Кайта келүү

  

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 

токтому менен 

бекитилген 

Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө 

НУСКОО 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2021-жылдын 24-ноябрындагы № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

1. Жалпы жоболор 

1.1. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

1.2. Аталган нускоодо пайдаланылуучу терминдер жана аныктамалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы N 420/21/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө" Жободо келтирилген терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет. 

1.3. Аталган нускоо төлөм документтеринин формаларын жана алардын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартибин аныктайт. Нускоо ошондой эле банктардын ички операцияларын эсепке алууга багытталган төлөм документтери үчүн минималдуу талаптарды аныктайт (мемориалдык ордер жана накталай төлөмдөргө билдирме). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

1.4. Төлөм документтери Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютадагы төлөмдөрдүн бардык түрлөрүн өткөрүү үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан пайдаланылат. 

1.5. Кагаз жүзүндөгү төлөм документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан бекитилген тартипте, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 2015-жылдын 18-декабрындагы № 33 токтому менен бекитилген "Башкаруу документтеринин мамлекеттик классификаторунда" камтылган бланкта таризделет. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

1.6. Төлөм документтеринин бланктары басмаканаларда же компьютерлерди пайдалануу менен даярдалып чыгарылат. 

2. Төлөм документтерин толтуруу боюнча талаптар 

2.1. Кагаз жүзүндөгү төлөм документтери төмөнкүчө толтурулат: 

а) кара түстөгү шрифт менен жазуучу компьютердик техниканын жардамы менен;  

б) техникалык таасирлерге туруштук бере алган кара, көк же сыя көк түстөрүн камтыган калем сап менен. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

2.2. Төлөм документтерине колтамгалар кара, көк же сыя көк түстөрүн камтыган калемсап менен коюлат. Банктын мөөрүнүн жана штампынын оттиски даана байкалып турууга тийиш. Колтамгалар, мөөрлөр жана штамптар алар үчүн белгиленген гана тилкеге коюлууга тийиш. 

2.3. Төлөм документтерин толтурууда реквизиттердин тексттик жана цифралык маанилеринин аларды коюу үчүн белгиленген тилкеден чыгып кетүүсүнө жол берилбейт. Реквизиттердин мааниси кыйынчылыксыз окулууга тийиш. 

2.4. Төлөм документтеринде оңдоолорго, булгоого, тазалоого, ошондой эле оңдоочу суюктуктарды пайдаланууга жол бербейт. 

2.5. Төлөм документтеринин форматтары белгиленген параметрлерге ылайык келүүгө тийиш. Алардын жайгашуусун сактоодо белгиленген өлчөмдөн 5 мм көп болбогон четтөөлөргө жол берилет. Эсептешүү документтеринин бланктарынын арткы беттери таза бойдон калууга тийиш. 

2.6. Төлөм документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык төлөм каражаттарын алууга чейин төлөөчүдөн акча каражаттарын которуу боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн бардык тиешелүү реквизиттерди камтууга тийиш. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

2.7. Электрондук төлөм документтерин берүүдө төлөөчү банк банк менен кардардын ортосунда келишимдин шарттарына, ошондой эле төлөөчү банктын ички ченемдик документтерине жана жол-жоболоруна ылайык төлөм документтерин алгандыгын тастыктайт. 

2.8. Төлөм документтеринин реквизиттеринин туура толтурулушу үчүн төлөмдү демилгелеген тарап жооптуу болот. 

2.9. Төлөөчүнүн банкы төлөм документтерин төлөөгө кабыл алууда анын Кыргыз Республикасынын ченемдик документтери тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгын текшерет. Аларды толтуруу боюнча талаптарга ылайык келбеген формада толтурулуп, берилген төлөм документтери кабыл алынбайт. 

2.10. Төлөм документтери банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же банк эсептери келишими тарабынан каралган мөөнөттө аткарылат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3. Нак эмес эсептешүүлөр формасы жана төлөм документтерин колдонуу тартиби 

3.1. Төлөм документтеринин формалары 

Нак эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда нак эмес эсептешүүлөрдүн кредиттик жана дебеттик формалары колдонулат, алар пайдалануу максаттарына жараша, төмөнкүдөй топторго бөлүнөт: 

а) төлөмдөрдү банктар аралык деңгээлде өткөрүү үчүн (төлөм тапшырмасы, тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы); 

б) кардар-банк деңгээлинде пайдаланылуучу документтер (кириш-чыгыш жыйынтык ведомость тапшырмалар жана тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость тапшырмалар); 

в) ички операцияларды эсепке алуу үчүн стандартташтырылган төлөм документтери (мемориалдык ордер, нак төлөөгө билдирүү). 

3.2. Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формаларын пайдалануу менен эсептешүүлөр 

3.2.1. Алуучунун бул же башка банкта ачылган эсебине жөнөтүүчүнүн эсебинен акча каражаттарынын белгилүү бир суммасына чегерүү төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формасы пайдалануу менен жүзөгө ашырылат. 

3.2.2. Сатылып алынган товарлар жана жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан байланыш ишканалары аркылуу эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда, финансы органдары тарабынан бюджетке кирешелерди кайтарууда акцептелген төлөм тапшырмаларынын Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан аныкталган эрежелерине жана тартибине ылайык акцептелген төлөм тапшырмалары пайдаланылышы мүмкүн. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.2.3. Төлөм тапшырмасы кеминде төмөнкүдөй реквизиттерди камтууга тийиш:  

а) төлөм документинин аталышы;  

б) формалардын коду;  

в) документтин иреттик номери, чыгарылган жылы, күнү, айы;  

г) эсептешүү күнү;  

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүнүн аталышы, анын эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН), төлөөчүнүн коду (ОКПО);  

е) социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо (юридикалык жактар үчүн), идентификациялык (жеке адамдар үчүн) номерлери;  

ж) банк-төлөөчүнүн аталышы, анын жайгашкан жери жана БИК (банктык идентификациялык код);  

з) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери;  

и) алуучу банктын аталышы, анын жайгашкан жери жана БИК (банктык идентификациялык код);  

к) төлөм багыты;  

л) Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 токтому менен бекитилген "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм коду;  

м) төлөмдүн жазуу жүзүндө жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы;  

н) ыйгарым укуктуу адамдардын (адамдын) кол тамгалары (кол тамгасы) жана мөөрдүн оттиски (белгиленген учурларда). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.2.4. Өңчөйлөштүрүлгөн төлөм тапшырмаларынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 1-тиркемеде берилген. 

3.3. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр 

3.3.1. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр банктардын кардарлары тарабынан утурумдук (коммуналдык ишканалардын эсептери боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр) жана башка төлөмдөрдү өткөрүү үчүн суммаларды төлөөнүн катталган графиги менен (камсыздандыруу төлөмдөрү, ипотека ж.б.) пайдаланылат. 

3.3.2. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөм кардардын жана анын банкынын ортосундагы келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат, ага ылайык кардар өзү жок болуп калган учурда, берилген товарлар, аткарылган иштер же жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө кардардын банк эсебине карата анын эсебинен акча каражаттарын алуучунун берген буйруусунун негизинде алып салууга, жогоруда келишимге тиешелүү документтерди тиркөө менен алдынала макулдук берет. 

3.3.3. Алуучунун банкынан төлөм системасы аркылуу келип түшүүчү тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы төлөөчүнүн банкы үчүн төлөөчүнүн эсебинен акча каражаттарын алып салуу жана белгиленген күнү эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат. 

3.3.4. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы кеминде төмөнкү реквизиттерди камтууга тийиш:  

а) төлөм документинин аталышы;  

б) документтин иреттик номери, чыгарылган жылы, күнү, айы;  

в) төлөмдү иштеп чыгуу күнү;  

г) "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүнүн аталышы, анын банктагы эсебинин номери, анын акча каражаттарын алуучу уюмдагы өздүк эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН), төлөөчүнүн коду (ОКПО);  

д) социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөдө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо (юридикалык жактар үчүн) номери, идентификациялык (жеке адамдар үчүн) номери;  

е) банк-төлөөчүнүн аталышы, анын жайгашкан жери жана БИК (банктык идентификациялык код);  

ж) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери;  

з) алуучу банктын аталышы, анын жайгашкан жери жана БИК (банктык идентификациялык код);  

и) "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм коду;  

к) төлөмдүн багыты;  

л) төлөмдүн жазуу жүзүндө жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы;  

м) ыйгарым укуктуу адамдардын (адамдын) кол тамгалары (кол тамгасы) жана мөөрдүн оттиски (белгиленген учурларда). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.3.5. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 2-тиркемеде берилген. 

3.4. Төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость 

Төлөмдөр жөнүндө маалыматты камтыган жыйынтык ведомость ишкана тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген талаптарды сактоо менен электрондук түрдө түзүлөт жана аткаруу үчүн агент банкка берет. Төлөмдүн түрүнө жараша 1) жыйынтык ведомость - тапшырманын форматы жана 2) тике дебеттөө боюнча жыйынтык ведомость - тапшырманын форматы. 

3.4.1. Жыйынтык ведомость-тапшырма. 

а) Жыйынтык ведомость-тапшырма бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды жана төлөмдөрдүн башка түрлөрүн төлөө, ошондой эле калктын төлөмдөрдү төлөөсү тууралуу маалыматты утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларга берүү максатында жана башка өзүнчө макулдашылган учурларда пайдаланылат. 

б) Төлөмдөрдү жүзөгө ашыруучу уюм төлөмдөр жөнүндө маалыматты камтыган жыйынтык ведомосттун кириш файлын Ехсеl же Dbf форматында электрондук түрдө агент банкка кайра өзгөртүп түзүү жана клиринг борборуна жөнөтүү үчүн берет. Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 3-тиркемеде берилген. 

в) Эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн жана алуучу кардардын эсебине суммаларды чегерүүдөн кийин алуучу банк тарабынан аткарылган жана аткарылбаган төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость-тапшырманын тиешелүү чыгыш файлы түзүлөт жана ишканаларды ички эсепке алууну жүргүзүү үчүн ишканага жөнөтүлөт. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2021-жылдын 24-ноябрындагы № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.4.2. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-төлөм тапшырмасы 

а) Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырма "тике дебеттөө" каражаттарын пайдалануу менен жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн утурумдук төлөмдөрдү жыйноо боюнча алуучулар тарабынан пайдаланылат. 

б) "Тике дебеттөө" каражаттарын пайдалануу менен алардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөчү кардар үчүн калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалар кардарлардын төлөмдөрү жөнүндө маалыматты камтыган тике дебеттөөгө жыйынтык ведомосттун кириш файлын Ехсеl же Dbf форматындагы электрондук түрдө агент банкка түзүү жана клиринг борборуна жөнөтүү үчүн берет. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 4-тиркемеде берилген. 

в) Акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн жана калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалардын эсебине суммалар чегерилгенден кийин алуучу банк тарабынан төлөөчүнүн аткарылган жана аткарылбаган төлөмдөр жөнүндө тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын тиешелүү чыгыш файлы түзүлөт жана кардардын дебеттик карызын салыштырып текшерүү жана кайра эсептөө үчүн калкка кызмат көрсөтүүчү ишканаларга жөнөтүлөт. 

3.5. Мемориалдык ордер 

3.5.1. Мемориалдык ордердин формасы бардык финансы-кредит уюмдары тарабынан гана ички операцияларды жүргүзүүдө жана эсепке алууда гана колдонулат. 

3.5.2. Мемориалдык ордер кеминде төмөнкү реквизиттерди камтууга тийиш:  

а) төлөм документинин аталышы;  

б) форманын коду;  

в) документтин иреттик номери, чыгарылган жылы, күнү, айы;  

г) төлөөчүнүн аталышы, анын эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН);  

д) банк-төлөөчүнүн аталышы, анын жайгашкан жери жана БИК (банктык идентификациялык код);  

е) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери;  

ж) алуучу банктын аталышы, анын жайгашкан жери жана БИК (банктык идентификациялык код);  

з) "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм коду;  

и) төлөмдүн жазуу жүзүндө жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы;  

к) ыйгарым укуктуу адамдын (адамдардын) кол тамгасы (кол тамгалары) жана штамптын оттиски (белгиленген учурларда). 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.5.3. Мемориалдык ордердин бланкынын форматы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 5-тиркемеде берилген. 

3.6. Накталай төлөмгө билдирме 

3.6.1. Коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары жеке адамдардан жана юридикалык жактардан "Накталай төлөмгө билдирме" кассалык документ боюнча (комплект: Билдирме, Квитанция, Ордер) улуттук валютадагы нак акча каражаттарын кабыл алат. Акча каражаттарын салгандан кийин Ордер финансы-кредит уюмунун бухгалтериясына берилет, Билдирме финансы-кредит уюмунун кассасында калтырылат, ал эми Квитанция акча каражаттарын салуучуда калтырылат. финансы-кредит уюмдары "Накталай төлөмгө билдирмеге" кошумча реквизиттерди (логотип, чет тилдерин пайдалануу ж.б.) камтый алат. Накталай төлөмгө билдирменин бланкынын форматы А4 форматынын чегинен ашпоого тийиш. 

3.6.2. "Накталай төлөмгө билдирме" кассалык документи кеминде төмөнкү милдеттүү реквизиттерди камтууга тийиш:  

а) кассалык документтин аталышы;  

б) кассалык документтин иреттик номери;  

в) ал толтурулган жыл, күнү, айы;  

г) нак акча каражаттарын салуучунун аталышы;  

д) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык коду (ОКПО);  

е) нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык салык номер (ИНН);  

ж) нак акча каражаттарын салуучунун Кыргыз Республикасынын Социалдык фондундагы каттоо номери;  

з) алуучу банктын аталышы жана касса эсебинин номери;  

и) каражаттарды алуучунун аталышы жана анын эсеп номери;  

к) төлөмдүн багыты;  

л) төлөмдүн жазуу жүзүндө жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы;  

м) нак акча каражаттарын салуучунун кол тамгасы;  

н) финансы-кредит уюмунун ыйгарым укуктуу адамдарынын (адамынын) кол тамгалары (кол тамгасы);  

о) финансы-кредит уюмунун мөөрүнүн оттиски. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

3.6.3. Накталай төлөмгө билдирменин формасы жана анын реквизиттерин толтуруунун тартиби 6-тиркемеде берилген. 

4. Тараптардын жоопкерчилиги 

4.1. Төлөм документинин реквизиттеринин маанисин туура толтурулушу үчүн төлөмдү демилгелөөчү тарап жоопкерчиликтүү болот. 

4.2. Төлөөчүнүн банкы төлөөгө карата төлөм документтерин кабыл алууда Кыргыз Республикасынын ченемдик актылары тарабынан белгиленген талаптарга анын ылайык келе тургандыгын текшерет. Аларды толтурууда талаптарга ылайык келбеген формада толтурулган документтер кабыл алынбайт. 

4.3. Системанын катышуучусу төлөм документтеринин жана билдирүүлөрдүн жөнөтүлгөн жана алынган файлдарынын архивдерин төлөм документтери үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген сактоо мөөнөтү чегинде сактоону камсыз кылат. 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

4.4. Банктар өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн коопсуздук жана купуялык шарттарынын сакталышы, төлөмдөрдү өткөрүүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген мөөнөтүн сактоо үчүн жоопкерчиликтүү болот. 

4.5. Төлөм системасынын катышуучуларынын ортосунда келип чыккан пикир келишпестиктер өзара алгылыктуу чечимдерге келүү максатында кызыктар тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет. 

4.6. Жөнгө салынбаган пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте чечилүүгө тийиш. 

  

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

1-тиркеме 

Төлөм тапшырмасынын өңчөйлөштурүлгөн 

ФОРМАСЫ 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ (1) 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ _______ 

N __(2) Дата __(3) 

Форма коду (5)  

Код формы ____ 

Дата расчета ___________(6) 

  

 

  

  

 8↕ 

ОКПО 

(8) 

Төлөөчү (7) 

Плательщик 

9↕ 

Дебет 

Счет N 

(11) 

 8↕ 

ИНН 

(9) 

  

-----→ 

   13 

--------→ 

59 

 8↕ 

Регистр. N 

СФКР 

(10) 

  

Төлөөчүнүн банкы (12) 

  

  

  

 8↕ 

БИК 

(13) 

Банк плательщика 

  

  

  

24↕ 

---------→ 

16 

Алуучу  

Получатель (14) 

-------------→ 

35 

--------------------→ 

67 

16↕ 

Кредит Счет N 

(15) 

Счет N 

  

  

 

 

  

  

-----→ 

13 

----------→ 

59 

 8↕ 

БИК 

(17) 

Алуучунун банкы (16) 

Банк получателя 

  

 

 

19↕ 

Суммасы сөз менен 

Сумма прописью (18) 

  

19↕ 

Сумма 

(19) 

 8↕ 

Төлөө коду 

Код платежа  

(20) 

-------------------→ 

67 

Төлөөнүн багыты (21)  

Назначение платежа  

-----→ 

13 

----------→ 

59 

40↕ 

---------→ 

16 

-------------→ 

35 

  

  

  

 

  

М.О. (22) 

М.П  

  

Кол тамгасы (23) 

Подписи 

  

Төлөөчү банктын белгиси. (24) 

Отметки банка плательщика 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Размеры указаны в миллиметрах 

Өлчөмдөр миллиметр менен берилген 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

1-тиркеменин уландысы 

Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формасынын реквизиттеринин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Төлөөчүү тарабынан тилкени милдетүү толтурууга талап 

Төлөм тапшырмасы 

Төлөм документинин аталышы 

Ооба 

Документтин иреттик номери көрсөтүлөт 

Ооба 

Күнү 

Төлөм тапшырмасын түзүү күнү көрсөтүлөт.Жылы, күнү айы- цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы, айы жазуу менен. 

Ооба 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

Форманын коду 

"Башкаруу документацияларынын мамлекеттик классификаторуна" ылайык төлөм документинин формасынын коду көрсөтүлөт. Төлөм тапшырмасынын бланкын даярдоодо автоматтуу коюлат. 

Ооба 

Эсептешүү күнү 

үнү" тилкеси боюнча белгиленген эрежелер боюнча төлөөчүнүн кардарынын эсебинен акча каражаттарын төлөөчү банк тарабынан алып салуу күнү көрсөтүлөт. Мында эсептөө күнү төлөм тапшырмасын түзүү күнүнөн беш күнгө ашпоого тийиш. 

Ооба 

Төлөөчү  

Төлөөчүнүн аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.), эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт  

Ооба  

ОКПО  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарылуучу төлөөчүнүн идентификациялык коду (ОКПО) көрсөтүлөт  

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш  

ИНН  

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт (эгер ыйгарылган болсо)  

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш  

10 

Кыргыз Республикасы- нын Социалдык 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (юридикалык жак үчүн), 

Социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү 

 

Фондунун каттоо N 

идентификациялык номери (жеке адамдар) көрсөтүлө

төлөөдө милдеттүү түрдө толтуруу зарыл 

11 

Банк-төлөөчү  

Банк-төлөөчүнүн аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет  

Ооба  

12 

Дебет эсеп №  

Төлөөчүнүн банктагы эсеп номери  

Ооба  

13 

БИК 

Төлөөчүнүн банкынын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт. 

Ооба 

14 

Алуучу 

Каражаттарды алуучунун аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.)  

Ооба  

15 

Кредит Эсеп N  

Алуучунун банктагы эсебинин номери көрсөтүлөт. Акчаларды которууда же алуучунун субэсебинде бар учурда банктын тиешелүү белгилерин алардын экинчисине коюуну камсыз кылуу максатында эки тилке каралган. 

Ооба 

Эсеп N 

Жок 

16 

Алуучу банк  

Алуучу банктын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет  

Ооба  

17 

БИК 

Алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт. 

Ооба 

18 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскартылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт.Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюуга болот. 

Ооба 

19 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы сумма менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "-" белгиси коюлат. 

Ооба 

20 

Төлөмдүн коду 

бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. 

Ооба 

21 

Төлөм багыты 

Төлөмдүн багыты, товардын аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, товардык документтердин, келишимдердин номери жана күнү, салыктар, ошондой эле тиешелүү башка маалыматтар көрсөтүлөт. 

Ооба 

22 

М.О. 

Төлөөчү тарабынан белгиленген үлгүгө ылайык төлөөчүнүн мөөрүнүн оттиски мөөр ордуна коюлат. 

Ооба 

23 

Колтамга 

Төөлөчү тарабынан белгиленген үлгүгө ылайык төлөөчүнүн финансылык документтерге колтамга коюуга ыйгарым укуктуу болгон адамынын (адамдарынын) колтамгалары. 

Ооба 

24 

Төлөөчү банктын белгилери 

Төлөмдүн өткөрүлгөндүгүн тастыктоо үчүн күнү, банктын кызматкеринин колтамгасы жана төлөөчү банктын штампы коюулат. 

Ооба 

  

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

2-тиркеме 

Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

ТӨЛӨӨ ТАПШЫРМАСЫ (1) 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЯМОЕ ДЕБЕТОВАНИЕ N ____(2) Дата ____(3) 

Дата обработки платежа ___________(4) 

 8↕ 

ОКПО 

(5) 

Төлөөчү  

Плательщик (9) 

  

16  

Дебет 

Счет N 

(11) 

 8↕ 

ИНН 

(6) 

  

Лицевой счет N 

(12) 

 8↕ 

Регистр. N 

СФКР 

(7) 

Төлөөчүнүн банкы  

  

-----→ 

13 

--------→ 

59 

 8↕ 

БИК 

(8) 

Банк плательщика (10)  

24↕ 

Алуучу  

Получатель (13) 

 

 

16↕ 

Кредит  

Счет N 

(14) 

Счет N 

(15)  

  

  

 

  

  

-----→ 

13 

  

--------→ 

59 

 8↕ 

БИК 

(16) 

Алуучунун банкы  

Банк получателя (17) 

  

  

  

19↕ 

Суммасы сөз менен 

Сумма прописью (18)  

19 ↕ 

Сумма 

(19) 

 8↕ 

Төлөө коду 

Код платежа 

(20) 

----------→ 

67 

Төлөөнун багыты  

Назначение платежа (21) 

  

-----13 

--------→ 

59 

  

47↕ 

  

---------→ 

16 

  

----→ 

35 

  

  

  

 

М.О. (22) 

М.П  

  

Кол тамгасы (23) 

Подписи 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ 

190 

Размеры указаны в миллиметрах 

Өлчөмдөр миллиметр менен берилген 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

2-тиркеменин уландысы 

Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын реквизиттеринин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Төлөөчү тарабынан тилкени милдетүү толтурууга талап 

Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы 

Документтин аталышы 

Ооба 

Тике дебеттөөгө карата төлөм тапшырмасы (ТТ) документинин номери көрсөтүлөт 

Ооба 

Күнү 

Тике дебеттөөгө карата ТТ түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы,алар менен (ЖЖЖЖ. КК. АА форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы, айы жазуу менен. 

Ооба 

Төлөмдөрдү иштеп чыгуу күнү 

үнү" тилкеси боюнча алуучу банк тарабынан көрсөтүлөт. Төлөмдү иштеп чыгуу күнү болуп банктардын таза позицияларын алдынала эсептөөгө камтылган, төлөм системасы тарабынан иштеп чыгууга кабыл алынган күн саналат. Мында төлөмдү иштеп чыгуу күнү тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасын түзүү күнүнөн үч күнгө ашпоого тийиш. 

Ооба 

ОКПО  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарылуучу төлөөчүнүн идентификациялык коду (ОКПО) көрсөтүлөт 

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

ИНН  

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт 

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо N 

Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо номери (юридикалык жак үчүн), идентификациялык номери (жеке адамдар) көрсөтүлөт. 

Социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөдө милдеттүү түрдө толтуруу зарыл 

БИК 

Төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт. 

Ооба 

Төлөөчү 

Кардар-төлөөчүнүн аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.), эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт 

Ооба  

10 

Банк-төлөөчү 

Банк-төлөөчүнүн аталышы көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет 

Ооба  

11 

Дебет эсеп N 

Алуучу кардардын төлөөчү банктагы эсебинин номери. 

Ооба 

12 

Өздүк эсеп N 

Төлөөчү кардардын акча каражаттарын алуучу уюмдагы өздүк эсеби 

Ооба 

13 

Алуучу  

Алуучу уюмдун аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.) 

Ооба  

14 

N кредит эсеби 

Алуучу уюмдун алуучунун банкындагы эсебинин номери. 

Ооба 

15 

N эсеп 

Тилке субэсепти көрсөтүүгө каралган. 

Ооба 

16 

БИК 

Алуучу банктын банктык идентификациялык коду көрсөтүлөт. 

Ооба 

17 

Алуучу банк  

Алуучу банктын аталышы көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет 

Ооба  

18 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскартылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюга болот. 

Ооба 

19 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат. 

Ооба 

20 

Төлөмдүн коду 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. 

Ооба 

21 

Төлөм багыты 

Төлөмдүн багыты, тике дебеттөөгө келишимдин номери жана күнү, товардын аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, келишимде көрсөтүлгөнгө ылайык товардык документтердин тизмеси,ж.б. көрсөтүлөт. 

Ооба 

22 

М.О 

Мөөр орду. Каражаттарды төлөөчүнүн эсебин жүргүзүүчү банктын структуралык бөлүмүнүн аткаруучусунун штампынын оттиски коюлат. 

Ооба 

23 

Колтамгалар 

Төлөөчү банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын: каражаттарды төлөөчүнүн эсебин жүргүзүүчү банктын структуралык бөлүмүнүн аткаруучусунун жана контролерунун колтамгалары (колтамгасы). 

Ооба 

  

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

3-тиркеме 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары 

а) Excel форматында. 

Excel форматындагы жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлы эки блоктон турат: 

- биринчи блокто файлдагы бардык төлөмдөргө тиешелүү маалымат камтылат; 

- экинчи блок ар бир өзүнчө төлөмдүн реквизиттерин камтыйт; 

- Жыйынтык ведомость-тапшырманын кириш файлындагы 52А тилке биринчи блокто, жыйынтык ведомость-тапшырманын чыгыш файлындагы экинчи блокто толтурулат. 

Билдирүү-н түрү 

Төлөмдүн түрү 

Эсептешүү күнү 

Жалпы сумма (файлдагы)(*) 

NUM (файлда төлөмдөрдүн саны) 

Төлөм жөнөт-нүн банкынын БИК 

Жөнөтүүчү-н банкынын аталышы 

  

  

  

  

23 

32А 

32А 

72 

52А 

52А 

  

  

  

3!n 

16х 

6!n 

15d 

10n 

6!n 

5*50х 

  

  

  

102 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Төлөмдүн коду (классифик. боюнча) 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын эсеби 

INN 

OKPO 

SFOND 

SUB (жөнөт-чүн субкат-н коду) 

LS 

FIO 

Жөнөтүүчү кардардын аталышы 

Төлөмдүн суммасы(*) 

Төлөмдү жөнө- түүчү банктын БИК 

Жөнөтүүчү банктын аталышы 

26Т 

50К 

50К 

50К 

50К 

50К 

50К 

50К 

50К 

32В 

52А 

52А 

57А 

57А 

59 

59 

59 

59 

59 

70 

77В 

77В 

8!n 

16!n 

14!n 

8!n 

14х 

6!n 

20х 

50х 

5*50х 

15d 

6!n 

5*50х 

6!n 

5*50х 

16!n 

16!n 

6!n 

14!n 

5*50х 

10*50 

10х 

6!n 

(*) бөлчөк суммада үтүр менен 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

3-тиркеменин уландысы 

  

б) Dbf форматында 

Dbf форматындагы жыйынтык ведомость-тапшырма ар бир төлөм үчүн өзүнчө жазуу менен толтурулат. Биринчи жазуу SUM_FILE жана KOL_PLT толтурулган тилкелерди гана камтууга тийиш, биринчи жазуу үчүн калган тилкелер толтурулбайт. Экинчи жазуудан тартып, ар бир төлөм жөнүндө маалымат толтурулат жана алар үчүн SUM_FILE жана KOL_PLT тилкеси толтурулбайт. 

SUM_FILE 

KOL_PLT 

TYPE_MSG 

TYPE_PLT 

DATE_VAL 

T52A 

T52A_NAME 

T26T 

T50 

T50_INN 

T50_OKPO 

T50_SFOND 

T50_SUB 

T50_LS 

T50_FIO 

T50_NAME 

T32B 

T57 

T57_NAME 

T59 

T59_SCHET 

T59_SUB 

T59_PNP 

T59_NAME 

T70 

T70_1 

T77B_DNUM 

T77B_DDATE 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

3-тиркеменин уландысы 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын файлындагы реквизиттердин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

Excel форматы 

Тилке б-ча түшүнүк берүү 

Dbf форматы 

Милдеттүү түрдө толтурууга талаптар (ооба, жок) 

Толтурууга карата эскертүү 

Тилке 

Формат 

Тилке 

Формат 

32А 

15d 

Жалпы сумма (файлда) 

SUM_FILE 

Numeric(15,2) 

ооба 

Бул файлда бардык төлөмдөрдүн жыйынтык суммасы көрсөтүлөт. 

72 

10n 

Файл-гы төл-н саны 

KOL_PLT 

Numeric(10,0) 

ооба 

Бул файлда төлөмдөрдүн саны көрсөтүлөт. 

 

3!n 

Билдирүүнүн түрү 

TYPE_MSG 

Numeric(3,0) 

ооба 

102 дайыма толтурулат. 

23 

16х 

Төлөмдүн түрү 

TYPE_PLT 

Character(16) 

ооба 

Эгерде валюталоо күнү - CREDIT DATA менен болсо, төлөмдөрдү жүргүзүүдө CREDIT дайыма толтурулат. 

32А 

6!n 

Эсептешүү күнү 

DATE_VAL 

Numeric(6,0) 

ооба 

Эсептешүү күнү көрсөтүлөт. 

52А 

6!n 

Төлөм жөн-ү банктын БИК 

T52A 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсебинин бирдиктүү стандарттарына ылайык төлөмдү жөнөтүүчүнүн банкынын БИК. 

52А 

5*50x 

Жөнөтүүчү банктын атал. 

T52A_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчү банктын толук аталышы көрсөтүлөт. 

26Т 

8!n 

Төлөм коду (классифитор б-ча) 

T26T 

Numeric(8,0) 

ооба 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунан ылайык багыты боюнча төлөмдүн цифралык коду көрсөтүлөт. 

50К 

16!n 

Жөнөтүүчү кардардын эсеби 

T50 

Character(16) 

ооба 

Андан төлөмдөр жүргүзүлүп жаткан кардардын эсептешүү эсеби көрсөтүлөт. 

50К 

14!n 

INN 

T50_INN 

Character(14) 

ооба 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын ИНН көрсөтүлөт. 

50К 

8!n 

OKPO 

T50_OKPO 

Numeric(8,0) 

ооба 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын ОКПО коду көрсөтүлөт. 

50К 

14x 

SFOND 

T50_SFOND 

Character(14) 

ооба 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын СФонд номери көрсөтүлөт. 

50К 

6!n 

SUB (жөнөт-чүнүн субкат-н коду) 

T50_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

Бул тилке суб-катышуучунун катышуусунда гана ("Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасы, СФ райбөлүмдөрү, Казначействонун райбөлүмдөрү, калкка туракжай коммуналдык кызмат көрсөтүүчү ишканалар) толтурулат. 

50К 

20х 

LS 

T50_LS 

Character(20) 

ооба 

Өздүк эсеп - туракжай коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдө гана толтурулат. 

50К 

50х 

FIO 

T50_FIO 

Character(50) 

ооба 

Аты-жөнү - туракжай коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдө гана толтурулат. 

50К 

5*50х 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын аталышы 

T50_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчүнүн кардарынын толук аталышы көрсөтүлөт. 

32В 

15d 

Төлөмдүн суммасы 

T32B 

Numeric(15,2) 

ооба 

Ар бир акча каражаттарын алуучу боюнча төлөмдөрдүн суммасы көрсөтүлөт. 

57А 

6!n 

Төлөмдү алуучунун банкынын БИК 

T57 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсебинин бирдиктүү стандарттарына ылайык төлөмдү алуучу банктын БИК коюлат. 

57А 

5*50х 

Алуучунун банкынын аталышы 

T57_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү алуучу банктын толук аталышы көрсөтүлөт. 

59 

16!n 

Алуучунун кардарынын эсеби 

T59 

Numeric(16,0) 

ооба 

Акча каражаттарын алуучу кардардын эсептешүү эсеби көрсөтүлөт. 

59 

16!n 

SCHET 

T59_SCHET 

Numeric(16,0) 

ооба 

Акчаларды которууда банктын тиешелүү белги коюсу үчүн көрсөтүлөт. 

59 

6!n 

SUB (алуучун-н суб-катышуучусунун коду) 

T59_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

BCS/X суб. катышуучу жөнүндө маалыматына ылайык системанын суб-катышуучусунун коду көрсөтүлөт. 

59 

14!n 

PNP (пенсионердин персонификациялык номери) 

T59_PNP 

Character(14) 

ооба 

Пенсионердин Кыргыз Республикасы- нын Социалдык фонду тарабынан ыйгарылган персонифика- циялык номери 

59 

5*50х 

Алуучунун кардарынын аталышы 

T59_NAME 

Character(250) 

ооба 

Бекитилген келишимдерге ылайык, акча каражаттарын алуучу кардардын толук аталышы көрсөтүлөт. 

70 

10*50 

Төлөмдүн деталдары (багыты) 

T70 

Character(250) 

ооба 

Бул тилке төлөмдөрдү деталдаштыруу- га багытталган, б.а. төлөөлөрдүн мезгил аралыгы, төлөө формасы (контракт боюнча, келишимге ылайык, жасаган ишине жараша) же аталган төлөмгө тиешелүү башка маалымат көрсөтүлөт. 

T70_1 

Character(250) 

ооба 

77В 

10х 

Баштапкы документтин номери 

T77B_DNUM 

Character(10) 

Да 

Акча каражаттарын төлөөчү кардар тарабынан берилген алгачкы документтин номери көрсөтүлөт. 

77B 

6!n 

Дата первичного документа 

T77B_DDATE 

Numeric(6,0) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү кардар тарабынан берилген алгачкы документтин күнү көрсөтүлөт. 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

4-тиркеме 

Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары 

а) Excel форматында. 

Excel форматындагы тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлы эки блоктон турат: 

- биринчи блокто файлдагы бардык төлөмдөргө тиешелүү маалымат камтылат. 

- экинчи блок ар бир өзүнчө төлөмдөрдүн реквизиттерин камтыйт. 

- Жыйынтык ведомость-тапшырманын кириш файлындагы 52А тилке биринчи блокто, жыйынтык ведомость-тапшырманын чыгыш файлындагы экинчи блокто толтурулат. 

Билдирүү-н түрү 

Төлөмдүн түрү 

Иштеп чыгуу күнү 

Жалпы сумма (файлдагы)(*) 

NUM (файлдагы төлөмдүн саны) 

Төлөмдү жөнөтүүчү-н банкы-н БИК 

Жөнөтүүчү-н банкынын аталышы 

  

  

  

 

23Е 

30 

32В 

72 

52А 

52А 

  

  

  

3!n 

16х 

6!n 

15d 

10n 

6!n 

5*50х 

  

  

  

104 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Төлөмдүн коду (классификатор б-ча) 

Жөнөтүүчү-н кардардын эсеби (акча каражаттарын алуучу 

SCHET 

жөнөтүүчүнүн суб катыш-н SUB код 

Жөнөт-н кардар-н аталышы 

Төлөм жөнөт-н банкынын БИК 

Жөнөт-н банк-н аталышы 

Төлөм суммасы 

Төлөм алуучу-н банкынын БИК 

Алуучунун банкынын аталышы 

Алуучунун карда- рынын эсеби 

INN 

26Т 

50К 

50К 

50К 

50К 

52К 

52К 

32В 

57А 

57А 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

70 

77B 

77B 

8!n 

16!n 

16!n 

6!n 

5*50х 

6!n 

5*50х 

15d 

6!n 

5*50х 

16!n 

14!n 

8!n 

14x 

6!n 

20x 

5*50x 

10*50x 

10x 

6!n 

(*) бөлчөк суммада үтүр менен 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

4-тиркеменин уландысы 

  

б) Dbf форматында 

Dbf форматындагы тиеке дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырма ар бир төлөм үчүн өзүнчө жазуу менен толтурулат. Биринчи жазуу SUM_FILE жана KOL_PLT толтурулган тилкелерди гана камтууга тийиш, биринчи жазуу үчүн калган тилкелер толтурулбайт. Экинчи жазуудан тартып, ар бир төлөм жөнүндө маалымат толтурулат жана алар үчүн SUM_FILE жана KOL_PLT тилкеси толтурулбайт. 

SUM_FILE 

KOL_PLT 

TYPE_MSG 

TYPE_PLT 

DATE_VAL 

T52A 

T52A_NAME 

T26T 

T50 

T50_INN 

T50_OKPO 

T50_SFOND 

T50_SUB 

T50_LS 

T50_FIO 

T50_NAME 

T32B 

T57 

T57_NAME 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

4-тиркеменин уландысы 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын файлындагы реквизиттердин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

Excel форматы 

Тилке б-ча түшүнүк берүү 

Dbf форматы 

Милдеттүү түрдө толтурууга талаптар (ооба, жок) 

Толтурууга карата эскертүү 

Тилке 

формат 

Тилке 

формат 

32А 

15d 

Жалпы сумма (файлда) 

SUM_FILE 

Numeric(15,2) 

ооба 

Бул файлда бардык төлөмдөрдүн жыйынтык суммасы көрсөтүлөт. 

72 

10n 

Файл-гы төл-н саны 

KOL_PLT 

Numeric(10,0) 

ооба 

Бул файлда төлөмдөрдүн саны көрсөтүлөт. 

 

3!n 

Билдирүүнүн түрү 

TYPE_MSG 

Numeric(3,0) 

ооба 

104 дайыма толтурулат. 

23 

16х 

Төлөмдүн түрү 

TYPE_PLT 

Character(16) 

ооба 

Төлөө учурунда AUTH - тике дебеттөө дайыма толтурулат. 

32А 

6!n 

Иштеп чыгуу күнү 

DATE_VAL 

Numeric(6,0) 

ооба 

Документти ЖЖЖЖККАА форматында иштеп чыгуу күнү. Эсептешүү күнү төмөнкү формула б-ча аныкталат: Эсептешүү күнү = иштеп чыгуу күнү + банктар аралык эсептешүү мөөнөтүнүн узартылышы. Эсептешүү күнү - 5 күндөн көп эмес. Мөөнөтүн узартуу - 2 күн. 

52А 

6!n 

Төлөм жөн-үн банкынын БИК 

T52A 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөр- дүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсебинин бирдиктүү стандарттарына ылайык төлөмдү жөнөтүүчүнүн банкынын (акча каражаттарын алуучунун) БИК. 

52А 

5*50x 

Жөнөтүүчүнүн банкынын атал. 

T52A_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчү банктын (акча каражаттарын алуучунун) толук аталышы көрсөтүлөт. 

26Т 

8!n 

Төлөм коду (классифитор б-ча) 

T26T 

Numeric(8,0) 

ооба 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунан ылайык багыты боюнча төлөм коду көрсөтүлөт. 

50К 

16!n 

Жөнөтүүчүн-н кардарынын эсеби 

T50 

Numeric(16,0) 

ооба 

Кардардын (акча каражаттарын алуучунун) эсептешүү эсеби көрсөтүлөт, ал электрондук таблицаны толтуруп, агент банкка берет. 

50К 

16!n 

SCHET 

T59_SCHET 

Numeric(16,0) 

ооба 

Банктын тиешелүү белгилери үчүн көрсөтүлөт. 

50К 

6!n 

SUB (жөнөт-чүнүн суб-кат-н коду) 

T59_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

BCS/Х суб-катышуучу (акча каражаттарын алуучунун) жөнүндө маалыматына ылайык системанын суб-катышуучусунун коду көрсөтүлөт. 

50К 

5*50х 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын аталышы 

T50_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчү кардардын (акча каражаттарын алуучунун) толук аталышы көрсөтүлөт. 

32В 

15d 

Төлөмдүн суммасы 

T32B 

Numeric(15,2) 

ооба 

Ар бир акча каражаттарын төлөөчү боюнча төлөм суммасы көрсөтүлөт. 

57А 

6!n 

Төлөмдү алуучу-н банкынын БИК 

T57 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсептеринин бирдиктүү стандарттарына ылайык акча каражаттарын төлөөчү банктын (акча каражаттарын алуучунун) БИК коюлат. Төлөөчүнүн 

 

 

  

 

 

 

банкы тике дебеттөө боюнча төлөмдү тастыктайт жана төлөмдү өткөрүүнүн мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө тастыктаманы системага берет. 

57А 

5*50х 

Алуучун-н банкынын аталышы 

T57_NAME 

Character(250) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү банктын толук аталышы көрсөтүлөт. 

59 

16!n 

Алуучун-н кардарынын эсеби 

T59 

Character(16) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү кардардын, кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө талаптарды алуучунун эсептешүү эсеби көрсөтүлөт. 

59 

14!n 

INN 

T50_INN 

Character(14) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчүнүн INN көрсөтүлөт. 

59 

8!n 

OKPO 

T50_OKPO 

Numeric(8,0) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчүнүн ОКПО коду көрсөтүлөт. 

59 

14x 

SFOND 

T50_SFOND 

Character(14) 

ооба 

Тиешелүү классификаторго ылайык акча каражаттарын төлөөчүнүн СФ идентификациялык коду көрсөтүлөт. 

59 

6!n 

SUB (алуучу суб-каты-н коду) 

T59_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

BCS/X суб катышуучу (акча каражаттарын төлөөчү) жөнүндө маалыматына ылайык системанын суб-катышуучусунун коду көрсөтүлөт. 

59 

20х 

LS 

T50_LS 

Character(20) 

ооба 

Өздүк эсеп-туракжай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөдө гана толтурулат. Төлөөчүгө төлөөгө берилген документке ылайык анын өздүк эсеби көрсөтүлөт. 

59 

5*50х 

Алуучу-н кардарынын аталышы 

T59_NAME 

Character(250) 

ооба 

Бекитилген келишимдерге ылайык акча каражаттарын алуучу кардардын толук аталышы көрсөтүлөт. 

70 

10*50 

Төлөмдүн деталдары (багыты) 

T70 

Character(250) 

ооба 

Бул тилке төлөмдөрдү деталдаштырууга багытталган, б.а. төлөөлөрдүн мезгил аралыгы, төлөө формасы (контракт боюнча, келишимге ылайык, жасаган ишине жараша) же аталган төлөмгө тиешелүү башка маалымат көрсөтүлөт. 

T70_1 

Character(250) 

ооба 

77В 

10х 

Баштапкы документтин номери 

T77B_DNUM 

Character(10) 

Да 

Төлөөчүгө төлөөгө берилген алгачкы документтин номери көрсөтүлөт. 

77B 

6!n 

Дата первичного документа 

T77B_DDATE 

Numeric(6,0) 

ооба 

Төлөөчүгө төлөөгө берилген алгачкы документтин күнү көрсөтүлөт. 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

5-тиркеме 

Мемориалдык ордердин формасы 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

МЕМОРИАЛДЫК ОРДЕР N (1) Дата (2)  

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР Код формы ______ 

1↕ 

ИНН 

(4) 

Төлөөчү  

Плательщик (6) 

  

8↕ 

Дебет 

Счет N 

(8) 

 

10↕ 

БИК 

(5) 

Төлөөчүнүн банкы 

Банк плательщика (7)  

----→ 

13 

-------→ 

59 

 

24↕ 

  

---→ 

12 

-----→ 

40 

---------→ 

66 

14↕ 

Кредит 

Счет N 

(10)  

 

Алуучу 

Получатель (9) 

 

 

 

 

Счет N  

 

 

БИК 

(11) 

Алуучунун банкы  

Банк получателя (12) 

  

----→ 

13 

-------→ 

59 

 

19↕ 

Суммасы сөз менен 

Сумма прописью (13)  

19↕ 

Сумма 

(14) 

 

29↕ 

Төлөө коду 

Код платежа 

  

(15) 

---------→ 

66 

Төлөөнүн багыты  

Назначение платежа (16) 

  

----→ 

13 

-------→ 

59 

 

47↕ 

  

----→ 

18 

----→ 

34 

  

  

 

 

 

  

Кол тамгасы (17) 

Подписи 

 

Төлөөчү банктын белгиси  

Отметки банка-плательщика (18) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ 

190 

 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

5-тиркеменин уландысы 

Мемориалдык ордердин реквизиттеринин маанисин толтуруу 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Аталышы 

Мемориалдык ордер 

Документтин аталышы 

Тилкени төлөөчү тарабынан милдеттүү толтурууга талап 

 

Документтин иреттик номери 

ооба 

Күнү 

Мемориалдык ордерди түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы- цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА. форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы ай жазуу менен. 

ооба 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

ИНН  

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт (эгер ыйгарылган болсо) 

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

БИК 

Төлөөчүнүн банкынын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт. 

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардарлардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүүдө милдеттүү 

Төлөөчү  

Каражаттарды төлөөчүнүн аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.), эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт 

Түзүлгөн келишимдерге ылайык банк менен кардарлардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүүдө милдеттүү 

Банк-төлөөчүнүн аталышы 

Банк-төлөөчүнүн банкынын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет 

Түзүлгөн келишимдерге ылайык банк менен кардарлардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүүдө милдеттүү 

Дебет эсеп N 

Банктагы эсеп номери көрсөтүлөт. 

ооба 

Алуучу  

Акча каражаттарды алуучунун аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.) 

Түзүлгөн келишимдерге ылайык банк менен кардарлардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүүдө милдеттүү 

10 

Кредит Эсеп N 

Банктагы эсеп номери. Акчаларды которууда банктын тиешелүү белгилерин алардын экинчисине коюуну камсыз кылуу максатында эки тилке каралган. 

ооба 

Эсеп N 

жок 

11 

БИК 

Алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт. 

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардарлардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүүдө милдеттүү 

12 

Алуучу банктын аталышы 

Алуучу банктын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет 

Түзүлгөн келишимдерге ылайык банк менен кардарлардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүүдө милдеттүү  

13 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскартылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюга болот. 

ооба 

14 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат. 

ооба 

15 

Төлөмдүн коду 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. 

ооба 

16 

Төлөм багыты 

Төлөмдүн багыты, товардын аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, товардык документтердин, келишимдердин номери жана күнү, салыктар, ошондой эле тиешелүү башка маалыматтар көрсөтүлөт. 

ооба 

17 

Колтамга 

Төлөөчү тарабынан белгиленген үлгүгө ылайык төлөөчүнүн финансылык документтерге колтамга коюуга ыйгарым укуктуу болгон адамынын (адамдарынын) колтамгалары (колтамгасы). 

ооба 

18 

Банктын белгилери 

Төлөмдүн өткөрүлгөндүгүн тастыктоо үчүн күнү, банктын кызматкеринин колтамгасы жана банктын штампы коюлат. 

ооба 

  

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

6-тиркеме 

  

НАКТАЛАЙ ТӨЛӨМГӨ БИЛДИРМЕ N 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N 

"___" ____________________ 20 ____ ж. 

                                                                 г. 

  

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

  

Наименование вносителя 

Салуучунун аталышы 

N эсепке чегерүү үчүн 

Для зачисления на счет N 

 

*ОКПО 

Суммасы цифра менен 

Сумма цифрами 

*ИНН 

** Регистр. N СФКР 

Алуучу  

Получатель 

Алуучунун банкы  

Банк получателя 

Суммасы жазуу жүзүндө 

Сумма прописью 

  

сом 

тыйын 

Төлөм багыты 

Назначение платежа 

Код 

Салуучунун колтамгасы 

Подпись вносителя 

Бухгалтер 

Кассир 

 

 

 

 

  

НАКТАЛАЙ ТӨЛӨМГӨ БЕРИЛГЕН КВИТАНЦИЯ N 

 

КВИТАНЦИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N 

"___" ____________________ 20 ____ ж. 

                                                                 г. 

  

Наименование вносителя 

Салуучунун аталышы 

N эсепке чегерүү үчүн  

Для зачисления на счет N 

 

*ОКПО 

  

Суммасы цифра менен  

Сумма цифрами 

*ИНН 

  

** Регистр. N СФКР 

  

Алуучу  

Получатель 

Алуучунун банкы  

Банк получателя 

Суммасы жазуу жүзүндө 

Сумма прописью 

  

  

сом 

тыйын 

  

Төлөм багыты 

Назначение платежа 

Код 

М.О 

М.П. 

Бухгалтер 

Кассир 

 

 

 

 

 

 

  

  

ОРДЕР N 

  

  

  

"___" ____________________ 20 ____ ж. г. 

  

  

  

Наименование вносителя 

Салуучунун аталышы 

ДЕБЕТ сч. N 

 КРЕДИТ сч. N 

  

 

*ОКПО 

  

Суммасы цифра менен  

Сумма цифрами 

*ИНН 

  

** Регистр. N СФКР 

  

Алуучу  

Получатель 

Алуучунун банкы  

Банк получателя 

Суммасы жазуу жүзүндө 

Сумма прописью 

  

  

сом 

тыйын 

Төлөөнүн багыты 

Назначение платежа 

Код 

 

 

 

 

 

Бухгалтер Кассир 

(*) реквизиты обязательные к заполнению только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

(*) юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан гана милдетүү түрдө толторулуучу реквизиттер; 

(**) реквизит обязательный к заполнению при уплате взносов на социальное страхование; 

(**) милдетүү түрдө социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнгөндө гана толторулуучу реквизит. 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы N 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 

6-тиркеменин уландысы 

Накталай төлөмгө билдирменин реквизиттеринин маанисин толтуруу 

ТАРТИБИ 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Төлөөчү тарабынан тилкени милдеттүү толтурууга талап 

Накталай төлөмгө билдирме  

Кассалык документтин аталышы  

ооба 

Накталай төлөмдөргө квитанция  

 

ооба 

Ордер 

 

ооба 

Документтин иреттик номери (кассалык документтин бардык бөлүгү үчүн бирдей) 

ооба 

Күнү 

Кассалык документти түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы- цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА. форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы, айы жазуу менен. 

ооба 

Салуучунун аталышы 

Нак акча каражаттарды салуучунун аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.), эгерде нак акча каражаттарын салуучу жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт  

Ооба  

ОКПО 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нак акча каражаттарды төлөөчүнүн, салуучунун идентификациялык коду (14 белги) көрсөтүлөт  

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш  

ИНН 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ыйгарылган салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт  

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишмердикти жүзөгө ашырган бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо N 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (юридикалык жак үчүн), идентификациялык номери (жеке адамдар) көрсөтүлөт. 

Социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөдө милдеттүү түрдө толтуруу зарыл 

Алуучу 

Акча каражаттарды алуучунун аталышы көрсөтүлөт. Жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.), эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт  

Ооба  

Алуучу банк 

Алуучу банктын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет  

Ооба  

  

N эсебине чегерүү үчүн 

Акча каражаттарын алуучунун банк эсебинин номери көрсөтүлөт. 

ооба 

10 

Кредит 

Эсеп N 

Акча каражаттарын алуучунун банкындагы эсептин номер (аталган тилкенин мааниси N эсебине чегерүү үчүн маанисине окшош). 

ооба 

11 

Дебет 

Эсеп N 

Алуучунун банкынын кассалык эсеп номери. 

ооба 

12 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат. 

ооба 

13 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскартылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюга болот. 

ооба 

14 

Төлөм багыты 

Төлөмдүн багыты, товардын аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, товардык документтердин, келишимдердин номери жана күнү, салыктар, ошондой эле тиешелүү башка маалыматтар 

ооба 

15 

Код 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. 

ооба 

16 

Салуучунун колтамгасы 

Акча каражаттарын салуучунун колтамгасы 

ооба 

17 

Кассир, бухгалтер 

Финансы-кредит уюмунун ыйгарым укуктуу адамдарынын төлөмдөрдүн өткөрүлгөн фактысын тастыктаган колтамгасы 

ооба 

18 

М.О. 

Финансы-кредит уюмунун мөөрүнүн оттиски 

ооба 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы № 36/5 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө нускоого карата 7-тиркеме 

 

 

Пенсияларды төлөөдө колдонулган жыйынтык  

ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формасы 

 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 24-ноябрындагы № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтомунун редакциясына ылайык) 

 

№ 

Тилкенин аталышы 

Маалыматтын түрү/форматы 

Эскертүү 

1. 

Коду 

IDDoc 

GUlD 

Документтин уникалдуу идентификатору 

2. 

Документтин номери 

NumDoc 

Сабы (6) 

Документтин номери префикси жана суффикси жок жана баштапкы нөлдөрү жок 

3. 

Датасы 

DateDoc 

Датасы 

Документтин датасы 

4. 

СФРБ 

SFDivision 

Сабы (З) 

СФРБ коду 

5. 

Жөнөтүүчү банк 

BIC 

Сабы (6) 

Документтин «Эсептешүү эсеп» тилкесинде көрсөтүлгөн эсептешүү эсептин жөнөтүүчү банкынын БИК 

6. 

Жөнөтүүчү банктын аталышы 

SenderBank 

Сабы (100) 

Документтин «Эсептешүү эсеп» тилкесиндеги эсептешүү эсептин банкынын аталышы 

7. 

Жөнөтүүчү кардар эсеби 

SenderAccount 

Сабы (100) 

Документтин «Эсептешүү эсеп» тилкесинен эсептешүү эсеп  

8. 

СФРБ ИНН  

INN 

Сабы (14) 

Учурдагы документ таандык болгон Социалдык фондунун бөлүмүнүн ИННи 

9. 

СФРБ ОКПО  

ОКРО 

Саны (8,0) 

Жөнөтүүчү кардардын ОКПО коду көрсөтүлөт. Учурдагы документ таандык болгон Социалдык фонддун бөлүмүнүн ОКПО көрсөтүлөт. 

10. 

СФРБ СФ номери 

SFOND 

Сабы (14) 

Жөнөтүүчү кардардын Социалдык фондундагы каттоо номери көрсөтүлөт. Учурдагы документ таандык болгон Социалдык фонддун бөлүмүнүн каттоо номери көрсөтүлөт 

11 

Жалпы сумма 

Sum 

Саны (15.2) 

Бул файлдагы бардык төлөмдөрдүн жыйынтык суммасы көрсөтүлөт 

12. 

Төлөмдөрдүн саны 

Qty 

Саны (10) 

Файлдагы төлөмдөрдүн саны көрсөтүлөт 

13. 

Комментарийлер 

Comment 

Сабы (100) 

Документтен ушул эле аталыштагы тилкесинин мааниси 

 

«Суммалар» (lt Sums) таблицалык бөлүгү 

№ 

Тилкенин аталышы 

Маалыматтын түрү/форматы 

Эскертүү 

1. 

Саптын номери 

Row 

Сабы (5) 

Бир файлдын ичинде уникалдуу сап номери 

2. 

Алуучу банктын БИКи 

RecipientBlC 

Сабы (6) 

«Төлөмдөрдүн орду» тилкесинде учурдагы сапта көрсөтүлгөн Банктын БИКи 

3. 

Алуучу банктын аталышы 

RecipientBank 

Сабы (100) 

«Төлөмдөрдүн орду» тилкесинде учурдагы сапта көрсөтүлгөн банктын аталышы 

4. 

Төлөм коду 

PurposeCode 

Саны (8) 

Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык, багыты боюнча төлөмдүн санариптик коду. Код учурдагы сапта көрсөтүлгөн төлөөлөрдүн түрү боюнча аныкталат. Төлөм коду «Төлөөлөрдүн багыты» маалымдамасынан алынат. 

5. 

Алуучунун эсеби 

RecipientAccou nt 

Сабы (16) 

«Төлөөлөр» таблицалык бөлүгүнүн учурдагы сабынын «Эсеп номери» тилкесинен эсептешүү эсеп көрсөтүлөт. 

6. 

Алуучу 

Recipient 

Сабы (14) 

Төлөөлөрдү алуучунун PIN же ИНН 

7. 

Алуучунун аталышы 

RecipientName 

Сабы (100) 

Учурдагы саптан алуучунун аты-жөнү/аталышы көрсөтүлөт 

8. 

Делосу 

File 

Сабы (13) 

Пенсиялык делонун номери 

9. 

Пенсионер 

Pensioner 

Сабы (14) 

Пенсионердин PIN коду. Пенсиянын түрү «багуучусунан ажырагандыгы боюнча» болсо жана төлөөлөр түрү «бир жолку төлөөлөр» же «сөөк коюуга» көрсөткүчүнө барабар болбосо, көрсөтүлбөйт. 

10. 

Пенсия түрү 

kindPension 

Саны (1) 

Пенсия түрүнүн коду. 

1 жашы боюнча; 

2 майыптыгы боюнча; 

3 багуучусунан ажырагандыгы боюнча; 

4 аскер кызматчысынан ажырагандыгы боюнча 

11. 

Айы, жылы 

MonthYear 

Саны (6) 

Саптын суммасы таандык болгон ЖЖЖЖАА форматында ай-жыл.  

12. 

Бөлүк 

Section 

Саны (1) 

Саптагы төлөмдүн суммасы таандык болгон бөлүктүн коду:  

1 биринчи бөлүк; 

2 өткөн айлар; 

3 учурдагы бөлүк; 

4 келерки айлар  

13. 

Төлөөлөрдүн түрү 

TypePayment 

Саны (1) 

Саптагы төлөмдүн суммасы тиешелүү болгон төлөм түрүнүн коду  

1 пенсия; 

2 топтолмо пенсиялык фонду

3 кармап калуу; 

4 компенсация; 

5 бир жолку төлөөлөр; 

6 сөөк коюуга; 

7 кошумча суммалар 

14 

Кошумча 

Addlnfo 

Сабы (5) 

Бир жолку төлөмдөрдүн коду. 

Бир жолку төлөм жүргүзүлгөн учурда көрсөтүлөт 

15. 

Төлөөлөрдүн суммасы 

SumPayd 

Саны (18.2) 

Төлөнгөн негизги сумма