Кайта келүү

Тиркеме  

 

 

Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди  

түзүү жана алардын иши жөнүндө 

ЖОБО 

 

Бул жобо Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө”, “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоодон өткөртүү жөнүндө” мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана анда микрокредиттик компанияларды (мындан ары МКК) жана микрокредиттик агенттиктерди (мындан ары МКА), анын ичинде операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан МКК жана МКАларды түзүү жана лицензиялоо тартиби (банктык мыйзамдарда жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында каралган атайы терминологияны эске алуу менен), МКК жана МКАнын кызмат адамдарына карата талаптар, ошондой эле обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү, уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү аркылуу алардын иш чөйрөсүн кеңейтүү тартиби аныкталган.  

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1. МКК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган коммерциялык уюмдун кандай болбосун уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт.  

2. МКА, саясый партиялардан, кесиптик бирликтерден жана диний уюмдардан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган коммерциялык эмес уюмдун кандай болбосун уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт. 

3. МКК/МКА юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган бирдиктүү мамлекеттик органда каттоодон өткөн учурдан тартып юридикалык жак статусуна ээ болот.  

4. “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык, МККнын уюштуруучусу (катышуучусу, акционери) жана МКАнын уюштуруучусу (катышуучусу) катары жеке адамдар жана юридикалык жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери болушу мүмкүн.  

5. МКК/МКА өз ишин баштоосу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары текст боюнча Улуттук банк) каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк алууга тийиш. 

МКК/МКАнын иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары аркылуу жөнгө салынат. 

Каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган негиздер боюнча кайтарылып алынат. 

6. МКК/МКА өз ишин Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында жана “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык кабыл алынган уставдын негизинде жүзөгө ашырат.  

7. МКК/МКАнын уставында “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамдын 2-беренесинде белгиленген максатка жетүү маселелери каралган жоболор, операциялар тизмеги, негизги иш чөйрөсү; ошол эле бир адамга же байланыштуу адамдар тобуна берилүүчү микрокредиттин максималдуу өлчөмү каралууга тийиш.  

8. МККнын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү 5 (беш) миллион сомдон төмөн болбоого тийиш. 

9. “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамга ылайык, МККнын уставдык капиталы уюштуруучулардын, акционерлердин, катышуучулардын акча каражаттарынын эсебинен Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында гана түптөлөт.  

 

 

2. КАТООДОН Ө</