Кайта келүү

Тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

- 11-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кагазга чыгарылып берилген отчеттор белгиленген мөөнөттө Улуттук банкка берилиши зарыл. Отчеттор тиешелүүлүгүнө жараша 1-18, 26-27-бөлүктөрдү камтыган башка-башка чапталган конверттерде берилүүгө тийиш. Конверттерде Мезгили-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун тиешелүү бөлүктөрүнүн номерлери милдеттүү түрдө көрсөтүлөт.»; 

- 12-пункттун биринчи сүйлөмүндөгү «Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы” деген сөз «Улуттук банк» дегенге алмаштырылсын; 

- 13-пункттун экинчи абзацы «, ай сайын жана чейрек сайын берилүүчү отчеттор үчүн 3 жумуш күнү ичинде;» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 15-пункттун: 

биринчи сүйлөмүндөгү «башкы» деген сөздөр «кеңсе» дегенге алмаштырылсын; 

экинчи сүйлөмдөгү «Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы тарабынан белгиленет» деген сөздөр «Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү тарабынан белгиленет» дегенге алмаштырылсын; 

- 17-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«17. Жарыяланган финансылык отчеттун нускасы көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу менен акционерлердин жыйынында бекитилгенден кийин эки жумуш күнү ичинде Улуттук банкка тапшырылууга тийиш.»; 

- 1-тиркеменин: 

9-бөлүгүнүн Г, Д жана Е бөлүкчөлөрүндөгү тиешелүү жөндөмөлөрдөгү “корпоративдик” сөзүнөн кийин “жана мамлекеттик” сөздөрү

10-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар»; 

11-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Инсайдерлер тууралуу маалыматтар»; 

12-бөлүктүн аталышын “жана активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу” сөздөрү менен толукталсын; 

2-тиркеме: 

- төмөнкү мазмундагы 9.А-1-бөлүк менен толукталсын: 

«9.А-1-бөлүк. 15 ири каржылоо булагы, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана ошол сыяктуу мекемелер) боюнча маалыматтар.  

(миң сом) 

№  

Аманатчынын*/кредитордун аты-жөнү  

Каржылоонун/депозиттин** суммасы  

Үстөк баа 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим аяктаган күн*** 

Эскертүү (кошумча милдеттенме ж.б.у.с. болсо)  

Каржылоо 

эсептешүү эсеби 

мөөнөттүү депозит 

талап боюнча төлөнүүчү депозит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 ири каржылоо булактары боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасы  

  

*каржылоо боюнча камсыздоо катары колдонулган депозиттер бул таблицада чагылдырылбайт.  

** отчеттук күнгө карата каржылоо же депозит боюнча (депозиттер боюнча талап боюнча төлөнүүчү, эсептешүү, мөөнөттүү эсептерге бөлүү менен) калдыгы көрсөтүлөт.  

*** талап боюнча төлөнүүчү депозиттер жана эсептешүү эсептери боюнча тилкелер (ячейка) бош калтырылат.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу________________ кол тамгасы: ____________  

»; 

»; 

 

- тиркеме төмөнкү мазмундагы 9. Б-1-бөлүк менен толукталсын: 

«9.Б-1-бөлүк. ___ Карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалыматтар*  

 

  (миң сом) 

№ 

Банктын аталышы 

Эсеп ачылган өлкө 

Бардыгы болуп (сом менен)  

Валютасы 

Анын ичинде  

 

РППУ 

номиналында 

сом түрүндө 

номиналында 

сом түрүндө 

 

10 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Отчетто валюталардын номиналында жана сом түрүндө калдыктарды чагылдырууга тийиш.  

Аткаруучу________________ кол тамгасы: ____________  

»; 

 

- 18-бөлүк төмөнкү мазмундагы Е., Ж. жана З. бөлүкчөлөрү менен толукталсын: 

 

«E. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздардын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) тууралуу маалыматтар  

 

№ 

Карыз алуучунун аты-жөнү 

Каржылоо берилген күн 

Төлөө күнү 

Үстөк баа 

Берилген каржылоонун суммасы 

Күрөөнүн аталышы, жайгашкан жери жана ага ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Күрөөнүн каржылоо берилген учурга карата бааланган наркы  

Банктын башка менчигине кабыл алынган күрөө предметинин эсебинен карыз ордун жабуу тууралуу маалымат  

Каржылоонун бардыгы болуп орду жабылган бөлүгү  

Каржылоонун негизги суммасы боюнча 

Чегерилген үстөк баа боюнча  

Чегерилген айыптык төлөмдөр боюнча  

Карызды кайтаруу боюнча чыгашалар  

номиналында (миң

миң сом 

номиналында (миң

миң сом 

номиналында (миң

(миң сом) 

номиналында (миң.) 

(миң сом) 

номиналында (миң

(миң сом) 

номиналында (миң

(миң сом) 

номиналында (миң

(миң сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мүлктү банктын балансына кабыл алгандан/ачык тоорукта сатуудан кийин калган карыз калдыгы  

Банк тарабынан күрөө предметин банктын менчигине кабыл алуу күнү  

Кыймылсыз мүлктү соттук эмес тартипте/өз эрки боюнча банктын балансына өткөрүп берүү 

Кыймылсыз мүлктү соттун чечими боюнча банктын балансына кабыл алуу 

 

Карыз ордун жабууга кабыл алынган башка менчиктин абалы  

Банктын балансында катталган (РППУну кемитүү менен) 

Башка менчик боюнча РППУ 

Эскертүү (мисалы, банк тарабынан көрүлүүчү чаралар) 

Күрөө предмети банктын балансына кабыл алынган нарк 

Негизги сумма боюнча чечим (миң сом) 

Үстөк баа, айыптык төлөмдөр, туумдар боюнча чечим (миң сом) 

Күрөөнү өткөрүп жаткан карыз алуучунун ссудалык карыз калдыгы 

Кыймылсыз мүлктү банктын балансына кабыл алгандан кийин сатып өткөрүү 

Андан кийин сатып алуу менен ижарага алуу  

Баланстык наркы (миң сом) 

номиналында (миң.) 

(миң сом) 

номиналында (миң.) 

(миң сом) 

Күнү 

Жаңы ээлик кылуучунун аты-жөнү  

Сатуудан түшкөн сумма (миң.) 

Сатуудан түшкөн сумма (миң сом) 

Ижарачынын аты-жөнү  

Ижарага алуу мөөнөтү 

Ижарадан түшкөн сумма (номиналында) (миң)  

Ижарадан түшкөн сумма (миң.сом) 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аткаруучу________________ 

кол тамга: ____________ 

 

 

 

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекет үлүшкө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалыматтар 

 

№ 

Кардардын/өнөктөштүн аты-жөнү 

Уставдык капиталдагы мамлекеттин үлүшү 

Келишим түзүлгөн күн 

Келишим бүткөн күн  

Кардарлар/өнөктөштөр тарабынан ачылган эсептердин саны  

Валютасы  

 

 

 

 

 

Кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктары (миң сом) 

Эсептешүү эсеби 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

 

Мөөнөттүү депозиттер 

Бардыгы болуп (8+9+10) 

10 

11 

 

 

  

  

  

   

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу________________ 

кол тамга: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат иретинде: 

 

 

 

  

Эсептердин саны 

Кардарлардын саны 

Сумма (миң сом) 

1. Мамлекеттик ишканалар, анын ичинде: 

1.1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

1.2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

1.3. Мөөнөттүү депозиттер 

  

  

  

2. Мамлекет үлүш менен катышкан чарбалык субъекттер (2.1+2.2+2.3+2.4) 

2.1. Ачык акционердик коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозиттер 

  

  

  

2.2. Жабык акционердик коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

2.3. Жоопкерчилиги чектелген коомдор, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери 

  

  

  

2. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

2.4. Мамлекет үлүш менен катышкан башка чарба жүргүзүүчү субъекттер, анын ичинде: 

1. Эсептешүү эсептери  

  

  

  

2.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

3. Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

3.Мамлекеттик бийлик органдары, анын ичинде: 

  

  

  

3.1 Эсептешүү эсептери 

  

  

  

3.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

3.4 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

4.Башкалар, анын ичинде: 

  

  

  

4.1 Эсептешүү эсептери  

  

  

  

4.2 Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

  

  

4.3 Мөөнөттүү депозит 

  

  

  

I. Эсептешүү эсептери (1+2+3+4) 

  

  

  

II.Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер (1+2+3+4) 

  

  

  

III. Мөөнөттүү депозит (1+2+3+4) 

  

  

  

Жыйынтыгында (1+2+3+4) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Колдонуудагы каржылоо жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалыматтар 

 

 

Каржылоо боюнча 

Депозиттер боюнча 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

максималдуу үстөк баа 

минималдуу үстөк баа 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу_______________ кол тамга: _______»;  

»; 

 

- 22-бөлүктөгү «Чет өлкө валютасы менен операциялар тууралуу отчет” төмөнкү формадагы отчет менен толукталсын: 

 

«Г. Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет 

 

Г. 1.1 Коммерциялык банктардын нак эмес чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет   

(бирдик)  

  

валютаны сатып алуу 

валютаны сатуу 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

Бардыгы болуп, анын ичинде: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Г. 1.2 Коммерциялык банктардын 100 000 доллар эквивалентинен жогору нак эмес чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет 

(бирдик)  

Сатып алуу 

Сатуу 

Көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Төлөм багытталган өлкө 

 

 

Д. Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет    

 

Д. 1.1 Коммерциялык банктардын нак чет өлкө валюталары менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет    

(бирдик) 

  

валютаны сатып алуу 

валютаны сатуу 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

USD 

EUR 

RUB 

KZT 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

көлөмү 

орточо алынган курс 

Бардыгы болуп, анын ичинде: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Д. 1.2 Коммерциялык банктардын 100 000 доллар эквивалентинен жогору нак чет өлкө валютасы менен ички бүтүмдөрү тууралуу отчет  

(бирдик) 

 

сатып алуу 

сатуу 

көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Көлөмү 

Кардардын аты-жөнү 

ИНН 

резидент /резидент эмес 

Төлөм багытталган өлкө 

». 

 

 

- 22.Б бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Б. Нак чет өлкө валютасы менен операциялар тууралуу отчет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Көрсөткүчтөр 

АКШ доллары 

Евро 

Орус рубли  

Казак тенгеси 

Кытай юаны 

  

  

  

  

  

  

Күн башталышына калдык, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Валюталар агылып кирүүсү, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

Анын ичинде: 

  

  

  

  

  

- Кардарлардын эсебине каражаттардын келип түшүүсү 

  

  

  

  

  

- Кардарларга берилген каржылоонун ордун жабуу 

  

  

  

  

  

- Банктардын жана башка ФКМдердин эсептешүүлөрүнө (лоро) жана башка эсептерине түшүүсү  

  

  

  

  

  

- Башка банктардагы эсептерден каражаттарды чыгарып алуу 

  

  

  

  

  

- Акча которуу, пластик карттары, чектери ж.б. боюнча акча каражаттарынын түшүүсү (эсеп ачуусуз) 

  

  

  

  

  

- Сатылып алынган, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

(орточо алынган курс) 

  

  

  

  

  

алардын ичинен: 

  

  

  

  

  

- алардын ичинен кардарлардан-резиденттерден :  

  

  

  

  

  

- алмашуу бюролорунан  

  

  

  

  

  

- кардарлардан-резидент эместерден 

  

  

  

  

  

- нак акчага айландыруу  

  

  

  

  

  

- конвертациялоо 

  

  

  

  

  

- башка агылып кирүү 

  

  

  

  

  

Валютанын агылып чыгуусу, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

анын ичинде: 

  

  

  

  

  

- Кардарлардын эсебинен каражаттарды чыгарып алуу 

  

  

  

  

  

- Кардарларды каржылоо 

  

  

  

  

  

- Башка банктардагы эсептерге каражаттарды жайгаштыруу  

  

  

  

  

  

- Банктардын жана башка ФКМдердин эсептешүүлөрүнөн (лоро) жана эсептеринен каражаттарды чыгарып алуу 

  

  

  

  

  

- Акча которуулар, пластик карточкалары, чектер ж.б. боюнча каражаттарды төлөп берүү (эсеп ачуусуз) 

  

  

  

  

  

- Сатылганы, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

(орточо алынган курс) 

  

  

  

  

  

алардын ичинен: 

  

  

  

  

  

- алардын ичинен кардарларга-резиденттерге:  

  

  

  

  

  

- алмашуу бюролоруна 

  

  

  

  

  

- кардарларга-резидент эместерге 

  

  

  

  

  

- Нак эмес акчага айландыруу 

  

  

  

  

  

- Конвертациялоо 

  

  

  

  

  

- Башка агылып чыгуулар 

  

  

  

  

  

Күндүн акырындагы калдык, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

маалымат үчүн:  

  

  

  

  

  

- Филиалдары жана аманат кассалары менен башкы кеңсенин нак чет өлкө валюталары менен операциялар боюнча каражаттардын келип түшүүсү  

  

  

  

  

  

- Филиалдары жана аманат кассалары менен башкы кеңсенин нак чет өлкө валюталары менен операциялар боюнча каражаттардын чыгымдалышы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Эскертүү: отчетто бардык чет өлкө валюталары менен операциялар чагылдырылат 

  

  

  

 

 

 

 

»;