Кайта келүү

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбооруна 

МААЛЫМДАМА - НЕГИЗДЕМЕ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын жана кредиттик союздардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдарынын жана кредиттик союздардын активдерин классификациялоо жана мезгил мезгили менен толтуруучу регулятивдик отчету боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорду (мындан ары - Долбоор) иштеп чыкты. 

Ушул долбоор 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жана 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/6 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегерүүлөр жөнүндө» жоболорго киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске алуу менен иштелип чыкты. Ошого байланыштуу мыкты эл аралык банк ишин алып баруу тажрыйбасын эске алып төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- кредитти/активди пролонгациялоо түшүнүгү алынды; 

- кредиттердин/активдердин реструктуризациясынын жана анын классификациясынын шарттары; 

- классификацияланган активдерден классификацияланбаган активдердин категориясына кайтаруу механизми каралган; 

- активдин классификациясынын категориясын аныктоо үчүн убагында төлөнбөгөн активдин мөөнөтү узартылды. 

Долбоордун алкагында реструктуризациянын түшүнүгүн жана анын колдонуу шарттарын унификациялоо максатында ушундай эле өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын жана кредиттик союздардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдарынын жана кредиттик союздардын мезгил мезгили менен толтурулуучу регулятивдик отчеттору боюнча ушуга байланыштуу ченемдик укуктук актыларына киргизүү каралган. 

Ошондо, долбоор төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камтыйт: 

- 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын аймагындагы жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укукка ээ эмес микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоосу жана РППУну түзүүсү боюнча жалпы принциптери жөнүндө" жобо; 

- 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобо; 

- 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо; 

- 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо; 

- 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо; 

- 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо; 

- 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобо. 

 

Долбоор 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын “___”________  

№____ токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы № 31/3 «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобонун:  

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындар ары - Улуттук банк) күбөлүгүнүн/лицензиясынын негизинде жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын (мындар ары - МФО) активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам (мындар ары - РППУ) түзүүсүнүн жалпы принциптерин аныктайт.»; 

- 1.2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 2.2-пунктунда «МФО, кредит берүү талаптарына ылайык берилген шарттарда» деген сөздөр алынып салынсын; 

- 2.3-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 3.6-1-пунктунда: 

экинчи жана үчүнчү абзацындагы «*» белгилер алынып салынсын; 

төртүнчү абзац төмөнкү редацияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт.»; 

- 3.7-пунктунда: 

бешинчи жана алтынчы абзацтарында «*» белгилер алынып салынсын; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

жетинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул пунктун бешинчи жана алтынчы абзацтарында көрсөтүлгөн белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт;»; 

- 3.9-пунктунда: 

биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.9. Активдин сапаты, анын кайтарып берүүсү аз мүмкүнчүлүктүү болуп калган учурда, жоготуу катары эсептөөгө ыктымал. Мындай активдердин бардык юридикалык мүмкүнчүлүктөрүн каражаттап бүткөндөн соң, карыздын ордун толтуруу мүмкүндүгүнө алар системадан тышкары кеминде беш жыл эсепке алынат.»; 

пункт төмөнкү редакциядагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Активдерди жоготууга чегерүүгө алып келген белгилер болуп:»; 

- 4.1-пунктунун 4.1.2-пунктучасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген айыл чарба багытындагы жерлерди эске албаганда, кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып үч жыл.»; 

- 4.3-пунктунда: 

4.3.1-пунктучасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.3.1. Реструктуризацияланган кредиттер - бул, МФО кредиттөө шарттарына буга чейин жөнгө салынган кредиттөө тажрыйбасынан айырмаланган, кардардан карызды кайтаруу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу (милдеттүү түрдө жаны келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча келишим түзүү аркылуу) кардарга өз алдынча преференция (жеңилдик) берүү менен сунушталган кредиттер. Мында, пайыздык ченди жана/же негизги карыз суммасын/пайыздарды төлөөгө чейин кредит мөөнөтүн узартуу келечекте күтүлүп жаткан акчалай агымдын өзгөрүшүнө алып келет. 

Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл: 

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, ага кредитти төлөө боюнча мурдагы тажрыйбадан айырмаланган, кардардан карызды кайтаруу боюнча алда-канча ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу колдонуудагы кредиттик келишим шарттарын өзгөртүү

- карыз алуучу банк сунуштаган кредитти башка кредит ордун жабууга пайдаланса (негизги суммасы же пайыздар боюнча карыз орун алса), ошондон улам карызгер финансылык кыйынчылыкка дуушар болсо, активди толугу менен же анын бөлүгүн кайра каржылоо; 

- кредиттин негизги суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү

Кредит боюнча келишимдин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланышы жана бул кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланышпаса, кредитти реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, кредит валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9-пунктучалар менен төмөнкү редакцияда толукталсын: 

«4.3.2. Кардардын реструктуризацияланган актив боюнча финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүчтөн болуп төмөнкү жагдайлар саналат: 

- ал боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылган жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөрдү төлөө толугу менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилген классификацияланбаган кредит, же; 

- кардар ошол банктан катар алган кредит боюнча негизги сумманы же пайыздарды толугу менен же алардын бөлүгүн төлөөнү, кредитти кайра каржылоого чейинки акыркы 3 ай ичинде кеминде 1 жолу 30 күндөн көбүрөөккө кечиктирген учурда, кайра каржыланган кредит боюнча. 

4.3.3. Реструктуризация баарынан мурун кардарга кредитти төлөө боюнча талаптарды жеӊилдетүү шарттарды түзүүгө багытталып, реструктуризациялоодо мезгил-мезгил төлөмдөрдүн көлөмүн кыскартуу аркылуу, колдонуудагы кредиттин төлөө убактысын жогурулатууну дайыма колдонуу тажрыйбага айланышпоого керек.  

4.3.4. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат. 

4.3.5. Классификацияланган реструктуризацияланган актив жобонун 4.4-пунктунун шарттары аткарганга чейин классификацияланбаган кредиттерге чегерилбейт. 

4.3.6. Карыз алуучу финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда ошол кредит боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен кредит боюнча карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши кредитти реструктуризациялоо катары каралууга тийиш. 

4.3.7. Реструктуризацияланган активдерди МФО, кем эместе «байкоого алынган активдер» катары классификациялоого тийиш.  

4.3.8. Эгерде реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөрдүн төлөнбөшү 30 күндөн ашса же кайрадан реструктуризацияланса, «субстандарттык» актив катары классификацияланышы керек. 

4.3.9. Эгерде кайрадан реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөрдүн төлөнбөшү 30 күндөн ашса, мындай актив «шектүү» катары классификацияланышы керек.»; 

- 4.4-пункту менен төмөнкү редакцияда толукталсын: 

«4.4. «Шектүү» же «жоготуу» катары классификацияланган активдер боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык карыз орду жабылган шартта, алар «субстандарттык» категориясына которулат, бул менен, МФО, классификацияланган активдерди классификацияланбаган категориясына которуу төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана жол берилет: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо; 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо. 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо.»; 

- 5.4-пунктунун б) пунктучасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«б) Кредиттик тобокелдикке дуушар болгон инвестицияларга жана башка активдерге РППУ;». 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

токтомдун аталышындагы «Жобонун жаңы редакциясын» деген сөздөр «жобону» деген сөзгө алмаштырылсын; 

- 1-пунктунадагы «Жобонун жаңы редакциясы» деген сөздөр «жобону» деген сөзгө алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобо: 

- 3.4-1-пунктунда: 

экинчи жана үчүнчү абзацындагы «*» белгилер алынып салынсын; 

төртүнчү абзац төмөнкү редацияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт.»; 

төмөнкү мазундагы абзац менен толукталсын: 

«- кредитти реструктуризациялоодо»; 

- 3.5- пунктунда: 

а)-пунктучасында «60» деген санды «90» деген санга алмаштырылсын; 

в)-пунктучасы төмөнкү мазмунда берилсин: 

«в) кредитти кайрадан реструктуризациялоо;»; 

д) жана е) пунктучаларында «*» белгилери алынып салынсын; 

тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул пунктун жетинчи жана сегизинчи абзацтарында көрсөтүлгөн белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт;»; 

- 3.6-пунктунда: 

а)-пунктучасындагы «61 күндөн 90» деген сөздөр «91 күндөн 180» деген сөздөргө алмаштырылып салынсын; 

б)-пунктучасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«б) кайрадан реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөрдү төлөө убактысы 30 күндөн ашты;»; 

- 3.7-пунктунда: 

а)-пунктучасында «90» деген санды «180» деген санга алмаштырылсын; 

б)-пунктучасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 3.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.9. Кредиттик союздардын реструктуризацияланган кредиттирин классификациялоо»; 

- 3.9-пункту төмөнкү редакциядагы 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6-пунктучалар менен толукталсын: 

3.9.1. Реструктуризацияланган кредиттер - бул, кредиттик союз кредиттөө шарттарына буга чейин жөнгө салынган кредиттөө тажрыйбасынан айырмаланган, кардардан карызды кайтаруу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу (милдеттүү түрдө жаны келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча келишим түзүү аркылуу) кардарга өз алдынча преференция (жеңилдик) берүү менен сунушталган кредиттер. Мында, пайыздык ченди жана/же негизги карыз суммасын/пайыздарды төлөөгө чейин кредит мөөнөтүн узартуу келечекте күтүлүп жаткан акчалай агымдын өзгөрүшүнө алып келет. 

Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл: 

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, ага кредитти төлөө боюнча мурдагы тажрыйбадан айырмаланган, кардардан карызды кайтаруу боюнча алда-канча ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу колдонуудагы кредиттик келишим шарттарын өзгөртүү

- карыз алуучу банк сунуштаган кредитти башка кредит ордун жабууга пайдаланса (негизги суммасы же пайыздар боюнча карыз орун алса), ошондон улам карызгер финансылык кыйынчылыкка дуушар болсо, активди толугу менен же анын бөлүгүн кайра каржылоо; 

- кредиттин негизги суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү

Кредит боюнча келишимдин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланышы жана бул кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланышпаса, кредитти реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, кредит валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

3.9.2. Кардардын реструктуризацияланган актив боюнча финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүчтөн болуп төмөнкү жагдайлар саналат: 

- ал боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылган жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөрдү төлөө толугу менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилген классификацияланбаган кредит, же; 

- кардар ошол банктан катар алган кредит боюнча негизги сумманы же пайыздарды толугу менен же алардын бөлүгүн төлөөнү, кредитти кайра каржылоого чейинки акыркы 3 ай ичинде кеминде 1 жолу 30 күндөн көбүрөөккө кечиктирген учурда, кайра каржыланган кредит боюнча. 

4.3.3. Реструктуризация баарынан мурун кардарга кредитти төлөө боюнча талаптарды жеңилдетүү шарттарды түзүүгө багытталып, реструктуризациялоодо мезгил-мезгил төлөмдөрдүн көлөмүн кыскартуу аркылуу, колдонуудагы кредиттин төлөө убактысын жогурулатууну дайыма колдонуу тажрыйбага айланышпоого керек.  

3.9.4. Реструктуризация может применяться в отношении как классифицированных, так и неклассифицированных активов.  

3.9.4. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат. 

 

 

3.9.5. Классификацияланган реструктуризацияланган актив жобонун 3.12-пунктунун шарттары аткарганга чейин классификацияланбаган кредиттерге чегерилбейт. 

3.9.6. Карыз алуучу финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда ошол кредит боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен кредит боюнча карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши кредитти реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.»; 

- 3.11-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген айыл чарба багытындагы жерлерди эске албаганда, кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып үч жыл.»; 

- төмөнкү редакциядагы 3.12-пункту менен толукталсын: 

«3.12. «Шектүү» же «жоготуу» катары классификацияланган активдер боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык карыз орду жабылган шартта, алар «субстандарттык» категориясына которулат, бул менен, МФО, классификацияланган активдерди классификацияланбаган категориясына которуу төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана жол берилет: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо; 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо. 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо.». 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун: 

- жобонун бүтүндөй текстиндеги «финансы-кредит мекемелери» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «финансы-кредит уюмдары» дегенге алмаштырылсын; 

- 7-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 22-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эгерде, кошумча баа/киреше жана/же негизги сумма боюнча пландык төлөмдөр мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилбесе же мөөнөтүнөн өткөрүү 30 күндөн ашпаса, жана ошондой эле төмөнкү белгилер орун алган шартта активдер нормалдуу катары эсептелет:»; 

- 24-пункттун онунчу абзацы күчү жоготкон катары таанылсын; 

- 25-пункттун он үчүнчү абзацы күчү жоготкон катары таанылсын; 

- 27-пункттагы «системадан тышкаркы эсептерде» деген сөздөр «системадан тышкары» дегенге алмаштырылсын; 

- 32-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«32. Реструктуризацияланган активдерди классификациялоо  

Реструктуризацияланган активдер - бул, МФО каржылоо шарттарына буга чейин жөнгө салынган каржылоо тажрыйбасынан айырмаланган, кардардан карызды кайтаруу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу (милдеттүү түрдө жаны келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча келишим түзүү аркылуу) кардарга өз алдынча преференция (жеңилдик) берүү менен сунушталган кредиттер. Мында, негизги карыз суммасын жана/же үстөк бааны төлөгөнгө чейин үстөк бааны жана/же каржылоо мөөнөтүн өзгөртүү келечекте күтүлүп жаткан акчалай агымдын өзгөрүшүнө алып келет.  

Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:  

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, ага каржылоону төлөө боюнча мурдагы тажрыйбадан айырмаланган, алда-канча ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы келишим шарттарын өзгөртүү;  

- негизги каржылоо суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү.  

Каржылоо келишиминин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланшы жана бул кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланышпаса, активди реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, актив валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7 жана 32-8 пунктар менен толукталсын: 

«32-1. Эгерде классификацияланбаган актив боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылып жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөрдү төлөө толугу менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилген болсо, анда бул жагдай реструктуризацияланган актив боюнча кардар финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүч болуп эсептелинет.   

32-2. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат.   

32-3. Классификацияланган реструктуризацияланган актив Жобонун 32-8-пунктунун шарттарын аткарганга чейин классификацияланбаган активдерге чегерилүүгө тийиш эмес.  

32-4. Кардар финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда ошол каржылоо боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши, каржылоону реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.   

32-5. Реструктуризацияланган активдерди МФО, кем эместе «байкоого алынган активдер» катары классификациялоого тийиш.  

32-6. Эгерде реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөрдүн төлөнбөшү 30 күндөн ашса же кайрадан реструктуризацияланса, «субстандарттык» актив катары классификацияланышы керек. 

32-7. Эгерде кайрадан реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөрдүн төлөнбөшү 30 күндөн ашса, мындай актив «шектүү» катары классификацияланышы керек. 

32-8. «Шектүү» же «жоготуу» катары классификацияланган активдер боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык карыз орду жабылган шартта, алар «субстандарттык» категориясына которулат, бул менен, МФО, классификацияланган активдерди классификацияланбаган категориясына которуу төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана жол берилет: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо; 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо. 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо.». 

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун: 

- жобонун бүтүндөй текстиндеги «финансы-кредит мекемелери» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «финансы-кредит уюмдары» дегенге алмаштырылсын; 

- 15-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эгерде, кошумча баа/киреше жана/же негизги сумма боюнча пландык төлөмдөр мөөнөтүнөн өткөрүлүп жиберилбесе же мөөнөтүнөн өткөрүү 30 күндөн ашпаса, жана ошондой эле төмөнкү белгилер орун алган шартта активдер стандарттык катары эсептелет:»; 

- 16-пунктундагы: 

он экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- активдин реструктуризациялоосу;»; 

он үчүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 17-пунктундагы: 

үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарында «60» деген сан «90» дегенге алмаштырылсын; 

онунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- кайрадан реструктуризацияланган актив болуусу»; 

- 18-пунктундагы: 

үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарында «61 күндөн 90» деген сөздөр «91 күндөн 180» дегенге алмаштырылсын; 

он үчүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 18-1 пункт менен толукталсын: 

«18-1. Кайрадан реструктуризацияланган актив төмөнкү шарттарда «шектүү» катары классификацияланат: 

- кардар тарабынан келишимдин шарттарын аткаруу графигин 30 күндөн ашык бузуу; 

- пландык төлөмдөрдүн графигин 30 күндөн ашык бузулушу; 

- келишимге ылайык, товарларды берүү мөөнөттөрүн 30 күндөн ашык бузулушу; 

- долбоорду жүзөгө ашыруу, финансылык агымдардын графигин 30 күндөн ашык бузулушу; 

- үчүнчү тарап тарабынан келишимдин аткаруу мөөнөттөрүн 30 күндөн ашык бузуу.» 

- 19-пунктундагы: 

экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы абзацтарында «90» деген сан «180» дегенге алмаштырылсын; 

сегизинчи абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 20-пункттагы «системадан тышкаркы эсептерде» деген сөздөр «системадан тышкары» дегенге алмаштырылсын; 

- 21-пункт төмөнкү мазмунда берилсин: 

«21. Кредиттик союздардын реструктуризацияланган активдердин классификациялоо 

Реструктуризацияланган активдер - бул, кредиттик союз каржылоо шарттарына буга чейин жөнгө салынган каржылоо тажрыйбасынан айырмаланган, кардардан карызды кайтаруу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу (милдеттүү түрдө жаны келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча келишим түзүү аркылуу) кардарга өз алдынча преференция (жеңилдик) берүү менен сунушталган кредиттер. Мында, негизги карыз суммасын жана/же үстөк бааны төлөгөнгө чейин үстөк бааны жана/же каржылоо мөөнөтүн өзгөртүү келечекте күтүлүп жаткан акчалай агымдын өзгөрүшүнө алып келет.  

Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:  

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, ага каржылоону төлөө боюнча мурдагы тажрыйбадан айырмаланган, алда-канча ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы келишим шарттарын өзгөртүү;  

- негизги каржылоо суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү.  

Каржылоо келишиминин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланшы жана бул кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланышпаса, активди реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, актив валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5 пунктар менен толукталсын: 

«21-1. Эгерде классификацияланбаган актив боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылып жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөрдү төлөө толугу менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк кечиктирилген болсо, анда бул жагдай реструктуризацияланган актив боюнча кардар финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүч болуп эсептелинет. 

21-2. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат.   

21-3. Классификацияланган реструктуризацияланган актив Жобонун 21-5-пунктунун шарттарын аткарганга чейин классификацияланбаган активдерге чегерилүүгө тийиш эмес.  

21-4. Кардар финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда ошол каржылоо боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши, каржылоону реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.   

21-5. «Шектүү» же «жоготуу» катары классификацияланган активдер боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык карыз орду жабылган шартта, алар «субстандарттык» категориясына которулат, бул менен, кредиттик союз, классификацияланган активдерди классификацияланбаган категориясына которуу төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана жол берилет: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар жок болсо; 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо. 

- карызгерде реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келген жагдайлар жок болсо.». 

 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 "Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу токтомуна төмөндөгү толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобосуна: 

2 тиркемесинин: 

- бүтүндөй тексттеги “финансы-кредиттик мекемелер” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү “финансы-кредиттик уюмдар” дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексттеги «ФКМ» деген аббревиатура «ФКУ» деген аббревиатурасына алмаштырылсын;  

- 3-бөлүгүнүн "Кредиттик портфель жөнүндө маалымат";  

А бөлүмү. "Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо" жана  А-1 бөлүмү "Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо" төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

 

3-Бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо Орточо эсептелинген пайыздык чен  

 

  

 

 

Статья 

Баары 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) активдер 

Реструктуризациялангын кредиттер 

Мөөнөтү бөткүн бардык активдер 

Стандарттыктар 

Көзөмөл алдындагы активдер 

Субстандарттыктар 

Шектүү 

Жоготулду катары таанылгандар 

Чегербөө статусундагы жалпы кредиттиер 

"Жалпы" резервдер 

"Атайын" резервдер 

 

10 

11 

12 

13 

 

1. Банктар жана финансы мекемелери менен келишимдер жана кредиттиер 

 

a) башка банктарда жана финансы мекемелеринде депозиттер жана эсептешүү эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) финансы-кредиттик мекемелерге кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Кардарларга берилгер кредиттер жана ссудалар 

 

a) өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в) жыйноо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

д) кызматтар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

е) транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ж) байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з) курулуш жана ипотека 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

и) физикалык жактар (керектөөчү кредиттер) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

к) факторинг операциялары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

л) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Классификацияга алына турган башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Баары: Классификацияга алына турган активдер 

 

Маалымат катары: Реструктуризацияланган кредиттер, баары (жалпы саны) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

____________________________________ _________________________________ 

 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер  _______________________________________ ___________________________________ 

 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 

Баары 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) активдер 

Реструктуризациялангын активдер 

Мөөнөтү бөткүн бардык активдер 

Нормалдуу активдер 

Көзөмөл алдындагы активдер 

Субстандарттыктар 

Шектүү 

Жоготулду катары таанылгандар 

Чегербөө статусундагы жалпы активдер 

"Жалпы" резервдер 

"Атайын" резервдер 

10 

11 

12 

13 

1. Банктар жана финансы мекемелери тарабынан каржылоо жана башка операциялар 

a) башка банктарда жана финансы мекемелеринде эсептешүү жана башка эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) финансы-кредиттик мекемелерге берилген кыржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Кардарларга берилген каржылоо 

a) өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) жыйноо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) кызматтар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з) кыймылсыз мүлк сатып алуу (турак-жай) жана куруу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

и) физикалык жактар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

к) башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. БААРЫ:  

Маалымат катары: Реструктуризациялангын активдер, баары (жалпы саны) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

____________________________________ _________________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

Аты-жөнү 

 

Башкы бухгалтер  _______________________________________ ___________________________________ 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2) Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобосунун: 

2 тиркемесинин: 

4-бөлүгүнүн "Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат" А бөлүкчөсүөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат" жана А-1 бөлкчөсү "Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча берилген мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат" төмөнкү редакцияларда берилсин: 

 

« 

 

4-Бөлүк.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат (миң сом)  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

№ 

Статьи 

Баары(3жана 5-колонкалардын суммасы) 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) 

Реструктуризациялангын кредиттер 

Мөөнөтү бөткүн бардык кредиттер 

30 күнгө чейин 

31ден 60 күнгө чейин 

61ден 90 күнгө чейин 

91ден 120 күнгө чейин 

121ден 180 күнгө чейин 

181ден 360 күнгө чейин 

360 күндөн көп 

Чегербөө статусундагы жалпы кредиттер 

  

10 

11 

12 

13 

Кардарларга кредиттер жана каржы ижара 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

а) 

Өнөр жай 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) 

Айыл чарба 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

в) 

жыйноо жана кайра иштетүү 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

г) 

Соода жана коммерциялык операциялар 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

д) 

Кызматтар 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

е) 

Транспорт 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) 

байланыш 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

з) 

Курулуш жана ипотека 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

и) 

Физикалык жактыр (керектөөчү кредиттер) 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

к) 

к) башка кредиттиер 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде факторинг операциялары 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

ФКУлардын кредиттери 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анын ичинде факторинг операциялары 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

Баланстан тышкары активдерди эске алгандагы башка активдер 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалпы 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

 

4-Бөлүк.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча берилген мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миң сом 

Статья 

Баары(3жана 5-колонкалардын суммасы) 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) 

Реструктуризациялангын активдер 

Мөөнөтү бөткүн бардык активдер 

30 күнгө чейин 

31ден 60 күнгө чейин 

61ден 90 күнгө чейин 

91ден 120 күнгө чейин 

121ден 180 күнгө чейин 

181ден 360 күнгө чейин 

360 күндөн көп 

Чегердик статусундагы жалпы кредиттер 

10 

11 

12 

13 

1. Кардарларга берилген каржылоо 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

a) Өнөр жай 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарба 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

в) жыйноо жана кайра иштетүү 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

г) соода жана коммерциялык операциялар  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

д) кызматтар 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

е) транспорт 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) байланыш 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

з) кыймылсыз мүлк сатып алуу (турак-жай) жана куруу 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

и) физикалык жактар  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

к) башка 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ФКУларга берилген каржылоо 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баланстан тышкары активдерди эске алгандагы башка активдер 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жалпы 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол тамгасы:_____ Ээлеген кызматы:_________ Фамилисы:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол тамгасы:_____ Ээлеген кызматы:_________ Фамилисы:___________ 

 

 

»; 

 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөндөгү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобосунун: 

2- тиркемесинин: 

3-бөлүгүнүн А бөлүмү “Кредит портфели жөнүндө маалымат” төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

 

3-Бөлүк. А. Кредит портфели жөнүндө маалымат 

 

 

 

 

 

№ 

Мөөнөтүнөн өтүп кеткен кредиттер 

Суммасы, миң сом 

Негизги сумма боюнча төлөм (графике ылайык) 

Пайыздар боюнча төлөм (графике ылайык) 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөмдөрдү эске алгандагы отчеттук мезгилдин аягына карата кредиттик калганы 

30 күнгө чейинки мөөнөт 

  

  

31 күндөн 60 күнгө чейинги мөөнөт (минималдуу=субстандарттык) 

  

  

61 күндөн 90 күнгө чейинги мөөнөт (минималдуу=шектүү

  

  

90 күндөн 360 күнгө чейинги мөөнөт (минималдуу=жоголду катары саналгандар) 

  

  

360 күндөн көп мөөнөт (жоголду катары саналгандар) 

  

  

Мөөнөтү бөткүн бардык кредиттиер 

Реструктуризацияланган кредиттер, анын ичинде 

  

  

- бир 

  

  

- эки же андан көп 

  

  

10 

Отчеттук мезгилде баланстан чийилген кредиттиердин жалпы суммасы 

  

  

11 

Көбөйүүчү жыйынтыгы менен баланстан чийилген кредиттиердин жалпы суммасы  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкарманын төрагасы ________________________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

Бухгалтер  ___________________________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

Мөөрдүн орду 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөндөгү толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2-тиркемесинин: 

- бүтүндөй тексттеги «финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредиттик уюмдар» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексттеги «ФКМ» деген аббревиатура «ФКУ» деген аббревиатурасына алмаштырылсын;  

- 3-бөлүгүнүн «Активдер жөнүндө маалымат» А бөлүкчөсү «Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» төмөнкү мазмунда берилсин: 

 

«3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат 

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

Отчеттук жылдын акырына карата орточо салмактанып алынган үстөк баа/киреше %да 

 

 

 

Беренелер 

Баары 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) активдер 

Реструктуризациялангын активдер 

Мөөнөтү бөткүн бардык активдер 

Стандарттыктар 

Көзөмөл алдындагы активдер 

Субстандарттыктар 

Шектүү 

Жоготуу катары таанылгандар 

Чегердик статусундагы жалпы активдер 

"Жалпы" резервдер 

"Атайын" резервдер 

 

10 

11 

12 

13 

 

1. Банктар жана финансы мекемелери менен каржылоо жана баша операциялар 

 

a) башка банктарда жана финансы мекемелеринде эсептешүү жана башка эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) финансы-кредиттик мекемелерге берилген каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Инвестициялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кардарларга берилгер каржылоо 

 

a) өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в) жыйноо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

д) кызматтар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

е) транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ж) байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з) курулуш жана ипотека 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

и) физикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

к) башка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Классификацияга алына турган башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. БААРЫ:  

 

Маалымат катары: Реструктуризацияланган активдер, баары (жалпы саны) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

____________________________________ _________________________________ 

 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер  _______________________________________ ___________________________________ 

 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2-тиркемесинин: 

4-бөлүгүнүн «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат» 4.А-бөлүкчөсү «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат» төмөнкү мазмунда берилсин: 

 

«4-Бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат 

   

  

А бөлүкчө. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат (миң сом)  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

Беренелер 

Баары(3жана 5-колонкалардын суммасы) 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) 

Реструктуризациялангын активдер 

Мөөнөтү бөткүн бардык активдер 

30 күнгө чейин 

31ден 60 күнгө чейин 

61ден 90 күнгө чейин 

91ден 120 күнгө чейин 

121ден 180 күнгө чейин 

181ден 360 күнгө чейин 

360 күндөн көп 

Чегербөө статусундагы жалпы активдер 

10 

11 

12 

13 

1. Кардарларга берилген каржылоо 

а) өнөр жай 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарба 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

в) жыйноо жана кайра иштетүү 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

д) кызматтар 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

е) транспорт 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) байланыш 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

з) курулуш жана ипотека 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

и) физикалык жактыр  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

к) башка  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ФКУларга берилген каржылоо 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баланстан тышкары активдерди эске алгандагы башка активдер 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жалпы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2- тиркемесинин: 

3-бөлүгүнүн А бөлүкчөсү «Каржылоо портфели жөнүндө маалымат» төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

«3-бөлүк. 20__-жылдын ___________________карата «_________________» кредиттик союзунун кредит портфели жөнүндө маалымат. 

 

А.  

Мөөнөтүнөн өтүп кеткен активдер 

 

 

№ 

Мөөнөтүнөн өтүп кеткен активдер 

Суммасы, сом 

Негизги сумма боюнча төлөм (графике ылайык) 

Үстөк баа/киреше %да (графике ылайык) 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөмдөрдү эске алгандагы отчеттук мезгилдин аягына карата каржылоо калдыгы 

30 күнгө чейинки мөөнөт 

  

  

 

31 күндөн 60 күнгө чейинги мөөнөт (минималдуу=субстандарттык) 

  

  

 

61 күндөн 90 күнгө чейинги мөөнөт (минималдуу=шектүү

  

  

 

90 күндөн 360 күнгө чейинги мөөнөт (минималдуу=жоготуу) 

  

  

 

360 күндөн көп мөөнөт (жоготуу) 

  

  

 

Мөөнөтүнөн өткөн бардык активдер 

Реструктуризацияланган активдер, анын ичинде 

  

  

 

- бир 

  

  

 

- эки же андан көп 

  

  

 

10 

Отчеттук мезгилде баланстан чийилген активдердин жалпы суммасы 

  

  

 

11 

Көбөйүүчү жыйынтыгы менен баланстан чийилген активдердин жалпы суммасы  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкарманын төрагасы ________________________________ _____________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

Бухгалтер  ___________________________________ _____________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

Мөөрдүн орду 

 

 

 

 

 

 

 

 

».