Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбооруна 

 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жогорулатуу жана МФК жана МККларга юридикалык жактардан уюштуруучулар (акционерлер) эместерден карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жоюу тууралуу Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорун (мындан ары Долбоор) иштеп чыкты.  

1. 2017-жылдын 30-майындагы № 24/11 токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелерине” өзгөртүүлөр жана толуктоолорго ылайык МФК/МКК үчүн уставдык капиталы, кайрадан түзүлгөн МФК үчүн белгиленген уставдык капиталынын өлчөмү ашкан болсо, ошондой эле өздүк капиталынын уставдык капиталдын карата көрсөткүчүнүн өлчөмү 150% кем эмес болсо, бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү уставдык капитал өлчөмүнүн эки пайызынан ашпоого тийиш. 

МФК/МКК белгиленген каржылоонун өлчөмүндө берүү үчүн төмөнкү шарттарды канааттандырууга зарыл: 

1) каржылоонун үстөк баага кошумчалоо көрсөткүчү максималдуу жол берилген үлүшүнөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик курсу, кошумча 15 пайызга чейин эсептелген көрсөткүчүнөн, ашпоого тийиш. 

2) ушул пункттун биринчи абзацында белгиленген өлчөмү каржылоонун жалпы суммасы МФК/МККнын каржылоо көлөмүнөн 50% ашпоого тийиш. 

3) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана үстөк баа боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын ордун жабуучу коэффициенти 100%дан кем болбоого тийиш. 

Аталган өзгөртүүлөр микрофинансылык сектордогу ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин өнүгүшүнө импульс берет. Ошондой эле ушул өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамында белгиленген максаттарга шартталган. Булар иш менен камсыз кылуунун деңгээлин көтөрүү, ишкердикти өнүктүрүүгө жардам берүү үчүн микрофинансылоо боюнча калкка жеткиликтүү кызматтарды берүү жана өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө негизги рычагы болгон кичи жана орто бизнесин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү.  

Ошондой эле, микрофинансылык секторундагы ислам принциптеринин негизинде каржылаган сегментине инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү максатында МФК жана МККларга юридикалык жактардан уюштуруучулар (акционерлер) эместерден карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүн жоюу боюнча сунуш кылынат. 

Долбоор төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камсыздайт: 

- 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө». 

2. Долбоордо ошондой эле келишим «товардык мурабаха» боюнча 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө» жобого толуктоолор каралган.  

Ислам каржылоо принциптери алкагында накталай акча каражаттарды алуу кыйынчылыгын эске алганда, «товардык мурабаха» бүтүмдүн негизинде чет элдик каржы мекемелерден инвестицияларды тартуу өлкөнүн МФУларына ликвиддүүлүк жана каражаттар менен камсыздоо боюнча маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүк берет, ал өз учурунда МФУлардын кардарларынын ислам каржылоо принциптерине ылайык каржы муктаждыгын канаттандырат.  

 

 

 

 

Долбоор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук  

актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө» жобонун: 

- Жобо 3.1 «Товардык мурабаха» деген глава менен толукталсын: 

«64.1. Товардык мурабаха - эки макулдашуулардан турган каражаттарды алуу максатында түзүлгөн бүтүм: арада төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн баштапкы сатуучу башка үчүнчү жакка продуктунун мурабаха жана андан кийинки сатуу шарттарына ылайык төлөө менен жүк сатып алуу. Ошол эле учурда, алардын бир бөлүгү катары мурабаха келишими каршы келишим товардык мурабаха, ушул Эрежелердин 3-бөлүмдөн талаптарын. 

64.2. Келишим товардык мурабаха ФНУ каражаттарды жана инвеситцияларды тартуу куралы катары колдонот. 

64.3. Товарды сатуу учурда, товарды саткан тарап, товардын ээси болушу милдеттүү.  

64.4. Товардык мурабаха бүтүм натыйжасында акача каржаттар Шариат стандарттарына ылайык иш колдонулушу керек. 

64.5. Товардык мурабаха бүтүм жөнөкөй же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндө, анын ичинде кирди. эки келишимдердин милдеттердин ортосундагы келишимдик мамилелер (токтоосуз төлөө үчүн төлөө менен сатуу келишими менен сатып алуу келишими) жол берилбейт. 

64.6. Товардын (товардык мурабаханын объектиси) сатып алуучусу продукт төлөө менен сатып алган (буюмдары үчүнчү тарапка сатылган керек) болгон сатуучу, башка адам болууга тийиш. 

64.7. Бүтүмдүн учурда буюмдары кампасында болушу керек. Бүтүм боюнча жүктөрдү жок болгон учурда, сатып алуучу, ошондой эле сатып алуучу тарабынан мал сатып алууга жарактуу, жана жасалма болушу үчүн ошол өзгөчөлүктөрдү же үлгүлөрдү түрүндө буюм жөнүндө маалыматты, ошондой эле жүк көлөмүнүн жана анын жайгашкан жери жөнүндө маалыматтарды берүүгө милдеттүү

64.8. Келишим товардык мурабаха сатып алуучу менен мурда мал бул сатуучуга (же анын өкүлүнүн) сатып алуу-сатуу боюнча агент катары сатуучу же анын өкүлү болот. Ошентип, мындай учурларда, агенттик келишим жүк ээлик сатып алуучуга кийин түзүлүүгө тийиш. 

64.9. Товардык мурабаха бүтүм алтындан, күмүштөн, же акча ар кандай карата түзүлүшү мүмкүн эмес.». 

- мамлекеттик тилдеги 4-главанын аталышы төмөнкү мазмунда берилсин: 

«4-глава 

Ижара жана ижара мунтахийя биттамлик бүтүмү»; 

- расмий тилдеги 67-пункттун экинчи абзацындагы «должен» деген сөз «должна» дегенге алмаштырылсын; 

- 68-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкү мазмунда берилсин: 

«Ижара келишимин түзүү учурунда жактар ушул сумма ижара төлөмдөрүнүн бир бөлүгү болуп каралсын деген макулдашууга келиши мүмкүн.»; 

- 75-пункттун экинчи абзацы төмөнкү мазмунда берилсин: 

«Ижара берүүчү мүмкүн болсо мүлктү шариат стандарттарына ылайык камсыздандырууну жүзөгө ашыра алат. Камсыздандыруу боюнча чыгашаларга ижаралык төлөм да кирет. Келишимге кол коюлгандан кийин ижара берүүчү белгиленген өлчөмдөгү ижара төлөмүнөн тышкары кандайдыр бир сумманы ижарачыдан кармап кала албайт. Ижара берүүчү мүлктү камсыздандыруу үчүн ижарачыны чыгашаларды ижара берүүчүнүн эсебине салуу менен агент катары дайындай алат.»; 

- 97-пункттун: 

биринчи сүйлөмүндө «же төлөм кечиктирилген шартта» деген сөздөр алынсын; 

экинчи сүйлөмүндө «мындай сумма» деген сөздөрдөн кийин «Шариат кеңеши тарабынан бекитилген ФНУнун ички саясатына ылайык» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 99-пунктагы «жараксыз болуп» деген сөздөрдөн кийин «же өлүп» деген сөздөр кошулсун. 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы № 24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- 8-2-пункт төмөнкү мазмунда берилсин: 

«8-2. Ушул эрежелердин максаттарында дүңүнөн кредиттөө дегенден улам, региондордо финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу жана ишкердикке колдоо көрсөтүү максатында, Шариат стандарттарына ылайык келген принциптерди жана шарттарды сактоо менен кардарларга каржылоо сунуштоо үчүн ФНУ сунушталуучу өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдер түшүнүлөт.  

Дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МФУ дегенден улам, дүңүнөн каржылоо үлүшү анын каржылоо боюнча портфелинин 70 пайызынан ашыгын түзгөн МФУ түшүнүлөт.»; 

- 10-1 пункт менен толуктанып төмөнкү мазмунда берилсин: 

«10-1. МФК үчүн уставдык капиталы, кайрадан түзүлгөн МФК үчүн белгиленген уставдык капиталынын өлчөмү ашкан болсо, ошондой эле өздүк капиталынын уставдык капиталдын карата көрсөткүчүнүн өлчөмү 150% кем эмес болсо, бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү уставдык капитал өлчөмүнүн эки пайызынан ашпоого тийиш. 

МФК биринчи абзацта белгиленген өлчөмүндө каржылоону берүү үчүн, ушул жобонун 10 пунктун шартарына кошумча, 2 жана 6 шартарынан тышкары төмөнкү шарттарды канааттандырууга зарыл: 

1) каржылоонун үстөк баага кошумчалоо көрсөткүчү максималдуу жол берилген үлүшүнөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик курсу, кошумча 15 пайызга чейин эсептелген көрсөткүчүнөн, ашпоого тийиш. 

2) ушул пункттун биринчи абзацында белгиленген өлчөмү каржылоонун жалпы суммасы МФКнын каржылоо көлөмүнөн 50% ашпоого тийиш. 

3) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана үстөк баа боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын ордун жабуучу коэффициенти 100%дан кем болбоого тийиш.»; 

- 13-3 пункт күчүн жоготкон катары таанылсын. 

- 24 пунктагы «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун, реорганизациянын жана ликвидациянын эрежелери» сөздөр «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери» деген сөздөргө алмаштырылсын; 

- 30 пунктун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«30. Аффилирленген жактар жана инсайдерлер менен операцияларга карата төмөнкүдөй чектөөлөр белгиленет: 

1) Акча каражаттарын тартуу менен иш алып барган МФКлар “Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактары менен операцияларына карата талаптар жөнүндө” нускоого ылайык, аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларды жүзөгө ашырууга тийиш. Аффилирленген жана байланыштуу жактардын МФК алдындагы чогуу алгандагы карызынын өлчөмү катары туюндурулган аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү МФКнын өздүк капиталынын 60 пайызынан ашпоого тийиш;». 

- 42-1 пункт менен толуктанып төмөнкү мазмунда берилсин: 

- 42-1 МКК үчүн уставдык капиталы, кайрадан түзүлгөн МКК үчүн белгиленген уставдык капиталынын өлчөмү ашкан болсо, ошондой эле өдзүк капиталынын уставдык капиталдын карата көрсөткүчүнүн өлчөмү 150% кем эмес болсо, бир эле ошол адамга же байланыштуу жактар тобуна берилүүчү каржылоонун чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү уствдык капитал өлчөмүнүн эки пайызынан ашпоого тийиш.Каржылоонун көлөмү иджара мунтахийа биттамлик каржылоонун тышкары, 1 000 000 (бир миллион) сомдон болушу керек. 

МКК биринчи абзацта белгиленген өлчөмүндө каржылоону берүү үчүн, ушул жобонун 42 пунктун шартарына кошумча, 2 жана 7 шартарынан тышкары төмөнкү шарттарды канааттандырууга зарыл: 

1) Каржылоонун үстөк баага кошумчалоо көрсөткүчү максималдуу жол берилген үлүшүнөн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик курсу, кошумча 15 пайызга чейин эсептелген көрсөткүчүнөн, ашпоого тийиш. 

2) ушул пункттун биринчи абзацында белгиленген өлчөмү каржылоонун жалпы суммасы МККнын каржылоо көлөмүнөн 50% ашпоого тийиш. 

3) кардардын анын чогуу алгандагы кирешесинин өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив боюнча (негизги сумма жана үстөк баа боюнча) бир айлык төлөмгө карата катышына барабар болгон карызын ордун жабуучу коэффициенти 100%дан кем болбоого тийиш.»; 

- 43 пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«43. МКК үчүн төмөнкү ченемдер белгиленип, ушул ченемдер дүңүнөн каржылоо менен иш алып барган МККларга да таркатылат жана өзүндө төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө;  

- уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмүнүн ченеми өздүк капиталдын 100% ашпаган өлчөмдө.  

- уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 5 пайыздык пункттан жогору болбоого тийиш.»; 

- 43.1 пункт күчүн жоготту деп эсептелинсин. 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- 7 бөлүгүнүн 2 тиркемени төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов. 

 

Наименование экономических нормативов и требований 

Обозначение 

Расчет норматива 

Фактическое значение норматива 

Установленное значение норматива 

Отклонение от установленного норматива 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК 

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) - физических лиц 

  

СЗФЛ*100% 

  

не более 100% 

  

СК  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) - юридических лиц 

  

СЗЮЛ*100% 

  

не более 100% 

  

СК  

Норматив адекватности капитала МКК 

М2 

СК*100% 

  

не менее 15% 

  

СА 

 

Руководитель исполнительного органа ______________ _________________ 

Ф.И.О. подпись 

Главный бухгалтер _______________ _________________ 

М. П. Ф.И.О. подпись». 

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- 10 бөлүгүнүн 2 тиркемени төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов. 

Наименование экономических нормативов и требований 

Обозначение 

Расчет норматива 

Фактическое значение норматива 

Установленное значение норматива 

Отклонение от установленного норматива 

Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства  

Минимальный размер уставного капитала 

  

УК*100% 

  

  

  

не менее 100% 

  

 

50 млн. сом 

  

  

Максимальный совокупный размер инвестиций 

  

СИ*100% 

  

  

  

не более 30% 

  

СК  

  

  

Максимальный размер финансирования, выдаваемого одному и тому же лицу, МФК, занимающихся оптовым финансированием 

  

 

 

 

 

 

 

МК*100% 

  

  

  

не более 20 % 

  

  

  

СК  

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц  

  

 

 

 

 

 

СЗФЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК  

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц  

  

 

 

 

 

 

 

СЗЮЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК 

  

  

  

 

Экономические нормативы для МФК, привлекающих денежные средства 

Норматив минимального размера собственного капитала 

М1 

СК*100%  

  

  

  

не менее 100% 

  

УК  

  

  

Норматив адекватности капитала 

М2 

СК*100%  

 

  

  

не менее 8% 

  

СА  

 

 

Норматив максимального размера риска на одного клиента 

М3 

СЗ *100% 

  

  

  

не более 5% 

  

СК 

  

  

Норматив ликвидности 

М4 

ЛА*100% 

  

  

  

не менее 30% 

  

ОБ 

  

  

Норматив ограничения риска по возврату привлеченных денежных средств на счета 

М5 

К*100% 

 

  

  

не менее 100% 

  

В 

  

  

Максимальный размер риска по операциям с аффилированными лицами 

  

 

 

СЗ Аф. лиц*100% 

 

  

  

не более 60% 

  

 

СК 

 

  

Совокупная задолженность служащих МФК 

  

СЗС*100% 

  

  

  

не более5% 

  

СК 

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц  

  

 

 

 

 

 

СЗФЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК 

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц  

  

СЗЮЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК 

  

  

  

 

Средние значения за отчетный период 

1 месяц 

2 месяц 

3 месяц 

Всего 

ЛА - Ликвидные активы 

  

  

  

ОБ - Обязательства  

  

  

  

Норматив М4=ЛА/ОБ 

0,0% 

0,0% 

  

0,0% 

  

 

 

 

 

 

 

Должность:___________ Фамилия:________________ Подпись: _____________________________ 

». 

 

Сравнительная таблица 

к проекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики».  

 

Положение "Об операциях, осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" утв. постановлением Правления Национального банка КР от 26 октября 2011 года №60/8. 

№ 

Действующая редакция  

Предлагаемая редакция  

 

Отсутствует  

Глава 3.1 Сделка товарная мурабаха 

64.1. Товарная мурабаха это сделка, заключаемая с целью получения денежных средств, состоящая из двух договоров: покупки товара с отсрочкой платежа на условиях мурабаха и последующей продажи данного товара третьему лицу, отличному от первоначального продавца, за незамедлительную оплату. При этом, в отношении договора мурабаха, как части сделки товарная мурабаха, применяются требования главы 3 настоящего Положения. 

64.2. Сделка товарная мурабаха применяется ФКО в качестве инструмента по привлечению денежных средств, в том числе инвестиций.  

64.3. При продаже товара, сторона, продающая товар, должна быть собственником товара.  

64.4. Денежные средства, полученные в результате сделки товарная мурабаха, должны быть использованы в операциях, соответствующих стандартам Шариата. 

64.5. Сделка товарная мурабаха заключается в письменной форме, простой или заверяемой нотариально. Договорные связи между обязанностями по двум договорам (договором покупки товара с отсрочкой оплаты и договором продажи за незамедлительную оплату) не допускаются. 

64.6. Покупателем товара (объекта товарной мурабахи) должно быть лицо, отличное от продавца, у которого товар был приобретен с отсрочкой оплаты (товар должен быть продан третьему лицу). 

64.7. На момент заключения сделки товар должен быть в наличии. В случае отсутствия товара на месте заключения сделки, необходимо дополнительно предоставить покупателю данные о товаре в виде спецификации либо образцов, а также информацию об объеме товара и его местонахождении, так, чтобы приобретение товара покупателем было действительным, а не фиктивным. 

64.8. При заключении сделки товарная мурабаха покупатель может назначить продавца или его представителя в качестве агента для продажи ранее купленного у данного продавца (или его представителя) товара. При этом, в подобных случаях агентский договор должен заключаться после вступления покупателя во владение товаром. 

64.9. Сделка товарная мурабаха не может заключаться в отношении золота, серебра, или различного рода валюты. 

 

67. Иджара заключается ФКО на основании заявки клиента, а также финансовых и юридических документов, необходимых для принятия решения о заключении договора. 

Для принятия решения о заключении сделки иджара ФКО должен провести оценку способности арендатора выплатить арендные платежи, а также оценить ликвидность имущества, чтобы выявить возможности повторной сдачи в аренду имущества или его продажи. 

67. Иджара заключается ФКО на основании заявки клиента, а также финансовых и юридических документов, необходимых для принятия решения о заключении договора. 

Для принятия решения о заключении сделки иджара ФКО должна провести оценку способности арендатора выплатить арендные платежи, а также оценить ликвидность имущества, чтобы выявить возможности повторной сдачи в аренду имущества или его продажи. 

 

68. При положительном решении со стороны ФКО арендатор предоставляет в письменной форме обязательство взять в аренду имущество. 

Арендатор вносит определенную сумму по договоренности сторон в качестве гарантии выполнения обязательства - взять имущество в аренду. Внесенная сумма используется только для возмещения ущерба в случае нарушения заказчиком обязательства. 

По согласованию с заказчиком, ФКО может использовать ее для инвестиций на основе договора мудараба, заключенного между ФКО и арендатором, при наличии соответствующей лицензии. 

68. При положительном решении со стороны ФКО арендатор предоставляет в письменной форме обязательство взять в аренду имущество. 

Арендатор вносит определенную сумму по договоренности сторон в качестве гарантии выполнения обязательства - взять имущество в аренду. Внесенная сумма используется только для возмещения ущерба в случае нарушения заказчиком обязательства. 

По согласованию с заказчиком, ФКО может использовать ее для инвестиций на основе договора мудараба, заключенного между ФКО и арендатором, при наличии соответствующей лицензии. 

При заключении договора иджара стороны могут прийти к соглашению, что данная сумма будет рассматриваться как часть арендных платежей. 

 

75. Арендодатель несет ответственность за арендованную собственность в течение периода действия договора иджара, если арендатор не допускает каких-либо неправомерных действий или небрежности в отношении арендованной собственности. 

Страхование имущества осуществляет арендодатель. Расходы по страхованию включаются в арендную плату. После подписания договора арендодатель не может взимать с арендатора какие-либо средства сверх установленного размера арендной платы. 

75. Арендодатель несет ответственность за арендованную собственность в течение периода действия договора иджара, если арендатор не допускает каких-либо неправомерных действий или небрежности в отношении арендованной собственности. 

Арендодатель может застраховать имущество в соответствии со стандартами шариата. В случае, если это невозможно, то имущество может быть застраховано традиционным методом при наличии соответствующего одобрения Шариатского совета ФКО. Расходы по страхованию включаются в арендную плату. После подписания договора арендодатель не может взимать с арендатора какие-либо средства сверх установленного размера арендной платы. Арендодатель также может назначить арендатора агентом для страхования имущества с отнесением расходов на счет арендодателя. 

 

97. В договоре иджара или иджара мунтахийя биттамлик может быть предусмотрено такое положение, согласно которому арендатор, необоснованно задерживающий оплату, выплачивает определенную сумму или дополнительную долю от положенной суммы арендной платы в случае задержки платежа. Выплата такой суммы сверх положенной арендной платы направляется на благотворительные цели. В случае потери права на получение гарантийного обеспечения, предоставленного арендатором, арендодатель может вычесть из таких сумм только ту сумму, которая полагается ему как арендная плата за предыдущие периоды, а не все суммы частичных арендных платежей, включая выплаты, обязанности по которым еще не наступили за периоды, за которые арендатор еще не получил выгоду от арендованной собственности. Арендодатель может также вычесть из суммы гарантийного обеспечения компенсацию, которую арендатор должен выплатить за нарушение договора. 

97. В договоре иджара или иджара мунтахийя биттамлик может быть предусмотрено такое положение, согласно которому арендатор, необоснованно задерживающий оплату, выплачивает определенную сумму или дополнительную долю от положенной суммы арендной платы. Выплата такой суммы сверх положенной арендной платы направляется на благотворительные цели согласно внутренней политике ФКО, утвержденной Шариатским советом. В случае потери права на получение гарантийного обеспечения, предоставленного арендатором, арендодатель может вычесть из таких сумм только ту сумму, которая полагается ему как арендная плата за предыдущие периоды, а не все суммы частичных арендных платежей, включая выплаты, обязанности по которым еще не наступили за периоды, за которые арендатор еще не получил выгоду от арендованной собственности. Арендодатель может также вычесть из суммы гарантийного обеспечения компенсацию, которую арендатор должен выплатить за нарушение договора. 

 

99. В случае разрушения арендованного имущества договор иджара прекращается, оставшиеся арендные платежи не выплачиваются. 

99. В случае разрушения/гибели арендованного имущества договор иджара прекращается, оставшиеся арендные платежи не выплачиваются.  

Правила регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операции по исламским принципам банковского дела и финансирования» утв. постановлением Правления Национального банка КР от «30» мая 2014 года № 24/11. 

1.  

8-1. Системообразующими считаются МФО, которые имеют системную значимость для микрофинансового сектора. Критерии системной значимости определяются нормативными правовыми актами Национального банка. В отношении системообразующих МФО применяется специальный режим регулирования и надзора, устанавливаемый Национальным банком.  

8-1. Системообразующими считаются МФО, которые имеют системную значимость для микрофинансового сектора. Критерии системной значимости определяются нормативными правовыми актами Национального банка. В отношении системообразующих МФО может применяться специальный режим регулирования и надзора, устанавливаемый Национальным банком.  

2.  

8-2. В целях настоящих Правил под оптовым финансированием, понимаются активы, несущие в себе кредитный риск, предоставляемые ФКУ для последующего предоставления финансирования клиентам по сделке «мурабаха» с соблюдением принципов и условий, соответствующих стандартам Шариата, в целях продвижения финансовых услуг в регионах и поддержки предпринимательской активности.  

Под МФО, занимающимся оптовым финансированием, подразумевается МФО, в которой доля оптового финансирования составляет более 70 процентов от его портфеля по финансированию. 

8-2. В целях настоящих Правил под оптовым финансированием понимаются активы, несущие в себе кредитный риск, предоставляемые ФКО для последующего предоставления финансирования клиентам с соблюдением принципов и условий, соответствующих стандартам Шариата, в целях продвижения финансовых услуг в регионах и поддержки предпринимательской активности.  

Под МФО, занимающимся оптовым финансированием, подразумевается МФО, в которой доля оптового финансирования составляет более 70 процентов от его портфеля по финансированию. 

3.  

Отсутствует 

Дополнить пунктом 10-1. 

10-1. Для МФК уставный капитал которых превышает размер уставного капитала, установленного для вновь создаваемых МФК, а также показатель отношения собственного капитала к сумме уставного капитала равен не менее 150%, максимальный совокупный размер финансирования, выдаваемый одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, должен быть не более двух процентов от размера действующего зарегистрированного уставного капитала МФК 

При выдаче МФК финансирования в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в дополнение к условиям обозначенных в пункте 10 настоящего Положения, за исключением условия 2 и 6 необходимо выполнение следующих условий: 

1) значение наценки по финансированию не должна превышать предельно допустимого процента, рассчитываемого исходя из учетной ставки Национальный банк Кыргызской Республики плюс 15 процентов. 

2) совокупный объем финансирования в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта не должен превышать 50% от портфеля финансирования МФК 

3) коэффициент покрытия долга клиента, равен отношению совокупного дохода клиента к месячному взносу по активу, несущему в себе кредитный риск (по основной сумме и наценке), должен составлять не менее 100 процентов. 

4.  

13-3. Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров).  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных МФК, в том числе занимающихся оптовым финансированием от юридических лиц и учредителей (акционеров), не должен превышать 500 процентов от размера собственного капитала и определяется по формуле:  

 

СЗ/СК*100%500%,  

где:  

СЗ - Совокупный размер средств, заимствованных МФК от юридических лиц и учредителей (акционеров), на дату оценки;  

СК - собственный капитал МФК на дату оценки (см. пункта 12.). 

Данный норматив включает в себя нормативы, указанные в подпунктах 13-1.,13-2. 

Исключить п. 13-3 

5.  

24. Устанавливаются следующие требования к уставному капиталу:  

1) минимальный размер уставного капитала и условия по его формированию для МФК, осуществляющих операции по привлечению денежных средств, должны соответствовать требованиям, установленным в Положении о лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики;  

24. Устанавливаются следующие требования к уставному капиталу:  

1) минимальный размер уставного капитала и условия по его формированию для МФК, осуществляющих операции по привлечению денежных средств, должны соответствовать требованиям, установленным в Положении «О лицензировании деятельности микрофинансовых компаний» утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики;  

6.  

30. К операциям с аффилированными лицами и инсайдерами устанавливаются следующие ограничения:  

1) МФК, привлекающие денежные средства должны осуществлять операции с инсайдерами и аффилированными лицами в соответствии с Инструкцией о требованиях к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, с инсайдерами и аффилированными лицами, утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года N 28/8. Максимальный размер риска по операциям с инсайдерами и аффилированными лицами, выраженный в качестве размера совокупной задолженности инсайдеров и аффилированных лиц перед МФК, не должен превышать 60% собственного капитала МФК; 

30. К операциям с аффилированными и связанными с МФК лицами устанавливаются следующие ограничения:  

1) МФК, привлекающие денежные средства должны осуществлять операции с инсайдерами и аффилированными лицами в соответствии с Инструкцией «О требованиях к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией лицами», утвержденной постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики. Максимальный размер риска по операциям с аффилированными и связанными с МФК лицами, выраженный в качестве размера совокупной задолженности инсайдеров и аффилированных лиц перед МФК, не должен превышать 60% собственного капитала МФК; 

7.  

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Установить для МКК следующие нормативы 

43.1. Норматив максимального совокупного размера средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров), в размере не более 500 процентов от собственного капитала.  

Данный норматив также распрастраняется на МКК занимающихся оптовым финансированием и включает в себя следующее :  

- норматив максимального совокупного размера средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц, в размере не более 100 процентов от собственного капитала;  

- норматив максимального совокупного размера средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц, в размере не более 100 процентов от собственного капитала.  

Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей (акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального банка более чем на 5 процентных пунктов. 

Дополнить пункт: 

42-1. Для МКК, уставный капитал которых превышает минимальный размер уставного капитала, установленного для вновь создаваемых МКК, а также показатель отношения собственного капитала к сумме уставного капитала равен не менее 150%, максимальный совокупный размер финансирования, выдаваемый одному и тому же клиенту или группе связанных лиц, должен быть не более двух процентов от размера действующего зарегистрированного уставного капитала МКК. 

При выдаче МКК финансирования в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в дополнение к условиям обозначенных в пункте 42 настоящего Положения, за исключением условий 2 и 7 необходимо выполнение следующих условий: 

 

1) значение наценки по финансированию не должно превышать предельно допустимого процента, рассчитываемого исходя из учетной ставки НБКР плюс 15 процентов. 

2) совокупный объем финансирования в размере, указанном в абзаце первом настоящего пункта не должен превышать 50% от портфеля финансирования МКК.  

3) коэффициент покрытия долга клиента, равен отношению совокупного дохода клиента к месячному взносу по активу, несущему в себе кредитный риск (по основной сумме и наценке), должен составлять не менее 100 процентов. 

 

 

 

 

 

 

43. Установить для МКК в том числе занимающихся оптовым финансированием следующие нормативы:   

- норматив максимального совокупного размера средств, заимствованных от учредителей (акционеров)  физических лиц, в размере не более 100 процентов от собственного капитала;  

- норматив максимального совокупного размера средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц, в размере не более 100 процентов от собственного капитала.   

 

Процентная ставка по средствам, заимствованным от учредителей (акционеров), не должна превышать учетную ставку Национального банка более чем на 5 процентных пунктов. 

Периодический Регулятивный Отчет МКК/МКА, утв. постановлением Правления Национального банка КР от 27 мая 2009г. №25/3  

Действующая редакция 

Предлагаемая редакция УМНЛ 

Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов 

Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов 

Наименование экономических нормативов и требований 

Обозначение 

Расчет норматива 

Фактическое значение норматива 

Установленное значение норматива 

Отклонение от установленного норматива 

Наименование экономических нормативов и требований 

Обозначение 

Расчет норматива 

Фактическое значение норматива 

Установленное значение норматива 

Отклонение от установленного норматива 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК 

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) - физических лиц 

  

СЗФЛ*100% 

  

не более 100% 

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) - физических лиц 

  

СЗФЛ*100% 

  

не более 100% 

  

СК  

СК  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) - юридических лиц 

  

СЗЮЛ*100% 

  

не более 100% 

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) - юридических лиц 

  

СЗЮЛ*100% 

  

не более 100% 

  

СК  

СК  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров)  

  

СЗ*100% 

  

не более 500% 

  

Исключить 

СК  

Норматив адекватности капитала МКК 

М2 

СК*100% 

  

не менее 15% 

  

Норматив адекватности капитала МКК 

М2 

СК*100% 

  

не менее 15% 

  

СА 

СА 

Периодический Регулятивный Отчет микрофинансовых компаний, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утв. постановлением Правления Национального банка КР от 17 октября 2014г. №45/1 

Действующая редакция 

Предлагаемая редакция УМНЛ 

Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов 

Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов 

Наименование экономических нормативов и требований 

Обозначение 

Расчет норматива 

Фактическое значение норматива 

Установленное значение норматива 

Отклонение от установленного норматива 

Наименование экономических нормативов и требований 

Обозначение 

Расчет норматива 

Фактическое значение норматива 

Установленное значение норматива 

Отклонение от установленного норматива 

Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства  

Экономические нормативы для МФК, не привлекающих денежные средства  

Минимальный размер уставного капитала 

  

УК*100% 

 

 

  

не менее 100% 

  

Минимальный размер уставного капитала 

  

УК*100% 

  

  

  

не менее 100% 

  

 

50 млн. сом 

 

 

 

50 млн. сом 

  

  

Максимальный совокупный размер инвестиций 

  

СИ*100% 

 

 

  

не более 30% 

  

Максимальный совокупный размер инвестиций 

  

СИ*100% 

  

  

  

не более 30% 

  

СК  

 

 

СК  

  

  

Максимальный размер финансирования, выдаваемого одному и тому же лицу, МФК, занимающихся оптовым финансированием 

  

МК*100% 

 

 

  

не более 20 % 

  

Максимальный размер финансирования, выдаваемого одному и тому же лицу, МФК, занимающихся оптовым финансированием 

  

МК*100% 

  

  

  

не более 20 % 

  

  

  

СК  

 

 

  

  

  

СК  

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц  

  

СЗФЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц  

  

СЗФЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК  

  

  

  

  

  

СК  

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц  

  

СЗЮЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц  

  

СЗЮЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК 

  

  

  

  

  

СК 

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров) 

  

СЗ*100% 

  

  

  

не более 500% 

  

Исключить 

  

  

СК 

  

  

  

Экономические нормативы для МФК, привлекающих денежные средства 

Экономические нормативы для МФК, привлекающих денежные средства 

Норматив минимального размера собственного капитала 

М1 

СК*100%  

  

  

  

не менее 100% 

  

Норматив минимального размера собственного капитала 

М1 

СК*100%  

  

  

  

не менее 100% 

  

УК  

  

  

УК  

  

  

Норматив адекватности капитала 

М2 

СК*100%  

 

  

  

не менее 8% 

  

Норматив адекватности капитала 

М2 

СК*100%  

 

  

  

не менее 8% 

  

СА  

 

 

СА  

 

 

Норматив максимального размера риска на одного клиента 

М3 

СЗ *100% 

  

  

  

не более 5% 

  

Норматив максимального размера риска на одного клиента 

М3 

СЗ *100% 

  

  

  

не более 5% 

  

СК 

  

  

СК 

  

  

Норматив ликвидности 

М4 

ЛА*100% 

  

  

  

не менее 30% 

  

Норматив ликвидности 

М4 

ЛА*100% 

  

  

  

не менее 30% 

  

ОБ 

  

  

ОБ 

  

  

Норматив ограничения риска по возврату привлеченных денежных средств на счета 

М5 

К*100% 

 

  

  

не менее 100% 

  

Норматив ограничения риска по возврату привлеченных денежных средств на счета 

М5 

К*100% 

 

  

  

не менее 100% 

  

В 

  

  

В 

  

  

Максимальный размер риска по операциям  

  

СЗ Аф. лиц*100% 

 

  

  

не более 60% 

  

Максимальный размер риска по операциям  

  

СЗ Аф. лиц*100% 

 

  

  

не более 60% 

  

с аффилированными лицами 

СК 

 

  

с аффилированными лицами 

СК 

 

  

Совокупная задолженность служащих МФК 

  

СЗС*100% 

  

  

  

не более5% 

  

Совокупная задолженность служащих МФК 

  

СЗС*100% 

  

  

  

не более5% 

  

СК 

  

  

СК 

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц  

  

СЗФЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) физических лиц  

  

СЗФЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК 

  

  

  

  

  

СК 

  

  

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц  

  

СЗЮЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

Максимальный совокупный размер средств, заимствованных от учредителей (акционеров) юридических лиц  

  

СЗЮЛ*100% 

  

  

  

не более 100% 

  

  

  

СК 

  

  

  

  

  

СК 

  

  

  

 

Средние значения за отчетный период 

1 месяц 

2 месяц 

3 месяц 

Всего 

 

 

Средние значения за отчетный период 

1 месяц 

2 месяц 

3 месяц 

Всего 

 

 

ЛА - Ликвидные активы 

  

  

  

 

 

ЛА - Ликвидные активы 

  

  

  

 

 

ОБ - Обязательства  

  

  

  

 

 

ОБ - Обязательства  

  

  

  

 

 

Норматив М4=ЛА/ОБ 

0,0% 

0,0% 

  

0,0% 

  

 

 

Норматив М4=ЛА/ОБ 

0,0% 

0,0% 

  

0,0% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность:___________ Фамилия:________________ Подпись: _____________________________ 

 

 

Должность:___________ Фамилия:________________ Подпись: _____________________________