Кайта келүү

Коммерциялык банктардын капиталынын шайкештиги стандарттары суроосу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор долбооруна  

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктардын капиталынын шайкештиги стандарттары суроосу боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө” долбоорун иштеп чыкты (мындан ары-Долбоор). 

Долбоор кездешкен тобокелдиктерди жана эл аралык финансылык рыноктордо орун алып жаткан туруксуздук жагдайынын таасирин басаңдатуу ошондой эле, айыл чарбасын жана экспортко багыталган, импортту алмаштыруучу товарларды чыгарган ишканаларды каржылоого байланыштуу мамлекеттик программаларга катышуусу үчүн коммерциалык банктарга өбөлгө түзүү максатында иштелип чыкты. 

Долбоор төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- талаптар жана банктар тарабынан дивиденддерди төлөө тартиби белгилинген; 

- коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча ченемдик укуктук актында каралган кредиттик тобокелдиктин 4-категориясын баланстык активдердин тизмесине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген; 

- кредиттик тобокелдиктердин дэңгээлинин категорияларынын тизмеси 150% жана 200% түзгөн кредиттик тобокелдиктин дэңгээлдерин камтыган 6 жана 7 жаңы баланстык активдер категориялары менен толукталган. 

Долбоордо Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүлөр жана толуктоолор каралган: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому мене бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет жөнүндө” жобо. 

 

 

Долбоор  

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-ж.___________ №____  

токтомуна карата тиркеме  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 “Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча стандарттарды аныктоо нускоосун бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкү толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча стандарттарды аныктоо нускоосунун: 

- 2.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.4. Банктын финансылык жана иш туруктуулугун сактоо максатында, дивиденддерди төлөө үчүн «банк капиталынын кошумча запасын» («капитал буфери» индекси) колдоо жөнүндө талап белгиленет. «Капитал буфери» индекси суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештиги) коэффициентин эсептеген сыяктуу эле аныкталат. «Капитал буферинин» индексинин мааниси 18% өлчөмүндө белгиленет. Кардарларынын депозиттеринин жана кредиттеринин үлүшү бүтүндөй банк тутумунун кардарларынын депозиттеринин жана кредиттеринин жалпы суммасынын тиешелүүлүгүнө жараша 8 % жана андан ашыгын түзгөн банктар үчүн «капитал буферин» индексинин 20% кем эмес деңгээлде колдоо зарылчылыгы тууралуу талап Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет, мында «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуулук критерийлери жөнүндө» жобонун нормалары да эске алынат. 

Ушул пункттун максатында «депозиттер» дегенден улам, юридикалык жактардын анын ичинде бийлик органдарынын депозиттери жана жеке адамдардын эсептерин түшүнүүгө болот.”; 

- 2.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.5. Эгерде, дивиденддердин төлөөгө пландаштырылган суммасын алып салууну эске алуу менен эсептелген “капитал буферинин” индекси Улуттук банк белгилегенден төмөн мааниде болгон шартта, Банк дивиденддерди төлөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу эмес. 

Дивиденддер төлөнгөндөн кийин “капитал буферинин” индекси Улуттук банк белгилегенден төмөн мааниде болбоого тийиш. 

Банк уставдык капиталын бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйткөн учурларын эске албаганда, ошондой эле дивиденддердин төлөөгө пландаштырылган суммасын алып салууну эске алуу менен эсептелген “капитал буферинин” индексинин мааниси сакталган шартта, Улуттук банктын төлөөгө макулдугун кат түрүндө алууга тийиш.»; 

- 2.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 4.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4.3. Кредиттик тобокелдик деңгээлине, ошондой эле айрым өнөктөштөр/контрагенттердин тибине жараша, баланстык активдер төмөнкүдөй категорияларга бөлүнөт:  

1) 1-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 0%): 

а) Кыргыз Республикасынын, ЕАЭБге жана Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна мүчө мамлекеттердин жана «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ мамлекеттердин банкноттору жана монеталары. 

Эскертүү: Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюму (мындан ары - Уюм). Аталган Уюмга мүчө мамлекеттердин тизмеси www.oecd.org. расмий сайтында жайгаштырлган. 

б) Улуттук банкка коюлган талаптар; 

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө коюлган талаптар (Кыргыз Республикасынын Өкмөтү чыгарган баалуу кагаздар жана башкалар); 

г) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ болгон же Уюмга мүчө болушкан мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарына талаптар; 

д) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ болгон же Уюмга мүчө болушкан мамлекеттердин өкмөттөрүнө талаптар (Өкмөттөр тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар); 

е) Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында туюндурулган жана өзүнчө депозиттик эсепте жайгаштырылган камсыздоосу менен активдер (же алардын бөлүгү); 

Эскертүү:Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу чыгымдар менен жоготуулардын ордун жабуу үчүн камдарга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобого ылайык;  

 ж) ЕАЭБге жана Уюмга мүчө болушкан мамлекеттердин, ошондой эле «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ болгон мамлекеттердин улуттук валютада туюндурулган жана өзүнчө депозиттик эсепте жайгаштырылган камсыздоосу менен активдер (же алардын бөлүгү);  

2) 2-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 10%): 

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын күндөлүк рынок баасы боюнча камсыз болгон активдер (же алардын бөлүгү); 

б) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болушкан мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздардын күндөлүк рынок баасы боюнча камсыз болгон активдер (же алардын бөлүгү). 

3) 3-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 20%): 

а) Кыргыз Республикасынын банктары жана башка финансы-кредит уюмдары менен эсептешүүлөрдөгү акча активдери; 

б) стандарттык куймалардагы алтын жана башка сертификатталган баалуу металлдар; 

в) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болушкан мамлекеттердин банктары жана башка финансы-кредит уюмдары менен эсептешүүлөрдөгү акча активдери; 

г) Кыргыз Республикасынын банктарына жана башка финансы-кредит уюмдарына талаптар жана бул институттардын гарантияларына негизделген бардык активдер;  

д) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү, суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болушкан (отчет берүүчү банкка аффилирленген уюм болуп саналбаган) мамлекеттердин банктарына жана башка финансы-кредит уюмдарына талаптар жана бул институттардын гарантияларына негизделген бардык активдер; 

4) 4-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 50%): 

а) жеке адамдарга бир үй-бүлөгө турак-жай сатып алуу же куруу үчүн берилген жана ушул турак-жай боюнча биринчи күрөө менен гарантияланган кредиттер. Аталган категорияга бул үйдө же квартирада жашоого ниеттенген жактарга берилген ссудалар гана кирет, б.а. турак-жай (же анын бөлүгү) башка максаттарга (сатуу, ижарага берүү ж.б.) пайдаланылбайт.  

Бул кредиттер 5-категорияда 100% кредиттик тобокелдик деңгээли менен төмөнкү белгилердин биринин болушу шартында көрсөтүлөт: 

- кредиттин мөөнөтүнөн 90 күндөн ашык кечиктирилип төлөнүшү

- кайталап реструктуризациялоо; 

- пайыздарды чегербөө статусун берүү

Эскертүү: Банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги № 11/2 токтому менен бекитилген Пайыздык кирешени чегербөө статусун берүү тартибине ылайык;  

б) өлчөнгөн куймалардагы алтын жана башка сертификатталган баалуу металлдар; 

в) коммерциялык банктар тарабынан мамлекеттик программалар боюнча берилген кредиттер (айыл чарбасын каржылоо, экспортко багытталган жана импорт алмаштыруучу ишканаларды каржылоо жана башкалар). 

Эскертүү: мамлекеттик программаларга республикалык бюджеттен жарым-жартылай же толук каржылануучу программалар кирет. Улуттук банк ушул Нускоого мамлекеттик программалардын тизмесин киргизүү укугун өзүнө калтырат.  

5) 5-категория (кредиттик тобокелдик - 100%): 

а) 1-категорияга кирбеген банкноттор жана монеталар; 

б) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү, суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болбогон мамлекеттердин өкмөттөрүнө жана борбордук банктарына талаптар (бул мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар жана башка талаптар); 

в) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү, суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болбогон мамлекеттердин банктар жана башка финансы-кредит уюмдары менен эсептешүүлөрдөгү акча активдери; 

г) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү, суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болгон (отчет берүүчү банкка аффилирленген уюм болун саналган) мамлекеттердин банктарына жана башка финансы-кредит уюмдарына талаптар; 

д) «Standard & Poor's» рейтинг агенттиги тарабынан берилген “А” деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү, суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» жана «Moodys Investors Service» агенттиктеринин бири аркылуу берилген бирдей рейтингге ээ же Уюмга мүчө болбогон мамлекеттердин банктарына жана башка финансы-кредит уюмдарына талаптар; 

е) коммерциялык, керектөө, ипотекалык жана 4-категорияда көрсөтүлгөндөн тышкары башка кредиттер; 

ж) банктын негизги каражаттары жана башка менчиги; 

з) инвестициялар жана 3.9-пункттун “б” пунктчасында каралган эсептеп алып салууларды кемитүү менен финансылык катышуу; 

и) 1, 2, 3, 4, 5 жана 6-категорияларга кирбеген башка активдер. 

6) 6-категория: 

а) коммерциялык, керектөө, ипотекалык жана 150% кредиттик тобокелдик - 4-категориясында көрсөтүлгөндөн тышкары чет өлкө валютасында башка кредиттер; 

б) жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге улуттук валютада 30% же андан ашык чен менен сунушталган кредиттер - кредиттик тобокелдик деңгээли 200%; 

- 8,4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«8.4. Банк Улуттук банктан акционерлерге дивиденддерди төлөө үчүн уруксат алууга милдеттүү. Банктын туруктуулугуна, ошондой эле кредиторлордун жана аманатчылардын кызыкчылыктарына коркунуч пайда болгон учурда, Улуттук банк дивиденддердин төлөнүшүнө тыюу салат же чектөөлөрдү белгилей алат, эгерде,: 

а) бул Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушуна алып келсе;  

б) банктын капиталынын жеткиликтүүлүк коэффициенттеринин мааниси Улуттук банк белгилеген минималдуу чектерден төмөн болгон учурда; 

в) “капитал буферинин” индекси дивиденддер төлөнгөндөн кийин Улуттук банк белгилеген минималдуу маанилерден төмөн болсо; 

г) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата камдар Улуттук банктын талаптарына ылайык түзүлбөгөн же жетишсиз өлчөмдө түзүлгөн учурда; 

д) банк мурдагы жылдар үчүн жана/же отчеттук жыл үчүн орду жабылбаган чыгымдарга дуушар болсо; 

е) бул банктын финансылык абалынын начарлашына алып келсе; 

ж) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

Эгерде, Банк Кыргыз Республикасынын банкроттуулук (кудуретсиздик) жөнүндө мыйзам актыларына ылайык, дивиденддерди төлөө учурунда банкроттуулук (кудуретсиздик) белгилерине ээ болсо же аталган белгилер дивиденддерди төлөө натыйжасынан улам пайда болсо, анда банк акциялар боюнча дивиденддерди төлөө (жарыялоо) жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу эмес. 

Эгерде, артыкчылык берилген акциялар боюнча дивиденддерди төлөө жөнүндө чечим кабыл алынбаса, анда Банк жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди төлөө (жарыялоо) жөнүндө чечим чыгарууга укуктуу эмес.»; 

- Нускоого тиркемеде  

“Кредиттер жана лизингдер” бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кредиттер жана лизингдер 

 ( миң сом) 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик 

тобокелдик, % 

Салмакталып алынган маани 

240 

Кыргызской Республикасынын банктарына кредиттер 

  

240.1 

  

  

0% 

  

240.2 

  

  

10% 

240.3 

  

  

20% 

240.4 

  

  

50% 

240.5 

240.6 

  

  

100% 

150% 

250 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

250.1 

  

  

0% 

  

250.2 

  

  

10% 

250.3 

  

  

20% 

250.4 

  

  

50% 

250.5 

250.6 

  

  

100% 

150% 

260 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары чет өлкө банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

260.1 

  

  

0% 

  

260.2 

  

  

10% 

260.3 

  

  

20% 

260.4 

  

  

50% 

260.5 

260.6 

  

  

100% 

150% 

270 

Мамлекеттик секторлорго сунушталуучу кредиттер 

  

270.1 

  

  

0% 

  

270.2 

  

  

10% 

270.3 

  

  

20% 

270.4 

  

  

50% 

270.5 

  

  

100% 

280 

Мамлекеттик эмес секторго сунушталуучу кредиттер  

  

280.1 

  

  

0% 

  

280.2 

  

  

10% 

280.3 

  

  

20% 

280.4 

  

  

50% 

280.5 

280.6 

280.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

290 

Жеке адамдардын жеке максаттарына кредиттер  

  

290.1 

  

  

0% 

  

290.2 

  

  

10% 

290.3 

  

  

20% 

290.4 

  

  

50% 

290.5 

290.6 

290.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

300 

Мамлекеттик секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

310 

310.1 

310.2 

Мамлекеттик эмес секторго кредиттер  

  

100% 

150% 

200% 

320 

Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер 

  

320.1 

  

  

50% 

320.2 

320.3 

320.4 

  

  

100% 

150% 

200% 

»; 

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/башка активдер» бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/башка активдер 

(миң сом) 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик тобокелдик, % 

Салмактанып алынган маани  

330 

Мамлекеттик секторго курулушка сунушталуучу кредиттер  

  

330.1 

  

  

0% 

  

330.2 

  

  

10% 

330.3 

  

  

20% 

330.4 

  

  

50% 

330.5 

  

  

100% 

340 

Мамлекеттик эмес секторго курулушка сунушталуучу кредиттер  

  

340.1 

  

  

0% 

  

340.2 

  

  

10% 

340.3 

  

  

20% 

340.4 

  

  

50% 

340.5 

340.6 

340.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

350 

Жеке адамдарга курулушка сунушталуучу кредиттер  

  

350.1 

  

  

0% 

  

350.2 

  

  

10% 

350.3 

  

  

20% 

350.4 

  

  

50% 

350.5 

350.6 

350.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

360 

Капиталдык ижарага кредиттер 

  

360.1 

  

  

0% 

  

360.2 

  

  

10% 

360.3 

  

  

20% 

360.4 

  

  

50% 

360.5 

360.6 

360.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

370 

Негизги каражаттар  

  

100% 

380 

Банктын башка менчиги  

  

100% 

390 

Консолидацияланбаган банктарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капиталдан эсептеп алып салуу  

  

400 

Банктардан тышкары консолидацияланбаган финансы уюмдарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капиталдан эсептеп алып салуу  

  

410 

Консолидацияланбаган финансылык эмес мекемелерге инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

100% 

420 

Алууга чегерилген пайыздар  

  

420.1 

  

  

0% 

420.2 

  

  

10% 

420.3 

  

  

20% 

420.4 

  

  

50% 

420.5 

  

  

100% 

430 

Башка активдер  

  

430.1 

Материалдык эмес активдер 

  

Капиталдан эсептеп алып салуу  

  

430.2 

Башка активдердин калган бөлүгү  

  

100% 

440 

Бардыгы болуп баланстык активдер (10-430-статьялар суммасы) 

  

450 

1-категория боюнча бардыгы болуп  

0% 

  

460 

2-категория боюнча бардыгы болуп  

10% 

470 

3-категория боюнча бардыгы болуп  

20% 

480 

4-категория боюнча бардыгы болуп  

50% 

490 

491 

491.1 

491.2 

5-категория боюнча бардыгы болуп  

6-категория боюнча бардыгы болуп  

 

100% 

 

150% 

200% 

 

500 

Капиталдан эсептеп алып салуулар бардыгы болуп  

  

  

 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет жөнүндө” жобонун: 

- 2-тиркемесинде: 

“Банк капиталын эсептөө” 15-бөлүгүнүн “Кредиттер жана лизингдер” 15.3-бөлүкчөсү жана “Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/ Башка активдер” 15.4-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

  

  

  

  

«15.3-бөлүк. Кредиттер жана лизингдер 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 (миң сом) 

№ 

Статьялар 

 

Кредиттик 

Салмактанып алынган маани  

Баланс боюнча 

тобокелдик,% 

 

  

  

  

  

  

240 

Кыргыз Республикасынын банктарына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

240.1 

  

  

0% 

  

240.2 

  

  

10% 

240.3 

  

  

20% 

240.4 

  

  

50% 

240.5 

  

  

100% 

240.6 

 

 

150% 

  

  

  

  

  

250 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

  

  

  

  

  

250.1 

  

  

0% 

  

250.2 

  

  

10% 

250.3 

  

  

20% 

250.4 

  

  

50% 

250.5 

  

  

100% 

250.6 

 

 

150% 

  

  

  

  

  

260 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары чет өлкө банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

  

  

  

  

  

260.1 

  

  

0% 

  

260.2 

  

  

10% 

260.3 

  

  

20% 

260.4 

  

  

50% 

260.5 

  

  

100% 

260.6 

 

 

150% 

  

  

  

  

  

270 

Мамлекеттик секторго кредиттер  

  

  

  

  

  

  

270.1 

  

  

0% 

  

270.2 

  

  

10% 

270.3 

  

  

20% 

270.4 

  

  

50% 

270.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

280 

Мамлекеттик эмес секторго кредиттер  

  

  

  

  

  

  

280.1 

  

  

0% 

  

280.2 

  

  

10% 

280.3 

  

  

20% 

280.4 

  

  

50% 

280.5 

  

  

100% 

280.6 

 

 

150% 

280.7 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

290 

Жеке адамдардын жеке максаттарына кредиттер  

  

  

  

  

  

  

290.1 

  

  

0% 

  

290.2 

  

  

10% 

290.3 

  

  

20% 

290.4 

  

  

50% 

290.5 

  

  

100% 

290.6 

 

 

150% 

290.7 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

300 

Мамлекеттик секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

  

  

  

  

  

310 

Мамлекеттик эмес секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

310.1 

 

 

150% 

310.2 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

320 

Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер  

  

  

  

  

  

  

320.1 

  

  

50% 

320.2 

  

  

100% 

320.3 

 

 

150% 

320.4 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу : ____________________ 

  

  

  

  

  

  

Раздел 15.4. КРЕДИТТЕР ЖАНА ЛИЗИНГДЕР (уландысы)/ БАШКА АКТИВДЕР  

  

  

  

  

  

 (тыс.сом) 

№ 

Статьялар 

 

Кредиттик тобокелдик, 

Салмактанып алынган маани  

Баланс боюнча 

 

  

  

  

  

  

330 

Мамлекеттик секторго курулушка сунушталуучу кредиттер  

  

  

  

  

  

  

330.1 

  

  

0% 

  

330.2 

  

  

10% 

330.3 

  

  

20% 

330.4 

  

  

50% 

330.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

340 

Мамлекеттик эмес секторго курулушка сунушталуучу кредиттер  

  

  

  

  

  

  

340.1 

  

  

0% 

  

340.2 

  

  

10% 

340.3 

  

  

20% 

340.4 

  

  

50% 

340.5 

  

  

100% 

340.6 

 

 

150% 

340.7 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

350 

Жеке адамдарга курулушка сунушталуучу кредиттер  

  

  

  

  

  

  

350.1 

  

  

0% 

  

350.2 

  

  

10% 

350.3 

  

  

20% 

350.4 

  

  

50% 

350.5 

  

  

100% 

350.6 

 

 

150% 

350.7 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

360 

Капиталдык ижарага кредиттер  

  

  

  

  

  

  

360.1 

  

  

0% 

  

360.2 

  

  

10% 

360.3 

  

  

20% 

360.4 

  

  

50% 

360.5 

  

  

100% 

360.6 

 

 

150% 

360.7 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу кол тамгасы : ____________________ 

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

370 

Негизги каражаттар  

  

100% 

  

  

  

  

  

380 

Банктын башка менчиги  

  

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

390 

Консолидацияланбаган банктарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капиталдан эсептеп алып салуу 

  

  

  

  

  

400 

Банктардан тышкары консолидацияланбаган финансы уюмдарына инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капиталдан эсептеп алып салуу  

  

  

  

  

  

410 

Консолидацияланбаган финансылык эмес мекемелерге инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

100% 

  

  

  

  

  

420 

Алууга чегерилген пайыздар  

  

  

  

  

  

  

420.1 

  

  

0% 

420.2 

  

  

10% 

420.3 

  

  

20% 

420.4 

  

  

50% 

420.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

430 

Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

430.1 

Материалдык эмес активдер 

  

Капиталдан эсептеп алып салуу 

430.2 

Башка активдердин калган бөлүгү  

  

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

440 

Бардыгы болуп баланстык активдер (10-430-статьяларынын суммасы) 

  

  

  

  

  

  

450 

Бардыгы болуп 1-категория боюнча  

0% 

  

  

  

  

  

  

460 

Бардыгы болуп 2-категория боюнча  

10% 

  

  

  

  

  

470 

Бардыгы болуп 3-категория боюнча  

20% 

  

  

  

  

  

480 

Бардыгы болуп 4-категория боюнча  

50% 

  

  

  

  

  

490 

Бардыгы болуп 5-категория боюнча  

100% 

 

 

 

 

 

491 

Бардыгы болуп 6-категория боюнча  

 

491.1 

 

150% 

491.2 

 

200% 

  

  

  

  

  

500 

Бардыгы болуп капиталдан эсептеп алып салуулар  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу кол тамгасы : ____________________».