Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2015-жылдын “__”______ №___ 

токтомуна карата тиркеме  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

I. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жана “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жоболорду бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

1) 3.3-пункту алынып салынсын; 

2) 3.4-пункттагы “отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан, отчеттун 5-бөлүгү отчеттук чейректен кийинки айдын 20сына чейин берилүүгө тийиш” деген сөздөр “отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин” дегенге алмаштырылсын; 

3) 4.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

“4.4. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешип, толук эмес сунушталса же анын формасы туура эмес толтурулган шартта, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчетту алгандан кийинки 10 жумуш күнү ичинде финансылык отчетто чагылдыруу менен ага корректировкаларды киргизүү зарылчылыгы тууралуу МКК жана МКАга билдирет.  

Корректировкалар киргизилген отчеттор МКК жана МКАнын коштомо каты менен биргеликте отчетто дал келбестиктер орун алгандыгы жөнүндө билдирмени алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш.”; 

4) 4.5-пункттагы “МКК/МКА каты менен тастыкталгандан кийин Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет” деген сөздөр “Улуттук банктан Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет оңдолгондугу тууралуу кат жүзүндө билдирме алгандан кийин ал Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет” дегенге алмаштырылсын.  

5) 5.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

“5.1. Маалыматты өз убагында сунуштабагандыгы жана/же такталбаган маалыматтарды сунуштагандыгы, такыр сунуштабагандыгы, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толук эмес же туура эмес толтургандыгы үчүн МКК/МКА Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.”; 

 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата 1-тиркеменин: 

1) “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы” таблицасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы  

  

бөлүгү   

аталышы   

Мезгил аралыгы   

Сунуштоо мөөнөтү   

Эскертүү же ченемдик укуктук актыга карата шилтеме 

1   

    

Титулдук баракчасы 

Чейректик 

 

    

    

   

Жылдык 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин  

Бөлүктөргө тиркелет    

2   

    

Банктын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана негизги катышуучулар жөнүндө маалымат 

Жылдык 

    

    

    

жыл ичинде өзгөргөн болсо 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

    

Өзгөртүү киргизилгенден кийинки 20 календардык күн ичинде  

Бөлүктөргө тиркелет 

3   

    

Айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

Жылдык 

    

    

    

жыл ичинде өзгөргөн болсо 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

    

Өзгөртүү киргизилгенден кийинки 10 календардык күн ичинде 

Бөлүктөргө тиркелет 

4   

   

Базалык маалымат 

Жылдык   

    

    

    

жыл ичинде өзгөргөн болсо 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

    

Өзгөртүү киргизилгенден кийинки 10 календардык күн ичинде   

Бөлүктөргө тиркелет 

5   

1-бөлүк 

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

Чейректик     

 

    

 

 

Жылдык   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

    

6   

2-бөлүк 

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет 

Чейректик  

  

    

  

 

Жылдык   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

    

7   

3-бөлүк  

Активдер жөнүндө маалымат 

А. Тобокелдик деңгээли боюнча активдерди классификациялоо 

Б. Кредиттөө ыкмалары   

В. Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү   

Г.Берилген кредиттер жөнүндө маалымат   

Д. Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат   

Е. Параллель кредиттер жөнүндө маалымат 

Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген кредиттер көлөмү тууралуу маалымат 

З. Реструктуризацияланган кредиттер 

Чейректик  

    

 

 

    

Жылдык   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

  

8   

4-бөлүк  

Өзүнө-өзү баа берүү боюнча отчет 

    

Жылдык   

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

    

9  

5-бөлүк  

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет 

Чейректик 

 

 

 

 

Жылдык  

 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

10   

6-бөлүк 

Ачып-көрсөтүүлөр   

А.Милдеттенмелер   

Б.Кредиттөө шарттары боюнча маалымат 

В. МКК/МКАнын 

кардарлары жөнүндө маалымат 

Г. МКК/МКАнын персоналы жөнүндө маалымат 

Д. Банктардын агенттик келишими боюнча чекене банктык кызматтарды сунуштоо жөнүндө маалымат 

Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр  

Ж. Туунду финансылык инструменттер  

З. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

Чейректик  

 

 

 

 

Жылдык   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

11 

7-бөлүк 

МКК тарабынан экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат 

Чейректик  

 

 

 

 

Жылдык   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

 

“; 

 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата 2-тиркеменин: 

1) “МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат” бөлүгүнүн: 

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана Негизги катышуучулар жөнүндө маалымат”; 

- төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

“Негизги катышуучулар 

 Аты-жөнү Иштеген жери Кызмат орду Телефону 

1 _____________ ______________ ___________ __________ 

2 _____________ ______________ ___________ __________ 

3 _____________ ______________ ___________ __________ 

4 _____________ ______________ ___________ __________ 

5 _____________ ______________ ___________ __________ 

6 _____________ ______________ ___________ __________ 

7 _____________ ______________ ___________ __________ 

8 _____________ ______________ ___________ __________ 

9 ______________ ______________ ___________ __________ 

10 _____________ ______________ ___________ __________ 

“; 

2) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган 1-бөлүгүнүн: 

- 5. Финансы-кредиттик мекемелерине кредиттер” деген сап төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

“анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- “6. Кардарларга кредиттер” деген сап төмөнкү мазмундагы саптары менен толукталсын: 

“анын ичинде факторингдик операциялар 

6-1 Кредиттер боюнча дисконт”; 

- “13 Алууга чегерилген пайыздар”, “22 Төлөөгө салыктар”, “23.1 Төлөөгө чегерилген пайыздар”, “23.2 Төлөөгө дивиденддер” жана “23.3 Башкалар” деген саптар аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен алынып салынсын; 

- “25” сап андан төмөнкү редакцияда берилсин: 

“23 Уставдык капитал (жөнөкөй акциялар)”; 

- төмөнкү мазмундагы “Баланстан тышкаркы милдеттенмелер” жана “Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөөлөр” деген бөлүктөр менен толукталсын: 

“  

 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

№ 

Аталышы  

Барыгы болуп 

Чет өлкө валютасы  

Кредит берүүгө милдеттенмелер 

0,00 

0,00 

Валюталык операциялар 

0,00 

0,00 

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

0,00 

000 

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

0,00 

0,00 

Бардыгы болуп: Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөөлөр 

№ 

Аталышы  

Барыгы болуп 

Чет өлкө валютасы  

Башка активдер  

 

 

 

а) алууга чегерилген пайыздар  

 

 

 

б) алдын ала төлөнгөндөр  

 

 

 

в) такталбаган дебитордук суммалар  

 

 

 

г) башка активдер  

 

 

Башка активдерге атайы РППУ 

 

 

Таза башка активдер  

 

 

Башка милдеттенмелер  

 

 

 

а) төлөөгө чегерилген пайыздар 

 

 

 

б) кийинкиге калтырылган киреше (үстөк баа) 

 

 

 

в) төлөөгө салыктар  

 

 

 

г) такталбаган кредитордук карыз 

 

 

 

д) төлөөгө карата дивиденддер 

 

 

 

е) башка милдеттенмелер   

 

 

“; 

3) “Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет” деп аталган 2-бөлүгүндөгү

- “6. Пайыздык чыгашалар” деп аталган сап төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

“6-1. Кредиттер боюнча дисконтко тиешелүү чыгашалар”; 

- “10. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө жана комиссиялык жыйымдар” деген сап андан аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү мазмундагы “11-14” саптар менен толукталсын: 

“11 Курстук айырмадан киреше 

12 Агенттик банкинг боюнча алынган кирешелер 

13 Факторингдик операциялар боюнча кирешелер 

14 Инвестициялардан кирешелер”; 

- “19 Административдик чыгашалар” деген саптар андан аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү мазмундагы “20” сап менен толукталсын: 

“20 Курстук айырмадан чыгым”; 

4) “Кредит портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн: 

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Активдер жөнүндө маалымат”; 

5) “Кредит портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо” бөлүкчөсүндөгү

- “2 Бардыгы болуп” тилкеси андан аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү мазмундагы “3” тилке менен толукталсын: 

“3 Кредиттер боюнча дисконт”; 

- “6 Стандарттык кредиттер” тилкеси андан аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү мазмундагы “8” тилке менен толукталсын: 

“8 Байкоого алынган активдер”; 

- “Кардарларга кредиттер жана ссудалар” деген саптын  “к) башка кредиттер” деген сап төмөнкү редакцияда берилсин: 

“к) факторингдик операциялар 

л) башка кредиттер”;  

- “3. Бардыгы болуп кредиттер” сабы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“3. Инвестициялар»; 

- төмөнкү мазмундагы “4-6” саптар менен толукталсын: 

“4. Факторингдик операциялар 

5. Башка активдер 

6. Бардыгы болуп активдер 

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган кредиттер, бардыгы болуп”; 

6) “Кредит портфели жөнүндө маалымат» деп аталган 3-бөлүгүнүн “Б. Кредиттөө ыкмалары” бөлүкчөсү

- төмөнкү мазмундагы тилке менен толукталсын: 

“Кардарлардын даттанууларынын саны”; 

- “башкалар” сабы төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

“Ошол эле бир адамга берилүүчү микрокредиттин максималдуу өлчөмү”; 

7) “Кредит портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “В. Тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү” бөлүкчөсүнүн: 

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү”; 

“Республика боюнча”, “Бишкек шаары боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысыккөл областы боюнча”, “Талас областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалалабат областы боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнча” таблицаларында: 

- төмөнкү мазмундагы “13” тилке менен толукталсын: 

“13. Кардарлардын даттанууларынын саны”; 

- “Жеке адамдар (керектөө кредиттери)” жана “Финансы-кредит мекемелерине кредиттер” саптары төмөнкү редакцияда берилсин:  

“Жеке адамдар (керектөө кредиттери) 

Факторингдик операциялар 

Финансы-кредит мекемелерине кредиттер 

анын ичинде факторингдик операциялар”; 

8) “Кредит портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Берилген кредиттер жөнүндө маалымат” бөлүкчөсүнүн: 

- “10 Башкалар”, “11 ФКМ кредиттер”, “12 Бардык кредиттер” саптары төмөнкү редакцияда берилсин: 

“10 Факторингдик операциялар 

11 ФКМ кредиттер 

анын ичинде факторингдик операциялар 

12 Башкалар  

13 Бардык кредиттер”; 

9) “Кредит портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Тармактар жана региондор боюнча берилген кредиттер көлөмү тууралуу маалымат” бөлүкчөсүнүн: 

“Республика боюнча”, “Бишкек шаары боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысыккөл областы боюнча”, “Талас областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалалабат областы боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнча” таблицаларында: 

- “8” саптын “жеке адамдар” сап аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү саптар менен толукталсын: 

«9 Факторингдик операциялар, анын ичинде: 

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

10 ФКМ кредиттер, анын ичинде: 

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

11 анын ичинде факторингдик операциялар, анын ичинде: 

юридикалык жактар 

жеке адамдар”; 

10) “Кредит портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгү төмөнкү мазмундагы “З. Реструктуризацияланган кредиттер” жана “И. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүсүнө талдап-иликтөөлөр (ГЭП-анализ)” деген бөлүкчөлөр менен толукталсын: 

“З. Реструктуризацияланган кредиттер 

№ 

Уюмдун аталышы/карыз алуучунун аты-жөнү 

Реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат  

Кредитик келишим боюнча 

Реструктуризациялоо себеби 

Учурдагы карызы  

Кошумча келишим боюнча 

Берилген күнү 

Төлөө күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

Максаты  

Негизги карыз 

% чен 

Туумдар  

Реструктуризациялоо күнү 

Төлөө күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

мөөнөтү 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О. 

 

И. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүсүнө талдап-иликтөөлөр (ГЭП-анализ) 

 

Статьясы 

Төлөө мөөнөтүнө чейинки күндөр/Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү 

Бардыгы болуп 

№ 

Тез  

1-30 күн 

31-90 күн 

91-180 күн 

181-365 күн 

1 жылдан 3 жылга чейин  

3 жылдан жогору  

 

АКТИВДЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка банктардагы эсептешүү эсептери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка банктардагы депозиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансы-кредит мекемелерине кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү башка финансылык активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алынган кредиттер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

Кыргыз Республикасынын банктарынан 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Кыргыз Республикасынын башка финансы-кредит мекемелеринен 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) 

Эл аралык финансы-кредит мекемелеринен  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) 

Мамлекеттик бийлик органдарынан 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү башка милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп пайыздык чендердин өзгөрүшүнө таасирленүүчү милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажырым  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кумулятивдик ажырым  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О.”; 

11) “Ачып көрсөтүүлөр” деп аталган 6-бөлүгүнүн “А. Милдеттенмелер” бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

“А. Милдеттенмелер 

№ 

Операциянын аталышы 

Алынган каражаттардын суммасы 

Алынган каражаттардын калдыгы 

Каражаттар сунушталган мөөнөт  

Кредитор 

Пайыздык чен  

Валютасы 

Шарты  

Минималдуу мөөнөт 

Максималдуу мөөнөт 

 

 

 

 

  

"Алынган кредиттер"  

  

  

  

 

  

  

  

  

а) 

Банктардан жана башка ФКМдерден 

 

  

  

 

  

  

  

  

б) 

Эл аралык донордук уюмдардан 

  

  

  

 

  

  

  

  

в) 

Башка каржылоо булактарынан 

  

  

  

 

  

  

  

 

Субординация-ланган карыздык милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 

МКК уюштуручуулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 

МКК уюштуручуулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

  

  

  

 

  

  

  

  

“; 

12) “Ачып көрсөтүүлөр” деп аталган 6-бөлүгүнүн “В. МКК/МКАнын карыз алуучуларынын гендердик курамы” бөлүкчөсүнүн: 

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

“В. МКК/МКАнын кардарлары жөнүндө”; 

- “Белгилүү бир күнгө карата кредит портфелинин калдыгы боюнча карыз алуучулардын саны” тилкеси төмөнкү мазмундагы тилке менен толукталсын: 

“Карыз алуучулардын даттанууларынын саны”; 

13) “Ачып көрсөтүүлөр” деп аталган 6-бөлүгүнүн “Е. ФКМдеги операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр” бөлүкчөсүнүн: 

- аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Е. ФКМдеги операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр”; 

- “8. Орточо салмактанган % чен” тилкеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

“8. Мөөнөтү”; 

- төмөнкү мазмундагы “9-11” тилкелер менен толукталсын: 

“9. Орточо салмактанган % чен 

10. Валютасы. 

11. Шарттар”; 

- “Инвестициялар жана финансылык катышуу” саптары төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын; 

“Мамлекеттик казына векселдери/облигациялар”; 

14) “Ачып көрсөтүүлөр” деп аталган 6-бөлүгү “Ж. Туунду финансылык инструменттер” жана “З. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар” бөлүкчөлөрү менен толукталсын: 

“Ж. Туунду финансылык инструменттер 

СВОП операции 

№ 

Банктын аталышы 

Операциялар боюнча сумма 

Операция ишке ашырылган күн 

Операция боюнча келишим мөөнөтү аяктаган күн 

% чен  

Эскертүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to back 

№ 

Банктын аталышы 

Операциялар боюнча сумма 

Операция ишке ашырылган күн 

Операция боюнча келишим мөөнөтү аяктаган күн 

% чен  

Эскертүү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О. 

 

З. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар 

№ 

Уюштуруучу (акционер) 

Суммасы 

Алынган күн 

Төлөө күнү 

Каражаттардын калдыгы 

Пайыздык чен 

Валютасы 

Башка шарттар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ___________________ _______________ 

Аты-жөнү кол тамгасы 

М.О.”; 

 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

1) 9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

“9. Жылдык мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки айдын 20сынан кечиктирилбестен сунушталат.”; 

2) 15-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

“15. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар кездешип, толук эмес сунушталса же анын формасы туура эмес толтурулган шартта, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчетту алгандан кийинки 10 жумуш күнү ичинде финансылык отчетто чагылдыруу менен ага корректировкаларды киргизүү зарылчылыгы тууралуу МФКга билдирет.  

Корректировкалар киргизилген отчеттор МФКнын коштомо каты менен биргеликте отчетто дал келбестиктер орун алгандыгы жөнүндө билдирмени алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка сунушталууга тийиш.”; 

2) 19-пункттагы “чейрек сайын” деген сөздөр “ай сайын/ чейрек сайын” дегенге алмаштырылсын; 

3) 20-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

“20. Маалыматты өз убагында сунуштабагандыгы жана/же такталбаган маалыматтарды сунуштагандыгы, такыр сунуштабагандыгы, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толук эмес же туура эмес толтургандыгы үчүн МФК Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.”; 

 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата 1-тиркеменин: 

1) “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы” деп аталган таблица төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

 №   

Бөлүк   

Аталышы   

Мезгил аралыгы 

Берүү мөөнөттөрү   

Эскертүү же ченемдик укуктук актыларга шилтеме 

1   

   

Титулдук баракча   

Жыл сайын 

   

   

 

Чейрек сайын   

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

  

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

13-бөлүккө тиркелет    

2   

   

Банктын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана МФКнын негизги катышуучулары тууралуу маалымат 

Жыл сайын  

   

   

  

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

13-бөлүккө тиркелет    

3   

   

МФКнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат 

Жыл сайын   

   

   

   

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда   

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

13-бөлүккө тиркелет    

4   

   

МФК жөнүндө базалык маалымат  

Жыл сайын   

   

   

   

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда   

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

13-бөлүккө тиркелет    

5   

1-бөлүк.   

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер   

В. Капитал   

В-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Г. Милдеттенмелерди чечмелөө  

Д. Кредиттик портфелди чечмелөө    

Жыл сайын   

   

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

6   

2-бөлүк.   

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет 

А. Пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык чыгашалар   

В. Пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Операциялык жана административдик чыгашалар  

Жыл сайын   

   

   

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

7   

3-бөлүк.   

Капитал   

А. Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр  

Б. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу билдирүү маалыматтары  

В. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр  

Жыл сайын   

   

   

 

 

Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

 

Отчеттук айдан кийинки айдын 20сына чейинки мөөнөттө 

   

8   

4-бөлүк.   

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат  

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

В. Берилген кредиттер боюнча маалымат  

Г. Областтар боюнча берилген кредиттер тууралуу маалымат  

Д. Кредиттөө ыкмалары  

Е. МФКнын кардарлары жөнүндө  

Ж. Кредиттерди Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тобокелдик деңгээлине жараша классификациялоо  

З. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар  

И. Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат  

К. Параллель кредиттер тууралуу маалымат  

Л. Реструктуризацияланган кредиттер  

Жыл сайын   

  

   

   

 

Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15сына чейинки мөөнөттө 

   

9   

5-бөлүк.   

Депозиттер   

А. Суммалары боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер  

Б. Отчеттук жыл ичинде депозиттердин жылышы  

В. Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча депозиттер   

Жыл сайын   

  

   

   

Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

10   

6-бөлүк.   

А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөө (ГЭП-анализ)  

Б. Активдердин жана милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө  

Жыл сайын   

   

   

 

Чейрек сайын    

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

11   

7-бөлүк.   

РППУдагы өзгөрүүлөр 

А. Мүмкүн болуучу кредиттик чыгымдардын ордун толтурууга камдардагы өзгөрүүлөр  

Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар активдер  

Жыл сайын   

  

   

   

Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

12   

8-бөлүк.   

А. Ири тобокелдиктер тууралуу маалымат  

 

 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар  

 

 

В. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

Жыл сайын   

 

 

 

 

Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн жарым жылда бир жолу    

 

 

  

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

  

 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/8 токтому менен бекитилген “Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө” нускоого карата тиркеменин 2-формасы 

13   

9-бөлүк.   

Кызматкерлер менен түзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалымат 

Жыл сайын   

   

   

   

Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

   

14   

10-бөлүк.   

Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат 

Жыл сайын   

 

   

   

Чейрек сайын     

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында №29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 токтому менен бекитилген МФКнын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелери  

15   

11-бөлүк.   

Кардарларга кредиттер жөнүндө маалымат 

Жыл сайын   

   

   

   

  Чейрек сайын      

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук жылдан кийинки айдын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө 

 

16   

12-бөлүк.   

Ачып көрсөтүү  

А. Банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу тууралуу маалымат  

Б. ФКМде ишке ашырылган операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

В. Туунду финансылык инструменттер  

Жыл сайын  

   

   

 

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуучу МФК үчүн ай сайын    

Отчеттук жылдан кийинки айынын 20сына чейин 

   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15сине чейинки мөөнөттө  

 

   

17   

13-бөлүк.   

Чет өлкө активдер жана милдеттенмелер боюнча отчет  

Чейрек сайын   

Отчеттук чейректен кийинки айдын 15сине чейинки мөөнөттө 

   

“; 

 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата 2-тиркеменин: 

1) “МФКнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалымат” бөлүгүндөгү

- бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана негизги катышуучулар тууралуу маалымат”; 

- төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

“МФКнын негизги катышуучулары 

  Аты-жөнү Иштеген жери Кызматы Телефону 

1 _____________ ______________ ___________ __________ 

2 _____________ ______________ ___________ __________ 

3 _____________ ______________ ___________ __________ 

4 _____________ ______________ ___________ __________ 

5 _____________ ______________ ___________ __________ 

6 _____________ ______________ ___________ __________ 

7 _____________ ______________ ___________ __________ 

8 _____________ ______________ ___________ __________ 

9 ______________ ______________ ___________ __________ 

10 _____________ ______________ ___________ __________ 

“; 

1) “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” 1-бөлүгүнүн “А. Активдер” бөлүкчөсүндөгү

- “Финансы-кредит мекемелерине кредиттер” жана “7. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара” деген саптардан кийин төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

“анын ичинде факторингдик операциялар”; 

- төмөнкү мазмундагы “В-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер” бөлүкчөсү менен толукталсын: 

“В-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Статьянын аталышы 

Бардыгы 

Чет өлкө валютасы 

1. Кредитти берүүгө каралуучу милдеттенмелер 

 

 

2. Гарантиялар, кепилдик жана ушул сыяктуу милдеттенмелер 

 

 

3. Валюта операциялары 

 

 

4. Активдерди сатып алууга каралган милдеттенмелер 

 

 

5. Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

6. Бардыгы болуп: Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

 

 

“; 

2) “Финансы абалы тууралуу жөнгө салуучу отчет” 1-бөлүмүнүн «Г. Милдеттенмелерди чечмелөө» бөлүкчөсү төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

“Г бөлүкчөсү. Милдеттенмелердин түшүндүрмөсү 

Операциянын аталышы 

  

Алынган каражаттардын суммасы 

  

Алынган каражаттардын калдыгы 

 Каражаттар берилген мөөнөт 

Кредитор 

Пайыздык чен 

Валюта 

Шарты 

Минималдуу мөөнөт 

Максималдуумөөнөт 

  

  

  

 

4  

1. Алынган кредиттер 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) Кыргыз Республикасынын башка финансы-кредит мекемелеринен 

  

  

  

  

  

  

  

 

в) Эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон 

  

  

  

  

  

  

  

 

г) Эл аралык финансы-кредит мекемелеринен 

  

  

  

  

  

  

  

 

д) Мамлекеттик бийлик органдарынан 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Шарттуу берилген гранттар 

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Башка милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Микрофинансы компаниялары уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке жактардан алган каражаттар  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Микрофинансы компаниялары уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке жактардан алган каражаттар   

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ 

“; 

3) 2. “Кирешелер жыйындысы жөнүндө отчет” бөлүмүнүн “19. Капитал жана акция салымдарынан алынган киреше/дивиденддер” сабынан кийин тиешелүү ыраатуулуктагы номер коюла турган “20-21” саптар менен толукталсын: 

“20. Факторингдик операциялардан алынган кирешелер 

21. Агенттик банкинг боюнча алынган кирешелер”; 

4) “Мөөнөтү өткөн активдер, активдердин классификациясы жана тобокелдик даражасы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат” 4-бөлүмүнүн “4.А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнндө маалымат” бөлүкчөсүндөгү

- “Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара” саптын “к) башка кредиттер” деген сап төмөнкү редакцияда берилсин: 

“к) факторингдик операциялар 

л) башка активдер”; 

- “ФКМ кредиттер” деген саптан кийин төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

“анын ичинде факторингдик операциялар”; 

5) “Мөөнөтү өткөн активдер, активдердин классификациясы жана тобокелдик даражасы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат” 4-бөлүмүнүн “4.Б. Активдерди жана баланстан тышкары милдеттенмелерди тобокелдик даражасы боюнча классификациялоо” бөлүкчөсүнүн “2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара” саптын “к) башка кредиттер” деген сап төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

“к) факторингдик операциялар 

л) башка кредиттер”;  

6) “Мөөнөтү өткөн активдер, активдердин классификациясы жана тобокелдик даражасы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат” 4-бөлүмүнүн “4.В. Берилген кредиттер боюнча маалымат” бөлүкчөсүндөгү

- “10 ФКМ кредиттер” деген сап төмөнкү редакцияда берилсин: 

«10 Факторингдик операциялар»; 

- “12. Тейлөө” деген саптан кийин аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: 

«13. ФКМ кредиттер 

анын ичинде факторингдик операциялар»; 

7) “Мөөнөтү өткөн активдер, активдердин классификациясы жана тобокелдик даражасы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат” 4-бөлүмүнүн “4.Г. Областтар боюнча берилген кредиттер тууралуу маалымат” бөлүкчөсүндөгү

“Республика боюнча”, “Бишкек шаары боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысыккөл областы боюнча”, “Талас областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалалабат областы боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнча” таблицаларында: 

- “8” саптын “жеке адамдар” сап аркы катар номерлерин тиешелүү негизде өзгөртүү менен төмөнкү саптар менен толукталсын: 

«9 Факторингдик операциялар, анын ичинде: 

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

10 ФКМ кредиттер, анын ичинде: 

юридикалык жактар 

жеке адамдар 

11 анын ичинде факторингдик операциялар, анын ичинде: 

юридикалык жактар 

жеке адамдар”; 

8) “Мөөнөтү өткөн активдер, активдердин классификациясы жана тобокелдик даражасы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат” 4-бөлүмүнүн “Е. Карыз карыз алуучулардын гендердик курамы” бөлүкчөсүндөгү

- бөлүкчөнүн аталышы төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

“4 Е. Микрофинансы компанияларынын кардарлары жөнүндө” бөлүкчөсү

- “Белгиленген күнгө карата кредит портфелинин калдыгы боюнча карыз алуучулар саны” тилкесинен кийин төмөнкү мазмундагы тилке менен толукталсын: 

“Карыз алуучулардын дооматтарынын саны»; 

9) 4. “Мөөнөтү өткөн активдер, активдердин классификациясы жана тобокелдик даражасы боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө” бөлүм төмөнкү мазмундагы “Л. Реструктуризацияланган кредиттер” бөлүкчөсү менен толукталсын: 

“4. Л. Реструктуризацияланган кредиттер бөлүкчөсү 

№ 

Уюмдун аталышы/Карыз алуучунун аты-жөнү 

Реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат 

Кредиттик келишим боюнча 

Реструктуризациялоонун себеби 

Күндөлүк карыз 

Кошумча келишим боюнча  

Берилген күнү 

Орду жабылган күнү 

Кредиттин суммасы 

% чен 

максаты 

Негизги карыз 

% чен 

Туум 

Реструктуризациялоо күнү 

Орду жабылган күнү 

Кредиттин күнү 

% чен 

Мөөнөтү 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“; 

10) 8. “Тобокелдиктер жөнүндө маалымат” бөлүмү төмөнкү мазмундагы “В. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карыз алган каражаттар” бөлүкчөсү менен толукталсын: 

“8.В. Уюштуруучулардан (акционерлерден) алынган каражаттар бөлүкчөсү 

№ 

Уюштуруучу (акционер) 

Суммасы 

Алган күнү 

Ордун жапкан күнү 

Каражаттын калдыгы 

Пайыздык чен 

Валютасы 

Башка шарттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ 

 

 

 

 

 

 

 

“; 

11) 12. “Ачып көрсөтүү” бөлүгүнүн “Б. ФКМдердеги операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөө” бөлүкчөсүндө

- бөлүкчөнүн аталышы төмөнкүдөй мазмунда берилсин: 

“12 Б. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө” бөлүкчөсү»; 

- “8 Орточо салмактанган % чен” тилкеси төмөнкүдөй мазмунда берилсин: 

“8-тилке»; 

- төмөнкүдөй мазмундагы «9-11” тилке менен толукталсын: 

“9 Орточо салмактанган % чен 

10 Валюта 

11 Шарттар”; 

- “Инвестициялар жана финансылык катышуу” тилкесинен кийин төмөнкүдөй мазмундагы тилке менен толукталсын: 

“Мамлекеттик казына векселдери/облигациялары”; 

12) 12. “Ачып көрсөтүү” бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы “В. Туунду финансылык инструменттер” бөлүкчөсү менен толукталсын: 

“В. Туунду финансылык инструменттер 

СВОП операциялар 

№ 

Банктын аталышы 

Операциялар боюнча суммасы 

Операциянын күнү 

Операциялар боюнча келишимдин аяктоо күнү 

% чен 

Эскертүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to back 

№ 

Банктын аталышы 

Операциялар боюнча суммасы 

Операциянын күнү 

Операциялар боюнча келишимдин аяктоо күнү 

% чен 

Эскертүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“. 

 

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы №16/3 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялары жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертүү чаралары жана санкциялары жөнүндө” жобонун: 

1) 2.5. пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин:  

“2.5. Улуттук банк бузууга жол берилген бир кемчилик үчүн бир канча чара жана санкцияларды көрүүгө укуктуу.”. 

 

III. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобо тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгрөтүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

1) 4.4 пункту төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

“4.4. ПРО формасын толтурууда кандайдыр бир дал келбестик, катачылык, маалымат толук берилбей же туура эмес толтурулган шартта Улуттук банктын тишелүү түзүмдүк бөлүгү отчет алган күндөн тартып 10 жумуш күнү аралыгында финансы отчеттуулугу кошо чагылдырылган отчетко оңдоп-түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө билдирүүсүн кредиттик союзга сунуштайт.  

Оңдоо киргизилген отчеттор отчеттун дал келбестиги тууралуу кабар алгандан кийинки 5 жумуш күнү аралыгында кредиттик союздун коштоо каты менен Улуттук банкка сунушталууга тийиш.”; 

2) 4.5 пункттагы “банктын тастыктоочу каты менен” сөздөрү “ПРОну оңдоо тууралуу Улуттук банктын билдирүү каты,” деген сөздөргө алмаштырылсын; 

3) 5.1 пункттагы “ошондой эле” сөздөрү “жана/же берилбеген, толук эмес маалыматтар үчүн” сөздөргө алмаштырылсын; 

 

жогоруда аталган токтом менен тастыкталган “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого карата 1-тиркеме: 

1) “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү отчеттун курамы” таблицасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

“Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү отчетунун курамы 

Бөлүмдөрдүн N  

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү  

Берүү мөөнөтү   

1  

Активдер    

Квартал сайын 

Отчеттук кварталдар аяктаган күнгө чейин 1, 2, 3 жана 4 кварталдары үчүн отчеттор. Кийинки отчеттук жылга карата 20сынан кечиктирбей берилген жылдык отчет  

1-2   

Милдеттемелер жана капитал    

1-3 

 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Кирешелер жана чыгашалар тууралуу отчет 

А. Кредиттик портфель жөнүндө маалымат    

Б. Кредиттерди классификациялоо 

В. Финансылык лизингди классификациялоо 

Г. Кредиттик портфель 

Д. Финансылык лизинг 

Е. Тартылган каражаттар боюнча маалымат 

Кредиттик союздун ири карыз алуучулары жөнүндө маалымат  

А. Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымат  

Б. Катар кредиттер жөнүндө маалымат    

В. Реструктуризацияланган кредиттер 

А. Кабыл алынган депозиттердин мөөнөттөргө бөлгөндөн кийинки көлөмү  

Б.  Кабыл алынган депозиттердин суммаларга бөлгөндөн кийинки көлөмү  

В. Отчет айындагы депозиттердин жылышы  

Г. Минималдуу, орто жана максималдуу депозиттердин өлчөмү  

Д. Тартылган депозиттер боюнча пайыздык чен 

7  

А. Отчеттук чейрек үчүн ордун жабууга тийиштүү жана орду жабылган кредиттер тууралуу маалымат  

Б.  Кредиттик союздун курамы  

В. Катышуучулар, карыз алуучулар жана аманатчылар  

Г. Сактык пайдын жана кредиттердин өлчөмдөрү боюнча маалымат Д. Кредиттик союздун жайгашкан жери жана иш алып барган аймагы тууралуу маалымат  

Е. Сактык пайды алып салуу шарттары  

Ж. Дивиденддер 

З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар боюнча төлөө мөөнөтү 30 күн ичинде келип жетет) 

И. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат  

К. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

Кредиттик союздун экономикалык ченемдерин аткаруу жөнүндө маалымат  

“; 

 

Жогорудагы токтом менен бекитилген “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобосуна карата 2-тиркемесинде: 

1) “Милдеттенмелер жана капитал 1-2” бөлүгү төмөнкү мазмундагы “Баланстан тышкаркы милдеттенмелер аттуу 1-3” бөлүгү менен толукталсын: 

“1-3-бөлүк. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Кредиттерди берүүгө милдеттенмелер  

0,00 

Валюталык операциялар 

0,00 

Активди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

0,00 

Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

0,00 

Бардыгы болуп: Баланстан тышкаркы милдеттенмелер (1-4 ст. суммалары) 

0,00 

“; 

1) “Б. Кредиттерди классификациялоо” деп аталган 3-бөлүктүн “6 Нормалдуу кредиттер”, “7 Канааттандырылган кредиттер”, “8 Байкоого алынган кредиттер” тилкелеринин номерлери өзгөртүлүп, төмөнкү редакцияда берилсин: 

“6 Стандарттык кредиттер 

7 Байкоого алынган активдер”; 

1) “Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымат” деп аталган 5-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин “Кредиттик союздун ири проблемалуу карыз алуучулары жөнүндө маалымат. 5 А бөлүгү.”; 

1) “Катар кредиттер жөнүндө маалымат” деп аталган таблицанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин “Катар кредиттер жөнүндө маалымат. 5 Б бөлүгү”; 

1) “Реструктуризацияланган кредиттер 5 В бөлүгү” төмөнкү мазмундагы бөлүк менен толукталсын: 

“Реструктуризацияланган кредиттер 5 В бөлүгү 

№ 

Уюмдун аталышы /карыз алуучунун аты-жөнү  

Реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалымат  

Кредиттик келишим боюнча  

Реструктуризациялоонун себептери  

Учурдагы карызы  

Кошумча макулдашуу боюнча  

Берилген күнү  

Орду жабылган күнү  

Кредиттин суммасы 

%чен  

максаты 

Негизги карыз 

% чен  

туум 

Реструктуризациялоо күнү 

Ордун жабуу күнү  

Кредиттин суммасы  

% чен 

Мөөнөт 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“; 

1) “Б. Кредиттик союздун гендердик курамы” деп аталган 7-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Кредиттик союздун курамы” 7 Б бөлүгү

1) “Г. Сактык пайдын жана кредиттердин өлчөмдөрү боюнча маалымат” 7-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

“Сактык пайдын жана кредиттердин өлчөмдөрү боюнча маалымат” 7 Г бөлүгү  

8) “Е. Сактык пайды алып салуу шарттары” 7-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

“Сактык пайды алып салуу шарттары 7 Е бөлүгү  

  

Алып салуу мөөнөтү 

сумма 

Пайдын саны 

Алып салууга карата  

  

  

30 күнгө чейин 

  

  

6 айга чейин  

 

 

12 айга чейин 

 

 

12 айдан жогору 

  

  

  

БАРДЫГЫ БОЛУП:  

  

  

“; 

9) “Финансы-кредит мекемелериндеги операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр” деп аталган 7-бөлүктө бөлүкчөнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин : 

“Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө” деп аталган 7 К бөлүгү

- “8. Орточо салмактанып алынган пайыздык чен” тилкеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

“8 Мөөнөт”; 

- төмөнкү мазмундагы “9-11” тилкелери менен толукталсын: 

“9 орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

10 Валюта 

11 Шарттар”. 

 

 IV. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын №14/2 “Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуунун эрежелеринин жаңы редакциясы жөнүндө” токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

 Жогорудагы токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерине: 

1) 5.5.2-пункттун 6-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

Сактык пай 

12 айга чейинки алып салуу мөөнөтү менен жана отчеттук күндөн кийин 30 күн ичинде төлөө мөөнөтү каралган депозиттерди алып салуу менен сактык пайлар”. 

 

V. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы N 13/3 "Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарды түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө жобо" тууралуу токтомго төмөнкү толуктоолор киргизилсин: 

Жогорудагы токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга камдарды түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө"жобого:   

1) 2-бөлүк төмөнкү мазмундагы 2.3.-1 пункт менен толукталсын: 

“2.3.-1. Факторинг бул, үчүнчү жактардан акча түрүндө милдеттенмелерди аткаруу боюнча талап кылуу укугун сатып алуу. Мында бир тарап (финансылык агент) экинчи тарапка (кардарга) кардардын товарларды сунуштоосунан, иштерди аткаруусунан же үчүнчү жакка кызмат көрсөтүүдөн улам, үчүнчү жакка карата келип чыккан, анын акчалай талаптарынын эсебинен акча каражатын берет же берүүгө милдеттенет, ал эми кардар, финансылык агентке ошол акчалай талапты ыйгарып берет же ага милдеттенет.”.