Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна  

 

 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы “Кыргыз Республикасынын улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтом долбоорун (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. Бул долбоор “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун” отчетторунда жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептериндеги менен операциялар тийиштүү түрдө эсепке алуу жана туура чагылдыруу максатында, дагы жалпы эле ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү үчүн жана жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептер менен операцияларды мындан аркы жөңгө салууга иштелип чыккан.  

Ошол долбоорго ылайык Улуттук банктын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет. 

Долбоордо Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетунун жобосун 1- жана 36-бөлүмдөрүнө толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү боюнча сунуштарын берген камсыл кылган. 

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жана тоолуктоолор жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча ишмердүүлүгү жөнүндө толук чагылдырып турат, атап айтканда: 

· активдер жана милдеттенмелер боюнча эсеп кошуу, 

· негизги иштеринин жана алардын үстүнө эсептелген пайыздар боюнча эсептерди кошуу, 

· операциялардын мөнөөтүнө карата эсептерди кошуу, 

· кардарларга карата эсептерди кошуу. 

 

Долбоор 

Улуттук банк Башкармасынын 

20 -жылдын « » ___________ 

№___ токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна  өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна сунуш кылынган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин

“Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет” жөнүндө жободо жогору токтому менен бекитилген:  

- 1-тиркемеде: 

- 5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«  

1-бөлүк 

Баланстык отчет  

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер  

В. Капитал  

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө  

Е. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

Ж. Банктын активдерин жайгаштыруу  

З. “Ислам терезеси” алкагында банк тарабынан ишке ашырылган операциялар тууралуу отчет  

И. Өлкөлүк белгиси боюнча банктын милдеттенмелерин тартуу  

К. Өлкөлүк белгиси боюнча банктын милдеттенмелерин (чет өлкө валютасында) тартуу  

Л. Өлкөлүк белгиси боюнча капиталды тартуу  

М. Кыргыз Республикасынын областтарына тармактар боюнча берилген кредиттердин көлөмү  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

  

Чейрек сайын  

  

  

Н. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча кредиттерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

Чейрек сайын  

  

  

О. Кыргыз Республикасынын областтарына тартуу булактары боюнча депозиттердин көлөмү  

Чейрек сайын  

  

  

П. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча коммерциялык банктардын башка маалыматтары  

Чейрек сайын  

  

  

 

 

Р. Кардарлардын депозиттик базасы жөнүндө маалымат  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

 

»;  

- 2-тиркемеде: 

- «Баланстык отчет» деген 1-бөлүгү төмөнкү мазмундагы «Р» деген бөлүкчө менен толукталсын:  

« 

Р. Кардарлардын депозиттик базасы жөнүндө маалымат (миң сом) 

Статьялардын аталышы  

Суммасы 

Саны  

1. Жеке адамдардын депозиттери, анын ичинде: 

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

 

б) мөөнөттүү депозиттер 

  

 

в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

 

 

г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

 

 

2. Юридикалык жактардын депозиттери (ислам принциптеринен тышкары), анын ичинде: 

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

  

 

б) мөөнөттүү депозиттер  

  

 

в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

 

 

г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

 

 

3. Жеке ишкерлердин депозиттери, анын ичинде: 

а) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер  

  

 

б) мөөнөттүү депозиттер 

  

 

в) талап боюнча жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери  

 

 

г) мөөнөттүү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

 

 

4. Акча которуу системасынын камсыздандыруу депозиттери  

  

  

 

 

 

Маалымат үчүн: 

 

 

а) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча киреше 

 

 

б) жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча чыгымдар  

 

 

»; 

 

 

- «Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк отчет» деген 36-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

______________________ 

20___-жылдын "___"____________ 

банктын аталышы  

карата абал боюнча  

  

____________ 

  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

банктын коду 

  

регулятивдик банктык отчет 

  

  

  

  

  

  

36-бөлүк. Активдер, милдеттенмелер жана капитал жөнүндө күндөлүк отчет 

  

  

  

  

  

(миң сом) 

Көрсөткүч коду 

Көрсөткүчтүн аталышы 

Бардыгы болуп 

Анын ичинде 

Улуттук вал. 

Чет өлкө вал. 

1000 

АКТИВДЕР, бардыгы болуп  

  

  

  

1011 

Кассадагы жана банкоматтардагы нак акча каражаттары   

  

  

  

1012 

Жолдо келе жаткан нак акча каражаттары   

  

  

  

1013 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп   

  

  

  

1014 

Банк-резидент эместердеги корреспонденттик эсептер   

  

  

  

1015 

Баалуу металлдар   

  

  

  

1016 

Банктардагы чет өлкө валютасындагы корреспонденттик эсептер    

  

  

  

1017 

Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

1018 

Банктардагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

1019 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы резидент эместердеги жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

1021 

Улуттук банктагы депозиттер   

  

  

  

1022 

Банктардагы депозиттер   

  

  

  

1023 

Башка финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер   

  

  

  

1024 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы-резидент эместердеги депозиттер   

  

  

  

1031 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1032 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1033 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1034 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1035 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

1041 

Резиденттердин баалуу кагаздарынын адилеттүү наркын корректировкалоо   

  

  

  

1042 

Резидент эместердин баалуу кагаздарынын адилеттүү наркын корректировкалоо   

  

  

  

1051 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1052 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1053 

Башка кардар-резиденттер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1054 

резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1055 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар   

  

  

  

1061 

Банктарга кредиттер   

  

  

  

1062 

Башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер   

  

  

  

1063 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер   

  

  

  

1064 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер   

  

  

  

1065 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер   

  

  

  

1066 

Банк-резидент эместерге кредиттер   

  

  

  

1067 

Кардар-резидент эместерге кредиттер   

  

  

  

1068 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместерге кредиттер   

  

  

  

1071 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча дисконт   

  

  

  

1072 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча дисконт   

  

  

  

1073 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер боюнча дисконт   

  

  

  

1074 

Резидент эместерге кредит боюнча дисконт   

  

  

  

1081 

Инвестициялар жана банктарга финансылык катышуулар   

  

  

  

1082 

Инвестициялар жана башка финансы-кредит уюмдарына финансылык катышуулар   

  

  

  

1083 

Инвестициялар жана финансылык эмес уюмдарга финансылык катышуулар   

  

  

  

1091 

Улуттук банкта депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1092 

Банктарда депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1093 

Башка финансы-кредит уюмдарда депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1094 

Банктарда жана башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместерде депозиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1095 

Улуттук банктагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар 

  

  

  

1096 

Банктардагы жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар 

  

  

  

1097 

Банктардагы жана башка финансы-кредит уюмдарындагы резидент эместердеги жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча алууга чегерилген пайыздар 

  

  

  

1101 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1102 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1103 

Коммерциялык уюмдар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1104 

Резидент эместер тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1105 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1111 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1112 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1113 

Башка кардар-резиденттер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1114 

резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1115 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1121 

Банктарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1122 

Башка финансы-кредит уюмдарына кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1123 

Коммерциялык уюмдарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1124 

Коммерциялык эмес уюмдарга кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1125 

Жеке адамдарга жана жеке ишкерлерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1126 

Банк-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1127 

Кардар-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1128 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместерге кредиттер боюнча алууга чегерилген пайыздар   

  

  

  

1131 

Баалуу кагаздар боюнча алууга дивиденддер   

  

  

  

1132 

Чегерилген комиссиялык кирешелер   

  

  

  

1141 

Позициялык эсеп   

  

  

  

1142 

Чет өлкө/улуттук валютасын жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатып алуулар   

  

  

  

1143 

Улуттук банк менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1144 

Банктар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1145 

Башка кардарлар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1146 

Резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1147 

Башка финансы-кредит уюмдары менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

1148 

Башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

1149 

Резидент эместер менен башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

1151 

Кредиттер жана лизингдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана кеткен чыгымдардын ордун жабууга кам   

  

  

  

1152 

Кредиттерден жана лизингдерден айырмаланган башка активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана кеткен чыгымдардын ордун жабууга кам   

  

  

  

1153 

Негизги каражаттар   

  

  

  

1154 

Материалдык эмес активдер   

  

  

  

1155 

Башка активдер   

  

  

  

2000 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР, бардыгы болуп   

  

  

  

2010 

Банктардын чет өлкө валютасында эсептешүү (лоро) эсептери   

  

  

  

2011 

Башка финансы-кредит уюмдарынын эсептешүү эсептери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)   

  

  

  

2012 

Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери   

  

  

  

2013 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери   

  

  

  

2014 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери   

  

  

  

2015 

Банк-резидент эместердин эсептешүү (лоро) эсептери   

  

  

  

2016 

Кардар-резидент эместердин эсептешүү эсептери   

  

  

  

2017 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун эсептешүү эсептери   

  

  

  

2018 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин эсептешүү эсептери   

  

  

  

2021 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

  

  

  

2022 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)   

  

  

  

2023 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2024 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2025 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2026 

Банк-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2027 

Кардар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2028 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2029 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери   

  

  

  

2031 

Банктардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2032 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары)   

  

  

  

2033 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2034 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2035 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2036 

Банк-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2037 

Кардар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2038 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2039 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери   

  

  

  

2041 

Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын эсептери   

  

  

  

2042 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери   

  

  

  

2043 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун депозиттери   

  

  

  

2044 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери   

  

  

  

2045 

Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери   

  

  

  

2046 

Башка Өкмөттүк мекемелердин депозиттери   

  

  

  

2047 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын кредиттери   

  

  

  

2050 

Банктар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2051 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2052 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2053 

Башка кардарлар менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2054 

резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2055 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар   

  

  

  

2061 

Улуттук банктын кредиттери   

  

  

  

2062 

Банктардын кредиттери    

  

  

  

2063 

Башка финансы-кредит уюмдарынын кредиттери   

  

  

  

2064 

Резидент эместердин кредиттери   

  

  

  

2070 

Чет өлкө валютасында банктардын эсептешүү (лоро) эсептери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2071 

Башка финансы-кредит уюмдарынын (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүүфондусунан тышкары) эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2072 

Коммерциялык уюмдардын эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2073 

Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2074 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин эсептешүү эсептери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2075 

Банк-резидент эместердин эсептешүү (лоро) эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2076 

Кардар-резидент эместердин эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2077 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2078 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин эсептешүү эсептери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2081 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2082 

Башка финансы-кредит уюмдарынын (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүүфондусунан тышкары) талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2083 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2084 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2085 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2086 

Банк-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2087 

Кардар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2088 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун талап боюнча төлөнүүчүдепозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2089 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчүдепозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2091 

Банктардын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2092 

Башка финансы-кредит уюмдарынын (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүүфондусунан тышкары) мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2093 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2094 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2095 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгөчегерилген пайыздары   

  

  

  

2096 

Банк-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2097 

Кардар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2098 

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2099 

Башка финансы-кредит уюмдар-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттер боюнча төлөөгө чегерилген пайыздары   

  

  

  

2101 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздар   

  

  

  

2102 

Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери жана кредиттери боюнча төлөөгөчегерилген пайыздар   

  

  

  

2110 

Банк тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2111 

Улуттук банк менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2112 

Банктар аралык РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2113 

Башка кардар-резиденттер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2114 

Резидент эместер менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2115 

Башка финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2121 

Улуттук банктын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2122 

Банктардын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2123 

Башка финансы-кредит уюмдарынын кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2124 

Резидент эместердин кредиттери боюнча төлөөгө чегерилген пайыздар   

  

  

  

2131 

Төлөөгө дивиденддер   

  

  

  

2132 

Чегерилген комиссиялык чыгашалар   

  

  

  

2141 

Чет өлкө/улуттук валютасын жана баалуу металлдарды бүткөрүлбөгөн спот-сатуулар   

  

  

  

2142 

Улуттук банк менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2143 

Банктар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2144 

Башка кардарлар менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2145 

Резидент эместер менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2146 

Башка финансы-кредит уюмдары менен операциялар боюнча своп-позиция   

  

  

  

2147 

Башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

2148 

Резидент эместер менен башка туунду финансылык инструменттер   

  

  

  

2210 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2211 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2212 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2213 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2214 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2215 

Резидент эмес кардарлардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2220 

Банктардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2221 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2222 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2223 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2224 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2225 

Резидент эмес кардарлардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери 

  

  

  

2230 

Банктардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2231 

Башка финансы-кредит уюмдарынын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2232 

Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2233 

Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2234 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2235 

Резидент эмес кардарлардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2240 

Банктардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2241 

Башка финансы-кредит уюмдарынын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2242 

Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2243 

Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2244 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2245 

Резидент эмес кардарлардын мөөнөттүү депозиттери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

2900 

Башка милдеттенмелер   

  

  

  

3000 

КАПИАЛ, бардыгы болуп   

  

  

  

3001 

Капиталдын эсептери   

  

  

  

3002 

Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн камдар   

  

  

  

3003 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда   

  

  

  

3004 

Өтүп жаткан мезгил ичиндеги пайда/чыгым   

  

  

  

3005 

Кайра баалоо эсептери   

  

  

  

».