Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде  

2007-жылдын 25-декабрында каттоодон өткөн. Каттоо номери 118-07 

  

  

  

КР Улуттук Банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-ноябрындагы 

N 51/4 токтому менен 

бекитилген 

  

ГК 018-2007 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КЛАССИФИКАТОРУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТӨЛӨМ ЖҮГҮРТҮЛҮШҮ 

ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

The State Classifier, payment Turnover 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 22-апрелиндеги N 21/5, 2010-жылдын 16-июнундагы N 49/5, 2012-жылдын 28-ноябрындагы N 45/11, 2013-жылдын 24-апрелиндеги N 13/13, 2013-жылдын 20-декабрындагы № 51/2, 2014-жылдын 8-декабрындагы № 54/4, 2015-жылдын 12-августундагы № 43/2, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/4, 2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3, 2018-жылдын 15-январындагы № 2018-П-14/1-2-(ПС), 2018-жылдын 26-декабрындагы № 2018-П-14/58-7-(ПС), 2019-жылдын 18-сентябрындагы N 2019-П-14/48-4-(ПС),2020-жылдын 15-январындагы №2020-П-14/1-1-(ПС) токтомдорунун редакцияларына ылайык 

Колдонууга берилген күн 

Киришүү 

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 22-апрелиндеги N 21/5, 2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3,2020-жылдын 15-январындагы №2020-П-14/1-1-(ПС) токтомдорунун редакцияларына ылайык 

Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору (ТЖМК) Кыргыз Республикасынын технико-экономикалык жана социалдык маалыматтарын классификациялоо жана кодировкалоонун бирдиктүү системасынын курамына кирет. 

ТЖМК жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик документтерине ылайык өлкө аймагында накталай эмес төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу учурунда колдонулат. 

ТЖМК нак эмес төлөмдөр жөнүндө маалыматтарды системага салуу, төлөмдөрдүн ачык-айкындуулугун камсыз кылуу, Кыргыз Республикасында улуттук валютада ишке ашырылган накталай эмес каражаттар агымына анализдөөлөрдү жүргүзүү максатында көрсөткүчтөр системасын түзүү үчүн каралган. 

Эсептешүүөлөм операцияларын экономикалык аспектиде чагылдырган төлөм багыты, ТЖМКда классификациялоо объектисинен болуп саналат. 

Структуралык жагынан алып караганда, классификатор эки блоктон турат: идентификация жана аталыш. Идентификациялоо блогу код белгилөөнүн сериялык-катар, ырааттуу ыкмасын пайдалануу менен иреархиялык ыкма боюнча түзүлөт. Код белгиси сегиз сандык белгиден турат. Аталыш блогу төлөм багытын чагылдырат. 

Кыргыз Республикасынын төлөм жүгүртүлүшүнүн классификациясы өзүндө төлөмдөрдүн кодун жана алардын багытын камтыйт, төлөм коду категориялар, топтор, чакан топтор, статьялар кичи статьялар жана элементтер бөлүгүнөн турат. 

Сандан турган код белгисин түзүмү классификатордун бардык бөлүктөрү боюнча төмөнкүдөй белгиленген: 

 

  

11421150 "Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган же сатып өткөрүлгөн коньяктарга акциздик салык" тобун классификациялоо объектисине код белгилөөнүн мисалы: 

Код 11421150 төмөнкүлөрдү билдирет: 

11 

114 

1142 

11421 

 

114211 

11421150 

Кирешелер 

Салыктык кирешелер 

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдөн салыктар 

Акциз салыгы 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн же сатылган товарлардан акциздик салык 

Алкогол продукциялары 

Коньяктар 

ТЖМК эсептешүүөлөм операциялары төмөнкү бөлүктөр боюнча топтоштурулган: 

1. Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча 

2. Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр 

3. Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча төлөмдөр. 

4. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр, бюджеттик эмес мекемелердин активдери жана милдеттенмелери. 

5. Банктык операциялар. 

"Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр", "Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр", "Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча төлөмдөр" бөлүктөрүнө код белгилөө жана классификациялоо системасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2017-жылдын 21-декабрындагы №161-п буйругу менен бекитилген, ушул операциялардын классификациялык структурасына ылайык түзүлгөн. 

ТЖМК төлөм багыттарына коддорду белгилөө эрежелери ушул документтин ажырагыс бөлүгү болуп саналган, ага кошо тиркелген А тиркемесинде келтирилген. Классификатордо жалпы кабыл алынгандар менен катар эле төмөнкүдөй кыскартуулар колдонулат: 

- КР - Кыргыз Республикасы; 

- Улуттук банк - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы; 

- ЖМК - Жалпыга маалымдоо каражаттары; 

- КНС - Кошумча нарк салыгы; 

- МКВ - Мамлекеттик казна векселдери. 

ТЖМКны Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирдикте Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүргүзөт. 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

10000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

11000000 

Салыктык кирешелер 

11100000 

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000 

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000 

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000 

Пайдага салык 

11113100 

Пайдага салык 

11113200 

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000 

Патенттин негизинде салык  

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11300000 

Менчикке салык  

11310000 

Мүлккө салык 

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100 

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 

11311200 

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312200 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы  

11321100 

Короо жанындагы жана бак тигилген жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы  

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС 

11411300 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000 

Сатуудан салык  

11412100 

Сатуудан салык  

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатылып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти  

11421120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Шараптар 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11421170 

Идишке куюлган пиво 

11421180 

Идишке куюлбаган пиво  

11421190 

Шарап материалдары 

11421200 

Тамеки буюмдары 

11421210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11421220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар башка буюмдар  

11421300 

Мунай заттары 

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдүү отун 

11421330 

Дизель отуну 

11421340 

Мазут 

11421350 

Май жана газ конденсаты 

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400 

Башка акциздик товарлар  

11421410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары  

11421490 

Башка акциздик товарлар  

11423000 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11423100 

Алкоголдук продукция 

11423110 

Этил спирти  

11423130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11423140 

Шараптар 

11423150 

Коньяктар 

11423160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11423170 

Идишке куюлган пиво 

11423180 

Идишке куюлбаган пиво  

11423190 

Шарап материалдары 

11423200 

Тамеки буюмдары 

11423210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11423220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11423290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар башка буюмдар  

11423300 

Мунай заттары 

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11423320 

Реактивдүү отун 

11423330 

Дизель отуну 

11423340 

Мазут 

11423350 

Май жана газ конденсаты 

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11423400 

Башка акциздик товарлар  

11423410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары  

11423490 

Башка акциздик товарлар  

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы  

11424100 

Алкоголдук продукция 

11424110 

Этил спирти  

11424120 

Арак  

11424130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11424140 

Шарап жана шарап материалдары 

11424150 

Коньяктар 

11424160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11424170 

Идишке куюлган пиво 

11424180 

Идишке куюлбаган пиво  

11424190 

Ликер-арак ичимдиктери 

11424200 

Тамеки буюмдары 

11424210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11424220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11424290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар башка буюмдар  

11424300 

Мунай заттары 

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11424320 

Реактивдүү отун 

11424330 

Дизель отуну 

11424340 

Мазут 

11424350 

Май жана газ конденсаты 

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11424400 

Башка акциздик товарлар  

11424410 

Башка акциздик товарлар  

11460000 

Жер казынасын пайдалануу үчүн салык 

11461000 

Бонустар 

11461100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11461110 

Мунай 

11461120 

Күйүүчү газдар 

11461130 

Көмүр 

11461190 

Башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11461200 

Металл пайдалуу кендер  

11461210 

Асыл металлдар 

11461220 

Сымап  

11461230 

Сурьма 

11461240 

Калай, вольфрам 

11461290 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металлдар 

11461300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11461310 

Беттегич таштар 

11461320 

Курулуш куму 

11461330 

Гипс 

11461340 

Акиташ, курулуш ташы 

11461350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11461390 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металл эместер  

11461400 

Жер алдындагы суулар  

11461410 

Ичүүчү суу катары куюу үчүн минерал жана таза суулар  

11461420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулары  

11461430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11461440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462000 

Роялти 

11462100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11462110 

Мунай 

11462120 

Күйүүчү газ  

11462130 

Көмүр  

11462190 

Башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11462200 

Металл пайдалуу кендер  

11462210 

Асыл металлдар 

11462220 

Сымап  

11462230 

Сурьма 

11462240 

Калай, вольфрам 

11462290 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металлдар 

11462300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11462310 

Беттегич таштар 

11462320 

Курулуш куму 

11462330 

Гипс 

11462340 

Акиташ, курулуш ташы 

11462350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11462390 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металл эместер  

11462400 

Жер алдындагы суулар  

11462410 

Ичүүчү суу катары куюу үчүн минерал жана таза суулар  

11462420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулары  

11462430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11462440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462490 

Башка жер астындагы суулар 

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы операциялар үчүн салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү  

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511200 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511400 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык Бирдиктүү бажы тарифтер чени боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык төлөмдөр 

11511600 

Бажылык жыйынды төлөм 

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000 

Бажылык жыйымдар  

11513100 

Чет өлкө автоташуучулардан жыйым 

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000 

Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100 

Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11515000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкө валютасында эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518000 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11518100 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521000 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521400 

Армян Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

 

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

 

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11523000 

ЕАЭБдин бажы аймагында бажы аркылуу өтүүчү транзиттин жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты: 

11523100 

Казакстан Республикасынан түшкөнү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты 

11523200 

Беларусь Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты 

11523300 

Россия Федерациясынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты 

11523400 

Армян Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты  

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууларга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524100 

Казакстан Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524200 

Беларусь Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524300 

Россия Федерациясынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524400 

Армян Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө мамлекеттер милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн ү пайыздар 

11526000 

Эсептерге чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611100 

Республикалык бюджеттин жана башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин жана башка салыктары жана жыйымдары 

12000000 

Социалдык камсыздоого жана социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000 

Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111110 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111120 

Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12111130 

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111210 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111220 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12210000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211100 

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар  

12211200 

Кайра кайтарууну талап кылуунун жыйынтыгында жумуш берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар  

12211900 

Социалдык фондунун башка кирешелери  

12220000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12221000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12221100 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12230000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12300000 

ММКФ башка кирешелери  

12310000 

ММКФ башка кирешелери  

12311000 

ММКФ башка кирешелери  

12311200 

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдарынан соттук жана соттук эмес тартибинде өндүрүлүп алынган каражаттар  

12311400 

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу суммасын кошкондо, материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар 

12311500 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында өндүрүлүп алынган каражаттар  

12311600 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында эмес жана толук эмес чегерүү үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар 

12311700 

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкө жарандарынан түшкөн каражаттар  

12311900 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер  

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн трансферттер 

13111000 

Чет өлкө мамлекеттердин өкмөттөрүнөн трансферттер 

13111100 

Учурдагы  

13111200 

Капиталдык  

13120000 

Эл аралык уюмдардан трансферттер 

13121000 

Эл аралык уюмдардан трансферттер 

13121100 

Учурдагы  

13121200 

Капиталдык  

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13320000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321100 

Теңдөөчү трансферттер 

13321200 

Максаттуу трансферттер 

13321300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

13330000 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан алынган каражаттар  

13331000 

 Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар 

13331100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

13331210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331220 

Алыскы жана барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331230 

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 

13331300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

13331400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар 

13331500 

Аскер кызматкерлери курман болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу 

13331600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

13331700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгекте майып болуу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

13331800 

Пенсияларга үстөк акылар 

13332000 

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар  

13332100 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13332210 

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332220 

Республикалык бюджеттен пенсионерлерди милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332230 

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучуларды жана бала кезинен майып адамдарды милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332240 

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучуларын, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттерин алар 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332250 

Республикалык бюджеттен калктын жумуш менен камсыз болуу боюнча мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарды милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332260 

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332300 

Республикалык бюджеттен соттун чечимдерин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар 

13332900 

Республикалык бюджеттен алынган жана башка каражаттар 

13340000 

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341000 

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык төгүм төлөөчүлөр тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандырууга төлөнүүчү төгүмдөр  

13341100 

Жумушчуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341200 

Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341300 

Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341400 

Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341900 

Категориялар боюнча бөлүнбөгөндөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13350000 

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13351000 

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13351100 

Социалдык фондунун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13360000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

14000000 

Салыктык эмес кирешелер  

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар  

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100 

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111200 

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111300 

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, Улуттук банктын ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча кошуп эсептелген пайыздар 

14111400 

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына кошуп эсептелген пайыздар 

14111500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча кошуп эсептелген пайыздар  

14111600 

КР чет өлкө мекемелери тарабынан келген мамлекеттердин коммерциялык банктарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жайгашкан депозиттери боюнча пайыздар 

14111700 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөттү узартуу үчүн пайыздар 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112200 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген бюдежттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар  

14120000 

Дивиденддер жана пайда 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14121200 

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер 

14122000 

Пайда 

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы  

14150000 

Ресурстарды пайдалануу жана иштеп чыгуу үчүн ижара төлөө жана жыйымдар 

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди жана казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо, иштеп чыгуу жана/же пайдалануу укугу үчүн жыйымдар 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлердин кендерин же казып алынуучу отунду пайдалануу үчүн жыйым 

14151200 

Кенди пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар  

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн төлөм  

14152200 

Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым 

14152300 

Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм 

14152400 

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм  

14152600 

Айыл чарбасына жарактуу мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануу үчүн ижара төлөмү 

14152700 

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн жаратылыш объектилерин, козу карындарды жана мамлекеттик токой фондун пайдалануу үчүн жыйымдар 

14152800 

Суу ресурстарын жана суу объектилерин пайдалануу үчүн төлөм  

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн жана башка төлөмдөр 

14153000 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым 

14153100 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым 

14153200 

Сымап камтыган калдыктарды кайра иштеп чыгуу үчүн иштетүүгө жыйым 

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14210000 

Мүлк ижарасы үчүн төлөм 

14211000 

Мүлк ижарасы үчүн төлөм 

14211100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн төлөм  

14211200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижарасы үчүн төлөм 

14211900 

Башка мүлк ижарасы үчүн төлөм  

14212000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн төлөм 

14212100 

Радио жыштык спектринин тилкелерин колдонуу укугуна сынак өткөрүүдөн түшүүлөр 

14220000 

Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000 

Төлөмдөр 

14221300 

Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр 

14221400 

Кулак биркаларын сатуудан төлөм 

14221500 

Аскердик милдетке байланышкан жыйымдар 

14221600 

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр  

14221700 

Радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн жыйымдар 

14221800 

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарын проба коюу, анализдөө жана эн тамгалоо үчүн жыйым 

14221900 

Башка төлөмдөр  

14222000 

Алымдар 

14222100 

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222400 

Патенттик жана башка алымдар, жыйымдар 

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттер үчүн алынуучу мамлекеттик алым  

14222600 

Миграциялык кызматтын органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 

14222700 

Лицензияларды берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222800 

Сертификаттарды жана башка уруксат берүүчү документтерди берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222900 

Мамлекеттик башка алымдар 

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14224000 

Жыйымдар 

14224100 

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар 

14224200 

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым 

14224300 

Автотранспортту токтотуу жана токтотмо жайына коюу үчүн жыйымдар 

14224410 

Алкоголдук продукцияны сатууга лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым 

14224420 

Алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүүгө лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым 

14224500 

Транспорт каражаттарын таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жүрүү үчүн жыйымдар 

14224600 

Апостиль коюу үчүн жыйым 

14224700 

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна күбөлүк берүү үчүн жыйым 

14224800 

Бирдиктүү мамлекеттик реестрге каттоо жөнүндө күбөлүк берүү үчүн жыйым 

14224900 

Башка жыйымдар 

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм 

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн төлөм 

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм 

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм 

14231500 

Медициналык кызматтарды төлөөдө кошо катышуу боюнча жарандардан төлөм 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн төлөм 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык чараларды жүргүзүү үчүн төлөм  

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн төлөм (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 

Окуу жайларында билим берүү үчүн төлөм (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200 

Жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөө үчүн төлөм  

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо үчүн төлөм 

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн төлөм 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөм 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүү үчүн төлөм 

14232700 

Театралдашкан көргөзмөлөрдү көрсөтүү үчүн төлөм  

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн төлөм  

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөм 

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн төлөм 

14233200 

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн төлөм 

14233300 

Интернет-журналда илимий макалаларды жарыялоо үчүн төлөм 

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн төлөм 

14233500 

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чындоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү үчүн төлөм 

14233600 

Протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн төлөм 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14234000 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары  

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн төлөм 

14234200 

Мөөнөттүү жана контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерине, аскерде кызмат өтөөгө милдеттүүлөргө аскердик-эсепке алуу документтеринин жуп нускаларын берүү үчүн төлөм  

14234300 

Диплом/аттестат берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий наамдарды ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн төлөм 

14234400 

Маалым каттарды, күбөлүктөрдү, жуа нускаларды, ишеним катты жана полисти берүү үчүн төлөм 

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкаларды сертификациялоо боюнча органдардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн төлөм 

14234600 

Сертификаттарды берүү үчүн төлөм  

14234700 

Апостиль коюу боюнча көрсөтүлгөн тейлөө үчүн төлөм 

14234900 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Өтүнмөлөр жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм 

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн төлөм  

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн төлөм 

14235400 

Тестирлөөнү жүргүзүү жана билимдерди текшерүү үчүн төлөм 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү үчүн төлөм 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо үчүн төлөм 

14235700 

Өтүнмөлөр жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү  

14235800 

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары өтүнмөлөрү боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү  

14235900 

Изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү  

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты берүү үчүн төлөм 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү үчүн төлөм  

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүү үчүн төлөм  

14236400 

Ар кандай иш-чараларды уюштуруу, өткөрүү үчүн төлөм  

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү үчүн төлөм 

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтештирүү үчүн төлөм 

14236700 

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү 

14236800 

Илимий-техникалык адабиятты жана документтерди сканерлөө жана көчүрмөлөө  

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу  

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү үчүн төлөм  

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана жайларды зыянсыздандыруу үчүн төлөм 

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү үчүн төлөм 

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү үчүн төлөм 

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо үчүн төлөм 

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн төлөм 

14237700 

Тез күйүп кетүүчү, күчтүү таасир берүүчүү, уулу заттарды коштоп жүрүү үчүн төлөм  

14237800 

Документтерди жана өтүнмө берүүчүнүн демилгеси боюнча мекемелер үчүн жеке жана тармактык да көктөмөлөр номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо 

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү үчүн төлөм 

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу үчүн төлөм 

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү үчүн төлөм  

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо үчүн төлөм 

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө үчүн төлөм 

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу үчүн төлөм 

14238700 

Суу астында техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөм 

14238800 

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм  

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн төлөм 

14239000 

Башка түшүүлөр 

14239100 

Камкорчулук төгүмдөрү 

14239200 

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр 

14239300 

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар 

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишимдеринин негизинде көрсөтүлгөн ведомстволор аралык кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн төлөм 

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр 

14239700 

Бирдиктүү төлөөчү системасында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн түшүүлөр 

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категориясына кирген жана башка түшүүлөр 

14300000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14310000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311110 

Айыптар 

14311120 

Туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300 

Конфискацияланган, ээси жок жана ээсиз мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400 

Контролдоо-көзөмөлдөө чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу  

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча төлөм 

14311700 

Жерди бузгандыгы үчүн айыптар 

14311800 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залалдын жана зыяндын ордун толтуруу 

14311900 

Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321100 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айыптар 

14321200 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында жана толук которбогондугу үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айыптар 

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14510000 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14511000 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200 

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 

14511900 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14512000 

Пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

14512100 

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгегин төлөө  

21100000 

Эмгек акы  

21110000 

Эмгек акы 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин эмгек акысы 

21111100 

Негизги эмгек акы 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин эмгек акысы  

21112100 

Контракт же убактылуу негизде ишке алынган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

21210000 

Социалдык фондго төгүмдөр 

21211000 

Социалдык фондго төгүмдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна төгүмдөр 

22000000 

Товарларды сатып алуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык иш сапарларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапар чыгашалары  

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефон жана факсимилдик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почта байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

22122900 

Башка байланыш кызмат көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Башка мүлктөр ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Жана башка транспорттук кызмат көрсөтүү 

22150000 

Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151000 

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүүлөрдү алуу 

22151400 

Маалымат технологиялары тармагындагы кызмат көрсөтүүлөр 

22152000 

Мүлк абалын күтүү кызмат көрсөтүүлөрдү алуу  

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызмат көрсөтүүлөрүн алуу  

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүү боюнча жана башка кызмат көрсөтүүлөрүн алуу 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды, адистерди жана калкты окутууга чыгашалар 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутууга чыгашалар 

22153200 

Кыска мөөнөттө кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында калктын эресеге жеткенден кийинки катмарын окутууга жана кайра окутууга чыгашалар 

22153300 

Адистерди окутууга жана кайра окутууга чыгашалар 

22153400 

Шайлоо системасын өнүктүрүүгө байланышкан чыгашалар 

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгашалар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгашалар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм  

22154900 

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө менен байланышкан башка чыгашалар  

22160000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22161000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22161100 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22170000 

Медициналык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

22171000 

Медицина багытындагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 

22171100 

Медицина багытындагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулинди камтыган дары каражаттарын сатып алуу  

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү кызматтык жаныбарларга керектүү ветеринардык каражаттарды жана дары каражаттарын сатып алуу 

22172000 

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгашалар  

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алууга чыгашалар 

22180000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына компенсациялык төлөмдөр 

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү кызматтык жаныбарларга жем сатып алуу 

22181400 

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөөгө чыгашалар  

22190000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22191000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22191100 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого чыгашалар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211300 

Жабдууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 

22221100 

Жабдууларды жана материалдарды сатып алуу 

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн жана башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу  

22230000 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231100 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231200 

Кийим менен камсыз кылуу ченемдери боюнча салынган буюмдардын ордун акчалай компенсациялоо 

22240000 

Көмүрдү жана башка отун түрүн сатып алуу  

22241000 

Көмүрдү жана башка отун түрүн сатып алуу  

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн сатып алуу 

22250000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөт кызматтарын сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22260000 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана ордун жабуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө чыгашалар  

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча финансылык кызмат көрсөтүүлөр  

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

22261300 

Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө 

22270000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө чыгашалар  

22271000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар  

22271100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22271200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22272000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча почта кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22272100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22272200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22300000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22310000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22311000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22311100 

Суу үчүн төлөө 

22311200 

Электр энергиясы үчүн төлөө  

22311300 

Жылуулук энергиясы үчүн төлөө  

22311400 

Газ үчүн төлөө 

22350000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө 

22351000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө 

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына төлөө 

22351900 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө 

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу  

24300000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25211000 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25211100 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25220000 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар жана төгүмдөр 

26100000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Эл аралык уюмдарга гранттар 

26210000 

Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211300 

КР ЖӨБ органдарынын ассоциацияларына, бирликтерине төгүмдөр 

26211900 

Башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

26311100 

Теңдөөчү трансферттер 

26311200 

Максаттуу трансферттер 

26311300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

26313000 

Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар  

26313100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

26313210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдик берилген пенсиялар 

26313220 

Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик берилген пенсиялар 

26313230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдик берилген пенсиялар  

26313300 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар 

26313400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар  

26313500 

Аскер кызматкерлери курман болгондо, майып болгондо милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

26313600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

26313700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгекте майып болуу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

26313800 

Пенсияларга үстөк акылар 

26314000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна бөлүнгөн каражаттар 

26314100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна бөлүнгөн каражаттар 

26315000 

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26315100 

Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна берилүүчү каражаттар 

26315200 

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилүүчү каражаттар 

26315300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар 

26316000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26316100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөөлөр  

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр 

27111200 

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөк пул  

27111300 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар 

27111400 

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөөлөр 

27111500 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды, анын ичинде бала кезинен майып адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115400 

21 жашка чейинки студенттерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациалык төлөөлөр 

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115600 

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100 

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганына байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000 

Башка социалдык жөлөк пулдар жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27212400 

Убактылуу турак жайды жалдоо үчүн аскер кызматкерлерине компенсациялык төлөөлөр 

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Микрокредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлердин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215200 

Ар дайым багууга жана көзөмөлгө муктаж болгон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балага жеке ассистентке чыгашалар  

27216000 

Жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Жаратылыш кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Башка классификацияланбаган чыгашалар  

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28212000 

Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212100 

МТПФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212200 

Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28213000 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28213100 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28217000 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгашалар  

28217100 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгашалар  

28219000 

Башка классификацияланбаган чыгашалар 

28219100 

Башка классификацияланбаган чыгашалар 

28220000 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар  

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

28250000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251100 

Башкаруучу компанияларга ишеним менен башкарууга пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251200 

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28260000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар  

28261000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар  

28261100 

Башкаруучу компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрү 

28261200 

Депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү 

28261300 

Аудиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү 

28261400 

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздоочулардын кызмат көрсөтүүлөрү 

28261500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызмат көрсөтүүлөрү 

28280000 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

28281000 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

28281100 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

30000000 

Активдер жана милдеттенмелер 

31000000 

Финансылык эмес активдер 

31100000 

Негизги фонддор 

31110000 

Имараттар жана курулуштар 

31111000 

Турак-жай имараттары жана имарат-жайлары 

31111100 

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111110 

Батирлерди сатуу 

31111120 

Үйлөрдү сатуу 

31111190 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111200 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111210 

Батирлерди сатып алуу жана куруу 

31111220 

Үйлөрдү сатып алуу жана куруу 

31111290 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111300 

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31111310 

Батирлерди капиталдык оңдоо 

31111320 

Үйлөрдү капиталдык оңдоо 

31111390 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31112000 

Турак-жай эмес имараттар 

31112100 

Турак-жай эмес имараттарды сатуу 

31112110 

Өндүрүштүк имараттарды сатуу 

31112120 

Институттук имараттарды сатуу 

31112130 

Аскердик имараттарды сатуу 

31112190 

Башка имараттарды сатуу 

31112200 

Турак-жай эмес имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112210 

Өндүрүштүк имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112220 

Институттук имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112230 

Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112290 

Башка имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112300 

Турак-жай эмес имараттарды капиталдык оңдоо 

31112310 

Өндүрүштүк имараттарды капиталдык оңдоо 

31112320 

Институттук имараттарды капиталдык оңдоо 

31112330 

Аскердик имараттарды капиталдык оңдоо 

31112390 

Башка имараттарды 

31113000 

Курулуштар 

31113100 

Курулуштарды сатуу 

31113110 

Өндүрүштүк курулуштарды сатуу 

31113120 

Жолдорду сатуу 

31113130 

Көпүрөлөрдү сатуу 

31113190 

Башка курулуштарды сатуу 

31113200 

Курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113210 

Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113220 

Жолдорду сатып алуу жана куруу 

31113230 

Көпүрөлөрдү сатып алуу жана куруу 

31113290 

Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113300 

Курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113310 

Өндүрүштүк курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113320 

Жолдорду капиталдык оңдоо 

31113330 

Көпүрөлөрдү капиталдык оңдоо 

31113390 

Башка курулуштарды капиталдык оңдоо 

31120000 

Машиналар жана жабдуулар 

31121000 

Транспорт каражаттары 

31121100 

Транспорт каражаттарын сатуу 

31121110 

Жеңил автомобилдерди сатуу 

31121120 

Автобустарды сатуу 

31121130 

Жүк тартуучу машиналарды сатуу 

31121140 

Поезддерди сатуу 

31121150 

Суу транспорту каражаттарын сатуу 

31121160 

Аба транспортун сатуу 

31121190 

Башка транспорт каражаттарын сатуу 

31121200 

Транспорт каражаттарын сатып алуу 

31121210 

Жеңил автомобилдерди сатып алуу 

31121220 

Автобустарды сатып алуу 

31121230 

Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу 

31121240 

Поезддерди сатып алуу 

31121250 

Суу транспорту каражаттарын сатып алуу 

31121260 

Аба транспортун сатып алуу 

31121290 

Башка транспорт каражаттарын сатып алуу 

31121300 

Транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121310 

Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо 

31121320 

Автобустарды капиталдык оңдоо 

31121330 

Жүк тартуучу машиналарды капиталдык оңдоо 

31121340 

Поезддерди капиталдык оңдоо 

31121350 

Суу транспорту каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121360 

Аба транспортун капиталдык оңдоо 

31121390 

Башка транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31122000 

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар 

31122100 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу 

31122110 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122120 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу 

31122190 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122200 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо 

31122210 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122220 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу 

31122290 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122300 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо 

31122310 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо 

31122320 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык оңдоо 

31122390 

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо 

31123000 

Эмерек, офистик жабдуулар жана шаймандар 

31123100 

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатуу 

31123110 

Эмерек сатуу 

31123120 

Офистик жабдууларды сатуу 

31123130 

Компьютердик жабдууларды сатуу 

31123140 

Шаймандарды сатуу 

31123150 

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатуу 

31123190 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатуу 

31123200 

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу 

31123210 

Эмерек сатып алуу 

31123220 

Офистик жабдууларды сатып алуу 

31123230 

Компьютердик жабдууларды сатып алуу 

31123240 

Шаймандарды сатып алуу 

31123250 

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатып алуу 

31123290 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу 

31130000 

Башка негизги фонддор 

31131000 

Өстүрүлүп жаткан активдер, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар 

31131100 

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатуу 

31131110 

Сертификацияланган үрөндөрдү сатуу 

31131120 

Өсүмдүктөрдү сатуу 

31131130 

Жаныбарларды сатуу 

31131140 

Азыктуулугу жогору малды сатуу 

31131150 

Унаалык малды сатуу 

31131190 

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатуу 

31131200 

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатып алуу 

31131210 

Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу 

31131220 

Өсүмдүктөрдү сатып алуу 

31131230 

Жаныбарларды сатып алуу 

31131240 

Азыктуулугу жогору малды сатып алуу 

31131250 

Унаалык малды сатып алуу 

31131290 

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатып алуу 

31132000 

Материалдык эмес активдер 

31132100 

Материалдык эмес активдерди сатуу 

31132110 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатуу 

31132120 

Жер казынасына болгон укукту сатуу 

31132130 

Жыштыкты пайдалануу укугун сатуу 

31132190 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу 

31132200 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31132210 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу 

31132220 

Жер казынасына болгон укукту сатып алуу 

31132230 

Жыштыкты пайдалануу укугун сатып алуу 

31132290 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31200000 

Запастар 

31210000 

Стратегиялык запастар 

31211000 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастары 

31211100 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатуу 

31211110 

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатуу 

31211120 

Дан өсүмдүктөрүн сатуу 

31211190 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатуу 

31211200 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатып алуу 

31211210 

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу 

31211220 

Дан өсүмдүктөрүнүн запастарын сатып алуу 

31211290 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатып алуу 

31220000 

Башка запастар 

31221000 

Сырье жана материалдар 

31221100 

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221110 

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221200 

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31221210 

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31222000 

Аяктабаган өндүрүш 

31222100 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу 

31222110 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу 

31222200 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу 

31222210 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу 

31223000 

Даяр продукция 

31223100 

Даяр продукцияны сатуу 

31223110 

Даяр продукцияны сатуу 

31223200 

Даяр продукцияны сатып алуу 

31223210 

Даяр продукцияны сатып алуу 

31224000 

Кайра сатуу үчүн товарлар 

31224100 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу 

31224110 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу 

31224200 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу 

31224210 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу 

31300000 

Баалуулуктар 

31310000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311100 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311110 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311200 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31311210 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31320000 

Маданий мурастык активдер 

31321000 

Маданий мурастык активдер 

31321100 

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321110 

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321200 

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31321210 

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31330000 

Зер буюмдары 

31331000 

Зер буюмдары 

31331100 

Зер буюмдарын сатуу 

31331110 

Зер буюмдарын сатуу 

31331200 

Зер буюмдарын сатып алуу 

31331210 

Зер буюмдарын сатып алуу 

31400000 

Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер 

31410000 

Жерлер 

31411000 

Айыл чарба жерлери 

31411100 

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411110 

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411200 

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31411210 

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31412000 

Айыл чарбасына жараксыз жерлер 

31412100 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412110 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412200 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатып алуу 

31412210 

Турак-жай имараттары жана курулуштар үчүн жер сатып алуу 

31412220 

Өндүрүштүк максаттар үчүн жер сатып алуу 

31412290 

Башка максаттар үчүн жер сатып алуу 

32000000 

Финансылык активдер 

32100000 

Финансылык ички активдер 

32130000 

Акциялардан башка баалуу кагаздар 

32131000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32131100 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32131110 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32131200 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32131210 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32132100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32132110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32132200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32140000 

Кредиттер, ссудалар жана насыялар 

32141000 

Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32141100 

Мамлекеттик башкаруунун деңгээлдери тарабынан ссуданы тындыруу 

32141110 

Жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141190 

Мамбашкаруунун башка деңгээлдери тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка органдары тарабынан ссудаларды чыгаруу 

32141210 

Жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттик ссуда чыгаруу 

32141290 

Мамбашкаруунун башка деңгээлдерине ссудаларды чыгаруу 

32142000 

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка берилүүчү ссудалар 

32142100 

Ишканалар, финансы мекемелери жана калк тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142110 

Ишканалар жана уюмдар тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142120 

Финансы мекемелери тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142130 

Калк тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142200 

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка ссудаларды чыгаруу 

32142210 

Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды чыгаруу 

32142220 

Финансы мекемелерине ссудаларды чыгаруу 

32142230 

Калкка ссудаларды чыгаруу 

32150000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151100 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151110 

Акцияларды сатуу 

32151190 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151200 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32151210 

Акцияларды сатып алуу 

32151290 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32170000 

Башка ички дебитордук карыз 

32171000 

Башка ички дебитордук карыз 

32171100 

Башка ички дебитордук карызды тындыруу 

32171110 

Башка ички дебитордук карызды тындыруу 

32171200 

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32171210 

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32200000 

Тышкы финансылык активдер 

32230000 

Акциялардан башка, баалуу кагаздар 

32231000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32231100 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32231110 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32231200 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32231210 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32232100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32232110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32232200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32240000 

Кредиттер жана насыялар 

32241000 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттер 

32241100 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32241110 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32241200 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди чыгаруу 

32241210 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32250000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251100 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251110 

Акцияларды сатуу 

32251190 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251200 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32251210 

Акцияларды сатып алуу 

32251290 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32270000 

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271000 

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271100 

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу 

32271110 

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу 

32271200 

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

32271210 

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

33000000 

Милдеттенмелер 

33100000 

Ички милдеттенмелер 

33130000 

Акциялардан башка, мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131100 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131110 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131190 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131200 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131210 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131290 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33132000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар 

33132100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132190 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу акций 

33132200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132290 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33140000 

Ички насыялар 

33141000 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141100 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141110 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141190 

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен насыя алуу 

33141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141210 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141290 

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен алынган насыяны тындыруу 

33142000 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142100 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142110 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142200 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33142210 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33170000 

Башка ички кредиттик карыз 

33171000 

Башка ички кредиттик карыз 

33171100 

Башка ички кредиттик карыз 

33171110 

Башка ички кредиттик карыз 

33171200 

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33171210 

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33200000 

Тышкы милдеттенмелер 

33240000 

Ички насыя алуулар 

33241000 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241100 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241110 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241200 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу 

33241210 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу 

33242000 

Көп тараптуу карыздык милдеттенмелер 

33242100 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33242110 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33242200 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33242210 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33243000 

Чет өлкөлүк финансылык институттар 

33243100 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу 

33243110 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу 

33243200 

Чет өлкөлүк финансылык институттардын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33243210 

Чет өлкөлүк финансылык институттардын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33249000 

Башка тышкы карыз 

33249100 

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249110 

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249200 

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

33249210 

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

40000000 

Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр 

41000000 

Товарлар үчүн төлөөлөр 

41010000 

Тамак-аш азыктары жана тирүү малдар 

41010100 

Тирүү малдар 

41010200 

Эт жана эт азыктары 

41010300 

Сүт азыктары жана жумурткалар 

41010400 

Балык, рак сыяктуулар, омурткасыздар жана алардан жасалган даярдыктар 

41010500 

Дан өсүмдүктөрү жана алардан жасалган продуктылар 

41010600 

Жашылча-жемиштер 

41010700 

Кант, кант жана бал кошулуп жасалган азыктар 

41010800 

Кофе, чай, какао жана алар аралаштырып жасалган таттуу азыктар 

41010900 

Мал үчүн тоюттар (тартылбаган шактан тышкары) 

41011000 

Ар кандай тамак-аш азыктары жана препараттар 

41019000 

Башка категорияларда камтылбаган, башкалар 

41020000 

Суусундуктар жана тамеки 

41020100 

Суусундуктар 

41020200 

Тамекилер 

41030000 

Отундан тышкары, азык-түлүк болбогон чийки заттар 

41030100 

Терилер, иштетилбеген булгаарылар, таралбаган тыбыт 

41012000 

Май алынуучу урук, май алынуучу мөмөлөр 

41030200 

Накта каучук (синтетикалык каучук жана регенерирленген резина менен бирге) 

41030300 

Тыгындар жана жыгач материалдар 

41030400 

Кагаз массасы жана макулатура 

41030500 

Текстиль буласы (топс жана башка таралбаган жүндөрдөн тышкары), алардын калдыктары (жип же кездеме боло элек калдыктар) 

41030600 

Жер семирткичтер үчүн сырьелор, 41060600 төлөө кодуна киргендерден тышкары жана минералдык сырье (көмүр, нефть жана баалуу таштардан башка) 

41030700 

Металл кендери жана металл сыныктары 

41030900 

Башка категорияларда камтылбаган өсүмдүк жана табигый башка сырьелук материалдар 

41040000 

Минерал отуну, майлоочу майлар жана ушундай эле материалдар  

41040100 

Көмүр, кокс жана брикеттер  

41040200 

Мунай, мунай заттары жана ушундай эле башка материалдар  

41040300 

Жаратылыш газы жана жасалма газ  

41040400 

Электр тогу  

41050000 

Малдын жана өсүмдүк майлары, тоң майлар жана момдор  

41050100 

Малдын майлары, тоң майлары  

41050200 

Өсүмдүк майлары жана тоң майлар, чийки заттар  

41050300 

Малдын жана өсүмдүктүн иштетилген майлары жана тоң  майлар; Малдан жана өсүмдүктөн алынган момдор; жана башка техникалык аралашмалар, малдын жана өсүмдүктүн майларынан жана тоң майларынан жасалган препараттар 

41060000 

Башка категорияда камтылбаган химиялык заттар жана ушундай эле продуктылар  

41060100 

Органикалык химиялык заттар  

41060200 

Органикалык эмес химиялык заттар  

41060300 

Сырдоочу жана ийлөөчү заттар  

41060400 

Медициналык жана фармацевтикалык продуктылар  

41060500 

Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик заттар, туалет препараттар, жуучу жана жылтыратуучу нерселер 

41060600 

Жер семирткичтер  

41060700 

Баштапкы формадагы пластмассалар  

41060800 

Баштапкы эмес формадагы пластмассалар  

41060900 

Башка категорияда камтылбаган химиялык материалдар жана продуктылар  

41070000 

Материалдын түрү боюнча классификацияланган, өнөр жай товарлары  

41070100 

Башка категорияга камтылбаган булгаары жана булгаарыдан жасалган буюмдар жана ийленген аү-терилер  

41070200 

Башка категорияда камтылбаган, резина буюмдар  

41070300 

Тыгындан жана жыгачтан жасалган буюмдар (эмеректен тышкары)  

41070400 

Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар  

41070500 

Башка категорияга камтылбаган, текстиль жиптери, кездемелер, даяр буюмдар жана ушундай эле продукция  

41070600 

Башка категорияда камтылбаган кен болбогондордон алынган продукция  

41070700 

Чоюн жана болот  

41070800 

Түстүү металлдар  

41070900 

Башка категорияга камтылбаган металлдан жасалган буюмдар  

41080000 

Машиналар жана транспорттук жабдуулар  

41080100 

Энергогенератордук машиналар жана жабдуулар  

41080200 

Конкреттүү тармактарга атайын багытталган машиналар  

41080300 

Металлдарды иштеп чыгуу үчүн машиналар  

41080400 

Башка категорияда камтылбаган, өнөр жайына атайын каралбаган машиналар жана жабдуулар жана алардын тетиктери  

41080500 

Кеңсе машиналары маалыматтарды автоматтык түрдө иштеп чыгуучу жабдуулар   

41080600 

Электр байланыш жана үн жаздыруу үчүн аппаратуралар жана жабдуулар   

41080700 

Башка категорияда камтылбаган, электр машиналары, аппараттар жана приборлор, жана алардын электр тетиктери (башка категорияларда камтылбаган тиричилик электр аспаптарынын электр эмер тетиктерин камтыйт)  

41080800 

Автомобилдер (аба подушкасы менен транспорттук каражаттарды камтыйт)  

41080900 

Башка транспорттук жабдыктар  

41090000 

Ар кандай даяр буюмдар  

41090100 

Башка категорияларда камтылбаган блоктук имараттар; арматуралар жана суу өткөрмө-канализациялык, жылуулук берүүчү  жана жарык берүүчү жабдууларды бекиткичтер  

41090200 

Үй эмеректери жана алардын тетиктери; шейшептер, матрацтар, алар үчүн таканчыктар, жаздыктар жана ушундай эле жумшак эмеректер  

41090300 

Жол жүрүү буюмдары, баштыктар жана ушундай эле контейнерлер  

41090400 

Кийим-кечелер жана аларга тиешелүү буюмдар  

41090500 

Бут кийим  

41090600 

Башка категорияга камтылбаган илимий жана контролдук аспаптары жана аппараттары  

41090700 

Башка категорияга камтылбаган, сүрөткө тартуучу аппаратуралар, жабдуулар жана оптикалык буюмдар; сааттар   

41090800 

Башка категорияда камтылбаган ар кандай даяр буюмдар  

41100000 

Башка категорияларга кирбей калган товарлар  

41100100 

Түрү боюнча классификацияланбаган почта пакеттери   

41100200 

Түрү боюнча классификацияланбаган атайын операциялар жана товарлар  

41100300 

Монетардык эмес алтын (алтын кендеринен жана кошулмаларынан башка)  

42000000 

Кызмат көрсөтүүлөр  үчүн төлөмдөр  

42100000 

Кызмат көрсөтүүлөр  үчүн төлөмдөр  

42110000 

Иш сапарына кеткен чыгашалар  

42111000 

Өлкө  ичинде иш сапарына кеткен чыгашалар  

42111100 

Транспорттук чыгашалар  

42111200 

Мейманкана чыгашалары  

42111200 

Бир күндүк чыгашалар  

42111900 

Башка чыгашалар  

42112000 

Чет өлкөлөргө иш сапарына кеткен чыгашалар  

42112100 

Транспорттук чыгашалар  

42112200 

Мейманкана чыгашалары  

42112300 

Бир күндүк чыгашалар  

42112900 

Башка чыгашалар  

42120000 

Коммуналдык кызмат жана байланыш кызмат көрсөтүүлөр  

42121000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр  

42121100 

Муздак суулар жана агын суулар  

42121200 

Электрэнергиясы үчүн төлөмдөр  

42121300 

Жылытуу жана ысык суу менен камсыз кылуу үчүн төлөмдөр  

42121400 

Газ үчүн төлөөлөр  

42121500 

Лифт үчүн төлөөлөр  

42121600 

Таштандылардын ташылып кетүүсү үчүн төлөмдөр  

42121700 

Туракжайды техникалык тейлөө үчүн төлөөлөр  

42121999 

Башка кызматтар үчүн төлөөлөр  

42122000 

Байланыш кызматы 

42122100 

Интернет түйүнүн кызматы 

42122300 

Телеграф кызматы 

42122400 

Радио жана телевидение кабелдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү 

42122500 

Телевизиондук, радио программаларын берүүлөрдү трансляциялоо кызматтары 

42122600 

Телефон жана факсимиль байланышынын кызматтары 

42122700 

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөр 

42122800 

Почта жана курьердик байланыш кызматтары 

42122900 

Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр 

42130000 

Ижара төлөмү  

42131000 

Ижара төлөмү 

42131100 

Имараттарды жана жайларды ижарага алуу 

42131200 

Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу 

42131300 

Транспорт каражаттарын ижарага алуу 

42131900 

Башка мүлктү ижарага алуу 

42131000 

Ижара төлөмү 

42131100 

Имараттарды жана жайларды ижарага алуу 

42131200 

Жабдууларды жана шаймандарды ижарага алуу 

42140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  

42141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141110 

Авто унаа менен жүк ташуу 

42141120 

Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141190 

Башка авто унаа кызматтары 

42141210 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу 

42141220 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141290 

Башка темир жол кызматтары 

42141310 

Аба транспорт каражаттары менен жүк ташуу 

42141320 

Аба транспорт каражаттары менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141390 

Башка аба транспорт каражаттарынын кызматтары 

42141410 

Түтүк аркылуу транспорт 

42141510 

Жүк ташуучу транспорт агенттигинин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141900 

Башка транспорт каражаттары менен ташуу кызматтары 

42141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

42141110 

Авто унаа менен жүк ташуу 

42141120 

Авто унаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу 

42141190 

Башка авто унаа кызматтары 

42141210 

Темир жол транспорттук каражаты менен жүк ташуу 

42151000 

Башка кызмат көрсөтүүлөр  

42151110 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр  

42151210 

Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү  

42151310 

Коргоо кызмат көрсөтүүлөр  

42151410 

Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр  

42151510 

Банктык кызмат көрсөтүүлөр  

42151610 

Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр  

42151710 

Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр  

42151800 

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү  

42151810 

Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү  

42151820 

Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруп берүүлөр  

42151900 

Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар  

42151910 

Курулуш жумуштары  

42151920 

Жол курулуш жумуштары  

42151930 

Турак үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды куруу  

42151940 

Кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө  

42151950 

Жарнама айланасындагы жана рыноктун түзүлүшүн билүү кызматтары  

42151960 

Гонорар  

42151990 

Башка категорияларга кирбей калгандар  

43000000 

Активдер үчүн төлөмдөр  

43100000 

Негизги каражаттарды сатып алуу боюнча төлөмдөр  

43110000 

Туракжай имараттарын жана жайларын сатып алуу  

43112000 

Квартираларды сатып алуу  

43113000 

Үйлөрдү  сатып алуу  

43119000 

Жана башка имараттарды жана жайларды сатып алуу  

43200000 

Транспорт каражаттарын сатып алуу боюнча төлөмдөр  

43210000 

Жеңил автомобилдерди сатып алуу  

43220000 

Автобустарды жана микроавтобустарды сатып алуу  

43230000 

Жүк ташуучу машиналарды сатып алуу  

43290000 

Башка транспорт каражаттарын сатып алуу  

43310000 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу  

43311000 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу  

43312000 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу  

43319000 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу  

43410000 

Эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу боюнча төлөмдөр  

43411000 

Эмеректерди сатып алуу  

43412000 

Компьютердик жабдууларды сатып алуу  

43413000 

Шаймандарды сатып алуу  

43419000 

Башка эмеректерди жана жабдууларды сатып алуу  

43500000 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу боюнча төлөмдөр  

43510000 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу   

43520000 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу  

43530000 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу  

43540000 

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө 

44000000 

Жумушчулардын эмгегин төлөөлөр  

44001100 

Эмгек акы  

44001200 

Келишим боюнча аванстык төлөмдөр  

44001300 

Үстөк акылар  

44001400 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар  

44001900 

Жана башка төлөөлөр  

45000000 

Социалдык жактан камсыз кылуу боюнча пособиелер жана пенсиялар  

45010000 

Мамлекеттик эмес пенсиондук фонддун пенсиялары  

46000000 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү  

46001100 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызмат көрсөтүүлөрү  

46001200 

Басмаканалардын кызмат көрсөтүүлөрү  

46001300 

Жарнама-басмаканалык кызмат көрсөтүүлөр  

46001900 

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

50000000 

Банк операциялары 

51000000 

Депозиттер боюнча операциялар  

51100000 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча операциялар  

51110000 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы депозиттер боюнча операциялар  

51111000 

- Улуттук банкка депозиттерди жайгаштыруу боюнча  

51112000 

- Улуттук банктагы депозиттер боюнча пайыздарды төлөө боюнча  

51113000 

- Улуттук банктагы депозиттерди алуу боюнча  

51119000 

- Улуттук банктагы депозиттер боюнча жана башка операциялар  

51200000 

Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн депозиттери боюнча операциялар  

51210000 

Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн депозиттери боюнча операциялар  

51211000 

- Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн депозиттерин жайгаштыруу боюнча  

51212000 

- Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгөтиешелүү  

51213000 

- Кыргыз Республикасынын депозиттеринин алынышына тиешелүү  

51219000 

- Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн депозиттери боюнча башка операциялар  

51300000 

Банктар аралык депозиттер боюнча операциялар  

51310000 

Банктар аралык депозиттер боюнча операциялар  

51311000 

- банктар аралык депозиттерди жайгаштыруу боюнча  

51312000 

- банктар аралык депозиттер боюнча пайыздарды төлөп берүү боюнча  

51313000 

- банктар аралык депозиттерди алуу боюнча  

51319000 

- банктар аралык депозиттер боюнча жана башка операциялар  

51400000 

Кардарлардын депозиттери боюнча операциялар  

51410000 

Резидент кардарлардын депозиттери боюнча операциялар  

51411000 

Резидент уюмдардын депозиттери боюнча операциялар  

51411100 

- резидент уюмдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча  

51411200 

- резидент уюмдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү  

51411300 

- резидент уюмдардын  өз депозиттерин алуусуна тиешелүү  

51411900 

- резидент уюмдардын башка депозиттери боюнча  

51412000 

Резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча операциялары (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

51412100 

- резидент жеке адамдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

51412200 

- резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

51412300 

- резидент жеке адамдардын  өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

51412900 

- резидент жеке адамдардын башка депозиттери боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)  

51420000 

Резидент эмес кардарлардын депозиттери боюнча операциялар  

51421000 

Резидент эмес уюмдардын депозиттери боюнча операциялар  

51421100 

- резидент эмес уюмдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча  

51421200 

- резидент эмес уюмдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү  

51421300 

- резидент эмес уюмдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү  

51421900 

- резидент эмес уюмдардын башка депозиттери боюнча  

51422000 

Резидент эмес жеке адамдардын депозиттери боюнча операциялары (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)   

51422100 

- резидент эмес жеке адамдардын депозиттерин жайгаштыруу боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

51422200 

- резидент эмес жеке адамдардын депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

51422300 

- резидент эмес жеке адамдардын өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

51422900 

- резидент эмес жеке адамдардын башка депозиттери боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

51500000 

Башка финансы-кредиттик мекемелердин депозиттери боюнча операциялар (коммерциялык банктардан тышкары)  

51510000 

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттери боюнча операциялар (коммерциялык банктардан тышкары)  

51511000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттерин жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51512000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51513000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51519000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51520000 

Башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин депозиттери боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары)  

51521000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин депозиттерин жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51522000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик с мекемелердин депозиттери боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51523000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51529000 

- башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51600000 

Башка финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары)  

51610000 

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары)  

51611000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерде депозиттерди жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51612000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердеги депозиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51613000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин  өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51619000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелердин башка депозиттери боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51620000 

Банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттер боюнча операциялар (коммерциалык банктардан тышкары)  

51621000 

- банктарда жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерде депозиттерди жайгаштыруу боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51622000 

- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик с мекемелердеги депозиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51623000 

- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги өз депозиттерин алуусуна тиешелүү (коммерциалык банктардан тышкары)  

51629000 

- банктардагы жана башка резидент эмес финансы-кредиттик мекемелердеги башка депозиттер боюнча (коммерциалык банктардан тышкары)  

51900000 

Депозиттер боюнча жана башка операциялар  

52000000 

Кредиттер боюнча операциялар  

52100000 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттери боюнча операциялар  

52110000 

"Овернайт" кредиттери боюнча операциялар  

52111000 

- "овернайт" кредиттерин берүү боюнча  

52112000 

- "овернайт" кредиттери боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү  

52113000 

- "овернайт" кредиттери боюнча пайыздарды төлөө боюнча  

52114000 

- "овернайт" кредиттерине тиешелүү жана башка операциялар  

52120000 

Акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча операциялар  

52121000 

- акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча  

52122000 

- акыркы инстанция кредиттери боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү  

52123000 

- акыркы инстанция кредиттери боюнча пайыздарды төлөөлөргө тиешелүү  

52124000 

- акыркы инстанция кредиттерин берүү боюнча  

52130000 

Башка кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52131000 

- башка кредиттерди берүү боюнча  

52132000 

- башка кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү  

52133000 

- башка кредиттер боюнча пайыздарды төлөөлөргө тиешелүү  

52134000 

- башка кредиттерди берүүлөргө тиешелүү жана башка операциялар  

52140000 

Бир күн ичинде кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52141000 

- бир күн ичинде кредиттерди берүү боюнча  

52142000 

- бир күн ичинде берилген кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөлөргө тиешелүү  

52144000 

- бир күн ичинде берилген кредитти "овернайт" кредитине пролонгациялоо боюнча  

52145000 

- бир күн ичинде берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар  

52150000 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттери боюнча жана башка операциялар  

52200000 

Банктар аралык кредиттер боюнча операциялар  

52210000 

Банктар аралык кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52211000 

- МКВны күрөөгө коюу астында  

52212000 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында  

52213000 

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында  

52214000 

- мамлекеттик башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында  

52215000 

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында  

52216000 

- чет өлкө валюталарын күрөөгө коюу астында  

52217000 

- башка күрөөлөр алдында  

52218000 

- күрөөсүз  

52219000 

- жана башкалар  

52220000 

Банктар аралык кредиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү операциялар  

52221000 

- МКВны күрөөгө коюу астында  

52222000 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында  

52223000 

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө салуучу) күрөөгө коюу астында  

52224000 

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында  

52225000 

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө коюу астында  

52226000 

- чет өлкө валюталарын күрөөгө коюу астында  

52227000 

- башка күрөөлөр алдында  

52228000 

- күрөөсүз  

52229000 

- жана башкалар  

52230000 

Банктар аралык кредиттер боюнча негизги суммаларды төлөөгө тиешелүү операциялар  

52231000 

- МКВны күрөөгө коюу астында  

52232000 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын күрөөгө коюу астында  

52233000 

- мамлекеттик баалуу кагаздарды (жөнгө  салуучу) күрөөгө коюу астында  

52234000 

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө  коюу астында  

52235000 

- башка баалуу кагаздарды күрөөгө  коюу астында  

52236000 

- чет өлкө валюталарын күрөөгө  коюу астында  

52237000 

- башка күрөөлөр алдында  

52238000 

- күрөөсүз  

52239000 

- жана башкалар  

52300000 

Кардарлардын кредиттери боюнча операциялар   

52310000 

Резидент кардарлардын кредиттери боюнча операциялар   

52311000 

Резидент уюмдардын кредиттери боюнча операциялар  

52311100 

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча  

52311200 

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү  

52311300 

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча негизги суммаларды төлөөгө тиешелүү  

52311900 

- резидент уюмдарды кредиттөө боюнча башка операциялар  

52312000 

Резидент жеке адамдардын кредиттери боюнча операциялар (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)   

52312100 

- жеке адамдарга кредиттерди берүү боюнча (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)   

52312200 

- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)   

52312300 

- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)   

52312900 

- жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар (жеке резидент ишкерлерди камтыйт)   

52320000 

Резидент эмес кардарларга кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52321000 

Резидент эмес уюмдарга кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52321100 

- резидент эмес уюмдарга кредиттерди берүү боюнча  

52321200 

- резидент эмес уюмдарга берилген ипотекалык кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү  

52321300 

- резидент эмес уюмдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнөтиешелүү  

52321900 

- резидент эмес уюмдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар  

52322000 

Резидент эмес жеке адамдардын кредиттери боюнча операциялар (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

52322100 

- резидент эмес жеке адамдарга кредиттерди берүү боюнча (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

52322200 

- резидент эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча пайыздардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

52322300 

- резидент эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча негизги суммалардын төлөнүшүнө тиешелүү (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

52322900 

- резиденти эмес жеке адамдарга берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар (жеке резидент эмес ишкерлерди камтыйт)  

52400000 

Башка финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52410000 

Башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү  боюнча операциялар  

52411000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү  боюнча операциялар  

52412000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү  

52413000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча негизги суммасын төлөөгө тиешелүү  

52419000 

- башка финансы-кредиттик резидент мекемелерге кредиттерди берүү боюнча жана башка операциялар  

52420000 

Резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча операциялар  

52421000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге кредиттерди берүү боюнча   

52422000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттер боюнча пайыздарды төлөөгө тиешелүү  

52423000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттердин негизги суммаларын төлөөгө тиешелүү  

52429000 

- резидент эмес финансы-кредиттик мекемелерге берилген кредиттер боюнча жана башка операциялар  

52900000 

Кредиттер боюнча жана башка операциялар  

53000000 

Чет өлкө валютасы жана баалуу металлдар менен операциялар  

53100000 

Чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча операциялар  

53110000 

Чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча операциялар  

53111000 

- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасында чет өлкө валюталарын 

53112000 

- Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынан тышкары чет өлкө валюталарын 

53113000 

- нак чет өлкө валюталарын 

53114000 

- чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча курстук айырма 

53119000 

- чет өлкө валюталарын сатып алуу-сатуу боюнча жана башка операциялар  

53200000 

Валюталык СВОП операциялары  

53210000 

Валюталык СВОП операциялары  

53221100 

- баштапкы валюталык СВОП операция  

53221200 

- бүткөрүлгөн валюталык СВОП операциялары боюнча негизги суммалардын кайтарылышы  

53221300 

- бүткөрүлгөн валюталык СВОП операциялары боюнча пайыздарды төлөө  

53221400 

- валюталык СВОП операциялары боюнча жана башка операциялар  

53300000 

Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен операциялар  

53310000 

Чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар менен операциялар  

53311000 

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча  

53312000 

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөөгө тиеш