Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк 

Башкармасынын 

2016-жылдын “____”  

________ 

№____ токтомуна карата 

тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобонун: 

1-тиркемеси: 

- төмөнкү мазмундагы 9.А-1 бөлүк менен толукталсын: 

«9.А-1-бөлүк. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Социалдык фонд) боюнча маалыматтар  

(миң сом) 

№  

Аманатчынын/кредитордун аты-жөнү  

Кредиттин/депозиттин суммасы  

% чен 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим аяктаган күн  

Эскертүү (кошумча милдеттенме ж.б.у.с. болсо)  

кредит 

эсептешүү эсеби 

мөөнөттүү депозит 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

Жыйынтыгы 

  

  

  

  

  

  

  

 

15 ири каржылоо булактарына карата милдеттенмелердин жалпы суммасы  

-  

  

* кредиттер боюнча камсыздоо катары колдонулган депозиттер бул таблицага киргизилбейт  

 

Аткаруучу кол тамга: ____________________ 

»; 

- төмөнкү мазмундагы 9. Б-1 бөлүк менен толукталсын: 

«9.Б-1 бөлүк. Корреспонденттик эсептерде акча каражаттардын абалына карата калдыктары боюнча маалыматтар * 

(миң сом) 

№ 

Банктын аталышы 

Тиешелүүлүгү болгон өлкө 

Бардыгы болуп 

анын ичинде 

РППУ 

USD 

номиналында 

USD** сомдо 

Жалпы РППУ 

Атайы РППУ 

Бардыгы болуп РППУ 

номиналында 

сомдо 

номиналында 

сомдо 

чет өлкө валютада  

улуттук валютада  

10 

11 

12 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

*Отчет валюталар боюнча калдыктарды номиналында жана сомдо чагылдырууга тийиш  

** USD тилкесинен кийин башка валюталар боюнча тилкелерди кошуу зарыл (номиналда жана сомдо)  

 

Аткаруучу кол тамгасы: ____________________ 

»; 

- 15.5-бөлүгүндөгү 560-сабынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер»; 

- 18-бөлүк төмөнкү мазмундагы Е., Ж. жана З. пункттары менен толукталсын: 

« 

 

 

 

 

 

 

E. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуу эсебинен баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар  

 

№ 

Карыз алуучунун аты-жөнү 

Кредит берилген күн 

Төлөө күнү 

Пайыздык чен 

Берилген кредиттин суммасы 

Күрөөнүн аталышы, жайгашкан жери жана ага ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Күрөөнүн кредит берилген учурга карата бааланган наркы  

Банктын башка менчигине кабыл алынган күрөө предметинин эсебинен жүзөгө ашырылган карыз боюнча ордун жабуу тууралуу маалымат  

Кредиттин бардыгы болуп орду жабылган бөлүгү  

Кредиттин негизги суммасы боюнча 

Чегерилген пайыздар боюнча  

Чегерилген айыптар боюнча  

Карызды кайтаруу боюнча чыгашалар  

номиналда (миң

миң сом 

номиналда (миң

миң сом 

номиналда (миң

(миң сом) 

номиналда (миң.) 

(миң сом) 

номиналда (миң

(миң сом) 

номиналда (миң

(миң сом) 

номиналда (миң

(миң сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(уландысы) 

Банк тарабынан күрөө предметин банктын менчигинекабыл алуу күнү  

Банктын балансына күрөө предмети кабыл алынган наркы  

Кыймылсыз мүлктү соттун чечими менен банктын балансына кабыл алуу 

Соттун чечими менен кыймылсыз мүлктү кабыл алуу күнү  

Карыздын ордун жабууга кабыл алынган башка менчиктин абалы  

Мүлктү баланска кабыл алынгандан/ачык тооруктардан сатылгандан кийин кредит боюнча карыз калдыгы  

Карыздын ордун жабууга кабыл алынган башка менчиктин абалы  

Банктын балансына кирет  

Эскертүү (мисалы, банк тарабынан көрүлүүчү чаралар) 

Негизги сумма боюнча чечим (миң сом) 

Пайыздар, айыптар, туумдар боюнча чечим (миң сом) 

Күрөөнү берген карыз алуучунун ссудалык карыз калдыгы (миң сом) 

Ачык тооруктардан сатылгандан кийин сатуу  

Кийинчерээк сатып алуу менен ижарага алуу  

 

 

 

 

 

номиналда (миң.) 

(миң сом) 

Күнү  

Жаңы ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Сатуудан түшкөн номиналдагы суммасы (миң.) 

Сатуудан түшкөн сумма (миң сом) 

номиналда (тыс.) 

(миңсом) 

Ижарачынын аты-жөнү  

Ижарага алуу мөөнөтү 

Ижарадан түшкөн сумма номиналда (миң)  

Ижарадан түшкөн сумма (миң.сом) 

Баланстык наркы (миң сом) 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Сведения по остаткам денежных средств на счетах государственных предприятий, хозяйствующих субъектов с государственной долей участия, органов государственной власти 

 

№ 

Кардардын аты-жөнү 

Мамлекеттин уставдык капиталындагы үлүшү (%) 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим аяктаган күн  

Кардар тарабынан ачылган эсеп саны 

Валюта 

Кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктары (миң сом) 

Эсептешүү эсеп 

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча  

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча  

Мөөнөттүү депозит  

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча  

Бардыгы болуп 

(8+9+10+11+12+13) 

10 

11 

12 

13 

14 

 1 

 Мамлекеттик ишканалар 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик үлүш катышкан чарба субъекттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Ачык акционердик коомдордун аталышы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Жабык акционердик коомдордун аталышы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Жоопкерчилиги чектелген коомдордун аталышы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жыйынтыгында: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Мамлекеттик үлүш катышкан чарба субъекттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп: (2.1+2.2+2.3+2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик бийлик органдары * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

башкалар** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп: (1+2+3+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* мамлекеттик бийлик органдарынын (Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Социалдык фонд, Борбордук Казыналык, мамлекеттик фонддор ж.б.у.с.) эсептери көрсөтүлөт. 

**3-пунктка кирбеген эсептер көрсөтүлөт  

 

Маалымат иретинде: 

 

 

 

 

 

 

  

Эсеп саны 

Кардарлардын саны 

Сумма (миң сом) 

Алардын ичинен ислам каржылоо принциптери боюнча эсептердин саны  

Алардын ичинен ислам принциби боюнча кардарлардын саны  

Анын ичинен суммасы (миң сом) 

1. Мамлекеттик ишканалар, анын ичинде: 

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

1.1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

 

 

 

1.2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

 

 

 

1.3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

2.Мамлекеттик үлүш катышкан чарба субъекттери (2.1+2.2+2.3+2.4) 

0  

0  

0  

2.1. Ачык акционердик коомдор, анын ичинде: 

0  

0  

0  

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

 

 

 

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

 

 

 

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

2.2. Жабык акционердик коомдор, анын ичинде: 

0  

0  

0  

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

 

 

 

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

 

 

 

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

2.3. Жоопкерчилиги чектелген коом, анын ичинде: 

0  

0  

0  

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

 

 

 

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

 

 

 

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

2.4. Мамлекеттик үлүш катышкан башка чарба субъекттер, анын ичинде: 

0  

0  

0  

1. Эсептешүү эсептери  

  

  

  

 

 

 

2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

 

 

 

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

3.Мамлекеттик бийлик органдары, анын ичинде: 

0  

0  

0  

3.1 Эсептешүү эсептери 

  

  

  

 

 

 

3.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

 

 

 

3.4 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

4.Башкалар, анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

4.1 Эсептешүү эсептери  

  

  

  

 

 

 

4.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

 

 

 

4.3 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

 

 

 

I. Эсептешүү эсептери (1+2+3+4) 

  

  

  

 

 

 

II.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер (1+2+3+4) 

  

  

  

 

 

 

III. Мөөнөттүү депозит (1+2+3+4) 

  

  

  

 

 

 

Жыйынтыгында (1+2+3+4) 

 

 

 

 

 

 

 

З. Колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чендер боюнча маалыматтар  

Кредиттер боюнча 

Депозиттер боюнча 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

максималдуу % чендер 

минималдуу % чендер 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ислам каржылоо принциптери боюнча маалымат иретинде:  

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун: 

- 5.3-пунктунун г) абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«г) активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер;»; 

Нускоого карата тиркемедеги: 

- 560-саптын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер».