Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылыдн 9-августунда 

3-61/10 токтому менен бекитилген 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылыдн 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылыдн 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №26/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомго төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

1. «Банктардын кызмат көрсөтүүлөрү» дкеп аталган 19А- бөлүккө (1-таблица):  

1. «Эсептерди тейлөө» деп аталган 1.2-пункт төмөнкү пунктчалар менен толукталсын

· 1.2.2 «Интернет - Банкинг» валюта түрлөрү боюнча (улуттук жана чет өлкө валютасында) бөлүп көрсөтүү менен  

· 1.2.3. « Мобильный- банкинг» валюта түрлөрү боюнча (улуттук жана чет өлкө валютасында) бөлүп көрсөтүү менен

2. «Нак эмес которуулар» деп аталган 1.3-пункт «Тике дебеттөө» деп аталган 1.3.5-пунктча мене толукталсын. 

3. «Эсеп ачуусуз эле которуулар» деп аталган 1.4-пункттун «Улуттук жана чет өлкө валюталарнда которуулар» деп аталган 1.4.2. жана 1.4.3-пунктчалары юридикалык жана жеке адамдарга бөлүү менен которуулардын локалдык жана Эл аралык системалары менен толукталсын.  

4. Бүтүндөй бөлүктүн тексти боюнча «карточкалар» деген сөз «Карттар» деген сөзгө алмаштырылсын

5. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4-пункттар төмөнкү пунктчалар менен толукталсын:  

· «Эсептерди ачуу»; 

· «Карттарды берүү»; 

· «Карттарды пайдалануу менен нак акча алуу» 

 

тейлөөгө алынган карттардын ар бир түрү үчүн

 

6. Бүтүндөй бөлүктөр боюнча номерлерди тизмектөө.  

 

«Банктардын ыилиалдар боюнча кызматк өрсөтүүлөрү» деп аталган 19 Б бөлүгү (2-таблица):  

1. «Эсептерди тейлөө» деп аталган 1.2-пункт төмөнкү пунктчалар менен толукталсын: 

a. 1.2.2 «Интернет - Банкинг» валюта түрлөрү боюнча (улуттук жана чет өлкө валютасында) бөлүп көрсөтүү менен  

b. 1.2.3. « Мобильный- банкинг» валюта түрлөрү боюнча (улуттук жана чет өлкө валютасында) бөлүп көрсөтүү менен. 

2. «Нак эмес которуулар» деп аталган 1.3-пункт «Тике дебеттөө» деп аталган 1.3.5-пунктча мене толукталсын. 

3. «Эсеп ачуусуз эле которуулар» деп аталган 1.4-пункттун «Улуттук жана чет өлкө валюталарнда которуулар» деп аталган 1.4.2. жана 1.4.3-пунктчалары юридикалык жана жеке адамдарга бөлүү менен которуулардын локалдык жана Эл аралык системалары менен толукталсын.  

4. Бүтүндөй бөлүктүн тексти боюнча «карточкалар» деген сөз «Карттар» деген сөзгө алмаштырылсын. 

5. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4-пункттар төмөнкү пунктчалар менен толукталсын:  

· «Эсептерди ачуу»; 

· «Карттарды берүү»; 

· «Карттарды пайдалануу менен нак акча алуу» 

 

тейлөөгө алынган карттардын ар бир түрү үчүн. 

 

2. «Жол чектери, карттар эмиссиясы/эквайринги

1. Жеке адамдардын карттарынын эмиссиясы/эквайринги» деп аталган 20Б1-бөлүкчө карттар боюнча операциялардын түрлөрү жана областтар боюнча бөлүп көрсөтүлсүн. (3-таблица).  

2. Юридикалык жактардын карттарынын эмиссиясы/эквайринги» деп аталган 20Б2-бөлүкчө карттар боюнча операциялардын түрлөрү жана областтар боюнча бөлүп көрсөтүлсүн. (4-таблица).  

3. «Аралыкта орнотулган жабдуулар» деп аталган 20В-бөлүкчө системалардын түрлөрүнө жараша региондорго бөлүү менен чагылдырылсын (5-таблица). 

 

6. «Төлөмдөр жөнүндө маалыматтар» деп аталган 21-бөлүктөгү:  

· «Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча төлөмдөр» деп аталган 21Г-бөлүкчө областтарга бөлүү менен чагылдырылсын (6-таблица). 

 

· «Электрондук төлөмдөр» деп аталган 21Г-1-бөлүкчө региондор боюнча электрондук төлөмдөрдүн түрлөрүнө жараша чагылдырылсын (7-таблица).  

 

 

7. «Мезгил-мезгили менен берилүүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобого карата 1-тиркеменин 23, 24, 25-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин

 

№ 

Бөлүктөр 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Сунуштоо мөөнөтү 

Эскертүүлөр жана ченемдик укуктук актыларыга шилтемелер 

23 

19-бөлүк 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрү 

 

 

 

 

 

А. Банктардын башкы офистердеги негизги кызмат көрсөтүүлөрү 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

Эгерде банктын башкы офисиндеги жана филиалардагы тарифтер бирдей болсо, анда ар айлык негизде бирдиктүү отчет түзүлөт 

 

 

Б. Банктардын филиалдар боюнча кызматк өрсөтүүлөрү 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

В. Депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

 

 

 

Г. Кредиттердин түрлөрү боюнча пайыздык чендер 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

 

24 

20-бөлүк 

Жол чектери менен операциялар жана карттар эмиссиясы/эквайринги 

 

 

 

 

 

А. Жол чектери менен операциялар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Б. Карттар эмиссиясы/эквайринги боюнча операциялар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

В. Аралыкта орнотулган жабдуулар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин, 

 

25 

21-бөлүк 

Төлөмдөргө тиешелүү маалыматтар 

 

 

 

 

 

А. Филилрдар ичинде кардарлардын чыгыи төлөмдөрү 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Б. Банктар ичинде филиалдар ортосундагы төлөмдөр 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

В. Банктардын филиалдар боюнча банктар аралык төлөмдөрү 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Г. Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча төлөмдөр 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

Д. Мамлекеттер боюнча системалардын түрлөрүнө жараша чек ара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Е. Областтар жана Бишкек шаары боюнча системалардын түрлөрүнө жараша акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Ж. өлкөлөр боюнча системалардын түрлөрүнө жараша чек ара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

З. Төлөм системасында төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмү боюнча отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

И. Төлөм системасында иштеп чыгууга кабыл алынбаган төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмү боюнча отчет  

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

Тиркемелер 

 

1-Таблица 

 

19-бөлүк. БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КөРСөТүүЛөРү 

  

  

  

  

  

  

А. Банктардын башкы офистерде негизги кызмат көрсөтүүлөрү 

  

  

  

  

  

№ 

Кызматк өрсөтүүлөрдүн аталышы 

Валюта коду 

Кызмат көрсөтүүлөр наркы 

1. 

Эсептешүүкассалык тейлөө 

  

  

  

…… 

  

  

1.2. 

Эсептерди тейлөөлөр 

  

  

  

….. 

  

  

1.2.2. 

улуттук валютада Интернет -Банкинг  

  

  

  

чет өлкө валютасында Интернет -Банкинг  

  

  

1.2.3. 

улуттук валютада Мобилдүү - Банкинг  

  

  

  

чет өлкө валютасында Мобилдүү Банкинг  

  

  

1.3. 

Нак эмес которуулар  

  

  

  

….. 

  

  

1.3.5. 

Тике дебеттөө 

  

  

1.4. 

Эсеп ачуусуз эле которуулар

  

  

1.4.1. 

Банк-корреспонденттердин эсептери боюнча 

  

  

1.4.2. 

Акча которуу системаларынын түрлөрү 

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

1.4.2.1 

Кыргызтрансфер  

  

  

1.4.2.2 

Береке 

  

  

1.4.2.3 

Эко-которуулар 

  

  

1.4.2.4 

Аманат 

  

  

1.4.2.5 

Бакай-трансфер 

  

  

1.4.2.6 

Иссыкулң -трансфер 

  

  

1.4.2.7 

Салам 

  

  

1.4.2.8 

Инексим -транзит 

  

  

1.4.2.9 

  

  

  

1.4.3. 

Акча которуу системаларынын түрлөрү  

  

  

  

чет өлкө валютасында  

  

  

1.4.3.1 

"Анелик" системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.2 

"Вестерн Юнион"системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.3 

Money Gram системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.4 

Unistream системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.5 

Caspian Money Transfer системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.6 

XpressMoney системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.7 

Близко системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.8 

Золотая корона системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.9 

Аллюр системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.10 

Contact системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.11 

Privat money системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.12 

Быстрая почта системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.13 

Страна Экспресс системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.14 

Migom системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.15 

  

  

  

5. 

Төлөм карттарын тейлөөлөр (түрлөрү боюнча) 

  

  

5.1. 

Элкарт төлөм картын тейлөө 

  

  

5.1.1. 

Эсептерди ачуу 

  

  

5.1.2. 

Карттарды берүү 

  

  

5.1.3. 

Карттарды пайдалауу менен нак акча алуу 

  

  

5.2. 

Алай кард төлөм картын тейлөө 

  

  

5.2.1. 

….. 

  

  

5.3. 

VISA төлөм картын етйлөө 

  

  

5.3.1. 

…. 

  

  

5.4. 

Master card төлөм картын тейлөө 

  

  

5.4.1. 

….. 

  

  

 

 

 

2-Таблица 

 

19-бөлүк. БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КөРСөТүүЛөРү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б. Банктардын филиалдар боюнча кызмат көрсөтүүлөрү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызматк өрсөтүүлөрдүн аталыштары 

Код валюты 

Наркы 

  

  

  

  

  

  

Башкы офис 

филиал 1 

филиал 2 

……. 

1. 

Эсептешүү-кассалык тейлөө 

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

1.2.2. 

Интернет-Банкинг  

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

1.2.3. 

Мобилдүү Банкинг  

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

……… 

  

  

  

  

  

1.3. 

Нак эмес которуулар  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

1.3.10. 

Тике дебеттөө 

 

 

 

 

 

1.4. 

Эсеп ачуусуз которуулар: 

  

  

  

  

  

1.4.1. 

Банк-корреспонденттердин корр.эсептери аркылуу 

  

  

  

  

  

1.4.2. 

Акча которуу системаларынын түрлөрү 

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

1.4.2.1. 

"Кыргыз трансфер" 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактарга 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

1.4.3. 

Акча которуу системаларынын түрлөрү  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында  

  

  

  

  

  

1.4.3.1 

Анелик системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.2 

"Вестерн Юнион"системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.3 

Money Gram системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.4 

Unistream системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.5 

Caspian Money Transfer системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.6 

XpressMoney системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.7 

Близко системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.8 

Золотая корона системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.9 

Аллюр системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.10 

Contact системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.11 

Privat money системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.12 

Быстрая почта системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.13 

Страна Экспресс системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.14 

Migom системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.15 

банк ичиндеги которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.16 

  

  

  

  

  

  

  

……. 

  

  

  

  

  

5. 

Төлөм карттарды тейлөө (түрлөрү боюнча) 

  

  

  

  

  

5.1. 

Элкарт төлөм карттарын тейлөө 

  

  

  

  

  

5.1.1. 

Эсептерди ачуу 

  

  

  

  

  

5.1.2. 

Карттарды берүү 

  

  

  

  

  

а) 

магниттик 

  

  

  

  

  

б) 

чип менен 

  

  

  

  

  

5.1.3. 

Транзакцияларды жүргүзүү үчүн комиссия 

  

  

  

  

  

5.1.3.1 

Банктын инфраструктурасында  

  

  

  

  

  

а) 

нак акча алуу 

  

  

  

  

  

б) 

төлөмдөрдү өткөрүү 

  

  

  

  

  

5.1.3.2 

Башка банктардын инфраструктурасында 

  

  

  

  

  

а) 

нак акча алуу 

  

  

  

  

  

б) 

төлөмдөрдү өткөрүү 

  

  

  

  

  

5.1.4. 

Жылдык тейлөөгө алгандыгы үчүн комиссия 

  

  

  

  

  

5.1.5. 

Взнос денежных средств на счет 

  

  

  

  

  

5.1.6. 

Акча каражаттарын эсепке салуу 

  

  

  

  

  

  

Карттар боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр: 

  

  

  

  

  

5.1.7. 

"Эсептер боюнча көчүрмөлөрдү берүү 

  

  

  

  

  

5.1.8. 

Кошумча карттарды персонализациялоо  

  

  

  

  

  

а) 

магниттик 

  

  

  

  

  

б) 

чип менен 

  

  

  

  

  

5.1.9. 

Жоголгон карттарды калыбынак елтирүү 

  

  

  

  

  

а) 

магниттик 

  

  

  

  

  

б) 

чип менен 

  

  

  

  

  

5.1.10. 

Pin-кодду алмаштыруу 

  

  

  

  

  

5.1.11. 

"Кара" тизмеге киргизүү 

  

  

  

  

  

5.1.12. 

Картты блокировкалоо 

  

  

  

  

  

5.1.13. 

Картты блокировкадан чыгаруу 

  

  

  

  

  

5.1.14. 

POS-терминалды орнотуу 

  

  

  

  

  

5.1.15. 

Карт-эсептеги орточо айлык калдыкка чегерилүүчү пайыздар (жылдык %) 

  

  

  

  

  

5.1.16. 

Овердрафт пайыздык чени ( бир күндүк%) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2. 

Алайкард төлөм картын тейлөө 

  

  

  

  

  

5.2.1. 

….. 

  

  

  

  

  

5.3. 

VISA төлөм картын тейлөө 

  

  

  

  

  

5.3.1. 

….. 

  

  

  

  

  

5.4. 

Master card төлөм картын тейлөө  

  

  

  

  

  

5.4.1. 

….. 

  

  

  

  

  

 

 

3-Таблица 

 

 

20-бөлүк "Жол чектери, карттар эмиссиясы/эквайринги

 

 

 

 

 

 

20 Б1. Карттар эмиссиясы/эквайринги"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карттардын түрү 

  

Картарлардын саны 

  

Саны 

  

  

Нак алынганы 

  

Соода түйүндөрүндө төлөө 

  

  

Бардыгы болуп 

Магниттик тилкеси болгон карттардын саны 

Кредит функциясы менен карттардын саны 

Транзакциялардын саны 

Транзакциялардын көлөмү (сом) 

Транзакциялардын саны 

Транзакциялардын көлөмү (сом) 

  

Жеке адамдар 

I. 

Төлөм карттары 

  

  

  

  

  

  

  

  

Элкарт  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

КР башка коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Алай Кард  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Visa 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Master Card 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Демир 24 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Алдын ала төлөнгөн карттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

Карттардын аталышы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Таблица 

 

20-бөлүк "Жол чектери, карттар эмиссиясы/эквайринги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Б2. Карттар эмиссиясы/эквайринги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карттардын түрү 

Картарлардын саны 

Жүгүр-гү карт. саны 

Нак алуу 

Соода түйүндөрүндө төлөө 

Аралыкта орнотулган жабдуулар 

Улуттук валютада 

чет өлкө валютасында  

улуттук валютада 

банкоматтар 

кассалык жана соода терминалдары  

төлөм терминалдары 

жана башкалар 

Транзак. саны 

Транзак. көлөмү (сом) 

Транзак. саны 

Валюта коду  

Транзак. көлөмү (АКШ долл ж.б.) 

Транзак. саны 

Транзак. көлөмү (сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Юридикалык жактар 

1. Элкарт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. КР башка коммерциялык банктары тарабынан эмитирленген карттарды колдонуу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3. КР чегигнен тышкары эмитирленген карттарды колдонуу менен ишке ашырылгани операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4. КР чегинен тышкары ошол банк тарабынан эмитирленген карттарды колдонуу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Алай Кард  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Демир 24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Visa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Master Card 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдын ала төлөнгөн карттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Карттардын аталыштары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5-Таблица 

 

20-бөлүк "Жол чектери, карттардын эмиссиясы/эквайринги" 

 

 

 

 

 

 

20 В. Аралыкта орнотулган жабдуулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карттардын түрлөрү 

Банктардын саны 

  

  

  

  

  

Эл. терм. Саны 

 

  

  

Жыйынтыгында 

 

нак акча берүү функциясы менен 

  

нак акча кабыл алуу функциясы менен 

  

  

соода уюм. Орнотулгандар 

  

  

нак акча берүү пункттарында 

  

  

  

  

төлөм терминалдары (cash-in) 

жана башкалар  

  

  

  

  

бапдыгы болуп 

а.и: 

бапдыгы болуп 

а.и: 

  

  

  

тов-га, к-көр. төлөө функциясы менен 

төлөм карттарын (алардын реквизиттенрин) пайдалануусуз 

төлөм карттарын (алардын реквизиттенрин) пайдалануу менен)  

  

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. 

Элкарт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Алай Кард  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Visa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Europay/Master Card 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Демир 24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6-Таблица 

 

 

21-бөлүк. ТөЛөМДөР ЖөНүНДө МААЛЫМАТТАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча төлөмдөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютада төлөмдөрдү өткөрүү үчүн колдонулган төлөм инструменттеринин төрлөрү боюнча жыйынтыкталган маалыматтарды камтыйт 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

№ 

Төлөм инструменттеринин түрлөрү 

Казыналык эсептери боюнча төлөмдөр 

  

  

  

Соцфонд эсептери боючна төлөмдөр 

  

  

  

Банктар аралык төлөмдөр 

  

  

  

 

Ички банктык төлөмдөр 

  

  

Кириш 

  

Чыгыш 

  

Кириш 

  

Чыгыш 

  

Кириш 

  

Чыгыш 

  

Кириш 

 Чыгыш 

  

  

Саны 

Көлөмү (миң сом) 

Саны 

Көлөмү (миң сом)) 

Саны 

Көлөмү (миң сом) 

Саны 

Көлөмү (миң сом) 

Саны 

Көлөмү (миң сом) 

Саны 

Көлөмү (миң сом) 

Саны 

Көлөмү (миң сом)) 

Саны 

Көлөмү (миң сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Төлөм тапшырмасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Акцептелинген төлөм тапшырмалары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Салыктык төлөм тапшырмалары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча төлөм тапшырмалары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Нак төлөмгө билдирмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Мемориалдык ордерлер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Аккредитивдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Чектер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Инкассо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Тике дебеттөө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

жана башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

бардыгы болуп, төлөмдөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7-Таблица 

 

 

21-бөлүк.ТөЛөМДөР ЖөНүНДө МААЛЫМАТ  

 

 

 

 

 

Г1. Электрондук төлөмдөр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

кардарлардын саны 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

транзакциялардын саны 

транзакциялардын көлөмү  

транзакциялардын көлөмү  

валюталардын коду 

транзакциялардын көлөмү  

  

1. 

Интернет-Банкинг 

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

Чүй областы 

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Көл областы 

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

2. 

Мобилдүү банкинг 

  

  

  

  

  

  

 

…….. 

 

 

 

 

 

 

3. 

жана башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында