Кайта келүү

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор” долбооруна  

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор” долбоорун иштеп чыкты. 

Долбоор банктардын тобокелдиктерин төмөндөтүүгөө жана коммерциялык банктарды айыл чарбаны, экспортко жана импорт алмаштырууга багытталган мекемелерди каржылоого багытталган мамлекеттик программаларда катышууга түрткү берүү үчүн иштелип чыккан. 

Долбоорго ылайык: 

- банктар тарабынан дивиденддерди төлөөгө талаптар коюлган жана ал дивиденд төлөөнүн тартиби аныкталган; 

- кредиттик тобокелдикти камтыган 4-категориядагы баланстык активдердин тизмегине өзгөртүүлөр киргизилген; 

- кредиттик тобокелдикти камтыган баланстык активдердин тизмеги жаны 150 пайыз категориясы менен толукталган. 

Мындан тышкары банкттардын тобокелдикке багытталган көзөмөлгө өтүшүнө байланыштуу, ошондой эле банк-корреспонденттер жөнүндө жана каржылоонун ири булактары жөнүндө кабыл алынган маалыматты кенейтүү максатында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун кээ бир формаларына өзгөртүүлөр киргизилет. 

Долбоорго ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төмөнкү укуктук ченемдик актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/4 токтому менен бекитилген “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча” нускоого;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы N 18/2 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча” нускоого;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы N 26/5 токтому менен бекитилген “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндөжобого;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы N 20/4 “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобого. 

 

 

 

 

Долбоор  

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2019-жылдын «___»__________ 

№_____ токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу« токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун: 

- 91-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9.1. Банктын финансылык туруктуулугун сактоо жана иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу максатында, дивиденддерди төлөө үчүн «банк капиталынын кошумча запасын» колдоого алуу жөнүндө талап («капитал буфери» индекси) белгиленет. «Капитал буфери» индекси суммардык капиталдын шейкештик коэффициентин эсептөө сыяктуу эле аныкталат. «Капитал буфери» индексинин мааниси 18% өлчөмүндө белгиленет. Алардын депозиттер жана каржылоо үлүшү бүтүндөй банк тутумунун кардарларынын жалпы депозиттер жана каржылоо суммасынын тиешелүүлүгүнө жараша 8% жана андан жогоруну түзгөн банктар үчүн «капитал буфери» индексин 20% төмөн эмес деңгээлде колдоо зарылчылыгы жөнүндө талап Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет, мында Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуулугу критерийлери жөнүндө» жобонун ченемдери эске алынат. 

Ушул пунктунун максаттарында «депозиттер» дегенден улам юридикалык жактардын эсептерин, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын депозиттерин жана жеке адамдардын эсептерин түшүнүүгө болот.»; 

- 9-2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9-2. Эгерде төлөө пландаштырылган, эсептен чыгарылган дивиденддер суммасын эске алуу менен эсептелген «капитал буфери» индекси Улуттук банк тарабынан белгиленгенден төмөн маанини түзсө, банк дивиденддерди төлөө чечимин кабыл алууга укугу жок.  

Дивиденддерди төлөөдөн кийин «капитал буфери» индекси Улуттук банк тарабынан белгиленгенден төмөн эмес маанини түзүүгө тийиш.  

Төлөө пландаштырылган, эсептен чыгарылган дивиденддер суммасын эске алуу менен эсептелген «капитал буфери» индексинин мааниси сакталган учурда, өз уставдык капиталын көбөйткөн учурларды эске албаганда, банк бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен төлөөлөрдү ишке ашырууга Улуттук банктан уруксат алууга тийиш.»; 

- 9-3-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 16-пунктунун «д» пунктчасынын он экинчи жана он бешинчи абзацтарындагы «Тышкы көзөмөл башкармалыгы» деген сөздөр «тиешелүү түзүмдүк бөлүм» дегенге алмаштырылсын; 

- 22-пунктундагы «алты» деген сөз «жети» деген сөзгө алмаштырылсын; 

- 24-пунктунун: 

«4-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 50%):» деген бөлүгүнүн «а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

а) жеке адамдарга бир үй-бүлөгө турак жай сатып алуу же куруу үчүн сунушталган, ошол турак жай боюнча баштапкы күрөө менен гарантияланган каржылоо. Бул категорияга ошол үйдө же квартирада жашоого ниеттенген, башкача айтканда бул турак жайды (же анын бөлүгүн) башка максаттарда пайдаланбаган (сатуу, ижарага берүү ж.б.) адамдарга берилген активдер гана кирет. 

Эгерде мындай активдердин төлөө мөөнөтү 30 күндөн ашык өткөрүлүп жиберилсе же реструктуризацияланса, анда алар кредиттик тобокелдиктин 100% деңгээлиндеги 5-категорияда көрсөтүлөт.»; 

«4-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 50%):» деген бөлүгү төмөнкү мазмундагы «в» пунктчасы менен толукталсын: 

«в) коммерциялык банк тарабынан мамлекеттик программа боюнча, анын ичинде банктын өздүк каражаттарынын эсебинен айыл чарбасын жана экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу ишканаларды каржылоого байланыштуу мамлекеттик программалар, ошондой эле республиканын экономикасын өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө багытталган башка мамлекеттик программалар боюнча сунушталган каржылоо. 

Эгерде мындай активдердин төлөө мөөнөтү 90 күндөн ашык өткөрүлүп жиберилсе жана/же реструктуризацияланса, анда алар кредиттик тобокелдиктин 100% деңгээлиндеги 5-категорияда көрсөтүлөт. 

Эскертүү: мамлекеттик программаларга толугу менен же анын бөлүгү республикалык бюджеттен каржылоого алынган же республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен субсидиялоо аркылуу жүзөгө ашырылган, анын ичинде мамлекет тарабынан түзүлгөн уюмдар менен кызматташтыкта ишке ашырылуучу каржылоо; эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга ылайык мамлекеттер аралык (өкмөттөр аралык) долбоорлорду жүзөгө ашыруунун алкагында программалар кирет.»;  

«5-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 100%):» бөлүгүнүн: 

«е» пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«е) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган активдер:»; 

«е» пунктчасынын төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- башка категорияларга кирбеген, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган башка активдер;»; 

«6-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 400%):» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 150%): 

- ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасындагы активдерди эске албаганда, ошондой эле 4-категорияда көрсөтүлгөндөрдөн тышкары, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык чет өлкө валютасында жайгаштырылган активдер.»; 

пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«7-категория (кредиттик тобокелдик деңгээли - 400%): 

- 1-6-категорияларда көрсөтүлгөн активдерди эске албаганда, мудараба, мушарака келишимдери боюнча жайгаштырылган активдер»; 

- 40-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«40. Банк акционерлерге дивиденддерди төлөө үчүн Улуттук банктан уруксат алууга милдеттүү. Улуттук банктан дивиденд төлөөгө уруксат алуу үчүн документтер банк акционерлеринин жалпы жыйынын өткөргөнгө чейин беш жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка сунушталууга тийиш. Документтерге банктын дивиденддерди төлөө мөөнөттөрү боюнча пландар жана экономикалык ченемдерди, ошондой эле пландаштырылган дивиденддер суммасын төлөөнү эске алуу менен эсептелген «капитал буфери» индексин сактоо боюнча эсептер тиркелүүгө тийиш. 

Банктын туруктуулугуна коркунуч келтирилиши мүмкүн болгон учурда, төмөнкүдөй жагдайлар орун алышы ыктымал болсо Улуттук банк дивиденддерди төлөөгө тыюу салышы же болбосо чектөөлөрдү белгилеши мүмкүн: 

а) дивиденддерди төлөө Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин бузулушун шарттаса; 

б) банк капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттеринин маанилери Улуттук банк тарабынан ошол банк үчүн белгиленген минималдуу чектен төмөн болсо; 

в) дивиденддерди төлөөдөн кийин «капитал буфери» индекси Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу мааниден төмөн болсо; 

г) Улуттук банктын талаптарына ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүлбөсө же жетишсиз өлчөмдө түзүлсө

д) банк буга чейинки жылдар үчүн жана/же отчеттук жыл үчүн орду жабылбаган чыгымга ээ болсо; 

е) бул банктын финансылык абалынын начарлашына алып келсе; 

ж) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

Банк, эгерде чечим кабыл алуу жана дивиденддерди төлөө учуруна карата ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөгө жөндөмсүздүк белгилерине ээ болсо же аталган белгилер дивиденддерди төлөөнүн натыйжасында келип чыгышы мүмкүн болсо, акциялар боюнча дивиденддерди төлөө (жарыялоо) жөнүндө чечимди кабыл алууга укугу жок.  

Банк, эгерде артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөө жөнүндө чечим кабыл алынбаса, жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди төлөө (жарыялоо) жөнүндө чечим кабыл алууга укугу жок.». 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого карата: 

- тиркеменин: 

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/Башка активдер» бөлүгүнүн «Алууга карата чегерилген пайыздар» деген 420-статьясы төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: 

«  

420.6 

420.7 

  

  

150% 

200% 

«; 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 2-тиркемесинин: 

«Банктын капиталын эсептөө» деген 15-бөлүгүнүн: 

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/Башка активдер» деген 15.4-бөлүгүнүн «Алууга карата чегерилген пайыздар» деген 420-статьясы төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: 

«  

420.6 

420.7 

  

  

150% 

200% 

«. 

- «Ислам терезесинин» алкагында банктын активдери» деген 15.А-бөлүкчөсүнүн: 

«КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер» деген 50-статьясынын 50.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнөн тышкары чет өлкө банктарындагы корреспонденттик эсептер» деген 60-статьясынын 60.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы жана финансылык уюмдарындагы эсептердеги акча каражаттары» деген 90-статьясынын 90.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы жана финансылык уюмдардагы эсептердеги акча каражаттары» деген 100-статьясынын 100.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«7 күнгө чейинки кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар» деген 110-статьясынын 110.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«РЕПО-келишимдер боюнча операциялар» деген 120-статьясынын 120.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- «Ислам терезесинин» алкагында банктын баалуу кагаздар портфели» деген 15.Б-бөлүкчөсүнүн: 

«КМШ өлкөлөрүнүн Өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар» деген 150-статьясынын 150.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнүн Өкмөттөрүнөн тышкары, чет өлкө Өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар» деген 160-статьясынын 160.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«Кыргыз компанияларынын карыздык баалуу кагаздары» деген 170-статьясынын 170.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары» деген 180-статьясынын 180.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары» деген 190-статьясынын 190.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү» деген 210.7-сап күчүн жоготкон катары таанылсын. 

«Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү» деген 220.7-сап күчүн жоготкон катары таанылсын. 

«Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү» деген 230.7-сап күчүн жоготкон катары таанылсын. 

«Каржылоо» деген 15.В-бөлүкчөсүнүн: 

«Кыргыз Республикасынын банктарына сунушталган каржылоо» деген 240-статья төмөнкү мазмундагы 240.6-сап менен толукталсын: 

« 

240.6 

  

  

150% 

«; 

«Мамлекеттик эмес секторго сунушталган каржылоо» деген 280-статья төмөнкү мазмундагы 280.6-сап менен толукталсын: 

« 

280.6 

  

  

150% 

»; 

«Өз максаттарында пайдалануу үчүн жеке адамдарга сунушталган каржылоо» деген 290-статья төмөнкү мазмундагы 290.6-сап менен толукталсын: 

« 

290.6 

  

  

150% 

»; 

«Турак жайды каржылоо үчүн мамлекеттик эмес секторго сунушталган каржылоо» деген 310-статья төмөнкү мазмундагы 310.1-сап менен толукталсын: 

« 

310.1 

  

  

150% 

»; 

«Турак жай сатып алууга жеке адамдарга сунушталган каржылоо» деген 320-статья төмөнкү мазмундагы 320.3-сап менен толукталсын: 

« 

320.3 

  

  

150% 

»; 

«Каржылоо (уландысы)/башка активдер» деген 15.В-бөлүкчөсүнүн: 

«Мамлекеттик эмес секторго курулушка сунушталган каржылоо» деген 340-статья төмөнкү мазмундагы 340.6-сап менен толукталсын: 

« 

340.6 

  

  

150% 

»; 

«Жеке адамдарга курулушка сунушталган каржылоо» деген 350-статья төмөнкү мазмундагы 350.6-сап менен толукталсын: 

« 

350.6 

  

  

150% 

»; 

«Иджара келишими боюнча сунушталган каржылоо» деген 360-статья төмөнкү мазмундагы 360.6-сап менен толукталсын: 

« 

360.6 

  

  

150% 

»; 

«Чет өлкө валютасы, акциялар жана/же товарлар менен соода операцияларынан айырмаланган ишкердикти жүзөгө ашыруу максатында жеке коммерциялык ишканага мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо» деген 370-статья төмөнкү редакцияда берилсин жана төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: 

« 

370 

Мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо 

0  

 

370.1 

 

 

0% 

370.2 

 

 

10% 

370.3 

 

 

20% 

370.4 

 

 

50% 

370.5 

 

 

100% 

370.6 

 

 

150% 

370.7 

 

 

400% 

»; 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчету жөнүндө» жобого карата: 

1-тиркеменин: 

- 5, 13, 18 жана 22-пунктулары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«  

1-бөлүк 

Баланстык отчет  

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер  

В. Капитал  

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө  

Е. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

Ж. Банктын активдерин өлкө белгиси боюнча жайгаштыруу 

З. Банктын милдеттенмелерин өлкө белгиси боюнча тартуу 

И. Банктын милдеттенмелерин өлкө белгиси боюнча тартуу (чет өлкө валютасында) 

К. Капиталды өлкө белгиси боюнча тартуу 

Л. Кыргыз Республикасынын областтарына тармактар боюнча берилген кредиттердин көлөмү  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

  

Чейрек сайын 

  

  

М. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча кредиттерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

Чейрек сайын 

  

  

Н. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын көлөмү  

Чейрек сайын 

  

  

О. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча банктардын башка маалыматтары  

Чейрек сайын 

  

  

 

 

П. Кардарлардын эсептеринин базасы жөнүндө маалымат  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

 

 

13  

9-бөлүк  

Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат   

А. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат   

А-1. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде финансы-кредит уюмдары жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ж.б.) боюнча маалымат 

Б. Корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалымат  

Б-1 Депозит эсептеринде жайгаштырылган каражаттар боюнча маалымат  

Г. Банкты тейлеген брокер/дилер/депозитарий жөнүндө маалымат  

Д. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалымат  

Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели   

Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

«Кредиттөөнү чектөө тууралуу» нускоого карата 1-тиркеме  

 

 

 

 

 

«Кредиттөөнү чектөө тууралуу» нускоого карата 2-тиркеме  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

18 

14-бөлүк 

Банктын экономикалык ченемдерди сактоосу жана капиталынын кошумча запасын колдоосу жөнүндө маалымат («капитал буфери» индекси) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата №1 тиркеме 

 

 

А. Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

Күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин  

 

 

 

Б. Капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) экономикалык ченемдеринин жана ликвиддүүлүк (көрсөткүчү) ченеминин сакталышы жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

 

В. Жеке адамдар алдында мөөнөттүү эсептер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

Күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин  

 

 

 

Г. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө отчет  

Ай сайын  

 

 

 

 

Д. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет 

Ай сайын 

 

 

 

 

Е. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) сакталышы жөнүндө отчет (К3.2) 

Жума сайын  

Отчеттук жумадан кийинки жуманын алгачкы жумуш күнү 9.00 чейин 

 

 

 

Ж. Дароо ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) сакталышы жөнүндө отчет (К3.3) 

Күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин  

 

 

 

З. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө сунушталган каржылоо көлөмү жөнүндө маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

22 

18өлүк 

Башка маалыматтар 

А. Ай ичинде активдердин жана милдеттенмелердин орточо мааниси  

Б. Банк иши жөнүндө башка маалымат  

В. Банктын персоналы жөнүндө  

Г. Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүлөр менен кардарлар боюнча маалымат  

Д. Финансылык чалгындоо кызматында билдирүүлөрдүн саны жана суммасы жөнүндө маалымат  

Ай сайын  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

  

Е. Проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуу эсебинен баланска коммерциялык банктар тарабынан кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалымат  

Чейрек сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

 

Ж. Мамлекеттик бийлик органдарынын катышуусунун мамлекеттик үлүшү менен чарба жүргүзүүчү субъектилердин, мамлекеттик ишканалардын эсептеринде акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

 

З. Жеке негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы каржылоо жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалымат  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

 

 

 

И. Банктын тобокелдик-жагдайлары жөнүндө маалымат  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күн ичинде  

 

»

 

2-тиркеменин: 

- «Баланстык отчет» деген 1.А-бөлүгү төмөнкү мазмундагы «П. Кардарлардын эсептеринин базасы жөнүндө маалымат» деген бөлүкчө менен толукталсын:  

«  

П. Кардарлардын эсептеринин базасы жөнүндө маалымат  

(миң сом) 

 

Статьялардын аталышы 

Бардыгы болуп 

Суммасы 

Саны  

1. Жеке адамдардын эсептери, анын ичинде: 

а) талап боюнча төлөнүүчү эсептер 

  

б) мөөнөттүү эсептер 

  

2. Юридикалык жактардын депозиттери (ислам принциптеринен тышкары), анын ичинде: 

а) талап боюнча төлөнүүчү эсептер 

  

б) мөөнөттүү эсептер 

  

3. Жеке ишкерлердин депозиттери, анын ичинде: 

а) талап боюнча төлөнүүчү эсептер 

  

б) мөөнөттүү эсептер 

  

4. Акча которуу системасынын камсыздандыруу эсептери 

  

  

»; 

- 9.А-1 «15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер жөнүндө маалымат (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду ж.б.), 9.Б «Банк-корреспонденттер жөнүндө маалымат», Б-1 «Отчеттук күнгө карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалымат» бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

20___ -жылдын «___» _______ 

карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет  

9.А-1-бөлүк. 15 ИРИ КАРЖЫЛОО БУЛАКТАРЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду, ж.б.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(миң сом) 

№ 

Аманатчынын*/кредитордун аталышы 

 

Аманатчынын /Кредитордун 

ИННи 

Сунушталган каржылоонун/кредиттин суммасы** 

 

Үстөк баа/ Кирешелүүлүк чени 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим мөөнөтү бүткөн күн *** 

Эскертүү (милдеттенмелердин жүктөлүшү ж.б.) 

Каржылоо 

Эсептешүү эсеби  

Мөөнөттүү депозит 

Талап боюнча төлөнүүчү депозит  

Валюта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

15 ири каржылоо булактары боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасы  

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

*каржылоо боюнча камсыздоо болуп саналган депозиттер, бул таблицада камтылбайт 

 

 

** отчеттук күнгө карата (депозиттер боюнча талап боюнча, эсептешүү жана мөөнөттүү болуп бөлүнөт) каржылоо же депозит боюнча калдыгы көрсөтүлөт  

  

 

*** талап боюнча төлөнүүчү депозиттер жана эсептешүү эсептери боюнча ячейка бош бойдон калтырылат  

 

кызмат орду: _________________ аты-жөнү:_________________ кол тамгасы:__________________  

 

 

 

 

 

 

 

  9.Б. БӨЛҮК. БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

  

  

  

20__-жылдын «___» _________ карата  

Мезгил-мезгили менен  

берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Катар №  

Банктын 11 белгиден турган SWIFT-коду/Идентификациялык коду (банк эмес уюмдар үчүн ) 

Банктын аталышы / Юридикалык жактын аталышы (банк эмес уюмдар үчүн

Топ  

Өлкө таандыгы  

Рейтинг агенттигинин аталышы  

Ыйгарылган рейтинги (эгерде, болсо) 

Рейтинг ыйгарылган күн  

Валютасы 

  

Бардыгы болуп 

РППУ 

номиналында 

сом түрүндө 

номиналында 

сом түрүндө 

10 

11 

12 

13 

1. 

 

Банк 1 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2. 

  

Банк 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

кызматы:_____________ аты-жөнү:____________ кол тамгасы:_________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_-жылдын «__» ________ карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет  

 

 

9.Б-1 БӨЛҮК. ДЕПОЗИТТИК ЭСЕПТЕРДЕ ЖАЙГАШТЫРЫЛГАН КАРАЖАТТАР БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР  

  

  

  

  

 

 

 

(миң сом) 

 

 

Катар №  

Банктын аталышы  

Өлкө таандыгы 

Рейтингдер 

Депозиттин бардык суммасы  

Валютасы 

Анын ичинде 

Келишим түзүлгөн күн  

Келишим мөөнөтү бүткөн күн  

Кирешелүүлүктүн нормасы  

Ченемди (көрсөткүч) эсептөөгө камтылган депозиттер К1.3  

Ченемди (көрсөткүч) эсептөөгө камтылган депозиттер К1.4 

Агенттиктин аталышы  

Ыйгарылган рейтинги  

 

 

номиналында 

сом түрүндө 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кызматы:_____________ аты-жөнү:____________ кол тамгасы:_________________ »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Экономикалык ченемдердин сакталышы жана капиталдын кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) жөнүндө маалыматтар» деп аталган 14-бөлүктүн: 

«Капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) экономикалык ченемдин жана ликвиддүүлүк ченемдин (көрсөткүчү) сакталышы жөнүндө отчет» Б. бөлүкчөсү жана «Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет» 14.Д. бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:  

«14.Б. «Капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) экономикалык ченемдин жана банк капиталынын кошумча запасы боюнча («капитал буфери» индекси) ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет»  

 

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы, банк капиталынын кошумча запасы («капитал буферинин» индекси)  

Белгилениши  

Ченемди эсептөө  

  

Ченемдин белгиленген мааниси  

Белгиленген ченемден четтөө  

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми  

К2.1 

ЧСК  

  

  

12% кем эмес 

-12,0% 

ЧРА 

К2.2 

ЧКПУ 

  

  

6% кем эмес 

-6,0% 

ЧРА 

К2.3 

ЧСК  

  

  

8% кем эмес 

-8,0% 

СА 

Ликвиддүүлүк ченеми  

К3.1 

ЛА 

  

  

45% кем эмес  

-45,0% 

ОБ 

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буферинин» индекси  

  

ЧСК 

  

  

__% кем эмес (маанисин көрсөткүлө)  

 

ЧРА 

  

  

  

  

  

  

Отчеттук мезгилдеги орточо мааниси  

1 жума 

2 жума 

3 жума 

4 жума 

5 жума 

6 жума 

Бардыгы болуп 

ЛА - Ликвиддүү активдер 

 

 

 

 

 

 

ОБ - Банктын милдеттенмелери 

 

 

0,0% 

 

 

 

К3.1 ченеми=(ЛА/ОБ)*100 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

 

 

ЧСК - таза суммардык капитал; 

ЧРА - тобокелдик деңгээли боюнча өлчөнгөн активдер; 

ЧКПУ - биринчи деңгээлдеги таза капитал;  

СА - суммардык активдер; 

ЛА - ликвидүү активдер; 

ОБ - банктын милдеттенмелери. 

 

кызмат орду:_____________ аты-жөнү:____________ кол тамгасы:_______________ »;  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

14.Д. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы тууралуу отчет  

  

  

 

  

  

Белгилениши  

Айкын мааниси 

Белгиленген мааниси 

Айкын мааниси (шарттуу бирдик менен) 

Күрөө менен камсыз болбогон каржылоо боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

ЧСК 50% ашпаган  

 

Аффилирленген жактар жана банк менен байланыштуу жактар менен жүргүзүлгөн операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

ЧСК 60% ашпаган  

 

Ар бир банк эмес уюмга кайсы болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

  

Өздүк (регулятивдик ) капиталдан 60% ашпаган  

 

Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү (негизги каражаттар)  

  

Төлөнгөн уставдык капиталдын өлчөмүнөн 100% ашпаган  

 

Өкмөттүн жана башка мамлекеттердин борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

 

ЧСК өлчөмүнүн 100% ашпаган 

 

Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын максималдуу өлчөмү  

 

ЧСК өлчөмүнүн 50% ашпаган  

 

  

  

 

  

  

  

 кызматы:_____________ аты-жөнү:____________ кол тамгасы:_______________ »; 

 

 

 

 

 

- «Экономикалык ченемдердин сакталышы жана капиталдын кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) жөнүндө маалыматтар» деп аталган 14-бөлүк төмөнкү мазмундагы 14.З бөлүкчө менен толукталсын: 

 Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген каржылоо көлөмү жөнүндө маалымат  

 

Белгилениши  

Айкын мааниси ( %) 

Айкын мааниси (шарттуу бирдик менен)  

Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген каржылоо көлөмү  

 

  

»; 

 

- «Активдер» деген 15.1-бөлүкчөсүнүн: 

«КМШ өлкөлөрүнүн коммерциялык банктарындагы корреспонденттик эсептер» деген 50-статьясынын 50.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнөн тышкары чет өлкө банктарындагы корреспонденттик эсептер» деген 60-статьясынын 60.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнүн банктарындагы жана финансылык уюмдарындагы эсептердеги акча каражаттары» деген 90-статьясынын 90.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарындагы жана финансылык уюмдардагы эсептердеги акча каражаттары» деген 100-статьясынын 100.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«7 күнгө чейинки кыска мөөнөттүү банктар аралык жайгаштыруулар» деген 110-статьясынын 110.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«РЕПО-келишимдер боюнча операциялар» деген 120-статьясынын 120.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- «Баалуу кагаздар портфели» деген 15.2-бөлүкчөсүнүн: 

«КМШ өлкөлөрүнүн Өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар» деген 150-статьясынын 150.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнүн Өкмөттөрүнөн тышкары, чет өлкө Өкмөттөрү тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар» деген 160-статьясынын 160.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«Кыргыз компанияларынын карыздык баалуу кагаздары» деген 170-статьясынын 170.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнүн компанияларынын карыздык баалуу кагаздары» деген 180-статьясынын 180.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө компанияларынын карыздык баалуу кагаздары» деген 190-статьясынын 190.6-сабы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

«Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү» деген 210.7-сап күчүн жоготкон катары таанылсын. 

«Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү» деген 220.7-сап күчүн жоготкон катары таанылсын. 

«Капиталдык баалуу кагаздардын калган бөлүгү» деген 230.7-сап күчүн жоготкон катары таанылсын. 

«Каржылоо» деген 15.3-бөлүкчөсүнүн: 

«Кыргыз Республикасынын банктарына сунушталган каржылоо» деген 240-статья төмөнкү мазмундагы 240.6-сап менен толукталсын: 

« 

240.6 

 

 

150% 

»; 

«Мамлекеттик эмес секторго сунушталган каржылоо» деген 280-статья төмөнкү мазмундагы 280.6-сап менен толукталсын: 

« 

280.6 

 

 

150% 

»; 

«Өз максаттарында пайдалануу үчүн жеке адамдарга сунушталган каржылоо» деген 290-статья төмөнкү мазмундагы 290.6-сап менен толукталсын: 

« 

290.6 

 

 

150% 

»; 

«Мамлекеттик эмес секторго ипотекага сунушталган каржылоо» деген 310-статья төмөнкү мазмундагы 310.1-сап менен толукталсын: 

« 

310.1 

 

 

150% 

»; 

«Жеке адамдарга ипотекага сунушталган каржылоо» деген 320-статья төмөнкү мазмундагы 320.3-сап менен толукталсын: 

« 

320.3 

 

 

150% 

»; 

«Каржылоо (уландысы)/башка активдер» деген 15.4-бөлүкчөсүнүн: 

«Мамлекеттик эмес секторго курулушка сунушталган каржылоо» деген 340-статья төмөнкү мазмундагы 340.6-сап менен толукталсын: 

« 

340.6 

 

 

150% 

»; 

«Жеке адамдарга курулушка сунушталган каржылоо» деген 350-статья төмөнкү мазмундагы 350.6-сап менен толукталсын: 

«  

350.6 

 

 

150% 

»; 

«Иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча сунушталган каржылоо» деген 360-статья төмөнкү мазмундагы 360.6-сап менен толукталсын: 

« 

360.6 

 

 

150% 

»; 

«Чет өлкө валютасы, акциялар жана/же товарлар менен соода операцияларынан айырмаланган ишкердикти жүзөгө ашыруу максатында жеке коммерциялык ишканага мушарака, мудараба келишимдери боюнча жайгаштырылган активдер» деген 370-статья төмөнкү редакцияда берилсин жана төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: 

« 

370 

Мушарака, мудараба келишимдери боюнча жайгаштырылган активдер  

0  

 

370.1 

 

 

0% 

370.2 

 

 

10% 

370.3 

 

 

20% 

370.4 

 

 

50% 

370.5 

 

 

100% 

370.6 

 

 

150% 

370.7 

 

 

400% 

»; 

- Капитал жана капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттери деген 15.7-бөлүкчөсүнүн: 

960 жана 970-саптары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

960 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (920-ст./ (640-ст. минус 1010-ст.)) 

 

  

 

 

 

 

970 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (800ст./ (640ст. минус 1010ст.)) 

 

  

»; 

бөлүк төмөнкү мазмундагы 1020-сап менен толукталсын: 

« 

1020 

Өздүк регулятивдик капитал 

 

  

»; 

 

 

- «Башка маалыматтар» деген 18-бөлүк төмөнкү мазмундагы 18 «Е» бөлүгү менен толукталсын:  

20__-жылдын «___» ____ карата 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет   

18.Е. «Банктын тобокелдик-жагдайлары жөнүндө маалымат 

 

Катар №  

Тобокелдик-жагдайы катталган/орун алган\келип чыккан күн  

Тобокелдик-жагдайы аныкталган күн  

Тобокелдик-жагдайы четтетилген күн  

Башкы бөлүмдүн/ филиалдын /түзүмдүк бөлүмдүн аталышы / №АТМ / тейлөө түйүндөрүнүн /соода-тейлөө ишканаларынын аталышы 

Үзгүлтүктөр келип чыккан бизнес-процесс/иш 

Тобокелдик-жагдайын чагылдыруу 

Тобокелдиктердин келип чыгуу себептери 

Тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча кабыл алынган чечимдер\сунуштар 

Контролдоо чаралары / иш-чаралар 

Тобокелдиктер деңгээли (таасири / жоготуулар)  

Эскертүү 

банктын ишине 

аброюна  

финансыга 

Тобокелдик деңгээлинин шкаласы  

Сумма 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1. Ички алдамчылык, б.а. банк кызматкеринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусу же укукка жатпаган аракеттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Тышкы алдамчылык, б.а. банкка тиешеси жок адамдардын укукка жатпаган аракеттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Ишке кабыл алуу тажрыйбасы, банктык, эмгек жана башка мыйзам талаптарынын, кызматкерлердин коопсуздук эмгектенүү жана алардын ден соолугуна кам көрүү шарттарынын бузулушу.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Банк тарабынан банк кардарларынын жана үчүнчү жактардын алдындагы келишимдер боюнча милдеттенмелердин аткарылбай калышы, банк кардарлары тууралуу маалыматтын кыянаттык менен пайдаланылышы, операциялардын тиешелүү деңгээлде ишке ашырылбай калышы же кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатсыз сунушталышы, иш жүргүзүү эрежелеринин сакталбай калышы, монополияга каршы күрөшүү мыйзамдарынын бузулушу, кардарларды иликтөө боюнча талаптардын сакталбай калышы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктын материалдык активдерине зыян келтирүү (мисалы, өрт, табигый кырсыктар, терроризм актылары, вандализм, ж.б. натыйжасында).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Банктын маалымат жана башка системаларынын, жабдууларынын, коммуникацияларынын ишинде орун алган үзгүлтүктөр же алардын иштен чыгуусу  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Ички процесстерди жана маалымат агымдарын талаптагыдай деңгээлде уюштурулбай калышы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

кызмат орду:_____________ аты-жөнү:____________ кол тамгасы:_________________ »