Кайта келүү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ӨКМӨТҮ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

 

Т О К Т О М 

 

2012-жылдын 14-майы, №289/5/1 

 

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө 

 

Өлкөдө накталай жана накталай эмес эсептешүүлөр деңгээлинин оптималдуу катышын, акча жүгүртүүнүн ачык-айкындыгын камсыз кылуу жана көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы токтом кылат: 

 

1. Төмөнкүлөр бекитилсин: 

- Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программа (экинчи этап) (мындан ары Мамлекеттик программа) 1-тиркемеге ылайык; 

- Мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы 2-тиркемеге ылайык. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Мамлекеттик программанын иш-чараларын ишке ашырууну камсыз кылышсын. 

3. Министрликтер, администрациялык ведомстволор, аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары: 

- бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып бир айлык мөөнөттө тейлеген багыттары боюнча иш-чаралардын пландарын Мамлекеттик программага ылайык иштеп чыгышсын жана белгиленген тартипте бекитишсин жана аларды аткарууга киришсин; 

- квартал сайын, отчеттук кварталдан кийинки айдын 15-күнүнөн кечиктирбестен Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына жыйынтыкталган маалыматты берип турушсун; 

- иш-чаралардын өз учурунда жана сапаттуу аткарылышы үчүн жетекчилер жеке жооптуу боло тургандыгы белгиленсин.  

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы:  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен биргеликте Кыргыз Республикасынын бардык аймагында төлөмдөрдүн накталай эмес формада ишке ашырылышы боюнча төлөм системасынын инфраструктураларын кеңейтүү жагында коммерциялык банктарга көмөктөшсүн; 

- Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун жүрүшү боюнча маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жарым жыл сайын берип турууну камсыз кылсын. 

5. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына төмөнкүлөр сунушталсын: 

- Кыргыз Республикасынын бардык аймагында төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу боюнча инфраструктураны кеңейтүүнү жигердүү ишке ашыруу;  

- социалдык долбоорлордун алкагында калкка чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоону артыкчылыктуу негизде ишке ашыруу; 

- социалдык долбоорлорду тейлөө жана утурумдук чекене төлөмдөрдү жүргүзүү боюнча тариф саясатын түзүүдө дифференцияланган ыкманы колдонуу.  

6. Калкка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган ишканаларга төмөнкүлөр сунушталсын: 

- калктын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн утурумдук төлөмдөрдү накталай эмес төлөөнүн ар кандай формаларын жана каражаттарын колдонуу менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу; 

- калкка кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес эсептешүүлөр мүмкүнчүлүгүн сунуштоо максатында Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары менен өз ара натыйжалуу мамилени түзүү, анын ичинде маалыматтарды электрондук алмашуу ыкмасын пайдалануу  

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 25-апрелиндеги №189/11/4 токтомуна ылайык түзүлгөн Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча ведомстволор аралык комиссия Мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планын аткаруу боюнча ишти координациялоону камсыз кылсын. 

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы бөлүмүнө жүктөлсүн. 

9. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын. 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Премьер-министри 

 

 

__________________Ө. Бабанов 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы 

 

 

______________З. Асанкожоева 

 

 

 

 

 

1-тиркеме  

 

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программа 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 20032008-жылдар аралыгында коммерциялык банктар менен биргеликте Кыргыз Республикасынын төлөм системасын реформалоо боюнча иш-чараларды жүргүзгөн жана учурда төмөнкү төлөм системалары иш алып барышууда. 

1. Майда, чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы майда жана чекене банктар аралык төлөмдөрдү иштеп чыгуу үчүн арналган. Системада төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү, системанын катышуучуларынын милдеттенмелерин өз ара чегерүүнүн негизинде жүзөгө ашырылат. Система 2006-жылдын октябрында колдонууга кабыл алынган. 

2. Банктар аралык бирдиктүү процессинг борбору (мындан ары - ББПБ) Кыргыз Республикасынын улуттук төлөм системасынын бирден бир оператору болуп саналат. ББПБ банктык төлөм карттарды (банкоматтарды,  

ПОС-терминалдарды) пайдалануу менен ишке ашырылган транзакцияларды кабыл алуу жана иштеп чыгуу боюнча өнүккөн инфраструктурага ээ. Бул система чекене кызмат көрсөтүүлөр рыногунда товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөр боюнча функцияларды аткарууга, ошондой эле эмгек акы долбоорлорун ишке ашыруу үчүн багытталган, бул накталай эсептешүүлөргө болгон муктаждыкты кыскартууга жана бардык жерде кирешеси анчалык көп эмес калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн (накталай акчаларды алуу, төлөмдөрдү жүргүзүү, кыска мөөнөттүү кредиттер) кеңири пайдаланышын «Элкарт» төлөм картын колдонуу аркылуу кеңейтүүгө өбөлгө түзүүгө тийиш. Бул система 2006-жылдын декабрь айында пайдаланууга кабыл алынган.  

3. Мөөнөттүү жана ири төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн реалдуу убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы финансы рынокторунда бүтүмдөр жана башка ири төлөмдөр боюнча ыкчам жана акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн арналган. Система анын катышуучуларынын Кыргызстан Банкында ачылган корреспонденттик (утурумдук) эсептери боюнча акча каражаттарын эсептен алып салуу жана чегерүү аркылуу ар бир жеке төлөм боюнча оперативдүү акыркы эсептешүүнү камсыз кылат. Бул система 2008-жылы июнда пайдаланууга берилген.  

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктар менен биргеликте азыркы учурга карата жаңы кызмат көрсөтүүлөрдү жана накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүүнүн жалпы мамлекеттик деңгээлдеги заманбап ыкмаларын жана формаларын сунуштоону камсыз кылды.  

Ушуга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 25-апрелиндеги №189/11/4 токтому менен түзүлгөн Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары - Ведомстволор аралык комиссия) тарабынан Мамлекеттик программаны аткаруунун натыйжалары боюнча талдоо жүргүзүлгөн. 

2012-жылдын 1-январына карата абал боюнча: 

- жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасы 49,9 млрд. сомду түзгөн; 

- банктардан тышкаркы акчалар 47,2 млрд. сомду түзгөн; 

- коммерциялык банктарда 2,2 млрд. сом же жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасынын 4,4 % болгон; 

- банктык эсептердин саны: 109 904 - юридикалык жактардыкы, 691 198 - жеке адамдардыкы; 

- банктар аралык системалар боюнча накталай эмес төлөмдөрдүн жалпы көлөмү 2011-жыл үчүн 585,1 млрд. сомду түзгөн; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мекемелеринин кассаларынан коммерциялык банктарга берилген накталай акча каражаттары менен жүзөгө ашырылган эмгек акыны, пенсияларды, жөлөкпулдарды төлөөлөр жана бюджетке түшүүлөр 2011-жыл үчүн 107,4 млрд. сомду түзгөн.  

- эмитирленген төлөм карттарынын жалпы саны 2011-жылдын 

1-январына карата 271,1 миң картты түзгөн, алардын ичинен «Элкарт» улуттук картынын жүгүртүүдөгү саны 51 902 болгон; 

- банктык төлөм карттар республиканын бардык аймактары боюнча жалпыга ыңгайлуу жерлерде орнотулган 460 банкоматта жана 2 022 терминалда кабыл алынган, алардын ичинен улуттук системанын алкагында коммерциялык банктардын филиалдарында жана аманат кассаларында орнотулган 164 банкомат, 448 касса терминалдары жана соода жана сервис ишканаларында орнотулган 226 соода терминалдары иштеген.  

Жүргүзүлгөн талдоонун негизинде Ведомстволор аралык комиссия эсептешүүлөрдүн накталай эмес формаларына суроо-талапты жогорулатууга жана мамлекеттик бюджеттин акча каражаттарынын жылышынын ачык-айкындыгын камсыз кылууга, ошондой эле мамлекеттик бюджеттен каралган каражаттарды накталай эмес формада жыйноого жана берүүгө өтүүгө багытталган Мамлекеттик программа тарабынан пландаштырылган төмөнкү иш-чаралардын негизги көлөмү аткарылган эмес деген тыянакка келген: 

- бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерине эмгек акыларды төлөөгө өтүү Бишкек шаары боюнча гана, негизинен мамлекеттик кызматкерлер үчүн гана ишке ашырылган; 

- пенсионерлердин жеке эсептерине каражаттарды чегерүү аркылуу пенсияларды накталай эмес формада төлөө алардын 13% үчүн гана жүзөгө ашырылууда; 

- бюджеттен жөлөкпулдарды төлөө дээрлик 100% накталай формасында жүзөгө ашырылат; 

- бюджетке төлөмдөрдү жыйноо (салыктык түшүүлөр, бажы алымдары, камсыздандыруу төлөмдөрү ж.б.) накталай акча каражаттарын банктардын жер-жерлерде ачылган кассаларына төлөө аркылуу же болбосо ошол уюмдардын ички кассалары аркылуу жүзөгө ашырылат. Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын банктардагы эсептешүү эсептеринен бюджетке төлөмдөрдүн пайызы бюджетке төлөмдөрдүн жалпы санынын 20% ашпаган чекте катталат; 

- банктык төлөм карттардын эмиссиясынын көлөмү потенциалдуу кардарлардын 8,7% камтыйт. Мында, бүгүнкү күнгө карата чекене төлөмдөр рыногун калк үчүн банктык эсептерди тескөөнүн кыйла натыйжалуу инструменти болуп саналган төлөм карттары аркылуу камтуу өтө эле аз жана экономикадагы чекене төлөмдөрдүн жалпы көлөмүнүн 0,001% гана түзөт.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын 2002-жылдын 31-декабрындагы № 916 токтому менен бекитилген Мамлекеттик программанын иш-чараларынын аткарылбай калышы төмөнкү жагдайларга шартталган.  

Биринчиден, министрликтердин жана административдик ведомстволордун, бюджеттик уюмдардын бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерлери менен болгон сыяктуу эле, калк менен өз ара мамилелери да эсептешүүлөрдүн накталай эмес формасына өтүү боюнча жигердүүлүгүнүн жетишсиздиги жана аткаруучулук тартиптин төмөндүгү болуп саналат. Алгач, Мамлекеттик программада иш-чараларды белгиленген мөөнөттөрдө аткаруу кыйынчылык туудурган. Ички эсептик системалардын начар автоматташтырылгандыгынан жана банк менен калктын төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү учурундагы өз ара аракеттеринин электрондук ыкмаларына өткөндүгүнөн улам, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыкты кошо алганда, министрликтер жана ведомстволор иш-чараларды ыкчам аткарууга даяр эмес эле. Ар бир бюджеттик уюмдун ичинде акча каражаттарынын кыймылын эсепке алуу боюнча автоматташтыруунун деңгээлинин жана анын банк менен өз ара иш алып баруусунун жогорулашы бюджет каражаттарынан кошумча каржылоону талап кылган. Ошондой болсо да, обьективдүү себептерден улам, мамлекеттик бюджеттин чектелүүсүн кошо алганда бул иш-чараларды ишке ашыруу бюджеттик уюмдар үчүн гана эмес Борбордук казыналык үчүн да маанилүү болгон эмес.  

Экинчиден, накталай эмес төлөмдөрү кабыл алуу боюнча инфраструктуранын жеткиликсиз өнүгүүсү жана коммерциялык банктарга сунушталуучу банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрү боюнча натыйжалуу эмес тарифтик саясат болгон. Накталай эмес формада төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча инфраструктураны өнүктүрүү коммерциялык банктардан олуттуу финансылык салымдарды талап кылат (анын ичинде ички маалыматтык системаларды модернизациялоого да). Ошондой болсо да, накталай эмес формадагы эсептешүүлөрдү кошо алганда, банктык кызмат көрсөтүүлөргө суроо-талап бюджеттик уюмдар тарабынан сыяктуу эле, жеке сектор тарабынан да жеткиликтүү деңгээлде болбогондуктан, коммерциялык банктар республиканын алыс аймактарында иш алып баруусун чектешүүдө. Банктардын кошумча бөлүмдөрүн түзүү, коопсуз финансылык операциялар менен камсыз кылуу жана пруденциалдык көзөмөлдөө талаптарын аткаруу зарылчылыгына байланыштуу банктар үчүн чыгашалуу болуп саналат. Ушундан улам, Мамлекеттик программанын талаптарына карабастан, банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн аймактарга таралышы жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн калктын пайдалануу мүмкүнчүлүгү дале болсо төмөн деңгээлде калууда.  

Үчүнчүдөн, соода ишканаларынын жабдууларды орнотууга жана банктарда эсептешүү эсептерин ачууга кызыкпагандыгы менен шартталган, соода жана сервис системасында накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча инфраструктуранын жеткиликсиз өнүгүүсү болуп саналат. Жеке коммерциялык уюмдар жана ишкерлер тарабынан товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдү накталай эмес формада кабыл алууда кызыкпагандыгына байланыштуу, банктык кызмат көрсөтүүлөрүнүн, анын ичинде банктык төлөм карттардын өнүгүүсү калайык-калк ичинде анчалык натыйжалуу эмес, анткени банктык төлөм карттарды пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын - накталай акчаларды алуунун 95% жакыны банкоматтардан же банктардын кассалары аркылуу жүзөгө ашырылат. Статистика көрсөткөндөй, негизги эсептешүүлөр калкта банктык төлөм карттардын бар экендигине карабастан, накталай акча каражаттары аркылуу жүргүзүлүүдө. Соода жана сервис ишканаларын кассаларында терминалдарды орнотууга (белгилүү бир деңгээлде колдонулуучу же белгилүү бир соода же өндүрүштүк аянты менен) же төлөөлөрдү башка накталай эмес түрдө кабыл алууга милдеттендирүүчү механизм иштелип чыкмайынча, калк үчүн банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жана банктык төлөм карттарды өркүндөтүү жана төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу инфраструктурасын өнүктүрүү кыйынга турат.  

Төртүнчүдөн, калайык-калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу боюнча маданий деңгээли төмөн. Калктын 10 % ашпаган бөлүгү гана банктык эсепке ээ. Мунун негизги себептеринин бири бюджеттик кызматкерлерди кошо алганда, көпчүлүк калктын киреше деңгээлинин төмөндүгү, бул алардын каражат топтоосуна жана ал максаттар үчүн банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануусуна өбөлгө түзбөйт. Калктын басымдуу бөлүгү накталай акча каражаттары менен эсептешүүлөрдү туура көрүшөт. Банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу, каражаттарды накталай эмес эсептешүүлөр аркылуу тартууну жогорулатуу, банктык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу боюнча маданияттын деңгээлин арттыруу да коммерциялык банктардан гана эмес, мамлекеттик уюмдардан да финансылык сарптоолорду талап кылат. 

Бешинчиден, 2008-жылы Мамлекеттик программанын аракети токтотулгандан тартып контролдуктун натыйжалуу эмес болушу жана координацияланган аракеттердин жок болушу. Мамлекеттик программанын мөөнөтү 2008-жылдын акырына чейин чектелгендигине карабастан, ал программадагы иш-чараларды аткаруу мөөнөтү боюнча борбордук аймактарда бара-бара өткөрүүнү жүзөгө ашыруунун обьективдүү зарылчылыгына байланыштуу, программа расмий түрдө аяктагандан кийин да иштерди улантуу каралган. Бул облусттук борборлордун жана аймактардын реформаларды жүргүзүүгө жана маалымат технологияларын, электрондук документ жүгүртүүнү жана төлөмдөрдү накталай эмес формада жүргүзүүнүн инновациялык формаларын жана ыкмаларын пайдаланууга даярдыгынын ар кандай деңгээлдери боюнча обьективдүү шарттар бар экендиги менен шартталат. 

Ошентип, Накталай эмес төлөмдөр системасын колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасында төлөмдөрдүн натыйжалуу өткөрүлүшүн камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча  

2003-2008-жылдарга каралган иш-чаралардын мамлекеттик программасы экономикада накталай эмес төлөмдөргө суроо-талапты камсыз кылуу жана бюджеттик каражаттардын кыймылынын ачык-айкындыгын, ошондой эле бүтүндөй алганда экономикада натыйжалуу акча жүгүртүлүшүн камсыз кылуу жагында толук көлөмдө аткарылган эмес.  

 

Максаты жана милдеттери 

 

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программанын (мындан ары 2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программа) максаты накталай жана накталай эмес акча жүгүртүлүшүнүн оптималдуу катышына жетишүү, накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү үчүн чекене төлөмдөр рыногун өнүктүрүү аркылуу банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүнүн жайылтылышы деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында чекене жана утурумдук төлөмдөрдү кабыл алууну жана тейлөөнү камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны кеңейтүү болуп саналат.  

 

Негизги милдеттер:  

 

1. Республиканын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн финансылык агымдардын ачык-айкындыгын камсыз кылуунун, бюджеттик төлөмдөр системасына контролдукту арттыруунун, ошондой эле салыктык жана башка акча каражаттарынын коммерциялык банктар аркылуу өз убагында бюджетке түшүүсү аркылуу натыйжалуу пландаштыруу үчүн шарттар менен камсыз кылуу. Акча каражаттарынын жүгүртүлүшүнө контролдукту күчөтүү жана накталай акчалардын көмүскө жүгүртүлүшүн азайтуу.  

2. Төлөөчү ишканалар жана чарба жүргүзүүчү субьекттер тарабынан камсыздандыруу суммаларынын өз убагында жана толук көлөмдө төлөнүшүн камсыз кылган механизмдерди түзүү. Социалдык камсыздандыруу жагында пенсияларга жана жөлөкпулдарга сарптоолорду кыскартуу.  

3. Борбордо жана региондордо эмгек акылардын, пенсиялардын, стипендиялардын, мамлекеттик жөлөкпулдардын ж.б. өз убагында төлөнүшү үчүн механизмдерди иштеп чыгуу жана шарттар менен камсыз кылуу. Турак-жай коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө боюнча утурумдук төлөмдөрдү жыйноо процессин оптималдаштыруу. Накталай эмес төлөмдөрдү коммерциялык банктагы эсеп аркылуу өткөрүүдө жеңилдиктерди жана жөлөкпулдарды сунуштоо процессин жөнгө салуунун эсебинен калкты социалдык жактан тейлөөнүн деңгээлин жогорулатуу.  

4. Соода жана сервистик түйүндөрдө, турак-жай коммуналдык чарбаларда калктын тиричилик жактан тейлөө чөйрөсүндө жана социалдык жактан коргоого алынышын камсыз кылуу системасында накталай эмес эсептешүүлөргө өтүү үчүн шарттарды/механизмдерди түзүү аркылуу Кыргыз Республикасындагы накталай эсептешүүлөрдүн үлүшүн кыскартуу. Төлөмдөрдү натыйжалуу иштеп чыгуу, бирдиктүү коддорду жана классификаторлорду пайдалануу жолу менен төлөмдөрдүн агымын идентификациялоо, төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү өткөрүүдө тобокелдиктерди басаңдатуу, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу.  

5. Накталай эмес төлөмдөр боюнча инфраструктураны кеңейтүү жана калктын бюджеттик, чекене жана утурумдук төлөмдөрүн өткөрүүдө улуттук валютадагы төлөм карттарын пайдалануу аркылуу реалдуу сектордо ишкердикти өнүктүрүүнүн шарттарын түзүү. Банк тутумунда калкты, соода-сервистик ишканаларды тейлөө боюнча бирдиктүү «төлөм» мейкиндигин аймагына көз карандысыз түзүү.  

6. Коммерциялык банктар тарабынан сунушталган, төлөмдөрдү өткөрүү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр спектрин кеңейтүү жана атаандаштык чөйрөсүнүн шарттарында филиалдык түйүндөрдү өнүктүрүү. Депозиттик базаны калктын эсептеринин санын арттыруу жана акча каражаттарын тартуунун эсебинен көбөйтүү жана экономиканын реалдуу секторуна инвестирлөө үчүн финансылык каражаттардын олуттуу көлөмүн топтоо.  

7. Баалуу кагаздар боюнча накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн шарттарды өнүктүрүү жана эл аралык стандарттарга туура келген жана республиканын экономикасына ата мекендик жана чет өлкө инвестицияларын тартуу үчүн зарыл болгон соода аянттарын уюштуруу.  

8. Кыргызстандын аймактарында бардык жарандардын телекоммуникациялык жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануусунун бирдей мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн маалыматтык-телекоммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүү.  

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программа министрликтердин, мамлекеттик кызматтардын, ведомстволордун, шаарлардын жана райондордун адиминистрацияларынын, коммерциялык банктардын, ошондой эле башка уюмдардын жана жеке ишкерлердин биргелешип катышуусунда ишке ашырылат. 

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программа мамлекеттин финансылык колдоосу астында ишке ашырылган жана ар бир мамлекеттик ишкананын аракеттенүүсүнүн өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык жана аймактык башка программаларына макулдашылган кыйла толук программасын иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.  

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программага өлкөдөгү ченемдик укуктук базанын өзгөрүүлөрүн жана жүргүзүлүп жаткан экономикалык реформаларды эске алуу менен оңдоо киргизилиши мүмкүн. 

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программанын катышуучулары төмөнкүлөрдү камсыз кылышат: 

- иш-чаралардын пландарын, өнүктүрүү программаларын даярдоо жана ишке ашыруу;  

- бул иш-чараларды финансылык жактан колдоо шарттарын жана механизмдерин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; 

- накталай эмес эсептешүүлөр системасына катышуучулардын өз ара иш жүргүзүүсүн жөнгө салган ченемдик укуктук базаны Кыргыз Республикасынын аймагында өркүндөтүү

- долбоорлорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча колдоо көрсөтүү;  

- пилоттук долбоорлордун ишке ашырылышына утурумдук контролдук жүргүзүү.  

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программада чекене төлөмдөр рыногун өнүктүрүүгө жана накталай эмес төлөмдөр инфраструктурасын кеңейтүүгө багытталган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча төмөнкүдөй иш-чаралардын топтому каралат:  

 

1. Бажы жана салык төлөмдөрүнүн накталай эмес формада төлөнүшүн камсыз кылуу. 

2. Региондордо калктан утурумдук төлөмдөрдү коммерциялык банктардагы эсептери аркылуу кабыл алууну камсыз кылуу. 

3. Чекене товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө накталай эмес формада төлөөнү камсыз кылуу. 

4. Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун эсептеринен пенсиялардын, жөлөкпулдардын, акчалай компенсациялардын жана башка социалдык төлөөлөрдүн алуучулардын банктардагы өздүк эсептерине төлөнүшүн камсыз кылуу. 

5. Жогорку жана орто окуу жайларынын студенттерине берилүүчү стипендиялардын коммерциялык банктардагы эсептерге которулушун камсыз кылуу. 

6. Бардык мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлердин эмгек акыларын коммерциялык банктардагы эсептери аркылуу төлөөгө өтүшүн камсыз кылуу. 

7. Алымдардын, айыптардын, транспорт кызмат көрсөтүүлөрдүн жана башка төлөмдөрдүн мамлекеттин кирешесине накталай эмес формада төлөнүшүн камсыз кылуу. 

8. Жумасына 7 күн, суткасына 24 сааттан иштеген, пластик карттарды пайдалануу менен эсептешүүлөр системасын өнүктүрүү. Эсептешүүлөрдү жүргүзүү жагында кыйла заманбап технологиялык чечим болуп саналган, пластик карттарды тейлөө боюнча түйүндүн инфраструктурасын кеңейтүү.  

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программанын экинчи баскычындагы иштердин стратегиялык багыты болуп, накталай жана накталай эмес акча жүгүртүлүшүнүн оптималдуу катышына жетишүү жана чекене төлөмдөр рыногун өнүктүрүү аркылуу банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу деңгээлин арттыруу жана Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү үчүн шарттар менен камсыз кылуу саналат. 

 

Финансылык жактан камсыз кылуу (каржылоонун көлөмдөрү жана булактары) 

 

2012-2017-жылдарга Мамлекеттик программада коюлган милдеттерди ишке ашыруу каржылоо булактарын түзүү маселелерин комплекстүү чечүүнү талап кылат. 

Негизги долбоорлорду каржылоо булактары катары эл аралык финансы уюмдарынын кредиттерин, мамлекеттик бюджеттин, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын каражаттарын, ошондой эле коммерциялык банктардын жана башка кызыкдар уюмдардын инвестицияларын колдонууга болот.  

2-тиркеме 

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн  

үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программаны (экинчи этап) 

ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы 

 

№ 

Иш-чаралар 

Аткаруу мөөнөтү 

Жооптуу аткаруучулар 

1. Мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнө накталай эмес формада төлөмдөр 

1.1. 

Тышкы экономикалык иштин катышуучусунун эсебинен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын (МБА) Борбордук казыналыктагы эсебине акча каражаттарын чегерүү аркылуу бюджетке бажы төлөмдөрүн накталай эмес формада төлөө 

2012-ж. Бишкек ш.,  

2012-2013-жж. Ош ш., 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

Өкмөт, 

ФМ, ЭМСМ, МБА, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

1.1.1. 

Бажы төлөмдөрүн тышкы экономикалык иштин (мындан ары ТЭИ) катышуучусунун эсептешүү эсебинен МБАнын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналык (мындан ары ФМ БК) системасындагы эсебине каражаттарды чегерүү аркылуу гана төлөө (белгилүү бир суммадан жогору) боюнча милдеттүү талаптарды белгилеген ченемдик документтерди иштеп чыгуу  

2012-жылдын 1-июлуна чейин 

МБА, 

ЭМСМ 

1.1.2. 

Бажы төлөмдөрүн накталай эмес формада (бажы терминалдарында, аралыктан банктык тейлөө аркылуу: Интернет-банкинг, мобилдүү банкинг ж.б) төлөөнү жүзөгө ашырууга улам бир баскычта өтүү боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.  

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-ж. 3-4-кв. Бишкек ш., 

2012-ж. 4-кв.- 2013-ж. 1-кв. Ош ш., 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

2012-ж. 1-2-кв. Бишкек ш. 

МБА, КБ, 

“БПБ” ЖАК(макулдашуу боюнча), УБ  

1.1.3. 

МБАнын коммерциялык банктар менен бажы алымдарын накталай эмес формада (банкоматтар, терминалдар ж.б.) жыйноо боюнча каражаттарды жана системаларды орнотууга тиешелүү келишимдерди түзүү 

2012-ж. 2-кв. Чүй облусу 

2012-ж. 4-кв. Ош облусу 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2015-ж. региондор 

МБА, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.1.4. 

Банктардын жана төлөм системасынын операторлорунун ТЭИ катышуучулары жана алымдардын түрлөрү боюнча келип түшкөн бардык бажы төлөмдөрү жөнүндө маалыматтарды ФМ БКга, МБАга белгиленген форматта күн сайын берип туруу 

Дайыма, күн сайын 

КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча),  

МБА, ФМ БК 

1.1.5. 

ФМ БКга келип түшкөн төлөмдөрдүн суммасы жөнүндө маалыматты МБАга белгиленген форматта күн сайын берип туруу 

Дайыма, күн сайын 

МФ БК, 

МБА 

1.1.6. 

ТЭИнин катышуучуларына бажы төлөмдөрүн накталай эмес формада төлөө эрежелери жөнүндө маалымдоо (планды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу) 

2012-жылдын  

1-кварталынан тартып  

маалыматтарды квартал сайын жаңыртып туруу менен 

МБА, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.1.7. 

Бажы төлөмдөрү жөнүндө маалыматты банктардан электрондук формада (электрондук файлдар-ведомосттор түрүндө) алуу жана эсепке алуу үчүн МБАнын ички автоматташтырылган системасын өркүндөтүү/модернизациялоо 

2012-жылдын 1-июлуна чейин 

МБА, ФМ БК, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

1.1.8. 

Бажы кызматынын операциялык күнүн эсепке алууну автоматташтыруу боюнча МБАнын ички системасын модернизациялоо 

Бажы кызматын модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашыруунун мөөнөттөрүнө ылайык 

МБА, ФМ БК 

1.2. 

Салык төлөмдөрүн бюджетке чарба жүргүзүүчү субьекттердин жана жеке адамдардын (салык төлөөчүлөрдүн) эсептешүү эсептеринен МСКнын Борбордук казыналыктагы эсебине акча каражаттарын чегерүү жолу аркылуу накталай эмес формада төлөө 

2012-2013-ж. Бишкек ш.,  

2013-ж. Ош ш.,  

башка шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2017-жж. региондор 

Өкмөт, 

МСК, ФМ, 

ЭМСМ, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

1.2.1. 

Салык төлөөчүнүн эсептешүү эсебинен МСКнын ФМ БКдагы эсебине салыктардын түрлөрү боюнча каражаттарды чегерүү аркылуу гана салык төлөмдөрүн төлөө (белгилүү бир суммадан жогору) боюнча милдеттүү талаптарды белгилеген ченемдик документтерди иштеп чыгуу  

2012-жылдын 1-июлуна чейин 

МСК, 

ФМ БК,  

ЭМСМ 

1.2.2. 

Салык төлөмдөрүнүн накталай эмес формада (терминалдар, банкоматтар, аралыктан банктык тейлөөнүн башка ыкмалары: интернет-банкинг, мобилдүү банкинг ж.б аркылуу). төлөнүшүнүн жүзөгө ашырылышына региондорго карата улам бир баскычта өтүү боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

 

 

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-ж. 3-кв.- 2013-ж. 1-кв Бишкек ш., 

2013-ж. 1-2-кв. Ош ш., 

2013-ж. аягына чейин шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

 

 

2012-ж. - Бишкек ш. 

МСК, КБ, 

“БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча), УБ  

1.2.3. 

МСКнын коммерциялык банктар менен салыктарды накталай эмес формада (банкоматтар жана терминалдар ж.б.) жыйноо боюнча каражаттарды жана системаларды МБАнын райондук бөлүмдөрүндө орнотуу боюнча келишимдерди түзүү 

2012-ж. 2-кв Чүй облусу, 

2012-ж. 4-кв. Ош облусу, 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2015-жж. региондор 

МСК, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.2.4. 

Банктар жана төлөм системаларынын операторлору тарабынан салык төлөөчүлөр жана салыктардын коддору боюнча маалыматтардын ФМ БКга жана МСКга белгиленген форматта күн сайын берүү 

Дайыма, күн сайын 

КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча), ФМ БК, МСК 

1.2.5. 

Келип түшкөн салыктык төлөмдөрдүн суммасы жөнүндөгү маалыматты ФМ БК тарабынан МСКга белгиленген форматта күн сайын берүү 

Дайыма ,күн сайын 

ФМ БК, 

МСК 

1.2.6. 

Салык төлөөчүлөргө салык төлөмдөрүн накталай эмес формада (планды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу) төлөө эрежелери жөнүндө маалымдоо  

2012-жылдын 2-кв. тартып  

маалыматтарды квартал сайын жаңыртып туруу менен 

МСК, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.2.7.  

Салык төлөмдөрүнүн келип түшүүсү жөнүндө маалыматты банктардан электрондук формада (электрондук файлдар-ведомосттор түрүндө) алуу жана эсепке алуу үчүн МСКнын ички автоматташтырылган системасын өркүндөтүү/модернизациялоо 

2012-жыл ичинде 

МСК, 

ФМ БК, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

1.2.8. 

Салык кызматынын операциялык күнүн эсепке алууну автоматташтыруу боюнча МСКнын ички системасын модернизациялоо 

Салык кызматын модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашыруунун мөөнөттөрүнө ылайык 

МСК, ФМ БК  

1.3. 

Юридикалык жактардын эсептешүү эсептеринен Соцфонддун жана башка пенсиялык топтоо фонддорунун (ПТФ) эсептешүү эсептерине чегерүү аркылуу камсыздандыруу суммаларын (пенсиялык фонддор, мүлктү жана башкаларды камсыздандыруу фонддору) төлөө 

2013-ж. Бишкек ш.,  

Ош ш., 

2014-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2015-2017-жж. региондор 

Өкмөт,  

Соцфонд, ЭМСМ, ПТФ, КБ(макулдашуу боюнча), УБ  

1.3.1. 

Юридикалык жактардын эсептешүү эсебинен Соцфонддун жана ПТФнын эсептешүү эсептерине каражаттарды чегерүү аркылуу гана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө (белгилүү бир суммадан жогору) боюнча милдеттүү талаптарды белгилеген ченемдик документтерди иштеп чыгуу  

2012-жыл ичинде 

ЭМСМ, Соцфонд, ПТФ (макулдашуу боюнча) 

1.3.2. 

Кыргыз Республикасынын региондорун камсыздандыруу төлөмдөрүн накталай эмес формада (терминалдар, банкоматтар, аралыктан банктык тейлөөнүн башка ыкмалары: Интернет-банкинг, мобилдүү банкинг ж.б аркылуу) төлөөнү жүзөгө ашырууга улам бир баскычта өтүү жагында иш-чаралардын толук планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

 

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-жыл ичинде Бишкек ш., Ош ш., 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

 

 

 

 

2013-жыл ичинде - Бишкек ш., Ош ш. 

Соцфонд, ПТФ, “БПБ” ЖАК, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

1.3.3. 

Коммерциялык банктар менен камсыздандыруу төлөмдөрүн накталай эмес формада (банкоматтар, терминалдар ж.б.) жыйноо боюнча каражаттарды жана системаларды Соцфонддун жана ПТФнын бөлүмдөрүндө орнотуу боюнча келишимдерди түзүү 

2012-ж. 4-кв Бишкек ш. , Ош ш. 

2013-жылдын 1-кв. шаарлар жана облустук борборлор, 

2013-жылдын 4-кв. тартып региондор 

Соцфонд, ПТФ, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.3.4. 

Банктар жана төлөм системаларынын операторлору тарабынан жеке төлөөчүлөр боюнча бардык келип түшкөн камсыздандыруу төлөмдөрүнө тиешелүү маалыматтарды Соцфондго белгиленген форматта күн сайын берүү 

Дайыма, күн сайын 

КБ, ПТФ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча), Соцфонд 

1.3.5. 

Субьекттерге камсыздандыруу төлөмдөрүн накталай эмес формада (пландарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу) төлөө эрежелери жөнүндө маалымдоо  

2012-жылдын 2-кв. тартып  

маалыматтарды квартал сайын жаңыртып туруу менен 

Соцфонд, ПТФ, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.3.6. 

Жеке төлөөчүлөр боюнча бардык келип түшкөн камсыздандыруу төлөмдөрү жөнүндө маалыматты банктардан электрондук формада (электрондук файлдар-ведомосттор түрүндө) алуу жана эсепке алуу үчүн ички автоматташтырылган системаны өркүндөтүү/модернизациялоо 

2012-жылдын 1-июлунан тартып 

Соцфонд, ФМ БК, УБ, ПТФ, КБ (макулдашуу боюнча)  

1.3.7. 

Соцфонддун кызматынын операциялык күнүн эсепке алууну автоматташтыруу боюнча Соцфонддун ички системасын модернизациялоо жана кирешелер боюнча борборлоштурулган маалымат базасын иштеп чыгуу жана Соцфонддо колдонууга киргизүү 

Соцфондду модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашыруунун мөөнөттөрүнө ылайык 

Соцфонд 

1.4. 

Алымдарды, айыптарды жана башка төлөмдөрдү мамлекеттин кирешесине субүекттердин коммерциялык банктагы эсептешүү эсептеринен мамлекеттик башкаруу органдарынын эсептерине акча каражаттарды чегерүү аркылуу, берилген квитанцияларга ылайык накталай эмес формада төлөө 

2012-ж. Бишкек ш., Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

Өкмөт, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары - ЖӨБО) (макулдашуу боюнча) 

1.4.1. 

Субьекттердин эсептешүү эсебинен мамлекеттик башкаруу органдарынын ФМ БК эсептешүү эсептерине каражаттарды чегерүү аркылуу же накталай акча каражаттарын коммерциялык банктардын кассалары аркылуу салуу жолу менен гана алымдарды жана айыптарды төлөө (белгилүү бир суммадан жогору) боюнча милдеттүү талаптарды белгилеген ченемдик документтерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу 

2012-жылдын 2-3 кварталы 

Өкмөт, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

борбордук жана жергиликтүү бийлик органдары 

1.4.2. 

Мамлекеттик башкаруу органдарында айыптарды жана алымдарды накталай эмес формада төлөөгө улам бир баскычта өтүү боюнча иш-чаралардын толук планын Кыргыз Республикасынын аймактары боюнча иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 

 

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-ж. Бишкек ш., Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-ж. региондор 

 

2012-ж. 2-3-кв. Бишкек ш. 

Өкмөт, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,ЖӨБО, КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча), УБ 

1.4.3. 

Коммерциялык банктар менен мамлекеттин кирешесине айыптарды, алымдарды ж.б. түшүүлөрдү накталай эмес формада (банкоматтар, терминалдар ж.б.) топтоо боюнча каражаттарды жана системаларды калкка утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан мамлекеттик башкаруу органдарында орнотуу боюнча келишимдерди түзүү.  

2012-жылдын 3-4 кв. -Бишкек ш., 

2013-ж. Ош ш., Ош жана Чүй облустары, 

2014-ж. Жалал-Абад жана Ысык-Көл, Талас облустары, 

2015-ж. Нарын жана Баткен облустары  

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО, КБ (макулдашуу боюнча 

1.4.4. 

ФМ БК агенттеринен болушкан банктар тарабынан жеке төлөөчүлөр боюнча, мамлекеттин кирешесине келип түшкөн алымдар, айыптар ж.б. төлөмдөр жөнүндө маалыматтын ФМ БКга күн сайын берүү 

Дайыма, күн сайын 

ФМ БКнын банк-агенттери, ФМ БК 

1.4.5.  

ФМ БК тарабынан мамлекеттин кирешесине келип түшкөн алымдардын, айыптардын ж.б. төлөмдөрдүн суммасы жөнүндө маалыматтын мамлекеттик башкаруу органдарына белгиленген форматта күн сайын берилиши  

Дайыма, күн сайын 

ФМ БК, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, 

ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КБ 

1.4.6. 

Калкка айыптар жана алымдарды накталай эмес формада (планды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу) төлөө эрежелери жөнүндө маалымдоо  

2012-жылдын 1-кв. тартып  

маалыматтарды квартал сайын жаңыртып туруу менен 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО, КБ (макулдашуу боюнча)  

1.4.7. 

Мамлекеттик башкаруу органдарынын ички автоматташтырылган системасын айыптардын жана алымдардын электрондук формада (электрондук файлдардын-ведомосттордун форматы түрүндө) берилиши жөнүндө маалыматты алуу жана эсепке алуу үчүн өркүндөтүү/модернизациялоо 

2012 жылдын 1-июлу 

Өкмөт, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО, КБ (макулдашуу боюнча) 

1.5. 

Бюджеттик уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча ички кассаларды жабуу жана төлөмдөрдү эсептешүү эсептери аркылуу кабыл алуу (окутуу боюнча контракттарды, медициналык жардамдар үчүн, уруксат берүүчү документтерди берүү үчүн төлөөлөр ж.б.) 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

Өкмөт, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО (макулдашуу боюнча), 

1.5.1. 

Бюджеттик уюмдар, БК жана банктар ортосундагы электрондук төлөм малыматын файлдар-ведомосттор форматында алмашуу боюнча программалык камсыздоолорду иштеп чыгуу жана бюджеттик уюмдарда орнотуу, ошондой эле берилүүчү маалыматтын коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу  

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015 райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар  

Өкмөт, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО, КБ (макулдашуу боюнча),ФМ БК 

1.5.2. 

Бюджеттик уюмдардын товарларга жана калкка сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдү кабыл алуу боюнча ички кассаларын жабуу 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-ж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

Министрликтер жана ведомстволор, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

1.5.3. 

Калкка утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган бюджеттик уюмдарда товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча төлөм терминалдарын орнотуу 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

Министрликтер жана ведомстволор,, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

1.5.4. 

Калкка утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган бюджеттик уюмдарда товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү аралыктан банктык тейлөөнү сунуштоо аркылуу, накталай эмес формада кабыл алууну камсыз кылуу  

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

КБ, министрликтер жана ведомстволор, УБ, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

1.5.5. 

Төлөмдөрдү накталай эмес формада өткөрүү боюнча ички ченемдик базаны жана жол-жоболорду өркүндөтүү (эрежелер, жол-жоболор, нускамалар)  

2012-жыл ичинде 

Өкмөт, 

Бишкек ш.жана Ош ш. мэриялары, 

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

 

2. Бюджеттен накталай эмес формада сарптоолор 

2.1. 

Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерине эмгек акыларды бюджеттик уюмдардын эсептеринен эмгек акыларды, стипендияларды, жөлөкпулдарды алышкан адамдардын банктык эсептерине акча каражаттарды которуу аркылуу төлөө жана мамлекеттик же жергиликтүү бюджеттерден чегерүү  

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор 

2013-2017-ж. региондор 

Министрликтер жана ведомстволор, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, бюджеттик уюмдар, 

ЖӨБО, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

2.1.1. 

Бюджеттик уюмдарда жана ФМ БКнын бөлүмдөрүндө эмгек акыларды, стипендияларды, жөлөкпулдарды, чегерүүлөрдү берүү жөнүндө төлөм маалыматын бюджеттик уюмдар, ФМ БКнын жана банктар ортосунда электрондук файлдар-ведомосттор форматында алмашуу боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана орнотуу, берилүүчү маалыматтын коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

Министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ФМ БК, ЖӨБО, КБ (макулдашуу боюнча),  

2.1.2. 

Мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттерден төлөөлөрдү алышкан адамдарга эмгек акыларды, стипендияларды, жөлөкпулдарды, чегерүүлөрдү коммерциялык банктарда ачылган жеке банктык эсептерине ишинин мүнөзүн эске алуу жана ар бир түзүмдүн улам бир баскычка өтүшүн көрсөтүү менен төлөп берүү боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. 

 

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

 

 

 

2012-ж. 2-3 кв.  

Министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик уюмдар, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ФМ БК, ЖӨБО, КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча) 

2.1.3. 

Мамлекеттик мекемелер тарабынан төлөөлөрдүн файл-ведомостторун түзүү жана аларды ФМ Борбордук казыналыгынын райондук бөлүмүнө берүү (персоналды окутууну кошо алганда) боюнча уюштуруучулук жана административдик иштерди жүргүзүү 

2012-ж. 2-3 кв. Бишкек ш. 

2012-ж. 4-кв. Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

ФМ БК, министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча) 

2.1.4. 

Эмгек акыларды, стипендияларды, жөлөкпулдарды, чегерүүлөрдү накталай эмес формада төлөө боюнча ички жол-жоболорду жана документтерди өркүндөтүү  

2012-жылдын аягына чейин 

ФМ БК, Өкмөт, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.1.5. 

Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлерин маалымдоо боюнча региондук жана квартал боюнча бөлүштүрүлгөн иш планын жана программасын иштеп чыгуу 

2012-ж. 15-майы 

ФМ БК, Өкмөт, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.1.6.  

Эмгек акыларды, жөлөкпулдарды, чегерүүлөрдү ж.б. коммерциялык банктардагы эсептери аркылуу алуунун артыкчылыктары жөнүндө маалымдоо. Бекитилген план жана программага ылайык (2.1.6-пунктту карагыла) 

Планды жана программаны ишке ашруунун мөнөттөрүнө ылайык 

ФМ БК, министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.2. 

Бюджеттик уюмдардын коммуналдык жана башка кызмат көрсөтүүлөрдү бюджеттик каражаттардан накталай эмес формада төлөөсү 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2013-2015-жж. региондор 

Өкмөт, ФМ, КБ, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.2.1. 

Бюджеттик уюмдарда жана ФМ БКнын бөлүмдөрүндө кызмат көрсөтүүлөргө төлөө жөнүндө төлөм маалыматын бюджеттик уюмдар, ФМ БК жана банктар ортосунда электрондук файлдар-ведомосттор форматында алмашуу боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана орнотуу, берилүүчү маалыматтын коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2013-2015-жж. региондор 

ФМ, министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик уюмдар, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.2.2. 

Бюджеттик уюмдар тарабынан байланыш кызмат көрсөтүүлөргө, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө бюджеттик уюмдун ФМ БКнын эсебинен коммуналдык жана башка уюмдардын эсебине которуу аркылуу, ишинин мүнөзүн эске алуу жана ар бир түзүмдүн улам бир баскычка өтүшүн көрсөтүү менен төлөө боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. 

 

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. Кыргыз Республикасынын аймактары жана ири айылдык калктуу конуштар 

 

2012-ж. 2-3 кв.  

Министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ФМ БК, ЖӨБО, КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча), УБ  

2.2.3. 

Мамлекеттик мекемелерде керектелген кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр боюнча электрондук файл-ведомосттун түзүлүшү боюнча уюштуруучулук жана административдик иштерди (персоналды окутууну кошо алганда) ФМ БК, жергиликтүү бийлик органдары тарабынан жүргүзүү  

2012-ж. 2 кв.- Бишкек ш. 

2012-ж. 4-кв. Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

ФМ, 

Өкмөт, бюджеттик уюмдар, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.2.4. 

Бюджеттик уюмдардын керектелген кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес формада төлөө боюнча ички жол-жоболорун жана документтерин өркүндөтүү 

2012-ж. аягына чейин 

ФМ, бюджеттик уюмдар, 

Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары,  

ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

2.3. 

Соцфонддун, СӨМнин, ПТФнын эсебинен пенсияларды, жөлөкпулдарды ж.б. төлөмдөрдү алуучулардын банктардагы жеке эсептерине төлөөлөр 

2012-ж. Бишкек ш 

2013-ж. Ош ш., башка шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. региондор 

Соцфонд, СӨМ, ПТФ, КБ (макулдашуу боюнча), УБ  

2.3.1. 

Соцфонддун бөлүмдөрүндө, СӨМ жана ПТФда пенсияларды, жөлөкпулдарды жана ж.б. төлөөлөрдү берүү жөнүндө төлөм маалыматын Соцфонддун, СӨМ башка инвестициялык фондулардын жана алардын банктарынын ортосунда электрондук файлдар-ведомосттор форматында алмашуу боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана орнотуу, ошондой эле берилүүчү маалыматтын коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу  

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2013-2015-жж. региондор 

Соцфонд, СӨМ, ПТФ, КБ (макулдашуу боюнча) 

2.3.2. 

Пенсияларды, жөлөкпулдарды ж.б. төлөөлөрдү алуучулардын банктарда ачылган жеке эсептерине төлөө боюнча иш-чаралар планын, ишинин мүнөзүн жана аймактар боюнча улам бир баскычта өтүшүн көрсөтүү менен иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 

 

 

 

Пилоттук долбоорду уюштуруу жана ишке ашыруу, кемчиликтерди табуу жана аларды өз убагында четтетүү 

2012-ж. Бишкек ш.  

2013-ж. 1-2-кв. Ош ш.,  

2013-ж.- шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

 

2012-жылдын 2-3-кварталдары 

Соцфонд, СӨМ, КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча),  

УБ  

2.3.3. 

Соцфонд, СӨМ жана ПТФ тарабынан Соцфонддо, СӨМ жана башка инвестициялык фондуларда төлөөлөр боюнча электрондук файл-ведомостторду түзүү жана аны банкка берүү боюнча уюштуруучулук жана административдик иштерди (персоналды окутууну кошо алганда) жүргүзүү  

2012-ж. 2-кв. Бишкек ш.  

2012-ж. 4-кв. Ош ш.  

2013-ж.- шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

Соцфонд, СӨМ, ПТФ, КБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча)  

2.3.4. 

Пенсия боюнча долбоорлорду банктык тейлөөгө кеткен чыгашалар жөнүндө чечимдерди кабыл алуу 

Жыл сайын,  

2012-жылдан 2017-жылга чейин 

Соцфонд, КБ (макулдашуу боюнча) 

2.3.5. 

Соцфонддун, СӨМ жана ПТФнын пенсияларды, жөлөкпулдарды ж.б. төлөөлөрдү накталай эмес формада төлөө боюнча ички жол-жоболорун жана документтерин өркүндөтүү 

2012 жылдын аягына чейин 

Соцфонд, СӨМ, ПТФ (макулдашуу боюнча) 

 

3. Калктын жана чарба жүргүзүүчү субьекттердин накталай эмес формадагы утурумдук төлөмдөрү 

3.1. 

Калкка утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү жана товарларды сунушташкан ишканалардын (мындан ары коммуналдык чарбалар) ички кассаларын жабуу 

2012-ж. 4-кв Ош ш 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

Министрликтер жана ведомстволор, ЭМСМ,  

ММБФ, мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары 

3.1.1. 

Коммуналдык чарба ишканаларынын кассаларын жабуу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 

2012-ж. 3-кв. Ош ш 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

ЭМСМ,  

ММБФ, мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары 

3.1.2. 

Коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканаларынын жана калкка утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан башка уюмдардын жана банктардын ортосунда төлөм маалыматтарын электрондук файлдар-ведомосттор форматында алмашуу боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана орнотуу, ошондой эле берилүүчү маалыматтын коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу  

2012-ж.4-кв Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

ЭМСМ, ММБФ, мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары, “Кыргызпочтасы” МИ, КБ (макулдашуу боюнча) 

3.1.3. 

Коммерциялык банктар менен калктан төлөмдөрдү накталай эмес формада жыйноо боюнча каражаттарды жана системаларды (банкоматтарды, терминалдарды жана мобилдик төлөмдөрдү кошо алганда ж.б.) калкка утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунушташкан уюмдарда орнотуу боюнча келишимдерди түзүү  

2012-ж. 4-кв Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

ММБФ, мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары, «Кыргызпочтасы» МИ, Байланыш операторлору ассоциациясы, КБ (макулдашуу боюнча)  

3.2. 

Калктан товарлар жана коммуналдык ишканалардын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу 

2012-ж. Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

Министрликтер жана ведомстволор, ЭМСМ, ММБФ, 

мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары, КБ, Кыргызстан Банктар союзу (макулдашуу боюнча), УБ  

3.2.1. 

Коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканаларынын жана калкка утурумдук төлөмдөрү сунушташкан башка уюмдардын типтүү келишимдерине төлөмдөрдү инновациялык ыкмада өткөрүүнү кошо алганда, кызмат көрсөтүүлөргө төлөө боюнча төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу жөнүндө шарт киргизүү.  

2012-ж. 1-декабры Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. региондор 

Өкмөт, 

ЭМСМ, ММБФ, мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары 

3.2.2. 

Коммерциялык банктар менен төлөмдөрдү накталай эмес формада өткөрүү боюнча каражаттарды жана системаларды (банкоматтарды, терминалдарды ж.б.) орнотуу боюнча келишимдерди түзүү 

2012-ж. 4-кв Ош ш. 

2013 шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2015 райондук борборлор жана айылдык ири калктуу конуштар 

ММБФ, мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары, «Кыргызпочтасы» МИ, Байланыш операторлору ассоциациясы, КБ (макулдашуу боюнча)  

3.2.3. 

Төлөмдөрдү жүргүзүүнүн инновациялык ыкмаларын кошо алганда, товарлар жана калкка сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алууну уюштуруу боюнча улам бир баскычта аткарылуучу планды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу  

2012-ж. 2-кв Бишкек ш. 

2012-ж. 3-кв. Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

Өкмөт, УБ,  

ЭМСМ, ММБФ мамлекеттик менчик үлүшү менен коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр ишканалары, КБ, Кыргызстан Банктар союзу (макулдашуу боюнча)  

3.3. 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү накталай эмес формада төлөө  

2012-ж. Бишкек ш., Ош ш., 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2017-жж. региондор 

Өкмөт, ТКМ, УБ, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, МТМ, ЖӨБО, 

КБ, Кыргызстан Банктар союзу (макулдашуу боюнча)  

3.3.1. 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрүн накталай эмес формада төлөө боюнча иш-чаралардын толук планын аймактар боюнча иштеп чыгуу жана ишке ашыруу (жол кире билеттерин накталай эмес түрүндө сатууну кошо алганда)  

2012-ж. 1-июлу Бишкек ш 

2012-ж. 1-декабры Ош ш. 

2013-ж. - шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2017-жж. региондор 

Өкмөт, ТКМ, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), МТМ, УБ, КБ, Кыргызстан Банктар союзу, Байланыш операторлору ассоциациясы (макулдашуу боюнча)  

3.3.2. 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү накталай эмес формада төлөөгө улам бир баскычта өтүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-2014-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2015-2017-жж. региондор 

ТКМ, Бишкек ш. жана Ош ш. мэриялары, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), МТМ, КБ, Кыргызстан Банктар союзу, УБ, Байланыш операторлору ассоциациясы (макулдашуу боюнча)  

 

4. Накталай эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр системасын өнүктүрүү боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү  

4.1. 

Ишкердик иш боюнча төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү накталай эмес формада жүргүзүүгө өбөлгө түзгөн мыйзамдарды өркүндөтүү  

2012-2014-жылдар 

Өкмөт, ЭМСМ,УБ, ЮМ,  

ЖӨБО (макулашуу боюнча) 

4.1.1. 

Юридикалык жактар ортосундагы төлөмдөр жана эсептешүүлөр андан жогору өлчөмдө, накталай эмес формада жүзөгө ашырылуучу чектүү сумманы белгилөө боюнча талаптарды караган жана ченемдик укуктук документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу  

Долбордук документтерди иштеп чыгуу 2012-ж. 2-кварталынын аягына чейин 

Бекитүү 2012-жылдын аягына чейин 

ЭМСМ, ЮМ, УБ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) 

4.1.2. 

Юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү накталай эмес формада жүргүзүүнү караган ченемдик укуктук документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу  

2012-2014 жылдар 

ЭМСМ, УБ, ЮМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)  

4.2. 

«Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү 

2012 ж. 1-3-каварталдары 

УБ, Өкмөт Кыргызстан Банктар союзу (макулдашуу боюнча) 

 

5. Накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү үчүн төлөм системасынын инфраструктурасын кеңейтүү 

5.1. 

Финансы-кредиттик мекемелердин филиалдык түйүндөрүн жана Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын инфраструктурасын, почта мекемелерин жана коммерциялык банктардын накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алуу жан тейлөө боюнча агенттерин кеңейтүү  

2012-ж. Бишкек ш., Ош ш., 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

КБ, Кыргызстан Банктар союзу, Байланыш операторлору ассоциациясы (макулдашуу боюнча), УБ, «Кыргызпочтасы» МИ 

5.1.1. 

Жеке адамдарды тейлөө жана алардын жеке эсептерин жүргүзүү максатында банктардын ички системаларын модернизациялоо 

2012-2013-жылдар 

КБ, Кыргызстан Банктар союзу(макулдашуу боюнча), УБ  

5.1.2. 

Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун инновациялык ыкмаларын (төлөм карттарын, Интернет-банкинг, мобилдик төлөмдөр) колдонууну кошо алганда, калкты тейлөө жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун ийкемдүү системасын ишке ашыруу  

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

УБ, КБ, Кыргызстан Банктар союзу,  

Байланыш операторлору ассоциациясы (макулдашуу боюнча) 

5.1.3. 

Комерциялык банктар бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акы долбоорлорун, социалдык жана пенсиялык долбоорлорду, калктын аз камсыз болгон катмарын тейлөө (эсептерди акысыз ачуу, төлөм карттарын бекер берүү, Интернет-банкингге кошуу ж.б.) учурунда колдонулуучу ийкемдүү тарифтик саясатты менен макулдашуу жана ишке ашыруу 

2012-ж. 2-3-кв Бишкек ш., Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

КБ, Кыргызстан Банктар союзу (макулдашуу боюнча), УБ, ЭМСМ 

5.1.4. 

Соода жана сервис ишканаларында, бюджеттик уюмдарда терминалдык жабдууларды, банкоматтарды жана калктан төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча башка каражаттарды орнотууну кошо алганда, аймактарда накталай эмес формада төлөмдөрү кабыл алуу боюнча маркетинг пландардын коммерциялык банктар тарабынан иштелип чыгышы жана ишке ашырылышы 

2012-2013-жж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

КБ, Кыргызстан Банктар союзу(макулдашуу боюнча), УБ,  

ТКМ  

5.1.5. 

Кардарларды өз ара аракеттешүүнүн электрондук каражаттарын колдонуу жана банктык эсепти тескөө менен тейлөө боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу (Интернет банкинг, мобилдик банкинг, төлөм карттары ж.б.).  

2012-2013-жылдар 

КБ, Кыргызстан Банктар союзу(макулдашуу боюнча), УБ,  

ТКМ 

5.1.6. 

«Кыргызпочтасы» МИнин ички системасын модернизациялоо, бөлүмдөрүн техникалык жактан жабдуу, төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу/жүргүзүү боюнча калкты тейлөө жагында инфраструктурасын өнүктүрүү. Почта байланыш түйүндөрүн техникалык жактан жабдуу 

«Кыргызпочтасы» МИсин модернизациялоо мөөнөттөрүнө ылайык 

Өкмөт, ТКМ, 

«Кыргызпочтасы» МИ 

5.1.7. 

Кардарларды төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу/жүргүзүү жагында тейлөө боюнча инфраструктураны өнүктүрүү 

2012-ж. Бишкек ш, Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. региондор 

Өкмөт, ТКМ, 

«Кыргызпочтасы» МИ, 

УБ, КБ (макулдашуу боюнча) 

5.1.8. 

Региондордо калкка төлөм жана почта кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча маркетинг пландарды иштеп чыгуу 

2012-ж. 2-кв Бишкек ш. 

2012-ж. 4-кв Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж. райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

ТКМ, «Кыргызпочтасы» МИ 

5.1.9. 

Коммерциялык банктар менен «Кыргызпочтасы» мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрүндө калктан төлөмдөрдү накталай эмес формада жыйноо боюнча каражаттарды жана системаларды (банкоматтар, терминалдар, «банк-кардар» системасы Интернет-банкинг ж.б.) орнотуу боюнча келишимдерди түзүү  

2012-ж. 2-кв Бишкек ш. 

2012-ж. 4-кв Ош ш. 

2013-ж. шаарлар жана облустук борборлор, 

2014-2015-жж райондук борборлор жана ири айылдык калктуу конуштар 

ТКМ, «Кыргызпочтасы» МИ, УБ, КБ, Кыргызстан Банктар союзу (макулдашуу боюнча) 

 

6. Накталай эмес эсептешүүлөрдүн коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу 

6.1. 

«Лицензиялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешининне киргизүү  

2012-ж.1-3-кварталы 

УБ, Өкмөт  

6.2. 

“Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын натыйжалуу ишке ашыруу боюнча комплекстүү чараларды көрүү  

2012-ж. тартып 

Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, КБ, УБ  

6.3. 

Айылдык кеңештерди кошо алганда, финансылык-банктык секторду жана почта системасын тейлөөгө алган телекоммуникациялык түйүндөр боюнча сапаттуу байланыш менен камсыз кылуу (анын ичнде кошумча талаптарды иштеп чыгуу жана уруксат берүү)  

2012-2013-жж. шаарлар жана облустук борборлор 

 

2014-2015-жж. айылдык калктуу конуштар 

ТКМ, МБА,  

Байланыш операторлору ассоциациясы (макулдашуу боюнча) 

6.4. 

Маалымат берүүчү адамдар (жактар) тарабынан накталай эмес формада акча каражаттары менен операцияларды жүзөгө ашыруу учурунда терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоо) каршы аракеттерди көрүү боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын сакталышы үчүн белгилүү бир чараларды көрүү 

Дайыма 

ФЧМК,  

Мамфинкөзөмөл, УБ  

6.5. 

Керектөөчүлөрдүн укугун жана атаандаштыкты коргоо боюнча монополияга каршы мыйзам талаптарын аткаруу 

Дайыма 

ЭМСМ, КБ(макулдашуу боюнча),  

УБ, Мамфинкөзөмөл 

6.6. 

УБга «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын акционерлеринин курамына кириши  

2012-ж. 1-кварталы 

УБ, “БПБ” ЖАК (макулдашуу боюнча) 

6.7. 

УБнын Бишкек ш. Ауэзов көчөсү, Ѕ дареги боюнча имаратты сатып алуусу 

Кыймылсыз мүлктүн акыркы менчик ээсин аныктагандан кийин  

«Залкар Банк» ААКсы, ДЕБРА (макулдашуу боюнча), УБ