Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна карата 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) Базель III эл аралык стандарттарын киргизүүнүн алкагында мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетунун (мындан ары регулятивдик банктык отчет) формасын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында рыноктук тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жана «Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө» жоболорго туура келтирүү максатында иштелип чыкты. 

Сунушталган долбоор банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу ыктымалдыгы даражасын аныктоо жана ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин деңгээлине мониторинг жүргүзүү үчүн коммерциялык банктардан кеңири маалымат алууга багытталган.  

Мындан тышкары, долбоордо эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен аткаруу мөөнөтү белгиленбеген банктык гарантиялар сыяктуу баланстан тышкаркы милдеттенмелерди колдонуудагы ликвиддүүлүк ченемине кошуу тартиби каралган, ошондой эле Улуттук банк сандык көрсөткүчтөрдүн негизинде коммерциялык банктарга алардын системада маанилүүлүгү жөнүндө билдирүүсү тууралуу ченем киргизүү болжолдонгон. 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк 

Долбоордун алкагында коммерциялык банктарда рыноктук тобокелдиктерди, атап айтканда пайыздык чен тобокелдиктерин тескөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында регулятивдик банктык отчеттун 12А бөлүгүнө өзгөртүүлөр киргизилет. Ѳзгөртүүлөрдө активдерди жана милдеттенмелерди, ошондой эле баланстан тышкаркы инструменттерди 14 (он төрт) мезгил диапазондору боюнча бөлүштүрүү жана ар бир диапазон үчүн улуттук валютада таза позицияны эсептөө, анын ичинде ар бир маанилүү валюта боюнча өздүк негизде жана улуттук валюта эквивалентинде туюндурулган башка валюталар боюнча чогуу алгандагы негизде эсептөө каралган. Отчеттун натыйжасы катары банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу ыктымалдыгы жөнүндө маалымат алуу саналат, аны эсептөө ар бир маанилүү валюта боюнча өздүк негизде жана улуттук валюта эквивалентинде туюндурулган, чогуу алганда бардык башка валюталар боюнча алынган таза позицияны өлчөө жана дисконттоо аркылуу ишке ашырылат.  

Долбоордо регулятивдик банктык отчеттун 14-бөлүгүнө системалуу мааниге ээ банктардын ликвиддүүлүгүнүн деңгээлин ченөө жана мониторинг жүргүзүү үчүн өзгөртүүлөр каралган. Отчеттун формасында банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентинин деңгээли жөнүндө маалымат камтылат. 

Мындан тышкары, долбоордо колдонуудагы ликвиддүүлүк ченемдерин (К3.1, К3.2) эсептөө тартибин өзгөртүү каралган, аларда баланстан тышкаркы милдеттенмелер наркын кошуунун төмөнкү варианттары сунушталган: 

- аларды аткаруу мөөнөтү келишимде аныкталган баланстан тышкаркы милдеттенмелерди толук көлөмдө камтуу (келишимдин мөөнөтү); 

- аткаруу мөөнөтү белгиленбеген баланстан тышкаркы милдеттенмелерди алардын жалпы наркынан 10 пайыз өлчөмүндө камтуу (милдеттенменин мөөнөтү келишим мөөнөтүнүн алкагында). 

Буларга кошумча, сунушталган долбоордо Улуттук банк коммерциялык банктарга сандык көрсөткүчтөр боюнча алардын системалуу мааниге ээ болгондугу тууралуу маалымдоо жагында өзгөртүүлөр каралган.  

Долбоорго ылайык өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына киргизилет: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы  № 2019-П-12/68-3-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобо

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы  № 18/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча» нускоо

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы  № 26/5 токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобо

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы  № 2017-П-12-12/23-9-(НПА) токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгү критерийлери жөнүндө» жобо

- Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы  № 2019-П-12/54-4-(НПА) токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобо.  

 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык натыйжалардын, коррупциялык кесепеттердин келип чыгышы мүмкүндүгүн болжолдоо 

Долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерге алып келбейт. 

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат   

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 22-беренелерине, ошондой эле «Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык, жарандардын жана юридикалык жактардын таламдарын түздөн-түз козгогон, ошондой эле ишкердик ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору коомдук талкууга алынууга жана жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүлүүгө тийиш.  

Долбоор боюнча материалдар коомдук талкууга сунуштоо үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жайгаштырылат.  

  

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдоо   

Долбоор Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына каршы келбейт.  

  

6. Каржылоо зарылчылыгы жөнүндө маалымат   

Сунушталып жаткан долбоор кабыл алынган шартта кошумча сарптоолор талап кылынбайт.  

  

7. Жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөөлөр боюнча маалымат   

Токтом долбоорунун жөнгө салуу таасирине талдап-иликтөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Методикага ылайык жүргүзүлгөн. 

 

 

 

 

Долбоор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин: 

- 2019 - жылдын 27 - декабрындагы № 2019-П-12/68-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

-  2004 - жылдын 21 - июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) стандарттарын аныктоо жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»;  

- 2005 - жылдын 25 - августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2017 - жылдын 8 - июнундагы № 2017-П-12/23-9-(НПА) «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө»;  

- 2019-жылдын 30 - октябрындагы № 2019-П-12/54-4-(НПА) «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү  маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

2. Токтом 2020-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын бирикмеси» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коомун, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин түздөн-түз тескөөгө алган мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын “___”________________ 

№____________________токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы № 2019-П-12/68-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобонун: 

- 14-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2) ОБ  банктын милдеттенмелери, аларга ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө төмөнкүлөр кирет:  

- келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда (келишим бузулганга чейин колдонууга болбой турган), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле эсептешүүдөгү акча каражаттары;   

- эгерде келишим шарттарында келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишимди жокко чыгаруу жана айыптык пайыздык чендерди төлөө зарылчылыгысыз эле, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга чейин кардар тарабынан акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит) суммасы;  

- банк тарабынан чыгарылган векселдерди жана башка баалуу кагаздарды кошо алганда, кайсы болбосун башка милдеттенмелер, кайтарым репо-келишими боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча милдеттенмелер, ошондой эле алар боюнча эсептешүү отчеттук күндөн кийинки 30 (отуз) күн ичинде келип жеткен баланстан тышкаркы милдеттенмелер.  

Аткаруу мөөнөөтү аныкталбаган баланстан тышкаркы милдеттенмелер (шартсыз түрдө аткаруу милдеттенмеси менен, банктык гарантиялар, аккредитивдер жана кредиттик линиялар) ликвиддүүлүк коэффициентин эсептөөдө мындай баланстан тышкаркы милдеттенмелердин жалпы суммасынын 10 пайызы өлчөмүндө эсептөөгө киргизилет. 

Эскертүү: алар боюнча ар бир транш өзүнчө кредит катары каралган кредиттик линиялар боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөгө киргизилбейт. 

Мында, банктын СВОП жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эске алынат.  

- банктын талап боюнча төлөнүүчү металл эсептери жана жакынкы 30 (отуз) күн ичинде аткаруу мөөнөтү менен милдеттенмелери.»;  

- 21-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«2) КОБ кыска мөөнөттүү милдеттенмелер:  

а) келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты (келишим жокко чыгарылганга чейин алууга мүмкүн болбогон) эске албаганда, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, ошондой эле эсептешүүдөгү акча каражаттары; 

б) келишимде белгиленген, азайтылбаган калдыкты эске албаганда, келишим шарттарында келишимди жокко чыгаруусуз жана айыптык пайыздык чендерди төлөөсүз, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип чыкканга чейин кардардын акча каражаттарын бөлүп толуктоо же бөлүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманат (депозит) суммасы; 

в) алар боюнча эсептешүүлөр 7 (жети) күн ичинде келип жетүүчү башка милдеттенмелер, анын ичинде алар боюнча аткаруу мөөнөтү отчеттук күндөн кийин 7 (жети) күн ичинде келип жетүүчү баланстан тышкаркы милдеттенмелер.  

Мында, банктын СВОП жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эске алынат. 

Аткаруу мөөнөөтү аныкталбаган баланстан тышкаркы милдеттенмелер (шартсыз түрдө аткаруу милдеттенмеси менен банктык гарантиялар, аккредитивдер жана кредиттик линиялар) ликвиддүүлүк коэффициентин эсептөөдө мындай баланстан тышкаркы милдеттенмелердин жалпы суммасынын 10 пайызы өлчөмүндө эсептөөгө киргизилет. 

Эскертүү: алар боюнча ар бир транш өзүнчө кредит катары каралган кредиттик линиялар боюнча баланстан тышкаркы милдеттенмелер ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөгө киргизилбейт. 

г) ушул пунктчанын «а»  «в» абзацтарында камтылбаган, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду алдында милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50%;  

д) жеке адамдардын жана юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү жеке белгиси көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча жана аткаруу мөөнөтү жакынкы 7 (жети) күн ичинде келип жеткен милдеттенмелери.».  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004 - жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) стандарттарын аныктоо жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүк (шайкештик) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун: 

- 3.8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.8. Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын түзүмүнө төмөнкү элементтер кирет: 

1) «жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал» бул, жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан төлөнгөн уставдык капиталдан үстөк салынган каражаттар. Ал эми бул каражаттарды салуу зарылчылыгы Улуттук банктын өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи денгээлдеги капиталдын) минималдуу өлчөмү жана/же экономикалык ченемдер боюнча белгиленген талаптарын банк аткарбай койгон учурда жана/же аларды аткарбай коюу тобокелдигинин орун алышы, анын ичинде Улуттук банктын талаптарынын аткарылбай калышы жана/же уставдык капиталды Улуттук банк белгилеген мөөнөттө көбөйтүү зарылчылыгы шартында келип чыгат. Бул каражаттар банк жеке адамдар жана юридикалык жактар менен кайтарылып алынгыс (кандай болбосун жагдайда), мөөнөтү белгиленбеген шарттарда, ошондой эле банк банкроттук абалда калган учурда ошол каражаттар боюнча талаптар банктын акционерлеринин талаптарындай эле кезектүүлүктө канаттандырылып берилиши шартында сатылып алынышы эсебинен каражат салуу тууралуу келишим түзгөн шартта гана чегерилет. Кошумча капитал өлчөмү, банк ушул талаптар жана ченемдер боюнча минималдуу чекти (маанини) аткаруусу үчүн жетиштүү болууга тийиш. Кийинчерээк, жеке адамдар жана юридикалык жактар кошумча салган каражаттар жөнөкөй жана/же артыкчылыктуу акцияларга өзгөртүлүп, алардын ээлери сунушталган ошол каражат суммасына чыгарылган акцияларды талашсыз сатып алуу укугуна ээ болот; 

2) Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар. Бул статьяда артыкчылыктуу акциялар алардын номиналдык наркынан өйдө төгүлгөн суммасын эске алуу менен көрсөтүлөт;  

3) «капиталдын башка инструменттери» капиталдын сыяктуу эле, карыздык милдеттенмелер белгилерине ээ инструменттер. Аларга субординацияланган карыздын инструменттери кирет. 

Субординацияланган карыз деп күрөө менен камсыздалбаган, насыя берүүчүнүн талабы боюнча мөөнөтүнөн мурда төлөнүүгө тийиш болбогон, банк жоюлуп кеткен шартта ал боюнча талаптар насыя берүүчүнүн жана аманатчылардын бардык талаптары канааттандырылгандан кийин, бирок банктын акционерлери менен эсептешүүлөргө чейин акыркы болуп орду жабылуучу милдеттенмелер түшүнүлөт. 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын банк тарабынан эмитирленген инструменттери аларга карата белгиленген критерийлерге жооп берүүгө тийиш.»; 

- нускоого карата тиркеменин: 

«Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери» деген бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери  

(миң сом) 

№ 

Статьялар 

Сумма 

  

Биринчи деңгээлдеги капитал  

 

 

Биринчи деңгээлдеги базалык капитал  

 

710 

Жөнөкөй акциялар 

 

720 

Артыкчылыктуу куммулятивдик эмес (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга кошуу үчүн алгылыктуу) акциялар 

 

730 

Номиналдан үстөк салынган капитал 

 

740 

Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар 

750 

Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымдары) 

760 

(-) Өтүп жаткан жылдын чыгымдары  

770 

(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.) 

780 

(-) Консолидацияланбаган башка банктарга жана финансы-кредиттик уюмдарга, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (акциялар же капиталда катышуу үлүшү түрүндө) (200.1-ст. - 230.1-ст., 390-ст., 400-ст.) 

790 

(-) Мөөнөтү узартылган салыктык активдер 

800 

(-) Банктын менчик акцияларына тике же кыйыр инвестициялар  

810 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (710-800-статьялардын суммасы) 

 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал  

 

820 

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал 

830 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар  

840 

Капиталдын башка инструменттери: мөөнөтсүз субординацияланган карыз (630-ст.) 

850 

(-) Биринчи деңгээлдеги менчик кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

860 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса) 

870 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал (820-860-статьялардын суммасы) 

880 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги капитал (810-870-статьялардын суммасы)  

 

Экинчи деңгээлдеги капитал 

 

890 

Өтүп жаткан жылдын пайдасы 

900 

Жалпы (кошуу үчүн алгылыктуу) камдар 

а) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

б) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын жана кредиттерден башка активдерден чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

910 

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар 

920 

Консолидациялоодо чет өлкө валютасын кайра эсептөө боюнча камдар  

 

920.1 

Пайданы текшилөөгө камдар 

920.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдар  

930 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизүү үчүн Улуттук банк тарабынан колдоого алынган капиталдын жана карыздык инструменттердин бир бөлүгү  

940 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген (Биринчи деңгээлдеги капиталга киргизилбеген) акциялардын сатуу баасынын жана эмиссиялоо натыйжасы боюнча алардын номиналдык наркынын ортосундагы айырма  

950 

(-) Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

960 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса)  

970 

Бардыгы болуп Экинчи деңгээлдеги капитал (890-960-статьялардын суммасы)  

980 

Бардыгы болуп таза суммардык капитал (880-970-статьялардын суммасы)  

990 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (980-ст./620-ст.)  

 

1000 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (880-ст./620-ст.) 

 

1010 

Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (810-ст./620-ст.) 

 

». 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2005 - жылдын 25 - августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 4.7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«4.7. Коммерциялык банктардын областтар боюнча жайгашкан филиалдары башкы банк тарабынан консолидацияланган ПРБО берилгенден кийин отчеттук чейректен кийинки айдын 15ине чейинки мөөнөттө, Улуттук банктын тиешелүү областтык (регионалдык) башкармалыгына ПРБОнун төмөнкү бөлүктөрүнө тиешелүү маалыматты (электрондук жана кагаз түрүндө) чейрек сайын берип турууга тийиш

1-бөлүк. Баланстык отчет 

A. Активдер 

Б. Милдеттенмелер 

2-бөлүк. Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет     

А. Пайыздык кирешелер 

Б. Пайыздык чыгашалар 

В. Пайыздык эмес кирешелер 

Г. Пайыздык эмес чыгашалар 

Д. Операциялык жана административдик башка чыгашалар  

2.А. Банк тарабынан «ислам терезеси» алкагында жүзөгө ашырылган операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет   

29-бөлүк. Депозиттер, кредиттер жана колдонулган пайыздык чендер жөнүндө отчет  

А. «Кредиттер жана аларга теңдештирилген активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча карыз» 

Б. «Бир мезгил ичинде берилген кредиттер» 

В. «Депозиттердин көлөмү» 

Г. «Бир мезгил ичинде кабыл алынган депозиттер» 

Коммерциялык банктардын филиалдары төмөнкү отчеттордун электрондук версиясын кошумча жөнөтүүгө милдеттүү:  

33-бөлүк. Бир ай ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр тууралуу отчет  

34-бөлүк. Бир жума ичиндеги кассалык жүгүртүүлөр жөнүндө отчет.»; 

- 1-тиркеменин: 

- таблицанын 5 пунктагы «Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» деген сөздөр 1-бөлүгүнүн Г бөлүкчөсүнүн аталышы «Баланстан тышкаркы эсептер» дегенге алмаштырылсын;  

- таблицанын 16 пунктунда: 

12-бөлүк «Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү» төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

«Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү»

12-бөлүктүн А бөлүкчөсү «А. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр» төмөнкү редакцияда баяндалсын: 

«А. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо»; 

- таблицанын 18 пункта 14-бөлүктү Ж, З, И жана К бөлүкчөлөрү менен төмөнкү мазмунда толукталсын: 

« 

18 

14-бөлүк 

Экономикалык ченемдердин/ көрсөткүчтөрдүн жана банктын капиталынын кошумча запасын колдоого алуу (индекс «капитал буфери») талаптарынын сакталышына тиешелүү маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө жобого карата №1 тиркеме 

 

 

А. Мөнөттүү депозиттер жана жеке адамдар алдындагы башка милдетенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу күндөлүк отчет (К5.1) 

Күн сайын 

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин 

 

 

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы тууралуу отчет (К5.2) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

 

 

В. Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча отчет 

 

 

 

 

Г. Кыска мөөнөттүк ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы боюнча отчет (К3.2) 

Жума сайын 

Отчеттук жумадан кийинки жуманын биринчи жумуш күнү саат 9.00 чейин 

 

 

Д. Дароо сунушталган ликвиддүүлүк ченеминин сакталышына тиешелүү отчет (К3.3) 

Күн сайын 

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин 

 

 

Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттер көлөмүнө тиешелүү маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

 

 

Ж. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

 

 

З. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 -жумуш күнү ичинде 

 

 

И. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин сакталышы жөнүндө отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

 

 

К. Чет өлкө валютасындагы Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин көрсөткүчү жөнундө отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил бүткөндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

»; 

- 2-тиркеменин: 

- 1-бөлүгүнүн Г «Баланстан тышкары милдеттенмелер» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Г. Баланстан тышкаркы эсептер 

  

  

35. Кредит берүү үчүн милдеттенмелер 

36. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

37. Аккредитивдер, анын ичинде:  

а) стендбай 

б) документардык 

в) башкалар 

38. Валюта операциялары: 

а) своп-операциялары 

- сатып алуу 

- сатуу 

б) форвард операциялары 

- сатып алуу 

- сатуу  

39. Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер 

40. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

41. Бардыгы болуп  

  

  

»; 

- 12А-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«12-БӨЛҮК. А бөлүкчөсү. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чен тобокелдигине дуушарлануу деңгээлин аныктоо  

 

(миң сом) 

Статья 

Убактылуу диапазондор 

Бардыгы болуп 

Кийинки же мурдагы күн  

2 күндөн 7 күнгө чейин 

8 күндөн бир айга чейин  

1 айдан 3 айга чейин 

3 айдан 6 айга чейин 

6 айдан 9 айга чейин  

9 айдан 12 айга чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин 

2 жылдан 3 жылгачейин 

3 жылдан 4 жылга чейин 

4 жылдан 5 жылга чейин  

5 жылдан 7 жылга чейин  

7 жылдан 10 жылга чейин  

10 жылдан ашык 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Банктын баалуу кагаздары  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдардагы кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. РЕПО келишимдери боюнча сатып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө ийкемдүү болгон башка активдер    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Бардыгы болуп активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Жеке адамдардын депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Банктардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардан жана финансы-кредиттик мекемелерден алынган кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. Алынган кредиттер: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) банктардан; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) эл аралык мекемелерди кошо алганда, башка финансы-кредиттик мекемелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Субординацияланган карыз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Пайыздык чендердин өзгөрүүлөрүнө ийкемдүү башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Бардыгы болуп милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. Баланстык таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ ЭСЕПТЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

23. Кредиттерди берүү үчүн милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Аккредитивдер- стендбай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26. Аккредитивдер - документардык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27. Аккредитивдер - башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28. Валюта операциялары: своп-операциялары сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29. Валюта операциялары: своп-операциялары-сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30. Валюта операциялары: форвард операциялары 

- сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31. Валюта операциялары: форвард операциялары - сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32. Банктын пайдасына милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34. Баланстан тышкаркы таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35. Таза позиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютасы:_____ 

(миң сом) 

Статья 

Убактылуу диапазондор 

Бардыгы болуп 

Кийинки же мурдагы күн  

2 күндөн 7 күнгө чейин 

8 күндөн бир айга чейин  

1 айдан 3 айга чейин 

3 айдан 6 айга чейин 

6 айдан 9 айга чейин  

9 айдан 12 айга чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин 

2 жылдан 3 жылгачейин 

3 жылдан 4 жылга чейин 

4 жылдан 5 жылга чейин  

5 жылдан 7 жылга чейин  

7 жылдан 10 жылга чейин  

10 жылдан ашык 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Банктын баалуу кагаздары  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банктардагы жана башка финансы-кредиттик уюмдардагы кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. РЕПО келишимдери боюнча сатып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Финансы-кредит уюмдарына кредиттер жана финансылык ижара    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө ийкемдүү болгон башка активдер    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Бардыгы болуп активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Жеке адамдардын депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. Корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Банктардын депозиттери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Банктардан жана финансы-кредиттик мекемелерден алынган кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. Алынган кредиттер: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) банктардан; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) эл аралык мекемелерди кошо алганда, башка финансы-кредиттик мекемелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. Субординацияланган карыз  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. Пайыздык чендердин өзгөрүүлөрүнө ийкемдүү башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Бардыгы болуп милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. Баланстык таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ ЭСЕПТЕР  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

23. Кредиттерди берүү үчүн милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24. Жалпы гарантиялар жана ушул сыяктуу милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Аккредитивдер- стендбай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26. Аккредитивдер - документардык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27. Аккредитивдер - башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28. Валюта операциялары: своп-операциялары сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29. Валюта операциялары: своп-операциялары-сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30. Валюта операциялары: форвард операциялары 

- сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31. Валюта операциялары: форвард операциялары - сатуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32. Банктын пайдасына милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34. Баланстан тышкаркы таза позиция 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35. Таза позиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардык валюталар үчүн  

(миң сом) 

Статья 

Убактылуу диапазондор 

Бардыгы болуп 

Кийинки же мурдагы күн  

2 күндөн 7 күнгө чейин 

8 күндөн бир айга чейин  

1 айдан 3 айга чейин 

3 айдан 6 айга чейин 

6 айдан 9 айга чейин  

9 айдан 12 айга чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин 

2 жылдан 3 жылгачейин 

3 жылдан 4 жылга чейин 

4 жылдан 5 жылга чейин  

5 жылдан 7 жылга чейин  

7 жылдан 10 жылга чейин  

10 жылдан ашык 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1. Таза позиция, анын ичинде 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№1 валютада  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№2 валютада  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№3 валютада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 валютада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башка валюталарда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. салмак коэффициенти 

0,0056  

0,0250  

0,1056  

0,3334  

0,75  

1,25  

1,75  

2,77  

4,50  

6,14  

7,71  

10,15  

13,26  

17,84  

3. салмактанып алынган позиция, анын ичинде 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№1 валютада  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№2 валютада  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№3 валютада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 валютада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башка валюталарда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Келтирилген нарк боюнча салмактанып алынган позиция, анын ичинде  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№1 валютада  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№2 валютада  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№3 валютада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 валютада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башка валюталарда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Банк портфелинин экономикалык наркынын пайыздык чендин өзгөрүүлөрүнө дуушарлануу коэффициенти  

  

  

»; 

- 14-бөлүктүн В «Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча отчет» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Бөлүк 14.В. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарынын аткарылгандыгы тууралуу отчет  

 

 Белгилениши 

Айкын мааниси (%) 

Белгиленген мааниси  

Айкын мааниси 

(миң сом) 

Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

  

ЧСКнын 50% ашык эмес 

 

Аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү  

   

ЧСКнын 60% ашык эмес  

 

Ар бир банк эмес уюмга кандай болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү  

   

өздүк (регулятивдик) капиталдын (Биринчи деңгээлдеги капиталдын) 60% ашык эмес  

 

Банктык жайларга инвестициялардын максималдуу өлчөмү  (негизги каражаттар) 

  

төлөнгөн уставдык капиталдын өлчөмүнүн 100% ашык эмес  

 

Өкмөттөрдүн жана башка мамлекеттердин борбордук банктарынын баалуу кагаздарына инвестициялардын максималдуу өлчөмү   

 

ЧСКнын 100% өлчөмүнөн ашык эмес  

 

Банктын мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестицияларынын максималдуу өлчөмү   

 

ЧСКнын 50% ашык эмес  

 

 

 

  

1-жума 

2-жума 

3-жума 

4-жума 

5-жума 

6-жума 

отчеттук мезгил ичиндеги орточо маанилер  

ЛА Ликвиддүү активдер 

  

  

  

  

  

  

  

ОБ Банктардын милдеттенмелери 

  

  

  

  

  

  

  

К3 ченеми = ЛА/ОБ*100% 

  

  

  

  

  

  

  

»; 

- 14 Е-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14.Е. Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү жөнүндө маалымат  

 

Белгилениши 

Айкын мааниси (в %) 

Айкын мааниси ( миң сом) 

Кошо жоопкерчиликтүү топтун мүчөлөрүнө берилген кредиттердин көлөмү  

 

  

»; 

 

 

- 14-бөлүк Ж, З, И жана К бөлүкчөлөрү менен төмөнкү мазмунда толукталсын:  

«14 Ж. Ликвиддүүлүктүн орду жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет  

(миң сом) 

№ 

Көрсөткүчтүн аталышы  

Талаптардын/милдеттенмелердин көлөмү  

Салмак коэффициенти 

Талаптардын/милдеттенмелердин салмактанып алынган көлөмү  

Жогору ликвиддүү активдер (ВЛА) түзүмүнө белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен корректировкаланган ВЛА  

Х 

Х 

  

1.1 

Биринчи деңгээлдеги ВЛА, жыйынтыгында, анын ичинде 

  

Х 

  

1.1.1 

Банктагы нак акча каражаттары  

  

100% 

  

1.1.2 

Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган өлчөнгөн алтын куймалар  

 

100% 

 

1.1.3 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеп 

  

100% 

  

1.1.4 

Standard and Poors рейтингдик агенттинин тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ банктардын корреспонденттик эсептериндеги каражаттар  

  

100% 

  

1.1.5 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

  

100% 

  

1.1.6 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Улуттук банкы тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

100% 

  

1.1.7 

Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AА-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ чет өлкө өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын, эл аралык финансы уюмдарынын баалуу кагаздары  

  

100% 

  

1.2 

2 А деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер  

  

Х 

  

1.2.1 

Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ чет өлкө өкмөттөрү жана борбордук банктары, эл аралык финансы уюмдары чыгарган баалуу кагаздар, банкка карата аффилирленген уюмдар алардын эмитенти болуп саналбайт  

  

85% 

  

1.2.2 

Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AА-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ банкка карата аффилирленген уюмдар алардын эмитенти болуп саналбаган баалуу кагаздар  

  

85% 

  

1.3 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер  

Х 

  

1.3.1 

Standard and Poors рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган « BBB-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ чет өлкөлөрдүн өкмөттөрү жана борбордук банктары, эл аралык финансы уюмдары чыгарган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.2 

Standard & Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A+» деңгээлинен «A-» чейинки узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ финансылык уюмдар же алар менен аффилирленген уюмдар эмитенти болуп саналбаган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.3 

Банк же анын кайсы бир туунду компаниясы тарабынан чыгарылган жөнөкөй акцияларды эске албаганда, компаниянын эл аралык фондулук биржаларда эркин жүгүртүүдө болгон жөнөкөй акциялары  

  

50% 

  

1.4 

Жогору ликвиддүү активдерди 15% корректировкалоо 

Х 

Х  

  

1.5 

2Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин  

Х 

Х  

  

1.6 

Жогору ликвиддүү активдерди 40% корректировкалоо  

Х 

Х  

  

1.7 

2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин  

Х 

Х  

  

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу  

Х 

Х  

  

2.1 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин милдеттенмелери боюнча акча каражаттарынын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу  

  

Х  

  

2.1.1 

Туруктуу депозиттер 

  

5% 

  

2.1.2 

Анчалык туруктуу эмес депозиттери 

  

10% 

  

2.1.3 

Банк менен байланыштуу депозиттер 

  

100% 

  

2.2 

Юридикалык жактардын милдеттенмелери боюнча акча каражаттарынын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу  

  

Х  

  

2.2.1 

Юридикалык жактардын эсептешүүүндөлүк) эсептери 

 

25% 

 

2.2.2 

Операциялык депозиттер, бардыгы болуп, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.2.2.1 

Юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды кошпогондо) 

  

  

  

2.2.2.2 

финансы-кредиттик уюмдардын  

  

25% 

  

2.2.2.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик секторунун түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

25% 

  

2.2.3 

Операциялык эмес депозиттер, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.2.3.1 

Юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды кошпогондо)  

  

40% 

  

2.2.3.2 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик секторунун түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

40% 

  

2.2.4 

Аффилирленген жактардын депозиттери 

  

100% 

  

2.2.5 

Банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын депозиттери 

  

100% 

  

2.2.6 

Баалуу кагаздар менен операцияларды ишке ашырган уюмдардын, камсыздандыруу компаниясынын, пенсиялык фондулардын, атайын багыттагы уюмдун депозиттери (брокердик кызмат көрсөтүүлөрдү, активдерди тескөө кызмат көрсөтүүлөрүн жана ортомчу катары башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу)  

  

100% 

  

2.3 

Корреспондент банктардын корреспонденттик эсептериндеги каражаттар 

  

100% 

  

2.4 

Башка уюмдардын буга чейинки категорияларга киргизилбеген депозиттери  

  

100% 

  

2.5 

Банктын активдери менен камсыздалган, тартылган каражаттардын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде:  

  

Х  

  

2.5.1 

1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган милдеттенмелер  

  

0% 

  

2.5.2 

Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер  

  

0% 

  

2.5.3 

2 А деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган милдеттенмелер  

  

15% 

  

2.5.4 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган милдеттенмелер  

  

50% 

  

2.5.5 

Башка активдер менен камсыз кылынган милдеттенмелер  

  

100% 

  

2.6 

Күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, кредиттер жана камсыздоосуз насыялар, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.6.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды кошпогондо) 

  

40% 

  

2.6.2 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик секторунун түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

40% 

  

2.6.3 

аффилирленген жактардын 

  

100% 

  

2.6.4 

банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын 

  

100% 

  

2.6.5 

30 календарлык күн ичинде төлөө мөөнөтүнө ылайык (эгерде келишимде банкка билдирүү жөнөткөндөн 30 календарлык күн өткөндөн кийин гана келишим токтотулушу мүмкүн экендиги жөнүндө шарт каралса) 

  

100% 

  

2.7 

Туунду финансылык инструменттер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынан агылып чыгуусу  

  

100% 

  

2.8 

Пайдаланылбаган кредиттик линиялар боюнча милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде  

  

Х  

  

2.8.1 

Жеке адамдардын, жеке ишкерлердин жана чакан ишкердик субъекттеринин кредиттик линиялары  

  

5% 

  

2.8.2 

Юридикалык жактардын кредиттик линиялары (финансы-кредиттик уюмдарды кошпогондо) 

  

10% 

  

2.8.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана бийлик органдарынын, эл аралык финансы уюмдарынын кредиттик линиялары  

  

10% 

  

2.8.4 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын кредиттик линиялары  

  

40% 

  

2.9 

Башка шарттуу милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.9.1 

Шартсыз түрдө кайтарылып алынуучу (милдеттендирилбеген) кредиттик линиялар  

  

0% 

  

2.9.2 

Сооданы каржылоого тиешелүү каржылоо боюнча шарттуу милдеттенмелер 

  

3% 

  

2.9.3 

Сооданы каржылоо боюнча милдеттенмелерге кирбеген гарантиялар жана аккредитивдер 

  

10% 

  

2.10 

Башка келишимдик жана башка милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.10.1 

мурдагы категорияларда каралбаган 30 күн ичиндеги келишимдик милдеттенмелер  

  

100% 

  

2.10.2 

мурдагы категорияларда каралбаган 30 күн ичиндеги башка милдеттенмелер  

  

100% 

  

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу  

Х 

Х  

  

3.1 

Кредиттер жана ссудалар боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү  

  

Х  

  

3.1.1 

жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин  

  

50% 

  

3.1.2 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды эске албаганда) 

  

50% 

  

3.1.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана бийлик органдарынын, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

50% 

  

3.1.4 

коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын  

  

100% 

  

3.2 

Жогору ликвиддүү активдер критерийлерине дал келген активдер менен камсыз кылынган кредиттер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

Х  

  

3.2.1 

1 А деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган кредиттер 

  

0% 

  

3.2.2 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган кредиттер 

  

15% 

  

3.2.3 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган кредиттер 

  

50% 

  

3.3 

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан башка агылып кирүүсү 

  

Х  

  

3.3.1 

Жогору ликвиддүү активдер курамына кошулбаган баалуу кагаздардан күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

3.4 

Операциялык максаттар үчүн банктар аралык депозиттер 

  

0% 

  

3.5 

Операциялык эмес максаттар үчүн банктар аралык депозиттер 

  

100% 

  

3.6 

Нетто негизде туунду инструменттер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

3.7 

Келишим шарттары менен белгиленген акча каражаттарынны күтүлүп жаткан башка агылып кирүүсү 

  

100% 

  

Корректировкалоодон кийинки күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү  

Х 

Х  

  

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан таза агылып чыгуусу 

Х 

Х  

  

Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициенти (КПЛ) 

Х 

Х  

  

 

 

З. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн орду жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө отчет 

 

Валютасы:_____ 

(миң сом) 

№ 

Көрсөткүчтүн аталышы  

Талаптардын/милдеттенмелердин көлөмү  

Салмак коэффициенти 

Талаптардын/милдеттенмелердин салмактанган көлөмү  

Жогору ликвиддүү активдер түзүмүнө чектөөлөрдү эске алуу менен корректировкаланган жогору ликвиддүү активдер  

Х 

Х 

  

1.1 

1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер, жыйынтыгында, анын ичинде:  

  

Х 

  

1.1.1 

Банктагы нак акча каражаттары  

  

100% 

  

1.1.2 

Улуттук банк тарабынан эмитирленген аффинаждалган өлчөнгөн куймалар  

 

100% 

 

1.1.3 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын корреспонденттик эсеби  

  

100% 

  

1.1.4 

«Standard and Poors» рейтингдик агентинен ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же кредиттик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей кредиттик рейтингге ээ банктардын корреспонденттик эсептериндеги каражаттар  

  

100% 

  

1.1.5 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

  

100% 

  

1.1.6 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

100% 

  

1.1.7 

Standard and Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «АA-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтинг агенттиктери тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ чет өлкө өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын, эл аралык финансы уюмдарынын баалуу кагаздары  

  

100% 

  

1.2 

2 А деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер  

  

Х 

  

1.2.1 

Standard and Poor's рейтинг агенттиги тарабынан ыйгарылган «A-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ чет өлкө өкмөттөрү жана борбордук банктары, эл аралык финансы уюмдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

85% 

  

1.2.2 

Standard and Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «AA-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ банкка карата аффилирленген уюмдар эмитенти болуп саналбаган баалуу кагаздар  

  

85% 

  

1.3 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер  

Х 

  

1.3.1 

Standard and Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «BBB-» деңгээлинен төмөн эмес узак мөөнөттүү суверендүү кредитик рейтингге же рейтингдик агенттеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ чет өлкө өкмөттөрү жана борбордук банктары, эл аралык финансы уюмдары тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.2 

Standard and Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «A+» деңгээлинен «A-» деңгээлине чейинки узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге же рейтингдик агенттиктеринин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ финансылык уюм же алар менен аффилирленген уюмдар эмитенти болуп саналбаган баалуу кагаздар  

  

50% 

  

1.3.3 

Банк же анын кайсы бир туунду компаниясы тарабынан чыгарылган жөнөкөй акцияларды кошпогондо, компаниянын эл аралык фондулук биржаларда эркин жүгүртүүдө болгон жөнөкөй акциялары  

  

50% 

  

1.4 

Жогору ликвиддүү активдерди 15% корректировкалоо  

Х 

Х  

  

1.5 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин  

Х 

Х  

  

1.6 

Жогору ликвиддүү активдерди 40% корректировкалоо  

Х 

Х  

  

1.7 

2-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер корректировкалоодон кийин  

Х 

Х  

  

Күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу  

Х 

Х  

  

2.1 

Жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин милдеттенмелери боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу 

  

Х  

  

2.1.1 

Туруктуу депозиттер  

  

5% 

  

2.1.2 

Анчалык туруктуу эмес депозиттер  

  

10% 

  

2.1.3 

Банк менен байланыштуу жактардын депозиттери  

  

100% 

  

2.2 

Юридикалык жактардын милдеттенмелери боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу  

  

Х  

  

2.2.1 

Юридикалык жактардын эсептешүүүндөлүк) эсептери 

 

 

 

2.2.2 

Операциялык депозиттер, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.2.2.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды эске албаганда) 

  

  

  

2.2.2.2 

финансы-кредиттик уюмдардын 

  

25% 

  

2.2.2.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик секторунун түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

25% 

  

2.2.3 

Операциялык эмес депозиттер, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.2.3.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды эске албаганда) 

  

40% 

  

2.2.3.2 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик секторунун түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

40% 

  

2.2.4 

Аффилирленген жактардын депозиттери 

  

100% 

  

2.2.5 

Банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын депозиттери 

  

100% 

  

2.2.6 

Баалуу кагаздар менен операцияларды ишке ашырган уюмдардын, камсыздандыруу компаниясынын, пенсиялык фондулардын, атайын багытттагы уюмдун депозиттери (брокердик кызмат көрсөтүүлөрдү, активдерди тескөө кызмат көрсөтүүлөрү жана ортомчу катары башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоочу)  

  

100% 

  

2.3 

Корреспондент банктардын корреспонденттик эсептериндеги каражаттар 

  

100% 

  

2.4 

Мурдагы категорияларга киргизилбеген башка уюмдардын депозиттери  

  

100% 

  

2.5 

Банк активдери менен камсыздалган, тартылган каражаттардын күтүлүп жаткан агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде:  

  

Х  

  

2.5.1 

1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган милдеттенмелер  

  

0% 

  

2.5.2 

Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер 

  

0% 

  

2.5.3 

2 А деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган милдеттенмелер  

  

15% 

  

2.5.4 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган милдеттенмелер  

  

50% 

  

2.5.5 

Башка активдер менен камсыздалган милдеттенмелер  

  

100% 

  

2.6 

Күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, кредиттер жана насыялар, жыйынтыгында, анын ичинде:  

  

Х  

  

2.6.1 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды эске албаганда) 

  

40% 

  

2.6.2 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, жергиликтүү башкаруу органдарынын (жергиликтүү өз алдынча башкаруу), мамлекеттик бийлик органдарынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик секторунун түзүмдөрүнүн, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

40% 

  

2.6.3 

Аффилирленген жактардын 

  

100% 

  

2.6.4 

Банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын 

  

100% 

  

2.6.5 

30 календарлык күн ичинде төлөө мөөнөтүнө ылайык (эгерде келишимде банкка билдирүү жөнөткөндөн 30 календарлык күн өткөндөн кийин гана келишим токтотулушу мүмкүн экендиги жөнүндө шарт каралса)  

  

100% 

  

2.7 

Туунду финансы инструменттери боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу  

  

100% 

  

2.8 

Пайдаланылбаган кредиттик линиялар боюнча милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде:  

  

Х  

  

2.8.1 

Жеке адамдардын, жеке ишкерлердин жана чакан ишкердик субъекттеринин кредиттик линиялары 

  

5% 

  

2.8.2 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды эске албаганда) кредиттик линиялары 

  

10% 

  

2.8.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана бийлик органдарынын, эл аралык финансы уюмдарынын кредиттик линиялары  

  

10% 

  

2.8.4 

Коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын кредиттик линиялары  

  

40% 

  

2.9 

Башка шарттуу милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде: 

  

Х  

  

2.9.1 

Шартсыз түрдө кайтарылып алынуучу (милдеттендирилбеген) кредиттик линиялар  

  

0% 

  

2.9.2 

Сооданы каржылоого тиешелүү каржылоо боюнча шарттуу милдеттенмелер 

  

3% 

  

2.9.3 

Сооданы каржылоо боюнча милдеттенмелерге кирбеген гарантиялар жана аккредитивдер 

  

10% 

  

2.10 

Башка келишимдик жана башка милдеттенмелер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып чыгуусу, жыйынтыгында, анын ичинде 

  

Х  

  

2.10.1 

Мурдагы категорияларда каралбаган, 30 календарлык күн ичиндеги келишимдик милдеттенмелер  

  

100% 

  

2.10.2 

Мурдагы категорияларда каралбаган, 30 күн ичиндеги башка милдеттенмелер  

  

100% 

  

Күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү  

Х 

Х  

  

3.1 

Кредиттер жана ссудалар боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү, жыйынтыгында, анын ичинде:  

  

Х  

  

3.1.1 

жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин  

  

50% 

  

3.1.2 

юридикалык жактардын (финансы-кредиттик уюмдарды эске албаганда) 

  

50% 

  

3.1.3 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана бийлик органдарынын, эл аралык финансы уюмдарынын  

  

50% 

  

3.1.4 

коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын  

  

100% 

  

3.2 

Жогору ликвиддүү активдер критерийлерине дал келген активдер менен камсыз кылынган кредиттер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

Х  

  

3.2.1 

1-деңгээлдеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыздалган кредиттер  

  

0% 

  

3.2.2 

2 А деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган кредиттер 

  

15% 

  

3.2.3 

2 Б деңгээлиндеги жогору ликвиддүү активдер менен камсыз кылынган кредиттер 

  

50% 

  

3.3 

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан башка агылып кирүүсү 

  

Х  

  

3.3.1 

Жогору ликвиддүү активдер курамына кошулбаган баалуу кагаздардан күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

3.4 

Операциялык максаттар үчүн банктар аралык депозиттер 

  

0% 

  

3.5 

Операциялык эмес максаттар үчүн банктар аралык депозиттер 

  

100% 

  

3.6 

Нетто негизде туунду инструменттер боюнча күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү 

  

100% 

  

3.7 

Келишим шарттары менен белгиленген акча каражаттарынын күтүлүп жаткан башка агылып кирүүсү 

  

100% 

  

Корректировкалоодон кийин күтүлүп жаткан акча каражаттарынын агылып кирүүсү  

Х 

Х  

  

Акча каражаттарынын күтүлүп жаткан таза агылып чыгуусу 

Х 

Х  

  

Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициенти (КПЛ) 

Х 

Х  

  

 

14 И. Ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин сакталышы жөнүндө отчет  

(миң сом) 

Күнү 

 

КПЛ 

ВЛА 

ЧОДС 

Айкын мааниси (%) 

1.10.20__-ж. 

  

  

  

2.10.20__ -ж. 

  

  

  

3.10.20__ -ж. 

  

  

  

….. 

 

 

 

30.10.20__г. 

 

 

 

 

14 К. Чет өлкө валютасындагы ликвиддүүлүктүн ордун жабуу коэффициентинин көрсөткүчү жөнүндө отчет 

 

Валютасы:_____ 

(миң сом) 

Күнү  

 

КПЛ 

ВЛА 

ЧОДС 

Айкын мааниси ( %) 

1.10.20__ -ж. 

  

  

  

2.10.20__ -ж. 

  

  

  

3.10.20__ -ж. 

  

  

  

….. 

 

 

 

30.10.20__-ж. 

 

 

 

»; 

- 15-бөлүктүн «Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери» деген 15.7-бөлүкчөсү 

төмөнкү редакцияда берилсин: 

«15.7 Капитал жана капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенттери 

 

№ 

Статьялар 

Сумма 

  

Биринчи деңгээлдеги капитал 

  

 

Биринчи деңгээлдеги базалык капитал 

 

710 

Жөнөкөй акциялар 

  

720 

Артыкчылыктуу кумулятивдик эмес (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга кошуу үчүн алгылыктуу) акциялар 

  

730 

Номиналдан үстөк салынган капитал  

  

740 

Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар  

750 

Өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы (чыгымдары) 

760 

(-) Өтүп жаткан жылдын чыгымдары  

770 

(-) Материалдык эмес активдер (430.1-ст.) 

780 

(-) Консолидацияланбаган башка банктарга жана финансы-кредиттик уюмдарга, ошондой эле финансылык эмес уюмдарга инвестициялар (акциялар же капиталда катышуу үлүшү түрүндө) (200.1-ст. - 230.1-ст., 390-ст., 400-ст.) 

790 

(-) Мөөнөтү узартылган салыктык активдер 

800 

(-) Банктын өздүк акцияларына тике же кыйыр инвестициялар  

810 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги базалык капитал (710-800-статьялардын суммасы) 

 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал  

 

820 

Жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал 

830 

Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал критерийлерине ылайык келген, бирок Биринчи деңгээлдеги базалык капитал үчүн алгылыксыз болгон артыкчылыктуу акциялар  

840 

Капиталдын башка инструменттери: мөөнөтсүз субординацияланган карыз (630-ст.) 

850 

(-) Биринчи деңгээлдеги өздүк кошумча капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

860 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса) 

870 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал (820-860-статьялардын суммасы) 

880 

Бардыгы болуп Биринчи деңгээлдеги капитал (810-870-статьялардын суммасы)  

 

Экинчи деңгээлдеги капитал 

 

890 

Өтүп жаткан жылдын пайдасы 

900 

Жалпы (кошуу үчүн алгылыктуу) камдар 

а) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

б) потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын жана кредиттерден башка активдерден чыгымдардын ордун жабууга карата «жалпы» камдар 

910 

Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча камдар 

920 

Консолидациялоодо чет өлкө валютасын кайра эсептөө боюнча камдар  

 

920.1 

Пайданы текшилөөгө камдар 

920.2 

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдар  

930 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизүү үчүн Улуттук банк тарабынан колдоого алынган капиталдын жана карыздык инструменттердин бир бөлүгү  

940 

Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген (Биринчи деңгээлдеги капиталга киргизилбеген) акциялардын сатуу баасынын жана эмиссиялоо натыйжасы боюнча алардын номиналдык наркынын ортосундагы айырма  

 0 

950 

(-) Экинчи деңгээлдеги өздүк капиталга тике же кыйыр инвестициялар  

960 

(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына, финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер колдонулса)  

970 

Бардыгы болуп Экинчи деңгээлдеги капитал (890-960-статьялардын суммасы)  

980 

Бардыгы болуп таза суммардык капитал (880-970-статьялардын суммасы)  

990 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (980-ст./620-ст.)  

1000 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (880-ст./620-ст.) 

 

1010 

Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (810-ст./620-ст.) 

 

». 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-9-(НПА) «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөрүлтүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобонун:  

- 9-пункту төмөнкү абзац менен толукталсын: 

«Мында Улуттук банк ушул Жобого ылайык сандык көрсөткүчтөрү боюнча аныкталган ар бир системалуу мааниге ээ банкка/БФКУга жеке маалымат берет».  

5. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы № 2019-П-12/54-4-(НПА) «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобонун: 

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1. Бул Жободо банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунун катышуучуларынын банк тутумуна карата ачык-айкындуулугун жана ишенимин жогорулатуу максатында, банктардын ишине тиешелүү маалыматты чечмелөөгө карата талаптар аныкталган.  

Жобонун аракети Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-9-(НПА) токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүлүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө» жобого ылайык сандык көрсөткүчтөрү боюнча аныкталган системалуу мааниге ээ банктарга таркатылат».