Кайта келүү

«Кыргыз Республикасында банк инновациалык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режими жөнүндө» жобо долбооруна карата  

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ  

 

Каржылык технологиялардын өнүгүүсү түпкү керектөөчүлөр үчүн новатордук өнүмдөр жана кызматтар бар болгон каржылык жана башка кызматтарды көрсөтүүчү салттуу аймактарды заманбапташтырды. 

Санариптик каржылык мейкиндиги натыйжалуу жана коопсуз өнүгүү жана иштеши үчүн анын бардык катышуучуларынын макулдашылган иш-чараларды ишке ашыруу, жана бир жагынан, каржы тутумунун туруктуулугун колдоо жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо максатында, ошондой эле башка жагынан - санариптик ыкма иштеп чыгууну жана ишке ашырууну камсыз кылган өз убагында катыштык жөнгө салуу зарыл. 

Бул максатта, ошондой эле, банк ишинин ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу жана каржылык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда натыйжалуулугун арттырыш үчүн, Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын узак мөөнөттүү экономикалык өсүштү колдоо, каржылык чөйрөсүндө банк кызматтарын жайылтуу, ошондой эле банк системасынын жана төлөм системаларынын коопсуздук жаатында чечимдерди кабыл алуу үчүн, инновациалык тейлөөлөрдү/технологияларды киргизүү атайын режими боюнча эрежелерди колдонууну жана этабы менен киргизүү маселесин кароодо. 

Мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чейин, жобонун нормалары азыркы продукттарды жакшыртууга багытталган түркүк инновацияларга гана колдонулат. 

Эң жөнөкөйдөн мыктыга чейин - атайын ченемдик ыкмаларды ишке ашыруусу - каржылык чөйрөсүндө инновацияларды натыйжалуу жана туруктуу өнүктүрүүгө шарттарын түзүү мүмкүнчүлүгүн берет. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасында банк инновациалык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режими тууралуу» жобо  

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  

  

1. «Кыргыз Республикасында банк инновациалык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режими тууралуу» жобо (мындан ары Жобо) финансы рыногун демилгелөө, Кыргыз Республикасынын калкынын банктык кызмат көрсөтүүгө жеткиликтүүлүктү жөнөкөйлөтүү жана өркүндөтүү, нак эмес төлөмдөрдү көбөйтүү, атаандаштыкты өнүктүрүү, банк жана төлөм кызматтар наркын төмөндөтүү максатында иштелип чыккан.  

2. Бул Жобо, инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режимин түзүү, ага катышуу тартиби, ошондой эле жаңы катышуучуларды жана буга чейин банк жана төлөм системаларга аралашпаган продуктту ыңгайлаштыруу зарылчылыгы шартында катышуучуларга карата коюлуучу талаптар аныкталган.  

3. Банк инновациалык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режиминин негизги милдеттери:   

 рынок катышуучуларына карата укуктук белгисиздикти жана укуктук тобокелдиктерди кыскартуу;  

 инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды алгачкы пайдалануу үчүн 

артыкчылыктуу жана жеткиликтүү эрежелерди аныктоо;  

 инновациялык технологияларды тандоо жана рынокко аралашуусун тездетүү;  

- керектөөчүлөргө каржылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорлатуу жана чыгымдарды төмөндөтүү.  

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк тарабынан контролдукка алынышын сактоо.  

4.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк), расмий интернет-сайтта тиешелүү маалыматты жайгаштыруу аркылуу инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүү үчүн атайы режимин түзүү ишинин демилгечиси болуп саналат жана сунуштоо процессине контролдукту жүргүзөт.   

5. Улуттук банк, инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режими алкагында катышуучуларды пилоттук тесттерди өткөрүү убагында Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын айрым талаптарын толугу менен же алардын бир бөлүгүн аткаруудан бошотууга укуктуу.   

  

2. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР  

  

6. Бул жободо төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылган:  

Инновациялык кызмат көрсөтүүлөр/технологиялар бул, жаңы банктык продукт же операция формасында ишке ашырылган банктын инновациялык ишинин түпкү иш натыйжасы (технология).  

Инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн атайы режими (мындан ары атайы режими) бул, банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыккан катышуучуларга аларды Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузуусуз чектелген чөйрөдө өткөрүүгө мүмкүндүк берген эрежелер жыйындысы.   

Атайы режими эки багытта жүргүзүлөт: 

1. Инфраструктуралык инновациялар - учурдагы өнүмдөрдү жакшыртууга багытталган; 

2. Негизги инновациялар - таптакыр жаңы тажрыйбалар, мамилелер жана моделдер. 

Катышуучу атайы режимине катышуу үчүн Улуттук банкка кайрылган Кыргыз Республикасынын юридикалык жак-резиденти. 

  

3. АТАЙЫ РЕЖИМИНДЕ ОРУН АЛУУ  

  

7. Инновациялык долбоорлорду тесттен өткөрүү үчүн пилоттук долбоордо катышууга өтүнүч катты, алдын ала сүйлөшүлгөн чектөөлөрдү сактаган, лицензияга ээ жана лицензиясы жок рынок катышуучулары сунушташы мүмкүн. Лицензиясы жок рынок катышуучуларына карата Улуттук банк лицензия алуу жол-жобосун жөнөкөйлөтүп, белгилүү бир мөөнөткө лицензия берүүгө укуктуу.   

8. Пилоттук сыноого жок дегенде төмөнкү критерийлерге жооп берген долбоорлор гана катышышы мүмкүн:  

- долбоор атайын режимдин багыттарынын бири чегинде туура келет (илимий-техникалык жана илимий ыкма - анын ичинде жаңы технологияларды колдонуу менен байланышкан кызматтар көрсөтүүлөр менен камсыз кылуу, кызмат таптакыр жаңы, мурда болуп, кызмат өткөн сыяктуу иш жана кызмат колдонулган эмес, кайсы бир аймакта берилет); 

- Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын (банк жана төлөм системаларын өнүктүрүүнүн негизги багыттарына ылайык) үчүн баалуу болуп саналат; 

- кардарга багытталуу - акчаларды адалдоо жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча мыйзам чыгаруу жаатындагы, анын ичинде керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, керектөөчүлөрдүн жана (же) жеке рынокто жана (же) жөнгө салуучу, ошондой эле режим баасын азайтат банк рыногунда технологиясы; 

- тесттен өткөрүүгө даяр болсо (абстрактуу жана жакшы иштелип чыкпаган долбоорлор киргизилбейт);  

- тесттен өткөрүү зарыл болсо (кыска, орто жана узак мөөнөттүү иновациялык прогнозду талдоо)

- тобокелдиктерге алдын ала баалоо болушу, аларды минимизазиялоо жана даярдоо иштерин өткөрүү мехнизми; 

- долбоорду башкаруу, технологиялык продукттар жана кызматтар киргизүү катышуучусу тажрыйбасынын болушу; 

- новатордук кызмат көрсөтүүнү ишке ашыруу экономикалык таасири - пландаштырылган оң экономикалык таасири менен мүнөздөлөт; 

- ушул Жобонун 9-пунктунда көрсөтүлгөн толуктугу зарыл документтерин болусу. 

9. Пилоттук долбоордо катышуу үчүн өтүнүч ээси төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш:  

- Улуттук банкка өтүнүч катын жөнөтүү (1-тиркеме);  

- болжолдуу мөөнөтүн, негизги баскычтарын, операцияларды ишке ашырууга лимиттерди, кардарлардын санын жана башка шарттарды көрсөтүү менен инновациялык долбоорду сунуштоо;  

- ал ийгиликсиз катары таанылган учурда, керектөөчүлөрдүн укугун коргоону эске алуу менен пилоттук долбоорду токтотуу процедурасын сунуштоо.   

10. Ар бир пилоттук долбоор үчүн Улуттук банк өзүнчө атайы ишке киргизүү режимин түзөт. Мында Улуттук банк төмөнкүдөй чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу:  

- жүзөгө ашыруу мөөнөтү - 12 айдан ашык эмес. Бул мөөнөт тобокелдиктерге баа берүү үчүн каралган жана анда атайы режим катышуучуларынын атаандашуу артыкчылыктарына жетишүүсү болжолдонгон эмес. Улуттук банктын чечими боюнча анын мөөнөтү узартылышы мүмкүн, бирок катары менен эки гана жолу узартылат;  

- чектелген, бирок тесттин жыйынтыктарына статистикалык маанилүү баа берүү үчүн жетиштүү болгон кардарлардын саны;  

- ар бир кардар үчүн операциялардын көлөмү жана саны боюнча лимиттер;  

- жалпы көлөм боюнча операциялардын көлөмү жана саны боюнча лимиттер. 

11. Ошол эле учурда, Улуттук банк түзүүгө укугу бар:   

- долбоор түрү жана тобокелдиктерге жараша керектөөчүлөр укугун коргоо боюнча кошумча чаралар;  

- атайын режиминде катышуу үчүн убактысын аныктоо;  

- модель же технология өзгөчөлүктөрүнө жооп берген атайы эрежелер иштелип чыгышы мүмкүн.  

Кызмат колдонуучулардын атайын режимдин бир бөлүгү катары (кардарлар), алардын кызыкчылыктарын коргоо укугун сактап калышат. 

  

4. ДОКУМЕНТТЕРГЕ ЭКСПЕРТИЗА ЖҮРГҮЗҮҮ  

  

12. Ушул Жобонун 8-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келген атайын режиминде катышуу үчүн документтер ушул Эрежелердин 9-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан берилүүгө тийиш.  

13. Ушул жобого ылайык Улуттук банкка сунушталуучу, бирден көп барактан турган бардык документтерге номер коюлуп, көктөлүп, Жетекчинин кол тамгасы жана өтүнүч ээсинин мөөрү менен тастыкталууга тийиш.  

14. Улуттук банк документтерди 30 (отуз) жумуш күнү ичинде кароого алынат. Кароо мөөнөтү аяктагандан кийин пилоттук долбоордо катышууга макулдук берүү же ага жол бербөө чечимин кабыл алат.  

15. Документтерди кароодо Улуттук банк кошумча маалыматты талап кылууга же пилоттук долбоордун алкагында кошумча чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.  

16.  Ушул жобонун алкагында пилоттук долбоорго катышуу үчүн Улуттук банкка сунушталган документтер жана алардын көчүрмөлөрү өтүнүч ээсине кайтарылып берилбейт.   

17. Улуттук банк үчүн пилоттук сыноо жүргүзүү үчүн макулдашуу катын алуу үчүн төмөнкү документтерди алып келүү зарыл:  

- Улуттук банктан белгилүү бир мөөнөткө лицензия алууга өтүнүч кат (2-тиркеме);  

- уюштуруу түзүмү (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөр (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелер, караштуулугу);  

- ошол юридикалык жак тарабынан тастыкталган, юридикалык жактын уюштуруу документтеринин көчүрмөсү;  

- компаниянын акционерлери/уюштуруучулары жөнүндө маалымат;  

- акыркы финансылык жыл үчүн финансылык отчет (акыркы финансылык жыл үчүн финансылык баланс, пайда жана чыгым жөнүндө отчет), салык декларациялары жана/же финансылык абал жөнүндө башка документтер же алардын көчүрмөсү;  

- аудитордук корутундунун көчүрмөсү (болгон болсо).   

Өтүнүч ээси белгиленген мөөнөткө лицензия алуу үчүн Улуттук банкка сунушталган маалыматтын тактыгы жана документтердин толук сунушталышы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.   

18. Эгерде, Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга, документтер ылайык келбесе, документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банкына келип түшкөн күндөн башталат. 

19. Атайын режиминде катышуу үчүн пилоттук сыноо же андан баш тартууну жүргүзүүгө келишим кат берүүгө чечим Улуттук банк Башкармасы токтом кылат. Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын режимине пилоттук сынун башында же баш тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн маалымдайт. 

20. Белгилүү бир мөөнөткө сунушталуучу лицензия (3-тиркеме) акысыз берилет жана эки нускада тариздетилет. Бир нускасы өтүнүч ээсине берилет, ал эми экинчи нускасы Улуттук банкта сакталат. Улуттук банк тарабынан белгилүү бир мөөнөткө сунушталган лицензиянын аракети, аны колдонуу мөөнөтү аяктаганда, юридикалык жак өз ишин токтоткон учурда же болбосо лицензия белгиленген тартипте кайтарылып алынган шартта токтотулат.  

21. Улуттук банк тарабынан белгилүү бир мөөнөткө сунушталуучу лицензия, инсандыгын тастыктаган документ сунушталган шартта компаниянын жетекчисине же тиешелүү ишеним кат (ыйгарым укук берүү жөнүндө документ) жана анын инсандыгын тастыктаган документ сунушталган шартта башка ыйгарым укуктуу адамга берилет. Белгилүү бир мөөнөткө лицензияны сунуштоодо өтүнүч ээси же анын ыйгарым укуктуу адамы лицензияны алгандыгын тастыктоо менен Убактылуу/чектелген лицензияларды берүү журналында кол тамгасын коет.   

22. Макулдук каты жоготулгандыгы (бузулгандыгы) түп нускада болгон учурда, катышуучу жоголгон (бузулган) жөнүндө түшүндүрмөсү өтүнмөнүн көчүрмөсүн жана коштоочу документтерди берүү жөнүндө арыз Улуттук банкка берүүгө тийиш.  

23. Улуттук банк тарабынан белгилүү бир мөөнөткө сунушталуучу лицензиясынын дубликаты Улуттук банкка өтүнүч кат жана тиешелүү документтер сунушталган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде берилет.   

24. Күбөлүктүн түп нускасы табылган шартта компания 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка ал боюнча түшүндүрмөлөрдү кошо тиркөө менен күбөлүктүн анык нускасын тапшырууга тийиш.   

  

5. АТАЙЫ РЕЖИМИНДЕ КАТЫШУУНУ ЧЕТКЕ КАГУУ 

  

25. Баш тартуу атайы режимде катышууга, же пилоттук сыноо жүргүзүү үчүн макулдашуу жөнүндө кат берүүгө үчүн негиздер болуп төмөнкүлөр саналат: 

- атайын режиминде көрсөтүлгөн талаптар катышуу үчүн берилген документтердин туура келбегендиги; 

- катышуучунун начар каржылык абалы; 

- рынокто окшошторун болушу; 

- так эмес маалыматтарды же маалыматтарды камтыган пилоттук сыноо жүргүзүү үчүн макулдашуу катын алуу үчүн талап кылынган документтер менен камсыз кылуу; 

- катышуучунун, ушул иш-аракетке тартуу үчүн, ага тыюу карата соттун чечиминин бар экени; 

- чет зоналарда катталган юридикалык жактардын жээктеги зоналардын аймагында жашаган болушу уюштуруу мүчө компаниялар туунду жактарга, чет аймактарда каттоодон өткөн же жеке же уюштуруучулары (катышуучулары), Улуттук банк тарабынан белгиленген тизмеги ылайык; 

- катышуучунун жана анын кызмат адамдарынын (эгерде доогер - юридикалык жактын) ишкердик аброю жөнүндө далилдер болушу, кызмат адамдарына карата болсо, анын ичинде катышуучу жана экономикалык чөйрөдө кылмышы боюнча соттолгон катышуусу тууралуу маалыматтар бар. 

  

6. ПИЛОТТУК ДОЛБООРДУ ӨТКӨРҮҮ  

  

26. Колдонмо бекитилген болгондуктан, катышуучусу, анын шарттары жана ишинин өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү менен пилоттук текшерүүдөн баштоо үчүн керектөөчүлөргө жарыя кылат.  

27. Пилоттук долбоорду жүзөгө ашыруу процессинде компания отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин ай сайын Улуттук банкка белгиленген талаптарга ылайык отчет жөнөтөт. Ар айлык отчетко карата талаптар Улуттук банк тарабынан белгилүү бир пилоттук долбоорго карата иштелип чыгат.  

Отчетторунун негизинде Улуттук банк тарабынан коопсуздук чектерин, анын ичинде пилоттук сыноо үзгүлтүксүз мониторинг жүргүздү

28. Пилоттук сыноо катышуучусунун аяктагандан кийин тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жыйынтыктоочу отчет Улуттук банкына жөнөтөт. Улуттук банк рынокко бир өндүрүм же кызматты алып коюу жөнүндө чечим кабыл алат жана бул иш-аракеттерди, же эскертүүлөр новатордук кызматтар / технологияларды киргизүү натыйжасыз жөнгө салуу үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук базаны түзүүгө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө эскертме жөнөтөт. 

Катышуучунун тиешелүү корутундусу жиберилген сыноо жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын кароосуна кийин. 

29. Пилоттук сыноо (долбоордун алгачкы же акырына карата) аяктагандан кийин катышуучусу бекиткен тартипке ылайык кардарлар үчүн бардык милдеттенмелерди, пилоттук долбоорду куушуруп отура берет да камсыз кылууга тийиш. 

 

7. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР  

  

30. Ошол эле бир инновациялык продукт менен пилоттук долбоордо кайталап катышууга тыюу салынат. 

31. Улуттук банк компаниянын керектөөчүлөр алдында милдеттенмелерин аткаруу менен кайсыл болбосун учурда пилоттук долбоордо катышуусун өз алдынча чектөө укугун өзүндө калтырат.   

32. Пилоттук долбоордун ийгиликтүү ишке ашуусу Улуттук банктын тиешелүү лицензиясын алууга жана финансы рыногунда аралашуусуна мүмкүндүк берүү болуп саналбайт. 

  

Кыргыз Республикасында банк инновациалык  

кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн  

атайы режими тууралуу жобого карата  

1-тиркеме  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы   

____________________________________  

  

(юридикалык жактын аталышы жана дареги)  

____________________________________  

  

  

ӨТҮНҮЧ КАТ  

  

Улуттук банк тарабынан 20____-жылдын __________ жарыяланган банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режиминде катышууга уруксат берүүнү өтүнөм.  

Кыргыз Республикасында банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режими жөнүндө жобого ылайык, бардык талап кылынган маалыматтар жана документтер кошо тиркелет.  

  

  

Күнү   

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы  

Юридикалык жактын мөөрү  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында банк инновациалык  

кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн  

атайы режими тууралуу жобого карата  

2-тиркеме  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы   

____________________________________  

  

(юридикалык жактын аталышы жана дареги)  

____________________________________  

  

  

ӨТҮНҮЧ КАТ  

Улуттук банктан белгилүү бир мөөнөткө, банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режимине катышуу укугуна лицензия берүүнү өтүнөм.  

  

Ушул өтүнүч катты толтуруу менен мен, өтүнүч ээсинин жетекчиси, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча ченемдик укуктук актылары менен таанышып чыккандыгымды тастыктайм жана өтүнүч катка талап кылынган бардык маалыматтар жана документтер, анын ичинде төмөнкүлөр кошо тиркелет:  

- _______;  

- _______;  

- _______.  

Өтүнүч катта көрсөтүлгөн маалымат анык жана так экендигин тастыктайбыз.  

  

  

Күнү   

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы  

Юридикалык жактын мөөрү  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында банк инновациалык  

кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн  

атайы режими тууралуу жобого карата  

3-тиркеме  

  

  

 

Уюштуруучулар/акционерлер жана Жетекчилиги боюнча маалымат 

 

___________________________________________________________________________ 

компаниянын аталышы 

Юридикалык жактар үчүн 

Юридикалык жактын  

толук аталышы 

 

Юридикалык жактын  

жетекчисинин (уюштуруучу,  

акционердин) аты-жөнү 

ИНН 

Катталган (келип чыккан) өлкө 

Почта индекси, дареги, телефон, факс 

Жеке адамдар үчүн 

Аты-жөнү (чет өлкө жарандары үчүн аты-жөнүн кошумча англис тилинде көрсөтүү

 

Паспорттогу маалыматтар (паспорттун №, берүү датасы, аракеттенүү мөөнөтү, ким тарабынан берилгендиги) 

Жарандыгы 

Почта индекси, дареги, телефон, факс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кыргыз Республикасында банк инновациалык  

кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды колдонууга киргизүүнүн  

атайы режими тууралуу жобого карата  

4-тиркеме 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

________________ (так көрсөтүлсүн) банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режиминде катышууга   

  

№ 0000 ЛИЦЕНЗИЯ  

  

  

20___-жылдын “__”_________ каттоодон өткөн  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы   

_________________________________________________   

(юридикалык жактын аталышы) (Бишкек шаары/областтын аталышы)  

  

банктык инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн атайы режиминде катышуу укугун сунуштайт.  

  

Ушул лицензиянын негизинде юридикалык жак төмөнкүдөй операцияларды жүргүзүшү мүмкүн:  

  

а) __________________________;  

б) __________________________;  

в) __________________________.  

  

Лицензияда каралбаган операцияларды жүзөгө ашыргандыгы үчүн мыйзамдарда каралган тартипте жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.   

  

Лицензия ажыратылып алынгыс (өздүк) болуп саналат. Ушул лицензияда каралган укуктарды үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө жол берилбейт.   

  

Лицензия ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана ____ жыл колдонулат.  

  

Улуттук банктын Төрагасы тарабынан ыйгарым укук чегерилген адам  

________________________________________  

(кол тамгасы) (кызмат адамдын аты-жөнү)