Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 25-июлунда  

36/6 токтому менен бекитилген 

Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө  

Нускоо 

1. Жалпы жоболор 

2. Төлөм документтерин толтуруу боюнча талаптар 

3. Төлөм каражаттарынын формалары жана аларды толтуруу тартиби 

3.1. Төлөм документтеринин формалары 

3.2. Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формаларын пайдалануу менен эсептешүүлөр 

3.3. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр 

3.4. Төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость 

- Жыйынтык ведомость тапшырма 

- Жыйынтык ведомость -тике дебеттөөгө тапшырма 

3.5. Мемориалдык ордер 

3.6. Накталай төлөмгө билдирме 

4. Тараптардын жоопкерчилиги 

1.Жалпы жоболор 

1.1. Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө Нускоо (мындан ары Нускоо) төмөнкү документтерге ылайык иштелип чыккан: 

- Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы № 420/21/4-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө» жобого

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/10-токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында майда чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирменин форматтарын толтуруу эрежелерине» (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрилигинде 2006-жылдын 23-мартында 25-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн). 

1.2. Аталган нускоодо пайдаланылуучу терминдер жана аныктамалар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы № 420/21/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак эмес эсептешүүлөр жөнүндө» Жободо келтирилген терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет. 

1.3. Аталган нускоо төлөм документтеринин формаларын жана алардын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартибин аныктайт. Нускоо ошондой эле банктардын ички операцияларын эсепке алууга багытталган төлөм документтери үчүн минималдуу талаптарды аныктайт (мемориалдык ордер жана накталай төлөмдөргө билдирме). 

1.4. Төлөм документтери Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютадагы төлөмдөрдүн бардык түрлөрүн өткөрүү үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан пайдаланылат. 

1.5. Кагаз жүзүндөгү төлөм документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан бекитилген тартипте, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин 1999-жылдын 9-ноябрындагы №62 токтому менен бекитилген жана Метрология жана стандарттардын Улуттук институтунда 1999-жылдын 1-декабрында 11 номеринде каттоодон өткөрүлгөн «Башкаруу документтеринин мамлекеттик классификаторуна» камтылган бланкта таризделет. 

1.6. Төлөм документтеринин бланктары басмаканаларда же компңютерлерди пайдалануу менен даярдалып чыгарылат. 

2.Төлөм документтерин толтуруу боюнча талаптар 

2.1.Кагаз жүзүндөгү төлөм документтери төмөнкүчө толтурулат: 

а) кара түстөгү шрифт менен жазуучу же электрондук эсептөөчү машиналары менен; 

б) техникалык таасирлерге туруштук бере алган, кара, көк же сыя көк түстөрүн камтыган калем сап менен. 

2.2. Төлөм документтерине колтамгалар кара, көк же сыя көк түстөрүн камтыган калемсап менен коюлат. Банктын мөөрүнүн жана штампынын оттиски даана байкалып турууга тийиш. Колтамгалар, мөөрлөр жана штамптар алар үчүн белгиленген гана тилкеге коюлууга тийиш. 

2.3. Төлөм документтерин толтурууда реквизиттердин тексттик жана цифралык маанилеринин аларды коюу үчүн белгиленген тилкеден чыгып кетүүсүнө жол берилбейт. Реквизиттердин мааниси кыйынчылыксыз окулууга тийиш. 

2.4. Төлөм документтеринде оңдоолорго, булгоого, тазалоого, ошондой эле оңдоочу суюктуктарды пайдаланууга жол бербейт. 

2.5. Төлөм документтеринин форматтары белгиленген параметрлерге ылайык келүүгө тийиш. Алардын жайгашуусун сактоодо белгиленген өлчөмдөн 5 мм көп болбогон четтөөлөргө жол берилет. Эсептешүү документтеринин бланктарынын арткы беттери таза бойдон калууга тийиш. 

2.6. Төлөм документтери мыйзамга ылайык төлөм каражаттарын алууга чейин төлөөчүдөн акча каражаттарын которуу боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн бардык тиешелүү реквизиттерди камтууга тийиш. 

2.7. Электрондук төлөм документтерин берүүдө төлөөчү банк банк менен кардардын ортосунда келишимдин шарттарына, ошондой эле төлөөчү банктын ички ченемдик документтерине жана жол-жоболруна ылайык төлөм документтерин алгандыгын тастыктайт. 

2.8. Төлөм документтеринин реквизиттеринин туура толтурулушу үчүн төлөмдү демилгелеген тарап жооптуу болот. 

2.9. Төлөөчүнүн банкы төлөм документтерин төлөөгө кабыл алууда анын Кыргыз Республикасынын ченемдик документтери тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгын текшерет. Аларды толтуруу боюнча талаптарга ылайык келбеген формада толтурулуп, берилген төлөм документтери кабыл алынбайт. 

2.10. Төлөм документтери банк тарабынан мыйзамдарда же банк эсептери келишими тарабынан каралган мөөнөттө аткарылат

3.Нак эмес эсептешүүлөр формасы жана төлөм документтерин колдонуу тартиби 

3.1.Төлөм документтеринин формалары 

Нак эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда нак эмес эсептешүүлөрдүн кредиттик жана дебеттик формалары колдонулат, алар пайдалануу максаттарына жараша, төмөнкүдөй топторго бөлүнөт: 

а) төлөмдөрдү банктар аралык деңгээлде өткөрүү үчүн (төлөм тапшырмасы, тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы); 

б) кардар-банк деңгээлинде пайдаланылуучу документтер (кириш-чыгыш жыйынтык ведомость тапшырмалар жана тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость тапшырмалар); 

в) ички операцияларды эсепке алуу үчүн стандартташтырылган төлөм документтери (мемориалдык ордер, нак төлөөгө билдирүү). 

3.2. Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формаларын пайдалануу менен эсептешүүлөр 

3.2.1. Алуучунун бул же башка банкта ачылган эсебине жөнөтүүчүнүн эсебинен акча каражаттарынын белгилүү бир суммасына чегерүү төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формасы пайдалануу менен жүзөгө ашырылат. 

3.2.2. Сатылып алынган товарлар жана жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан байланыш ишканалары аркылуу эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда, финансы органдары тарабынан бюджетке кирешелерди кайтарууда акцептелген төлөм тапшырмаларынын мыйзам тарабынан аныкталган эрежелерине жана тартибине ылайык акцептелген төлөм тапшырмалары пайдаланылышы мүмкүн. 

3.2.3. Төлөм тапшырмасы төмөнкүдөй реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) төлөм документинин аталышы; 

б) формалардын коду; 

в) документтин иреттик номери; чыгарылган жылы, күнү, айы; 

г) эсептешүү күнү

д) жөнөтүү ыкмалары; 

е) төлөөчүнүн аталышы, анын эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН), Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан иштелип чыккан «Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык калссификаторуна» ылайык төлөөчүнүн коду(ОКПО); 

ж) социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо (юиридикалык жактар үчүн) номери, идентификациялык (жеке адамдар үчүн) номери; 

з) төлөөчүнүн банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

и) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери; 

к) алуучунун банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

л) төлөм багыты; 

м) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 13-декабрындагы № 39/9-токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрилигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөрүлгөн «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна» ылайык төлөм коду; 

н) төлөмдүн колжазма жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы; 

о) ыйгарым укуктуу адамдардын колтамгалары (колтамгасы) жана мөөрдүн оттиски (белгиленген учурларда). 

3.2.4. өңчөйлөштүрүлгөн төлөм тапшырмаларынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 1-тиркемеде берилген

3.3. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр 

3.3.1. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөмдөр банктардын кардарлары тарабынан утурумдук (коммуналдык ишканалардын эсептери боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр) жана башка төлөмдөрдү өткөрүү үчүн суммаларды төлөөнүн катталган графиги менен (камсыздандыруу төлөмдөрү, ипотека ж.б.) пайдаланылат. 

3.3.2. Авторизацияланган тике дебеттөө жолу менен төлөм кардардын жана анын банкынын ортосундагы келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат, ага ылайык кардар өзү жок болуп калган учурда, берилген товарлар, аткарылган иштер же жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө кардардын банк эсебине карата анын эсебинен акча каражаттарын алуучунун берген буйруусунун негизинде алып салууга, жогоруда келишимге тиешелүү документтерди тиркөө менен алдынала макулдук берет. 

3.3.3. Алуучунун банкынан төлөм системасы аркылуу келип түшүүчү тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы төлөөчүнүн банкы үчүн төлөөчүнүн эсебинен акча каражаттарын алып салуу жана белгиленген күнү эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат.  

3.3.4. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы төмөнкү реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) төлөм документинин аталышы; 

б) документтин иреттик номери; чыгарылган жылы, күнү, айы; 

в) төлөмдү иштеп чыгуу күнү; 

г) төлөөчүнүн аталышы, анын банктагы эсебинин номери, анын акча каражаттарын алуучу уюмдагы өздүк эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН), Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан иштелип чыккан «Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторуна» (ОКПО) ылайык төлөөчүнүн коду; 

д) социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү төлөөдө Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо (юридикалык жактар үчүн) номери, идентификациялык (жеке адамдар үчүн) номери; 

е) төлөөчүнүн банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

ж) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери; 

з) алуучунун банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык коду); 

и) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 13-декабрындагы № 39/9-токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрилигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөрүлгөн «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна» ылайык төлөм коду; 

к) төлөмдүн багыты 

л) төлөмдүн жазуу жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы; 

м) ыйгарым укуктуу адамдардын колтамгалары (колтамгасы) жана мөөрдүн оттиски (белгиленген учурларда). 

3.3.5. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 2-тиркемеде берилген

3.4.Төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость . 

Төлөмдөр жөнүндө маалыматты камтыган жыйынтык ведомость ишкана тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген талаптарды сактоо менен электрондук түрдө түзүлөт жана аткаруу үчүн агент банкка берет. Төлөмдүн түрүнө жараша 1) жыйынтык ведомость тапшырманын форматы жана 2) тике дебеттөө боюнча жыйынтык ведомость-тапшырманын форматы.  

3.4.1. Жыйынтык ведомость-тапшырма. 

а) Жыйынтык ведомость-тапшырма бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине эмгек акыларын, пенсияларды, жөлөк пулдарды жана төлөмдөрдүн башка түрлөрүн төлөө, ошондой эле почта аркылуу калктын нак түрдөгү төлөмдөрдү төлөөсү тууралуу маалыматты утурумдук кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочуларга берүү үчүн пайдаланылат.  

б) Төлөмдөрдү жүзөгө ашыруучу уюм төлөмдөр жөнүндө маалыматты камтыган жыйынтык ведомосттун кириш файлын Excel же Dbf форматында электрондук түрдө агент банкка кайра өзгөртүп түзүү жана клиринг борборуна жөнөтүү үчүн берет. Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 3-тиркемеде берилген. 

в) Эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн жана алуучу кардардын эсебине суммаларды чегерүүдөн кийин алуучу банк тарабынан аткарылган жана аткарылбаган төлөмдөр жөнүндө жыйынтык ведомость-тапшырманын тиешелүү чыгыш файлы түзүлөт жана ишканаларды ички эсепке алууну жүргүзүү үчүн ишканага жөнөтүлөт.  

3.4.2. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-төлөм тапшырмасы  

а) Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырма «тике дебеттөө» каражаттарын пайдалануу менен жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр үчүн утурумдук төлөмдөрдү жыйноо боюнча алуучулар тарабынан пайдаланылат.  

б) «Тике дебеттөө» каражаттарын пайдалануу менен алардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөчү кардар үчүн калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалар кардарлардын төлөмдөрү жөнүндө маалыматты камтыган тике дебеттөөгө жыйынтык ведомосттун кириш файлын Excel же Dbf форматындагы электрондук түрдө агент банкка түзүү жана клиринг борборуна жөнөтүү үчүн берет. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 4-тиркемеде берилген.  

в) Акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүүдөн жана калкка кызмат көрсөтүүчү ишканалардын эсебине суммалар чегерилгенден кийин алуучу банк тарабынан төлөөчүнүн аткарылган жана аткарылбаган төлөмдөр жөнүндө тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын тиешелүү чыгыш файлы түзүлөт жана кардардын дебеттик карызын салыштырып текшерүү жана кайра эсептөө үчүн калкка кызмат көрсөтүүчү ишканаларга жөнөтүлөт.  

3.5.Мемориалдык ордер  

3.5.1Мемориалдык ордердин формасы бардык финансы-кредит мекемелери тарабынан гана ички операцияларды жүргүзүүдө жана эсепке алууда гана колдонулат. 

3.5.2Мемориалдык ордер минимум катары төмөнкү реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) төлөм документинин аталышы;  

б) форманын коду; 

в) документтин иреттик номери, чыгарылган жылы, күнү, айы; 

г) төлөөчүнүн аталышы, анын эсебинин номери, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН);  

д) төлөөчүнүн банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык код);  

е) каражаттарды алуучунун аталышы, анын эсептеринин номери;  

ж) алуучунун банкынын аталышы, анын жайгашкан жери, төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык код); 

з) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 13-декабрындагы № 39/9-токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрилигинде 2007-жылдын 19-январында 6-07 номеринде каттоодон өткөрүлгөн «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна» ылайык төлөм коду жана төлөмдүн багыты; 

и) төлөмдүн жазуу жана цифра менен көрсөтүлгөн суммасы; 

к) ыйгарым укуктуу адамдын (адамдардын) колтамгасы (колтамгалары) жана штамптын оттиски (белгиленген учурда). 

3.5.3Мемориалдык ордердин бланкынын форматы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 5-тиркемеде берилген

3.6.Накталай төлөмгө билдирме 

3.6.1Коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери жеке адамдардан жана юридикалык жактардан «Накталай төлөмгө билдирме» кассалык документ боюнча (комплект: Билдирме, Квитанция, Ордер) улуттук валютадагы нак акча каражаттарын кабыл алат. Акча каражаттарын салгандан кийин Ордер финансы-кредит мекемесинин бухгалтериясына берилет, Билдирме финансы-кредит мекемесинин кассасында калтырылат, ал эми Квитанция акча каражаттарын салуучуда калтырылат. Финансы-кредит мекемелери «Накталай төлөмгө билдирмеге» кошумча реквизиттерди (логотип, чет тилдерин пайдалануу ж.б.) камтый алат. Накталай төлөмгө билдирменин бланкынын форматы А4 форматынын чегинен ашпоого тийиш. 

3.6.2«Накталай төлөмгө билдирме» кассалык документ минимум төмөнкү милдеттүү реквизиттерди камтууга тийиш: 

а) кассалык документтин аталышы; 

б) кассалык документтин иреттик номери; 

в) ал толтурулган жыл, күнү, айы; 

г) нак акча каражаттарын салуучунун аталышы; 

д) «Ишканалардын, уюмдардын жана жеке ишкерлердин жалпы идентификациялык кодуна» (ОКПО) ылайык нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык коду; 

е) нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык салык номер (ИНН); 

ж) нак акча каражаттарын салуучунун Кыргыз Республикасынын Социалдык фондундагы каттоо номери

з) алуучунун банкынын аталышы жана кассалык эсебинин номери; 

и) каражаттарды алуучунун аталышы жана анын эсеп номери; 

к) төлөмдүн аталышы; 

л) төлөмдүн суммасы, жазуу жана цифра менен көрсөтүлгөн; 

м) нак акча каражаттарын салуучунун колтамгасы; 

н) финансы-кредит мекемесинин ыйгарым укуктуу адамдарынын (адамынын) колтамгасы; 

о) финансы-кредит мекемесинин мөөрүнүн оттиски. 

3.6.3Накталай төлөмгө билдирменин формасы жана анын реквизиттерин толтуруунун тартиби 6-тиркемеде берилген

4.Тараптардын жоопкерчилиги 

4.1.Төлөм документинин реквизиттеринин маанисин туура толтурулушу үчүн төлөмдү демилгелөөчү тарап жоопкерчиликтүү болот. 

4.2.Төлөөчүнүн банкы төлөөгө карата төлөм документтерин кабыл алууда Кыргыз Республикасынын ченемдик актылары тарабынан белгиленген талаптарга анын ылайык келе тургандыгын текшерет. Аларды толтурууда талаптарга ылайык келбеген формада толтурулган документтер кабыл алынбайт. 

4.3.Системанын катышуучусу төлөм документтеринин жана билдирүүлөрдүн жөнөтүлгөн жана алынган файлдарынын архивдерин төлөм документтери үчүн мыйзамдар тарабынан белгиленген сактоо мөөнөтү чегинде сактоону камсыз кылат. 

4.4.Банктар өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн коопсуздук жана купуялык шарттарынын сакталышы, төлөмдөрдү өткөрүүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген мөөнөтүн сактоо үчүн жоопкерчиликтүү болот. 

4.5.Төлөм системасынын катышуучуларынын ортосунда келип чыккан пикир келишпестиктер өзара алгылыктуу чечимдерге келүү максатында кызыктар тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет. 

4.6.Жөнгө салынбаган пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген тартипте чечилүүгө тийиш. 

Төлөм документтерин толтуруу эрежелери жөнүндө Нускоого тиркемелер: 

1-тиркеме. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 

2-тиркеме. Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 

3-тиркеме. Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 

4-тиркеме. Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары жана анын реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 

5-тиркеме.Мемориалдык ордердин бланкынын форматы жана анын реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби 

6-тиркеме.Накталай төлөмгө билдирменин формасы жана анын реквизиттерин толтуруунун тартиби 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 1-тиркеме 

Төлөм тапшырмасынын өңчөйлөштүрүлгөн формасы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 1-тиркеменин уландысы 

Төлөм тапшырмаларынын өңчөйлөштүрүлгөн формасынын 

реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби. 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Төлөөчү тарабынан тилкени милдеттүү толтурууга талап  

Төлөм тапшырмасы 

Төлөм документинин аталышы 

ооба  

Документтин иреттик номери көрсөтүлөт 

ооба  

Күнү 

Төлөм тапшырмасын түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы- цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы, айы жазуу менен. 

ооба  

Жөнөтүү ыкмасы 

Почта же телеграф тарабынан төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга берилген төлөм тапшырмаларында тиешелүүлүгүнө жараша "почта" же "телеграф" менен деген белги коюлат. Башка учурларда тилке толтурулбайт  

ооба  

Форманын коду 

"Башкаруу документацияларынын мамлекеттик классификаторуна» ылайык төлөм документинин формасынын коду көрсөтүлөт. Төлөм тапшырма-сынын бланкын даярдоодо автоматтуу коюлат.  

ооба  

Эсептешүү күнү 

«Күнү» тилкеси боюнча белгиленген эрежелер боюнча төлөөчүнүн кардарынын эсебинен акча кара-жаттарын төлөөчү банк тарабынан алып салуу күнү көрсөтүлөт. Мында эсептөө күнү төлөм тапшыр-масын түзүү күнүнөн беш күнгө ашпоого тийиш.  

ооба  

Төлөөчү 

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамле-кеттик каттоосуна» ылайык каражаттарды төлөө-чүнүн аталышы көрсөтүлөт. «Юридикалык жак-тарды мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (АК, ЖЧК ж.б.), Эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт. 

ооба  

ОКПО 

Төлөөчүнүн идентификациялык коду Ишканалар-дын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторуна ылайык көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын аймагында ишкердикти жүзөгө ашырып жатышкан жеке адамдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамдарынын негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика органдары тарабынан ыйгарылат. 

Кыргыз Республи-касынын аймагында экономикалык иш-кердикти жүзөгө ашырып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

ИНН 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-февралындагы №104 «Салык төлөөчүнүн экономикалык ишти жүзөгө ашырууда идентификациялык салык номерин колдонуу жөнүндө» токтомуна ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт (эгерде ыйгарылган болсо). 

Кыргыз Республи-касынын аймагында экономикалык иш-кердикти жүзөгө ашырып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

10 

Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо №  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (юридикалык жак үчүн), идентификациялык номери (жеке адамдар) көрсөтүлөт.  

Социалдык кам-сыздандырууга тө-лөмдөрдү төлөөдө милдеттүү түрдө толтуруу зарыл 

11 

Төлөөчү банк  

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык төлөөчүнүн банкынын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет. 

ооба  

12 

Дебет эсеп

Төлөөчүнүн банктагы эсебинин номери көрсөтүлөт. 

ооба  

13 

БИК  

Төлөөчүнүн банкынын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт.  

ооба  

14 

Алуучу  

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык каражаттарды алуучунун аталышы көрсөтүлөт. «Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (АК, ААК ж.б.). 

ооба  

15 

Кредит  

Эсеп №  

Алуучунун банктагы эсебинин номери көрсөтүлөт. Акчаларды которууда же алуучунун субэсебинде бар учурда банктын тиешелүү белгилерин алардын экинчисине коюуну камсыз кылуу максатында эки тилке каралган.  

ооба  

Эсеп № 

жок 

16 

Алуучу банк  

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык алуучу банктын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет. 

ооба  

17 

БИК  

Алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт. 

ооба  

18 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскартылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюуга болот. 

ооба  

19 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат.  

ооба  

20 

Төлөмдүн коду 

бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт.  

ооба  

21 

Төлөм багыты  

Төлөмдүн багыты, товардын аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, товардык документтердин, келишимдердин номери жана күнү, салыктар, ошондой эле тиешелүү башка маалыматтар көрсөтүлөт. 

ооба  

22 

М.О. 

Төлөөчү тарабынан белгиленген үлгүгө ылайык төлөөчүнүн мөөрүнүн оттиски мөөр ордуна коюлат  

ооба  

23 

Колтамга 

Төлөөчү тарабынан белгиленген үлгүгө ылайык төлөөчүнүн финансылык документтерге колтамга коюуга ыйгарым укуктуу болгон адамынын (адамдарынын) колтамгалары 

ооба  

24 

Төлөөчү банктын белгилери 

Төлөмдүн өткөрүлгөндүгүн тастыктоо үчүн күнү, банктын кызматкеринин колтамгасы жана төлөөчү банктын штампы коюлат  

ооба  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 2-тиркеме 

Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын формасы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 2-тиркеменин уландысы 

Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасынын 

реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Төлөөчү тарабынан тилкени милдеттүү толтурууга талап  

Тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасы 

Документтин аталышы 

ооба  

Тике дебеттөөгө карата төлөм тапшырмасы (ТТ) документинин номери көрсөтүлөт 

ооба  

Күнү 

Тике дебеттөөгө карата ТТ түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы- цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы, айы жазуу менен. 

ооба  

Төлөмдөрдү иштеп чыгуу күнү 

«Күнү» тилкеси боюнча белгиленген эрежелер боюнча алуучу банк тарабынан көрсөтүлөт. Төлөмдү иштеп чыгуу күнү болуп банктардын таза позицияларын алдынала эсептөөгө камтылган, төлөм системасы тарабынан иштеп чыгууга кабыл алынган күн саналат. Мында төлөмдү иштеп чыгуу күнү тике дебеттөөгө төлөм тапшырмасын түзүү күнүнөн үч күнгө ашпоого тийиш.  

ооба 

ОКПО 

Төлөөчүнүн идентификациялык коду «Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификаторуна» ылайык көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» мыйзамынын 9-статңясынын, «Кыргыз Республикасынын аймагында ишкердикти жүзөгө ашырып жатышкан жеке адамдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 13-статңясынын (1998-жылдын 2-июлундагы № 404) негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика органдары тарабынан ыйгарылат. 

Кыргыз Республи-касынын аймагында экономикалык иш-кердикти жүзөгө ашырып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш 

ИНН 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-февралындагы №104 «Салык төлөөчүнүн экономикалык ишти жүзөгө ашырууда идентификациялык салык номерин колдонуу жөнүндө» токтомуна ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт. 

Кыргыз Республи-касынын аймагында экономикалык иш-кердикти жүзөгө ашырып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтурулууга тийиш  

Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо №  

Кыргыз Республикасынын Социалдык Фондунун каттоо номери (юридикалык жак үчүн), идентификациялык номери (жеке адамдар) көрсөтүлөт.  

Социалдык камсыз-дандырууга төлөм-дөрдү төлөөдө мил-деттүү түрдө толту-руу зарыл 

БИК  

Төлөөчү банктын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт.  

ооба 

Төлөөчү 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992-жылдын 14-июлундагы №324-токтому менен бекитилген «Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык акча каражаттарын төлөөчү кардардын аталышы көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан 1999-жылдын 24-августунда кабыл алынган №85 «Юри-дикалык жактарды мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.), Эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт. 

ооба 

10 

Төлөөчүнүн банкы 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992-жылдын 14-июлундагы №324-токтомунун негизинде «Статистика-лык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык төлөөчү банктын аталышы көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет. 

ооба 

11 

Дебет эсеп №  

Алуучу кардардын төлөөчү банктагы эсебинин номери.  

ооба 

12 

өздүк эсеп № 

Төлөөчү кардардын акча каражаттарын алуучу уюмдагы өздүк эсеби 

ооба 

13 

Алуучу 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992-жылдын 14-июлундагы №324-токтому менен бекитилген «Статисти-калык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосу-на» ылайык акча каражаттарын алуучунун уюмунун аталышы көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын Юсти-ция министрлиги тарабынан 1999-жылдын 24-августунда кабыл алынган №85 «Юридикалык жактарды мамлекет-тик каттоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (ААК, ЖЧК ж.б.) 

ооба 

14 

№ кредит эсеби  

Алуучу уюмдун алуучунун банкындагы эсебинин номери.  

ооба 

15 

№ эсеп 

Тилке субэсепти көрсөтүүгө каралган. 

ооба 

16 

БИК  

Алуучу банктын банктык идентификациялык коду көрсөтүлөт.  

ооба 

17 

Алуучунун банкы  

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992-жылдын 14-июлундагы №324-токтому менен бекитилген «Статисти-калык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоо-суна» ылайык алуучу банктын аталышы көрсөтүлөт. Уставда бекитилген кыскартууларга жол берилет. 

ооба 

18 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сом-дор", "сомдун") сөз кыскартылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындар-дын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйын-дарды көрсөтпөй коюуга болот. 

ооба 

19 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат.  

ооба 

20 

Төлөмдүн коду 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. 

ооба 

21 

Төлөм багыты  

Төлөмдүн багыты, тике дебеттөөгө келишимдин номери жана күнү, товардын аталышы, аткарылган иштер, жү-зөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, келишимде көрсө-түлгөнгө ылайык товардык документтердин тизмеси, ж.б. көрсөтүлөт. 

ооба 

22 

М.О. 

Мөөр орду. Каражаттарды төлөөчүнүн эсебин жүргүзүүчү банктын структуралык бөлүмүнүн аткаруучусунун штампынын оттиски коюлат  

ооба 

23 

Колтамгалар 

Төлөөчү банктын ыйгарым укуктуу адамдарынын: каражаттарды төлөөчүнүн эсебин жүргүзүүчү банктын структуралык бөлүмүнүн аткаруучусунун жана контролерунун колтамгалары (колтамгасы)  

ооба 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 3-тиркеме 

Жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлдарынын формалары 

a) Excel форматында.  

Excel форматындагы жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлы эки блоктон турат: 

- биринчи блокто файлдагы бардык төлөмдөргө тиешелүү маалымат камтылат.  

- экинчи блок ар бир өзүнчө төлөмдүн реквизиттерин камтыйт.  

- Жыйынтык ведомость-тапшырманын кириш файлындагы 52А тилке биринчи блокто, жыйынтык ведомость-тапшырманын чыгыш файлындагы экинчи блокто толтурулат. 

Билдирүү-н түрү 

Төлөмдүн түрү 

Эсептешүү күнү 

Жалпы сумма  

(файлдагы)* 

NUM (файлда төлөмдөрдүн саны) 

Төлөм жөнөт.-нүн банкынын БИК  

Жөнөтүүчүнүн банкынын аталышы 

  

23 

32A 

32A 

72 

52А 

52А 

3!n 

16x 

6!n 

15d 

10n 

6!n 

5*50x 

102 

  

  

  

  

  

  

Төлөмдүн коду (классифик б-ча) 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын эсеби 

INN 

ОКРО 

SFOND 

SUB (жөнөт-чүнүн суб-кат-н коду) 

LS 

FIO 

Жөнөтүүчү кардардын аталышы 

26T 

50K 

50K 

50K 

50K 

50K 

50K 

50K 

50K 

32B 

52А 

52А 

57А 

57А 

59 

59 

59 

59 

59 

70 

77B 

77B 

8!n 

16!n 

14!n 

8!n 

14x 

6!n 

20x 

50x 

5*50x 

15d 

6!n 

5*50x 

6!n 

5*50x 

16!n 

16!n 

6!n 

14!n 

5*50x 

10*50 

10x 

6!n 

* бөлчөк суммада үтүр менен 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 3-тиркеменин уландысы 

б) Dbf форматында 

Dbf форматындагы жыйынтык ведомость-тапшырма ар бир төлөм үчүн өзүнчө жазуу менен толтурулат. Биринчи жазуу SUM_FILE жана KOL_PLT толтурулган тилкелерди гана камтууга тийиш, биринчи жазуу үчүн калган тилкелер толтурулбайт. Экинчи жазуудан тартып, ар бир төлөм жөнүндө маалымат толтурулат жана алар үчүн SUM_FILE жана KOL_PLT тилкеси толтурулбайт. 

SUM_FILE 

KOL_PLT 

TYPE_MSG 

TYPE_PLT 

DATE_VAL 

T52A 

T52A_NAME 

T26T 

T50 

T50_INN 

T50_OKPO 

T50_SFOND 

T50_SUB 

T50_LS 

T50_FIO 

T50_NAME 

T32B 

T57 

T57_NAME 

T59 

T59_SCHET 

T59_SUB 

T59_PNP 

T59_NAME 

T70 

T70_1 

T77B_DNUM 

T77B_DDATE 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 3-тиркеменин уландысы 

Жыйынтык ведомость тапшырманын файлындагы 

реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 

Excel форматы 

Тилке б-ча түшүнүк 

берүү 

Dbf форматы  

Миледттүү түрдө толтуруу-га талаптар 

(ооба, жок) 

Толтурууга карата эскертүү 

Тилке 

формат 

Тилке 

формат 

32A 

15d 

Жалпы сумма (файлда) 

SUM_FILE 

Numeric(15,2) 

ооба 

Бул файлда бардык төлөмдөрдүн жыйынтык суммасы көрсөтүлөт

72 

10n 

Файл-гы төл-н саны 

KOL_PLT 

Numeric(10,0) 

ооба 

Бул файлда төлөмдөрдүн саны көрсөтүлөт. 

3!n 

Билдирүүнүн түрү 

TYPE_MSG 

Numeric(3,0) 

ооба 

102 дайыма толтурулат  

23 

16x 

Төлөмдүн түрү 

TYPE_PLT 

Character(16) 

ооба 

Эгерде валюталоо күнү - СREDIT DATA менен болсо, төлөмдөрдү жүргүзүүдө СREDIT дайыма толтурулат. 

32A 

6!n 

Эсептешүү күнү 

DATE_VAL 

Numeric(6,0) 

ооба 

Эсептешүү күнү көрсөтүлөт 

52А 

6!n 

Төлөм жөн-ү банктын БИК  

T52A 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсебинин бирдиктүү стандарттарына ылайык төлөмдү жөнөтүүчүнүн банкынын БИК 

52А 

5*50x 

Жөнөтүүчү банктын атал. 

T52A_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчү банктын толук аталышы көрсөтүлөт 

26T 

8!n 

Төлөм коду  

(классификатор б-ча) 

T26T 

Numeric(8,0) 

ооба 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунан ылайык багыты боюнча төлөмдүн цифралык коду көрсөтүлөт 

50K 

16!n 

Жөнөтүүчү кардардын эсеби 

T50 

Character(16) 

ооба 

Андан төлөмдөр жүргүзүлүп жаткан кардардын эсептешүү эсеби көрсөтүлөт. 

50K 

14!n 

INN 

T50_INN 

Character(14) 

ооба 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын ИНН көрсөтүлөт 

50K 

8!n 

OKPO 

T50_OKPO 

Numeric(8,0) 

ооба 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын ОКПО коду көрсөтүлөт 

50K 

14x 

SFOND 

T50_SFOND 

Character(14) 

ооба 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын СФонд номери көрсөтүлөт 

50K 

6!n 

SUB (жөнөт-чүнүн суб-кат-н коду) 

T50_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

Бул тилке суб-катышуучунун катышуусунда гана («Кыргызпочтасы» мамлекеттик ишканасы, СФ райбөлүмдөрү, Казначействонун райбөлүмдөрү, калкка туракжай коммуналдык кызмат көрсөтүүчү ишканалар) толтурулат. 

50K 

20x 

LS 

T50_LS  

Character(20) 

ооба 

өздүк эсеп - туракжай коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдө гана толтурулат 

50K 

50x 

FIO 

T50_FIO 

Character(50) 

ооба 

Аты-жөнү - туракжай коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдө гана толтурулат 

50K 

5*50x 

Жөнөтүүчүнүн кардарынын аталышы 

T50_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчүнүн кардарынын толук аталышы көрсөтүлөт 

32B 

15d 

Төлөмдүн суммасы  

T32B 

Numeric(15,2) 

ооба 

Ар бир акча каражаттарын алуучу боюнча төлөмдөрдүн суммасы көрсөтүлөт 

57А 

6!n 

Төлөмдү алуучунун банкынын БИК  

T57 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсебинин бирдиктүү стандарттарына ылайык төлөмдү алуучу банктын БИК коюлат 

57А 

5*50x 

Алуучунун банкынын аталышы 

T57_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү алуучу банктын толук аталышы көрсөтүлөт 

59 

16!n 

Алуучунун кардарынын эсеби 

T59 

Numeric(16,0) 

ооба 

Акча каражаттарын алуучу кардардын эсептешүү эсеби көрсөтүлөт. 

59 

16!n 

SCHET 

T59_SCHET 

Numeric(16,0) 

ооба 

Акчаларды которууда банктын тиешелүү белги коюсу үчүн көрсөтүлөт. 

59 

6!n 

SUB (алуучун-н суб-катышуучусунун коду) 

T59_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

BCS/X суб катышуучу жөнүндө маалыматына ылайык системанын суб-катышуучусунун коду көрсөтүлөт 

59 

14!n 

PNP (пенсионердин персонификациялык номери) 

T59_PNP 

Character(14) 

ооба 

Пенсионердин Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан ыйгарылган персонификациялык номери 

59 

5*50x 

Алуучунун кардарынын аталышы  

T59_NAME 

Character(250) 

ооба 

Бекитилген келишимдерге ылайык, акча каражат-тарын алуучу кардардын толук аталышы көрсөтүлөт 

70 

10*50 

Төлөмдүн деталдары (багыты)  

T70 

Character(250) 

ооба 

Бул тилке төлөмдөрдү деталдаштырууга багытталган, б.а. төлөөлөрдүн мезгил аралыгы, төлөө формасы (контракт боюнча, келишимге ылайык, жасаган ишине жараша) же аталган төлөмгө тиешелүү башка маалымат көрсөтүлөт. 

Т70_1 

Character(250) 

ооба 

77B 

10x 

Баштапкы документтин номери  

T77B_DNUM 

Character(10) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү кардар тарабынан бе-рилген алгачкы документтин номери көрсөтүлөт 

77B 

6!n 

Баштапкы документтин күнү 

T77B_DDATE 

Numeric(6,0) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү кардар тарабынан берилген алгачкы документтин күнү көрсөтүлөт 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 4-тиркеме 

Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук 

файлдарынын формалары 

a) Excel форматында.  

Excel форматындагы тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырманын электрондук файлы эки блоктон турат: 

- биринчи блокто файлдагы бардык төлөмдөргө тиешелүү маалымат камтылат.  

- экинчи блок ар бир өзүнчө төлөмдөрдүн реквизиттерин камтыйт.  

- Жыйынтык ведомость-тапшырманын кириш файлындагы 52А тилке биринчи блокто, жыйынтык ведомость-тапшырманын чыгыш файлындагы экинчи блокто толтурулат. 

Билдирүүнүн түрү 

Төлөмдүн түрү 

Иштеп чыгуу күнү 

Жалпы сумма (файлда)* 

NUM (файлдагы төлөмдүн саны) 

Төлөмдү жөнөтүүчү-н банкы-н БИК  

Жөнөтүүчү-н банкын ынаталышы 

  

23Е 

30 

32В 

72 

52А 

52А 

3!n 

16x 

6!n 

15d 

10n 

6!n 

5*50x 

104 

  

  

  

  

  

  

Төлөмдүн коду (классификатор б-ча) 

Жөнөтүүчү кардардын эсеби (акча каражатта-рын алуучу) 

SCHET 

жөнөтүүчүнүн суб катыш-н SUB код  

Жөнөт-н кардар-н аталышы 

Төлөм жөнөт-н банкынын БИК  

Жөнөт-н банк-н аталышы 

Төлөм суммасы  

Төлөм алуучу-н банкынын БИК  

26T 

50K 

50K 

50К 

50К 

52А 

52А 

32В 

57А 

57А 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

70 

77B 

77B 

8!n 

16!n 

16!n 

6!n 

5*50x 

6!n 

5*50x 

15d 

6!n 

5*50x 

16!n 

14!n 

8!n 

14x 

6!n 

20x 

5*50x 

10*50 

10x 

6!n 

* бөлчөк суммада үтүр менен 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 4-тиркеменин уландысы 

б) Dbf форматында 

Dbf форматындагы тиеке дебеттөөгө жыйынтык ведомость-тапшырма ар бир төлөм үчүн өзүнчө жазуу менен толтурулат. Биринчи жазуу SUM_FILE жана KOL_PLT толтурулган тилкелерди гана камтууга тийиш, биринчи жазуу үчүн калган тилкелер толтурулбайт. Экинчи жазуудан тартып, ар бир төлөм жөнүндө маалымат толтурулат жана алар үчүн SUM_FILE жана KOL_PLT тилкеси толтурулбайт. 

SUM_FILE 

KOL_PLT 

TYPE_MSG 

TYPE_PLT 

DATE_VAL 

T52A 

T52A_NAME 

T26T 

T50 

T50_INN 

T50_OKPO 

T50_SFOND 

T50_SUB 

T50_LS 

T50_FIO 

T50_NAME 

T32B 

T57 

T57_NAME 

T59 

T59_SCHET 

T59_SUB 

T59_PNP 

T59_NAME 

T70 

T70_1 

T77B_DNUM 

T77B_DDATE 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы №36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 4-тиркеменин уландысы 

Тике дебеттөөгө жыйынтык ведомость тапшырманын файлындагы 

реквизиттердин маанисин толтуруу тартиби 

Excel форматы 

Тилке б-ча түшүнүк 

берүү 

Dbf форматы  

Милдеттүү түр-дө толтурууга талаптар  

(ооба, жок) 

Толтурууга карата эскертүү 

Тилке 

формат 

Тилке 

формат 

32В 

15d 

Жалпы сумма (файлда) 

SUM_FILE 

Numeric(15,2) 

ооба 

Бул файлда бардык төлөмдөрдүн жыйынтык суммасы көрсөтүлөт. 

72 

10n 

Файл-гы төл-н саны 

KOL_PLT 

Numeric(10,0) 

ооба 

Бул файлда төлөмдөрдүн жалпы саны көрсөтүлөт. 

3!n 

Билдирүүнүн түрү 

TYPE_MSG 

Numeric(3,0) 

ооба 

104 дайыма толтурулат  

23Е 

16x 

Төлөмдүн түрү 

TYPE_PLT 

Character(16) 

ооба 

Төлөө учурунда AUTH тике дебеттөө дайыма толтурулат 

30 

6!n 

Иштеп чыгуу күнү 

DATE_VAL 

Numeric(6,0) 

ооба 

Документти ЖЖЖЖККАА форматында иштеп чыгуу кү-нү. Эсептешүү күнү төмөнкү формула б-ча аныкталат: Эсептешүү күнү=иштеп чыгуу күнү+банктар аралык эсептешүү мөөнөтүнүн узартылышы. Эсептешүү күнү - 5 күндөн көп эмес. Мөөнөтүн узартуу -2 күн. 

52А 

6!n 

Төлөм жөн-үн банкынын БИК  

T52A 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсебинин бирдиктүү стандарттарына ылайык төлөмдү жөнөтүүчүнүн банкынын (акча каражаттарын алуучунун) БИК. 

52А 

5*50x 

Жөнөтүүчүнүн банкынын атал. 

T52A_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчү банктын (акча каражаттарын алуучунун) толук аталышы көрсөтүлөт. 

26T 

8!n 

Төлөм коду (классификатор б-ча) 

T26T 

Numeric(8,0) 

ооба 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик класси-фикаторуна ылайык багыты боюнча төлөм коду көрсөтүлөт. 

50K 

16!n 

Жөнөтүүчүн-н кардарынын эсеби 

T50 

Numeric(16,0) 

ооба 

Кардардын (акча каражаттарын алуучунун) эсептешүү эсеби көрсөтүлөт, ал электрондук таблицаны толтуруп, агент банкка берет. 

50К 

16!n 

SCHET 

T59_SCHET 

Numeric(16,0) 

ооба 

Банктын тиешелүү белгилери үчүн көрсөтүлөт.  

50К 

6!n 

SUB (жөнөт-чү суб-кат-н коду) 

T59_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

BCS/X суб-катышуучу (акча каражаттарын алуучунун) жөнүндө маалыматына ылайык системанын суб-катышуучусунун коду көрсөтүлөт  

50K 

5*50x 

Жөнөтүүчүн-н кардарынын аталышы 

T50_NAME 

Character(250) 

ооба 

Төлөмдү жөнөтүүчү кардардын (акча каражаттарын алуучунун) толук аталышы көрсөтүлөт 

32B 

15d 

Төлөмдүн суммасы  

T32B 

Numeric(15,2) 

ооба 

Ар бир акча каражаттарын төлөөчү боюнча төлөм суммасы көрсөтүлөт 

57А 

6!n 

Төлөмдү алуучу-н банкынын БИК  

T57 

Numeric(6,0) 

ооба 

Нак эмес эсептешүүлөрдүн банктар аралык системасында банктык идентификациялык коддордун стандарттарына жана банк эсептеринин бирдиктүү стандарттарына ылайык акча каражаттарын төлөөчү банктын (акча каражаттарын алуучунун) БИК коюлат. Төлөөчүнүн банкы тике дебеттөө боюнча төлөмдү тастыктайт жана төлөмдү өткөрүүнүн мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө тастыктаманы системага берет

57А 

5*50x 

Алуучун-н банкынын аталышы 

T57_NAME 

Character(250) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү банктын толук аталышы өрсөтүлөт 

59 

16!n 

Алуучун-н кардарынын эсеби 

T59 

Character(16) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчү кардардын, кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө талаптарды алуучунун эсептешүү эсеби көрсөтүлөт 

59 

14!n 

INN 

T50_INN 

Character(14) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчүнүн ИНН коду көрсөтүлөт 

59 

8!n 

OKPO 

T50_OKPO 

Numeric(8,0) 

ооба 

Акча каражаттарын төлөөчүнүн ОКПО коду көрсөтүлөт 

59 

14x 

SFOND 

T50_SFOND 

Character(14) 

ооба 

Тиешелүү классификаторго ылайык акча каражаттарын төлөөчүнүн СФ идентификациялык коду көрсөтүлөт 

59 

6!n 

SUB (алуучу суб-кат-н коду) 

T59_SUB 

Numeric(6,0) 

ооба 

BCS/X суб-катышуучу (акча каражаттарын төлөөчү) жө-нүндө маалыматына ылайык системанын суб-катышуу-чусунун коду көрсөтүлөт  

59 

20x 

LS 

T50_LS  

Character(20) 

ооба 

өздүк эсеп-туракжай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөдө гана толтурулат. Төлөөчүгө төлөөгө берилген документке ылайык анын өздүк эсеби көрсөтүлөт. 

59 

5*50x 

Алуучу-н кардарынын аталышы 

T59_NAME 

Character(250) 

ооба 

Бекитилген келишимдерге ылайык акча каражаттарын алуучу кардардын толук аталышы көрсөтүлөт 

70 

10*50 

Төлөмдүн деталдары (багыты)  

T70 

Character(250) 

ооба 

Бул тилке төлөмдөрдү деталдаштырууга багытталган, б.а. төлөөлөрдүн мезгил аралыгы, төлөө формасы (контракт боюнча, келишимге ылайык, жасаган ишине жараша) же аталган төлөмгө тиешелүү башка маалымат көрсөтүлөт. 

Т70_1 

Character(250) 

ооба 

77B 

10x 

Баштапкы документтин номери  

T77B_DNUM 

Character(10) 

ооба 

Төлөөчүгө төлөөгө берилген алгачкы документтин номери көрсөтүлөт 

77B 

6!n 

Баштапкы документтин күнү 

T77B_DDATE 

Numeric(6,0) 

ооба 

Төлөөчүгө төлөөгө берилген алгачкы документтин күнү көрсөтүлөт 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы № 36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 5-тиркеме. 

Мемориалдык ордердин формасы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы № 36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 5-тиркеменин уландысы

Мемориалдык ордердин 

реквизиттеринин маанисин толтуруу. 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Тилкени төлөөчү тарабынан милдеттүү толтурууга талап 

Мемориалдык ордер 

Документтин аталышы 

ооба 

Документтин иреттик номери 

ооба  

Күнү 

Мемориалдык ордерди түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы-цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА. форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы ай жазуу менен. 

ооба  

Форманын коду 

"Башкаруу документацияларынын мамлекеттик классификаторуна» ылайык төлөм документинин формасынын коду коюлат. Мемориалдык ордердин бланкын даярдоодо автоматтуу коюлат.  

ооба  

ИНН 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-февралындагы №104 «Салык төлөөчүнүн экономикалык ишти жүзөгө ашырууда идентификациялык салык номерин колдонуу жөнүндө» токтомуна ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (эгерде ал ыйгарылган болсо) (14 белги) көрсөтүлөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишкердикти жүзөгө ашы-рып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтуру-лууга тийиш 

БИК  

Төлөөчүнүн банкынын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт.  

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардар-лардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргү-зүүдө милдеттүү 

Төлөөчү 

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык каражат-тарды төлөөчүнүн аталышы көрсөтүлөт. «Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо-нун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (АК, ЖЧК ж.б.), Эгерде төлөөчү жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт. 

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардар-лардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргү-зүүдө милдеттүү 

Төлөөчүнүн банкынын аталышы  

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мам-лекеттик каттоосуна» ылайык төлөөчүнүн бан-кынын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтүлөт. Банктын уставында бекитилген кыскартууларга жол берилет. 

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардар-лардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүү-дө милдеттүү 

Дебет эсеп N 

Банктагы эсеп номери көрсөтүлөт. 

ооба 

Алуучу  

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мам-лекеттик каттоосуна» ылайык каражаттарды алуучунун аталышы көрсөтүлөт. «Юридика-лык жактарды мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (АК, ЖЧК ж.б.). 

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардар-лардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүү-дө милдеттүү 

10 

Кредит  

Эсеп № 

Банктагы эсеп номери. Акчаларды которууда банктын тиешелүү белгилерин алардын экинчисине коюуну камсыз кылуу максатында эки тилке каралган.  

ооба 

Эсеп № 

жок 

11 

БИК  

Алуучу банктын БИК (банктык идентификациялык код) көрсөтүлөт.  

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардар-лардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүү-дө милдеттүү 

12 

Алуучу банктын аталышы 

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык алуучу банк-тын аталышы жана жайгашкан жери көрсөтү-лөт. Банктын уставында бекитилген кыскар-тууларга жол берилет. 

Бекитилген келишимдерге ылайык банк менен кардар-лардын эсептешүүлөрүнүн айрым түрлөрүн жүргүзүү-дө милдеттүү 

13 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскар-тылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюга болот. 

ооба 

14 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюндурулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат.  

ооба 

15 

Төлөмдүн коду 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамле-кеттик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт.  

ооба 

16 

Төлөм багыты  

Төлөмдүн багыты, товардын аталышы, атка-рылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көр-сөтүүлөр, товардык документтердин, келишим-дердин номери жана күнү, салыктар, ошондой эле тиешелүү башка маалыматтар көрсөтүлөт 

ооба 

17 

Колтамга 

Төлөөчү тарабынан белгиленген үлгүгө ыла-йык төлөөчүнүн финансылык документтерге колтамга коюуга ыйгарым укуктуу болгон адамынын (адамдарынын) колтамгалары (колтамгасы).  

ооба 

18 

Банктын белгилери 

Төлөмдүн өткөрүлгөндүгүн тастыктоо үчүн күнү, банктын кызматкеринин колтамгасы жана банктын штампы коюлат.  

ооба 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 25-июлундагы № 36/6 токтому менен бекитилген Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоого карата 6-тиркеменин уландысы 

Накталай төлөмгө билдирменин 

реквизиттеринин маанисин толтуруу тартиби. 

Аталышы 

Тилке боюнча түшүнүк берүү 

Төлөөчү тарабынан тилкени милдеттүү толтурууга талап 

Накталай төлөмгө билдирме 

Кассалык документтин аталышы 

ооба 

Накталай төлөмдөргө квитанция  

ооба 

Ордер 

ооба 

Документтин иреттик номери (кассалык документтин бардык бөлүгү үчүн бирдей) 

ооба 

Күнү 

Кассалык документти түзүү күнү көрсөтүлөт. Жылы, күнү айы-цифралар менен (ЖЖЖЖ.КК.АА. форматында) же жыл (толук) жана число араб цифрасы, айы жазуу менен. 

ооба 

Салуучунун аталышы 

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик каттоосуна» ылайык нак акча каражаттарын салуучунун аталышы көрсөтүлөт. «Юридикалык жактарды мамлекеттик кат-тоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (АК, ЖЧК ж.б.); Эгерде нак акча каражаттарын салуучу жеке адам болсо анын аты-жөнү көрсөтүлөт. 

ооба 

ОКПО 

Төлөөчүнүн, нак акча каражаттарын салуучунун идентификациялык коду - ОКПО ("Ишкана-лардын жана уюмдардын жалпы республика-лык классификатору") көрсөтүлөт. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» мыйзамынын 9-статңясынын, «Кыр-гыз Республикасынын аймагында ишкердикти жүзөгө ашырып жатышкан жеке адамдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 13-статңясынын (1998-жылдын 2-июлундагы № 404) негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика органдары тарабынан ыйгарылат. 

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишкердикти жүзөгө ашы-рып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтуру-лууга тийиш 

ИНН 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-февралындагы №104 «Салык төлөөчүнүн экономикалык ишти жүзөгө ашырууда идентификациялык салык номерин колдонуу жөнүндө» токтомуна ылайык салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (14 белги) көрсөтүлөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында экономикалык ишкердикти жүзөгө ашы-рып жатышкан бардык юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан милдеттүү түрдө толтуру-лууга тийиш 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо №  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (юридикалык жак үчүн), идентификациялык номери (жеке адамдар) көрсөтүлөт.  

Социалдык камсызданды-рууга төлөмдөрдү төлөөдө милдеттүү түрдө толтуруу зарыл 

Алуучу  

«Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мам-лекеттик каттоосуна» ылайык каражаттарды алуучунун аталышы көрсөтүлөт. «Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө» Жободо бекитилген жалпы кабыл алынган кыскартууларга жол берилет (АК, ЖЧК ж.б.). 

ооба 

Алуучунун банкы 

Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мам-лекеттик каттоосуна» ылайык алуучунун бан-кынын аталышы көрсөтүлөт. Банктын уста-вында бекитилген кыскартууларга жол берилет. 

ооба 

 

№ эсебине чегерүү үчүн 

Акча каражаттарын алуучунун банк эсебинин номери көрсөтүлөт. 

ооба 

10 

Кредит  

Эсеп №  

Акча каражаттарын алуучунун банкындагы эсептин номер (аталган тилкенин мааниси № эсебине чегерүү үчүн маанисине окшош).  

ооба 

11 

Дебет  

Эсеп № 

Алуучунун банкынын кассалык эсеп номери.  

ооба  

12 

Сумма 

Төлөмдүн суммасы цифра менен көрсөтүлөт, сомдор тыйындардан тире "-" белгиси менен бөлүнүп коюлат. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сом түрүндөгү жазуу менен туюнду-рулса, анда бул тилкеде төлөмдүн суммасы сом менен цифра түрүндө жана "=" белгиси коюлат.  

ооба 

13 

Сумма жазуу менен 

Төлөмдүн суммасы сом менен саптын башынан тартып баш тамга аркылуу жазылат, мында "сом" деген ("сомдор", "сомдун") сөз кыскар-тылбайт, тыйындар цифра менен көрсөтүлөт, "тыйын" ("тыйындар", "тыйындардын") деген сөз дагы кыскартылбайт. Эгерде төлөмдүн суммасы бүтүндөй сомдор менен берилсе, анда тыйындарды көрсөтпөй коюга болот. 

ооба 

14 

Төлөм багыты  

Төлөмдүн багыты, товардын аталышы, аткарылган иштер, жүзөгө ашырылган кызмат көрсөтүүлөр, товардык документтердин, кели-шимдердин номери жана күнү, салыктар, ошондой эле тиешелүү башка маалыматтар  

ооба 

15 

Код 

Бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекет-тик классификаторуна ылайык төлөм коду көрсөтүлөт. 

ооба 

16 

Салуучунун колтамгасы 

Акча каражаттарын салуучунун колтамгасы  

ооба 

17 

Кассир, бухгалтер 

Финансы-кредит мекемесинин ыйгарым укук-туу адамдарынын төлөмдөрдүн өткөрүлгөн фактысын тастыктаган колтамгасы 

ооба 

18 

М.О. 

Финансы-кредит мекемесинин мөөрүнүн оттиски 

ооба