Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын «___»_______ №__ токтомуна карата тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу токтомуна толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобонун: 

3.4-пункту төмөнкү мазмундагы 19-пунктча менен толукталсын: 

“19) Кыргыз Республикасындагы “Элкарт” банктык төлөм картын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме кат жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгаруу, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-план”; 

6.4-пункту төмөнкү мазмундагы 13-пунктча менен толукталсын: 

“13) Кыргыз Республикасындагы “Элкарт” банктык төлөм картын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме каттын жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгаруу, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-пландын болушу”; 

7.1-пункту төмөнкү мазмундагы 15-пунктча менен толукталсын: 

“15) Кыргыз Республикасындагы “Элкарт” банктык төлөм картын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме каттын жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгаруу, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-пландын жоктугу”.