Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын «___»___________  

№ __________________________ токтомуна тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23 -декабрындагы № 52/6 «Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрында № 52/6 «Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, «Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө” нускоонун 

-  1-пунктундагы: 

«Улуттук банк» деген сөз «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк)» дегенге алмаштырылсын. 

«(мындан ары - АФМ)» деген сөздөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

- 3-пунктунун:  

«ж» пунктчасындагы «финансы-кредиттик» деген сөз «финансылык» дегенге алмаштырылсын; 

«з» пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:  

«з) Алмашуу бюросу бул, юридикалык жак тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясына ылайык жүзөгө ашырыла турган, нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү үчүн түзүлгөн, атайы жабдылган пункт;»; 

төмөнкү мазмундагы «и» жана «к» пунктчалар менен толукталсын:  

«и) нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операциялары бул, Улуттук банктын тиешелүү лицензиясына ээ, алмашуу бюролору тарабынан гана жүгүртүү каражаттарынын эсебинен жана өз атынан жүзөгө ашырылуучу, нак чет өлкө валютасын сатып алуу, сатуу жана алмашуу боюнча операциялар»; 

к) Кредиттик бюро лицензиянын негизинде кредиттик маалыматты алмашуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык уюм болуп саналган юридикалык жак.»; 

- 4- пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4. Нускоодо МФУлардын, АФМдердин, алмашуу жана кредиттик бюролордун негизги максаттары жана түрлөрү аныкталат, ошондой эле алардын ишине текшерүү жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу МФУларга, АФМдерге, алмашуу жана кредиттик бюролорго карата милдеттүү талаптарды белгилейт. 

Алмашуу бюролору Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы № 42/1 токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жободо көрсөтүлгөн талаптардын сакталышы жагында текшерилет»;  

- 5-пунктундагы «МФУ жана АФМ» деген сөздөр «МФУлар, АФМдер жана алмашуу бюролору» дегенге алмаштырылсын; 

- 6-пунктунун: 

биринчи абзацындагы «АФМ» деген сөздөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

«б» пунктчасындагы «МФУ жана АФМ» деген сөздөр «МФУлар, АФМдер, алмашуу жана кредиттик бюролор» деген сөздөргө алмаштырылсын; 

«в» пунктчасындагы «АФМ» деген сөздөрдөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

«г» пунктчасында «АФМ» деген сөздөн кийин «алмашуу жана» деген сөздөр менен толукталсын; 

«д» пунктчасында «кредиттик бюронун» деген сөздөрдөн кийин «/алмашуу бюросунун жетекчисинин» деген сөздөр менен толукталсын; 

«ж» пунктчасы «АФМ» деген сөздөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

- Нускоо төмөнкү мазмундагы 7-1 жана 7-2 -пункттары менен толукталсын:  

«7-1. Алмашуу бюролоруна жүргүзүлгөн инспектордук текшерүүлөр максаттуу жана рейд түрүндө болот. 

7-2. Текшерүүлөр ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын катышуусу менен (ишти Улуттук банктын тиешелүү лицензиясыз/күбөлксүз жүзөгө ашыргандыгы фактыларын аныктоо/системалуу мүнөзгө ээ көйгөйлөрдү жана фактыларды, системалуу тобокелдиктерди ж.б аныктоо үчүн) жүргүзүлүшү мүмкүн. 

Текшерүүлөр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын катышуусу менен жүргүзүлгөн учурда, Улуттук банктын кызматкерлерин жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн координациялоого, документтердин даярдалышына жана текшерүү топторунун түзүлүшүнө жооптуу адам аныкталат.  

- 8 -пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Алмашуу бюролору алдын ала маалымдоосуз текшерилет, текшерүүгө жолдомо (2-тиркеме) мекемеге келгенде көрсөтүлөт.»; 

- 9 -пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«9. МФК, АФМ, алмашуу жана кредиттик бюролорду текшерүүгө берилген жолдомого Улуттук банктын төрагасынын көзөмөл блогунун ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Башкарманын мүчөсү кол койсо, МКК менен МКАларды текшерүүгө жолдомого Улуттук банктын Инспектрлөө башкармалыгынын начальниги /областтык башкармалыктын/Баткен областындагы өкүлчүлүктүн начальниги кол коет.  

Алмашуу бюросун (Чүй областындагы жана Бишкек шаарындагы алмашуу бюролорду кошпогондо) текшерүүгө жолдомого областтык башкармалыктын начальниги кол коет. 

Күтүүсүз инспектордук текшерүү жүргүзүлгөн учурда текшерүүгө жолдомо МФУга, АФМге жана кредиттик бюрого инспекторлор тобу келгенде гана берилет. 

- 13-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Алмашуу бюросу текшерүүнүн биринчи күнүндө текшерүү үчүн зарыл болгон документтерди сунуштоого милдеттүү. Эгерде алмашуу бюросу текшерүү процессинде талап кылынган кайсы бир документти берүүдөн баш тартса, же ал документтерди берүү мүмкүнчүлүгү болбосо, анда ал бул документтерди берүүдөн баш тартуусу же мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу боюнча кат жүзүндөгү негиздемени берүүгө милдеттүү, бул тууралуу Инспектрлөө башкармалыгынын Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин инспектрлөө бөлүмүнө/областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнө жана Инспектрлөө башкармалыгына дароо маалымдалат;  

- 14- пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«14. Эгерде МФУ, АФМ, алмашуу жана кредиттик бюро мындай негиздемени берүүдөн баш тартса же баш тартуу себеби негизсиз болсо, анда текшерүүнүн жетекчиси Текшерүү жүргүзүүгө каршылык көрсөткөндүгү тууралуу акт (4-тиркеме) түзүп, ага 

 

текшерүүнүн жетекчиси, МФУнун, АФМдин жана кредиттик бюронун аткаруу органы, алмашуу бюросу боюнча анын жетекчиси/кызматкери кол коет. МФУнун, АФМдин жана кредиттик бюронун аткаруу органы, алмашуу бюросунун жетекчиси/кызматкери кол коюдан баш тартса, Улуттук банктын инспектору анын себебин көрсөтүү менен акт түзөт, эгер МФУнун, АФМдин жана кредиттик бюронун аткаруу органы, алмашуу бюросунун жетекчиси/кызматкери тарабынан себебин (далил) көрсөткөн кат сунушталган болсо. Эгер баш тартуунун себептери көрсөтүлбөсө, анда актыда: «себебин (далилин) көрсөтүүсүз» деп белгиленүүгө тийиш. 

 МФУнун, АФМдин, алмашуу жана кредиттик бюронун жетекчилиги текшерүүнүн жүрүшүнө тоскоолдуктарды жараткан учурда, тиешелүү чаралар көрүлөт. 

- 15-пункту «АФМ» аббревиатурасынан кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

- 17 -пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«17. Текшерүүчүлөр МФУдан, АФМден жана кредиттик бюродон аларга жүктөлгөн тапшырмалардын аткарылышына байланыштуу документтерди (Документтер тизмегинде көрсөтүлгөн документтер жана текшерүү үчүн сунушталган маалыматтар (3-тиркемеге ылайык) менен чектелбестен), ошондой эле зарыл документтердин талапка ылайык тастыкталган көчүрмөлөрүн же кыскача көчүрмөлөрүн жана МФУдан, АФМден, кредиттик бюродон жана алмашуу бюролорунан документтер боюнча чечмелөөлөрдү талап кыла алышат. 

- Нускоо төмөнкү мазмундагы 24-1- пункт менен толукталсын:  

«24-1. Алмашуу бюросунун ишин текшерүүнүн натыйжалары боюнча текшерүү тобу тарабынан Алмашуу бюросунун ишин текшерүү жөнүндө эки нускадан турган маалымкат түзүлүп, ага текшерүүнүн жетекчиси жана алмашуу бюросунун жетекчиси/кассири кол коет жана бир нускасы алмашуу бюросуна берилет (6-тиркеме)»; 

- 37-пункту: 

«АФМ» деген сөздөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:  

«Ишин Улуттук банктын тиешелүү лицензиясыз/күбөлүксүз жүзөгө ашырышкан жактар аныкталган шартта, Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 токтому менен бекитилген, «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо» нускоосуна ылайык администрациялык укук бузууга жол берүүлөр тууралуу протокол түзүлөт.»; 

- 38-пункту «АФМ» деген сөздөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын;  

- 39-пункту: 

«кредиттик бюролордун» деген сөздөн кийин «, алмашуу бюролорунун жетекчилери/ кызматкерлери» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 2- 4-тиркемелерде «АФМ» деген сөздөн кийин «, алмашуу» деген сөз менен толукталсын; 

- нускоо төмөнкү мазмундагы 6-тиркеме менен толукталсын: 

 

Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган башка жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоого карата 6-тиркеме  

 

 

Алмашуу бюросунун ишин текшерүү жөнүндө маалымкат 

 

______________________________ 20 ___ ж. «____» ___________  

үзүлгөн жери) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын аталышы же жеке адамдын аты-жөнү, алмашуу бюросунун аталышы) 

 

Улуттук банктын кызматкерлери тарабынан ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(кызматкердин аты-жөнү, кызматы, кызматтык күбөлүгүнүн номери) 

Улуттук банктын нак чет өлкө валютасын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясына ээ, жогоруда аталган юридикалык жактын (алмашуу бюросунун) ишине Кыргыз Республикасынын мыйзам жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышы көз карашында текшерүү жүргүзүлгөндүгү тууралуу ушул Маалымкат түзүлдү

Алмашуу бюросунун дареги: 

Телефон номери: 

Төмөнкү позициялардын болушуна текшерүү жүргүзүлдү

Алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 201__жылдын «___» _________ берилген №_________ лицензия, кардарларга көрүнөө жерде илинген 

 

  Ооба 

 

Жок 

Улуттук банктын 201__жылдын «___» _________ каттоодон өткөндүгү жөнүндө №_________ каты, кардарларга көрүнөө жерде илинген 

 

  Ооба 

 

Жок 

Алмашуу бюросунун жетекчисинин аты-жөнү, кызматы, юридикалык жактын кызматкерлеринин аты-жөнү, алмашуу бюросунун иштөө режими жөнүндө маалымат, кардарлар тууралуу маалымат жана аларды тейлөө тартиби кардарларга көрүнөө жерде илинген 

  Ооба 

Жок 

Алмашуу бюролорунун иштөө шарттары жана тартибин бузууга жол берилген 

  Ооба 

Жок 

Алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби сакталган (1-тиркемени карагыла) 

Касса тартиби сакталган (2-тиркемени карагыла) 

Лицензияда каралбаган, операциялар жүзөгө ашырылган 

  Ооба 

Жок 

Контролдук кассалык машинанын болушу 

  Ооба 

Жок 

Нак акча менен иштөөгө арналган, техникалык каражаттардын фискалдык карт менен касса аппаратынын же компьютердин, валюта детекторунун бузулгандыгын аныктоо (оңдоо же алмаштыруу иштери жүргүзүлгөндүгүн тастыктаган документтер бар болгон учурларды эске албаганда) 

  Ооба 

Жок 

ККМ, журналдагы жана Улуттук банкка жума сайын берилүүчү отчеттордогу маалыматтардын шайкеш келиши 

  Ооба 

Жок 

Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө катта көрсөтүлгөн дарек боюнча иштеши 

  Ооба 

Жок 

Керектөөчүлөрдүн даттанууларында берилген фактыларды тастыктоо (эгерде текшерүү даттануунун негизинде жүрүзүлсө

  Ооба 

Жок 

Алмашуу бюросунун кызмат көрсөтүүлөрүнө милдеттүү патенттин негизинде салык төлөнгөндүгүн тастыктаган документ 

  Ооба 

Жок 

 

1 жана 2- тиркемелер ушул маалымкаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

 

Маалымкат түзүлдү 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

Маалымкаттын экинчи нускасын алды 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кол тамгасы) 

Алмашуу бюросунун жетекчиси таанышты 

 

 

Алмашуу бюросунун жетекчиси же кызматкери (керектүүсүнүн алдын сызуу) 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

 

 

(кол тамгасы) 

Алмашуу бюросунун ишин  

текшерүү жөнүндө  

20___ жылдын __________ маалымкатка карата 1-тиркеме 

 

 

 

Алмашуу операцияларын жүргүзүү тартибинин сакталышы 

 

1) Алмашуу операцияларын каттоо журналы 

көктөлгөн  

номер коюлган  

маалымат журналда ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык чагылдырылат   

  Ооба 

Жок 

2) Кардарлар менен жүрүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматты каттоо журналынын («Кыргыз Республикасынын Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттерди көрүү жөнүндө» мыйзамына ылайык) болушу 

көктөлгөн  

номер коюлган  

маалымат журналда ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык чагылдырылат   

  Ооба  

Жок 

3) Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттерди көрүү боюнча ички контролдук саясаты 

  Ооба 

Жок 

4) Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттерди көрүү жагында жооптуу кызматкердин болушу 

  Ооба 

Жок 

5) Маалымат ыйгарым укуктуу органга берилеби 

  Ооба 

Жок 

Зарылчылыгы жок  

6) Алмашуу бюросунун ар бир кызматкери менен материалдык жоопкерчилик жөнүндө эмгек келишими жана макулдашуу түзүлгөн 

  Ооба 

Жок 

7) Алмашуу бюросунда жарнама такталарынын болушу 

  Ооба 

Жок 

8) Алмашуу бюросунда күн тартибинин болушу 

  Ооба 

Жок 

9) Кардарлар үчүн зарыл болгон маалыматтын, кардарларга көрүнөө жерде болуусу  

  Ооба 

Жок 

10) Ченемдик актылардын талаптарына ылайык, валюталарды сатып алуу жана сатуу боюнча белгиленген курстардын таблосунун болушу 

  Ооба 

Жок 

11) Жайлар Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарына жооп берет 

  Ооба 

Жок 

12) Мөөрдүн (штамптын) болушу 

  Ооба 

Жок 

13) Сейфтин болушу 

  Ооба 

Жок 

14) Банкноттордун аныктыгын контролдоо үчүн валюталар детектору колдонулат 

  Ооба 

Жок 

15) Жайга менчик укугу тууралуу күбөлүк же ижара келишими бар 

  Ооба 

Жок 

16) Алмашуу операциялар боюнча маалыматтар Улуттук банкка өз убагында жана толук сунушталат 

  Ооба 

Жок 

17 Отчет берилбей калган учурда кийинки отчеттук күнү отчеттун берилбей калган себеби тууралуу Улуттук банкка маалымдайбы 

  Ооба 

Жок 

Маалымкатка карата 1-тиркеме 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

Маалымкаттын экинчи  

нускасын алды 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кол тамгасы) 

Алмашуу бюросунун жетекчиси таанышты 

 

 

Алмашуу бюросунун жетекчиси же кызматкери (керектүүсүнүн алдын сызуу) 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

 

 

(кол тамгасы) 

Алмашуу бюросунун ишин  

текшерүү жөнүндө  

20___ жылдын __________ маалымкатка карата 2-тиркеме 

 

АКТ 

Алмашуу бюросунун кассасынан калдыктарды алуу жөнүндө 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын, алмашуу бюросунун аталышы) 

Кассадагы накталай калдыктарды алуу учурунда валюталардын төмөнкү түрлөрү боюнча төмөнкүдөй калдыктар аныкталды:  

КЫРГЫЗ СОМУ 

 

КАЗАК ТЕНГЕСИ 

5000 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

10000 KZT 

Х 

 

даана = 

 

1000 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

5000 KZT 

Х 

 

даана = 

 

500сом 

Х 

 

даана = 

 

 

2000 KZT 

Х 

 

даана = 

 

200 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

1000 KZT 

Х 

 

даана = 

 

100 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

500 KZT 

Х 

 

даана = 

 

50 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

200 KZT 

Х 

 

даана = 

 

20 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

100 KZT 

Х 

 

даана = 

 

10 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

50 KZT 

Х 

 

даана = 

 

5 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

20 KZT 

Х 

 

даана = 

 

3 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

10 KZT 

Х 

 

даана = 

 

1 сом 

Х 

 

даана = 

 

 

5 KZT 

Х 

 

даана = 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

KGS 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

KZT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКШ ДОЛЛАРЫ  

 

ЕВРО 

100 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

500 EUR 

Х 

 

даана = 

 

50 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

200 EUR 

Х 

 

даана = 

 

20 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

100 EUR 

Х 

 

даана = 

 

10 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

50 EUR 

Х 

 

даана = 

 

5 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

20 EUR 

Х 

 

даана = 

 

2 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

10 EUR 

Х 

 

даана = 

 

1 USD 

Х 

 

даана = 

 

 

5 EUR 

Х 

 

даана = 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

USD 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ РУБЛИ  

 

Валютанын башка түрү 

5000 RUR 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

1000 RUR 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

500 RUR 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

100 RUR 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

50 RUR 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

10 RUR 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

RUR 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

 

Валютанын башка түрү 

 

Валютанын башка түрү 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

ХХ 

 

 

даана = 

 

 

 

 

Х 

 

даана = 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

 

 

ЖЫЙЫНТЫГЫНДА: 

 

 

 

Кассадагы накталай калдыктардын көрсөткүчү жана алмашуу операцияларын каттоо журналындагы көрсөткүчтөр атайын текшерүү учурунда гана колдонулат: 

Валютанын аталышы 

Башталышына карата калдык 

Сатып алуу боюнча операциялар* 

Сатуу боюнча операциялар* 

Журнал боюнча накталай калдык 

ККМ боюнча накталай калдык 

Кассадагы накталай калдык 

Ашыкча сумма/ 

Кем чыгуу 

Кыргыз сому 

 

 

 

 

 

 

 

АКШ доллары  

 

 

 

 

 

 

 

Евро 

 

 

 

 

 

 

 

Казак тенгеси 

 

 

 

 

 

 

 

Россия рубли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ушул Актыга карата фискалдык маалыматтар, б.а контролдук лентада жазылган жана фискалдык эс тутумдагы алмашуу бюросунун контролдук-кассалык машинасынан алынган акчалай эсептешүүлөр тууралуу маалымат кошо тиркелет. 

 

Корутунду:  касса тартиби сакталууда 

 касса тартиби сакталбайт 

 

Акт түзүлдү 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кызматы) 

 

(кол тамгасы) 

Актынын экинчи нускасын алды 

 

 

 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

(кол тамгасы) 

Алмашуу бюросунун жетекчиси таанышты 

 

 

Алмашуу бюросунун жетекчиси же кассири(керектүүсүнүн алдын сызуу) 

 

 

 

(Аты-жөнү

 

 

 

(кол тамгасы)