Кайта келүү

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна карата  

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунушталган токтом долбоорунда өз ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишкердикти анын ичинде «ислам терезесинин» алкагында жүзөгө ашырган ФКУ жыйынтыкталган маалыматты туура чагылдыруу максатында, БФКУ тарабынан колдонулуп жаткан үстөк баанын/кирешенин пайыздык маанисин эсепке алууну каржылоо боюнча үстөк бааны/кирешени жылдык пайыздык мааниге келтирүү формуласын пайдалануу менен кредит боюнча орточо салмактанган пайыздык ченден айырмаланган отчеттуулук формасын бекитүү сунушталат.  

Токтом долбооруна ылайык Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

1. 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»;  

2. 2005-жылдын 25 августундагы №26/5 «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө»; 

3. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

4. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

5. 2014-жылдын 17 октябрындагы №45/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

6. 2009-жылдын 27-майындагы  №25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө»; 

7. 2009-жылдын 27-майындагы  №25/3 «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө». 

 

Долбоор 

Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын ________ № ___ 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

а) 1-тиркемесиндеги: 

- Эскертүүлөр төмөнкү мазмундагы пункт менен толукталсын: 

«Пайыздык чен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган каржылоо үчүн үстөк баа/киреше өлчөмү.»; 

б) 2-тиркеменин: 

- «Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү» деп аталган 3В бөлүгүнүн «Ислам каржылоо принциптери боюнча сунушталган каржылоону тармактар жана региондор боюнча портфелдерге бөлүштүрүү» деп аталган В-1 бөлүкчөсү

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти %да” деп аталган 13-тилке менен толукталсын; 

- «Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү» деп аталган 3В бөлүгү бардык тармактарды камтыган төмөнкү мазмундагы бөлүкчөлөр менен толукталсын: 

“В-1. Портфелди ислам каржылоо принцибинде сунушталган каржылоо боюнча бөлүштүрүү 

  

Активдүү 

кардарлардын саны 

Портфелдин өлчөмү 

Каржылоо боюнча жалпы портфелден % 

Каржылоонун мөөнөтү (___ден____чейин) 

Каржылоонун максималдуу өлчөмү 

Каржылоонун минималдуу өлчөмү 

Каржылоонун орточо өлчөмү 

Айкынтөлөө 

План боюнча төлөө 

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, %да 

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да 

Өнөр жайы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш жана кыймылсыз мүлк (турак жай) сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Финансы-кредит уюмдарынын каржылоосу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бардыгы болуп 

 

- “Берилген кредиттер боюнча маалыматтар” деп аталган 3Г бөлүгүнүн “Ислам каржылоо принцибинде сунушталган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган Г-1-бөлүкчөсүнүн: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти %да” деп аталган 13-тилке менен толукталсын; 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

б) 1-тиркемесиндеги: 

- Эскертүүлөр төмөнкү мазмундагы пункт менен толукталсын: 

- «Пайыздык чен ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган каржылоо үчүн үстөк баа/киреше өлчөмү.»  

в) 2-тиркемесинин: 

- 4-бөлүктүн “Ислам каржылоо принцибинде сунушталган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган В-1 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

№ 

  

Валютасы 

Сунушталган мөөнөттөрү 

  

Жыйынтыгында 

Каржылоонун түрү  

0 - 1 айга 

  

1 - 3 айга 

  

3 - 6 айга 

  

6 - 12 айга 

  

1 - 3 жылга 

  

3 жылдан жогору 

  

  

  

  

  

  

  

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, в % 

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Өнөр жайы  

үстөк баа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Айыл чарбасы 

үстөк баа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Транспорт 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Байланыш  

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Соода жана коммерциялык операциялар 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Курулуш  

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Кыймылсыз мүлк (турак жай) сатып алуу 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Жеке адамдар 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

10 

Финансы-кредит уюмдары тарабынанс унушталган каржылоо 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

11 

Жана башкалар 

үстөк баа. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

12 

Кызмат көрсөтүүлөр 

үстөк баа. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

13 

Жыйынтыгында 

үстөк баа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

чет өлкө валютасы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

14 

Бардыгы болуп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

». 

- “Областтар боюнча берилген кредиттерге тиешелүү маалымат” деп аталган 4-Г бөлүгү бардык тармактарды камтыган төмөнкү мазмундагы бөлүкчөлөр менен толукталсын: 

“Г-1 Областтар боюнча берилген каржылоого тиешелүү маалыматтар 

 

катар № 

 Статьялардын аталышы 

 Отчеттук чейректин башталышына карата каржылоо портфелиндеги калдык 

 Отчеттук чейрек ичинде сунушталган каржылоо көлөмү 

 Отчеттук чейрек ичинде сунушталган каржылоонун саны 

 Отчеттук чейректин акырына карата каржылоо портфелиндеги калдык 

 Орточо алынган үстөк баа/киреше %да 

 Кирешелүүлүк коэффициенти %да 

  

 Өнөр жайы, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

 

 юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

 

 жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

 айыл чарбасы, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

 

- өсүмдүк өстүрүүгө, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

 

 юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

 

 жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

 

- мал чарбачылыгына, анын ичинен:  

  

  

  

  

  

  

 

 юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

 

 жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүүгө, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

Соода жана коммерция, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөр, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

Курулуш жана кыймылсыз мүлк сатып алуу (ипотека боюнча да), анын ичинен:  

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

Керектөө максаттарын каржылоо, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинен факторингдик операциялар, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

8-1 

ФКУлардын каржылоосу, анын ичинен 

 

 

 

 

 

 

 

анын ичинен факторингдик операциялар, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

Башка каржылоо, анын ичинен: 

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп, каржылоо, анын ичинен  

 

 

 

 

 

 

 

 юридикалык жактар 

 

 

 

 

 

 

 

 жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду: ___________ Аты-жөнү: ________________ Кол тамгасы: ________ 

 

Кызмат орду: ___________ Аты-жөнү: ________________ Кол тамгасы: ________ 

 

- “Кардарларга кредиттер жөнүндө маалымат” деп аталган 11-бөлүктүн “Кардарларга ислам каржылоо принциби боюнча сунушталган каржылоолор жөнүндө маалымат” деп аталган бөлүкчөсүнүн 10-сабы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”.  

2. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрокредиттик компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

а) 2-тиркемесинин: 

- бардык областтар боюнча “Активдер тууралуу маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Каржылоо портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү” деп аталган 3В бөлүкчөсүнүн: 

13-тилкеси төмөнкү редакцияда берилсин: “Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти %да”;  

- “Активдер тууралуу маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Сунушталган каржылоо боюнча маалыматтар” деп аталган 3 Г бөлүкчөсүнүн 13-тилкеси төмөнкү редакцияда берилсин: “Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти %да”: 

- бардык областтар боюнча “Активдер тууралуу маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Тармактар жана региондор боюнча сунушталган каржылоо көлөмү тууралуу маалымат” деп аталган 3 Ж бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 9-тилке менен толукталсын: “Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти %да”; 

- “Активдер тууралуу маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Кредиттик тобокелдикти камтыган реструктуризацияланган активдер” деп аталган 3 З бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 6, 11 жана 17-тилкелер менен толукталсын: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти %да”; 

“Чечмелөөлөр” деп аталган 6-бөлүктүн “Каржылоо шарттары боюнча маалымат” деп аталган Б бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 8-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Чечмелөөлөр” деп аталган 6-бөлүктүн “Каржылоо шарттары боюнча маалымат” деп аталган Е-бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 10-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету» жөнүндө жобонун: 

б) 2-тиркемесинин: 

- “Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган 1-бөлүктүн “Каржылоо портфелин чечмелөө” деп аталган Ж бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 8-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат” деп аталган 4-бөлүктүн “Сунушталган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган 4.В-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

№ 

Тармактар боюнча каржылоонун түрү 

Валютасы 

Мөөнөтүндө берилгендер 

Жыйынтыгында  

  

0 - 1 айга 

1 - 3 айга 

3 - 6 айга 

6 - 12 айга 

1 - 3 жылга 

3 жылдан ашкан мөөнөткө 

  

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Суммасы 

Орточо алынган үстөк баа, % 

Кирешелүүлүк коэффициенти, % 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Өнөр жайы 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Айыл чарба 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Транспорт 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Байланыш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Соода жүргүзүү жана коммерциялык операциялар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Курулуш  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Кыймылсыз мүлк (турак жай) сатып алуу 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Жеке адамдар 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

10 

Финансы-кредит уюмдары тарабынан сунушталган каржылоо 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

11 

Жана башкалар  

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

12 

Кызмат көрсөтүүлөр 

Улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

13 

Жыйынтыгында  

Улуттук валютада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 

Бардыгы болуп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кызмат орду:___________ Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _______ 

  

  

  

  

  

  

  

 

»; 

 

- бардык тармактар боюнча “Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат” деп аталган 4-бөлүктүн “Областтар боюнча сунушталган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган 4.Г-бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 9-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Реструктуризацияланган активдер” деп аталган 4К бөлүкчөсүнүн аталышындагы “К” тамгасы “Л” тамгасына алмаштырылсын; 

- “Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер жөнүндө маалымат, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо” деп аталган 4-бөлүктүн “Реструктуризацияланган активдер” деп аталган 4К бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 6, 11 жана 17-тилкелер менен толукталсын; 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Кардарларга сунушталган каржылоолор жөнүндө маалымат” деп аталган 11-бөлүктүн 10-сабы төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Чечмелөөлөр” деп аталган 12-бөлүктүн “Финансы-кредит уюмдарындагы операцияларды чечмелөө жана инвестициялар” деп аталган Б бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 9-тилке менен толукталсын:  

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун: 

б) 2-тиркемесинин: 

- “Каржылоо портфели жөнүндө маалымат” деп аталган 3-бөлүгүнүн “Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер” деп аталган А бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 5-тилке менен толукталсын. 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Активдерди классификациялоо” деп аталган Б бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 14-тилке менен толукталсын:  

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

“Иджара мунтахийя биттамлик операцияларын классификациялоо” деп аталган В бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 14-тилке менен толукталсын: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Каржылоо портфели” деп аталган Г бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 16-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

“Иджара мунтахийя биттамлик операциялары” деп аталган Д бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 16-тилке менен толукталсын: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Алынган каржылоо боюнча маалымат” деп аталган Е бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 16-тилке менен толукталсын: 

“Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Кредиттик союздун олуттуу кардарлары жөнүндө маалымат” деп аталган 4-бөлүк төмөнкү мазмундагы 10-тилке менен толукталсын:  

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Кредиттик союздун орчундуу проблемалуу кардарлары жөнүндө маалымат” деп аталган 5-бөлүгүнүн: 

- “Каржылоо, анын ичинде “Иджара мунтахийя биттамлик операциялары” деп аталган бөлүгү төмөнкү мазмундагы 9 жана 14-тилкелер менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Реструктуризацияланган активдер” деп аталган Б бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 6, 11 жана 17-тилкелер менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Кредиттик союздун каражат тартуу операциялары” деп аталган 6-бөлүгүнүн “Эсептерге тартылган акча каражаттары боюнча кирешелүүлүк чени” деп аталган Д бөлүкчөсүнүн 7-тилкеси төмөнкү редакцияда берилсин: “Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа, %да”; 

төмөнкү мазмундагы 8-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”; 

- “Финансы-кредит уюмдарындагы операцияларды чечмелөө жана инвестициялар” деп аталган К бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 9-тилке менен толукталсын: 

“Кирешелүүлүк коэффициенти, %да”. 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин. 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун 2-тиркемесинин: 

- “Тартылган жана жайгаштырылган акча каражаттары жана колдонулган сый акы/үстөк баа жөнүндө отчет” деп аталган 24-бөлүктүн “Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо” деп аталган А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

 

  

Каржылоого алынган тармактар 

ВАЛЮТАСЫ 

ОРДУН ЖАБУУ МӨӨНӨТҮ 

Жыйынтыгында 

№ 

0 - 1 айга 

1 - 3 айга 

3 - 6 айга 

6 - 12 айга 

1 - 3 жылга 

3 жылдан ашкан мөөнөткө 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз 

  

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Өнөр жайы  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жүргүзүү жана коммерциялык операциялар 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке керектөөлөрү үчүн жеке адамдарга 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башкаларга  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Анын ичинде, пролонгациялангандар  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду : ____________ Аты-жөнү : ____________ Кол тамгасы : _________________ 

 

- “Тартылган жана жайгаштырылган акча каражаттары жана колдонулган сый акы/үстөк баа жөнүндө отчет” деп аталган 24-бөлүктүнүн “Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо” деген Б-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

№ 

КАРЖЫЛООГО АЛЫНГАН ТАРМАКТАР  

ВАЛЮТАСЫ 

ТӨМӨНКҮ МӨӨНӨТТӨРГӨ СУНУШТАЛГАН  

Жыйынтыгында  

0 - 1 айга 

1 - 3 айга 

3 - 6 айга 

6 - 12 айга 

1-3 жылга 

3 жылдан ашкан мөөнөткө 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Өнөр жайы 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жүргүзүү жана комерциялык операциялар 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керектөө кредиттери 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө кредиттер 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башкаларга 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Жыйынтыгында  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду: ____________ Аты-жөнү: ____________ Кол тамгасы : _________________». 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык регулятивдик отчет жөнүндө” жобонун 2-тиркемесинин:  

- “Депозиттер, кредиттер жана колдонулуучу пайыздык чендер жөнүндө отчет” деп аталган 29-бөлүгү төмөнкү мазмундагы “Бир мезгилдин акырына карата сунушталган каржылоо” деп аталган А-1-бөлүкчөсү менен толукталсын: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Каржылоого алынган тармактар 

ВАЛЮТАСЫ 

ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ МӨӨНӨТТӨР 

Жыйынтыгы  

№ 

0 - 1 айга 

1 - 3 айга 

3 - 6 айга 

6 - 12 айга 

1 3 жылга 

3 жылдан ашкан мөөнөткө 

Мөөнөтү өткөрүлгөн карыз 

  

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

 6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Өнөр жайы 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жүргүзүү жана комерциялык операциялар 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдарга жеке керектөөлөрү үчүн  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө кредиттер 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башкалар  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Жыйынтыгында  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Анын ичинде, мөөнөтү узартылгандар 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызмат орду: ____________ Аты-жөнү: ____________ Кол тамгасы : _________________». 

 

- “Депозиттер, кредиттер жана колдонулуучу пайыздык чендер жөнүндө отчет” деген 29-бөлүгү төмөнкү мазмундагы “Бир мезгил ичинде сунушталган каржылоо” деп аталган Б-1-бөлүкчө менен толукталсын: 

« 

№ 

КАРЖЫЛООГО АЛЫНГАН ТАРМАКТАР  

ВАЛЮТАСЫ 

ТӨМӨНКҮ МӨӨНӨТТӨРГӨ СУНУШТАЛГАН  

Жыйынтыгында  

0 - 1 айга 

1 - 3 айга 

3 6 айга 

6 12 айга 

1 3 жылга 

3 жылдан ашык мөөнөткө 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

суммасы 

Орточо алынган үстөк баа 

Кирешелүүлүк коэффициенти 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Өнөр жайы 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарбасы 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жүргүзүү жана комерциялык операциялар 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ипотека  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдарга жеке керектөөлөрү үчүн 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөргө кредиттер 

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө валютасында