Кайта келүү

Төлөм системасы боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары

N
п/п
Документтин аталышы Кабыл алынган күнү КР Адилет министрлигинде каттоодон өткөндүгү

I. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банктын биргелешкен токтомдору

1. Кыргыз Республикасындагы накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө жобо КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 9-сентябрында кабыл алынган N773/30/8 токтом  
2. Кыргыз Республикасынын төлөө системасында төлөмдөрдү өткөрүү мөөнөттөрү жана аларды өткөрүүнүн мөөнөттөрүн бузгандык үчүн жоопкерчилик тууралуу КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 11-мартында кабыл алынган N144/1/6 токтом  
3. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банк тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 "Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөр системасын жайылтуу жана төлөмдөрдү натыйжалуу өткөрүүнү камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдарга иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 30-декабрында кабыл алынган N632/26/7 токтом  
4. Накталай эмес төлөмдөр системасын киргизүү жана Кыргыз Республикасында төлөмдөрдүн натыйжалуу өтүшүн камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдар аралыгына иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 токтом  
5. Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банкы 2012-жылдын 14-майы, N289/5/1  
6. Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 28-марты, №166/51-6  

II. Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

1. Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган N51/4,
2009-жылдын 22-апрелинде кабыл алынган N21/5,

2012-жылдын 28-ноябрында кабыл алынган N45/11,

2013-жылдын 24-апрелинде кабыл алынган N13/13,

2013-жылдын 20-декабрында кабыл алынган N51/2,

2014-жылдын 08-декабрында кабыл алынган N54/4,

2015-жылдын 12-августунда кабыл алынган N43/2,

2015-жылдын 14-августунда кабыл алынган N44/1,

2016-жылдын 11-апрелиндеги кабыл алынган N17/4,

2017-жылдын 8-февралында кабыл алынган N5/3, 2018-жылдын 15-январында кабыл алынган № 2018-П-14/1-2-(ПС), № 2018-П-14/58-7-(ПС), 2019-жылдын 18-сентябрында кабыл алынган №2019-П-14/48-4-(ПС) , 2020-жылдын 15-январындагы № 2020-П-14\1-1-(ПС), 2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-14/73-17-(ПС) токтомдору.

2007-жылдын 25-декабрындагы N118-07 каттоо
2009-жылдын 26-майындагы N58-09 катоо
2. Кыргыз Республикасында төлөм системасына көзөмөлдүк боюнча саясат Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 15-июлунундагы кабыл алынган № 38\4, 2017-жылдын 8-июнундагы кабыл алынган № 2017-П-14\23-13-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы кабыл алынган №2019-П-14/46-3-(ПС), 2021-жылдын 10-февралындагы кабыл алынган №2021-П-14/6-1-(ПС) токтомдору 2006-жылдын 28-апрелиндеги N48-06 каттоо
3. Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясаты Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/8, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-3-(ПС) токтомдору  
4. Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 21-апрелиндеги №16/3 токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
5. Кыргыз Республикасынын төлөө системасына катышуучулардын банктык идентификациялык коддору жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган N26/5 токтом 2004-жылдын 26-октябрындагы N318-04 каттоо
6. Банктык эсептешүү эсептерин номерлөөнүн тартиби жөнүндө" Нускоонун долбоору жөнүндө Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 22-февралында кабыл алынган N3/5 токтом, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14/23-11-(ПС). 2005-жылдын 17-мартындагы N41-05 каттоо
7. Төлөө системасы боюнча Комитет жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 17-январында кабыл алынган №2018-П-14/2-6-(ПС) токтом  
8. Банктар аралык элекетрондук төлөм документтери жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14/23-11-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
9. Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 25-январында кабыл алынган N6/9 токтом, 2007-жылдын 25-июлунда кабыл алынган N36/5 токтом. 2007-жылдын 3-сентябрындагы N82-07 каттоо  
10. Кыргыз Республикасынын төлөм системасында электрондук цифралык кол тамганы колдонуу тартиби жөнүндө нускоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/7 токтом  
11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук цифралык кол тамга ачык ачкычын тастыктоо борбору катары иш алып баруусу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/6 токтом  
12. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасы жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрындагы N37/8, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/6, 2009-жылдын 29-апрелиндеги N23/5, 2012-жылдын 11-июлунда кабыл алынган N29/8 токтомдору 2006-жылдын 18-январындагы, N8-06, 2009-жылдын 8-январындагы N1-09, 2009-жылдын 2-июнундагы N57-09 каттоо
13. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартындагы кабыл алынган N5/10, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14-23-11 токтомдору 2006-жылдын 23-мартындагы N25-06 каттоо
14. Кыргыз Республикасынын банктык төлөм карттары жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 токтому
Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-15-(ПС) токтому
Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августунун №2018-П-14/33-4-(ПС)токтому,
Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-14/58-8-(ПС) токтому, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 15-ноябрындагы № 2019-П-14/56-4-(ПС) токтому,2020-жылдын 4-ноябрындагы №2020-П-14/64-1-(ПC) токтомдору
 
15. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы (ГСРРВ) электрондук билдирүүлөрдүн форматтары жана аларды толтуруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 25-сентябрындагы N43/5 токтом 2007-жылдын 2-ноябрындагы N103-07 каттоо
16. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүүнүн тартиби жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы N38/11, 2007-жылдын 12-декабрындагы N53/6, 2008-жылдын 30-январындагы N5/1, 2008-жылдын 27-июнундагы N25/12, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/7, 2009-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган N39/8, 2011-жылдын 30-мартында кабыл алынган N20/6 токтомдору. 2007-жылдын 4-октябрындагы N88-07, 2007-жылдын 29-декабрындагы N121 -07, 2008-жылдын 28-февралындагы N13-08, 2009-жылдын 8-январындагы N5-09, 2008-жылдын 17-июлундагы 72-08 от каттоолор
17. Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 21-декабрда кабыл алынган №77/4, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14-23-11 токтомдору  
18. Пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү тике дебеттөө формасында өткөрүү эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-июлундагы N30/6 токтом 2008-жылдын 12-сентябрындагы 104-08 каттоо
19. Кыргыз Республикасында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсетешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майындагы N25/11,
2011-жылдын 30-мартындагы N20/7,
2012-жылдын 30-мартындагы N14/13,
2015-жылдын 9-декабрындагы №76/7,
2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-19/24-7-(НПА,
2020-жылдын 25-мартындагы №2020-П-19/16-5-(НПА) токтомдору
2009-жылдын 1-июлундагы N65-09 каттоо
20. Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-2-(ПС) токтому
21. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-П-36/55-10-(НПА) токтом  
22. Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросттук системасы жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/6 токтому  
23. Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелер Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 15-июлунда N30/6,
2012-жылдын 17-августунда N34/4,
2014-жылдын 31-июлунда №34/10,
2015-жылдын 30-сентябырындагы №59/6
2016-жылдын 14-октябрындагы № 42/3,
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-15-(ПС),
2018-жылдын 13-сентябрындагы № 2018-П-14/37-3-(ПС), 2020- жылдын 18-мартындагы № 2020-П-14/12-2-(ПС) токтомдору, 2020-жылдын 4-ноябрындагы №2020-П-14/64-1-(ПC) токтомдору
2009-жылдын 03-августындагы N77-09 каттоо
24. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда N26/5 кабыл алынган 2005-жылыдн 16-сентябрындагы N132-05 каттоо
25. Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 26-майында N36/7 кабыл алынган,
2013-жылдын 28-августунда N32/5 кабыл алынган,
2015-жылдын 30-сентябырындагы N59/5 кабыл алынган,
2017-жылдын 28- июнунда №2017-П-14/28-3 кабыл алынган,
2018-жылдын 14- мартында № 2018-П-14/8-11 кабыл алынган
2018-жылдын 15-августунан № 2018-П-14/33-5-(ПС)
 
26. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын төлөм карты жөнүндө убактылуу жобо. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2014-жылдын 30-майындагы N24/6 кабыл алынган  
27. Төлөм уюмдарын жана төлөм системаларын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган, 2021-жылдын 24-июнундагы № 2021-П-14/34-4-(ПС) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
28. Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-сентябрында №2019-П-14/50-2-(ПС) токтому менен кабыл алынган, 2020-жылдын 27-майындагы № 2020-П-14/31-7-(ПС), 2021-жылдын 24-июнундагы № 2021-П-14/34-5-(ПС) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
29. Төлөм системаласынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлүрдү жүргүзүү жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-ноябрында №47/10 токтому менен кабыл алынган 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-4-(ПС) токтомдорунун редакциясына ылайык)  
30. Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 15-апрелиндеги N22/3 токтому, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 19-июнундагы №2019-П-12/32-3-(НПА) токтом.  
31. Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-мартында №15/6, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/1, 2018-жылдын 14-февралындагы № 2018-П-14/5-5-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-14/9-4-(ПС) токтомдору, 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 2020-П-14-66-5-(ПС) токтомдору  
32. Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-сентябырында №2019-П-14/50-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
33. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майында №19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту  
34. "Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 16-августундагы №34/2 токтому менен кабыл алынган  
35. "Төлөм карттар менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фондусу жөнүндө" убактылуу жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 14-февралында №2018-П-14/5-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
36. Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
37. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 19-августундагы №2020-П-14\46-4-(ПC) токтому менен кабыл алынган  
38. Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 31-майындагы № 2021-П-14/29-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган