Кайта келүү

Долбоор 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна (кошо тиркелет) өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

-  «2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча» нускоону бекитүү жөнүндө»; 

- «2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- «2005-жылдын 15-декабрындагы №37/5 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2019-жылдын 29-мартындагы №2019-П-12/17-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

 

3. Коммерциялык банктардын операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капиталды эске алуу менен суммардык капиталдын шайкештиги коэффициентин (К2.1) эсептөө жөнүндө маалыматтарды сунуштоо мөөнөтү 2020-жылдын 1-январынан тартып белгиленсин.  

 

4. Операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капиталды эске алуу менен суммардык капиталдын шайкештиги коэффициенти (К2.1) бардык коммерциялык банктар тарабынан 2020-жылдын 1-октябрынан тартып сакталышы белгиленсин. 

 

5. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

6. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын финансы компаниясы» ААКты, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомунун долбооруна  

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

 

1. Максаты жана милдеттери 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Көзөмөл боюнча Базель комитетинин эл аралык стандарттарына, атап айтканда Базель II жана III менен ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен жыйынтыкталган капиталдын шайкештик коэффициентин, левераж коэффициентин, ошондой эле чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө боюнча нормаларды камтыйт. 

 

2. Сүрөттөмө бөлүгү 

Сунушталган долбоорго ылайык банктар суммардык капиталдын шайкештик коэффициентинин (К 2.1) эсептөөсүн операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен жүргүзүүнү камтыйт. 

Базалык индикативдик ыкманы колдонуу менен операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталды эсептөө Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибине ылайык жүзөгө ашырылат. 

Базель III эл аралык стандарттарга ылайык левераж коэффициентинин (К 2.4) эсептөө формуласы кайрадан каралды. Аны менен бирге бул ченемди бардык банктар тарабынан сактоо максатында К 2.4 ченеминин аныкталган маанисин 8%-дан 6%-га чейин төмөндөтүү сунушталат. 

Мындан тышкары, долбоордо Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетунун (мындан ары ПРБО) формаларына да капиталдын шайкештиги боюнча 14-бөлүмүнүн формаларына тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралат. 

Долбоорго ылайык Улуттук банкка маалыматтар коммерциялык банктар тарабынан электрондук форматта тапшырыла турган ПРБО формулалары «Банктын тобокелдик-окуялары тууралуу маалымат» деген 18.И-бөлүмү менен толукталды. 

Банк системасындагы жалпы ликвиддүүлүктүн көлөмүн анализдөө максатында чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчтөрү киргизилүүдө. Бул өзгөртүүлөр ПРБОнун 14 Г жана 14-бөлүмдөрүнө киргизилди. 

Долбоорго ылайык өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына киргизилет: 

-  «2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча» нускоону бекитүү жөнүндө»; 

- «2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- «2005-жылдын 15-декабрындагы №37/5 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2019-жылдын 29-мартындагы №2019-П-12/17-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

 

3. Мүмкүн болуучу коомдук, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, корупциялык таасирлер божомолдору 

Долбоорду кабыл алуу коомдук, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс таасирлерди алып келбейт. 

  

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат   

Долбоор боюнча маалыматтар коомдук талкууга сунуштоо үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жайгаштырылган.  

  

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдоо   

Сунушталган долбоор Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын ченемдерине карама-каршы келбейт.  

  

6. Каржылоо зарылдыгы боюнча маалымат   

Бул долбоордун ченемдерин ишке ашыруу мамлекеттик бюджеттен кошумча сарптоолорду талап кылбайт.  

  

7. Жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө боюнча маалымат   

Сунушталган долбоорго жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө боюнча маалымат иштелип чыгат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын ______ №________ токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобонун»

-  4.7 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.7. Банк Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 29-мартындагы №2019-П-12/17-3-(НПА) токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө саясатын иштеп чыгууга тийиш; 

- 4.15- пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.15. Банктын тобокелдиктерди тескөө саясаты Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 29-мартындагы №2019-П-12/17-3-(НПА) токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө»  жобонун талаптарына ылайык, кыска мөөнөттүү жана дароо ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө жөнүндө жоболорду камтууга тийиш.»; 

- 6.5-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Бул отчет банктын жетекчисинин колу менен тастыкталып, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнө кагаз жүзүндө берилет.»; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркемедеги биринчи таблица төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы, банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси)  

Белгилөөлөр  

Банктын ченемин жана капиталынын кошумча запасын эсептөөлөр («капитал буфери» индекси)  

Банктын ченеминин жана капиталынын кошумча запасынын айкын мааниси («капитал буфери» индекси)  

Банктын ченеминин жана капиталынын кошумча запасынын белгиленген мааниси («капитал буфери» индекси)  

Банктын белгиленген ченеминен жана капиталынын кошумча запасынан четтөөлөр («капитал буфери» индекси)  

Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

К1.1 

СЗ 

------ ---- 

ЧСК 

  

20% ашпаган чекте  

  

К1.2 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

15% ашпаган чекте 

  

К1.3 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

30% ашпаган чекте 

  

К1.4 

СЗ 

----- ---- 

ЧСК 

  

15% ашпаган чекте 

  

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми   

К2.1 

ЧСК 

--------------  

ЧРА+П*Кор 

  

12% кем эмес 

  

К2.2 

КПУ 

------ 

ЧРА 

  

6% кем эмес 

  

К2.3 

БКПУ 

-------- 

ЧРА 

 

4,5% кем эмес 

 

К2.4 

КПУ 

----- ---- 

СА+ЗО 

  

6% кем эмес 

  

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)   

К3.1 

ЛА 

---------- 

ОБ 

  

45% кем эмес 

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери индекси»)   

  

ЧСК 

-----  

ЧРА 

  

__% кем эмес (маанисин көрсөтүү

 

Эскертүү

П белгиленген көрсөткүч (суммардык капиталдын шайкештик коэффициентине кайтарым сан - 8,33 (100%:12%) 

Кор операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталдын өлчөмү. Базалык индикативдик ыкманы колдонуу менен операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталды эсептөө, Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибине ылайык жүзөгө ашырылат. 

 

КПУ Биринчи деңгээлдеги капитал  

БКПУ Биринчи деңгээлдеги базалык капитал  

 

 

  

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани   

1-жума   

2-жума   

3-жума   

4-жума   

5-жума   

6- 

жума 

Бардыгы болуп  

ЛА Ликвиддүү активдер 

  

  

  

  

  

  

 

 

ОБ Банктын милдеттенмелери 

  

  

  

  

  

  

 

 

К3 ченеми = ЛА/ОБ 

  

  

  

  

  

  

 

 

»; 

- «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин

 

«2-тиркеме  

 

«20___ж. ________карата абал боюнча 

20__ жылдын ___чейреги үчүн 

экономикалык ченемдердин 

сакталышы тууралуу 

МААЛЫМАТТАР 

___________________________ банкы 

 

 

Экономикалык ченемдердин жана банк капиталынын  кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси) талабынын  аталышы  

Ченемдин белгиленген мааниси    

Ченемдин айкын мааниси   

Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.1)  

20% жогору эмес   

  

Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)   

15% жогору эмес   

  

Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү К1.3)    

30% жогору эмес   

  

Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.4)  

15% жогору эмес   

  

Суммардык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.1)  

12% кем эмес   

  

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.2)  

6% кем эмес   

  

Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештик) коэффициенти (К2.3)  

4,5% кем эмес  

 

Левераж (К2.4)   

8% кем эмес   

  

Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3.1)  

45% кем эмес   

  

Чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчү 

-  

 

«Узун» ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (К4.2)   

20% жогору эмес   

 

«Кыска» ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрүнүн саны (К4.3)   

20% жогору эмес   

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси)  

__% кем эмес  (маанисин көрсөткүлө)   

  

Баалуу металлдар түрүндөгү «узун» ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (К4.5)  

20% жогору эмес  

 

Баалуу металлдар түрүндөгү   «кыска» ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (К4.6)  

20% жогору эмес  

 

». 

 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча» нускоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун: 

-  2.2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.2. Тобокелдик деңгээли боюнча баланстык активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин салмактанылышына негизденген капиталдын жетиштүүлүг (шайкештик) коэффициенттери:   

а) суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.1) 12% кем болбоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

К2.1 = (ЧСК / (ЧРА + П * Кор)) *100%, мында: 

ЧСК  

– 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жана Экинчи деңгээлдеги капиталдын суммасы катары аныкталган, таза Суммардык капитал.  

ЧРА 

– 

потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган атайын камды кемитүү менен тобокелдик деңгээли боюнча салмактанып алынган, баланстык активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасы. 

П 

– 

белгиленген көрсөткүч (суммардык капиталдын шайкештик коэффициентине кайтарым сан - 8,33 (100%:12%); 

Кор 

– 

операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталдын өлчөмү. Базалык индикативдик ыкманы колдонуу менен операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталды эсептөө Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.  

 

б) Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.2) 6% кем болбоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

 

К2.2 = (КПУ / ЧРА) *100%, мында: 

КПУ 

– 

Биринчи деңгээлдеги капитал, ушул нускоонун 3.6-пунктуна ылайык аныкталат. 

в) Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (К2.3) 4,5% кем болбоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

К2.3 = (БКПУ / ЧРА) *100%, мында 

 

БКПУ - Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары-Улуттук банк) банктардын тобокелдиктерине жана системалуу маанилүүлүгүнө баа берүүлөрдүн негизинде капиталдын шайкештик коэффициентинин минималдуу өлчөмүн көбөйтүүгө укуктуу; 

- 2.3- пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.3. Левераж (К2.4) 6% кем болбоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

 

К2.4 = (КПУ / (СА+ЗО) *100%, мында: 

 

СА 

– 

потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган атайын камдарды жана материалдык эмес активдерди минуска чыгаруу менен банктын суммардык активдери; 

ЗО 

– 

банк алдын ала эскертүүсүз, каалаган убакытта шексиз кайтарып алуу/жокко чыгаруу укугуна ээ болгон милдеттенмелерди эске албаганда, баланстан тышкаркы милдеттенмелер. 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын мааниси ушул Нускоонун 3.10-пунктунун жоболорун эске алуу менен эсептелет.»;  

- 2.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.4. Банктын финансылык туруктуулугун жана ишинин туруктуулугун сактоо максатында, дивиденддерди төлөө үчүн «банк капиталынын кошумча запасын» («капитал буфери» индекси) колдоо жөнүндө талап белгиленет. «Капитал буфери» индекси таза Суммардык капиталдын потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга атайы камдарды минуска чыгаруу менен тобокелдик деңгээли боюнча салмактанган баланстык активдердин аныкталат. «Капитал буферинин» индексинин мааниси Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет.»;   

- 3.9 пунктунун жыйырма алтынчы абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6) инвестор/кредитор банкроттук жана жоюлган учурларды эске албаганда, келечекте пландаштырылган төлөмдөрдү (инструменттин пайыздык кирешесин же негизги суммасын) мөөнөтүнөн мурда ордун жабууга кандайдыр-бир укукка ээ эмес;»; 

- 4.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.1. Ушул Нускоонун алкагында капиталдын жетиштүүлүгүнө (шайкештигине) баа берүү кредиттик тобокелдикке, башкача айтканда, активдин ар кандай түрлөрүнө тиешелүү жана кардардын активди толук же жарым-жартылай камсыз кылууга мүмкүн эместиги боюнча тобокелдикке, ошондой эле ушул Нускоонун 2.2-пунктунун а) пунктчасына ылайык суммардык капиталдын шайкештик коэффициентин эсептөө жагында операциялык тобокелдикке карата жүргүзүлөт.»; 

- 6.1- пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6.1. Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) стандарттарынын аткарылышы жана аларды эсептөө тууралуу маалымат, банктар тарабынан Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамында ай сайын берилет.»; 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген, «Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 4.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.9. Жарыяланган финансылык отчеттун көз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу менен нускасы акционерлер жыйыны тарабынан бекитилгенден кийин эки жумуш күнү ичинде Улуттук банкка берилет.»;  

- 1-тиркеменин: 

22-пункту төмөнкү мазмундагы сап менен толукталсын: 

«  

 

И. Банктын тобокелдик-жагдайлары тууралуу маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

»;  

 

 

- 2-тиркеменин: 

14, 14 Г жана 14 Д бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

14 БӨЛҮК 

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ ЖАНА БАНК КАПИТАЛЫНЫН КОШУМЧА ЗАПАСЫН КОЛДОО ЖӨНҮНДӨ ТАЛАПТАР («КАПИТАЛ БУФЕРИ» ИНДЕКСИ)  

Экономикалык ченемдердин аталышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо жөнүндө талаптар («капитал буфери» индекси)  

Белгилениши 

Ченемди эсептөөлөр 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген мааниден четтөө 

Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

К1.1 

СЗ 

----- 

ЧСК 

----- 

  

20% жогору эмес   

  

К1.2 

СЗ 

----- 

ЧСК 

----- 

  

15% жогору эмес   

  

К1.3 

СЗ 

----- 

ЧСК 

----- 

  

30% жогору эмес   

  

К1.4 

СЗ 

----- 

ЧСК 

----- 

  

15% жогору эмес   

  

Капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) ченеми   

К2.1 

ЧСК 

---------------- 

ЧРА+П*Кор 

----- 

  

12% кем эмес   

  

К2.2 

КПУ 

---------- 

ЧРА 

----- 

  

6% кем эмес   

  

К2.3 

БКПУ 

----------  

ЧРА 

----- 

 

4,5% кем эмес   

 

К2.4 

КПУ 

---------- 

СА+ЗО 

----- 

  

6% кем эмес   

 

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)   

К3.1 

ЛА 

----- 

ОБ 

----- 

  

45% кем эмес   

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери индекси»)   

  

ЧСК 

---------- 

ЧРА 

----- 

  

__% кем эмес   (маанисин көрсөткүлө

 

Чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчү 

ПЛ 

ЛАВ 

------- 

ОБВ 

------ 

 

 

----- 

 

----- 

Эскертүү

П белгиленген көрсөткүч (суммардык капиталдын шайкештик коэффициентине кайтарым сан - 8,33 (100%:12%) 

Кор операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталдын өлчөмү. Базалык индикативдик ыкманы колдонуу менен операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлган капиталды эсептөө, Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибине ылайык жүзөгө ашырылат. 

 

КПУ Биринчи деңгээлдеги капитал  

БКПУ Биринчи деңгээлдеги базалык капитал  

 

  

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани   

1-жума   

2-жума   

3-жума   

4-жума   

5-жума   

6- 

жума 

Бардыгы болуп  

ЛА Ликвиддүү активдер 

  

  

  

  

  

 

  

 

ОБ Банктын милдеттенмелери 

  

  

  

  

  

 

  

 

К3 ченеми = ЛА/ОБ 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил ичинде орточо маани   

1-жума   

2-жума   

3-жума   

4-жума   

5-жума   

6-жума 

Бардыгы болуп  

ЛАВ Чет өлкө валютасындагы ликвиддүү активдер  

 

 

 

 

 

 

 

ОБВ Банктын чет өлкө валютасындагы милдеттенмелери 

 

 

 

 

 

 

 

Көрсөткүч (ПЛ)=(ЛАВ/ОБВ)*100 

 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

 

 

 

Операциялык тобокелдиктердин ордун жабуу үчүн камга коюлуучу капиталды эсептөө  

 

1 жыл ичиндеги таза киреше  

… 

2 жыл ичиндеги таза киреше 

… 

3 жыл ичиндеги таза киреше 

… 

б 

15 % 

Кор 

 

 

 

 

  20___жылдын «__» ____ карата абал 

боюнча Мезгил-мезгили менен  

берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

14. Ж. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ ЛИКВИДДҮҮЛҮК ЧЕНЕМИНИН (К3.2) САКТАЛЫШЫ ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА КЫСКА МӨӨНӨТҮҮ ЛИКВИДДҮҮЛҮК КӨРСӨТКҮЧҮ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

 

 

  

  

  

  

 

 (валюта) 

Күнү  

К3.2 

ПКЛ 

ВЛА 

КОБ 

Айкын мааниси 

ВЛА 

КОБ 

Айкын мааниси 

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

Жума ичинде орточо 

0,0 

0,0 

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

Жума ичинде орточо 

0,0 

0,0 

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

Жума ичинде орточо 

0,0 

0,0 

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

Жума ичинде орточо 

0,0 

0,0 

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

Жума ичинде орточо 

0,0 

0,0 

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

дд.мм.гггг 

  

  

  

Жума ичинде орточо 

0,0 

0,0 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу : ___________________________ Кол тамгасы: _________________ 

Аты-жөнү 

  

 

14. Д. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ ЛИКВИДДҮҮЛҮК ЧЕНЕМИНИН (К3.2) САКТАЛЫШЫ ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА КЫСКА МӨӨНӨТҮҮ ЛИКВИДДҮҮЛҮК КӨРСӨТКҮЧҮ ЖӨНҮНДӨ КҮНДӨЛҮК ОТЧЕТ  

 

(валюта) 

КҮНҮ  

К 3.3 

ПМЛ 

ВЛА 

КОБ 

Айкын мааниси 

ВЛА 

КОБ 

Айкын мааниси 

01.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

02.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

03.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

04.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

05.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

06.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

07.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

08.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

09.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

10.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

11.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

12.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

13.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

14.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

15.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

16.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

17.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

18.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

19.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

20.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

21.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

22.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

23.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

24.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

25.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

26.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

27.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

28.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

29.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

30.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

31.01. 20___ж. 

  

  

 

 

  

 

 

 

Аткаруучу : ___________________________ Кол тамгасы: _________________ 

Аты-жөнү 

»; 

 

 

«Жана башка маалыматтар» деген 18-бөлүк төмөнкү мазмундагы «И» 18-бөлүкчө менен толукталсын: 

«18.И. Банктын тобокелдик-жагдайлары жөнүндө маалымат 

 

 

 

№ п/п 

Тобокелдик жагдай катталган/ишке ашырылган/келип чыккан күн  

Тобокелдик-жагдай аныкталган күн 

Тобокелдик-жагдай четтетилген күн 

БО/филиал/ТБ аталышы / №АТМ / тейлөө түйүндөрүнүн/ соода-тейлөө ишканаларынын аталышы  

Кооптуу жагдайлар келип чыкан бизнес-процесс, /иштин түрү 

Тобокелдик-жагдайды чагылдыруу 

Тобокелдиктин келип чыгуу себептери 

Орун алган тобокелдик-жагдайдын кесепеттерин четтетүү боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралар  

Операциялык тобокелдикти тескөө ыкмасы жөнүндө чечим кабыл алуу (камсыздандыруу, негиздүү кабыл алуу, төмөндөтүү, баш тартуу) 

Контролдук чаралар/иш-чаралар  

Тобокелдиктер деңгээли (таасири/жоготуулар) 

Эскертүү аал 

 

Банк ишине  

аброюна  

финансыга 

Тобокелдик деңгээлинин шкаласы  

Суммасы 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. Ички алдамчылык, б.а банк кызматкеринин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланышы же укукка жатпаган аракеттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

2. Тышкы алдамчылык,б.а банкка бейтарап адамдардын укукка жатпаган аракеттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

3. Ишке кабыл алуу тажрыйбасы, банк, эмгек жана башка мыйзам талаптарын, кызматкерлердин эмгек коопсуздугун жана саламаттыгын коргоо шарттарын бузууга жол берүүлөр.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

4. Банктын кардарлары жана үчүнчү жактар алдында келишим боюнча милдеттенмелерин бузуусу, банк кардарлары тууралуу маалыматты кыянаттык менен пайдалануусу, операцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сапатсыз ишке ашыруу, ишкер жүгүртүү адаттарын сактабашы, монополияга каршы мыйзам талаптарын бузууга жол бериши, кардарларды иликтөө талаптарын сактабашы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктын материалдык активдерине зыян келтирүү (мисалы, өрттүн, табигый кырсыктардан, терроризм актылары, вандализм ж.б улам)  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

6. Банктын маалымат жана башка системаларынын, жабдууларынын, коммуникацияларынын ишиндеги үзгүлтүктөр же иштен чыгышы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

7. Ички процесстердин жана маалымат агымдарынын талапка ылайык уюштурулбашы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

8. Башка тобокелдик-жагдайлар 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу: ___________________________ Кол тамгасы: _______________________________________ 

Аты-жөнү 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/5 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

-  1.2 пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктар Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 18-июлундагы № 2018-П-12/30-3-(БС) токтому менен бекитилген, «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жободо белгиленген операциялык тобокелдиктерди тескөө стандарттарын сактоо максатында, ушул Жобого таянуу менен иш алып барышат; 

- 3.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.3. Операциялык тобокелдиктин натыйжалуу аныкталышын камсыз кылуу үчүн банк операциялык тобокелдиктин келип чыгышына байланыштуу бардык жагдайлардын эсебин жүргүзүүгө тийиш. Банктын тобокелдик-жагдайлары тууралуу маалымат банк тарабынан Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамында Улуттук банкка ай сайын берилет.»; 

- Жобого карата 1-тиркеме күчүн жоготкон катары таанылсын. 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 29-мартындагы № 2019-П-12/17-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында ликвиддүүлүк тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:  

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында ликвиддүүлүк тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

- 3-главасы төмөнкү мазмундагы 5-1-параграф менен толукталсын: 

 

«§ 5 -1. Чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө тартиби 

50-1. Тобокелдиктерди тескөө максатында банк чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептейт. 

Чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчү «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 4.2-пунктуна ылайык позициясы олуттуу болуп саналган же ачык позицияга ээ ар бир чет өлкө валютасы боюнча өзүнчө эсептелет.  

Чет өлкө валютасында ликвиддүүлүк көрсөткүчү төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

ПЛ = (ЛАВ / ОБВ) * 100%, мында: 

ЛАВ чет өлкө валютасындагы ликвиддүү активдер; 

ОБВ банктын чет өлкө валютасындагы милдеттенмелери. 

50-2. Банк чет өлкө валютасындагы кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк көрсөткүчүн «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 4.9-пунктуна ылайык позициясы олуттуу болуп саналган же ачык позицияга ээ ар бир чет өлкө валютасы боюнча өзүнчө эсептелет.  

Чет өлкө валютасында кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк көрсөткүчү төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

ПКЛ = (ВЛАВ / КОБВ) * 100, мында: 

ВЛАВ чет өлкө валютасындагы жогорку ликвиддүү активдер; 

КОБВ - чет өлкө валютасындагы кыска мөөнөттүү милдеттенмелер. 

Эскертүү: эгер ушул валютада туюндурулган милдеттенмелерге чогуу алгандагы милдеттенмелердин кеминде 5% туура келсе, валютанын позициясы банк үчүн «олуттуу» болуп саналат. 

50-3. Банк чет өлкө валютасындагы дароо ликвиддүүлүк көрсөткүчүн «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун 4.13-пунктуна ылайык, позициясы олуттуу болуп саналган ар бир чет өлкө валютасы боюнча өзүнчө эсептейт. 

Чет өлкө валютасындагы дароо ликвиддүүлүк көрсөткүчү төмөнкү формула боюнча аныкталат:  

ПМЛ = (ВЛАВ / КОБВ) * 100, мында: 

ВЛАВ чет өлкө валютасындагы жогорку ликвиддүү активдер; 

КОБВ - чет өлкө валютасындагы кыска мөөнөттүү милдеттенмелер. 

Эскертүү: эгер ушул валютада туюндурулган милдеттенмелерге чогуу алгандагы милдеттенмелердин кеминде 5% туура келсе, валютанын позициясы банк үчүн «олуттуу» болуп саналат. 

Чет өлкө валютасындагы дароо ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөөгө тийиш болгон банктардын тизмеси, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет. Мында коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдардын системалуулук критерийлери жөнүндө жобонун номалары эске алынат.   

50-4. Ликвиддүүлүк көрсөткүчүн эсептөө тууралуу маалымат банктар тарабынан Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун курамында ай сайын берилип турат.»