Кайта келүү
 1. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) жана кредиттик тобокелдиктери маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселе боюнча кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу 2020-жылдын 16-декабрындагы билдирүү.
 2. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ 2020-ж. 8-декабрындагы таасир этүү чаралар боюнча ченемдик укуктук актыларынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселе кызыктар тараптардын сунуштарын кабыла алына тургандыгы жөнүндө билдирүү
 3. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 4. Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун Реестри - 2020-ж. 4-декабрындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына электрондук документтерди кабыл алуу жана аралыктан тейлөө каналдары аркылуу насыялоонун чектерин жогорулатуу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуу таасирин талдоо алкагында кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын жөнүндө билдирүү
 5. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 6. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 7. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишиндеги бузуулар жөнүндө маалымдоо саясатын бекитүү тууралуу" токтом долбоору
 9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоору
 10. Кредитти берүүдө күрөөнү баалоо боюнча талаптарды, банктардын башка кыймылсыз мүлк менен иш алып баруу жана активдерди классификациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 11. Долбоор «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобо
 12. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 13. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 14. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарына карата таасир этүү чараларын колдонуу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 15. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
 16. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 17. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 18. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтом долбоору
 19. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 20. "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом долбоору
 21. "Атайын жөнгө салуу жөнүндө" жобонун долбоору
 22. Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 23. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 24. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун лицензиялоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 25. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 26. Реструктуризацияланган кредиттерди, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди классификациялоо боюнча КР Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтом долбоору
 27. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 28. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 29. Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган концепциянын долбоор
 30. " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 31. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 токтому менен бекитилген "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр
 32. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 33. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 34. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 35. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 36. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 37. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 38. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 "Тике банктык көзөмөл жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 39. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 40. Долбоор "Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) "Убактылуу администрация жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 41. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 42. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" долбоору
 43. "Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 44. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Улуттук банк Башкармасынын
 45. «Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору
 46. Операциялык тобокелдиктер, левераж коэффициенти жана чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүк көрсөткүчтөрү маселеси боюнча Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору
 47. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 «Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 48. Долбоор Эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелери
 49. Долбоор Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
 50. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоору
 51. Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө жобо
 52. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларын өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүнүдө" долбоору
 53. "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин" долбоору
 54. "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун долбоору
 55. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоору (кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу алкагында)
 56. Кепилдик фонддорунун ишин жөнгө салуунун эрежелеринин долбоору
 57. "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жөнүндө жобонун" долбоору
 58. ИПФ боюнча баалуу металлдар менен операцияларын жүргүзүү тууралуу долбоор
 59. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 60. Долбоор Кыргыз Рспубликасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору, анын ичинде коммерциялык банктардын рыноктук тобокелдигин жана пайыздык чендин тобокелдигин тескөө тууралуу
 61. Долбоор "Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө" жобонун долбоору
 62. Долбоор "Төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү жана андагы тобокелдиктерди тескөө боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
 63. "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобонун долбоору
 64. Долбоор "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
 65. Долбоор "Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
 66. Улуттук банк Башкармасынын "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" жаңы редакциядагы токтом долбоору
 67. "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/10 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 68. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 69. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр
 70. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 "Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү
 71. "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобого өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу" долбоору
 72. Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомунун долбоору
 73. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ислам каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын башка менчигине тиешелүү айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору
 74. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселеси боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорү киргизүү жөнүндө" долбоор
 75. Электрондук колтамгасын колдонуу тууралуу "Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору
 76. Долбоор "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 77. Долбоор "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө"
 78. Долбоор "Айыл чарбасын өнүктүрүүгө ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоону сунуштоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөр"
 79. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор" долбоор
 80. Банктардын капиталынын түзүмүн өзгөртүү суроосу боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
 81. "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобонун жана "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө" жобонун жаңы редакциясынын долбоору
 82. "Кыргыз Республикасынын улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
 83. "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобонун жаңы редакциясы
 84. "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө"
 85. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолор
 86. Кредиттөө жана таасир этүү чаралары маселелери боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору
 87. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 88. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 89. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
 90. "Кыргыз Республикасында банк инновациалык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режими тууралуу" жобо
 91. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 92. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЖОБО
 93. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 94. Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө ЖОБО
 95. "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун долбооруна карата МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ
 96. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына төлөм системасына тиешелүү маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө токтом долбооруна карата салыштырма таблица
 97. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына төлөм системасына тиешелүү маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө
 98. "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун жаңы редакциясынын долбоору
 99. Банктык жөнгө салуу суроолору боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорү киргизүү жөнүндө" долбоор
 100. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуу системалары боюнча которууларды ишке ашыруу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 101. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы № 19/10 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр
 102. Коммерциялык банктардын капиталынын шайкештиги стандарттары суроосу боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө" долбоор
 103. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
 104. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Банктык көзөмөлдү жүзөгө ашыруу жөнүндө" Нускоону бекитүү тууралуу" токтом долбоору
 105. "Банктардын Мезгил-мезгили менен берүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобосуна жана "Кассалык айлануулар жөнүндө отчету жөнүндө" жобосуна өзгөртүүлөрдүн долбоору
 106. "Банктардагы кредиттик, рыноктук жана өлкөлүк тобокелдиктерди башкаруу тууралуу "Улуттук банктын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү туралуу" долбоору"
 107. "Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын жана кредиттик союздардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдарынын жана кредиттик союздардын активдерин классификациялоо жана мезгил мезгили менен толтуруучу регулятивдик отчету боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору"
 108. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча "Улуттук банк Башкармасынын айрым укуктук ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору.
 109. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 "Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 110. Төлөм карттар менен эл аралык эсептешүү системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө убактылуу жобо
 111. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык нормативдер жана талаптар жөнүндөгү" Жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ликвиддүүлүк ченемине (көрсөткүчүнө) өзгөртүү киргизүү тууралуу" долбоору
 112. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө
 113. Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозиттик эсептеринде жайгаштыруу жөнүндө
 114. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 "Депозиттерди тартпаган МФУлардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоор;
 115. "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүнү киргизүү жөнүндө" долбоор
 116. 2013 жылдын 28 мартындагы №10/13 ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" Жобосуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоору
 117. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтом долбоору
 118. Төлөм системаларынын опертаорлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө маалымдама-негиздеме
 119. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоор.
 120. "Турак жайга жыйым топтогон кредиттик компанияларды лицензиялоо жөнүндө" жобо
 121. Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына күрөөнү милдетүү түрдө камсыздандырууга карата талаптарды белгилөө жагында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолор
 122. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" то
 123. Күрөөлүк камсыздоого алынуучу кредиттер портфелин түзүү боюнча колдонмо
 124. Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган МАМЛЕКЕТТИК ПРОГРАММАНЫН долбоору
 125. Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 126. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 127. "Кыргыз Республикасынын регулятивдик банктык отчету жөнүндө" жобонун долбоору
 128. Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2021-жылдарга каралган негизги багыттары
 129. "2005-жылдын 25-августундагы №26/5 токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобого" жана 2011-жылдын 30-мартындагы N 20/4 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобого" өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 130. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2005-жылдын 5-октябрындагы №43/1 токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөргө" жана 2011-жылдын 29-июлундагы №15/3 токтому менен бекитилген "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан банктардын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетун толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөргө" өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 131. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы №30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин" бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 132. "Кыргыз Республикасында банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9 декабрындагы № 76/8 токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 133. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 134. Долбоор "Акыркы инстанциянын кредити жөнүндө" жобо
 135. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 136. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын операциялары боюнча аффилирленген жана байланыштуу жактарга карата минималдуу талаптар маселеси жөнүндө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
 137. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктар аралык ички рыногунда Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу коммерциялык банктарга алтынды саттуу жана кайра сатып алуу жөнүндө" жобонунун долбоору
 138. Кыргыз Республикасынын банктарынын Убактылуу администрация же жоюу боюнча жол-жоболорун киргизүү учурунда айрым банктык жана төлөм операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо
 139. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр
 140. Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомунун долбоору
 141. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы № 51\1 "Төлөм системасынын операторлоруна\ төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 142. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38\4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатын" бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 143. Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү жөнүндө
 144. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна тышкы аудит, ички контролдук системасын жана ички аудитти түзүү, кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААК-тын ишмердүүлүгүн лицензиялоо, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарда жана кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдиктерди тескөө, аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар менен операцияларга коюлган талаптар, убактылуу администрация, банктарды жоюу, банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо, системасына болгон тутумдуулук маанилүүгүн аныктоо, банктардын жана банк менен байланыштуу жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар, чет өлкөлүк банктын капитал катары өз филиалына акча каражаттарын бөлүү тартиби, коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучулук) капиталынын минималдуу өлчөмү, лицензия үчүн төлөм өлчөмү, консолидацияланган көзөмөл жөнүндө
 145. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 146. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна тобокелдиктерди тескөөгө карата коюлуучу минималдуу талаптар, Банктык тобокедиктерди жөнгө салуу, активдерин классификациялоо жана финансылык отчетун түзүү талаптары, колдонулуучу таасир этүү чаралар тууралуу
 147. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна корпоративдик башкаруу, кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары, сотко чейин жөнгө салуу, Банктык эсептер жана сейфтер, кредиттик тобокелдик, Банктык эмес финансы-кредит мекемелерине таасир этүү чаралары колдонуу, Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар тууралуу
 148. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 149. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө
 150. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоор
 151. Кыргыз Республикасында банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы иш ыргагы жөнүндө
 152. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 153. Кыргыз Республикасын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 154. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (БФКМ лицензиялоо боюнча, "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" мыйзамына шайкеш келтирүү үчүн)"
 155. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктооло киргизүү жөнүндө
 156. Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
 157. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 158. Коммерциялык банктардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын активдерин классификациялоого тиешелүү өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилишин караган "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" долбоор
 159. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор" долбоору
 160. "Ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык, ошондой эле "ислам терезесине" ээ жүзөгө ашырган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалыматты сунуштоосуна карата талаптар жөнүндө" жобо
 161. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ("Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" Жобого жана "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароо жөнүндө Нускоого)
 162. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 163. Ликвиддүлүк ченемдерин эсептөөгө тийиш Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбоору
 164. Нак чет өлкө валютасында ишке ашырылган алмашуу операциялары боюнча отчетторду сунуштоо жагында "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" долбоор
 165. Баалуу металлдарды күрөөгө кабыл алуу жагында "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоор
 166. "Төлөм системаcынын операторунун ишин лицензиялоо жана жөнгө салуу жөнүндө" жобо
 167. Төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жана жөнгө салуу жөнүндө жобо
 168. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы №19/11 "Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" Нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 169. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5, мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык регулятивдик отчеттун 37-бөлүгүнүн жаны формаларына тиешелүү "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана жана толуктоолор" долбоору
 170. Мурабаха жана Иджара/Иджара мунтахийя биттамликбүтүмдөрү боюнча башка менчикти сатып өткөрүү мүмкүнчүлүгү жагында Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында пилоттук долбоордун алкагында ислам каржылоо принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоокиргизүү жөнүндө долбоор
 171. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө долбоор
 172. Кредиттик маалымат алмашуу боюнча ишти уюштуруу жагында "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоор
 173. Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр
 174. "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин кассалык жайларынын техникалык жактан бекемдигине текшерүүнү жүргүзүү тартиби жөнүндө" нускоо
 175. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитуу туралуу" 2016-жылдын 16-мартындагы № 12/3 токтомуна өзгөртүүлөр
 176. "Кредиттик бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо
 177. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-апрелиндеги №40/4 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу
 178. Кыргыз Республикасынын аймагында кредиттик бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелери
 179. Кредиттөө суроолору боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым токтомдоруна толуктоолор жана өзгөртүүлөр тууралуу долбоор
 180. "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобого толуктоолор тууралуу долбоор
 181. "Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун долбоору
 182. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 183. Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин кассалык жайларынын техникалык жактан бекемдигине текшерүүнү жүргүзүү тартиби жөнүндө
 184. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 "Активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 185. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна толуктоолор
 186. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы № 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 187. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 "Банктык мыйзамдар чөйрөсөндү администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 188. Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 189. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы №2/2 "Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" жобо
 190. "Алмашуу бюролорунун адистештирилген финансылык уюму" акционердик коомунун ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобо
 191. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен эсептелинген своп операцияларын жъргүзүү тартиби жөнүндө убактылуу жобо
 192. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 193. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 194. Алмашуу бюролорунун адистештирилген финансы мекемесинин ишин жөнгө салуу эрежелери
 195. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 196. "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо
 197. "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобо
 198. Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө жобо
 199. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 200. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 201. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
 202. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7 "Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 203. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр
 204. Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолор
 205. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 206. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолор
 207. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/8 токтому менен бекитилген "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоого толуктоолор
 208. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 209. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманат (депозит) эсептери менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоолор
 210. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 211. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/9 токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр
 212. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр
 213. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
 214. "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо
 215. "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр
 216. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо
 217. Кыргыз Республикасы Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор"
 218. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында N 5/7 кабыл алынган "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгүртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
 219. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө жобо
 220. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жөнүндө жобо
 221. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жобо
 222. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелери
 223. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо
 224. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жөнүндө жобо
 225. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 2-мартында кабыл алынган,финансы-кредит мекемелери банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана кызматтардан пайдалануучулар укугун коргоо саясатына жана анын негизги принциптерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 226. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө жобо
 227. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо
 228. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютадагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо
 229. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо
 230. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу эрежелери
 231. Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү
 232. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо
 233. Электрондук акчаны пайдалануу менен төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча ишти лицензиялоо жөнүндө жобонун долбоору
 234. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №22/4 токтому менен бекитилген "Тике банктык көзөмөлдүк жөнүндө" жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор
 235. "Кыргыз Республикасынын "Лицензиялоо жөнүндө" мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамы
 236. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамынын долбоору
 237. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамынын долбоору
 238. Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам ФКМ иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө жобонун долбоору
 239. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Мыйзамы