Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна карата 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) Базель III эл аралык стандарттарын киргизүүнүн алкагында мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун (мындан ары регулятивдик банктык отчет) формасын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында рыноктук тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобого туура келтирүү, ошондой эле банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарын эске алуу менен банктардын капиталынын түзүмүнүн айрым элементтерин тактоо максатында иштелип чыкты. 

Сунушталган долбоор банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо үчүн коммерциялык банктардан маалымат алууга багытталган.  

Мындан тышкары, долбоордо эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен аткаруу мөөнөтү белгиленбеген банктык гарантиялар сыяктуу баланстан тышкаркы милдеттенмелердин колдонуудагы ликвиддүүлүк ченемдерин эсептөөгө кошуу тартиби каралган, ошондой эле Улуттук банк сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде коммерциялык банктарга алардын системада маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченем киргизүү болжолдонгон.  

 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк 

Долбоордун алкагында коммерциялык банктарда рыноктук тобокелдиктерди, атап айтканда пайыздык чен тобокелдиктерин тескөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, регулятивдик банктык отчеттун 12А бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилет. Ѳзгөртүүлөрдө активдерди жана милдеттенмелерди, ошондой эле баланстан тышкаркы инструменттерди 14 (он төрт) мезгил диапазондору боюнча бөлүштүрүү жана ар бир диапазон үчүн улуттук валютада таза позицияны эсептөө, анын ичинде ар бир маанилүү валюта боюнча жекече негизде жана улуттук валюта эквивалентинде туюндурулган башка валюталар боюнча чогуу алгандагы негизде эсептөө каралган. Отчеттун натыйжасы катары банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануусу жөнүндө маалымат алуу саналат, аны эсептөө ар бир маанилүү валюта боюнча жекече негизде жана улуттук валюта эквивалентинде туюндурулган, чогуу алганда бардык башка валюталар боюнча алынган таза позицияны өлчөө жана дисконттоо аркылуу ишке ашырылат.  

Долбоордо Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын түзүмүнө аныктоолорду толуктоо боюнча өзгөртүүлөр каралган. “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамга ылайык субординацияланган карыз түшүнүгү киргизилди. 

Мындан тышкары, долбоордо колдонуудагы ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү каралган, аларда баланстан тышкаркы милдеттенмелер наркын кошуунун төмөнкү варианттары сунушталган: 

- аларды аткаруу мөөнөтү келишимде аныкталган баланстан тышкаркы милдеттенмелерди толук көлөмдө камтуу (келишимдин мөөнөтү); 

- аткаруу мөөнөтү белгиленбеген баланстан тышкаркы милдеттенмелерди алардын жалпы наркынан 10 пайыз өлчөмүндө камтуу (милдеттенменин мөөнөтү келишим мөөнөтүнүн алкагында). 

Буларга кошумча, сунушталган долбоордо Улуттук банк коммерциялык банктарга сандык көрсөткүчтөр боюнча алардын системалуу мааниге ээ экендиги тууралуу маалымдоо боюнча өзгөртүүлөр каралган.  

Долбоорго ылайык өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына киргизилет: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобо

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» нускоо

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 токтому менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобо

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы  № 2017-П-12-12/23-9-(НПА) токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгү критерийлери жөнүндө» жобо

- Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) токтому менен бекитилген «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобо.  

 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык натыйжалардын келип чыгышы мүмкүндүгүн болжолдоо 

Долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык натыйжаларга алып келбейт. 

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат   

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 22-беренелерине, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык, жарандардын жана юридикалык жактардын таламдарына тиешелүү, ошондой эле ишкердик ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору коомдук талкууга алынууга жана жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүлүүгө тийиш.  

Долбоор боюнча маалыматтар коомдук талкууга сунуштоо үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жайгаштырылат.  

  

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдоо   

Долбоор Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына каршы келбейт.  

  

6. Каржылоо зарылчылыгы жөнүндө маалымат   

Сунушталып жаткан долбоор кабыл алынган шартта кошумча каражаттар талап кылынбайт.  

7. Жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөөлөр боюнча маалымат   

Токтом долбоорунун жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Методикага ылайык жүргүзүлгөн. 

 

 

 

Долбоор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин: 

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу»;  

- 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча" Нускоону бекитүү жөнүндө»;  

- 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»; 

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-9-(НПА) «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» Жобону бекитүү жөнүндө»;  

- 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомун, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын «___»________________ 

№____________________ 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү» жобонун: 

- 4.2-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2) ОБ  банктын милдеттенмелери, аларга ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө төмөнкүлөр кирет:  

- келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда (келишим бузулганга чейин колдонууга болбой турган), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле эсептешүүдөгү акча каражаттары;   

- эгерде келишим шарттарында келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишимди жокко чыгаруу жана айыптык пайыздык ченди төлөө зарылдыгысыз эле, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга чейин кардар тарабынан акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит) суммасы;  

- банк тарабынан чыгарылган векселдерди жана башка баалуу кагаздарды кошо алганда, кайсы болбосун башка милдеттенмелер, алар боюнча эсептешүүлөр отчеттук күндөн кийинки 30 (отуз) күн ичинде келип жеткен кайтарым репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелер, ошондой эле келишим боюнча аларды аткаруу мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 30 (отуз) күн ичинде келип жеткен баланстан тышкаркы милдеттенмелер.  

Аткаруу мөөнөтү аныкталбаган баланстан тышкаркы милдеттенмелер (шартсыз түрдө аткаруу милдеттенмеси менен, банктык гарантиялар, аккредитивдер жана кредиттик линиялар) ликвиддүүлүк коэффициентин эсептөөдө мындай баланстан тышкаркы милдеттенмелердин жалпы суммасынын 10 пайызы өлчөмүндө эсептөөгө киргизилет. 

Эскертүү: алар боюнча ар бир транш өзүнчө кредит катары каралган кредиттик линиялар боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөгө киргизилбейт. 

Мында, банктын СВОП жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эсепке алынат.  

- банктын талап боюнча төлөнүүчү металл эсептери боюнча же жакынкы 30 (отуз) күн ичинде аткаруу мөөнөтү менен милдеттенмелери.»;  

 

- 4.9-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«2) КОБ банктын кыска мөөнөттүү милдеттенмелери:  

а) келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда (келишим бузулганга чейин колдонууга болбой турган), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле эсептешүүдөгү акча каражаттары;   

б) эгерде келишим шарттарында келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишимди жокко чыгаруу жана айыптык пайыздык ченди төлөө зарылдыгысыз эле, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга чейин кардар тарабынан акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит) суммасы; 

в) алар боюнча эсептешүүлөр 7 (жети) күн ичинде келип жетүүчү башка милдеттенмелер, ошондой эле келишим боюнча аларды аткаруу мөөнөтү отчеттук күндөн кийинки 7 (жети) күн ичинде келип жетүүчү баланстан тышкаркы милдеттенмелер.  

Мында, банктын СВОП жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эсепке алынат. 

Аткаруу мөөнөөтү аныкталбаган баланстан тышкаркы милдеттенмелер (шартсыз түрдө аткаруу милдеттенмеси менен банктык гарантиялар, аккредитивдер жана кредиттик линиялар) ликвиддүүлүк коэффициентин эсептөөдө мындай баланстан тышкаркы милдеттенмелердин жалпы суммасынын 10 пайызы өлчөмүндө эсептөөгө киргизилет. 

Эскертүү: алар боюнча ар бир транш өзүнчө кредит катары каралган кредиттик линиялар боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөгө киргизилбейт. 

г) ушул пунктчанын «а»  «в» абзацтарында камтылбаган, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду алдында милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50%;  

д) жеке адамдардын жана юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча жана аткаруу мөөнөтү жакынкы 7 (жети) күн ичинде келип жеткен милдеттенмелери.»; 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча нускоонун:  

- 3.8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.8. Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын түзүмүнө төмөнкү элементтер кирет: 

1) «жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал» бул, жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан төлөнгөн уставдык капиталдан үстөк салынган каражаттар. Ал эми бул каражаттарды салуу зарылчылыгы Улуттук банктын өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи денгээлдеги капиталдын) минималдуу өлчөмү жана/же экономикалык ченемдер боюнча белгиленген талаптарын банк аткарбай койгон учурда жана/же аларды аткарбай коюу тобокелдигинин орун алышы, анын ичинде Улуттук банктын талабы боюнча, жана/же уставдык капиталды Улуттук банк белгилеген мөөнөттө көбөйтүү зарылчылыгы шартында келип чыгат. Бул каражаттар банк жеке адамдар жана юридикалык жактар менен банк акцияларын салынуучу каражаттарды кайтарылып алынгыс (кандай болбосун жагдайда), мөөнөтү белгиленбеген шарттарда, ошондой эле банк банкроттук абалда калган учурда ошол каражаттар боюнча талаптар банктын акционерлеринин талаптарындай эле кезектүүлүктө канаттандырылып берилиши шартында сатып алуу эсебинен каражат салуу тууралуу келишим түзгөн шартта гана чегерилет. Кошумча капитал өлчөмү банк ушул талаптар жана ченемдер боюнча минималдуу чекти (маанини) аткаруусу үчүн жетиштүү болууга тийиш. Кийинчерээк, жеке адамдар жана юридикалык жактар кошумча салган каражаттар жөнөкөй жана/же артыкчылыктуу акцияларга өзгөртүлүп, алардын ээлери сунушталган ошол каражат суммасына чыгарылган акцияларды талашсыз сатып алуу укугуна ээ болот; 

2) Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар. Бул статьяда артыкчылыктуу акциялар алардын номиналдык наркынан жогору төгүлгөн сумманы эске алуу менен көрсөтүлөт;  

3) «капиталдын башка инструменттери» капиталдын сыяктуу эле, карыздык милдеттенмелер белгилерине ээ инструменттер. Аларга мөөнөтсүз субординацияланган карыз кирет. 

Субординацияланган карыз деп күрөө менен камсыздалбаган, кредиторлордун талабы боюнча мөөнөтүнөн мурда төлөнүүгө тийиш болбогон, банк жоюлуп кеткен шартта ал боюнча талаптар кредиторлордун жана аманатчылардын бардык талаптары канааттандырылгандан кийин, бирок банктын акционерлери менен эсептешүүлөргө чейин акыркы болуп орду жабылуучу милдеттенмелерди түшүнүүгө болот. 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын банк тарабынан эмитирленген инструменттери аларга карата белгиленген критерийлерге жооп берүүгө тийиш.»; 

 

- Нускоого карата тиркеменин: 

«Баланстан тышкары милдеттенмелер» деген бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Баланстан тышкары милдеттенмелер 

(миң сом) 

№ 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик конверсия факторлору % 

Кредиттик тобокелдик % 

Салмактанып алынган маани 

510 

Кредит берүүгө милдеттенмелер 

 

 

510.1 

 

 

100% 

0% 

 

510.2 

 

 

100% 

10% 

510.3 

 

 

100% 

20% 

510.4 

 

 

100% 

50% 

510.5 

 

 

100% 

100% 

520 

Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы гарантиялар, камдык аккредитивдер жана гарантиялар 

 

 

520.1 

 

 

100% 

0% 

 

520.2 

 

 

100% 

10% 

520.3 

 

 

100% 

20% 

520.4 

 

 

100% 

50% 

520.5 

 

 

100% 

100% 

530 

Конкреттүү бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер 

 

 

530.1 

 

 

50% 

0% 

 

530.2 

 

 

50% 

10% 

530.3 

 

 

50% 

20% 

530.4 

 

 

50% 

50% 

530.5 

 

 

50% 

100% 

540 

Соода боюнча бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер 

 

 

540.1 

 

 

50% 

0% 

 

540.2 

 

 

50% 

10% 

540.3 

 

 

50% 

20% 

540.4 

 

 

50% 

50% 

540.5 

 

 

50% 

100% 

550 

Кийинчирээк сатып алуу шартында сатуу жөнүндө макулдашуу 

 

 

550.1 

 

 

100% 

0% 

 

550.2 

 

 

100% 

10% 

550.3 

 

 

100% 

20% 

550.4 

 

 

100% 

50% 

550.5 

 

 

100% 

100% 

560 

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер 

 

 

560.1 

 

 

100% 

0% 

 

560.2 

 

 

100% 

10% 

560.3 

 

 

100% 

20% 

560.4 

 

 

100% 

50% 

560.5 

 

 

100% 

100% 

570 

Валюта операциялары 

 

 

570.1 

1 жылдан аз  

 

 

 

2% 

20% 

 

2% 

100% 

 

570.2 

1 жылдан 2 жылга чейин 

 

 

 

5% 

20% 

 

5% 

100% 

570.3 

Ар бир кийинки жылга 

 

 

 

 

20% 

 

 

100% 

580 

Пайыздык чен менен операциялар  

 

 

0  

580.1 

1 жылдан аз  

 

 

 

0,5% 

20% 

 

0,5% 

100% 

580.2 

1 жылдан 2 жылга чейин 

 

 

 

1% 

20% 

 

1% 

100% 

580.3 

Ар бир кийинки жылга 

 

 

 

 

20% 

 

 

100% 

590 

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

590.1 

 

 

100% 

 

590.2 

 

 

100% 

 

590.3 

 

 

100% 

 

600  

Бардыгы болуп, баланстан тышкаркы милдеттенмелер (510-590 ст. суммалары) 

 

 

610 

Потенциялдуу жана лизингдик жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга бардыгы болуп атайын камдар (мындан ары -чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын камдар 

 

 

 

610.1 

Баланстык активдер боюнча чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

 

 

 

610.2 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

 

 

 

620 

Бардыгы болуп чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын камдарды эсептен алып салуу менен тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган баланстык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер (440 ст. плюс 600 ст. минус 610 ст.) 

 

 

 

»; 

«Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери» деген бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери  

(миң сом) 

№ 

Статьялар 

Сумма 

  

Биринчи деңгээлдеги капитал (Ѳздүк капитал) 

 

 

Биринчи деңгээлдеги базалык капитал  

 

710 

Жөнөкөй акциялар 

 

720 

Артыкчылыктуу куммулятивдик эмес (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга кошуу үчүн алгылыктуу) акциялар 

 

730 

Номиналдан үстөк салынган капитал 

 

740 

Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар 

750 

Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымдары) 

760 

(-) Өтүп жаткан жылдын чыгымдары  

770 

(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.) 

780 

(-) Консолидацияланбаган башка банктарга жана финансы-кредиттик уюмдарга, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (акциялар же капиталда катышуу үлүшү түрүндө) (200.1-ст. - 230.1-ст., 390-ст., 400-ст.) 

790 

(-) Мөөнөтү узартылган салыктык активдер 

800 

(-) Банктын менчик акцияларына тике же кыйыр инвестициялар  

810 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги базалык капитал  

(710-800-статьялардын суммасы) 

 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал  

 

820 

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал 

830 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар  

840 

Капиталдын башка инструменттери: мөөнөтсүз субординацияланган карыз (630-ст.) 

850 

(-) Биринчи деңгээлдеги менчик кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

860 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса) 

870 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал  

(820-860-статьялардын суммасы) 

880 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги капитал (810-870-статьялардын суммасы)  

 

Экинчи деңгээлдеги капитал 

 

890 

Өтүп жаткан жылдын пайдасы 

900 

Жалпы (кошуу үчүн алгылыктуу) камдар 

а) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

б) кредиттерден башка активдерден потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

910 

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар 

920 

Консолидациялоодо чет өлкө валютасын кайра эсептөө боюнча камдар  

 

920.1 

Пайданы текшилөөгө камдар 

920.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдар  

930 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизүү үчүн Улуттук банк тарабынан колдоого алынган капиталдын жана карыздык инструменттердин бир бөлүгү  

940 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген (Биринчи деңгээлдеги капиталга киргизилбеген) акциялардын сатуу баасынын жана эмиссиялоо натыйжасы боюнча алардын номиналдык наркынын ортосундагы айырма  

950 

(-) Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

960 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса)  

970 

Бардыгы болуп Экинчи деңгээлдеги капитал (890-960-статьялардын суммасы)  

980 

Бардыгы болуп таза суммардык капитал (880-970-статьялардын суммасы)  

990 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти  

(980-ст./620-ст.)  

 

1000 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (880-ст./620-ст.) 

 

1010 

Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (810-ст./620-ст.) 

 

». 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоонун: 

- 3.1.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.1.2. «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» рейтингдик агенттигинин бири тарабынан ыйгарылган «ВВВ» же «Ваа2» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ болгон коммерциялык банктарга жайгаштырылган каражаттар, ошондой эле ушундай банктар тарабынан гарантияланган кредиттер. Мына ушул өзгөчө учурлар мүмкүндүгүнөн пайдалануу үчүн банктын ыйгарылган рейтингди тастыктоочу тиешелүү документтери болууга тийиш, атап айтканда: рейтингдик агенттиктин аталышы, рейтинг алгачкы ыйгарылган күн жана ыйгарылган рейтинг тастыкталган күн, рейтинг жөнүндө алгылыктуу маалыматтар булагы, ошондой эле банк-корреспонденттин акыркы жылдык отчету.». 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 4.7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4.7. Коммерциялык банктардын областтар боюнча жайгашкан филиалдары башкы банк тарабынан консолидацияланган ПРБО берилгенден кийин отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө, Улуттук банктын тиешелүү областтык (регионалдык) башкармалыгына ПРБОнун төмөнкү бөлүктөрүнө тиешелүү маалыматты (электрондук жана кагаз түрүндө) чейрек сайын берип турууга тийиш

1-бөлүк. Баланстык отчет 

A. Активдер 

Б. Милдеттенмелер 

2-бөлүк. Пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчет:     

А. Пайыздык кирешелер 

Б. Пайыздык чыгашалар 

В. Пайыздык эмес кирешелер 

Г. Пайыздык эмес чыгашалар 

Д. Операциялык жана административдик башка чыгашалар  

2.А. Банк тарабынан «ислам терезеси» алкагында жүзөгө ашырылган операциялар боюнча пайдалар жана чыгымдар жөнүндө отчет.   

29-бөлүк. Депозиттер, кредиттер жана колдонулган пайыздык чендер жөнүндө отчет:  

А. «Кредиттер боюнча карыз»; 

Б. «Бир мезгил ичинде берилген кредиттер»; 

В. «Депозиттердин көлөмү»; 

Г. «Бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер». 

Коммерциялык банктардын филиалдары төмөнкү отчеттордун электрондук версиясын кошумча жөнөтүүгө милдеттүү:  

33-бөлүк. Бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр тууралуу отчет  

34-бөлүк. Бир жума ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө отчет.»; 

 

- 4.8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4.8. 31-декабрга карата абал боюнча ПРБО жылдык отчет болуп саналат жана Улуттук банкка ушул Жобонун 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн мөөнөткө ылайык сунушталат.»; 

 

- 4.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4.9. Тышкы аудиттин жыйынтыгы боюнча жылдык ПРБОдо корректировкалар бар болсо, ошол өзгөртүүлөр киргизилген отчеттун формасын кайсы бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө түшүндүрмө менен сунушталат. Корректировкаланган отчеттор көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусун алгандан кийин 2 (эки) жумуш күндүн ичинде Улуттук банкка сунушталат.»; 

 

- 1-тиркеменин «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамы» таблицасында: 

«Аталышы» деген графасындагы 5-пунктунда «Г.Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» деген сөздөр «Г.Баланстан тышкаркы эсептер» дегенге алмаштырылсын;  

«Аталышы» деген графасындагы 16-пунктунда 12-бөлүктүн «Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү» деген аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:   

«Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү»

«Аталышы» деген графасындагы 12.А бөлүктүн «Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр» деген аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«А. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо»; 

«Аталышы» деген графасындагы 18.И бөлүктүн “Банктын тобокелдик жагдайлары тууралуу маалымат” деген аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“И. Банктын тобокелдик жагдайлары тууралуу маалымат”. 

33-пунктунда «Аталышы» деген графасындагы 29.А-бөлүктүн «Кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча карыз» деген аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«А. Кредиттер боюнча карыз» 

 

- 1-тиркеме төмөнкү редакциядагы 41-пункт менен толукталсын: 

« 

41 

37-бөлүк 

 Кредиттер боюнча карыз тууралуу маалымат 

А. Жеке адамдардын кредиттери боюнча карыздар жөнүндө маалымат  

Б.1. Юридикалык жактардын кредиттери боюнча карызы тууралуу маалымат  

Б.2. Юридикалык жак-карыз алуучунун уюштуруучулары/акционерлери тууралуу маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 5 жумуш күнү ичинде   

 

»; 

 

- 2-тиркеменин «Баланстан тышкары милдеттенмелер» деген 1.Г бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Г. Баланстан тышкаркы эсептер 

  

  

35. Кредит берүү үчүн милдеттенмелер 

36. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

37. Аккредитивдер, анын ичинде:  

а) стендбай; 

б) документардык; 

в) башкалар. 

38. Валюта операциялары: 

а) своп-операциялары: 

- сатып алуу; 

- сатуу; 

б) форвард операциялары: 

- сатып алуу; 

- сатуу.  

39. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер 

40. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

41. Бардыгы болуп  

  

  

»; 

- 12.А-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«12.А БӨЛҮК. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо  

Сом эквивалентиндеги бардык валюталар үчүн 

(миң сом) 

Статьялар 

Убакыт диапазондору 

Бардыгы болуп 

Кийинки же мурдагы күн  

2 күндөн 7 күнгө чейин 

8 күндөн бир айга чейин  

1 айдан 3 айга чейин 

3 айдан 6 айга чейин 

6 айдан 9 айга чейин  

9 айдан 12 айга чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин 

2 жылдан 3 жылгачейин 

3 жылдан 4 жылга чейин 

4 жылдан 5 жылга чейин  

5 жылдан 7 жылга чейин  

7 жылдан 10 жылга чейин  

10 жылдан ашык 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Акча каражаттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктын баалуу кагаздары  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдардагы кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. РЕПО келишимдери боюнча сатып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө ийкемдүү болгон башка активдер    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Бардыгы болуп активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Жеке адамдардын депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Банктардан жана финансы-кредиттик мекемелерден алынган кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 Алынган кредиттер: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) банктардан; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) эл аралык мекемелерди кошо алганда, башка финансы-кредиттик мекемелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Субординацияланган карыз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Пайыздык чендердин өзгөрүүлөрүнө ийкемдүү башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. Бардыгы болуп милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Баланстык таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ ЭСЕПТЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

24. Кредиттерди берүү үчүн милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26. Аккредитивдер- стендбай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27. Документардык аккредитивдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28. Башка аккредитивдер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29. Валюта операциялары: своп-операциялары сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30. Валюта операциялары: своп-операциялары-сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31. Валюта операциялары: форвард операциялары 

сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32. Валюта операциялары: форвард операциялары сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33. Банктын пайдасына милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35. Баланстан тышкаркы таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36. Таза позиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютасы:_____ 

(миң сом) 

Статья 

Убакыт диапазондору 

Бардыгы болуп 

Кийинки же мурдагы күн  

2 күндөн 7 күнгө чейин 

8 күндөн бир айга чейин  

1 айдан 3 айга чейин 

3 айдан 6 айга чейин 

6 айдан 9 айга чейин  

9 айдан 12 айга чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин 

2 жылдан 3 жылгачейин 

3 жылдан 4 жылга чейин 

4 жылдан 5 жылга чейин  

5 жылдан 7 жылга чейин  

7 жылдан 10 жылга чейин  

10 жылдан ашык 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Акча каражаттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктын баалуу кагаздары  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдардагы кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. РЕПО келишимдери боюнча сатып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө ийкемдүү болгон башка активдер    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Бардыгы болуп активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Жеке адамдардын депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Банктардан жана финансы-кредиттик мекемелерден алынган кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Алынган кредиттер: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) банктардан; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) эл аралык мекемелерди кошо алганда, башка финансы-кредиттик мекемелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Субординацияланган карыз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Пайыздык чендердин өзгөрүүлөрүнө ийкемдүү башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. Бардыгы болуп милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Баланстык таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ ЭСЕПТЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

24. Кредиттерди берүү үчүн милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26. Аккредитивдер стендбай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27. Документардык аккредитивдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28. Башка аккредитивдер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29. Валюта операциялары: своп-операциялары сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30. Валюта операциялары: своп-операциялары сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31. Валюта операциялары: форвард операциялары 

сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32. Валюта операциялары: форвард операциялары сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33. Банктын пайдасына милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35. Баланстан тышкаркы таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36. Таза позиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардык валюталар боюнча (миң сом) 

Статьялар  

Убакыт диапазондору 

Бардыгы болуп 

Кийинки же мурдагы күн  

2 күндөн 7 күнгө чейин 

8 күндөн бир айга чейин  

1 айдан 3 айга чейин 

3 айдан 6 айга чейин 

6 айдан 9 айга чейин  

9 айдан 12 айга чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин 

2 жылдан 3 жылгачейин 

3 жылдан 4 жылга чейин 

4 жылдан 5 жылга чейин  

5 жылдан 7 жылга чейин  

7 жылдан 10 жылга чейин  

10 жылдан ашык 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. Таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде: сом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

доллар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рубль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башка валюталар түрүндө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Салмак коэффициенти 

0,0056  

0,0250  

0,1056  

0,3334  

0,75  

1,25  

1,75  

2,77  

4,50  

6,14  

7,71  

10,15  

13,26  

17,84  

3. Салмактанып алынган позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде: сом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

доллар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рубль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башка валюталар түрүндө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Келтирилген нарк боюнча салмактанып алынган позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинде: сом  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

доллар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рубль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башка валюталар түрүндө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Биринчи деңгээлдеги капитал 

 

6. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чендин өзгөрүүлөрүнө дуушарлануу коэффициенти  

  

  

7. Убактылуу диапазондун орточо өлчөмү 

4,5 

19 

4,5 

7,5 

10,5 

21 

2,5 

3,5 

4,5 

8,5 

 

12,5 

 

8. Пайыздык чендер колдонууга алынган күн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

9.Баалуу кагаздын түрү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

10. Пайыздык чендер (сом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

11. Пайыздык чендер (доллар) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

12. Пайыздык чендер (рубль) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

13. Пайыздык чендер (евро) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; - «Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча отчет» деген 14.В бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 14.В. бөлүк. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарынын аткарылышы тууралуу отчет  

 

 Белгилениши 

Айкын мааниси (%) 

Белгиленген мааниси  

Айкын мааниси 

(миң сом) 

Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

ЧСКнын 50% ашык эмес 

 

Аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

   

ЧСКнын 60% ашык эмес  

 

Ар бир банк эмес уюмга кандай болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

   

өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи деңгээлдеги капиталдын)  

60% ашык эмес  

 

Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү  (негизги каражаттар) 

  

төлөнгөн уставдык капиталдын өлчөмүнүн 100% ашык эмес  

 

Өкмөттөрдүн жана башка мамлекеттердин борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестициялардын максималдуу өлчөмү   

 

ЧСКнын 100% өлчөмүнөн ашык эмес  

 

Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын максималдуу өлчөмү   

 

ЧСКнын 50% ашык эмес  

 

 

  

1-жума 

2-жума 

3-жума 

4-жума 

5-жума 

6-жума 

отчеттук мезгил ичиндеги орточо маанилер  

ЛА Ликвиддүү активдер 

  

  

  

  

  

  

  

ОБ Банктардын милдеттенмелери 

  

  

  

  

  

  

  

К3 ченеми = ЛА/ОБ*100% 

  

  

  

  

  

  

  

»; 

- 14.Е бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14.Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү жөнүндө маалымат  

 

Белгилениши 

Берилген кредиттердин жалпы суммасынан (%-өлчөмдөгү) үлүшү  

Айкын мааниси  

(миң сом) 

Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү  

 

  

»; 

 

- «Баланстан тышкары милдеттенмелер» деп аталган 15.5-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«15.5. Баланстан тышкары милдеттенмелер 

(миң сом) 

№ 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик конверсия факторлору % 

Кредиттик тобокелдик % 

Салмактанып алынган маани 

510 

Кредит берүүгө милдеттенмелер 

 

 

510.1 

 

 

100% 

0% 

 

510.2 

 

 

100% 

10% 

510.3 

 

 

100% 

20% 

510.4 

 

 

100% 

50% 

510.5 

 

 

100% 

100% 

520 

Кредиттер жана баалуу кагаздар боюнча жалпы гарантиялар 

 

 

520.1 

 

 

100% 

0% 

 

520.2 

 

 

100% 

10% 

520.3 

 

 

100% 

20% 

520.4 

 

 

100% 

50% 

520.5 

 

 

100% 

100% 

530 

Конкреттүү бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер 

 

 

530.1 

 

 

50% 

0% 

 

530.2 

 

 

50% 

10% 

530.3 

 

 

50% 

20% 

530.4 

 

 

50% 

50% 

530.5 

 

 

50% 

100% 

540 

Соода боюнча бүтүмдөргө байланыштуу милдеттенмелер 

 

 

540.1 

 

 

50% 

0% 

 

540.2 

 

 

50% 

10% 

540.3 

 

 

50% 

20% 

540.4 

 

 

50% 

50% 

540.5 

 

 

50% 

100% 

550 

Кийинчирээк сатып алуу шартында сатуу жөнүндө келишим  

 

 

550.1 

 

 

100% 

0% 

 

550.2 

 

 

100% 

10% 

550.3 

 

 

100% 

20% 

550.4 

 

 

100% 

50% 

550.5 

 

 

100% 

100% 

560 

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер 

 

 

560.1 

 

 

100% 

0% 

 

560.2 

 

 

100% 

10% 

560.3 

 

 

100% 

20% 

560.4 

 

 

100% 

50% 

560.5 

 

 

100% 

100% 

570 

Валюта операциялары 

 

 

570.1 

1 жылдан аз  

 

 

 

2% 

20% 

 

2% 

100% 

 

570.2 

1 жылдан 2 жылга чейин 

 

 

 

5% 

20% 

 

5% 

100% 

570.3 

Ар бир кийинки жылга 

 

 

 

 

20% 

 

 

100% 

580 

Пайыздык чен менен операциялар  

 

 

0  

580.1 

1 жылдан аз  

 

 

 

0,5% 

20% 

 

0,5% 

100% 

580.2 

1 жылдан 2 жылга чейин 

 

 

 

1% 

20% 

 

1% 

100% 

580.3 

Ар бир кийинки жылга 

 

 

 

 

20% 

 

 

100% 

590 

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

590.1 

 

 

100% 

 

590.2 

 

 

100% 

 

590.3 

 

 

100% 

 

600  

Бардыгы болуп, баланстан тышкаркы милдеттенмелер (510-590 ст. суммалары) 

 

 

610 

Потенциалдуу жана лизингдик жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга бардыгы болуп атайын камдар (мындан ары -чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын камдар) 

 

 

 

610.1 

Баланстык активдер боюнча чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

 

 

 

610.2 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын кам 

 

 

 

620 

Бардыгы болуп чыгым тартуулардын ордун жабууга атайын камдарды эсептен алып салуу менен тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган баланстык активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер (440 ст. плюс 600 ст. минус 610 ст.) 

 

 

 

»; 

 

- «Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери» деп аталган 15.7-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«15.7 Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери 

 

№ 

Статьялар 

Сумма 

  

Биринчи деңгээлдеги капитал (Ѳздүк капитал) 

  

 

Биринчи деңгээлдеги базалык капитал 

 

710 

Жөнөкөй акциялар 

  

720 

Артыкчылыктуу кумулятивдик эмес (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга кошуу үчүн алгылыктуу) акциялар 

  

730 

Номиналдан үстөк салынган капитал  

  

740 

Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар  

750 

Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымдары) 

760 

(-) Өтүп жаткан жылдын чыгымдары  

770 

(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.) 

780 

(-) Консолидацияланбаган башка банктарга жана финансы-кредиттик уюмдарга, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (акциялар же капиталда катышуу үлүшү түрүндө) (200.1-ст. - 230.1-ст.,  

390-ст., 400-ст.) 

790 

(-) Мөөнөтү узартылган салыктык активдер 

800 

(-) Банктын өздүк акцияларына тике же кыйыр инвестициялар  

810 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (710-800-статьялардын суммасы) 

 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал  

 

820 

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал 

830 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар  

840 

Капиталдын башка инструменттери: мөөнөтсүз субординацияланган карыз (630-ст.) 

850 

(-) Биринчи деңгээлдеги өздүк кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

860 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса) 

870 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал  

(820-860-статьялардын суммасы) 

880 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги капитал (810-870-статьялардын суммасы)  

 

Экинчи деңгээлдеги капитал 

 

890 

Өтүп жаткан жылдын пайдасы 

900 

Жалпы (кошуу үчүн алгылыктуу) камдар 

а) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

б) кредиттерден башка активдерден потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

910 

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар 

920 

Консолидациялоодо чет өлкө валютасын кайра эсептөө боюнча камдар  

 

920.1 

Пайданы текшилөөгө камдар 

920.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдар  

930 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизүү үчүн Улуттук банк тарабынан колдоого алынган капиталдын жана карыздык инструменттердин бир бөлүгү  

940 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген (Биринчи деңгээлдеги капиталга киргизилбеген) акциялардын сатуу баасынын жана эмиссиялоо натыйжасы боюнча алардын номиналдык наркынын ортосундагы айырма  

 0 

950 

(-) Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

960 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса)  

970 

Бардыгы болуп Экинчи деңгээлдеги капитал (890-960-статьялардын суммасы)  

980 

Бардыгы болуп таза суммардык капитал (880-970-статьялардын суммасы)  

990 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти  

(980-ст./620-ст.)  

1000 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (880-ст./620-ст.) 

 

1010 

Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (810-ст./620-ст.) 

 

». 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы  

№ 2017-П-12/23-9-(НПА) «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» Жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобонун:  

- 9-пункту төмөнкү абзац менен толукталсын: 

«Мында Улуттук банк ушул Жобого ылайык сандык көрсөткүчтөрү боюнча аныкталган ар бир системалуу мааниге ээ банкка/БФКУга жеке маалымат берет».  

 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы  

№ 2019-П-12/34-4-(НПА) «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобону жана «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» жобонун: 

- 2-пунктундагы алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Банктык холдингдик компания  банк анын туунду компаниясы же туунду жана/же караштуу компанияларынын бири болуп саналган башкы компания, ошондой эле банктык топко (башкаруучу компания) кирген, туунду жана/же караштуу компанияларды (катышуучуларды) тескөөгө алуу максатында гана башкы компания тарабынан түзүлгөн компания. Кыргыз Республикасында түзүлгөн жана банктык топко кирген банктык холдингдик компаниялар акционердик коом формасында болууга тийиш.».