Кайта келүү

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым укуктук-ченемдик актыларына өзгөртүүлөр долбооруна 

 

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым укуктук-ченемдик актыларына өзгөртүүлөр” долбоору (мындан ары долбоор), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү укуктук-ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү камтыйт, анын ичинде: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 25 августундагы №26/5 “Банктардын Мезгил-мезгили менен берүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобосун бекитүү токтомуна; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 21 декабрындагы №69/16 “Кассалык айлануулар жөнүндө отчету жөнүндө” жобосун бекитүү тууралуу токтомуна. 

Бул документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн себеби, коммерциялык банктардын отчетторун текшерүүдө табылган катачылыктар (“Банктардын Мезгил-мезгили менен берүүчү регулятивдик отчету” 33-бөлүмү, “Ай/жума сайын берилүүчү кассалык айлануулар жөнүндө отчеттору”) негиз болууда. Бул отчеттордо атайын электрондук акчалар, электрондук капчыктар тууралуу символдордун жок болгондугуна байланыштуу, коммерциялык банктар маалыматтарды башка (прочие) операциялар символдорунда чагылдырууда. 

Коммерциялык банктар аркылуу өтүүчү акчалар жөнүндө толук жана ачык маалыматтарды чагылдыруу, алуу максатында жана отчеттордун структурасында электрондук акчалар жөнүндө маалыматтарды көрсөтө турган атайын символдордун жок болгондугуна байланыштуу, отчетторго жаңы символдорду кошуу боюнча өзгөртүү киргизүү зарыл.  

Бул өзгөртүүлөр бардык коммерциялык банктарга таратылат. Долбоордо төмөнкү өзгөртүүлөр каралган: 

- Кассалык айлануулар жөнүндө отчетунун структурасына жаңы символдорду киргизүү менен төмөнкү редакцияда берилсин: 

“Келип түшүүлөр” бөлүгүндө

- Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча банктык эсептерди толуктоо (36-символ юридикалык жактар, 37-символ жеке жактар); 

- Коммерциялык банктардын кассаларына башка келип түшүүлөр (38-символ юридикалык жактар, 39-символ жеке жактар); 

- Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү касса тобунан жана областтык башкармалыктарынын жүгүртүү кассаларынан келип түшүүлөр (40-символ); 

- Отчеттук мезгилдин башына коммерциялык банктардын кассаларынын калдыгы (41-символ).  

“Берүүлөр” бөлүгүндө

- Электрондук акчаларды төгүүлөр (86-символ юридикалык жактар, 87-символ жеке жактар); 

- Коммерциялык банктардын кассаларынан башка берүүлөр (88-символ юридикалык жактар, 89-символ жеке жактар); 

- Улуттук банктын Борбордук жүгүртүү касса тобуна жана областтык башкармалыктарынын жүгүртүү кассаларына тапшыруулар (90-символ); 

- Отчеттук мезгилдин аягына коммерциялык банктардын кассаларынын калдыгы (91-символ).  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым укуктук-ченемдик актыларына өзгөртүүлөр 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым укуктук-ченемдик актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банктардын Мезгил-мезгили менен берүүчү регулятивдик отчету” жобосуна: 

- бардык текст боюнча “Борбордук жүгүртүү кассасы” деген сөздөр “Борбордук жүгүртүү касса тобу” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын; 

- 1-тиркемеде: 

33 жана 34 бөлүмдөр төмөнкүдөй редакцияда берилсин: 

«33-БӨЛҮМ 

АР БИР АЙ ҮЧҮН КАССАЛЫК АЙЛАНУУЛАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТУ 

_____________ (жылдын) _______ (айы) 

(миң сом) 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45(*) - 48(*) 

Жыйынтык 

38, 39, 49(*) - 51(*) 

Баланс 

55-89, 95(*) - 100(*) 

Жыйынтык 

88, 89, 101(*) - 103(*) 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

кызматы 

кол тамгасы 

аты жөнү 

___________________ 

_______________ 

___________________ 

34-БӨЛҮМ 

ЖУМАЛЫК КАССАЛЫК АЙЛАНУУЛАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТУ 

_____________ (жылдын) “__” баштап “__” чейин _______ (айы) 

(миң сом) 

Банктын кодц 

Банк филиалынын аталышы 

Нак акчалардын келип түшүүсү (символдордун жыйынтык суммалары 1-41, 45(*)-48(*)) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

  

Банктын кодц 

Банк филиалынын аталышы 

Нак акчаларды берүүлөр (символдордун жыйынтык суммалары 55-91, 95(*)-100(*)) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

  

Банктын коду 

Банк филиалынын аталышы 

Коммерциялык банктардын кассаларында нак акчалардын калдыгы  

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү катары жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

(*) Улуттук банктын символдору.». 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 21 декабрындагы №69/16 “Кассалык айлануулар жөнүндө отчету жөнүндө” жобосун бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- токтомдун киришмесинде жана 1-пунктундагы “жаңы редакцияда” деген сөздөр алынып салынсын. 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Кассалык айлануулар жөнүндө отчету тууралуу” жобосунда: 

- бүткүл текст боюнча “Борбордук жүгүртүү кассасы” деген сөздөр “Борбордук жүгүртүү касса тобу” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын; 

- 2.1 пунктунун а) подпункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

- “а) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк ишмердүүлүгү жөнүндө” мыйзамында каралган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы нак акчаларды жүгүртүү функциясын аткаруу ченеминде”; 

- 2, 3 жана 4 тиркемелер төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

“Кассалык айлануулар  

жөнүндө отчету тууралуу 

жобосуна карата 

2-тиркеме 

 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

________________________ 

(областтык башкармалыгы) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык  

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар  

жөнүндө отчету тууралуу 

жобосуна карата 

3-тиркеме 

 

Кассалык айланууларды эсепке алуу ведомосту  

________________________ боюнча 

(областтык башкармалыгы) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Жуманын күндөрү 

Айдын күндөрү (1-31) 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар  

жөнүндө отчету тууралуу 

жобосуна карата  

4-тиркеме 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын аталыштары 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”. 

 

 

САЛЫШТЫРУУ ТАБЛИЦАСЫ 

 

“Банктардын Мезгил-мезгили менен берүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобосунун 1-тиркемеси, 33 жана 34-бөлүмдөрү  

 

бардык текст боюнча “Борбордук жүгүртүү кассасы” деген сөздөр “Борбордук жүгүртүү касса тобу” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын 

Колдонуудагы редакциясы 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчалардын келип түшүүлөрү (символдордун жыйынтык суммасы 1-37, 45*-48*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчаларды берүүлөр (символдордун жыйынтык суммасы 55-87, 95*-100*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Жумуш күнүнүн аягына Борбордук жүгүртүү касса тобунда жана областтык башкармалыктын жүгүртүү кассаларында нак акчалардын калдыгы  

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчалардын келип түшүүлөрү (символдордун жыйынтык суммасы 1-39, 45*-48*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчаларды берүүлөр (символдордун жыйынтык суммасы 55-89, 95*-100*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Жумуш күнүнүн аягына Борбордук жүгүртүү касса тобунда жана областтык башкармалыктын жүгүртүү кассаларында нак акчалардын калдыгы  

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

Кассалык айлануулар жөнүндө отчету тууралуу жобосуна 2-тиркеме 

Колдонуудагы редакциясы 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

________________________ 

(областтык башкармалыгы) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-37, 45*-48* 

Жыйынтык 

38,39,49*-51* 

Баланс 

55-87,95*-100* 

Жыйынтык 

88,89,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

________________________ 

(областтык башкармалыгы) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар жөнүндө отчету тууралуу жобосуна 3-тиркеме 

Колдонуудагы редакциясы 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр 

Жуманын күндөрү 

Айдын күндөрү (1-31) 

Приход 

Расход 

1-37, 45*-48* 

Жыйынтык 

38,39,49*-51* 

Баланс 

55-87,95*-100* 

Жыйынтык 

88,89,101*-103* 

Баланс 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Жуманын күндөрү 

Айдын күндөрү (1-31) 

Приход 

Расход 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колдонуудагы редакциясы 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын аталыштары 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

 

1-37, 45*-48* 

Жыйынтык 

38,39,49*-51* 

Баланс 

55-87,95*-100* 

Жыйынтык 

88,89,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын аталыштары 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кассалык айлануулар жөнүндө отчету тууралуу” жобосу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылдын 21-декабрындагы №69/16 “Кассалык айлануулар жөнүндө отчету жөнүндө” жобосу  

Колдонуудагы редакциясы 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр 

2.1.а) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамында каралган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы нак акчаларды жүгүртүү функциясын аткаруу ченеминде” 

2.1.а) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамында каралган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы нак акчаларды жүгүртүү функциясын аткаруу ченеминде” 

 

бардык текст боюнча “Борбордук жүгүртүү кассасы” деген сөздөр “Борбордук жүгүртүү касса тобу” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчалардын келип түшүүлөрү (символдордун жыйынтык суммасы 1-37, 45*-48*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчаларды берүүлөр (символдордун жыйынтык суммасы 55-87, 95*-100*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Жумуш күнүнүн аягына Борбордук жүгүртүү касса тобунда жана областтык башкармалыктын жүгүртүү кассаларында нак акчалардын калдыгы  

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчалардын келип түшүүлөрү (символдордун жыйынтык суммасы 1-39, 45*-48*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Нак акчаларды берүүлөр (символдордун жыйынтык суммасы 55-89, 95*-100*) 

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

 

Банктын коду 

Банктын, филиалдын аталышы 

Жумуш күнүнүн аягына Борбордук жүгүртүү касса тобунда жана областтык башкармалыктын жүгүртүү кассаларында нак акчалардын калдыгы  

Жуманын күндөрү 

Дүйш. 

Шейш. 

Шарш. 

Бейш. 

Жума 

Иш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Жекш. (жумуш күнү деп жарыяланган учурда) 

Бардыгы 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

________________________ 

(областтык башкармалыгы) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-37, 45*-48* 

Жыйынтык 

38,39,49*-51* 

Баланс 

55-87,95*-100* 

Жыйынтык 

88,89,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

________________________ 

(областтык башкармалыгы) 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жуманын күндөрү 

Айдын күндөрү (1-31) 

Приход 

Расход 

1-37, 45*-48* 

Жыйынтык 

38,39,49*-51* 

Баланс 

55-87,95*-100* 

Жыйынтык 

88,89,101*-103* 

Баланс 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Жуманын күндөрү 

Айдын күндөрү (1-31) 

Приход 

Расход 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Дүйшөмбү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаршемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бейшемби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтык 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын аталыштары 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

 

1-37, 45*-48* 

Жыйынтык 

38,39,49*-51* 

Баланс 

55-87,95*-100* 

Жыйынтык 

88,89,101*-103* 

Баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассалык айлануулар 

жөнүндө маалыматтар 

_____________ __________ үчүн 

(жылдын) (айы) 

 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын аталыштары 

Келип түшүүлөр 

Берүүлөр 

 

1-39, 45*-48* 

Жыйынтык 

40,41,49*-51* 

Баланс 

55-89,95*-100* 

Жыйынтык 

90,91,101*-103* 

Баланс