Кайта келүү

Долбоор 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

201_-жылдын «____» ____________ 

№_____________________________ 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө  

жобо 

 

 

1-глава. Жалпы жоболор 

 

1. Жобо банктык топтордун жана алардын аффилирленген жактарынын ишине консолидацияланган негизде көзөмөл жүргүзүү максатында иштелип чыккан. 

2. Жобонун максатында төмөнкү аныктамалар колдонулат: 

Банктык топ: 

- Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган банктан жана анын туунду жана/же караштуу компанияларынан, ошондой эле алардын аффилирленген жактарынан турган топ; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн банк туунду жана/же караштуу компанияларынын бири болуп саналган банктык холдинг компаниясынан турган топ; 

- банктык жана/же финансылык иш менен алектенген, ошондой эле контролдукту бир же ошол эле юридикалык жак же жеке адам өз алдынча же башка адамдар менен биргеликте жүзөгө ашырган банкты камтыган юридикалык жактар тобу. 

Банктык холдинг компания банк анын туунду компаниясы же туунду жана/же караштуу компанияларынын бири болуп саналган башкы компания, ошондой эле банктык топко кирген, туунду жана/же караштуу компанияларды (катышуучуларды) башкаруу максатында гана акционердик коом формасында негизги башкы компания тарабынан түзүлгөн компания.  

Туунду банк бул, башка банк же башка юридикалык жак (башкы компания) тарабынан контролго алынуучу банк. Туунду банктын туунду банкы да башкы компаниянын туунду банкы катары каралат.  

Караштуу банк бул, кайсы бир жак өз алдынча же башка жактар менен биргеликте добуш берүүгө укук чегерген акциялардын жыйырма пайызынан көбүрөөгүн түздөн-түз же кыйыр түрдө тескөөгө алган банк. 

Банктык топтун катышуучусу банктык топтун курамына кирген юридикалык жак. 

Банктын филиалы банктын юридикалык жак болуп саналбаган, банктык операциялардын бардыгын же бөлүгүн банктын атынан жүзөгө ашырган жана банк тарабынан ыйгарылган ыйгарым укуктардын чегинде иш жүргүзгөн, банк жайгашкан жерден башка жерде жайгашкан обочолонгон бөлүмү (банкка теңдештирилген чет өлкө банкынын филиалын эске албаганда). Банктын туунду компаниясы бул, банк (башкы компания) тарабынан контролго алынуучу юридикалык жак. Туунду банктын туунду компаниясы да башкы компаниянын туунду компаниясы катары каралат.  

Контролдук өз алдынча же башка жактар менен биргеликте: 

1) акционердик коомдун добуш берүүчү акцияларынын же акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталынын элүү пайызынан көбүрөөгүнө түздөн-түз же кыйыр түрдө ээлик кылуу же тескөө; же 

2) юридикалык жактын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн кеминде жарымын тандоо мүмкүнчүлүгү; же 

3) юридикалык жактын капиталына катышууга көз карандысыз ошол юридикалык жактын жетекчилигине же саясатына түздөн-түз же кыйыр түрдө таасирин тийгизүү мүмкүнчүлүгү

Банк менен байланыштуу жактар Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында көрсөтүлгөн мааниде түшүндүрүлөт. 

Банктын караштуу компаниясы банк өз алдынча же башка жактар менен биргеликте добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын жыйырма же андан ашык пайызына же юридикалык жактын капиталында үлүшкө түздөн-түз же кыйыр түрдө ээлик кылган жана тескөөгө алган юридикалык жак.  

3. Олуттуу катышуучуну, караштуу компанияны аныктоо жана контролдоо максаттарында:  

1) бир жактын караштуу компаниясы болуп саналган же бир жактын контролдугуна алынган компаниянын ээлигиндеги акциялар ошол жактын кыйыр ээлигинде турган катары каралат жана ошол жакка тиешелүү болгон акциялардын жалпы санын аныктоодо аталган жактын түздөн-түз ээлигинде турган акцияларына бириктирилет;  

2) ошол жакка жана анын жакын туугандарына (жарандык мыйзамдарга ылайык биринчи жана экинчи кезектеги мураскерлерге) таандык болгон акциялар, ошол жакка түздөн-түз таандык акциялар катары каралат.  

4. Банктык топтор башкы банктын/холдинг компаниянын же банктык топтун банкынын Кыргыз Республикасынын аймагында жана андан сырткары жайгашкандыгына жараша ар кандай түзүмгө ээ болушу мүмкүн.  

5. Консолидацияланган көзөмөл жүргүзүү банктык топтун түзүмүнө жараша белгиленет. Улуттук банк консолидацияланган көзөмөлдүн талаптары колдонулбаган учурларды белгилөөгө укуктуу.  

6. Улуттук банк төмөнкүдөй түзүмдөргө ээ топторго карата консолидацияланган негизде көзөмөл жүргүзөт: 

- №1 түзүм: Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган банктан/банк эмес финансы-кредит уюмдан жана анын туунду жана/же караштуу компанияларынан (банк эмес/финансылык/финансылык эмес) жана банктардан турган топ (1-тиркеме); 

№1 түзүмдөгү топторго консолидацияланган көзөмөл ушул Жободо көрсөтүлгөн бардык талаптарды жана чектөөлөрдү (банктык топтун капиталы боюнча, банктык топ үчүн белгиленген экономикалык ченемдер боюнча), ошондой эле сапаттуу баа берүү факторлорун (банктык топто орун алышы мүмкүн болгон тобокелдикти тескөө жана ички контролдоо, банктык топту корпоративдик башкаруу ж.б) колдонуу аркылуу жүргүзүлөт.  

- №2 түзүм: Кыргыз Республикасынын резиденти эмес банкынан/банк эмес финансы-кредит уюмунан/банктык холдинг компаниядан, Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган банк болуп саналган туунду жана/же караштуу компаниялардын биринен турган топ. Бул түзүм эл аралык банктык топтун курамы менен мүнөздөлөт (2-тиркеме).  

Башкы банктын/холдинг компаниянын деңгээлинде натыйжалуу банк көзөмөлүн жүргүзүүнү камсыз кылуу максатында Улуттук банк ал түзүлгөн өлкөнүн тиешелүү банктык көзөмөл жүргүзүү органдары менен көзөмөлдөө байланышын түзүү аркылуу топтун ишине тиешелүү көзөмөлдүктү камсыз кылат.  

Консолидацияланган негизде банктык топтун ишин ар тараптан жөнгө салуу жана көзөмөлдөө максатында, ал түзүлгөн өлкө жана кабыл алган өлкөнүн көзөмөл органдары ортосунда кызматташуу жөнүндө келишим түзүлөт.  

Чет өлкө көзөмөл органдары менен консолидациланган көзөмөл боюнча кызматташуу алкагында Улуттук банк банктык сырды кошо алганда, зарыл маалыматтар менен алмашууга, талап боюнча максаттуу текшерүүлөрдү (анын ичинде биргелешкен) жана өз ара консультацияларды жүргүзүүгө, ошондой эле колдонулуп жаткан таасир этүү чаралары тууралуу маалымдоого укуктуу.  

№2 түзүмдөгү топко карата толук маалыматты (башкы компаниялар, алардын баланстары, кирешелер жөнүндө отчеттор тууралуу маалыматтар, банк менен байланыштуу жактар тууралуу маалыматтар ж.б) көрсөтүү талабы коюлат. 

- № 3 түзүм: Банктан/банк эмес финансы-кредит уюмунан жана анын финансылык иштин кеңири чөйрөсүнө же финансылык эмес башка иш чөйрөсүнө ишке тартылган компанияларды контролдогон холдинг компания/юридикалык жак жетектеген караштуу компанияларынан турган топ (3-тикреме). 

Кыйла кеңири иш чөйрөсүн түшүнүү жана талдап-иликтөө, ошондой эле алардын мүнөзүн жана банктык топко потенциалдуу таасирин аныктоо максатында, Улуттук банк финансы-кредит уюмдарынан тышкары, банк эмес жана/же финансылык эмес ишти жүзөгө ашырышкан башка уюмдардан түзүлүшү мүмкүн болгон кеңири курамдагы банктык топторго көзөмөл (зарыл маалымат алуу) жүргүзө алат.  

Бул максаттар үчүн банктык топ же анын катышуучулары аларга олуттуу (түздөн-түз же кыйыр түрдө) таасирин тийгизген башка юридикалык жактар консолидацияланган отчет түзүү максаттарында өз иши тууралуу отчетту сунуштап турууга милдеттүү. Улуттук банк финансы-кредит уюмдарынын финансылык абалына таасирин аныктаган кайсы болбосун маалыматты (топтун түзүмү, топтун катышуучулары жөнүндө маалыматты, анын ичинде топтун катышуучуларынын негизги иши тууралуу маалыматтар, топтун катышуучуларынын финансылык отчеттору, алардын иши тууралуу маалымат, топ ичиндеги операциялар боюнча маалымат) талап кылышы мүмкүн. 

7. Топтун түзүмүн атайын көрсөтүүчү өзүнчө талаптарды эске албаганда, ушул жобонун талаптары банктык топтордун түзүмдөрүнүн бардык түрлөрүнө таркатылат.  

8. Эгерде, аларга контролдук бир эле жак тарабынан өз алдынча же башка жактар менен биргеликте жүзөгө ашырылган банктык жана/ же финансылык иш менен алектенген юридикалык жактар тобунда башкы компания жок болсо, анда контролдоочу жактын тиешелүү чечими менен ыйгарым укук чегерилген жана Улуттук банкка макулдашылган юридикалык жак (банктык жана/же финансылык иш менен алектенген юридикалык жак) маалыматтарды жана отчетторду сунуштоону кошо алганда, Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарды аткарат. 

 

2-глава. Банктык топтун ишинин ачык-айкындуулугу 

 

9. Банктык топко кирген компаниялар банктык жана/же финансылык ишти гана, ошондой эле банктык холдинг компаниясы учурунда топтун катышуучуларынын акцияларына ээлик кылууну кошо алганда, банктык жана/же финансылык ишке байланыштуу ишти гана жүзөгө ашыра алат.  

10. Улуттук банк төмөнкүлөрдү аныктоо үчүн кайсы болбосун учурда контролдоочу жактан жана банктын олуттуу катышуучуларынан, банктык топтун кайсы болбосун башка катышуучусунан жана банк менен жалпы кызыкчылыктарга ээ жактардан зарыл маалыматтарды талап кылууга укуктуу:  

- банктык холдинг компаниянын жана холдинг компаниянын катышуучуларынын финансылык абалын, тобокелдиктерди тескөө системасынын деңгээлин жана корпоративдик башкаруу сапатын;  

- банктык холдинг компаниянын туунду банкка таасирин тийгизүү деңгээлин;  

- контролдоочу жакты жана/же жактарды (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды);  

- банктык топ жана анын катышуучулары тарабынан жүзөгө ашырылган иштерди;  

- банктык топтун жана анын катышуучуларынын финансылык абалын;  

- банктык топко жана анын катышуучуларына мүнөздүү болгон тобокелдиктердин түрлөрүн;  

- банктык топтун тобокелдиктерди тескөө системасын;  

- банктык топтун катышуучулары ортосунда ишкердик, финансылык жана башка өз ара мамилелерди.  

Улуттук банк банктык холдинг компаниядан же банктык топтун кайсы болбосун катышуучусунан кошумча маалыматтарды талап кылышы мүмкүн. Бул учурда бардык зарыл маалымат Улуттук банк тарабынан банк/банк эмес финансы-кредит уюуму аркылуу жана/же түздөн-түз банктык холдинг компаниядан же банктык топтун кайсы болбосун катышуучусунан талап кылынат.  

 

11. Эгерде кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак өз алдынча же башка жактар менен биргеликте мыйзамдарга ылайык банктын капиталында чектүү катышууга же аны ажыратып алууга ниеттенсе, ал Улуттук банктан алдын ала уруксат алууга милдеттүү.  

Банктык жана/же финансылык ишти, ошондой эле банк жана/же финансылык ишке байланыштуу иштерди жүргүзбөгөн юридикалык жактар өз алдынча же башка жактар менен биргеликте төмөнкүлөрдү жүзөгө ашыра алышпайт:  

- банктын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын (кайсы түрү болбосун) жыйырма пайызынан көбүрөөгүнө тике же кыйыр түрдө ээлик кылууга же тескөөгө;  

- же, банктын уставдык капиталына катышуусунан көз карандысыз, келишимдин негизинде же башка негизде ошол банктын жетекчилигине жана/же саясатына олуттуу таасир тийгизүүгө.  

12. Мындан тышкары, эгерде банктын акцияларын кошумча сатып алуунун натыйжасында же башкача негизде кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак тике же кыйыр түрдө банктын олуттуу катышуучусу болуп, тике же кыйыр ээлик кылууну же чектүү катышууну тескөөгө алса же банкты контролдоочу жак болуп калса, Улуттук банктын уруксатын алуу зарыл

13. Банктын акцияларын сатып алууга билдирме берүүдө Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамынын, "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун талаптарына ылайык маалымат сунушталууга тийиш.   

14. Банктык топтун катышуучусу болуп саналган банк өз ишин банктык топтун башка катышуучуларынан көз карандысыз жүзөгө ашырат.  

15. Юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топту жетектеген банк, банктык холдинг компания же башкы/башкаруучу компания бардык банктык топтун ишинин мыйзам талаптарына ылайык келишине жоопкерчиликтүү болот. 

16. Юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топту жетектеген банктын, банктык холдинг компаниянын же контролдоочу башкы/башкаруучу компаниянын байкоо жана аткаруу органдары банктык топтун бардык катышуучулары ортосунда зарыл маалыматтар менен алмашуусун камсыз кылууга тийиш.  

17. Башкы компания (анын ичинде Кыргыз Республикасынын резидент эмеси), анын Улуттук банктан лицензия алган туунду жана/же караштуу банкынын ишине терс/олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн болгон фактылар же жагдайлар орун алган шартта, ошол фактылар же жагдайлар аныкталган учурдан кийинки 5 жумуш күнү ичинде ага жол бербөө боюнча көрүлүп жаткан чараларды көрсөтүү менен Улуттук банкка кат жүзүндө билдирме жөнөтөт.  

Эскертүү: Терс жана/же олуттуу таасир дегенден улам Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабынын бузулушун же Улуттук банк тарабынан лицензия алган банктын ишинде өзгөрүүлөрдүн келип чыгышын шарттаган фактыларды же жагдайларды түшүнүү зарыл.  

18. Ал эми башкы компания бул тууралуу билдирбеген же белгиленген мөөнөттү бузуу менен кечиктирип билдирген учурда Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду жана/же караштуу банкка жана анын башкы компаниясына (Кыргыз Республикасынын резиденти) карата Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган таасир этүү чараларын колдонууга укуктуу.  

Башкы компания, анын Улуттук банктан лицензия алган туунду жана/же караштуу банкынын ишине терс жана/же олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн болгон фактылар же жагдайлар орун алган шартта, мындай таасирге жол бербөө максатында ал тууралуу Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан өз туунду жана/же караштуу банктарына өз учурунда маалымдайт.  

Улуттук банктан лицензия алган туунду жана/же караштуу банк мындай маалыматты башкы компаниядан алган учурда, бул тууралуу Улуттук банкка маалымат алгандан кийинки 2 жумуш күнү ичинде кат жүзүндө билдирет

19. Банктык топко катышуудан улам, Улуттук банктан лицензия алган банктын финансылык абалына коркунуч келип чыкса, банк мындай кооптуу жагдай орун алгандан кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде ага жол бербөө үчүн көрүлүп жаткан чараларды көрсөтүү менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдайт

 

3-глава. Банктык топтун капиталы 

 

20. Банктык топ (№1 түзүмдөгү) күтүүсүз келип чыгышы ыктымал болгон жана топтун бардык катышуучулары дуушарланышы мүмкүн болгон чыгашалардын жана жоготуулардын ордун жабуу үчүн жетиштүү капитал деңгээлине ээ болууга тийиш. 

21. Банктык топтун катышуучулары топко кирген жана алардын чарба ишине ылайык келген банктарды олуттуу өзгөрүүлөрдөн коргоо каралган, капитал шайкештигин камсыз кылуу боюнча саясаттарды жана жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш.  

22. Банктык топтун жана банктык топтун катышуучуларынын капиталы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келүүсү зарыл. Банктык топтун катышуучулары ушул талаптардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн жоопкерчилик тартат

23. Юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топту жетектеген банк, банктык холдинг компания же башкы/башкаруучу компания байкоо органы тарабынан бекитилген банктык топтун капиталынын шайкештиги боюнча саясатка, анын ичинде топтун капиталынын шайкештигине баа берүү методикасына ээ болууга тийиш. 

24. Инспектордук текшерүүлөрдү ишке ашырууда Улуттук банк банктык топтун капитал шайкештиги боюнча тиешелүү саясаттары жана жол-жоболору бар экендигин жана алардын сакталып жаткандыгын текшерүүгө укуктуу.  

25. Улуттук банк, банктык топко кирген банктардын коргоого алынышын камсыз кылуу максатында, капитал шайкештигин камсыз кылуу боюнча саясаттарга жана жол-жоболорго өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилишин талап кыла алат. 

26. Эгерде, топтун капиталы банктын абалын колдоо үчүн жетишсиз экендиги жана банктык топко катышуусунан улам банктын финансылык абалына терс таасирин тийгизиши ыктымал болгон олуттуу тобокелдиктер орун алгандыгы же банктык топ Улуттук банктын талаптарын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын аткаруу үчүн талапка ылайык ачык-айкын иш алып барбагандыгы аныкталса, Улуттук банк банктан кошумча капитал салууну же капитал шайкештиги боюнча кыйла жогорулатылган экономикалык ченемдерди белгилөөнү талап кылат алат.  

27. Юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топту жетектеген банк, банктык холдинг компания же башкы/башкаруучу компания анын капиталына же анын кайсы болбосун туунду же караштуу компаниясынын капиталына олуттуу таасир тийгизиши мүмкүн болгон бардык фактылар же жагдайлар тууралуу Улуттук банкка милдеттүү түрдө маалымдап турууга тийиш.  

 

4-глава. Тобокелдиктерди тескөө жана банктык топту ички контролдоо 

   

28. Банктык топтун катышуучулары өз ишинде банктык топтун кайсы болбосун катышуучуларынын же бүтүндөй банктык топтун финансылык туруктуулугуна коркунуч жараткан тобокелдиктерди өзүнө албоого тийиш

29. Банктык топтор банктык топтун ишине ылайык келген тобокелдикти тескөө жана ички контролдук системасына ээ болууга тийиш

30. Банктык топ (№1 түзүмүндөгү) Улуттук банктын ири тобокелдиктер, инвестиция өлчөмдөрү жана валюта позициясы боюнча чектөөлөрүн консолидацияланган негизде сактоого, ошондой эле тобокелдиктерди кыскартуу жана ишти чектөө боюнча башка талаптарды аткарууга тийиш. 

31. Банктык топтун тобокелдиктерди тескөө саясатында төмөнкүлөр камтылуусу зарыл:  

1) банктык топ өзүнө алган тобокелдиктерди банктык топтун башкаруу органы бекиткен саясаттарга шайкеш тескөөнү;  

2) банктык топ өзүнө алган тобокелдиктерди жөнгө салууга жетиштүү болгон капитал деңгээлин колдоп турууну камсыз кылган ченемдерди;  

3) бүтүндөй банктык топту камтыган тобокелдиктерди тескөө системасына ылайык жоболорду.  

32. Ички контролдук системасында төмөнкүлөр камтылууга тийиш:  

1) банктык топ өзүнө алган олуттуу тобокелдиктерге карата капитал жетиштүүлүгүнө баа берүүнү аныктаган олуттуу тобокелдиктерге шайкеш келген механизмдерди;  

2) топ ичиндеги операцияларды жана концентрациялануу тобокелдигин аныктоо, баа берүү, мониторинг жүргүзүү жана контролдоо үчүн отчеттуулуктун жана эсепке алуунун ишенимдүү жол-жоболорун.  

33. Юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топту жетектеген банк, банктык холдинг компания же башкы/башкаруучу компания банктык топ тарабынан Улуттук банктын тобокелдиктерди тескөө системасына карата талаптардын сакталышына жоопкерчиликтүү болот.   

34. Катышуучулары финансылык (банктык эмес) ишти жүзөгө ашырып жаткан банктык топ, алардын ишине мүнөздүү болгон ири кредиттик тобокелдиктерди, ликвиддүүлүк тобокелдигин, инвестициялык, валюталык жана башка тобокелдиктерди чектеген жана топко кирген банктарды коргоо талаптары каралган саясаттарды жана жол-жоболорду иштеп чыгуусу зарыл

35. Финансылык (банктык эмес) ишти жүзөгө ашырып жаткан банктык топтун катышуучулары банктык холдинг компаниянын же банктык топту жетектеген банктын жылдык отчетунда саясаттар жана жол-жоболор боюнча түшүндүрмөлөрдү чагылдыруулары тийиш

36. Улуттук банк, тобокелдиктерди азайтуу жана топко кирген (кирип жаткан) банк (банктар) тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарынын бузууга жол берилишине бөгөт коюу максатында, финансылык ишти (банктык эмес) жүзөгө ашырып жаткан банктык топтун катышуучуларынан саясаттарга жана жол-жоболорго корректировкалардын киргизилишин талап кыла алат

37. Акча каражаттары банк, банктык топтун катышуучусу тарабынан тартылган учурда, башкы компаниядан, банктык топтун катышуучусунан же кайсы болбосун башка чет өлкө компаниясынан/банктык топтун катышуучусунан акча каражаттарын тартууга түзүлгөн тиешелүү келишимде, аны мөөнөтүнөн мурда жокко чыгаруу жөнүндө аны жокко чыгарганга чейинки 30 жумуш күн мурда Улуттук банкка милдеттүү түрдө маалымдоо шарты камтылууга тийиш. Мында, Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган банктык топтун катышуучусу билдирүүнүн демилгечиси болууга тийиш

 

 

 

5-глава. Банктык топту корпоративдик башкаруу 

 

38. Юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топту жетектеген банктын, банктык холдинг компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын кызмат адамдары, байкоо жана аткаруу органынын мүчөлөрү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан, банктык топко кирген кайсыл болбосун контролдукка алынган финансы-кредит уюму Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кынтыксыз абройго ээ болууга тийиш.  

Мындан тышкары, юридикалык жактар тобун контролдогон, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан банктык топту жетектеген банктын, банктык холдингдик компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын кызмат адамдары, байкоо жана аткаруу органынын мүчөлөрү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан кайсыл болбосун финансы-кредит уюму Улуттук банк тарабынан кызмат адамдарга белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө тийиш. 

39. Банктык холдинг компания/башкы/башкаруучу компания Улуттук банкка байкоо органынын жана аткаруу органынын мүчөлөрү, олуттуу катышуучулар, контролдукту тике же кыйыр түрдө жүзөгө ашырышкан жактар жана алар менен байланыштуу башка жактар тууралуу маалыматтарды, "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун талаптарына ылайык дайындалган кызмат адамдарынын ишкердик аброю жана ишенимдүүлүгү жөнүндө маалыматтар менен бирге сунуштоого тийиш.  

Банктык холдинг компаниясы - Кыргыз Республикасынын резиденти алар дайындалгандан кийинки 30 (отуз) жумуш күнү ичинде жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды Улуттук банкка берүүгө тийиш.  

Банктык холдинг компаниясы - Кыргыз Республикасынын резидент эмеси жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарды алар дайындалгандан кийинки 40 (кырк) календардык күн ичинде Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

40. Тиешелүү жактар төмөнкү учурларда банктык холдинг компаниянын байкоо органынын мүчөсү боло албайт:  

1) эгерде ал кынтыксыз ишкердик абройго ээ болбосо же андан ажыратылса;  

2) эгерде ал Улуттук банк тарабынан банктын (Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык жактар тобун контролдогон банктык топтун, банктык холдинг компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын) кызмат адамдарына карата белгиленген минималдуу квалификациялык талаптарга ылайык келбесе.  

41. Юридикалык жактар тобун контролдукка алган банктык топту жетектеген банктын, банктык холдинг компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын байкоо жана аткаруу органдары бүтүндөй банктык топтун ишине натыйжалуу жана ырааттуу контролдукту жүзөгө ашырууга көмөктөшө турган анын туунду/караштуу банктарын жана туунду/караштуу компанияларын башкаруунун оптималдуу түзүмүн аныктоо максатында, банктык топтун жалпы саясаттарын жана стратегияларын белгилөө жана жүзөгө ашыруу үчүн жоопкерчиликтүү.  

42. Юридикалык жактар тобун контролдукка алган банктык топту жетектеген банктын, банктык холдинг компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын байкоо органы төмөнкүлөрдү ишке ашырууга тийиш:  

1) банктык топтун түзүмү, топтун катышуучуларынын негизги иши жөнүндө маалыматтарды кошо алганда, банктык топтун катышуучулары жөнүндө маалыматтарды, банктык холдинг компаниянын байкоо органы тарабынан бекитилген тобокелдиктерди тескөө жана ички контролдук боюнча банктык топтун саясатын, банктык топтун катышуучуларын контролдоочу жактар жөнүндө маалыматтарды, банктык топто реалдуу контролдукту жүзөгө ашырган жактар жөнүндө маалыматтарды, топтун катышуучуларынын финансылык абалы тууралуу маалыматтарды Улуттук банкка сунуштоого;  

2) банктык топту жана банктык холдинг компанияны өнүктүрүү боюнча келерки үч жылга каралган бекитилген стратегияны Улуттук банкка сунуштоого;  

3) банктык топтун ишине мүнөздүү болгон тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн аны шайкеш капиталдаштыруу боюнча банктык топтун регулятивдик, рыноктук жана стратегиялык муктаждыгын канааттандырган саясатты иштеп чыгууга жана бекитүүгө;  

4) банктык топтун катышуучуларына же алардын ишкердик түрлөрүнө байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктоо жана аларды тескөөгө алуу боюнча саясатты иштеп чыгууга жана бекитүүгө;  

5) банктык топтун катышуучулары менен операциялар боюнча тиешелүү лимиттерди белгилөөгө;  

6) банктык топ тарабынан мыйзам актыларынын жана ички саясаттардын талаптарынын сакталышына контролдукту жүзөгө ашырууга;  

7) банктык топтун бардык катышуучулары ортосунда тиешелүү маалыматтардын талаптагыдай алмашуусун камсыз кылууга;  

8) банктык топко кирген банктардын аманатчыларын жана башка кредиторлорун коргоого алынышын гарантиялаган, башкаруунун коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга. 

43. Юридикалык жактар тобун контролдукка алган банктык топту жетектеген банктын, банктык холдинг компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын байкоо органы корпоративдик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, стратегиялык максаттардын жана мыйзам актыларынын сакталышы көз карашынан банктык топтун катышуучуларынын бардык ишкердик түрлөрүн жүзөгө ашырууда ички контролдуктун шайкештигин текшерүүгө, топтун катышуучуларынын ишинде келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге баа берүүнү кошуу жөнүндө талапты белгилейт

44. Юридикалык жактар тобун контролдукка алган банктык топту жетектеген банктын, банктык холдинг компаниянын же башкы/башкаруучу компаниянын байкоо жана аткаруу органдары банктык топтун катышуучуларынын ишине таасирин тийгизиши ыктымал болгон тобокелдиктер жөнүндө билүүгө, демек алардын ишине тиешелүү контролдукту жүзөгө ашырууга тийиш. Аткаруу органы чейрек сайын кеминде бир жолу, ал эми зарылчылык келип чыккан шартта - банктык холдинг компаниянын же банктык топту жетектеген банктык топтун ишинде орун алган тобокелдиктер, ошондой эле аларды өз учурунда аныктап жана четтетүү жагында көрүлгөн чаралар тууралуу кат жүзүндө байкоо органына дароо маалымдайт.   

45. Банктык холдинг компаниясы Аудит боюнча комитетти түзүшү мүмкүн.   

 

6-глава. Банктын туунду жана караштуу компанияларына карата талаптар  

 

46. Банк туунду же караштуу компанияларды түзүшү же сатып алышы мүмкүн. Мында, аларга контролдукту жүзөгө ашырган же анда банктык холдинг компаниянын же Улуттук банктан лицензия алган банктын туунду жана/же караштуу компаниялары катышкан юридикалык жактардын туунду жана/же караштуу компанияларды түзүүгө жана/же сатып алууга укугу жок.  

47. Банк туунду же караштуу компанияны түзүүнү же сатып алууну Улуттук банктын кат жүзүндөгү уруксатынын негизинде жүзөгө ашырат

48. Банк туунду же караштуу компанияны түзүүнү жана/же сатып алууну Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте ишке ашырат

49. Туунду же караштуу компанияны түзүү же сатып алуу банктык топтун уюштуруу түзүмүнүн ачык-айкындуулугуна доо келтирбөөгө тийиш. 

50. Эгерде, түзүлүп же сатып алынып жаткан компания финансы секторуна көзөмөлдөө органы тарабынан (анын ичинде чет өлкө) жөнгө салынууга тийиш болсо, анда билдирмеде бул компания түзүлгөн өлкөдөгү көзөмөлдөө режими жөнүндө маалыматтар камтылууга тийиш. Түзүлүп же сатып алынып жаткан компания түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдарында же иш тажрыйсында Улуттук банктын маалымат талап кылуусуна тоскоолдук жараткан нормалар камтылган болсо, анда Улуттук банк компания түзүүгө же сатып алууга уруксат берүүдөн баш тарта алат.  

Банктын Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамында каралган негиздер боюнча туунду же караштуу компания сатып алууга/түзүүгө укугу жок.  

Мындан тышкары, төмөнкүлөр да туунду же караштуу компанияны түзүүдөн же сатып алуудан баш тартуу үчүн негиз катары саналат: 

- банктын финансылык жана/же уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрү компания сатып алууга же түзүүгө инвестицияны колдоо үчүн жетишсиз болсо же банкты жана/же банктык топту олуттуу тобокелдиктерге дуушар кылса; 

- кабыл алуучу өлкөдөүзүлгөн өлкөдө жеткиликтүү жана натыйжалуу, анын ичинде консолидацияланган негизде банк көзөмөлүн жүргүзүү камсыз кылынбаса; 

- эгерде туунду компанияны түзүү же сатып алуу консолидацияланган натыйжалуу көзөмөл жүргүзүүгө жана/же Улуттук банкка жөнгө салуу чараларын колдонуу боюнча ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдуктарды жаратса.  

51. Чет өлкө туунду же караштуу компаниясын түзүп же сатып алып жаткан банк төмөнкүлөрдү камсыз кылууга тийиш

1) банк ушул жобонун талаптарын аткаруусу үчүн зарыл болгон бардык маалыматтардын туунду же караштуу компания тарабынан банкка берилишин;  

2) башка жактар менен жалпы кызыкчылыктардын түптөлүшүнө бөгөт коюу, анткени алар Улуттук банктын банктык топтун түзүмүнүн ачык-айкындуулугуна тиешелүү талаптарынын бузулушуна алып келиши ыктымал.  

52. Эгерде, алардын негизинде банк түзүүгө уруксат берүүдөн баш тартууга себеп болгон фактылар маалым болсо же туунду же караштуу компания Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында уруксат берилбеген ишкердикке тартылгандыгы айкын болсо, Улуттук банк туунду же караштуу компанияларды түзүү же сатып алууга макулдугун жокко чыгарышы мүмкүн

53. Эгерде Улуттук банк өз уруксатын кайтарып алса, банк Улуттук банк тарабынан белгиленген мөөнөт ичинде туунду компаниянын ага тиешелүү болгон акцияларын банк менен байланыштуу болбогон жактарга сатууга тийиш.  

54. Эгерде банк Улуттук банктан алдын-ала кат жүзүндөгү макулдугун алуусуз эле туунду, караштуу компанияларды түзүп же сатып алган болсо, мындай бүтүм анык эмес катары эсептелинет.   

55. Банк Улуттук банктын макулдугу менен чет өлкөгө өз филиалын ача алат. Банктын чет өлкөгө филиал ачуусуна уруксат берүү тартиби «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого ылайык белгиленет. 

 

7-глава. Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдер   

 

56. Улуттук банк банктык топ милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон төмөнкүдөй экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилейт (№1-түзүм):  

1) капиталдын (өздүк каражаттардын) шайкештик коэффициенти;  

2) бир карыз алуучуга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү;  

3) ликвиддүүлүк ченеми;  

4) банктык топтун тобокелдиктерин төмөндөтүү жана аталган топко кирген банк аманатчыларынын таламдарын коргоо үчүн зарыл башка ченемдер жана талаптар.  

57. Банктык топтун капиталынын (өздүк каражаттарынын) шайкештик коэффициенти (К) 12 пайыздан кем болбоого тийиш. Улуттук банк топтун тобокелдик профилин эске алуу менен капиталдын шайкештигинин минималдуу коэффициенти боюнча кыйла катуулатылган талаптарды кое алат.  

Ал банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталынын жана банктык топтун катышуучуларынын өздүк капиталынын (өздүк каражаттарынын) суммасынын, банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын тобокелдик деңгээли боюнча өлчөнгөн активдеринин суммасына жана банктык топтун суммардык активдерине карата катышы катары төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

К = СК / СА х 100%, мында:  

СК - бул, банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталынын жана банктык топтун катышуучуларынын өздүк капиталынын (өздүк каражатынын) суммасы;   

СА - бул, банктык топтун катышуучуларынын суммардык активдеринин жана банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын туунду жана/же караштуу компанияларына инвестицияларын минуска чыгаруу менен тобокелдик деңгээли боюнча өлчөнгөн активдеринин суммасы.  

Банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталы жана тобокелдик деңгээли боюнча өлчөнгөн активдери Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык аныкталат. Мында, банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталын эсептөөдө банктык топтун катышуучуларынын уставдык капиталына инвестициялар алынып салынат

Банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталынын өлчөмү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык аныкталат. 

Кыргыз Республикасынын резидент эмеси болуп саналган банктык топтун катышуучусунун өздүк капиталынын өлчөмү, ал жайгашкан өлкөдөгү анын ишин жөнгө салган ыйгарым укуктуу органдын ченемдик укуктук актыларында аныкталат.  

Эгерде, банктык топтун катышуучусуна карата өздүк капиталдын өлчөмүн эсептөөнүн өзгөчө тартиби белгиленбесе, анда банктык топтун катышуучусунун капиталы бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчет түзүү нормаларына ылайык, анын активдери менен милдеттенмелери ортосундагы айырма катары аныкталат.  

58. 1-түзүм үчүн консолидацияланган капиталды эсептөө

Банктык топтун консолидацияланган капиталы үлүштү, азчылыкты жана туунду компаниялар тарабынан чыгарылган, ушул Жободо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун жоболорунда чагылдырылган жол-жоболорго жана принциптерге ылайык эсептелген башка капиталды камтыйт. 

59. Консолидацияланган капиталды эсептөөдө, камсыздандыруу компанияларына инвестициялар банктык топтун консолидацияланган капиталына кирбейт. 

 Резидент эмес туунду компаниялардын азчылыгынын үлүшү алар ушул Жободо көрсөтүлгөн бардык критерийлерге жана талаптарга жооп берген шартта, консолидацияланган капиталды эсептөөгө кошулат.  

60. Резидент эмес туунду компаниялардын капиталынын инструменттери, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун 3.7, 3.8-жана 3.9-пункттарында белгиленген критерийлерге шайкеш келген шартта, консолидацияланган капиталда таанылат. 

Мында резидент эмес туунду компаниялардын капиталынын инструменттеринин шайкеш келиши банктын Директорлор кеңеши тарабынан кат жүзүндө тастыкталууга тийиш.  

Резидент эмес туунду компаниялардын капиталынын инструменттеринин Улуттук банктын талаптарына шайкештигин тастыктаган жана өлкөнүн мыйзам талаптарына ылайык күбөлөндүрүлгөн бардык юридикалык документтер банктар тарабынан сакталып, Улуттук банктын талап кылуусу боюнча берилүүгө тийиш.  

61. Банктын туунду компанияларында азчылык акционерлеринин үлүшү бул туунду компанияларда азчылыктын тиешелүү үлүшү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун 3.7- пунктунда көрсөтүлгөн критерийлерге дал келген шартта, банктын Биринчи деңгээлдеги консолидацияланган Базалык капиталында таанылат.  

62. Банктын Биринчи деңгээлдеги консолидацияланган Базалык капиталында таанылган азчылык үлүшү банктын Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталынын критерийлерине шайкеш келген, туунду компаниянын капиталы менен мыйзам талаптарына ылайык, мындай капиталга карата коюлуучу минималдуу талаптардан алардын үлүшүнүн ортосундагы айырма болуп саналган сумманы алып салуу менен миноритардык акционерлердин үлүшүнүн суммасы катары эсептелет.  

 63. Банктын туунду компанияларында үчүнчү жактардын үлүшү, анын ичинде жогоруда көрсөтүлгөн капитал Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун 3.7- пунктунда көрсөтүлгөн критерийлерге дал келген шартта, банктын Биринчи деңгээлдеги консолидацияланган Базалык капиталында таанылат.  

64. Ушул пункттун максаттарын үчүн банктын Биринчи деңгээлдеги консолидацияланган капиталын эсептөөдө таанылган, Биринчи деңгээлдеги кошумча Базалык капиталдын суммасына Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталда таанылган сумма кирбейт.  

 65. Ушул Жобонун 61, 62, 63-пункттарында көрсөтүлгөн капиталды кошо алганда, банктын туунду компанияларында азчылыктын үлүшү алар Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун 3.7-пунктунда көрсөтүлгөн критерийлерге же 3.8 жана 3.9-пункттарда көрсөтүлгөн  бардык тиешелүү критерийлерге шайкеш келген шартта, банктн биринчи деңгээлдеги жана экинчи деңгээлдеги консолидацияланган капиталында таанылат.  

Экинчи деңгээлдени консолидацияланган капиталында жана банктык топтун Суммардык капиталында таанылган сумма Биринчи деңгээлдеги консолидацияланган Базалык капиталды эсептөө үчүн белгиленген тартипте эле эсептелет.  

66. Ликвиддүүлүк ченемин 45 пайыздан төмөн эмес деңгээлде сактап туруу зарыл.  

Ликвиддүүлүк ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

   

ЛА = ЛА/О, мында:  

   

ЛА - банктык топтун катышуучуларынын ликвиддүү активдеринин суммасы, аларга төмөнкүлөр кирет:  

- банктын, банктык топтун катышуучусунун “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө” жобого ылайык аныкталган ликвиддүү активдери;  

- банктык топтун катышуучусунун Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аныкталган, баа берилгенден тартып 30 (отуз) күн ичинде акча каражаттарына айландырылышы мүмкүн болгон акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды камтыган, күрөөгө коюлгандардан тышкаркы, ликвиддүү активдери.  

О - банктык топтун катышуучуларынын милдеттенмелеринин суммасы, аларга ликвиддүүлүк ченемин эсептөө үчүн төмөнкүлөр кирет:  

- банктын, банктык топтун катышуучуларынын “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө” жобого ылайык аныкталган милдеттенмелери;  

- банктык топтун катышуучуларынын Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аныкталган милдеттенмелери, алар боюнча эсептешүүлөр отчеттук күндөн кийинки 30 (отуз) күн ичинде башталат.  

Банкка берүүдө же банктык топтун катышуучуларынын ортосунда кайсы болбосун тоскоолдуктардын орун алышында ошол катышуучунун ликвиддүү активдеринин ликвиддүүлүк ченеминин ордун жабуу үчүн зарыл болгон ликвииддүү активдеринин суммасынан ашкан суммадагы үлүшү банктык топтун ликвиддүүлүк ченемин эсептөөдө банктык топтун ликвиддүү активдеринен алынып салынат.  

67. Банктык топтун бир карыз алуучусуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүӨ) төмөнкү маанилерден ашпоого тийиш:  

- банктык топ менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү - 15%;  

- банктык топ менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү - 10%;  

Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн (МӨ) ченеми төмөнкүчө эсептелинет:  

МӨ = ЧК/К х 100%, мында:  

ЧК - чогуу алгандагы карыз, бир карыз алуучунун ага банктык топтун катышуучулары тарабынан берилген, өзүңдө кредиттик тобокелдикти камтыган бардык активдер боюнча жалпы карызы, анын ичинде:  

- кредиттер (төлөө мөөнөтүнө көз карандысыз);  

- факторинг;  

- финансылык ижара;  

- банктар аралык жайгаштыруулар:  

- капиталга инвестициялар;  

- карыздык милдеттенмелер формасындагы инвестициялар;  

- алууга каралган пайыздар;  

- карыз алуучуларга тике же кыйыр түрдө берилген, маңызы боюнча кредитти алмаштыруучу болуп саналган каражаттардын кандай болбосун түрү;  

- ошол карыз алуучуга берилген, баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасы (гарантиялар, аккредитивдер, кредиттерди берүүгө милдеттенмелер);  

- катышуучунун үчүнчү тарапка карата кандай болбосун тобокелдиги, ал ошол карыз алуучу тарабынан талашсыз гарантияланууга тийиш;  

- мурда эсептен алынып салынган кредиттер, анын ичинде пайыздар. Ар бир карыз алуучунун кредиттик таржымалында анын жана аны менен байланыштуу адамдардын мурда эсептен алынып салынган кредиттери жана пайыздары тууралуу төмөнкүдөй маалыматтар көктөлүүгө тийиш: карыз алуучунун жана аны менен байланыштуу адамдардын аты-жөнү, эсептен алынып салынган кредиттердин жана пайыздардын суммасы, эсептен алынып салынган күн жана анын себептери.   

К - банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталынын жана банктык топтун катышуучуларынын өздүк капиталынын (өздүк каражаттарынын) суммасы.  

Банктык топ менен байланыштуу болгон бир карыз алуучунун тобокелдигинин максималдуу өлчөмүн сактоо төмөнкү учурларда жүзөгө ашырылат:  

- карыз алуучу банктык топтун курамына кирген болсо;  

- карыз алуучу банк менен байланыштуу жана/же банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагы болуп саналса;  

- карыз алуучу башка карыз алуучулар менен биргелешип иш алып баруу келишими же биргелешип иш алып баруу жөнүндө келишим шарттарын камтыган башка документ аркылуу байланыштуу болсо;  

- юридикалык жактардын - карыз алуучулардын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимге тике же кыйыр түрдө олуттуу таасирин тийгизүүгө жөндөмдүү жак (үчүнчү жактар аркылуу) болуп саналса.  

68. Компаниялар, анын ичинде банктык топко кирген банктар Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында аларга карата белгиленген тиешелүү талаптарды жана экономикалык ченемдерди аткарууга тийиш

69. Экономикалык ченемдерди аткаруу жана тобокелдиктерди азайтуу үчүн банктык топко Улуттук банктын тиешелүү ченемдик укуктук актыларында белгиленген максималдуу чектен төмөн, минималдуу чектен жогору болгон экономикалык ченемдер жана талаптар боюнча ички чектерди белгилөө сунуш кылынат

70. Банк, банктык топтун катышуучусу ага төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү берүү максатында кандайдыр бир жак менен бүтүмдөрдү жана/же операцияларды жүзөгө ашыра албайт

- банк менен байланыштуу же банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагы алдында милдеттенмелерди төлөө;  

- банк менен байланыштуу же банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагынан кандайдыр бир мүлктү сатып алуу;  

- банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагы тарабынан эмитирленген баалуу кагаздарды сатып алуу;  

- банктын финансылык абалынын начарлоосуна алып келиши мүмкүн болгон операцияларды жүзөгө ашыруу/бүтүмдөргө келишүү.  

Банк менен байланыштуу жана/же банктык топтун катышуучусунун биринин аффилирленген жагы банк менен байланыштуу жана/же банктык топтун ар бир катышуучусунун аффилирленген жагы катары таанылат. 

71. Банктык холдинг компания же банктык топту жетектеген банк, банктык топтун катышуучуларынын белгиленген талаптарды жана экономикалык ченемдерди аткаруусун камсыз кылуу үчүн жоопкерчилик тартат

 

8-глава. Отчеттор жана сунушталуучу маалыматтар  

 

72. Банктык топ Улуттук банкка банктык топтордун катышуучуларын - Кыргыз Республикасынын резидент эместерин кошо алганда, Улуттук банк тарабынан «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жободо белгиленген тизмеге, формага, көлөмгө, тартипке жана мөөнөткө ылайык консолидацияланган отчетторду жана өз иши жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле Улуттук банктын талабы боюнча башка маалыматтарды чечмелеп, сунуштоого милдеттүү.  

73. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту Улуттук банкка банктык топту жетектеген банктар же банктык холдинг компания, анын ичинде №1 түзүмдөгү топто турган, ошондой туунду компаниянын активдеринин үлүшү башкы компаниянын активдеринин 5 жана андан ашык пайызын түзгөн башкы/башкаруучу компания сунуштайт.  

74. Банктык топтордун отчетторунда төмөнкүлөр камтылат: 

- топтун түзүмү тууралуу маалыматты; 

- консолидацияланган баланстык отчет; 

- түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчет; 

- консолидацияланган негизде кабыл алынган тобокелдиктер жөнүндө маалымат.  

75. Банктык топту жетектеген банк же банктык холдинг компания өз функцияларын аткаруу үчүн Улуттук банкка үзгүлтүксүз негизде отчет берип турууга тийиш, анда чет өлкөнүн аймагында жайгашкан банктык топтун ар бир катышуучусунун активдери, милдеттенмелери, капиталы жана финансылык иш натыйжалары жөнүндө маалымат камтылат. Отчеттук маалыматтар консолидацияланган негизде сыяктуу эле, топтун ар бир катышуучусу боюнча да консолидацияланган отчетто топтун ар бир катышуучусу боюнча маалыматты көрсөтүү менен абсолюттук жана пайыздык мааниде сунушталууга тийиш.  

76. Банктык топтор төмөнкү курамдан турган консолидацияланган отчетту түзүшөт жана Улуттук банкка сунуштап турушат: 

- банктык топтун курамындагы отчет, ал жылдык негизде жана топтун катышуучулары тууралуу маалыматтын өзгөрүшүнө жараша берилет. Бул отчет өзүндө ар бир катышуучу, топтун катышуучуларын башкаруу органдарынын курамы топтун бардык түрү боюнча маалыматтарды, анын ичинде схема түрүндө көрсөтүү менен банктык топтун түзүмү тууралуу маалыматты камтыйт;  

Бул отчет банктык холдинг компаниянын бардык туунду жана караштуу компаниялары, анын ичинде аталышы, ээлик кылуу пайызы, банктык топтун ар бир катышуучусу тартылган иштин түрү же түрлөрү тууралуу маалыматты кошо алганда, банктык топтун иши тууралуу маалыматты камтууга тийиш. Мындан тышкары, банктык холдинг компаниянын, анын ичинде башкы компаниянын Кыргыз Республикасынын резидент эмесинин жана бардык туунду, караштуу, байланыштуу компаниялардын акционерлери, үлүштөрү жана түпкү менчик ээлери боюнча маалымат, ошондой эле банктык топ дуушар болгон тобокелдиктер жана аларды төмөндөтүү боюнча чаралар боюнча маалымат да камтылган.  

Банктык топту жетектеген банк же банктык холдинг компания, анын ичинде башкы/башкаруучу компания-Кыргыз Республикасынын резидент эмеси Улуттук банкка Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөлөрү, аларга тике же кыйыр түрдө контролдукту жүргүзгөн олуттуу катышуучулар, алар менен байланыштуу башка жактар жөнүндө маалыматтарды Улуттук банк тарабынан белгиленген көлөмдө, тартипте жана мөөнөттөрдө, ошондой эле уюштуруу документтерине, уставга, туунду же караштуу компаниялардын түзүмүнө киргизилген өзгөртүүлөр, алардын иш чөйрөсүнүн кеңейтилгендиги, туунду же караштуу компаниялардын кызмат адамдарынын алмашуусу, ошондой эле банктын туунду компаниялары тарабынан туунду компанияларды түзүү жана/же сатып алуу жөнүндө маалыматтар, тиешелүү чечим кабыл алынган учурдан кийинки 30 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө жөнөтүлөт

- банктык топту жетектеген банк же банктык холдинг компания, анын ичинде башкы компания ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайыкбанктык топтун аффилирленген жана байланыштуу жактар боюнча отчетту жылдык негизде Улуттук банкка сунуштап турат; 

- банктык топту жетектеген банк же банктык холдинг компания, анын ичинде башкы компания, анын ичинде башкы компания - Кыргыз Республикасынын резидент эмеси көз карандысыз аудитордук компания (аудитордук текшерүү жүргүзүү мыйзам талабына ылайык милдеттүү болуп саналбаган учурларды эске албаганда) тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен бирге банктык топ жана банктык холдинг компания үчүн ички контролдуктун шайкештигине баа берүүнү камтыган жылдык отчетту, отчеттук жыл аяктаган күндөн кийинки 180 (жүз сексен) күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө (банктык топ Кыргыз Республикасынын резиденттери үчүн) жеке жана консолидацияланган негизде Улуттук банкка сунуштайт. Резидент эместер үчүн - көз карандысыз аудитордук компания тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен бирге жылдык отчетту жеке жана консолидацияланган негизде башкы/башкаруучу компания түзүлгөн өлкөнүн ченемдик-укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө берилет.  

77. Жылдык финансылык отчет 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил аралыгында сунушталууга тийиш.  

78. Жылдык отчетко банктык холдинг компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо органынын, аткаруу органынын төрагасы жана башкы бухгалтери кол коюуга тийиш

- консолидацияланган баланстык отчет; 

- түшкөн пайда жана кеткен чыгым тууралуу консолидацияланган отчет; 

Отчеттор жылдык негизде бүтүндөй топтун иши тууралуу маалыматты жана топтун ар бир катышуучусу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын резидент эмеси боюнча маалыматтарды камтууга тийиш.  

- банктык топтун милдеттүү ченемдери жөнүндө отчет (1-топ); 

- ачык валюта позициялары жөнүндө отчет (1-топ); 

Банктык топту жетектеген банк же банктык холдинг компания, анын ичинде башкы/башкаруучу компания (1-топ) Улуттук банкка ири тобокелдиктер боюнча, капиталдын жетиштүүлүгү жана ликвиддүүлүгү боюнча маалыматты консолидацияланган негизде ай сайын жөнөтүп турат.  

- консолидацияланган отчетко карата түшүндүрүүчү эскертүүлөр. 

79. Консолидацияланган отчет менен бирге Улуттук банкка топтун катышуучуларынын - финансылык эмес уюмдардын (Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместери) отчету сунушталат, анда топтун, анын ичинде чет мамлекеттин аймагында жайгашкан ар бир катышуучунун активдери, милдеттенмелери, капиталы жана финансылык иш натыйжалары тууралуу маалыматтар камтылат. Жылдык отчет менен кошо Улуттук банкка анын аныктыгын тастыктаган аудитордук корутунду да сунушталат. 

80. Банктык топтордун консолидацияланган отчету (чейректик негизде) төмөнкүлөр ортосунда келишилген бүтүмдөр боюнча маалыматты камтыйт: 

- Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн банк/банк эмес финансы-кредиттик уюм жана анын башкы/туунду/караштуу компаниясынын; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн банк/банк эмес финансы-кредиттик уюм жана анын туунду/караштуу компаниясынын; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн туунду/караштуу компаниялардын/банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн башкы компаниянын/банк эмес финансы-кредит уюмдарынын. 

81. Банктык топ же анын катышуучулары аларга контролдук кылган юридикалык жактар консолидацияланган отчет түзүү максатында өз иши тууралуу отчетту аларга сунуштап турууга милдеттүү

82. Консолидацияланган отчетту сунуштоо боюнча талаптар коммерциялык банктарга 100% мамлекеттик үлүшү менен катышкан мамлекеттик органдарга жана банктык топторго катышкан учурда Улуттук банкка таркатылат.  

83. Улуттук банк банктык топтон жана анын катышуучуларынан алардын финансылык абалына, тобокелдиктерди тескөө системасына, корпоративдик башкаруу сапатына баа берүү жана башка көзөмөлдөө максаттарында, анын ичинде анык эмес/так эмес маалымат берилген негиздер боюнча, ушул Жободо көрсөтүлгөн отчетторго камтылбаган маалыматтарды талап кылууга укуктуу. 

84. Банктык топту жетектеген банк же банктык холдинг компания, анын ичинде башкы/башкаруучу компания-Кыргыз Республикасынын резидент эмеси (банктык холдингдин башкаруу компаниясы) консолидацияланган бухгалтердик отчетторун, ошондой эле түшкөн пайда жана кеткен чыгым боюнча консолидацияланган отчетторун аудитордук фирманын алардын аныктыгын тастыктаган корутундусунан кийин жыл сайын жарыялап турат.  

85. Жылдык консолидацияланган финансылык отчет милдеттүү түрдө жыл сайын жарыяланып турат. Аудитордук корутунду жылдык консолидацияланган финансылык отчет менен бирге жарыяланат. Жылдык консолидацияланган финансылык отчет аны табууну жана алууну гарантиялаган жол-жобо боюнча бул отчетту кандай максатта алып жаткандыгына көз карандысыз, ага кызыкдар болгон бардык адамдарга жеткиликтүү болушун камсыз кылган, банктын расмий интернет-сайтына жайгаштырылган учурда ал жарыяланган болуп саналат.  

Банк отчетту сайтка хронологиялык тартипте жайгаштырат жана отчеттун аталышын, ал түзүлгөн отчеттук мезгилди, анын Улуттук банкка берилген күнүн, басылып чыккан күнүн, номерин жана отчет жарыяланган басылманын аталышын (эгер болгон болсо), ошондой эле анын банктын сайтында жарыяланган күнүн жана ал кызыкдар адамдарга жеткиликтүү болгон күндү көрсөтөт. Сайтка жайгаштырылган отчет кызыкдар адамдарга ал жайгаштырылган күндөн тартып кеминде үч жыл жеткиликтүү болууга тийиш.  

86. Банк, отчеттун бардык кызыкдар адамдар үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылган башка иш-аракеттерди кабыл алган болсо, анда ал көрсөтүлгөн адамдарга буклеттерди, брошюраларды жана башка адабияттарды таратуу менен жүзөгө ашыра алат. Отчетту буклеттерде, брошюраларда жана башка басылмаларда банктын сайтына же жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялагандан кыйла кечирээк мөөнөттө жарыялаган учурда банк буклеттерде, брошюраларда жана башка басылмаларда отчетту Улуттук банкка берүү күнүн, банктын сайтынын дарегин, сайтка жайгаштыруу күнүн жана отчет кызыкдар адамдарга канчасына чейин жеткиликтүү боло турган күндү же жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялаган күндү көрсөтөт.  

 

9-глава. Банктык топтун катышуучуларына карата колдонулуучу чаралар 

   

87. Банктык топтун кайсы болбосун катышуучусуна (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга) же анын кызмат адамына карата "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамда каралган талаптарга ылайык таасир этүү чаралары колдонулушу мүмкүн, эгерде:  

1) аффилирленген жактар Улуттук банктын талабы боюнча банктын финансылык туруктуулугуна жана анын аманатчыларынын таламдарына кедергисин тийгизген же тийгизиши мүмкүн болгон кемчиликтерди жана бузууларды четтетүүгө тиешелүү чараларды көрбөсө;  

2) банктын олуттуу катышуучусу, анын иши же финансылык абалы банктын финансылык туруктуулугуна же аманатчыларынын таламдарына, алар контролдогон компанияларга кедергисин тийгизген же тийгизиши мүмкүн болгон Улуттук банктын талабы боюнча тиешелүү чараларды көрбөсө;  

3) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча банктык топтун ичинде башкы банк/компания жана/же чет өлкө көзөмөл органы тарабынан банктык топтун катышуучуларын контролдоо/көзөмөлдөө тобокелдиктерди аныктоого жана аларды минималдаштырууга мүмкүндүк бербегендей негизде, жетишсиз жүргүзүлүп жатса;  

4) Улуттук банк консолидацияланган негизде көзөмөл жүргүзүү үчүн зарыл маалыматтарды ала албаса;  

5) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамда каралган башка негиздер боюнча, анын ичинде:  

а) банкка жана банктык топтун катышуучуларына карата талаптагыдай консолидацияланган көзөмөл жүргүзүүгө тоскоолдуктар келип чыкса;  

б) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ченемдер, талаптар жана чектөөлөр бузулса.  

88. Улуттук банк төмөнкүлөргө укуктуу:  

1) банктын туунду компаниясы боюнча - банктан бул компанияга кандай болбосун инвестициялардын убактылуу токтотулушун талап кылууга;  

2) банктын аффилирленген жактары боюнча - банктан жана/же аффилирленген жактардан мындай аффилирленген жак менен банк ортосунда операциялардын, бутүмдөрдүн (тике же кыйыр) убактылуу токтотулушун талап кылууга;  

3) банктык холдинг компания боюнча - банктык холдинг компаниядан банк ишине контролдукту, анын ичинде акциялар боюнча тике же кыйыр түрдө добуш берүү укугун убактылуу токтотууну талап кылууга;  

4) банктын олуттуу катышуучулары тарабынан контролдукка алынган компаниялар боюнча - олуттуу катышуучудан төмөнкүлөрдү талап кылууга:  

а) банк ишине катышууну, анын ичинде тике же кыйыр түрдө акциялар боюнча добуш берүү укугун убактылуу токтотууга;  

б) банк менен олуттуу катышуучу жана/же банк менен олуттуу катышуучу тарабынан контролдонгон компания ортосунда тике жана кыйыр түрдө операциялардын, бүтүмдөрдүн ишке ашырылышын убактылуу токтотууга;  

5) банктын туунду же караштуу компаниясы боюнча - компания андан ары банктын туунду же караштуу компаниясы болуп саналбагандай деңгээлге чейин банк өз инвестицияларын азайтуусун талап кылууга;  

6) банктык холдинг компания боюнча - банктын капиталына чектүү катышууга уруксатын жокко чыгарууга жана акциялардын тиешелүү топтомун сатууну талап кылууга;  

7) банктын башкы компаниясынын туунду компаниясы боюнча - банктык холдинг компаниядан туунду компанияга же банкка контролдукту токтотууну талап кылууга;  

8) банктын олуттуу катышуучусу болуп саналган компаниялар боюнча - банктын капиталында чектүү катышууну сатып алууга уруксатты жокко чыгарууга жана банкта олуттуу катышууну токтотууну талап кылууга;  

9) банктын олуттуу катышуучулары тарабынан контролдукка алынган юридикалык жактар боюнча банкта олуттуу катышуучу болуу укугуна берилген уруксатты жокко чыгарууга жана банкта олуттуу катышууну токтотууну талап кылууга. Улуттук банктын талаптарын чагылдыруу формасы - Улуттук банктын жазма буйруктары же Улуттук банк менен банктын аффилирленген жагы ортосундагы кат жүзүндөгү келишим формасында болууга тийиш.  

89. Ушул Жобонун 88-пункттун 3-9-пунктчаларында көрсөтүлгөн учурларда акциялар боюнча добуштар банк акционерлеринин жыйынынын кворумун эсептөөдө жана чечим кабыл алууда эске алынбайт. Эгерде мындай акциялар боюнча добуштардын саны тиешелүү чечимдин кабыл алынышына таасир этсе, буга чейин кабыл алынган бардык чечимдер жараксыз деп эсептелет. Кемчиликтерге жол берген жак Улуттук банктын талабы боюнча акциялардын тиешелүү топтомун белгиленген мөөнөт ичинде аны менен байланыштуу болбогон жактарга сатууга милдеттүү. Андай болбогон учурда, Улуттук банк ошол жактын акцияларын мажбурлап ажыратып алуу жөнүндө арызы менен сотко кайрылат.   

30. Жобонун 88-пункттун 1, 2, 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн учурларда, эгерде бүтүмдөр Улуттук банктын талаптарын бузуу менен ишке ашырылган болсо, анда мындай бүтүмдөр жараксыз болуп саналат. Улуттук банк мындай бүтүмдү жараксыз катары таануу талабы менен сотко кайрылууга укуктуу.   

 

10-глава. Финансы секторунун көзөмөл органдары ортосунда өз ара иш алып баруу   

91. Эгерде, банктык топтун бир бөлүгү болгон компания башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан көзөмөлгө алынса же жөнгө салынууга тийиш болсо, Улуттук банк жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган банктык топтун ишин ар тараптуу жөнгө салуу жана аны көзөмөлдөө максатында кызматташууга тийиш

92. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган колдо болгон жана банктык топко же анын кайсы болбосун катышуучусуна тиешелүү төмөнкүдөй маалыматтарды Улуттук банкка берет:  

- банктык топтун түзүмүн, контролдоочу адамдарды, кызмат адамдарын аныктоого мүмкүндүк берген;  

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жактыруусун же ага билдирүүнү талап кылган, банктык топтун кайсы болбосун катышуучусунун ээлик кылуу түзүмүндөгү, тескөө ишиндеги же уюштуруу түзүмүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө;  

- банктык топтун же банктык топтун катышуучусунун иши жана иш алып баруу саясаты жөнүндө;  

- банктык топтун жана анын катышуучуларынын финансылык абалы жөнүндө (мында капитал шайкештигине, жалпы кызыкчылыкка ээ адамдар менен ишке ашырылган операцияларга, топ ичиндеги тобокелдиктерге жана алынуучу пайдага өзгөчө көңүл буруу зарыл);  

- банктык топтун же анын катышуучуларынын ички контролдук системасынын уюштурулушу, тобокелдикти тескөө иши жөнүндө;  

- банктык топтун катышуучуларынын башкаруу органдарынан маалыматтарды топтоо жол-жобосу жана алынган маалыматты текшерүү жөнүндө;  

- банктын - банктык топтун катышуучуларынын ишине олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн операциялар, келишилген бүтүмдөр, банктык топ же анын катышуучулары ичинде орун алган жагдайлар жөнүндө;  

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктык топтун катышуучуларына карата көргөн чаралары жана санкциялары жөнүндө

- натыйжалуу банк көзөмөлүн жүргүзүү үчүн зарыл болгон башка маалыматтар.  

93. Улуттук банк консолидацияланган негизде көзөмөл жүргүзүү максатында, ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын отчетторун жана башка материалдарын талап кылууга укуктуу. Ошондой эле ал, эгерде башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда Улуттук банкка зарыл болгон маалымат жок болсо же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан сунушталган маалымат Улуттук банктын пикири боюнча жетишсиз болсо, банктык топтун катышуучуларынын ишине инспектрлөөнү жүргүзүүгө укуктуу. Көрсөтүлгөн компаниялар жана анын кызмат адамдары Улуттук банк өз ыйгарым укуктарын банктан же алардын кызмат адамдарынан кандайча талап кылынса, ошол деңгээлде жүзөгө ашыруусуна колдоо көрсөтүүгө жана ага тоскоолдук кылбоого милдеттүү.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» 

жобого карата 1-тиркеме  

 

 

1-банктык топтун түзүмү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө»  

жобого карата 2-тиркеме  

 

 

2-банктык топтун түзүмү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» 

жобого карата 3-тиркеме  

 

 

3-банктык топтун түзүмү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө» 

жобого карата 4-тиркеме  

 

  

 

  

  

  

  

  

БАНКТЫК ТОПТУН АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

____________________________________________________________________ 

Башкы компаниянын аталышы жана 2 же 3-топтун түзүмүнүн аталышы көрсөтүлөт)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 

Аффилирленген жактын аталышы 

Банктык топтун катышуучусунун аталышы 

Аффилирленген жактын банктык топтун катышуучусу менен мамилелеринин мүнөзү 

Банктык топтун катышуучуларына карата мамилеге жараша акцияларга/үлүшкө ээлик кылуу пайызы  

Аффилирленген жактын аталышы/аты-жөнү/негизги иш 

Эскертүү  

  

  

  

  

  

 

Банктык топтун катышуучусунан актив алган, банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагынын аталышы көрсөтүлөт 

Банктык топтун катышуучусунун толук аталышы көрсөтүлөт 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзам нормаларына ылайык көрсөтүү зарыл 

Ээлик кылуу пайызы/үлүшү көрсөтүлөт 

Аффилирленген жактын толук аталышы же аффилирленген жактын аты-жөнү; негизги иштин түрү көрсөтүлөт 

  

  

  

  

  

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 …. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Эскертүү: Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 79-беренесине ылайык аффилирленген жактар катары төмөнкүлөр таанылат: 

- юридикалык жактын олуттуу катышуучулары; 

- бир же ошол эле юридикалык жак олуттуу катышуучу болуп саналган, юридикалык жактар; 

  

  

  

  

  

  

 

Кызматы _________________ Аты-жөнү _________________  

  

Кол тамгасы ________________ 

  

  

  

  

  

 

 

БАНКТЫК ТОП МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР 

  

№ 

Банктык топ менен байланыштуу жактын аты-жөнү 

Банктык топтун катышуучусунун компанияда ээлеген кызматы 

Байланыштуу адамдын аты-жөнү 

Байланыштуулук деңгээлин ачык көрсөтүү 

Туугандык даражасы (ата-энеси, күйөөсү/аялы ж.б.) 

 

Байланыштуу жактын аты-жөнү көрсөтүлөт 

Байланыштуу жактын кызматы көрсөтүлөт 

Байланыштуу жактын аты-жөнү көрсөтүлөт 

Байланыштуулук деңгээли көрсөтүлөт  

Байланыштуу адам менен тууганчылык даражасы көрсөтүлөт 

 1 

  

  

  

  

  

 2 

  

  

  

  

  

 3 

  

  

  

  

  

 4 

  

  

  

  

  

 5 

  

  

  

  

  

 6 

  

  

  

  

  

 … 

  

  

  

  

  

 n 

  

  

  

  

  

  

Эскертүү: «байланыштуу жак» деген түшүнүк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 115-беренесинде көрсөтүлгөн. 

Кызматы _________ аты-жөнү ________________  

Кол тамгасы ________________ 

  

 

 

 

Долбоор  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын «___» ___________ №______токтомуна карата тиркеме  

 

 

 

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө» жобо  

 

1-глава Жалпы жоболор  

 

1. Бул жободо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (мындан ары Улуттук  

банк) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту түзүү жана сунуштоо формасы, тартиби аныкталган. 

2. Жободо колдонулган негизги түшүнүктөр "Консолидацияланган көзөмөл  

жөнүндө" жободо аныкталган.  

3. Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

(мындан ары - ПРКО) банктык топтун финансылык абалына таасир этүү мүнөзүн, алардын башка юридикалык жактардын капиталына салымдарын, ушул юридикалык жактар менен операцияларын жана бүтүмдөрүн, алардын ишин башкаруу мүмкүнчүлүгүн белгилөө, ошондой эле банктык топтун тобокелдиктеринин жана өздүк каражаттарынын (таза активдеринин) чогуу алгандагы өлчөмүн аныктоо максатында түзүлөт.  

ПРКО - бул, банктык топтун белгилүү бир мезгил аралыгындагы ишине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана баа берүү үчүн белгиленген формада түзүлгөн, өзүнө төмөнкүлөрдү камтыган отчетту түшүндүрөт: 

а) банктык топтун финансылык абалын; 

б) банктык топ дуушар болушу ыктымал болгон тобокелдиктерди; 

в) айрым банктардын банктык топко катышуу деңгээли. 

4. Улуттук банкка ПРКОну банк тобунун башында турган банктар же банктык холдинг компаниясы, анын ичинде Кыргыз Республикасынын резидент эмес башкы/башкаруучу компания сунуштайт: 

- банк тобунун катышуучу компаниясына контролдукту жүзөгө ашыргандар.  

- анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан банктык топтор үчүн, туундуу компаниянын активдеринин үлүшү 5% жана башкы компаниянын активдеринен 5% көбүрөөктү түзүүгө тийиш (мындан ары башкы/башкаруучу компания). 

Жобо, эгерде ал банктык топтун катышуучусу болуп саналган болсо, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына да таркатылат. 

5. ПРКО башкы/башкаруучу компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.  

Банк тобунун башында турган банктар же банктык холдинг компания, анын ичинде  

Кыргыз Республикасынын резидент эмес башкы/башкаруучу компаниясы консолидацияланган отчетту түзүү эрежелерин жана жол-жоболорун иштеп чыгууга тийиш.  

 

2-глава 

ПРКОну түзүү тартиби жана анын мазмуну 

6. Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан Кыргыз Республикасынын резиденти болгон банк топторунун ПРКОсу чейректик жана жылдык негизде сунушталат. башкы компания тарабынан Улуттук банкка берилип турат. Жылдык отчет көз карандысыз аудитордук компания тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен бирге консолидацияланган негизде отчеттук жыл аяктаган күндөн тартып 180 күндөн кечиктирбестен берилет.  

Кыргыз Республикасынын резидент эмес банктык топтор тарабынан жылдык отчет көз карандысыз аудитордук компания тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен бирге консолидацияланган негизде башкы/башкаруучу компания жайгашкан өлкөнүн ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөт ичинде берилет. 

ПРКОну сунуштоо боюнча өзгөчөлүктөр 100% мамлекеттик үлүшү менен коммерциялык банктарда катышкан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына, Улуттук банкка таркатылат. 

7. Банктык топтун катышуучулары ПРКОну түзүү максатында өз иши жана ПРКОнун формаларын толтуруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды башкы/башкаруучу компания тарабынан белгиленген мөөнөттөрдө ага берип турууга милдеттүү

8. Банктык топтун консолидацияланган отчету бир отчеттук күнгө карата катышуучулардын иши тууралуу отчеттордун жана маалыматтардын негизинде түзүлөт.  

Банктык топтун катышуучуларынын отчетторунун жана ишине тиешелүү маалыматтарынын негизинде башкы/башкаруучу компания банктык топ милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин эсептейт. Банктык топтун экономикалык ченемдерин эсептөө "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жободо белгиленген тартипте ишке ашырылат. 

9. Ушул жобонун 2-тиркемесинин формасы боюнча "Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет" деп аталган 1-бөлүгүн түзүүдө башкы/башкаруучу компаниянын жана банктык топтун катышуучуларынын активдери, милдеттенмелери статьялар боюнча суммаланат. Мында, башкы/башкаруучу компаниянын отчетунун статьяларына банктык топтун ар бир катышуучуларынын тиешелүү статьялары толугу менен кошулат, анын капиталында башкы/башкаруучу компаниянын ээлик кылуу үлүшү 50% жана андан көбүрөөк пайызды түзөт. Эгерде, банктык топтун катышуучусунун капиталында башкы/башкаруучу компаниянын ээлик кылуу үлүшү 5% көбүрөөк болуп, бирок, 50% ашпаса, анда ошол катышуучунун финансылык маалыматтары башкы/башкаруучу компаниянын катышуучунун капиталына катышуу үлүшүнө тике пропорционалдуу өлчөмдө, статьялар боюнча кошулат. 

Эгерде, ошол катышуучунун балансынын валютасынын өлчөмү башкы/башкаруучу компаниянын балансынын валютасынын өлчөмүнөн 5% азыраагын түзсө, банктык топтун катышуучусунун маалыматтары ПРКОго кошулбайт. 

Мында: 

а) башкы/башкаруучу компаниянын банк тобунун катышуучуларынын уставдык капиталына салымдар жана, тиешелүүлүгүнө жараша башкы/башкаруучу компанияга таандык бөлүгүндө банктык топтун катышуучуларынын уставдык капиталы, ошондой эле башкы/башкаруучу компаниянын уставдык капиталына катышуучулардын салымдары алынып салынат; 

б) активге жана/же милдеттенмеге капиталдын үлүшүн (гудвилл) сатып алуу наркынын айырмасын чагылдырган көрсөткүчтөр камтылат (гудвилл). Мындай көрсөткүчтөр, банктык топ өз катышуучусунун акцияларын (үлүштөрүн) сатып алуу учурунда эсептелинет, жана ал мындай акцияларга (үлүшкө) ээ башкы/башкаруучу компаниянын жана банктык топтун катышуучусунун баланстык отчетторунда чагылдырылган акцияларынын (үлүшүнүн) наркы жана банктык топтун катышуучусунун капиталындагы башкы/башкаруучу компаниянын контролдук үлүшүнө көбөйтүлгөн, банктык топтун катышуучусунун өздүк каражаттарынын (таза активдеринин) чоңдугу ортосундагы айырманы түшүндүрөт.  

Көрсөтүлгөн айырманын терс мааниси «Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы» статьясы боюнча милдеттенмелерде чагылдырылат. 

Айырманын оң мааниси «Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы» статьясы боюнча активдерде чагылдырылат.  

Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасынын терс өлчөмү дегенден улам ал боюнча айырма аныкталган, банктык топтун катышуучусунун чыгымдарынын суммасынан ашпаган суммада топтун чыгымдарынын азаюусуна багытталган банктык топтун камын түшүнүүгө болот. 

Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасынын оң мааниси пайдалануу мөөнөтү ичинде жана топтун чыгашасына карата бирдей үлүш менен чейрек сайын башкы/башкаруучу компания тарабынан банк тобунун катышуучусунун акцияларын (үлүшүн) сатып алуу күнүнөн тартып амортизацияланууга тийиш. Консолидацияланган баланстык отчеттун активинин «Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы» статьясынын мааниси чейрек сайын амортизациялоо суммасына жараша азайтылат.  

Капиталдын (гудвилл) үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасынын оң жана терс маанилеринин эсеби банк тобунун ар бир катышуучусу боюнча өз-өзүнчө жүргүзүлөт. Бул көрсөткүчтөрдүн оң жана терс маанилери боюнча сальдо чыгарылбайт, алар активдердин жана милдеттенмелердин тиешелүү статьялары боюнча өзүнчө чагылдырылат; 

10. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчетту ушул жобонун 2-тиркемесинин формасы боюнча түзүүдө башкы/башкаруучу компаниянын жана банк тобунун катышуучуларынын (консолидациялануучу) бардык кирешелери жана чыгашалары статьялар боюнча суммаланат. 

Мында: 

а) башкы/башкаруучу компания жана башка катышуучулар тарабынан банк тобунун катышуучуларынын (консолидациялануучу) өз ара ишке ашырган операцияларынан кирешелер жана чыгашалар алынып салынат; 

б) банк тобунун башка катышуучуларынан (консолидацияланган) банк тобунун катышуучулары (консолидацияланып жаткан) тарабынан алынган дивиденддер алынып салынат. Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчетто банк тобунун курамына кирбеген юридикалык жактардан алынган дивиденддер гана чагылдырылат; 

Кредиттик эмес уюмдардын банктык/консолидацияланган тобунун катышуучуларынын кирешелери жана чыгашалары түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчеттун тиешелүү статьяларына камтылат. 

Эгерде, банктык топ отчеттук мезгил ичинде консолидацияланып жаткан катышуучунун акцияларын (үлүшүн) сатып алган болсо, анда консолидациялануучу катышуучу тарабынан алынган финансылык жыйынтыктар топ тарабынан ошол катышуучунун акцияларын (үлүшүн) сатып алган учурдан тарткан мезгил үчүн гана банк тобунун финансылык жыйынтыктарынын курамына кирет (консолидацияланган отчеттун курамына биринчи киргизүү). 

11. Эгерде, отчеттук мезгил ичинде башкы/башкаруучу компания же банк тобунун катышуучусу тарабынан акча каражаттар чегерилип, бирок бул каражаттар отчеттук мезгил ичинде банк тобунун башка катышуучусу тарабынан алынбаса, анда бул каражаттарды ошол мезгилде алынган катары эсептөө зарыл.  

12. Жобонун "Банктык топтун катышуучуларынын иши жөнүндө маалымат" деп  

аталган 8-бөлүгүн (2-тиркеме) толтурууда башкы/башкаруучу компаниянын ар бир катышуучунун капиталындагы катышуу үлүшү төмөнкү өлчөмдөрдүн суммасы катары аныкталат: 

а) катышуучунун башкы/башкаруучу компаниянын менчигинде турган 

акцияларынын (үлүшүнүн) салыштырма салмагы; 

б) топтун башка катышуучуларынын катышуучунун капиталындагы,  

башкы/башкаруучу компаниянын ошол катышуучулардын капиталындагы акцияларынын (үлүштүн) салыштырма салмагына көбөйтүлгөн, акцияларынын (үлүшүнүн) салыштырма салмагы.  

ПРКОнун ушул бөлүгүндө банктык топтун катышуучуларынын ишинин тизмеги жана ага тиешелүү маалыматтар (катышуучунун аталышы, анын анык жайгашкан жана уюштурулган жери), ар бир катышуучунун активдеринин жана кирешелеринин банктык топтун активдериндеги жана кирешелериндеги салыштырма салмагын көрсөтүү менен чагылдырылат. 

13. Башкы/башкаруучу компания ушул жобого карата 3-тиркемеде келтирилген  

формага ылайык банктык топтун түзүмү жөнүндө маалыматтарды Улуттук банкка сунуштайт. Банктык топтун түзүмү башкы/башкаруучу компания менен банктык топтун катышуучуларынын, ошондой эле алардын аффилирленген жактары ортосундагы байланышты, банктык топтун катышуучуларынын ортосундагы байланышты алардын тигил же бул өлкөгө (Кыргыз Республикасынын резиденти/резидент эмес) тиешелүүлүгүн милдеттүү түрдө көрсөтүү менен чагылдырылышы зарыл. 

Эгерде, башка бир жактын банктык топтун катышуучусунун башкаруу органы тарабынан кабыл алынган чечимге олуттуу таасир этиши ыктымалдыгы орун алса, башкы/башкаруучу компания ал тууралуу Улуттук банкка билдирүү менен бул жагдайды схемада пунктир линиясы аркылуу чагылдырышы зарыл. 

Мурда берилген маалыматтарда көрсөтүлгөн маалыматтар өзгөрүлгөн учурда, банк тобунун катышуучуларынын жана алар менен аффилирленген жактардын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу чечимге таасир эте турган жактардын өзгөртүлгөн тизмеги тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген учурдан тартып 30 күндөн кечиктирбестен ушул жобонун 3-тиркемесине ылайык келген формада сунушталат. 

14. Отчеттордун курамы жыйынтыкталган түрдө, отчеттордун кыскача мазмуну жана сунуштоо мөөнөтү ушул жобонун 1-тиркемесинде келтирилген.  

15. ПРКО 13 бөлүктөн турат. 

3-глава 

ПРКО берүүнүн мезгил аралыгы жана тартиби 

16. Башкы/башкаруучу компанияда ПРКОдо чагылдырылган маалыматтардын толуктугуна, алардын өз учурунда берилишине жана туура толтурулушуна жооптуу кызматкер дайындалышы зарыл. Бул кызматкерге ошондой эле ПРКОдо камтылган маалыматтарга тиешелүү бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен өз ара иш алып баруу жоопкерчилиги да жүктөлөт. 

17. ПРКО Улуттук банкка ушул жобого карата 2 жана 3-тиркемелерге ылайык формада, ар бир отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагаз жүзүндө жана электрондук байланыш системасы (электрондук түрдө) аркылуу берилет. 

18. Чейректик ПРКО Улуттук банкка отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде, ал эми жылдык ПРКО отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-февралынан кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

19. Улуттук банк, зарылчылык келип чыккан шартта, МРКОго кошумча финансылык абалга, тобокелдиктерди тескөө системасына, корпоративдик башкаруу сапатына жана көзөмөлдөөнүн башка максаттарына баа берүү максатында банктык топтон жана анын катышуучуларынан башка отчеттордун жана маалыматтардын берилишин талап кылууга укуктуу. Мында, бул отчеттор банктык топтун катышуучуларынын отчет берүүсүнүн жеке формасында берилген маалыматтардын жана башкы/башкаруучу компаниянын ПРКО формасында камтылган маалыматтарынын бирдейлигин тастыктоо жагында башкы компаниянын аткаруу органынын төрагасынын кол тамгасы менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш.  

20. Кагазга чыгарылып берилген отчеттор конверттерге салынып чапталган түрүндө, Улуттук банктын белгиленген мөөнөтү ичинде берилиши зарыл. 

21. ПРКОнун электрондук версиялары Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилет. 

22. ПРКОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталарга жол берүүлөр, маалыматтардын толук берилбеши же болбосо анын формаларынын туура эмес толтурулушу жагдайы орун алган учурда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү отчетту корректировкалоо зарылчылыгы жана төмөнкү мөөнөттөрдө тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген отчеттун формаларын Улуттук банкка берүү жөнүндө башкы/башкаруучу компанияга кат жөнөтөт: 

- чейректик отчет үчүн - 10 жумуш күнү ичинде; 

- жылдык отчет үчүн - 30 жумуш күнү ичинде. 

23. Улуттук банктын ПРКО боюнча эч кандай сын-пикири болбосо же болбосо отчет Улуттук банктын сын-пикирлерин эске алуу менен корректировкаланып, башкы/башкаруучу компаниянын каты менен тастыкталгандан кийин отчет Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет. 

24. ПРКОго Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Улуттук банк жана коммерциялык банктар үчүн жумуш күнү катары жарыяланган дем алыш жана майрам күндөрү үчүн маалыматтар башкы/башкаруучу компания ошол күнү иштегенине же иштебегенине карабастан, ПРКОго киргизилүүгө жана белгиленген мөөнөт ичинде сунушталууга тийиш. Мында, чет өлкө валютасы тууралуу маалыматты камтыган отчеттор Улуттук банктын отчетту түзгөн күнгө карата расмий курсун колдонуу менен сом эквивалентиндеги маалыматты камтууга тийиш.  

25. ПРКО белгиленген формада, көктөлгөн, ар бир бөлүгүнүн барактарынын санын көрсөтүү менен номерленген, башкы/башкаруучу компаниянын ушул отчеттун түзүлүшүнө жана сунушталышына жооптуу кызматкеринин кол тамгасы коюлган жана мөөр басылган түрдө берилүүгө тийиш. 

26. ПРКОдо банктык топтун отчеттук күнгө карата ишинин абалы жөнүндө так маалыматтар камтылышы зарыл. Банктык топтун абалынын чейректик жана жылдык ПРКОдо туура чагылдырылгандыгы башкы/башкаруучу компаниянын Байкоо органынын төрагасы же ал жок учурда төраганын милдетин аткарган анын мүчөсү, ошондой эле башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын төрагасы, анын башкы бухгалтери жана башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын отчет даярдоо ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү тарабынан тастыкталууга тийиш. 

 

4-глава 

Корутунду жоболор 

27. Маалыматтардын өз учурунда берилбегендиги жана/же так эмес маалыматтардын берилгендиги, ошондой эле ПРКОнун туура эмес толтурулушу үчүн башкы/башкаруучу компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тиркеме  

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчеттун курамы 

 

№ 

Бөлүк 

Аталышы  

Мезгил аралыгы 

Ченемдик укуктук актыларга карата шилтеме  

Мөөнөтү 

  

Титулдук баракча  

Чейрек сайын жана жылына бир жолу  

Тиркеме (алгачкы 8 бөлүккө гана кошо тиркелет)  

Чейректик ПРКО - отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде. Жылдык ПРКО - отчеттук жылдан кийинки 15-февралдан кечиктирбестен  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын Байкоо жана Аткаруу органдарынын мүчөлөрү тууралуу маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген шартта  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген шартта  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын базалык маалыматы  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген шартта  

1-бөлүк  

Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме 

2-бөлүк  

Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

3-бөлүк  

Банктык топтун финансылык абалы жөнүндө консолидацияланган регулятивдик отчет  

Жыл сайын  

4-бөлүк 

Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө консолидацияланган отчет  

Жыл сайын  

5-бөлүк 

Ири кредиттик тобокелдиктер жөнүндө маалымат  

Ай сайын, чейрек сайын жана жыл сайын  

10 

6-бөлүк 

Банктык топ менен аффилирленген жактардын операциялары тууралуу маалымат  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

11 

7-бөлүк 

Банктык топ менен байланыш жактардын операциялары тууралуу маалымат  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

12 

8-бөлүк  

Экономикалык ченемдерди сактоо тууралуу маалымат  

Ай сайын, чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме. Экономикалык ченемдерди жана банктык топтун капиталынын шайкештигин эсептөө "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобого ылайык жүзөгө ашырылат  

13 

9-бөлүк 

Банктык топтун капиталынын шайкештигин эсептөө  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

14 

11-бөлүк 

Банктын капиталын эсептөө 1.Активдер 2. Баалуу кагаздар потфели 3. Кредиттер жана лизингдер 4. Кредиттер жана лизингдер (башка активдер) 5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 6. Субординацияланган карыз 7. Капитал жана капитал шайкештиги (жетиштүүлүгү) коэффиценти  

Чейрек сайын жана жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештиги (жетиштүүлүгү) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо жана "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобого ылайык жүзөгө ашырылат 

15 

11-бөлүк 

Операциялык күндүн акырына карата банктык консолидацияланган топтун ачык валюталык позициялары тууралуу отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме  

16 

12-бөлүк  

Банктык топтун катышуучулары ортосундагы операциялар тууралуу отчет  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме  

17 

13-бөлүк  

Банктык топтун түзүмү/катышуучулардын курамы тууралуу отчет  

Чейрек сайын, жыл сайын жана өзгөрүүлөр киргизилген учурда  

2-тиркеме  

18 

14-бөлүк  

Банктык топтун катышуучуларынын иши тууралуу маалымат  

Чейрек сайын жана жыл сайын  

2-тиркеме  

19  

 

Үлгүгө ылайык банктык топтун түзүмү жөнүндө маалымат  

Чейрек сайын, жыл сайын жана өзгөрүүлөр киргизилген учурда  

3-тиркеме  

 

2-тиркеме 

 

Толтурулушу жагынан да 

коммерциялык купуялуулукту 

камтыйт 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

  

  

  

  

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

20__-жылдын "__"__________ N ___ токтому менен 

бекитилген  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

20____-ж.  «______» _________  

№_________________________________  

  

  

  

  

  

(берилген күнү

(катталган, чыгыш) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Күнгө карата абал боюнча: 

20____-ж. «____»______ 

Түзүлгөн: 

20___-ж.  «_____» ______  

  

  

  

/ жыл, күнү, айы/ 

  

  

/жыл, күнү, айы/ 

  

  

  

 

Мезгилдүүлүгү: - чейректик; - жылдык; - корректировка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отчеттун тактыгы тастыкталган: 

 _____________  

ички текшерүү  

  

  

  

  

  

  

  

  _____________ 

корутундусуз аудит аркылуу  

  

  

  

  

  

  

 _____________  

корутундуну берүү менен аудит аркылуу  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отчет берүүчү мекеме: 

_________________________________________________________________________  

  

  

компаниянын толук аталышы басма тамгалар менен көрсөтүлсүн  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын тышкы аудитору  

 ___________________________________________  

Аудитордук компаниянын аталышы  

  

  

  

  

  

  

 

__________________________________________ 

(№ жана келишилген күнгө карата шилтеме) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КОЛ ТАМГАСЫ ЖАНА ТАСТЫКТОО  

  

  

  

  

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана ага карата тиркемелер Улуттук банктын нускоолоруна ылайык даярдалгандыгын, ошондой эле отчет текшерилгендигин жана ал банктык топтун ишинин абалын отчеттук күнгө карата так чагылдыраарын да тастыктайбыз. 

 

 1. Башкы/башкаруучу компаниянын Байкоо органынын төрагасы  

өрага жок болгон учурда аны алмаштырган Байкоо органынын мүчөсү  

  

  

______________ 

 ___________________ 

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  

2. Башкы/башкаруучу компаниянын аткаруу органынын төрагасы  

_______________  

 ____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  

3. Башкы бухгалтер   

  

________________  

 ____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

(кол тамга) 

(аты-жөнү

4. Башкы/башкаруучу компаниянын Аткаруу органынын отчетту даярдоо боюнча ишти түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсү  

 _________________ 

 ____________________ 

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Банктын ПРКОну түзүүгө жана сунуштоого жооптуу кызматкери  

ээлеген кызматы: 

 ________________________________ 

  

  

аты-жөнү:  

 _______________________________ 

  

  

кол тамгасы:  

 ________________________________ 

  

  

  

  

  

телефону: 

 ________________________________ 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ -ж. "__" ________ карата абал боюнча 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик 

консолидацияланган отчет  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын Байкоо органынын мүчөлөрү жөнүндө 

маалыматы 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аты-жөнү 

  

Иштеген жери  

Кызматы 

Телефон 

  

Кол тамга үлгүсү  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Башкы/башкаруучу компаниянын Аткаруу органынын мүчөлөрү жөнүндө 

маалыматы 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аты-жөнү 

  

Кызматы 

  

Телефон 

  

Кол тамга үлгүсү  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Кызматы  

 

 

Аты-жөнү 

  

 

 

Кол тамгасы 

  

 

_______________ 

 

 

_________________ 

 

______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_» ___________ карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет 

 

  

  

  

  

  

  

Башкы/башкаруучу компаниянын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

 

  

  

 

1. Башкы бухгалтер 

  

  

 

а) аты-жөнү  

  

  

 

б) телефону  

  

  

  

 

в) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

2. Ликвиддүүлүктү тескөө үчүн жооптуу кызмат адамы  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

3. Башкы/башкаруучу компаниянын бюджети үчүн жооптуу кызмат адамы  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

4. Кредиттик иш багытына жооптуу кызмат адамы  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

5. Аудит боюнча комитеттин төрагасы 

  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

6. Ички аудит кызматынын/бөлүмүнүн жетекчиси  

  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

7. Чет өлкө валютасындагы операциялар үчүн жооптуу кызмат адамы  

 

а) аты-жөнү 

  

  

 

б) кызматы  

  

  

 

в) телефону  

  

  

  

 

г) кол тамга үлгүсү  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы _________________ Аты-жөнү _________________ Кол тамгасы _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

  

БАШКЫ/БАШКАРУУЧУ КОМПАНИЯ ЖӨНҮНДӨ 

БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Отчет берген башкы/башкаруучу компаниянын толук аталышы  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Эл аралык операциялар үчүн аталыш, эгерде ал башкача болсо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Дареги: 

  

  

  

  

  

  

а) шаар 

  

____________________________ 

  

б) үйдүн дареги, номери  

  

  

  

в) почта индекси 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Расмий жарыяланган байланыш: 

  

  

  

  

  

а) телефон 

  

  

  

б) факс 

  

_____________________________ 

  

в) электрондук дареги  

  

  

  

 

 

  

  

5. Башкы/башкаруучу компаниянын расмий интернет-сайты  

  

  

 ______________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Башкы/башкаруучу компаниянын уставдык (акционердик) капиталынын суммасы: 

  

  

  

  

  

а) жарыяланган 

  

  

  

б) айкын киргизилген  

  

  

  

Кызматы  

 

Аты-жөнү 

  

  

 

 Кол тамгасы 

  

_________________ 

_________________ 

  

______________ 

  

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

1.А БӨЛҮК БАНКТЫК ТОПТУН ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ЖӨНҮНДӨ РЕГУЛЯТИВДИК ОТЧЕТ 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Башкы/башкаруучу уюмдун баланстык отчету  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

Бардыгы болуп (статьялардын суммасы 2+4+6+8) 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы  

10 

А. Активдер 

  

  

 

 

 

 

 

1. Акча каражаттар  

  

  

 

 

 

 

 

анын ичинде: 

а) улуттук валютада  

  

  

 

 

 

 

 

б) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валютасында 

  

  

 

 

 

 

 

в) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү өлкөлөрүнүн валютасында  

  

  

 

 

 

 

 

г) башка валюталарда  

  

  

 

 

 

 

 

2. Күндөлүк эсептер 

  

  

 

 

 

 

 

анын ичинде: 

а) улуттук валютада  

  

  

 

 

 

 

 

б) КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валютасында  

  

  

 

 

 

 

 

в) Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү өлкөлөрүнүн валютасында  

  

  

 

 

 

 

 

г) башка валюталарда 

  

  

 

 

 

 

 

3. Депозиттик эсептер 

  

  

 

 

 

 

 

4. Баалуу кагаздар, анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

а) мамлекеттик баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

б) корпоративдик баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

5. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруу  

  

  

 

 

 

 

 

6. РЕПО-макулдашуусу боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

 

 

 

 

 

8. Башка кардарга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

 

 

 

 

 

9. Кредиттер жана финансылык ижара боюнча атайы РППУ  

  

  

 

 

 

 

 

10. Таза кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

 

 

 

 

 

11. Негизги каражаттар, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

а) жер жана имарат 

  

  

 

 

 

 

 

б) бүткөрүлө элек курулуш  

  

  

 

 

 

 

 

в) башка негизги каражаттар  

  

  

 

 

 

 

 

12. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган кыймылсыз мүлк  

  

  

 

 

 

 

 

13. Активдин ордун жабуу үчүн кабыл алынган башка менчик  

  

  

 

 

 

 

 

14. Башка компанияларга инвестициялар, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

а) банктарга 

  

  

 

 

 

 

 

б) башка финансы мекемелерине  

  

  

 

 

 

 

 

в) финансы эмес мекемелерге  

  

  

 

 

 

 

 

15. Капиталдын үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы (гудвилл)  

 

 

 

 

 

 

16. Башка активдер  

  

  

 

 

 

 

 

17. Бардыгы болуп активдер  

  

  

 

 

 

 

 

   

Б. Милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

18. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

19. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

20. Жеке ишкерлердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери  

 

 

 

 

 

 

21. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

22. Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери  

 

 

 

 

 

 

23. Жеке ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери  

 

 

 

 

 

 

24. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

25.Корреспонденттик эсептер  

  

  

 

 

 

 

 

26. Банктардын депозиттери  

  

  

 

 

 

 

 

27. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруу  

  

  

 

 

 

 

 

28. Бийлик органдарынан депозиттер жана кредиттер: 

  

  

 

 

 

 

 

а) бийлик органдарынан депозиттер  

  

  

 

 

 

 

 

б) ) бийлик органдарынан кредиттер  

  

  

 

 

 

 

 

29. РЕПО макулдашуусу боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

 

 

 

 

 

30. алынган кредиттер  

  

  

 

 

 

 

 

а) банктардан 

  

  

 

 

 

 

 

б) башка финансы-кредит мекемелеринен, эл аралык мекемелерди кошо алганда  

  

  

 

 

 

 

 

31. Субординацияланган карыздык милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

32. Капиталдын үлүшүн сатып алуу наркынын айырмасы (гудвилл)  

 

 

 

 

 

 

33. Башка милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

34. Бардыгы болуп милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы  

___________________ _______________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Башкы/башкаруучу уюмдун баланстык отчету  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

Бардыгы болуп (статьялардын суммасы 2+4+6+8) 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

10 

В. Капитал 

  

  

 

 

 

 

 

35. Акционердик капитал  

  

  

 

 

 

 

 

а) жөнөкөй акциялар 

 

 

 

 

 

 

 

б) артыкчылык берилген акциялар  

  

  

 

 

 

 

 

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал 

  

  

 

 

 

 

 

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

г1) өткөн жылдардын пайдасы  

  

  

 

 

 

 

 

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы  

  

  

 

 

 

 

 

 

г3) келечектеги керектөөлөр үчүн кам  

  

  

 

 

 

 

 

36. жалпы кам, анын ичинде: 

  

  

 

 

 

 

 

а) негизги каражаттарга кайра баа берүү боюнча кам  

  

  

 

 

 

 

 

б) сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздарга кайра баа берүү боюнча кам  

  

  

 

 

 

 

 

в) кредиттер жана финансылык ижара боюнча жалпы РППУ  

  

  

 

 

 

 

 

г) башка активдер боюнча жалпы РППУ  

 

 

 

 

 

 

 

д) башка жалпы кам  

  

  

 

 

 

 

 

37. Бардыгы болуп капитал  

  

  

 

 

 

 

 

38. Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал  

  

  

 

 

 

 

 

 

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

39. Кредитти берүүгө карата милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

40. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

41. Аккредитивдер, анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

 

а) стендбай 

  

  

 

 

 

 

 

б) документардык 

 

 

 

 

 

 

 

в) башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

42. Валюталык операциялар: 

  

  

 

 

 

 

 

а) спот-операциялар 

  

  

 

 

 

 

 

- сатып алуу 

  

  

 

 

 

 

 

- сатуу 

  

  

 

 

 

 

 

б) форварддык операциялар 

  

  

 

 

 

 

 

- сатып алуу 

  

  

 

 

 

 

 

- сатуу 

  

  

 

 

 

 

 

43. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

44. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

45. Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы Аты-жөнү Кол тамгасы  

___________________ _______________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

20_-ж. «_»_____________ карата абал боюнча Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Башкы/башкаруучу уюмдун баланстык отчету  

Банктык топтун катышуучуларынын көрсөткүчтөрү  

Мезгил аралыгы боюнча жыйынтык  

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

___ топтун катышуучусунун баланстык отчету  

Бардыгы болуп (статьянын суммасы 2+4+6+8) 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

Бардыгы болуп  

Чет өлкө валютасы 

10 

Д. Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөө  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Башка активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) алууга карата чегерилген пайыздар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) төлөнүлгөн алдын ала төлөм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) аныкталбаган дебитордук суммалар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) баалуу металлдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) башка активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Башка активдерге карата атайы РППУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Таза башка активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Башка милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) төлөөгө карата чегерилген пайыздар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) төлөөгө карата салыктар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) аныкталбаган кредитордук карыз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) төлөөгө карата дивиденддер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) башка милдеттемелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Улуттук банктын жана Улуттук банктын туундуу компаниялары алдында милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьянын аталышы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Овернайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Акыркы инстанциядагы кредит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын кредиттери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Улуттук банк алдында башка кредиттер жана милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы _________________ Аты-жөнү _________________ Кол тамгасы _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

20__-ж. «__» __________ карата абал боюнча  

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ж. Башкы/башкаруучу уюм/банктык топтун катышуучусу тарабынан активдерди жайгаштыруу  

  

  

(миң сом) 

Баланстын статьясы  

Кыргыз Республикасы 

Казакстан 

Россия 

КМШнын башка өлкөлөрү  

Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмуна кирген өлкөлөр  

Оффшордук аймактар  

Башкалар  

Жыйынтыгында 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

 

 

1. Акча каражаттар  

  

  

  

  

  

  

  

2. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер