Кайта келүү

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»  

токтом долбооруна карата 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ  

 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору иштелип чыкты.  

Бул долбоор микрокаржылоо компаниялары жана кредиттик союздар тарабынан тапшырылуучу ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту тапшыруу тартибин өзгөртүү зарылдыгына байланыштуу иштелип чыкты. 

 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк 

Азыркы учурда республикада чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашырышкан 9 микрокаржылоо компаниялары иш алып барат, анын ичинен бирөөсү мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна ээ. Чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензияга ээ кредиттик союздар жок. 

Улуттук банктын колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык,  

- Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашырышкан, мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрокаржылоо компаниялары ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту отчеттук жумадан кийинки алгачкы жумуш күнү саат 9.00гө чейин тапшырышат; 

- мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тарткан микрокаржылоо компаниялары ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту күн сайын саат 9га чейин тапшырышат; 

- кредиттик союздар ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту отчеттук жумадан кийинки алгачкы жумуш күнү саат 9.00гө чейин тапшырышы керек.  

Ошону менен бирге ачык валюта позициялары жөнүндө отчет кагаз бетине чыгарылган жана электрондук түрдө сунушталат. 

Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык микрокаржылоо компаниялары жана кредиттик союздар ачык валюта позициялары жөнүндө отчетту күн сайын саат 9га чейин электрондук түрдө гана сунушташат. 

 

3. Социалдык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, экономикалык жана коррупциялык натыйжаларды болжолдоо  

Долбоордун кабыл алынышы социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык терс натыйжаларга, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.  

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат  

Бул бөлүк коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча түзүлөт. 

 

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдап-иликтөө  

Сунушталган долбоордун ченемдерин ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам ченемдерине каршы келбейт. 

 

6. Каржылоо зарылчылыгы жөнүндө маалымат  

Долбоордун көрсөтүлгөн ченемдерин ишке ашыруу кошумча финансылык сарптоолорду талап кылбайт. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын «_____»_____________ 

№ __________________ 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 «Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө» нускоонун: 

- 15-пунктунун: 

биринчи абзацындагы «жана мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барышкан» жана «кагаз бетине чыгарылган жана» деген сөздөр алынып салынсын; 

экинчи абзацындагы «жана акча каражаттарын тарткан» жана «кагазга чыгарылган түрүндө жана» деген сөздөр алынып салынсын; 

- 16-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 18-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Эскертүү: 0-0,05% чегинде белгиленген лимиттерден ашыруу айыптык төлөм салууга алып келбейт.»; 

- 2-тиркеме күчүн жоготкон катары таанылсын. 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/9 «Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө» нускоонун: 

- 15-пунктунун: 

биринчи абзацындагы «отчеттук жумадан кийинки алгачкы эле жумуш күнү саат 9.00гө чейин» сөздөрү «күн сайын саат 9.00гө чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын, «кагаз бетине чыгарылган жана» деген сөздөр алынып салынсын; 

экинчи абзацындагы «отчеттук жумадан кийинки алгачкы эле жумуш күнү саат 9.00гө чейин» сөздөрү «күн сайын саат 9.00гө чейин» деген сөздөргө алмаштырылсын, «кагазга чыгарылган түрүндө жана» деген сөздөр алынып салынсын; 

Нускоого карата тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Кредиттик союздар тарабынан 

ачык валюта позицияларынын 

лимиттеринин сакталышы 

тартиби жөнүндө нускоого карата 

тиркеме 

 

___________________________________  

(КС аталышы)  

20___ -жылдын ___ ___________ (күнү) үчүн ачык валюта позициялары тууралуу 

КҮН САЙЫН СУНУШТАЛУУЧУ ОТЧЕТУ 

  

СК: ___________________ миң сом 

Валюта түрү 

Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү расмий курс 

Ачык валюта позициясынын чоңдугу (миң сом) 

Анын ичинде: 

Ачык валюта позициясынын чоңдугу (СК карата %) 

Лимиттен четтөө (%) 

Кошумча: 

Бүткөрүлбөгөн спот-бүтүмдөр боюнча калдык 

Баланстык 

Баланстан тышкаркы 

сатуу 

сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Суммардык ачык валюта позициясы: 

  

  

  

  

 

СК КСтин суммардык капиталы. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актысына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 

салыштырма таблица 

 

«Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө» нускоо, Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 токтомуна тиркеме 

 

№ 

Колдонуудагы редакция 

Сунушталган редакция 

 

15. Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашырышкан жана мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барышкан МККлар күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкан МККлар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына, Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ушул нускоого карата 1-тиркемеге ылайык өткөн операциялык күндүн акырына карата абал боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын сунушталуучу отчетту кагаз бетине чыгарылган жана электрондук түрдө сунушташат. 

Ислам терезеси" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган, Улуттук банктын лицензиясынын негизинде чет өлкө валютасында операцияларды жүргүзгөн жана акча каражаттарын тарткан МФК күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкандар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ачык валюта позициялары боюнча төмөнкү отчетторду кагазга чыгарылган түрүндө жана электрондук түрдө жөнөтүп турууга тийиш: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардан айырмаланган операциялар боюнча; МФКнын чет өлкө валютасындагы бардык операциялары боюнча жыйынтыкталган отчетту. 

15. Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашырышкан МККлар күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкан МККлар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына, Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ушул нускоого карата 1-тиркемеге ылайык өткөн операциялык күндүн акырына карата абал боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын сунушталуучу отчетту электрондук түрдө сунушташат. 

Ислам терезеси" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган, Улуттук банктын лицензиясынын негизинде чет өлкө валютасында операцияларды жүргүзгөн МФК күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкандар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ачык валюта позициялары боюнча төмөнкү отчетторду электрондук түрдө жөнөтүп турууга тийиш: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардан айырмаланган операциялар боюнча; МФКнын чет өлкө валютасындагы бардык операциялары боюнча жыйынтыкталган отчетту. 

 

16. Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде чет өлкө валюталарында операцияларды жүзөгө ашырышкан жана мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартпаган МККлар отчеттук жумадан кийинки алгачкы жумуш күнү саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкан МККлар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына, Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ушул нускоого карата 2-тиркемеге ылайык отчеттук жуманын ар бир операциялык күндүн акырына карата абал боюнча отчеттук жума ичиндеги ачык валюта позициялары тууралуу жума сайын сунушталуучу отчетту кагаз бетине чыгарылган жана электрондук түрдө сунушташат. 

Ислам терезеси" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган, Улуттук банктын лицензиясынын негизинде чет өлкө валютасында операцияларды жүргүзгөн жана акча каражаттарын тартпаган МФК отчеттук жумадан кийинки алгачкы жумуш күнү саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкандар - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ачык валюта позициялары боюнча төмөнкү жумалык отчетторду кагазга чыгарылган түрдө жана электрондук түрдө жөнөтүп турууга тийиш: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардан айырмаланган операциялар боюнча; МФКнын чет өлкө валютасындагы бардык операциялары боюнча жыйынтыкталган отчетту. 

Күчүн жоготкон катары таанылсын 

 

18. МКК ачык валюта позицияларына белгиленген лимиттерди бузууга жол берген шартта Улуттук банк, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрокаржылоо уюмдарына карата колдонулуучу эскертүү чаралары жөнүндө" жобого ылайык, ачык валюта позициясынын лимитинен ашкан сумманын 5%, бирок МКК активдеринин баланстык наркынын 10% (он) ашпаган өлчөмдө МККдан акчалай айыптык төлөм өндүрүү түрүндө таасир этүү чарасын колдонот. 

18. МКК ачык валюта позицияларына белгиленген лимиттерди бузууга жол берген шартта Улуттук банк, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрокаржылоо уюмдарына карата колдонулуучу эскертүү чаралары жөнүндө" жобого ылайык, ачык валюта позициясынын лимитинен ашкан сумманын 5%, бирок МКК активдеринин баланстык наркынын 10% (он) ашпаган өлчөмдө МККдан акчалай айыптык төлөм өндүрүү түрүндө таасир этүү чарасын колдонот. 

«Эскертүү: 0-0,05% чегинде белгиленген лимиттерден ашыруу айыптык төлөм салууга алып келбейт.» 

 

Микрокаржылоо компаниялары 

тарабынан ачык валюта позицияларынын 

лимиттеринин сакталышы тартиби 

жөнүндө нускоого карата 

2-тиркеме 

Күчүн жоготкон катары таанылсын 

 

 

 

 

 

«Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө» нускоо, Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/9 токтомуна тиркеме 

 

№ 

Колдонуудагы редакция 

Сунушталган редакция 

 

15. Кредиттик союздар, отчеттук жумадан кийинки алгачкы эле жумуш күнү саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик союздар - тиешелүү областтык башкармалыктарга, Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө, ушул нускоого карата тиркемеге ылайык отчеттук жуманын ар бир операциялык күнүнүн акырына карата абал боюнча отчеттук жума үчүн ачык валюта позициялары тууралуу отчетту кагаз бетине чыгарылган жана электрондук түрдө сунушташат. 

Ислам терезеси" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союз отчеттук жумадан кийинки алгачкы жумуш күнү саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкандары - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ачык валюта позициялары боюнча төмөнкү отчетторду кагазга чыгарылган түрүндө жана электрондук түрдө жөнөтүп турууга тийиш: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардан айырмаланган операциялар боюнча; кредиттик союздун чет өлкө валютасындагы бардык операциялары боюнча жыйынтыкталган отчетту. 

15. Кредиттик союздар, күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик союздар - тиешелүү областтык башкармалыктарга, Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө, ушул нускоого карата тиркемеге ылайык отчеттук жуманын ар бир операциялык күнүнүн акырына карата абал боюнча отчеттук жума үчүн ачык валюта позициялары тууралуу отчетту электрондук түрдө сунушташат. 

Ислам терезеси" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союз күн сайын саат 9.00гө чейин Улуттук банкка, ал эми республиканын башка областтарында жайгашкандары - Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыктарына жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө ачык валюта позициялары боюнча төмөнкү отчетторду электрондук түрдө жөнөтүп турууга тийиш: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча; ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялардан айырмаланган операциялар боюнча; кредиттик союздун чет өлкө валютасындагы бардык операциялары боюнча жыйынтыкталган отчетту. 

 

Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө нускоого карата 

тиркеме 

_________________________________________________________ 

(кредиттик союздун аталышы) 

20___-ж. ___ __________ үчүн 

үнү

ачык валюта позициясы тууралуу 

ОТЧЕТУ 

СК: ____________ миң сом 

Валюта түрүүнү 

Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү расмий курс 

Ачык валюта позициясынын чоңдугу 

(миң сом) 

Ачык валюта позициясынын чоңдугу 

(СК карата %) 

Лимиттен четтөө 

(%) 

Кошумча: 

Бүткөрүлбөгөн спот-бүтүмдөр боюнча калдык 

сатуу 

сатып алуу 

АКШ доллары 

Дуйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

Евро 

Дүйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

Казак теңгеси 

Дүйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

Орус рубли 

Дүйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

____________ (башка валюта) 

Дүйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

_____________ (башка валюта) 

Дүйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

Суммардык ачык валюта позициясы: 

Дүйшөмбү 

  

  

  

  

  

  

Шейшемби 

  

  

  

  

  

  

Шаршемби 

  

  

  

  

  

  

Бейшемби 

  

  

  

  

  

  

Жума 

  

  

  

  

  

  

СК - кредиттик союздун суммардык капиталы. 

Кредиттик союздар тарабынан 

ачык валюта позицияларынын 

лимиттеринин сакталышы 

тартиби тиркеме 

 

___________________________________  

(КС аталышы)  

20___ -жылдын ___ ___________ (күнү) үчүн ачык валюта позициялары тууралуу 

КҮН САЙЫН СУНУШТАЛУУЧУ ОТЧЕТУ 

  

СК: ___________________ миң сом 

Валюта түрү 

Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү расмий курс 

Ачык валюта позициясынын чоңдугу (миң сом) 

Анын ичинде: 

Ачык валюта позициясынын чоңдугу (СК карата %) 

Лимиттен четтөө (%) 

Кошумча: 

Бүткөрүлбөгөн спот-бүтүмдөр боюнча калдык 

Баланстык 

Баланстан тышкаркы 

сатуу 

сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Суммардык ачык валюта позициясы: 

  

  

  

  

 

СК КСтин суммардык капиталы. »