аныкталган документтер (уставдык капитал бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүлгөн учурларды эске албаганда);  

д) уставдык капиталдын өлчөмүнүн азаюусунда - кредиторлордун - финансы-кредит уюмдардын (эгерде болгон болсо) уставдык капиталды азайтууга кат жүзүндөгү макулдугу (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);  

3) Улуттук банк, МФКнын уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүү макулдашылган шартта, маалыматтарды жаңыдан түзүлгөн МФКлар үчүн каралган тартипте талап кыла алат, ошондой эле МФК акционерлеринин финансылык абалы жана алар жүргүзгөн операциялар боюнча маалыматтарды, акционерлердин уюштуруу документтерин берүүсү жана алардын финансылык жана башка отчеттору жөнүндөгү кошумча маалыматтарды да талап кыла алат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

97. МФК Улуттук банкка баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга ылайык МФКнын акцияларынын чыгарылышын жыйынтыктоочу акыркы каттоо жөнүндө чыгарылган акцияларды таануу жана баалуу кагаздардын чыгарылышынын жыйынтыгын каттоо учурунан тартып 30 (отуз) календардык күн ичинде билдирүүгө милдеттүү.   

Билдирүүгө төмөнкүлөр кошумча сунушталууга тийиш:   

- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан акцияларды чыгаруу жыйынтыктарынын катталгандыгын тастыктаган документ;   

- акционерлердин реестр ээлеринин кол тамгасы коюлган, жүргүзүлгөн өзгөртүүлөр жөнүндө реестринен көчүрмө же акционерлердин жаңы реестри.   

98. МФКнын аталышынын өзгөрүшү:   

1) МФКнын аталышынын өзгөрүшү Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш. МФКнын аталышы өзгөргөн учурда анын лицензиясы (кошумча лицензиясы) алмаштырылууга (кайра таризделүүгө) тийиш.   

Жаңы аталышын макулдашуу үчүн Улуттук банкка төмөнкүлөр берилүүсү зарыл:   

- анын уюштуруу-укуктук формасын камтыган болжолдуу толук жана кыскартылган аталышы менен МФКнын аталышын өзгөртүү тууралуу өтүнүч кат;   

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол аталыштын Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жоктугун ырастоосу, ошондой эле фирмалык аталыштарды коргоо жагында мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталыштардын мамлекеттик реестринде аталган аталыштын жоктугун ырастоосу.   

Улуттук банк 1 (бир) ай ичинде чечим кабыл алып, МФКнын болжолдонуп жаткан жаңы аталышын макулдашуунун жыйынтыгы тууралуу жоопту МФКга жөнөтөт.   

2) МФКнын жаңы аталышы Улуттук банк менен макулдашылган учурда, МФКнын акционерлери акционерлердин жалпы жыйынында анын аталышын өзгөртүү жана МФКнын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат.   

3) Акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки 10 (он) жумуш күн ичинде МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:   

- МФКнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө МФКнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүч катты;   

- акционердин МФКнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;   

- уставдын жаңы редакциясы жана анын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн).   

Улуттук банк 15 (он беш) жумуш күн ичинде үчүнчү жана төртүнчү абзацтарында каралган, сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга анын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет.   

4) МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:   

- лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөөгө өтүнүч кат;   

- МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;   

- МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын көчүрмөсү;   

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия (кошумча лицензия) берүү үчүн мамлекеттик алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;   

- берилген лицензиянын (кошумча лицензиянын) түп нускасы.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

99. МФКнын жайгашкан жеринин өзгөрүшү:   

1) МФКнын жайгашкан жерин өзгөртүү ушул Жобонун 93-95-пункттарына ылайык макулдашылат жана ал мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүлүүгө тийиш.   

Мамлекеттик кайра каттоодон өтүү үчүн МФК кайра каттоодон кийинки 10 (он) жумуш күн ичинде лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө үчүн Улуттук банкка ушул Жобонун 98-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн документтерди берет.   

2) МФКнын жайгашкан жери өзгөрүп, бирок мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү талап кылынбаса, МФКнын ыйгарым укуктуу органы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 (он) жумуш күн ичинде МФК ушул Жобонун 93-пунктунун 4-5-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтерден тышкары, Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү:   

- лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө жөнүндө арыз;   

- МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө жөнүндө чечиминин көчүрмөсү;   

- юридикалык жактарды каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлгөн, МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн МФКнын тастыктоочу билдирмесинин көчүрмөсү;   

- МФКнын мурда берилген лицензиясынын (кошумча лицензиясынын) түп нускасы.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

99-1. Документтер толугу менен сунушталып, алар мыйзам талаптарына ылайык келген учурда, Улуттук банк МФКнын жайгашкан жери жана/же аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө жөнүндө түшүндүрмө берүү менен лицензияны алмаштырат жана өзгөртүү киргизилгендиги жөнүндө жазууну реестрге киргизет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

99-2. МФКнын лицензиясы кайра таризделгенден кийинки 2 (эки) жумуш күн ичинде МФК жайгашкан жери жана/же аталышы өзгөргөндүгү жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

100. МФКнын акциялар топтомун сатып алууга ниеттенген, тике же кыйыр түрдө контролдукту жүзөгө ашырууга укук берген же башка адамдар же бирикмелер менен биргеликте иш алып барган кайсыл болбосун жеке адам же юридикалык жак акцияларды болжолдоп сатып алуу күнүнө чейинки отуз күн мурда Улуттук банкка кат жүзүндө билдирме сунуштоого милдеттүү.   

Микрофинансылык компаниянын акцияларын сатып алуу, өткөрүп берүү, күрөөгө коюу жана ээлигинен ажыратып алуунун башка формасы же кошумча милдеттерди жүктөөлөр сатып алуу болуп саналат.   

МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгүн тандоону тике же кыйыр түрдө контролдоо, ошондой эле микрофинансылык компаниянын ишин башкача ыкмада тескөөгө таасирин тийгизүү жөндөмдүүлүгүн контролдук деп түшүнөбүз. Контролдук, добуш берүү укугунда же башкаруучулук чечимин кабыл алууга таасирин тийгизүүгө мүмкүндүк берген башка ыкмада микрофинансылык компания тарабынан чыгарылган акциялардын беш жана андан көп пайызын ээлөө аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.   

МФКнын акционерлеринин курамын өзгөртүү Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзам талаптарына ылайык ишке ашырылат.   

МФКнын акционерлер курамы өзгөргөн учурда алар киргизилген учурдан кийинки 1 (бир) ай ичинде МФКнын акционерлер реестрин кошо тиркөө менен Улуттук банкка тиешелүү билдирүүнү сунуштоого милдеттүү.   

Жеке адам же юридикалык жак МФКнын акцияларынын 5 (беш) пайыздан азын сатып алган учурда Улуттук банк өз көзөмөлдүк милдеттерин аткаруунун алкагында, алардын ушул жобонун 2-главасынын талаптарына ылайык келүүсүн жана МФКнын акцияларын сатып алууга багытталган акча каражаттарды алуу булагынын мыйзамдуулугун аныктоо максатында, МФКнын акцияларын сатып алууга багытталган акча каражаттарын алуу булагы, МФКнын акцияларын сатып алып жаткан жеке адамдын же юридикалык жактын финансылык абалы жана ишкердик аброю жөнүндө маалыматты талап кылууга жана алууга укуктуу.   

Улуттук банк төмөнкү учурларда акционерден акциялар топтомун ажыратууну талап кылышы мүмкүн:   

- сатып алып жаткан тараптардын финансылык абалы МФКнын туруктуулугуна коркунуч жаратса;   

- сатып алып жаткан тараптар маалыматты толук сунуштабаса же болбосо бурмаланган же такталбаган маалыматты сунуштаса;   

- сатып алып жаткан тараптар ушул жобонун 2-главасында белгиленген талаптарга жооп бербесе.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

101. МФКнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана МФК мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет.    

МФКнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор төмөнкү учурларда Улуттук банк тарабынан жактырылбашы мүмкүн:   

1) уставга сунушталган өзгөртүүлөрдө жана толуктоолордо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган лицензия (кошумча лицензия) берүүдөн баш тартуу негиздерди жаратса;   

2) МФК Улуттук банктын уставга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетүү жагында жазма буйруктарын/сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруудан баш тартса;   

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.   

9-глава. "Ислам терезесин" ачуу тартиби   

102. МФК, ушул Жобонун талаптарына ылайык, ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин негизинде финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн "ислам терезесин" ачууга укуктуу.   

103. "Ислам терезесин" ачуу үчүн МФК төмөнкү талаптарды аткарууга тийиш:   

1) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык капитал боюнча талаптарды сактоону;   

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды сактоону;   

3) өтүнүч кат берген күнгө чейинки акыркы 12 (он эки) ай ичинде Улуттук банк тарабынан таасир этүү чаралары колдонулбоого тийиш (кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдөн, буйруктардан жана сунуш-көрсөтмөлөрүнөн тышкары);   

4) акыркы 2 (эки) жыл ичинде МФК катары иш алып барууну.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

104. "Ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо үчүн МФК операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүргүзүү укугуна кошумча лицензия алууга тийиш.   

105. МФКнын "ислам терезесин" ачуусу акционердин (бир акционер болсо) же МФКнын акционерлеринин жалпы жыйынынын чечими боюнча жүзөгө ашырылат. МФКнын "ислам терезеси" аркылуу ишкердикти жүзөгө ашыруусу МФКнын уставында көрсөтүлүүгө тийиш.   

106. "Ислам терезеси" аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо укугуна кошумча лицензия берүүгө макулдук алуу үчүн МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:   

1) МФК жүргүзүүгө ниеттенген операциялар тууралуу маалыматты кошо тиркөө менен "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо укугуна лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;   

2) "ислам терезесин" түзүү жана мындай ишкердикти жүргүзүүгө МФКнын уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле Шариат кеңешинин мүчөлөрүн жана анын Төрагасын, "ислам терезесинин" жетекчисин шайлоо тууралуу МФКнын акционеринин чечими (бир акционер болсо) же акционерлеринин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протоколу, жана аталган чечимдин же протоколдун көчүрмөлөрү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган);   

3) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруу маселелери камтылган устав жана анын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган);   

4) келечектеги ишине ар тараптуу талдап-иликтөөнү жана "ислам терезесин" ачуу менен коштолгон тобокелдиктерди аныктоону камтыган бизнес-план;   

5) МФК ишин кеңейтүү пландаштырылгандыгына байланыштуу, МФКнын кайра каралып чыккан уюштуруу түзүмү;   

6) болжолдонгон операцияларга жана алардын МФКнын ишине таасирине ар тараптуу талдап-иликтөө жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши (Директорлор кеңеши жок учурда - башкарманын аткаруу органы) тарабынан жаңы операцияларга коштолгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы тууралуу Директорлор кеңешинин (Директорлор кеңеши жок учурда - башкарманын аткаруу органынын) чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);   

7) алардын Улуттук банктын минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келүүсүн тастыктаган документтерди кошо тиркөө менен Шариат кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, "ислам терезесинин" жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлердин анкеталарын (1-тиркеме). Бул документтерге кошумча Башкарманын бир мүчөсүнүн, Директорлор кеңешинин бир мүчөсүнүн, башкы бухгалтердин жана ички аудит кызматынын жетекчисинин Улуттук банктын "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын кызмат адамдарына карата минималдуу квалификациялык талаптарга жооп берүүсүн тастыктаган документтер сунушталууга тийиш;   

8) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келген Шариат кеңеши жөнүндө Жобо (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);   

9) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келген "Ислам терезеси" жөнүндө Жобо (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);   

10) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын негизинде Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн жана МФКнын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашыруу боюнча типтүү келишимдер;   

11) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келген, МФКнын Шариат кеңеши тарабынан жактырылып, Директорлор кеңеши (Директорлор кеңеши жок учурда - башкарманын аткаруу органы) тарабынан бекитилген, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүүдөн улам мүмкүн болуучу бардык тобокелдиктерди аныктоо, аларды өлчөп көрүү, контролдукка алуу, мониторинг жүргүзүү жана кыскартуу боюнча чаралар, болжолдонгон операцияларды бухгалтердик эсепке алуу принциптери каралган МФКнын каржылоо, операциялык, эсепке алуу саясаттары жана башка негизги саясаттары;   

12) эгерде МФКга аталган ассоциациянын алдында иш алып барган Шариат кеңеши тарабынан кызмат көрсөтүүлөр сунушталса (МФКда Шариат кеңеши жок болгон учурда) Шариат кеңеши тарабынан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жөнүндө МФК менен микрофинансылык ассоциациялар ортосунда түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).   

107. Улуттук банк "ислам терезесин" ачуу жөнүндө өтүнүч катты, белгиленген талаптарга жооп берген бардык документтерди алган учурдан тартып 2 (эки) айдан ашпаган мөөнөттө кароого алат. Документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөлдүк жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан 10 (он) календардык күнгө узартылышы мүмкүн.   

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

108. МФКга кошумча лицензия берүү маселеси боюнча оң чечим кабыл алынган шартта, Улуттук банк ушул Жобонун 106-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтердин бирден түп нускаларын кошо тиркөө менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, МФКны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү үчүн кат жүзүндө макулдук берет.   

109. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде МФК жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:   

1) МФКнын "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого кошумча лицензия берүүгө өтүнүч кат;   

2) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белгиси менен уставдын көчүрмөсү;   

3) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, МФКнын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;   

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия берүү үчүн мамлекеттик алымдын салынгандыгын тастыктаган документ.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

110. Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү "ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштоо укугуна кошумча лицензия (8-тиркеме), МФК ушул Жобонун 109-пунктунда көрсөтүлгөн документтер Улуттук банкка сунушталгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде берилет.   

111. "Ислам терезеси" аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо укугуна кошумча лицензияга карата чектөө баракчасы кошумча лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.   

10-глава. МФКны ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү тартиби   

112. МФК "ислам терезесине" ээ болгон шартта, кайра өзгөртүп түзүүгө өтүнүч кат сунушталган күнгө чейин ислам финансылык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда кеминде 1 (бир) жылдык иш тажрыйбага ээ болгон учурда жана ушул Жобонун 103-пунктунун 1-3-пунктчаларынын талаптарын сактаган шартта, ал ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүлүшү мүмкүн.   

113. Өзгөртүп түзүлгөнгө чейинки кеминде 6 (алты) ай ичинде МФК ал тууралуу МФКнын кредиторлоруна (болгон болсо) жана Улуттук банкка билдирүүгө, ошондой эле МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечими менен бекитилген кайра өзгөртүп түзүү боюнча иш-чаралар планын кошо тиркөө менен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүлүү ниети тууралуу МФКнын акционеринин (бир акционер болсо) чечимин же акционерлеринин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протоколду сунуштоого тийиш. Иш-чаралар планында, бирок булар менен гана чектелбестен, иш-чаралар планын аткаруу мөөнөтү, Шариат стандарттарына туура келбеген активдерди жана милдеттенмелерди кайра өзгөртүп түзүү/ордун жабуу тартиби, персоналды окутуу жана башкалары каралууга тийиш.   

114. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө окутуудан өткөндүгү жөнүндө сертификатка жана/же башка документтерге ээ эмес ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн МФКнын кызмат адамдары МФК ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүлүү ниетин билдирген учурдан тартып 6 (алты) ай ичинде тиешелүү билим берүү курсунда окутуудан өтүүгө тийиш.   

115. МФК Улуттук банкка ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдагандан кийин Улуттук банк зарылчылык келип чыккан шартта, инспектордук текшерүүнү жүргүзүшү мүмкүн же болбосо Улуттук банкка бул тууралуу маалымдалганга чейинки акыркы 6 (алты) ай ичинде жүргүзүлгөн тышкы көзөмөлдүктүн жана инспектордук текшерүүнүн жыйынтыгы эске алынышы мүмкүн.   

116. МФК Улуттук банкка ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдаган күндөн 6 (алты) ай өткөндөн кийин, анын ичинде текшерүүнүн жана ушул Жобонун 113-пунктунда көрсөтүлгөн иш-чаралар планын кароонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банкта андан баш тартуу үчүн негиз жок болсо, МФК Улуттук банкка тиешелүү лицензия алуу үчүн төмөнкү документтерди сунуштайт:   

1) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;   

2) МФКны ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүү жөнүндө акционеринин чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протоколу, жана бул чечимдин же протоколдун көчүрмөлөрү (МФКнын мөөрү менен тастыкталган);   

3) Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашыруу маселелерин камтыган уставды, уставдын көчүрмөсүн (МФКнын мөөрү менен тастыкталган);   

4) болжолдонгон операцияларга жана алардын МФКнын ишине таасирине ар тараптуу талдап-иликтөө жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши (Директорлор кеңеши жок учурда - башкарманын аткаруу органы) тарабынан жаңы операцияларга коштолгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы тууралуу Директорлор кеңешинин (Директорлор кеңеши жок учурда - башкарманын аткаруу органынын) чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);   

5) МФКнын каржылоо көлөмү жана кардарларынын саны боюнча болжолдуу балансты келтирүү менен алдын ала болжолдонгон эсептөөлөр;   

6) МФКнын ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдарынын анкеталары (1-тиркеме) жана алардын Улуттук банктын минималдуу талаптарына ылайык келүүсүн тастыктаган документтер (МФКда "ислам терезесин" ачууга байланыштуу макулдашуудан мурда өтпөгөн адамдар үчүн);   

7) кредиторлордун - финансы-кредит уюмдардын кайра өзгөртүп түзүүгө кат жүзүндөгү макулдугу (алар болгон болсо);   

8) ушул Жобонун 113-пунктунда көрсөтүлгөн жыйынтыкталган иш-чаралар планы;   

9) өзгөртүп түзүүгө байланыштуу кайра каралып чыккан МФКнын уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктары, бөлүмдөрү), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелери же алар жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялар тизмеги, караштуулугу).   

117. Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга лицензия алуу үчүн ушул Жобонун 116-пунктунда көрсөтүлгөн документтерди сунуштоо мөөнөтү, документтер белгиленген тартипте сунушталышы максатында, тышкы көзөмөлдүк жана инспектордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча МФК бузууга жол берүүлөрдү жана кемчиликтерди четтеткенге чейин Улуттук банк тарабынан токтотулушу мүмкүн.   

118. Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууга лицензия берүүгө өтүнүч кат Улуттук банк тарабынан алар Улуттук банкка сунушталган күндөн кийинки 2 (эки) ай ичинде кароого алынат.   

119. Сунушталган документтер толугу менен тапшырылса жана алар белгиленген талаптарга жооп берсе, аны четке кагууга негиздер болбосо жана МФКнын өзгөртүп түзүү үчүн негиздер жетиштүү болсо, Улуттук банк ушул Жобонун 116-пунктунун 3 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтердин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКны өзгөртүп түзүүгө байланыштуу мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдук берип, аны ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКга өзгөртүп түзүүгө макулдук бериши мүмкүн.   

120. МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин Улуттук банк ага ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия берүүсү үчүн жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:   

1) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензия берүүгө өтүнүч кат;   

2) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү белгиси коюлган уставынын көчүрмөсү;   

3) МФКнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү белгиси коюлган күбөлүгүнүн көчүрмөсү;   

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия берүү үчүн мамлекеттик алымдын салынгандыгын тастыктаган документ;   

5) мурда берилген лицензиянын түп нускасы (кошумча лицензия).   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

121. Улуттук банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууга лицензияны (8-тиркеме), МФК ушул Жобонун 120-пунктунун талаптарына жооп берген тиешелүү негизде тариздетилген документтер топтомун Улуттук банкка сунуштаган күндөн кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФКга берет.   

122. Ушул Жобонун 116-пунктунун 8-пунктчасында көрсөтүлгөн иш-чаралар планы аткарылгандан кийинки 1 (бир) ай ичинде МФК Улуттук банкка кайра өзгөртүп түзүү планынын аткарылышы жөнүндө отчетту кошо тиркөө менен билдирме-кат сунуштайт.   

11-глава. МФКнын добуш берүүчү акцияларынын 5 (беш) жана андан көп пайызын сатып алуу тартиби   

(Главанын аталышы КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

123. МФКнын акцияларынын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алуу үчүн юридикалык жак же жеке адам Улуттук банктан алдын ала уруксат алууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

124. МФКнын акцияларынын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам же юридикалык жак акцияларды сатып алуу болжолдонгон күнгө чейинки отуз күн мурда Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:   

- ушул Жобонун 13 (жеке адамдар үчүн) жана 13-1-тиркемелерине (юридикалык жактар үчүн) ылайык форма боюнча анкетаны тиркөө менен чогуу алганда акциялардын 5 (беш) жана андан көп пайызын сатып алууга өтүнүч кат;   

- юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органынын МФКнын акцияларын сатып алуу жөнүндө чечиминин түп нускасы;   

- эгер "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келген юридикалык жак МФКнын акцияларынын 20 (жыйырма) жана андан көп пайызын чогуу сатып алганга ниеттенсе, юридикалык жактын ушул Жобонун 14-тиркемесинде көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык келүүсүн тастыктаган документтер;   

- юридикалык жактын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;   

- юридикалык жактын уюштуруучулары/катышуучулары/акционерлери жана кызмат адамдары жөнүндө маалымат;   

- МФКнын акцияларын сатып алууга багытталган акча каражаттарын алуу булагын тастыктаган маалыматтар жана документтер;   

өтүнүч ээсинин финансылык абалынын туруктуулугун тастыктаган документтер.   

Өтүнүч ээсинин финансылык абалынын туруктуулугу катары төмөнкүнү түшүнөбүз:   

өтүнүч сунушталган күнгө карата Кыргыз Республикасынын бюджети жана салык органдары алдында төлөнбөгөн карызынын жоктугу;   

өтүнүч сунушталган күнгө карата жеке адамдар жана юридикалык жактар алдында мөөнөтүндө төлөнбөгөн милдеттенмелердин жоктугу;   

өтүнүч сунушталган күнгө чейинки акыркы 2 (эки) жыл ичинде ишкердиктин пайда алуу менен жүргүзүлүп келиши (юридикалык жактар үчүн).   

Банктык жана/же финансылык чөйрөнү жөнгө салган мыйзам талаптарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол берген, аларга карата Улуттук банк тарабынан алардын алгылыксыз банктык же финансылык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катыштыгы бардыгын тааныган чечим кабыл алынган жеке адамдар МФКнын добуш берүү укугуна ээ акцияларынын чогуу алгандагы 5 (беш) жана андан көп пайызын сатып алууга Улуттук банктан уруксат ала албайт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

125. Улуттук банк өтүнүч катты жана ушул жободо белгиленген МФКнын акцияларынын чогуу алгандагы 5 (беш) жана андан көп пайызын сатып алууга талаптарды канааттандырган документтерди алган күндөн тартып отуз күндөн кечиктирбестен, ал эми акцияларды резидент эмес сатып алып жаткан учурда - алтымыш күн ичинде өтүнүч ээсине кабыл алынган чечим тууралуу (макулдук берүү же четке кагуу) кат жүзүндө билдирет. Четке кагуу себеби көрсөтүлүүгө тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

126. Улуттук банк МФКнын акцияларынын чогуу алгандагы 5 (беш) жана андан көп пайызын сатып алууга өтүнүч катын кароо үчүн зарыл болгон кошумча маалыматты талап кылышы мүмкүн.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

127. Улуттук банк кайсыл болбосун төмөнкү учурларда жеке адамдардын жана/же юридикалык жактардын МФКнын акцияларынын чогуу алгандагы 5 (беш) жана андан көп пайыздар топтомун сатып алууга макулдук берүүдөн баш тартышы мүмкүн:   

- сатып алып жаткан жак ушул Жобонун 2-главасынын талаптарына жооп бербесе;   

- сатып алып жаткан жак ушул Жобонун 100-пунктунун талаптарын аткарбаса.   

128. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

129. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомуна ылайык күчүн жоготту)   

12-глава. МКК/МКА/КСти МФКга кайра өзгөртүп түзүү тартиби   

130. МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КС төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:   

1) кеминде 5 (беш) жыл МКК/МКА/КС катары иш алып барууга;   

2) акыркы 2 (эки) жыл ичинде Улуттук банк тарабынан кандайдыр бир таасир этүү чаралары колдонулбоого (кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү, жазма буйруктарды жана сунуш-көрсөтмөлөрдү эске албаганда);   

3) МФКга лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат сунушталганга чейинки акыркы отчеттук күнгө карата МФК/МКК/КСтин финансылык отчетунун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу болууга.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

131. Эгерде МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уставдык капиталынын өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомунда МФК үчүн белгиленген өлчөмдөн төмөн болсо, анда анын уюштуруучулары (катышуучулары, акционерлери) коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салууга тийиш.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

132. МФКнын кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн МКК/МКА/КС Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүлөрү тийиш:   

1) МФКга кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу лицензия берүүгө өтүнүч катты;   

2) МФКга кайра өзгөртүп түзүү, уставды бекитүү, ушул Жобонун 25-пунктуна ылайык МФКнын кызмат адамдарын дайындоо жөнүндө катышуучунун чечими (эгер бир катышуучу болсо) же катышуучулардын жалпы жыйынынын отурумунан протокол (эки нускада);   

3) устав (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 4-тиркемеде келтирилет;   

4) ушул Жобонун 13 (жеке адамдар үчүн) жана 13-1-тиркемелерин (юридикалык жактар үчүн) ылайык форма боюнча МФКнын уставдык капиталында 5 пайыздан ашык үлүшкө ээ акционерлердин анкеталарын кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты (5-тиркеме);   

5) 6-тиркемеде келтирилген суроолорду кошо алганда, бизнес-планды;   

6) МФКнын жалпы уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктары, бөлүмдөрү), алардын функционалдык милдеттери, каралуучу маселелер чөйрөсү же алар аткарууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу) жөнүндө маалыматты;   

7) МФКнын ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдары тууралуу маалыматты, анкеталарын кошо тиркөө менен (1-тиркеме) жана алардын ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келишин тастыктаган маалыматтарды (документтерди);   

8) кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан анын уставдык капиталына салына турган/салынган, Улуттук банк тарабынан жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу операцияларын ишке ашырбаган МФКлар үчүн белгиленген уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнүн 2% ашкан суммадагы акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген ушул Жобонун 50-пунктунун 9-пунктчасына ылайык маалыматтар (уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан салынган акча каражаттары боюнча мындан мурун макулдашышпаса);   

9) Улуттук банк Башкармасынын "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документ. Топтоо эсебинде турган каражаттар МФКга кайра өзгөртүп түзүү лицензиясын алганга чейин МКК/МКА/КС уюштуруучулары/катышуучулары (акционерлери) тарабынан негизги уставдык максаттарын (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, кандайдыр бир максаттар үчүн колдонулушуна жол берилбейт;  

10) жайдын техникалык чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

133. МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уюштуруу документтеринин же чечиминин ушул Жобонун талаптарына ылайык Улуттук банкка бир барактан көбүрөөк сунушталуучу ар бир нускасы өзүнчө көктөлүүгө, номер коюлууга жана МКК/МКА/КСтин жетекчисинин колу коюлууга жана МКК/МКА/КСтин мөөрү менен тастыкталууга тийиш.   

134. МКК/МКА/КСтин МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн сунушталган документтер Улуттук банк тарабынан жаңы түзүлгөн МФК үчүн белгиленген жалпы негиздерде, ушул Главанын талаптарды эске алуу менен каралат.   

Улуттук банк МКК/МКА/КСтын иши МФКларга карата коюлуучу талаптарга ылайык келүүсүнө инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзөт.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

135. Улуттук банктын лицензиясынын негизинде аманаттарды (депозиттерди) кабыл алуу боюнча ишти жүзөгө ашырган КСтин МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөндүгүнө байланыштуу лицензия берүү тууралуу өтүнүчтү Улуттук банкка берген учурда КС аманаттар (депозиттер) боюнча милдеттенмеге ээ болбоого тийиш.   

136. МКК/МКА/КС МФКнын лицензиясын төмөнкү учурларда ала албайт, эгерде:   

1) алар төлөөгө жөндөмсүз (банкрот) деп таанылса жана жоюлууга жана/же кайра уюштурулууга тийиш болсо;   

2) акыркы 2 (эки) жыл ичинде аларга карата Улуттук банктын таасир этүү чаралары колдонулса, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууларга жол берилсе (кабыл алынган жана аткарылган эскертүүлөрдү, жазма буйруктарды жана сунуш-көрсөтмөлөрдү эске албаганда);   

3) МКК/МКА/КСке, алардын уюштуруучуларына/катышуучуларына (акционерлерине) иштин бул түрү менен иш алып барууга тыюу салган соттун чечими болсо;   

4) МКК/МКА/КС МФКнын лицензиясын алуу үчүн Улуттук банктын талаптарына ылайык келбесе;   

5) Кыргыз Республикасы мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган башка негиздер боюнча.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)  

137. МФКга өзгөртүлүп түзүлүп жаткан МКК/МКА/КС МФКнын лицензиясын алганга чейин өз ишин МКК/МКА/КС катары жүзөгө ашырууну уланта алышат.   

138. МФКга кайра өзгөртүп түзүлгөн КС МФКга кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылганга чейинки 2 (эки) жыл ичинде Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде аманаттарды кабыл алуу боюнча иш жүргүзгөн болсо МФКнын лицензиясын алган күндөн тартын 2 (эки) жылдын ичинде аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна кошумча лицензияны ала алат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редациясына ылайык)  

139. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

12-1-глава. Коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодон өткөртүү тартиби   

(Глава КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

139-1. МФК катары кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банк төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:   

1) МФК катары кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банктын уставдык капитал жана өздүк (регулятивдик) капитал өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда МФК үчүн белгиленген минималдуу уставдык капиталдын өлчөмүнө карата талаптарга ылайык келүүгө тийиш.  

2) МФКга лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат тапшырууга чейин көз карандысыз аудитордук компаниянын коммерциялык банктын акыркы отчеттук күнгө карата финансылык отчетунун аныктыгын тастыктаган корутундусу болууга тийиш.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2022-жылдын 5-октябрындагы N 2022-П-33/61-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

139-2. МФК катары кайра каттоого байланыштуу мамлекеттик каттоодон өтүүгө Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн коммерциялык банк Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:   

1) МФК катары жүзөгө ашырууга ниеттенген операциялар тизмегин көрсөтүү менен МФК катары кайра каттоого байланыштуу лицензия берүү жөнүндө өтүнүч;   

2) жобонун 25-пунктуна ылайык, кардарлардын жыйымын топтоо, уставды бекитүү, МФКнын кызмат адамдарын дайындоо максатында, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кайтарымдуулук шарттарында мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуу укугу менен же укугусуз МФК катары кайра каттоо жөнүндө акционердин чечими (бир гана уюштуруучу болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынын отурумунда толтурулган протокол (эки нускада);   

3) устав (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон маселелердин болжолдуу тизмеги 4-тиркемеде келтирилген;   

4) акционерлердин анкетасын тиркөө менен акционерлер жөнүндө маалымат (5-тиркеме) (13, 13-1-тиркемелер);   

5) МФКлар үчүн каралбаган банктык операцияларды токтотууну эске алуу менен иштелип чыккан, ошондой эле 6-тиркемеде келтирилген маселелерди камтыган бизнес-план;   

6) МФКнын жалпы уюштуруу түзүмү жөнүндө маалыматтар (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелер же аларды жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген операциялардын тизмеги, караштуулугу);   

7) анкеталарды (1-тиркеме) жана алардын ушул жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын минималдуу талаптарына ылайык келүүсүн тастыктаган маалыматтарды (документтерди) кошо тиркөө менен МФКнын ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар. Акыркы 12 ай ичинде МФКга кайра катталуу жол-жобосунан өтүп жаткан коммерциялык банкта ушул сыяктуу кызмат ордуна макулдашуудан өткөн МФКнын кызмат адамдары Улуттук банк менен макулдашуудан өткөрүлбөйт жана ушул Жобонун 1-тиркемесинин формасы боюнча анкеталарды берүү менен чектелет;  

8) ушул жобонун 50-пунктунун 9-пунктчасына ылайык өзгөртүп түзүлүп жаткан коммерциялык банктын уставдык капиталына уюштуруучулар/катышуучулар (акционерлер) тарабынан салынып жаткан/салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар (эгерде уюштуруучулар/катышуучулар (акционерлер) буга чейин салынган акча каражаттар боюнча макулдашуудан өтпөсө);   

9) жайдын ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген техникалык жактан чыңдоо жана жабдуу талаптарына ылайык келүүсү жөнүндө акт;   

10) МФКнын негизги саясаттары жана жол-жоболору;   

11) белгилүү бир иш-аракеттерди, мөөнөттөрдү жана операциялар көлөмүн чагылдыруу менен МФК жүзөгө ашырууга укугу жок банктык операцияларды токтотуу (аяктоо) боюнча кеңири иш-чаралар планы. Аталган план МФК лицензия алган учурдан тартып 12 (он эки) айдан ашпаган мөөнөткө каралууга тийиш;   

Төмөнкү иш-чаралар мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүүгө макулдук алган учурга чейин бүткөрүлүүгө тийиш:   

- корреспондент-банктардын МФКга кайра каттоо жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы тууралуу билдирүүсү;   

- Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасында жаңы операцияларды жүргүзүүнү токтотуу, ошондой эле Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасында жүргүзүлүп жаткан операцияларды аяктоо;   

- коммерциялык банктын "депо" эсептеринде Улуттук банк аркылуу жайгаштырылган, банктын кардарларына таандык баалуу кагаздар болгон учурда, коммерциялык банктын кардарларына Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздарды суб-депозитардык эсепке алуу функциялары токтотулгандыгы тууралуу билдирүү;   

- Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу менчик баалуу кагаздар болгон учурда, аларды сатуу же Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздардын субдепозитарийи болуп саналган башка уюмдун кардарларынын "депо" эсебине которуу;   

12) МФК үчүн белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышын тастыктаган маалыматтар. 

МФКга кайра каттоо учурунда Улуттук банктын экономикалык ченемдерин жана башка талаптарын сактоого мүмкүн болбосо, Улуттук банк МФКнын ишин ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү үчүн МФК лицензия алган күндөн тартып 12 айдан ашпаган мөөнөт бериши мүмкүн (мында, Улуттук банк тарабынан МФК катары кайра каттоодон өтүүгө ниеттенген коммерциялык банктын уставдык капиталына жана өздүк (регулятивдик) капиталына карата Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын, анын ичинде Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунун талаптарына ылайык жаңы ачылган МФКлар үчүн белгиленген талаптарды кошпогондо).  

Коммерциялык банк ченемдерди жана башка талаптарды ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү боюнча директорлор кеңеши тарабынан бекитилген планды Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү.(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2024-жылдын 7-февралындагы №2024-П-17/4-4-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

139-3. Коммерциялык банкты МФК катары кайра каттоого байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө Улуттук банктан макулдук алуу үчүн сунушталган документтер 60 календардык күн ичинде кароого алынат.   

Коммерциялык банкты МФК катары мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берүү жөнүндө чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан, ал эми МФКга лицензия берүү жөнүндө чечим көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган Башкарманын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.   

Коммерциялык банк тарабынан сунушталган документтерди кароонун жүрүшүндө Улуттук банк коммерциялык банк МФКлар үчүн белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн тастыктоо максатында текшерүү жүргүзүүгө укуктуу. МФКга лицензия берүү чечими кабыл алынган шартта Улуттук банк ушул жобонун 139-2-пунктунун 2-3-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускаларын кошо тиркөө менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык коммерциялык банкты МФК катары мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү үчүн кат жүзүндө макулдугун берет.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

139-4. Коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу органы МФК катары кайра каттоодон өтүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып коммерциялык банк төмөнкүлөрдү бекитүүгө тийиш:   

- МФК жүзөгө ашырууга укугу жок банктык операцияларды токтотуу боюнча планын;   

- аманатчыларга жана кредиторлорго МФКга кайра каттоо жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы тууралуу маалымдоо тартибин.   

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн иш-чаралар планы, ошондой эле аманатчыларга жана кредиторлорго маалымдоо тартиби Улуттук банк менен макулдашылууга жана анда Жобонун 139-8-пунктунда белгиленгенден ашпаган мөөнөттөр каралууга тийиш.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

139-5. Коммерциялык банк МФК катары кайра каттоодон өткөндөн кийин жана мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүк алгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде жайгашкан орду боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:   

1) лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;   

2) мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү;   

3) уюштуруучу документтеринин мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган, нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөлөрү;   

4) акционерлер реестри;   

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия үчүн жыйым мамлекеттик алымын тастыктаган документ.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

139-6. Лицензия (7 жана 8-тиркемелер) ушул Жобонун 139-5-пунктунда көрсөтүлгөн документтер берилгенден кийинки 10 (он) календарлык күн ичинде берилет.   

Коммерциялык банктын лицензиясы уруксат берилген операциялардын тизмеси менен МФКнын лицензиясын алган күнү Улуттук банкка өткөрүлүп берилүүгө тийиш.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО) токтомунун редакциясына ылайык)  

139-7. МФКга кайра катталган коммерциялык банк, уставдык капиталынын жана өздүк (регулятивдик) капиталынын өлчөмү Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунда белгиленген МФКлардын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүнө карата талаптарга жооп берсе, МФКнын тиешелүү лицензиясын алууга укуктуу: 

- мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилебестен; 

- мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөө менен.(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2024-жылдын 7-февралындагы №2024-П-17/4-4-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

139-8. МФКга кайра каттоодон өтүүдө коммерциялык банк банктык операцияларды, анын ичинде Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Мыйзамында МФК үчүн каралбаган банктык операцияларды ишке ашырууну төмөнкү мөөнөттөрдө токтотууга милдеттүү:   

1) талап боюнча төлөнүүчү жаңы депозиттерди кабыл алуу жана колдонуудагысын толуктоо, эсептешүү эсептерин ачуу - Улуттук банкка мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө кат жүзүндө макулдук алууга өтүнүч сунушталган күндөн тартып. Коммерциялык банк МФКны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук алган күндөн тартып талап боюнча төлөнүүчү депозиттерди ээлерине кайтарып берүү ишин баштоого милдеттүү;   

2) мөөнөттүү депозиттерди ачуу - мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып. Коммерциялык банк мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып эсептерди жүргүзүү операциялары токтотулгандыгы жөнүндө эсеп ээлерине маалымдоого милдеттүү;   

3) кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшырмасы боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

4) кредиттик жана төлөм карточкаларын кошо алганда, төлөм документтерин (чек, аккредитивдер, векселдер, ж.б.) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

5) жөнөкөй жана которулма векселдерди сатып алуу аркылуу карыздык милдеттенмелерди төлөө (форфейтинг) - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

6) кардарлардын акча которууларын жүзөгө ашыруу, анын ичинде эсеп ачуусуз - бул операцияны коммерциялык банктын агенти катары ишке ашырууну эске албаганда, МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

7) Кыргыз Республикасынын банк-резидент эместери үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

8) кардарлар үчүн чет өлкө валютасында эсептер боюнча жана кардардын атынан чет өлкө валютасын сатып алуу (алмашуу) боюнча операцияларды ишке ашыруу - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

9) баалуу металлдар (банктагы күмүш, алтын, платина жана жогоруда аталган, жогору сапат белгилерине ээ металлдардан монеталар) менен операцияларды жүргүзүү - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

10) электрондук акча чыгаруу - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып;   

11) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана ушул процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына берүү - МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып.   

Мөөнөтү келип жетпеген келишимдер болгон учурда, МФКга кайра катталган коммерциялык банк микрокаржылоо боюнча мыйзамдарда уруксат берилген ишине каршы келбегендей негизде, бул келишимдер боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга же бул келишимдердин аракетин мөөнөтүнөн мурда токтотууга милдеттүү.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

13-глава. Лицензияны (кошумча лицензияны) берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер   

140. Улуттук банк төмөндө келтирилген себептердин биринин негизинде лицензияны (кошумча лицензияны) берүүдөн баш тартышы мүмкүн:   

1) лицензияны (кошумча лицензияны)/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу алуу үчүн берилген уюштуруу же башка документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе;   

2) ушул Жободо каралган же ушул Жобонун 15-1-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан талап кылынган документтер суроо-талап (суроо-талаптын электрондук версиясы) келип түшкөн күңдөн тартып 10 (он) жумуш күн ичинде толук көлөмдө берилбесе. Мындай кемчиликтер четтетилгенден кийин документтер жалпы негизде каралат;  

3) эгерде, Улуттук банк мамлекеттик каттоого/кайра каттоого макулдук берген учурдан тартып, анын ичинде коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодо өтүнүч ээсинин финансылык жана укуктук абалында, лицензия (кошумча лицензия) берүүдөн/лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан баш тартуу үчүн негиз болгон өзгөрүүлөр орун алган (анын ичинде финансылык абалынын начарлоо тенденциясы байкалган) учурда;   

4) МФКнын, ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбесе;   

5) уюштуруучулар (акционерлер) ушул Жобонун 2-главасында белгиленген талаптарга ылайык келбесе;   

6) минималдуу уставдык капитал өлчөмү, түзүмү, топтоо булактары Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбесе;   

7) уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү төлөнбөсө;   

8) лицензия (кошумча лицензия)/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу алуу үчүн сунушталган документтерде такталбаган маалыматтар камтылган болсо;   

9) лицензия алуу үчүн мамлекеттик алым төлөнбөсө;   

10) соттун уюштуруучуларга/катышуучуларга (акционерлерге) карата ишкердиктин бул түрү алектенүүгө тыюу салган чечими же соттун бир же бардык уюштуруучуларды/катышуучуларды (акционерлерди) экономикалык жана/же кызматтык кылмыштуулукка күнөөкөр деп тааныган чечими болсо;   

11) кредиторлордун - финансы-кредит уюмдардын кат жүзүндө макулдугу болбосо (МФКнын операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган МФКга кайра өзгөртүп түзүлүшүндө жана МФКнын уставдык капиталынын өлчөмүнүн азаюусунда);   

12) лицензия (кошумча лицензия)/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) алуу үчүн, анын ичинде коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодо ушул Жобонун талаптары аткарылбаса;  

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

141. Улуттук банк МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МФКнын, МКК/МКА/КС/коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу адамына лицензия берүүдөн/лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан баш тартуу негиздери тууралуу мындай чечим кабыл алынган учурдан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде кат жүзүндө билдирет.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

14-глава. МФКны кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу   

142. МФК анын акционерлеринин чечими же болбосо Улуттук банктын чечими боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кайра өзгөртүп түзүлүшү (бириктирүү, кошуу, бөлүү, ажыратуу, өзгөртүп түзүү) мүмкүн.   

Жаңы юридикалык жакты түзүү менен МФКны кайра уюштуруу учурунда, Улуттук банк МФКга жаңы лицензия берүү маселесин карайт. Мында, алардын негизинде кайра өзгөртүп түзүлгөн МФКлар иш алып барган лицензиялар эске алынат.   

Бул жободо МФКларды мажбурлап өзгөртүп түзүү жол-жобосу каралбайт.   

МФКларды кайра өзгөртүп түзүү иши Улуттук банк менен алдын ала макулдашылгандан кийин башталышы мүмкүн. МФК Улуттук банкка тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 (он) жумуш күн ичинде кайра өзгөртүп түзүү ишин баштоо ниетин билдирет.   

МФКны кайра өзгөртүп түзүү Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына, ушул жобого жана кайра өзгөртүп түзүлүүчү МФКнын уюштуруу документтерине ылайык жүзөгө ашырылат   

МФКны кайра өзгөртүп түзүүнү макулдашууда Улуттук банк чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон маалыматты жаңы түзүлгөн МФК үчүн белгиленген тартипте сыяктуу эле кошумча түрдө да талап кылууга укуктуу. МФКны кайра өзгөртүп түзүүдө документтерди карап чыгуу жаңыдан түзүлгөн МФК үчүн белгиленген тартипте жүргүзүлүшү мүмкүн.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-1. МФКны бириктирүү, кошуу, бөлүү, ажыратуу формасында кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу үчүн МФК төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш:   

- кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу кайра каттоого макулдук алуу үчүн өтүнүч кат;   

- МФКлардын акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилген кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө келишим (бириктирүү, кошуу формасында кайра өзгөртүп түзүү);   

- кайра өзгөртүп түзүүгө экономикалык негиздеме берүү;   

- кайра өзгөртүп түзүлгөн ар бир МФКнын жалпы жыйынында толтурулган протокол, анда кайра өзгөртүп түзүү, кайра өзгөртүп түзүүнүн натыйжасында МФКнын уставынын долбоорун бекитүү, МФКнын директорлор кеңешин, башкармасын шайлоо жөнүндө чечим камтылат;   

- ар бир кайра өзгөртүп түзүлгөн МФКнын өтүп жаткан айдын бирине карата бухгалтердик баланстары;   

- аудитордук корутундусу менен акыркы отчеттук жыл үчүн ар бир кайра өзгөртүп түзүлгөн МФКнын финансылык отчеттору;   

- ар бир кайра өзгөртүп түзүлгөн МФКнын уюштуруу түзүмүнүн болжолдуу схемасы;   

- ар бир кайра өзгөртүлүп түзүлгөн МФКнын активдеринин, милдеттенмелеринин жана капиталынын болжолдуу түзүмү;   

- ар бир кайра өзгөртүлүп түзүлгөн МФКнын уюмдардын экономикалык ченемдеринин болжолдуу маанилери;   

- кредиторлордун коомго карата тиешелүү милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда токтотуу же аткаруу, алардын талаптарын канааттандырууга тиешелүү талаптардын аткарылышы мүмкүндүгү боюнча маалыматтарды;   

- ар бир кайра өзгөртүлүп түзүлгөн МФКнын жакынкы үч жылга каралган бизнес-планы (эки нускада түзүлгөн), ушул Жобого карата 6-тиркеменин талаптарын эске алуу менен түзүлгөн;   

- кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилген бөлүү балансы (бөлүү, ажыратуу формасында кайра өзгөртүп түзүүдө);   

- ар бир кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилген өткөрүп берүү актылары (бириктирүү, кошуу формасында кайра өзгөртүп түзүүдө).  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-2. Кайра өзгөртүп түзүү келишиминде төмөнкү маселелер эске алынууга тийиш:   

а) кайра өзгөртүп түзүү тартиби жана шарттары;   

б) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын акцияларын конвертациялоо тартиби;   

в) кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын бардык акцияларына ээлик кылуучулардын укуктары;   

г) акционерлердин жалпы жыйынында катышуу укугуна ээ, кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын акционерлеринин тизмеси 5-тиркемесине ылайык электрондук формада жана директорлор кеңешинин төрагасы тарабынан кол коюлган кагаз жүзүндө - ар бири эки түп нускада;   

д) кайра өзгөртүп түзүлгөн МФКнын өткөрүп берүү актысына ылайык кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон ар бир МФКнын кредиторлору алдында бардык милдеттенмелерге жана карызгерлерине карата талаптарга укугу өткөндүгү жөнүндө жобо.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-3. Кайра өзгөртүп түзүү процессинде катышкан ар бир МФКнын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын кеминде 2/3 ээлик кылган акционерлери аны кабыл алууга добуш беришсе келишим долбоору бекитилген катары эсептелинет.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-4. Кайра өзгөртүп түзүүгө экономикалык негиздеме берүүдө кайра өзгөртүп түзүү процессин ишке ашырууга МФКга түрткү берген таасирлер, ошондой эле кайра өзгөртүп түзүү максаты ачык жана так чагылдырылууга тийиш.   

Мындан тышкары, негиздемеде кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын финансылык абалына толук талдап-иликтөө камтылууга тийиш.   

Негиздемеде МФКнын микрокаржылоо секторундагы ролу жана орду, алардын артыкчылыктуу жана алгылыксыз жактары, кайра өзгөртүлүп түзүлгөн МФКнын негизги иш багыттары, ишке ашыруу болжолдонгон финансылык операциялары сыяктуу маселелер чагылдырылышы зарыл.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-5. Ар бир МФКнын акционерлеринин жалпы жыйынында кайра өзгөртүп түзүү чечими кабыл алынган күндөн тартып бир ай ичинде МФКлар өз кредиторлоруна кабыл алынган чечим жөнүндө жазуу жүзүндө билдирет.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-6. Улуттук банк өтүнүч катты жана жобонун 142-1 жана 142-15-пункттарында келтирилген документтерди алгандан кийинки 30 (отуз) жумуш күнү ичинде, бириктирүү, кошуу, бөлүүөзгөртүп түзүү түрүндө кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоого макулдук берүү жөнүндө чечим кабыл алат же себептерин көрсөтүү менен четке кагуу боюнча чечим кабыл алат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-7. Улуттук банк өтүнүч катты жана жобонун 142-1 жана 142-14-пункттарында келтирилген документтерди алгандан кийинки 2 (эки) ай ичинде, бириктирүү, кошуу, бөлүүөзгөртүп түзүү түрүндө кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоого макулдук берүү жөнүндө чечим кабыл алат же себептерин көрсөтүү менен четке кагуу боюнча чечим кабыл алат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-8. МФКны кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берүү чечими Улуттук банктын банктык көзөмөл жана лицензиялоо боюнча маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү/областтык башкармалыктын начальниги/өкүлчүлүктүн директору тарабынан кабыл алынат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-9. МФКларды кайра өзгөртүп түзүү процесси МФКлар мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып аяктаган катары эсептелет.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-10. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча МФКларды кайра өзгөртүп түзүү өтүнүчүн четке кагышы мүмкүн:   

а) МФКны кайра өзгөртүп түзүүдө финансылык кызматтардан керектөөчүлөрдүн таламына коркунуч жаратышы мүмкүн болсо;   

б) жаңы МФКнын финансылык абалы кайра өзгөртүп түзүлүүгө тийиш болгон МФКнын аманатчыларынын таламдарына кыйла коркунучтарды жаратса;   

в) кайра өзгөртүп түзүүгө уруксат алуу үчүн Улуттук банкка сунушталган документтерде анык эмес маалыматтар табылса;   

г) кайра өзгөртүп түзүү процессинде түзүлгөн МФК айрым банк операцияларын ишке ашыруу укугуна лицензияларды алуу үчүн зарыл талаптарды аткарбаса.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-11. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жаңы МФК мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде кайра өзгөртүп түзүү процессине катышкан МФК (кошулуу, бириктирүү, бөлүнүү) Улуттук банкка банк операцияларын жүргүзүүгө лицензиясын өткөрүп, анын ордуна жаңы МФКга берилүүчү лицензияны алышат, ал эми өзүнчө бөлүнүү формасында кайра өзгөртүлүп түзүлүүдө лицензия жаңы МФКга гана берилет. Жаңы лицензияны берүүдө алардын негизинде кайра өзгөртүп түзүлгөн МФК иш алып барган лицензияларга (белгиленген чектөөлөрдү кошо алганда) көңүл бурулат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-12. Кайра өзгөртүп түзүлгөн МФК Улуттук банк тарабынан белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды аткарууга тийиш.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-13. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча реестрге кайра өзгөртүлүп түзүлгөн МФКнын иши токтотулгандыгы (укугу өткөндөрдү жана кайра өзгөртүп түзүү формасын көрсөтүү менен) жана айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырууга жаңы лицензияларды берүү жөнүндө маалыматтар жазылат.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-14. Бөлүнүп чыгуу түрүндө кайра уюштурулганда, иш алып барып жаткан МФК жаңыдан түзүлгөн МФК болуп саналбайт жана банк операцияларын жүргүзүү укугуна мурда берилген лицензиянын негизинде иш алып барат. Кайра өзгөртүп түзүүнүн натыйжасында бөлүнүү формасында түзүлгөн МФКны кайра каттоого байланыштуу макулдук алуу үчүн/банктык операцияларды ишке ашыруу укугуна лицензия алуу үчүн 142-1-пунктта көрсөтүлгөн документтерге кошумча, МФК Улуттук банкка ушул Жобонун 3, 4, 5 жана 6-главаларында каралган документтерди берет.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-15. Өзгөртүп түзүү формасында кайра уюштурууга макулдук алуу үчүн МФК Улуттук банкка ушул Эрежелердин 8-главасына ылайык документтерди берүүгө милдеттүү.   

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

142-16. МФКны кайра өзгөртүп түзүүдө кызмат адамдарын макулдашуу ушул Жобонун 3-главасынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.   

Бириктирүү формасында кайра өзгөртүп түзүү учурунда бириктирилип жаткан МФКнын кызмат адамдары гана Улуттук банк менен макулдашылат.   

Кошулуу формасында кайра уюштурууда Улуттук банк менен ушул Жобонун 3-главасына ылайык макулдашылууга тийиш болгон, кайра өзгөртүп түзүлгөн МФКнын бардык кызмат адамдары макулдашылат.   

Бөлүү жана ажыратуу формасында кайра уюштурууда жаңыдан түзүлгөн МФКнын гана макулдашылууга тийиш болгон кызмат адамдары ушул Жобонун 3-главасына ылайык Улуттук банк тарабынан макулдашылат.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

143. МФК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн. Мында МФК лицензиясынын түп нускасын өз эрки боюнча жоюлгандыгы жөнүндө чечим кабыл алгандан кийинки 3 (үч) күн аралыгында Улуттук банкка тапшырууга жана жоюу жөнүндө чечим кабыл алгандан тартып лицензияда (кошумча лицензияда) каралган операцияларды жүзөгө ашырууну токтотууга тийиш.   

144. Аманатчылар жана кредиторлор Улуттук банкка МФКны ыктыярдуу тартипте жоюуга нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугун берген учурларды эске албаганда, МФК аманатчылар жана кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит уюмдарынын алдындагы милдеттенмелерин аткарбаса, ыктыярдуу тартипте жоюлуу чечимин кабыл алуусуна жол берилбейт  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

145. МФКны жоюу, анын ичинде Улуттук банк тарабынан лицензияны кайтарып алуу учурунда милдеттери анын уюштуруучуларына (акционерлерине) же микрофинансылык уюмдун уставы менен ыйгарым укук чегерилген башкаруу органына жүктөлөт, мында төмөнкү учурлар эске алынбайт:  

- депозиттерди тартуу укугу менен микрофинансылык компанияны мажбурлап жоюу иши Кыргыз Республикасынын "Банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат;  

- депозиттерди тартпаган микрофинансылык компания төлөөгө жөндөмсүз (банкрот) абалында калган шартта, ал Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамына ылайык жоюлууга дуушар болот.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА), 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

15-глава. Улуттук банктын чечимдерине даттануу менен кайрылуу тартиби   

(Глава КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

146. Улуттук банк тарабынан ушул жобонун алкагында кабыл алынган чечимдерге өтүнүч ээлери жана/же аларга карата чечим кабыл алынган же кабыл алынган чечимдер алардын кызыкчылыгына зыян келтирген башка кызыкдар адамдар Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык, анын ичинде сотко чейин даттануу тартибин сактоо менен кайрылышы мүмкүн.  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомунун редакциясына ылайык)  

   

   

   

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  1-тиркеме  

Сүрөт үчүн орун  

АНКЕТА  

(МФКнын кызмат адамы тарабынан толтурулат)  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-11-(НПА), 2018-жылдын 17-октябрындагы № 2018-П-33/43-4-(НФКО), 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-5-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

1. Аты-жөнү ______________________________________________________________________  

2. Анкета эмнеге байланыштуу толтурулуп жаткандыгын астын сызып белгилеңиз:   

1) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 2) Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 3) Шариат кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 4) Шариат кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 5) Башкарманын төрагасынын кызмат ордуна дайындоо; 6) Башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна дайындоо; 7) башкы бухгалтердин кызмат ордуна дайындоо; 8) 8.1. кредиттик бөлүмдүн, 8.2. ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн, 8.3. активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, 8.4. ички аудит кызматынын, 8.5. "ислам терезесинин", 8.6. террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн (комплаенс-офицери) - жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо.   

   

   

   

   

3  

МФКга сунушталган позицияны көрсөткүлө:  

МФКнын аталышы:  

   

4  

Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөртсөңүз:  (мурдагы аты-жөнүңүз)  

Качан:  

Эмне себептен улам:  

5  

Туулган жылы:  

Туулган жери:  

6  

Паспорт  

Сериясы:  

Номери:  

   

   

Ким тарабынан берилген:  

Берилген күнү:  

7  

Жарандыгыңыз:  (Кандай негизде алынгандыгын көрсөткүлө: туулган жери боюнча, никеге тургандан кийин, башка жагдайлар боюнча - түшүндүрмө берүү)  __________________________________________________________________  

8  

Үй дареги:  (документтер боюнча)  Тел.: (   ) _________  

Айкын жашаган жери:  Тел.: (   ) _________  

9  

Төмөнкү тармактар жөнүндө билиминин бар экендиги тууралуу маалымат:  

Ооба/Жок  

   

- микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банк мыйзамдары;  

____  

   

- корпоративдик тескөө;  

____  

   

- тобокелдиктерди тескөө;  

____  

   

- кредиттик иш;  

____  

   

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулукту жүргүзүү;  

____  

   

- ликвиддүүлүктү тескөө;  

____  

   

- аудитордук иш жөнүндө мыйзам жана аудиттин эл аралык стандарттары;  

____  

   

- ислам банк иши жана каржылоо принциптери, анын ичинде AOIFI тарабынан белгиленген Шариат стандарттары;  

____  

   

- ислам финансы кызматтарынын кеңешинин стандарттары жана (IFSB);  

____  

   

- AAOIFI тарабынан белгиленген бухгалтердик эсепке алуу жана аудит стандарттары  

____  

10  

Негизги иш орду:  

Ээлеген кызмат орду:  

11  

Кызматтык дареги:  

Телефону:  (   ) ________  

Факсы:  (   ) ________  

12. Билими ___________________________________________________________________________  

(жогорку, толук эмес жогорку, бакалавр, магистр, орто атайын, орто)  

Окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан орду  

Факультети жана бөлүмү  

Тапшырган жана аяктаган жылы  

Алган дипломуна ылайык адистиги  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ар кандай окуу борборлорунда өткөрүлгөн курстардан окугандыгы.  

Семинардын же курстун темасы  

Семинарды уюштуруучу  

Өткөн жери  

Өткөн күнү  

Сертификаттын болушу  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

13. Эмгек жолу башталгандан тартып, аткарылган иштер:   

Ишке кирген күнү  

Иштен бошогон күнү  

Ээлеген кызматы  

Мекеменин аталышы, жайгашкан орду, иш берүүчүнүн аты-жөнү  

Иштен бошогондугунун себеби  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

14. Кимден сунуштама берилген:   

1. Аты-жөнү ___________________________________________________________________   

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ___________________________________________   

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почтасы ______________________________________________   

1. Аты-жөнү ___________________________________________________________________   

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ___________________________________________   

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почтасы ______________________________________________   

*Сунуш-көрсөтмөлөр талапкер менен мурда иштеген же ал менен ишкердикти жүргүзгөн адамдар тарабынан сунушталат. Сунуш-көрсөтмөдө талапкердин аты-жөнү, иштеген орду, кызматы, телефону, факсы, электрондук дареги жана жашаган жеринин дареги көрсөтүлүүгө тийиш. Мында төмөнкүлөргө сунуш-көрсөтмө берүүгө жол берилбейт:   

1) Улуттук банктын кызматкерлери;   

2) кайсы болбосун туугандары;   

3) талапкерди сунуштаган МФКнын жетекчилери жана кызматкерлери.   

Сунуштап жаткан адамдын колтамгасынын аныктыгы анын иштеген жеринен же нотариалдык жактан тастыкталууга тийиш.  

15. Акыркы он жыл ичинде кайсы өлкө болбосун Сиз уюштуруучусу, акционери, жетекчиси болгон компанияларды көрсөтүңүз (Сиз жетекчилигине шайланган же дайындалган МФКны кошо алганда):   

Компаниянын аталышы, жайгашкан жери  

Компаниянын ишинин негизги түрлөрү  

Сиз ээлик кылган акциялардын саны  

Ээлик кылган суммасы сом менен  

Компаниянын уставдык капиталындагы үлүшү, %да  

Компаниянын жетекчиси  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

16. Кайсы бир өлкөдө, качандыр бир убакта Сизге же Сиз орчундуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо башка кызмат адамы болгон компанияга карата төмөнкү чаралар колдонулганбы:   

- банктык мыйзам чөйрөсүндө бузууларга, жорукка жана кылмышка жол бергендиги тууралуу айыптоо болгонбу (ооба/жок)  

______________________________________________________________________________________  

- тартиптик жаза чаралары көрүлгөнбү (ооба/жок) ___________________________________________  

Эгерде, "ооба" деген жооп берилсе - укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган тартип жаза чарасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз: ________________________________________.  

______________________________________________________________________________________  

17. Сиз же 15-пунктта көрсөтүлгөн компаниялардын бири анда кызмат ордуна талапкер болгон МФК менен жалпы кызыкчылыкка ээсизби? "Ооба" деген жооп берилген шартта кеңири түшүндүрмө бериңиз:   

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

18) Соттолгонсузбу? "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз ага ылайык соттолгон Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин (анын ичинде жоюлган сот жазасы тууралуу, жоюлган күнүн) көрсөтүү менен ал боюнча түшүндүрмө бериңиз.   

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык жоопко тартылган болсоңуз көрсөтүңүз. "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз ага ылайык соттолгон Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз   

_______________________________________________________________________________________  

19. Сиз жетекчиси, кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, Башкарманын мүчөсү, башкы бухгалтери/финансылык менеджери) же орчундуу катышуучусу болгон (акциялардын 10 (он) же андан ашык пайызына ээлик кылган), мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны атап көрсөтүңүз:  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Сиз жетекчиси, кызмат адамы же орчундуу катышуучусу болгон, мажбурлап банкрот кылуу, жоюуга байланыштуу шарттар коюлган компаниядагы Сиздин ролуңузга жана жоопкерчилик чөйрөңүзгө кеңири негиздеме бериңиз   

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

20. Кимдир бирөөгө ссудалык карызыңыз (башка милдеттенмелериңиз) болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз:   

Кредитордун аталышы  

Берилген күнү  

Насыянын суммасы, миң сом менен  

Пайыздык чен  

Насыянын максаты  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Күрөө жөнүндө маалымат жана анын суммасы  

Төлөө мөөнөттөрү  

Насыя боюнча карыз калдыгы, миң сом менен  

Пайыздар боюнча карыз калдыгы, миң сом менен  

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз (негизги сумма, пайыздар)  

   

   

   

   

   

21. Сиз кайсыл болбосун финансы-кредит уюмунун алдында жеке өзүңүз алган кредит боюнча, ошондой эле Сиз гарант, кепил болгон кредит боюнча карызды төлөй албай калган учурлар болгонбу? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз: ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

22. Азыркы учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүү ишине катышыңыз барбы? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз: ___________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________   

23. Төмөнкүлөр боюнча маалымат бериңиз:   

1. "__" ____________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер тууралуу жеке отчет.   

1-таблица  

   

Активдер  

Сумма (сом менен/чет өлкө жарандары үчүн - АКШ доллары менен)  

1  

Нак акча  

   

2  

финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар  

   

3  

Компаниядагы инвестициялар (ушул анкетанын 15-пунктунун таблицасы)   

   

4  

Баалуу кагаздар   

   

5  

Кыймылсыз мүлк, анын ичинде күрөөдө тургандары же арест коюлгандар  

   

6  

Дебитордук карыз, анын ичинде насыяга берилген каражаттар  

   

7  

Башка активдер  

   

8  

Бардыгы болуп активдер  

   

9  

Милдеттенмелер  

   

10  

Кредиттер боюнча карыз   

   

11  

Кредитордук карыз  

   

12  

Башка милдеттенмелер  

   

13  

Бардыгы болуп милдеттенмелер  

   

14  

Таза наркы (активдер-милдеттенмелер)  

   

15  

Берилген жеке гарантиялар  

   

   

2-таблица  

   

Киреше булактары  

Өткөн жыл  20__-жыл  

Өтүп жаткан жыл (күтүлүүчү сумма)  20__-жыл  

1  

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (сыйлыктарды кошо алганда)  

   

   

2  

Дивиденддер  

   

   

3  

Пайыздар  

   

   

4  

Башка кирешелер  

   

   

5  

Бардыгы болуп  

   

   

6  

Чыгашалар  

   

   

7  

Чыгашалар (жеке, керектөөгө)  

   

   

8  

Кредиттер боюнча төлөөлөр  негизги сумма  пайыздар  

   

   

9  

Башка чыгашалар (көрсөтүңүз)  

   

   

10  

Бардыгы болуп чыгашалар  

   

   

11  

Таза киреше (чыгаша)  

   

   

24. Үй-бүлөлүк абалы _____________________________________________________________  

16 жаштан ашкан жакын туугандарыңызды атап көрсөтүңүз (ата-энеңиз, балдарыңыз, жубайыңыз, бир туугандарыңыз):   

Аты-жөнү  

Туугандык катышы  

Туулган күнү жана жери  

Иштеген жери, кызмат орду  

Үй дареги, телефон номери  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

25. Анын кызмат ордуна талапкер болгон МФК менен Сизди кандай кызыкчылык байланыштырып тургандыгы тууралуу толук маалымат бериңиз (3-эскертүүнү караңыз). Ошондой эле, Сиз өзүңүздү кызмат ордуна макулдашуу учурунда кароо үчүн маанилүү деп эсептеген башка маалыматты көрсөтүү зарыл   

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Мен, ______________________________________________________________________________________,   

аты-жөнү  

жогоруда анкетада келтирилген маалыматтар анык жана толук экендигин жана алар анкетада көрсөтүлгөн суроолор менин билимиме жана анкетада көрсөтүлгөн суроолор боюнча маалыматка ылайык берилгендигин тастыктаймын. Мен атайылап бурмалоолорго жана жашырып жабууларга жол берген учурда, алар сунушталып жаткан кызмат ордуна макулдашуудан баш тартылууга негиз катары кызмат кылышы жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн экендигин мойнума аламын.  

   

_______________-жылдын "___"  

   

____________________________  

күнү  

   

кол тамгасы  

   

Эскертүү:   

1) Анкетанын ар бир бетине кол коюлууга тийиш;   

2) Анкетадагы оңдоолор "оңдоо анык" деген сөздөр жана талапкердин кол тамгасы менен тастыкталат;   

3) МФКнын акционерлери, кызмат адамдары менен байланыштуулугу көрсөтүлсүн  

(*) (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/14 токтомуна ылайык күчүн жоготту)  

   

   

   

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  2-тиркеме  

   

   

   

Кыргыз Республикасынын  Улуттук банкынын  Төрагасына  

Лицензия берүү жөнүндө  

ӨТҮНҮЧ КАТТЫН ҮЛГҮСҮ  

"_____________________________________________________________"  

(МФКнын толук аталышы)  

(ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган) түзүү үчүн банктык операцияларды жүзөгө ашырууга төмөнкү реквизиттери менен лицензия берүүнү өтүнөбүз:  

1. Аталышы.  

2. Толук дареги.  

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү.  

Ыйгарым укуктуу адамдын дареги  

Телефону _____________________________ Факсы _____________________________   

4. Уюмдун түрү (түптөлүү ыкмасы боюнча):  

Жабык акционердик коом;  

Ачык акционердик коом.  

5. Холдинг компаниясы менен байланышы (ооба, жок)  

Эгерде болгон болсо, анда холдинг компаниясынын аталышы.  

6. Капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмү:   

- акционердик капитал (номиналдык);  

- акциянын номиналдык наркы;  

- акциялардын саны.  

Уюштуруучулар берилип жаткан маалыматтардын аныктыгына толугу менен жоопкерчилик тартат.   

Уюштуруу документтери _____ барактан турат, ар бир баракка кол коюлат.  

Уюштуруучулар: аты-жөнү, кол тамгасы, күнү, мөөрү  

Дареги, телефону, факсы   

1.   

2.   

3.   

(Эгер уюштуруучу - юридикалык жак болсо, анда юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлүп, жетекчинин кол тамгасы коюлат жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт).  

   

   

   

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  3-тиркеме  

МФКны түзүү жөнүндө уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин  

ТИЗМЕСИ  

1. Толук жана кыскартылган аталышы.  

2. Түзүү максаты.  

3. Уюштуруу-укуктук формасы жөнүндө маалымат.  

4. Уставдык капитал жөнүндө маалымат.  

5. МФКнын уюштуруучуларынын-акционерлеринин укуктары жана милдеттери.  

6. Акциялар жөнүндө маалымат.  

7. Башкаруу органдары тууралуу маалымат (Башкарма, Директорлор кеңеши, Шариат кеңеши), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби.  

8. Кайра уюштуруу жана жоюу тартиби.  

9. Мыйзамдарда каралган башка маселелер.  

   

   

   

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  4-тиркеме  

МФКнын уставында чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин  

ТИЗМЕСИ  

1. Уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен МФКнын толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде).  

2. МФКны түзүү максаттары, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамынын 2-беренесинде белгиленген максаттарына жетишүү маселелерин жөнгө салган жоболор.  

3. МФК тарабынан жүзөгө ашырылуучу операциялар.   

4. МФКнын уставдык капиталы жөнүндө маалымат.   

5. МФКнын акциялары тууралуу маалымат.   

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери.   

7. МФК тарабынан акцияларды жайгаштыруу.   

8. Акционерлер тарабынан акциялардын ээликтен ажыратылышы.   

9. Акционерлердин реестри жана акционерлерди каттоо тартиби.   

10. Пайданы бөлүштүрүү.   

11. Кардарлардын таламдарын камсыз кылуу.   

12. МФКны эсепке алуу жана отчеттуулук.   

13. МФКнын башкаруу органдары (Директорлор кеңеши, Шариат кеңеши, Башкарма), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби.   

14. МФКнын финансылык-чарбалык ишине контролдук.   

15. Туунду ишканалары, филиалдары жана өкүлчүлүктөрү тууралуу маалыматтар.   

16. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби.   

17. МФКны кайра уюштуруу жана жоюу тартиби.   

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.   

   

   

   

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  5-тиркеме  

Уюштуруучулардын (акционерлердин)  

ТИЗМЕСИ  

____________________________________________________________  

(МФКнын аталышы)  

№  

Юридикалык жактар үчүн  

Почта индекси, дареги, телефону, факсы  

Уюштуруучунун төлөө реквизиттери, эсеп № жана эсеп ачылган финансы-кредит уюмунун аталышы  

Жарыяланган уставдык капитал  

20__-жылдын _______ карата төлөнгөн  

Юридикалык жактын толук аталышы  

Юридикалык жактын уюштуруучусунун (акционеринин) аты-жөнү  

Үлүшү  миң сом  

Уставдык капиталда катышуу үлүшү  (% менен)  

Миң сом менен салынган  

Уставдык капиталдагы катышуу үлүшү  (% менен)  

Жеке адамдар үчүн  

Паспортуна тиешелүү маалыматтар  

Аты-жөнү  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

   

Жыйынтыгы  

   

   

   

   

   

   

   

Директорлор кеңешинин төрагасы (кол тамгасы) аты-жөнү.  

Мөөр (жаңы түзүлүп жаткан МФК үчүн - андан Директорлор кеңешинин төрагасы дайындалган юридикалык жактын мөөрү; иштеп турган МФК үчүн - анын мөөрү).  

   

   

   

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  6-тиркеме  

Бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин  

ТИЗМЕСИ  

(КР Улуттук банк башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2019-жылдын 21-августундагы № 2019-П-33/43-8-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)  

1. Киришүү бөлүгү  

1) МФКнын аталышын, жайгашкан жерин көрсөткүлө;   

2) ыйгарым укуктуу адамды, анын дарегин, телефон номерин көрсөткүлө.   

2. МФКнын иш чөйрөсүн чагылдыруу   

1) МФКга иш жүргүзүүгө туура келген рыноктун болжолдонуп жаткан аймагын көрсөткүлө.   

2) сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап жана кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), депозиттик кызмат көрсөтүүлөргө, ошондой эле түзүлүп жаткан МФК үчүн артыкчылыктуу болгон башка операциялардын жүзөгө ашырылышына көңүл бургула. "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамынын 2-беренесинде белгиленген максатка жетишүү маселелерин жөнгө салууну камтыган жоболорду көрсөткүлө;   

3) жаңы МФКнын Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн, Шариат кеңешинин мүчөлөрүн, Башкармасынын төрагасын жана мүчөлөрүн көрсөткүлө.   

Жүгүртүүгө чыгарылып жаткан акцияларынын саны беш же андан көп пайызды түзгөн акционерлерди, алар тарабынан сатылып алынышы болжолдонуп жаткан акциялардын пайыздык катышты көрсөткүлө.    

3. Жетекчилик жана башкаруу   

1) МФКнын аталышын жана башкарманын жана кызмат адамдарынын милдеттеринин чөйрөсүн көрсөткүлө, кадрларды тартуу планын жана кадр саясатын жүргүзүүсүн чагылдыргыла;   

2) кызмат адамдардын сунуш кылынып жаткан талапкерлигин, ошондой эле кандай сапаттарга ээ болууга тийиш экендигин талкуулагыла. Сунуш кылынып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо же сунуш кылынган рынок чөйрөсүн тейлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн алардын иш тажрыйбаларынын маңызын жана деңгээлин чагылдырып көрсөткүлө;    

3) таламдардын каршы келип калуусун талкууга алгыла;   

4) микрокредиттөө кызматтары боюнча МФК келишүүгө ниеттенип жаткан кандай болбосун келишимди чагылдырып көрсөткүлө.   

4. МФКнын ишин талдап-иликтөө   

1) МФК тейлөөгө тийиш болгон рынокту талдап иликтеп көргүлө, алынуучу кирешелери жана башка экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өлчөмүн чагылдыргыла. Рынокко каралып жаткан өзгөртүүлөрдү, ошол өзгөрүүлөргө таасирин тийгизген факторлорду жана алардын түзүлүп жаткан МФКга таасирин камтыгыла. Сиз тейлей турган рыноктордун ортосундагы айырмаларды, мисалы, депозиттик жана кредиттик рыноктун ортосундагы айырмачылыктарды чагылдырып көрсөткүлө;    

2) атаандаштыкка иликтөөлөрдү жүргүзгүлө. Тейлөөнүн рыноктук чөйрөсүнүн чегиндеги атаандаштарды, тышкары турган жана тейленүүчү рынокторго таасирин тийгизиши мүмкүн болгон атаандаштыктарды, ошондой эле кайсы болбосун потенциалдуу атаандаштыкты атап көрсөткүлө.   

Рыноктук стратегиялардын, ошондой эле таасирдин рыноктук акциялардын наркына жана бааларга карата салыштырмалуу таасир этүү деңгээлине карата, күтүлүп жаткан натыйжаларга талдап-иликтөөлөрдү келтиргиле;   

3) ар бир рыноктон (депозиттик/кредиттик) үлүштү алуу максатында тандалып алынган стратегияны түшүндүрүп бергиле жана күтүлүп жаткан натыйжаларды көрсөткүлө;   

4) МФКнын ишинде орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана тобокелдиктерди тескөө стратегиясын чагылдыргыла.   

5. Пландар жана максаттар   

1) рынокту талдап-иликтөөдө жана жаңы МФК үчүн пландарды жана максаттарды иштеп чыгууда пайдаланылуучу, пландаштыруунун башкы объектилерин карап чыккыла. Мында, жок дегенде: рыноктун өсүшү, пайыздык чендерди, фонддордун наркын жана атаандаштыкты камтуу зарыл;   

2) террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарынын сакталышына багытталган, ички контролдук механизмин сүрөттөп бергиле;   

3) кадрларды тартуу жана кадр саясатын жүргүзүү планын сүрөттөп бергиле;   

4) МФК кардарларын тартуу кандайча болжолдонот.   

6. Активдердин жана пассивдердин түзүмү    

Болжолдонуп жаткан баланстык отчетто жана кирешелер боюнча отчетто активдердин жана пассивдердин өзгөрүүсү, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмү, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналга эмгек акылары чагылдырылууга тийиш жана ал жогоруда кароого алынган билдирмелердин, рынокту жана анын стратегиясын талдап-иликтөөлөрдүн бөлүгү катары көрсөтүлүүгө тийиш болгон пландаштыруу объектилерине негизденүүсү зарыл. Мындан ары прогноздоолордун формалары келтирилет.   

Жаңы МФКны көз карандысыз тышкы аудит менен камсыз кылууга тиешелүү уюштуруучулардын пландарын талкууга алгыла. Лицензиялоо шарттарын аткаруу үчүн Улуттук банк, МФКдан көз карандысыз тышкы аудитордун кызматынан пайдаланууну талап кылышы мүмкүн.   

7. Капиталдаштыруу/өздүк капиталдын планы   

1) капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмүнө жетишүүдө пайдаланылуучу негиздерди талкуулагыла жана уюштуруучулар эмне үчүн сунуш кылынган сан рынок экономикасы шарттарына жетиштүү деп эсептей тургандыгын түшүндүргүлө. Уюштуруучулар рыноктук чөйрөдө натыйжалуу атаандашууга жеткиликтүү сандагы капиталды белгилөөсү жана пландаштырылып жаткан операцияларды тиешелүү деңгээлде колдоого алаары күтүлүүдө;  

2) капиталды баштапкы тартуу планын жана алгачкы үч жыл аралыгындагы өсүштү каржылоо планын талкуулагыла. Бул пландар МФКга Улуттук банк тарабынан белгиленген негизги ченемдерге ылайык келүүнү камсыз кыла тургандыгын түшүндүрүп бергиле;   

3) чыгарылып жаткан акциялардын санын жана алар кайсы класска тиешелүү экендигин, алардын номиналдык жана сатуу наркын талкуулагыла;   

4) активдерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча салмактанып алынышын эске алуу менен болжолдонуп жаткан капиталдын шайкештигине баа бергиле;   

5) МФКнын кредиттик саясатын, тобокелдик критерийлерине баа берүү механизмдерин сүрөттөп бергиле.  

   

   

   

"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата  7-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ   

Микрофинансылык компаниянын айрым банк операцияларын улуттук валютада жүргүзүү укугуна  

№ ________ ЛИЦЕНЗИЯ  

20___-жылдын "____" _____________  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

"___________________________________" (толук аталышы) микрофинансылык компаниясы Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн,   

МФКнын юридикалык дареги:   

________________________________________________________________________   

Кыскартылган аталышы: ___________________________________________________   

1. Бул лицензия төмөнкү айрым банк операцияларын жүзөгө ашырууга уруксат берет:   

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында кабыл алуу;   

3) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугуна ээ болуу (факторинг);   

4) банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу - микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле;   

5) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү.   

2. Айрым банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.   

Лицензия кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.   

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун берет.   

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт.   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)";  

Айрым банктык операцияларды улуттук валютада жүргүзүү укугуна  

20___-жылдын "____" __________ берилген № _______ лицензияга карата 20___-жылдын "___" ______________  

№ ______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ   

"____________________________________________" микрофинансылык компаниясы  

(толук аталышы)  

   

Банктык операциянын катар номери  

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок)  

Чектөөлөр күчүнө кирген күн  

Эскертүү  

1  

   

   

   

2  

   

   

   

3  

   

   

   

4  

   

   

   

5  

   

   

   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)  

   

   

   

"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата  8-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ   

Микрофинансылык компаниянын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна 20__-жылдын "___" ______________  

№ ________ ЛИЦЕНЗИЯ  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

"__________________________________________________________________________",   

(толук аталышы)  

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания,   

МФКнын юридикалык дареги:   

_____________________________________________________________________________   

Кыскартылган аталышы: _______________________________________________________   

Бул лицензия ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөнкү операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырууга уруксат берет:   

1. Төмөнкү бүтүмдөр боюнча каржылоо:   

1) "Мудараба";   

2) "Шарика/мушарака" жана "Кемүүчү мушарака";   

3) "Мурабаха";   

4) "Иджара" жана "Иджара мунтахийя биттамлик";   

5) "Кард" (микрокаржылоо берүү үчүн гана);   

6) "Салам".   

2. кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, аманаттарды "мудараба" бүтүмү боюнча жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;   

3. банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу - микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле;   

4. бир карыз алуучуга микрокаржылоонун максималдуу өлчөмүнүн микрокаржылоо (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү.   

Айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.   

Лицензия кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.   

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун берет.   

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт.   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна 20__-жылдын "____" ______________ берилген  

№ _______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ  

20__-жылдын "___" _______________   

"________________________________________________" микрофинансылык компаниясы  

(толук аталышы)  

   

Банктык операциянын катар номери  

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок)  

Чектөөлөр күчүнө кирген күн  

Эскертүү  

1  

   

   

   

2  

   

   

   

3  

   

   

   

4  

   

   

   

5  

   

   

   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)  

   

   

   

"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата  9-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ   

Микрофинансылык компаниянын айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна  

№ _______ ЛИЦЕНЗИЯ  

20__-жылдын "___" _______________  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

"________________________________________________" микрофинансылык компаниясы  

(толук аталышы)  

   

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн,   

МФКнын юридикалык дареги:______________________________________________   

Кыскартылган аталышы: __________________________________________________   

1. Бул лицензия төмөнкү айрым банк операцияларын жүзөгө ашырууга уруксат берет:   

1) камсыздалган жана камсыздалбаган микрокредиттерди берүү;   

2) кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, мөөнөттүү аманаттарды кайтарымдуулук шарттарында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;   

3) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрүндө аткаруусун талап кылуу укугуна ээ болуу (факторинг);   

4) банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу - микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле;   

5) бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү.   

2. Айрым банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.   

Лицензия кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.   

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун берет.   

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт.   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)  

Айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна  

20__-жылдын "__" ____________ берилген № ______ лицензияга карата 20__-жылдын "___" ______________  

№ ______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ   

"________________________________________________" микрофинансылык компаниясы (толук аталышы)   

Банктык операциянын катар номери  

Чектөөлөрдүн белгилениши (бар/жок)  

Чектөөлөр күчүнө кирген күн  

Эскертүү  

1  

   

   

   

2  

   

   

   

3  

   

   

   

4  

   

   

   

5  

   

   

   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)  

   

   

   

   

"Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобого карата  10-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ   

Микрофинансылык компаниянын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна  

20__-жылдын "__" __________  

№ _________ ЛИЦЕНЗИЯ  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 17-августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ) токтомунун редакциясына ылайык)  

"________________________________________________" микрофинансылык компаниясы  

(толук аталышы)  

   

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн,   

МФКнын юридикалык дареги:___________________________________________________   

Кыскартылган аталышы: ________________________________________________________   

Бул лицензия ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөнкү операцияларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырууга уруксат берет:   

1. Төмөнкү бүтүмдөр боюнча каржылоо:   

1) "Мудараба";   

2) "Шарика/мушарака" жана "Кемүүчү мушарака";   

3) "Мурабаха";   

4) "Иджара" жана "Иджара мунтахийя биттамлик";   

5) "Кард" (микрокаржылоо берүү үчүн гана);   

6) "Гарантиялар";   

7) "Салам".   

2. кардарлардын жыйымдарын топтоо максатында, аманаттарды "мудараба" бүтүмү боюнча жеке адамдардан жана юридикалык жактардан кабыл алуу;   

3. банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу - микрофинансылык компанияда кардарларга эсептерди ачуусуз эле;   

4. бир карыз алуучуга микрокаржылоонун максималдуу өлчөмүнүн микрокредит (лизинг) менен чогуу алгандагы ченеминен ашпаган өлчөмдө гарантияларды берүү.   

Айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.   

Лицензия кол коюлгандан тартып күчүнө кирет.   

Лицензия анда түздөн-түз чагылдырылган операцияларды жүзөгө ашыруу укугун берет.   

Лицензия ажыратылгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензиядан улам келип чыккан укуктар үчүнчү жактарга берилбейт.   

   

Мөөр   

   

Башкармалыктын начальниги/областтык башкармалыктын начальниги/  Улуттук банктын өкүлчүлүгүнүн директору  

_________________________  

____________________________________________________  

   

(кол тамгасы)  

(кызмат адамынын аты-жөнү)  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна 20__-жылдын "___" _____________ берилген  

№ _______ ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ  

20__-жылдын "___" _____________   

"________________________________________________" микрофинансылык компаниясы  

(толук аталышы)