Кайта келүү

Долбоор  

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө” нускоо тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө” нускоо тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө” нускоонун: 

- 1-пунктундагы “363” деген сандар “505-17, 505-18, 505-19, 505-20" сандары менен толукталсын; 

- 2-пунктунун: 

1-пунктчасындагы “357-362” деген сандар “505-17505-20” сандары менен толукталсын; 

4-пунктчадагы “357-363” деген сандар “505-17505-20” сандары менен толукталсын.