Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбооруна карата 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

 

1. Максаты жана милдети: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун иштеп чыкты.  

Долбоордогу өзгөртүүлөр Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, атап айтканда, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин, Кыргыз Республикасынын “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын талаптарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.  

 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк 

Сунуш кылынып жаткан долбоордо коммерциялык банкты микрофинансылык компанияга кайра каттоо тартиби боюнча өзгөртүүлөр жана толуктоолор камтылган. Долбоорго ылайык МФКга кайра катталган коммерциялык банктардын банктык операцияларды токтотуу тартиби боюнча өзгөртүүлөр сунушталат. Банктык операцияларды токтотуу жагындагы өзгөртүүлөр айрым коммерциялык банктардын МФКга трансформацияланышына байланыштуу жана банк сектору үчүн тобокелдиктерди эске алуу менен иштелип чыккан. Мындан тышкары, долбоордо экономикалык ченемдерди жана талаптарды ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү үчүн белгилүү бир убакыт берүү сунушталат.  

Сунуш кылынып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык, МФК катары кайра катталган коммерциялык банк аманаттарды тартуу менен иш алып барган МФК үчүн белгиленген ченемдик укуктук актылардын талаптарын сактабаган шартта, көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин тескеген Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.  

Долбоордо акыркы 12 ай ичинде МФКга кайра катталуу жол-жобосунан өтүп жаткан коммерциялык банкта ушул сыяктуу кызматты макулдашуудан өткөн МФК кызмат адамдары Улуттук банк менен макулдашуудан кайрадан өткөрүлбөйт жана ушул Жобого карата 1-тиркеменин формасы боюнча анкеталарды берүү менен чектелет. 

Долбоордун алкагында микрофинансылык компаниялардын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү макулдашуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилип жатат.  

 

 

3. Социалдык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, экономикалык жана коррупциялык натыйжаларды болжолдоо  

Токтом долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык жана башка терс натыйжаларга алып келбейт.  

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат  

Бул бөлүк коомдук талкуунун жыйынтыгында түзүлөт.  

 

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдоо  

Сунуш кылынган долбоор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын нормаларына каршы келбейт.  

 

6. Каржылоо зарылдыгы боюнча маалымат  

Токтом долбоорунун көрсөтүлгөн нормаларын кабыл алууда кошумча каржылоо талап кылынбайт.  

 

7. Жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр жөнүндө маалымат  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Методикага ылайык, жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүлгөн.  

 

 

 

 

 

 

 

Долбоор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет). 

 

2. Юридика башкармалыгы:  

- бул токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

 

3. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

4. Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын микрофинансылык компанияларын тааныштырсын.  

 

5. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2020-жылдын  

___ ______ № токтомуна карата  

тиркеме  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

- 25-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«25. Талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон МФКнын кызмат адамдары болуп, Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чаралары үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер), жана кредиттик бөлүмдүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине/“ислам терезесине” ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн, активдерди жана пассивдерди тескөөгө жооптуу бөлүмдүн, ички аудит кызматынын жетекчилери (мындан ары түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат.»;  

-  27-пунктунун бешинчи абзацында «иши коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланышкан, жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндөгү иши кирбейт» деген сөздөр «уюмдун/компаниянын (коопсуздукту камсыз кылуу, чарбалык иши, персоналды башкаруу, иш кагаздарын жүргүзүү ж.б.) негизги ишин жүзөгө ашырууга байланышпаган жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндөгү иши кирбейт» дегенге алмаштырылсын; 

- 37-пунктунун жетинчи абзацында “ошол эле МФКда” деген сөздөрдөн кийин “ошол эле кызмат ордуна” деген сөздөр менен толукталсын; 

- 38-пунктунун экинчи абзацындагы экинчи сүйлөм алып салынсын; 

- 43-пунктунда: 

1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«1) талапкердин финансы-кредит тутумунда иштөөгө тыюу салган соттун чечимине байланыштуу;»; 

2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«2) мүлккө каршы кылмыш жасагандыгы үчүн, экономикалык иш-аракеттерди жүргүзүү тартиби жана / же коррупция жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы башка кылмыштар үчүн соттолгондугу жана соттолгондугу аныкталса;»; 

-  43-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«43-1. Эгерде төмөнкү пункттарда белгиленген фактылар аныкталса, талапкер ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок

- ушул Жобонун 43-пунктунун 2-пунктчасында соттолгондугу алынып салынган же жоюлган күндөн тартып жети жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 3-пунктчасында жана 5-пунктчасынын үчүнчү абзацында («б») тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып беш жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын экинчи абзацында («а») бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып жети жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын төртүнчү абзацында («в») - бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 6-пунктчасында бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан тартып үч жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 7-пунктчасында тиешелүү билими бар экендигин тастыктоочу документтерди сунуштоого чейин.»; 

-  44-пунктун төмөнкү редакцияда берилсин: 

«44. Тиешелүү документтерди алган учурдан тартып, кылмыш иши козголгон талапкерлерди макулдашуу, кылмыштардын жана укукка жат аракеттердин Бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүштүн башталышы жөнүндө тиешелүү маалыматтар киргизилген учурда, токтотулат. Улуттук банктын талаптарын аткарууга талапкерлигин бекитүү жол-жобосу токтотулган күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде билдирүү МФКга жөнөтүлөт.»; 

- 50-пунктунун 10-пунктчасында “жайлардын” деген сөз «МФК жайларынын» дегенге алмаштырылсын; 

- 74-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«- Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо фондусуна кирүү жөнүндө арыз;»; 

- 85-пунктунун биринчи абзацында «банктык лицензияны» деген сөздөр «уруксат берүүчү документтерди» дегенге алмаштырылсын; 

- 91-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«91. Байланышуу телефон номерлери, электрондук почта дареги өзгөргөн учурда, өкүлчүлүктүн жана филиалдын жетекчиси алмашкан шартта, МФК бул тууралуу Улуттук банкка мындай өзгөрүүлөр болгон күндөн тартып 15 (он беш) календардык күн ичинде маалымдоого милдеттүү

Өкүлчүлүктүн жана/же филиалдын жетекчиси алмашкан шартта, МФК билдирүүгө кошумча МФКнын мөөрү менен тастыкталган, ыйгарым укуктуу органдын жаңы жетекчини дайындоо жана ага тиешелүү кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы жөнүндө тиешелүү чечиминин көчүрмөсү тиркелүүгө тийиш.»;  

-  93-пунктунун: 

3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«3) уставдын жаңы редакциясы жана ушул уставдын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;»;  

төмөнкү мазмундагы 4 жана 5-пунктчалар менен толукталсын: 

«4) МФК жайгашкан жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт;  

«5) ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн (жайгашкан орду өзгөргөн шартта).»; 

- 98-пунктунун:  

3-пунктчасында: 

- төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда белилсин: 

«- уставдын жаңы редакциясы жана анын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн);»;  

- бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«Улуттук банк 15 (он беш) календардык күн ичинде үчүнчү жана төртөнчү абзацтарында каралган, сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга анын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет.»; 

4-пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: «жаңы аталышы менен лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөөгө өтүнүч кат; »; 

5-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: « МФК аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны (кошумча лицензия) кайра таризделгенден кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу МФКнын жаңы аталышын көрсөтүү менен аталыштын өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү маалыматты жарыялоого тийиш; »;  

6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«6) Аталышы өзгөртүлгөн МФК мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензияны (кошумча лицензияны) Улуттук банкка тапшырууга тийиш. Улуттук банк МФКнын аталышы өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу, лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен анын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат. Улуттук банк реестрге лицензиянын алмашылгандыгы жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет.»; 

- 99-пунктунун: 

1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1) МФКнын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөрүшү калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөртүлүшү менен коштолушу мүмкүн. МФКнын бир калктуу пункттун ичинде жайгашкан жеринин өзгөрүшү лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт. Жайгашкан жеринин өзгөрүшү ушул Жобонун 93-95-пункттарына ылайык макулдашылат.  

МФКнын жайгашкан жери өзгөргөн учурда, мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлгөн учурдан тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка ушул Жобонун 98-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн документтерден тышкары, төмөнкү документтерди берет:  

- ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн; 

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт;  

2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«2) Документтер толугу менен тапшырылса жана мыйзам талаптарына жооп берсе, анда Улуттук банк МФКнын аталышы өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу, лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен анын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат жана реестрге МФКнын жайгашкан орду өзгөргөндүгү жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет.»; 

- 124-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«-ушул Жобонун 13 жана 13-1-тиркемесинин формасы боюнча анкетаны тиркөө менен акциялардын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алууга билдирме;»;   

- 131-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: «Эгерде МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уставдык капиталынын өлчөмү ушул Жобонун 5-пунктунда МФК үчүн белгиленген өлчөмдөн төмөн болсо, анда анын уюштуруучулары (катышуучулары, акционерлери) коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салууга тийиш. »  

- 132-пунктунун төртүнчү пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) Ушул Жобонун 13 (жеке адамдар үчүн) жана 13-1-тиркемесинин (юридикалык жактар үчүн) формасы боюнча МФКнын уставдык капиталында 5 пайыздан ашык үлүшкө ээ акционерлердин анкеталарын кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты (5-тиркеме)»; 

- 139-2-пунктунун:  

7-пунктчасы төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: 

«Акыркы 12 ай ичинде МФКга кайра каттоо жол-жобосунан өткөн коммерциялык банктагы ушул сыяктуу кызмат ордуна макулдашуудан өткөн МФКнын кызмат адамдары Улуттук банк менен макулдашуудан өткөрүлбөйт жана ушул Жобонун 1-тиркемесинин формасы боюнча анкеталарды берүү менен чектелет.»;  

11-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«11) белгилүү бир иш-аракеттерди, мөөнөттөрдү жана операциялар көлөмүн чагылдыруу менен МФК жүзөгө ашырууга укугу жок банктык операцияларды токтотуу (аяктоо) боюнча кеңири иш-чаралар планы. Аталган план МФК лицензия алган учурдан тартып 12 (он эки) айдан ашпаган мөөнөткө каралууга тийиш; 

Төмөнкү иш-чаралар мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүүгө макулдук алган учурга чейин бүткөрүлүүгө тийиш: 

- корреспондент-банктардын МФКга кайра каттоо жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы тууралуу билдирүүсү;;  

- Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасында жаңы операцияларды жүргүзүүнү токтотуу, ошондой эле Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасында жүргүзүлүп жаткан операцияларды аяктоо;  

- коммерциялык банктын «депо» эсептеринде Улуттук банк аркылуу жайгаштырылган, банктын кардарларына таандык баалуу кагаздар болгон учурда, коммерциялык банктын кардарларына Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздарды суб-депозитардык эсепке алуу функциялары токтотулгандыгы тууралуу билдирүү

- Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу менчик баалуу кагаздар болгон учурда, аларды сатуу же Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздардын Субдепозитарийи болуп саналган башка уюмдун кардарларынын «депо» эсебине которуу;»; 

12-пунктчасы төмөнкү мазмундагы экинчи жана үчүнчү абзацтар менен толукталсын:  

«МФКга кайра каттоо учурунда Улуттук банктын экономикалык ченемдерин жана башка талаптарын сактоого мүмкүн болбосо, Улуттук банк МФКнын ишин ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү үчүн, МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып 12 айдан ашпаган мөөнөт берет.  

Коммерциялык банк ченемдерди жана башка талаптарды ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келтирүү боюнча Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген планды Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү.»; 

-  139-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«139-4. Коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу органы МФК катары кайра каттоодон өтүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып коммерциялык банк төмөнкүлөрдү бекитүүгө тийиш

- МФК жүзөгө ашырууга укугу жок банктык операцияларды токтотуу боюнча  планын; 

- аманатчыларга жана кредиторлорго МФКга кайра каттоо жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы тууралуу маалымдоо тартибин

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн иш-чаралар планы, ошондой эле аманатчыларга жана кредиторлорго маалымдоо тартиби Улуттук банк менен макулдашылууга жана анда Жобонун 139-8-пунктунда белгиленгенден ашпаган мөөнөттөр каралууга тийиш»;  

 

-  139-7-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:  

«МФК катары кайра каттоодон өткөн коммерциялык банк аманаттарды тартуу менен иш алып барган МФК үчүн белгиленген ченемдик укуктук актылардын талаптарын сактабаган шартта, көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу.»; 

- 139-8-пунктунун: 

1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«1) талап боюнча төлөнүүчү жаңы депозиттерди кабыл алуу жана колдонуудагысын толуктоо, эсептешүү эсептерин ачуу Улуттук банкка мамлекеттик кайра каттоодон өтүү боюнча өтүнүч менен кайрылган күндөн тартып. Коммерциялык банк МФКга мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып, талап боюнча төлөнүүчү депозиттерди ээлерине кайтарып бере баштоого милдеттүү;»;  

2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«2) мөөнөттүү депозиттерди ачуу - мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып. Коммерциялык банк мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып, эсептерди жүргүзүү операциялары токтотулгандыгы жөнүндө эсеп ээлерине маалымдоого милдеттүү;»; 

9-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9) баалуу металлдар (банктагы күмүш, алтын, платина жана аталган металлдардын жогорку пробаларынан монеталар) менен операцияларды жүргүзүү МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып.»; 

10-пунктчасынын экинчи сүйлөмү алып салынсын; 

- 140-пунктунун: 

3-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«3) эгерде, Улуттук банк мамлекеттик каттоого/кайра каттоого макулдук берген учурдан тартып, анын ичинде коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодо өтүнүч ээсинин финансылык жана укуктук абалында, лицензия (кошумча лицензия) берүүдөн/ лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан баш тартуу үчүн негиз болгон өзгөрүүлөр орун алган (анын ичинде финансылык абалынын начарлоо тенденциясы байкалган) учурда;»;  

12-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«12) лицензия (кошумча лицензия)/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) алуу үчүн, анын ичинде коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодо ушул Жобонун талаптары аткарылбаса;»;  

- 141-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«141. Улуттук банк МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МФКнын, МКК/МКА/КС/коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу адамына лицензия берүүдөн/лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан  баш тартуу негиздери тууралуу мындай чечим кабыл алынган учурдан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде кат жүзүндө билдирет.»; 

- 1-тиркеменин: 

2-пунктунда «8.5. «ислам терезесинин» деген сөздөрдөн кийин «, 8.6. террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн (комплаенс-офицери).» деген сөздөр менен толукталсын; 

16-пунктунун: 

экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«-банктык мыйзам чөйрөсүндө бузууларга, жорукка жана кылмышка жол бергендиги тууралуу айыптоо болгонбу (ооба/жок)»;  

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«Эгерде, "ооба" деген жооп берилсе - укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган тартип жаза чарасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз_______________»; 

18-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«18) Соттолгонсузбу? "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз ага ылайык соттолгон Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин (анын ичинде өтөлүп бүткөн сот жазасы тууралуу, өтөлүп бүткөн күнүн) көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз. 

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык жоопко тартылгансызбы, бул тууралуу көрсөтүңүз. "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз ага ылайык соттолгон Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз ____________________»; 

- 7-тиркеменин биринчи абзацында «жакырчылыкты жоюу» деген сөздөр «жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү» дегенге алмаштырылсын; 

- 8-тиркеменин биринчи абзацында «жакырчылыкты жоюу» деген сөздөр «жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү» дегенге алмаштырылсын; 

- 9-тиркеменин: 

биринчи абзацында «жакырчылыкты жоюу» деген сөздөр «жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү» дегенге алмаштырылсын»; 

2-пунктунун экинчи абзацында «көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү» деген сөздөрдөн кийин «(областтык башкармалыктын начальниги/өкүлчүлүктүн директору)» деген сөздөр менен толукталсын.; 

- 10- биринчи абзацында «жакырчылыкты жоюу» деген сөздөр «жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү» дегенге алмаштырылсын; 

-  13-тиркеменин: 

биринчи абзацында «жакырчылыкты жоюу» деген сөздөр «жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү» дегенге алмаштырылсын; 

12-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«12. Соттолгонсузбу? "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз анын негизиндега соттолгон Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин (анын ичинде өтөлүп бүткөн сот жазасы тууралуу, өтөлүп бүткөн күнүн) көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз 

_________________________________________________________________________ 

Сиз боюнча кайсы болбосун профессионалдык иш менен алектенүүгө тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алынганбы? Эгерде, кабыл алынган болсо, түшүндүрмө бериңиз  

________________________________________________________________________ 

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык жоопко тартылгансызбы, бул тууралуу көрсөтүңүз. "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз анын негизинде соттолгон Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз ____________________________________________________________________________».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Салыштарма таблицасы 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча  

№ п/п 

Действующая редакция 

Измененная редакция 

Комментарий 

25. Алардын талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон МФКнын кызмат адамдарынан болуп: Директорлор кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын Төрагасы жана мүчөлөрү, Шариат кеңешинин Төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички уюштуруу иш-чаралары үчүн жооптуу болгон түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) жана кредиттик түзүмдүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо түзүмүнүн / “ислам терезесинин”, активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, ички аудит кызматынын жана "ислам терезесинин" жетекчилери (мындан ары - түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат.  

25. Талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон МФКнын кызмат адамдары болуп, Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чаралары үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер), жана кредиттик бөлүмдүн, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине/“ислам терезесине” ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн, активдерди жана пассивдерди тескөөгө жооптуу бөлүмдүн, ички аудит кызматынын жетекчилери (мындан ары түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат. 

 

27. Директорлор кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызматына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

 

1) жогорку билимдүү болууга;  

 

2) микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банктык мыйзамдар жана корпоративдик тескөө жагында, бул чөйрөдө окуудан өткөндүгүн тууралуу сертификат же башка документ менен тастыкталган билимге ээ болууга;  

 

3) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн - банк жана/же финансы тутумунда жетектөөчү кызматтарда кеминде 1 (бир) жылдык эмгек тажрыйбасынын болушу.  

 

Ушул пункттун максаттары үчүн жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда каралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун жана/же компаниянын жана/же финансы кызмат көрсөтүүлөрүн жөнгө салуу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турбаган кызматты түшүнүүгө болот. Мында эмгек стажына иши коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланышкан, жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндөгү иши кирбейт.  

 

"Ислам терезесине" ээ болгон МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушул пункттун талаптарына кошумча, ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаты жана/же башка документтерге ээ болууга тийиш.  

27. Директорлор кеңешинин Төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызматына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

 

1) жогорку билимдүү болууга;  

 

2) микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, банктык мыйзамдар жана корпоративдик тескөө жагында, бул чөйрөдө окуудан өткөндүгүн тууралуу сертификат же башка документ менен тастыкталган билимге ээ болууга;  

 

3) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн - банк жана/же финансы тутумунда жетектөөчү кызматтарда кеминде 1 (бир) жылдык эмгек тажрыйбасынын болушу.  

 

Ушул пункттун максаттары үчүн жетектөөчү кызмат дегенден улам, ушул Жобонун 21-пунктунда каралган ишти жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмунун жана/же компаниянын жана/же финансы кызмат көрсөтүүлөрүн жөнгө салуу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн турбаган кызматты түшүнүүгө болот. Мында эмгек стажына уюмдун/компаниянын (коопсуздукту камсыз кылуу, чарбалык иши, персоналды башкаруу, иш кагаздарын жүргүзүү ж.б.) негизги ишин жүзөгө ашырууга байланышпаган жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндөгү иши кирбейт.  

 

"Ислам терезесине" ээ болгон МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн бири жана ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушул пункттун талаптарына кошумча, ислам банк иши жана каржылоо принциптери чөйрөсүндө окуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаты жана/же башка документтерге ээ болууга тийиш.  

 

37. Талапкер шайланган/дайындалган, ошондой эле кызмат адамдарынын курамы өзгөртүлгөн учурдан кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде МФК жайгашкан жери боюнча төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен Улуттук банкка шайлоо/дайындоо жана/же өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу билдирмени сунуштоого милдеттүү:   

1) МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын шайлоо/дайындоо жөнүндө чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).   

2) милдетин аткаруучуну дайындоо жөнүндө буйрук (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү). Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн эске албаганда, ушул жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдары Улуттук банк менен макулдашуу мезгил аралыгы ичинде милдетин аткаруучу катары дайындалат. Андан кийин, Улуттук банк талапкердин белгиленген талаптарга жооп берүүсү жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин МФК дайындалгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде дайындоо жөнүндө буйрукту Улуттук банкка сунуштайт (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).   

3) белгиленген формада анкеталар (1-тиркеме);   

4) жобонун ушул главасына ылайык талап кылынган башка документтер (белгилүү бир областтарда окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана/же башка документтер).   

МФКнын Башкармасынын төрагасы жана башкы бухгалтери кызмат ордуна талапкерлер боюнча жогоруда белгиленген документтерге кошумча банк же финансы чөйрөсүндө иштеген же учурда иштеп жаткан адамдардын кеминде 2 (эки) сунуш-көрсөтмөсү берилет.   

Ошол эле МФКда жаңы мөөнөткө шайланган Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылбайт.   

37. Талапкер шайланган/дайындалган, ошондой эле кызмат адамдарынын курамы өзгөртүлгөн учурдан кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде МФК жайгашкан жери боюнча төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен Улуттук банкка шайлоо/дайындоо жана/же өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу билдирмени сунуштоого милдеттүү:  

1) МФКнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын шайлоо/дайындоо жөнүндө чечими (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).  

2) милдетин аткаруучуну дайындоо жөнүндө буйрук (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү). Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн эске албаганда, ушул жобонун 25-пунктунда белгиленген кызмат адамдары Улуттук банк менен макулдашуу мезгил аралыгы ичинде милдетин аткаруучу катары дайындалат. Андан кийин, Улуттук банк талапкердин белгиленген талаптарга жооп берүүсү жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин МФК дайындалгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде дайындоо жөнүндө буйрукту Улуттук банкка сунуштайт (МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү).  

3) белгиленген формада анкеталар (1-тиркеме);  

4) жобонун ушул главасына ылайык талап кылынган башка документтер (белгилүү бир областтарда окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана/же башка документтер).  

МФКнын Башкармасынын төрагасы жана башкы бухгалтери кызмат ордуна талапкерлер боюнча жогоруда белгиленген документтерге кошумча банк же финансы чөйрөсүндө иштеген же учурда иштеп жаткан адамдардын кеминде 2 (эки) сунуш-көрсөтмөсү берилет.  

Ошол эле МФКда ошол эле кызмат ордуна жаңы мөөнөткө шайланган Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагалары жана мүчөлөрү Улуттук банк менен макулдашылбайт.  

 

38. Эгерде сунушталган маалымат чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк зарылчылыкка жараша МФКдан, талапкерден же үчүнчү жактардан кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кыла алат.  

 

Ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыртууга укуктуу. Баарлашууну жүргүзүү үчүн Улуттук банктын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнөн кызматкерлер ишке тартылышы мүмкүн. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол тамга коет жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн. … 

38. Эгерде сунушталган маалымат чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк зарылчылыкка жараша МФКдан, талапкерден же үчүнчү жактардан кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кыла алат.  

Ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди кароонун алкагында Улуттук банк талапкерлерди баарлашууга чакыртууга укуктуу. Баарлашуунун жыйынтыгы протокол менен таризделет, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол тамга коет жана ал талапкерге макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары колдонулушу мүмкүн. Баарлашууну жүргүзүүдө аудио жана видео жаздыруу каражаттары пайдаланылышы мүмкүн.  

… 

 

43. Улуттук банк ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тарта алат, эгерде:   

1) соттун чечими менен талапкерлерге карата финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылса;   

2) талапкерлерге карата экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жол бергендиги жана/же кызматтык кылмыш иши үчүн айыптоо өкүмү чыгарылса;   

… 

43. Улуттук банк ушул Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тарта алат, эгерде:   

1) талапкердин финансы-кредит тутумунда иштөөгө тыюу салган соттун чечимине байланыштуу;   

2) мүлккө каршы кылмыш жасагандыгы үчүн, экономикалык иш-аракеттерди жүргүзүү тартиби жана / же коррупция жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы башка кылмыштар үчүн соттолгондугу жана соттолгондугу аныкталса;;   

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-1. Эгерде төмөнкү пункттарда белгиленген фактылар аныкталса, талапкер ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:  

- ушул жобонун 43-пунктунун 2-пунктчасында соттолгондугу алынып салынган же жоюлган күндөн тартып жети жыл ичинде;  

- ушул жобонун 43-пунктунун 3 жана 5 “б”-пунктчаларында тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып беш жыл ичинде;  

- ушул жобонун 43-пунктунун 5 “а” пунктчасында бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып жети жыл ичинде;  

- ушул жобонун 43-пунктунун 5 “в” пунктчасында бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жыл ичинде;  

- ушул жобонун 43-пунктунун 6-пунктчасында бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан тартып үч жыл ичинде;  

- ушул жобонун 43-пунктунун 7-пунктчасында тиешелүү билимге ээ экендигин тастыктаган документтерди сунуштоого чейин. 

«43-1. Эгерде төмөнкү пункттарда белгиленген фактылар аныкталса, талапкер ушул жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок: 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 2-пунктчасында соттолгондугу алынып салынган же жоюлган күндөн тартып жети жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 3-пунктчасында жана 5-пунктчасынын үчүнчү абзацында («б») тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып беш жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын экинчи абзацында («а») бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып жети жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 5-пунктчасынын төртүнчү абзацында («в») - бузууга жол берүү фактысы бар экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 6-пунктчасында бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан тартып үч жыл ичинде; 

- ушул Жобонун 43-пунктунун 7-пунктчасында тиешелүү билими бар экендигин тастыктоочу документтерди сунуштоого чейин.»; 

 

44. Кылмыш иши козголгон талапкерлерди кароого алуу тиешелүү тастыктоочу документтер алынган учурдан тартып токтотулат. Бул тууралуу билдирүүМФКга талапкер Улуттук банктын талаптарына жооп берүүсүн кароого алуу жол-жобосун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан тартып 3 (үч) жумуш күнүичинде жөнөтүлөт.  

44. Тиешелүү документтерди алган учурдан тартып, кылмыш иши козголгон талапкерлерди макулдашуу, кылмыштардын жана укукка жат аракеттердин Бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүштүн башталышы жөнүндө тиешелүү маалыматтар киргизилген учурда, токтотулат. Улуттук банктын талаптарын аткарууга талапкерлигин бекитүү жол-жобосу токтотулган күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде билдирүү МФКга жөнөтүлөт. 

 

50. МФКнын (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын) лицензиясын алуу үчүн анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоо тийиш:  

… 

10) жайлардын техникалык жактан бекемделиши жана жабдылыш боюнча талаптарга ылайык келүүсү тууралуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

50. МФКнын (анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МФКнын) лицензиясын алуу үчүн анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоо тийиш:  

… 

10) МФК жайларынын техникалык жактан бекемделиши жана жабдылыш боюнча талаптарга ылайык келүүсү тууралуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

 

74. МФК аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салуу үчүн ушул Жобонун 61-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка банктык лицензия алуу үчүн "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" деген сөздөрү “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамда каралган документтерди төмөнкүлөрдү кошо тиркөө менен сунуштайт:  

- ушул Жобонун 6-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документти;  

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт (эгерде мурда берилбесе).  

Топтоо эсебиндеги каражаттар МФКнын негизги уставдык максаттарын (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, акционерлер тарабынан чектөөнү алып салганга чейин кандайдыр бир максаттарга колдонулбоого тийиш.  

74. МФК аманаттарды тартуу укугуна чектөөнү алып салуу үчүн ушул Жобонун 61-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка банктык лицензия алуу үчүн "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" деген сөздөрү “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Мыйзамда каралган документтерди төмөнкүлөрдү кошо тиркөө менен сунуштайт:  

- ушул Жобонун 6-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине МФКнын уставдык капиталы катары каражаттардын салынгандыгын тастыктаган документти;  

- Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо фондусуна кирүү жөнүндө арыз;.  

Топтоо эсебиндеги каражаттар МФКнын негизги уставдык максаттарын (кредиттөө, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) эске албаганда, акционерлер тарабынан чектөөнү алып салганга чейин кандайдыр бир максаттарга колдонулбоого тийиш.  

 

10 

85. Юридикалык жак болуп саналбаган, аманаттарды (делозиттерди) кабыл алуудан, микрокредиттерди берүүдөн (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банктык лицензияны алууну талап кылган башка операцияларды жүргүзүүдөн тышкары, МФКнын кызыкчылыгын коргогон жана анын таламында иш алып барган, өкүлчүлүк жөнүндө Жобонун негизинде МФКнын атынан бүтүмдөрдү жана башка укук ченемдүү аракеттерди жүзөгө ашырган анын обочолонгон бөлүмү МФКнын өкүлчүлүгү болуп саналат.  

Өкүлчүлүк МФК менен бирдей баланска, ошондой эле "өкүлчүлүк" деген сөздү кошуу менен МФКнын аталышына толугу менен шайкеш келген аталышка ээ.  

85. Юридикалык жак болуп саналбаган, аманаттарды (делозиттерди) кабыл алуудан, микрокредиттерди берүүдөн (ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уруксат берүүчү документтерди алууну талап кылган башка операцияларды жүргүзүүдөн тышкары, МФКнын кызыкчылыгын коргогон жана анын таламында иш алып барган, өкүлчүлүк жөнүндө Жобонун негизинде МФКнын атынан бүтүмдөрдү жана башка укук ченемдүү аракеттерди жүзөгө ашырган анын обочолонгон бөлүмү МФКнын өкүлчүлүгү болуп саналат.  

Өкүлчүлүк МФК менен бирдей баланска, ошондой эле "өкүлчүлүк" деген сөздү кошуу менен МФКнын аталышына толугу менен шайкеш келген аталышка ээ.  

 

11 

91. Жайгашкан орду (мамлекеттик кайра каттоону талап кылбаган), байланышуу телефон номерлери, электрондук почта дареги өзгөргөн учурда, өкүлчүлүктүн жана филиалдын жетекчиси алмашкан шартта МФК бул тууралуу Улуттук банкка мындай өзгөрүүлөр болгон учурдан тартып 15 (он беш) календардык күн ичинде маалымдоого милдеттүү.  

Филиал жайгашкан дарек өзгөргөндүгү тууралуу билдирүүгө МФК төмөнкүлөрдү кошо тиркөөгө тийиш:  

филиал жайгашкан жай ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн жайлардын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө акт;  

жалпыга малымдоо каражаттарында МФКнын филиалынын жайгашкан дареги өзгөргөндүгү жөнүндө маалымат жарыялангандыгы жөнүндө маалымат. 

91. Байланышуу телефон номерлери, электрондук почта дареги өзгөргөн учурда, өкүлчүлүктүн жана филиалдын жетекчиси алмашкан шартта, МФК бул тууралуу Улуттук банкка мындай өзгөрүүлөр болгон күндөн тартып 15 (он беш) календардык күн ичинде маалымдоого милдеттүү

Өкүлчүлүктүн жана/же филиалдын жетекчиси алмашкан шартта, МФК билдирүүгө кошумча МФКнын мөөрү менен тастыкталган, ыйгарым укуктуу органдын жаңы жетекчини дайындоо жана ага тиешелүү кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы жөнүндө тиешелүү чечиминин көчүрмөсү тиркелүүгө тийиш. 

 

12 

93. Уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду Улуттук банк менен макулдашуу үчүн МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

…3) устав жана уставдын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн).  

93. Уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду Улуттук банк менен макулдашуу үчүн МФК анын жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

…3) уставдын жаңы редакциясы жана ушул уставдын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү

4) МФК жайгашкан жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт;  

5) ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн (жайгашкан орду өзгөргөн шартта). 

 

13 

98. МФКнын аталышынын өзгөрүшү

…3) Акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- МФКнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө МФКнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүч катты;  

- акционердин МФКнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

- уставдын жаңы редакциясы жана анын (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү.  

Улуттук банк 15 (он беш) календардык күн ичинде сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга анын аталышынынөзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет.  

4) МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- жаңы аталышы менен лицензия (кошумча лицензия) берүүгө өтүнүч кат;  

- МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

- каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия (кошумча лицензия) берүү үчүн мамлекеттик алымдын салынгандыгын тастыктаган документ.  

5) МФК аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны (кошумча лицензия) алмаштыргандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу МФКнын жаңы аталышын көрсөтүү менен аталыштын өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү маалыматты жарыялоого тийиш.  

6) Аталышы өзгөртүлгөн МФК мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензияны (кошумча лицензияны) Улуттук банкка тапшырууга тийиш. Улуттук банк лицензия (кошумча лицензия) эски аталышы көрсөтүлгөн лицензиянын ордуна берилгендиги тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен МФКнын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат. Улуттук банк реестрге лицензиянын алмашылгандыгы жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет.  

98. МФКнын аталышынын өзгөрүшү

…3) Акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки 10 (он) календардык күн ичинде МФК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- МФКнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө МФКнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүч катты;  

- акционердин МФКнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (МФКнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

- уставдын жаңы редакциясы жана анын көчүрмөсү (МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн).  

Улуттук банк 15 (он беш) календардык күн ичинде сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен МФКга анын аталышынынөзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет.  

4) МФК мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- жаңы аталышы менен лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөөгө өтүнүч кат;  

- МФКнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн МФКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

- каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын МФКнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия (кошумча лицензия) берүү үчүн мамлекеттик алымдын салынгандыгын тастыктаган документ.  

5) МФК аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны (кошумча лицензия) кайра таризделгенден кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу МФКнын жаңы аталышын көрсөтүү менен аталыштын өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү маалыматты жарыялоого тийиш;  

6) Аталышы өзгөртүлгөн МФК мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензияны (кошумча лицензияны) Улуттук банкка тапшырууга тийиш. Улуттук банк МФКнын аталышы өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу, лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен анын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат. Улуттук банк реестрге лицензиянын алмашылгандыгы жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет..  

 

14 

99. МФКнын жайгашкан жеринин өзгөрүшү:  

1) МФКнын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөрүшү калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөртүлүшү менен коштолушу мүмкүн. МФКнын бир калктуу пункттун ичинде жайгашкан жеринин өзгөрүшү лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт. Уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүүгө алып келген жайгашкан жеринин өзгөрүшү ушул Жобонун 93-95-пунктуна ылайык макулдашылат.  

МФКнын жайгашкан жерин өзгөртүү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылбаган учурда, МФК өзгөртүлгөн учурдан тартып 10 (он) жумуш күнүичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- жайгашкан жеринин, анын ичинде айкын дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени, байланыш телефон номерлерин жана электрондук почта дарегин көрсөтүү менен;  

- ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн;  

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана анын жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келиши жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

2) Улуттук банк МФКнын жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү тууралуу жазууларды реестрге чагылдырат.  

3) Жайгашкан жерин айкын өзгөрткөндөн кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде МФК жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөргөндүгү тууралуу жарыялоого тийиш.  

99. МФКнын жайгашкан жеринин өзгөрүшү:  

МФКнын жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөрүшү калктуу пункттун, көчөнүн аталышынын, үй номеринин өзгөртүлүшү менен коштолушу мүмкүн. МФКнын бир калктуу пункттун ичинде жайгашкан жеринин өзгөрүшү лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт. Жайгашкан жеринин өзгөрүшү ушул Жобонун 93-95-пункттарына ылайык макулдашылат.  

МФКнын жайгашкан жери өзгөргөн учурда, мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлгөн учурдан тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка ушул Жобонун 98-пунктунун 4-пунктчасында көрсөтүлгөн документтерден тышкары, төмөнкү документтерди берет:  

- ижара келишиминин же МФКнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн; 

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт; 

2) Документтер толугу менен тапшырылса жана мыйзам талаптарына жооп берсе, анда Улуттук банк МФКнын аталышы өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу, лицензияны (кошумча лицензияны) кайра тариздөө тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен анын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат жана реестрге МФКнын жайгашкан орду өзгөргөндүгү жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет. 

3) Жайгашкан жерин айкын өзгөрткөндөн кийинки 2 (эки) жумуш күнү ичинде МФК жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөргөндүгү тууралуу жарыялоого тийиш.  

 

15 

124. МФКнын акцияларынын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам же юридикалык жак акцияларды сатып алуу болжолдонгон күнгө чейинки отуз күн мурда Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:  

- 13 же 13-1-тиркеменин формасы боюнча анкетаны тиркөө менен акциялардын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алууга билдирме;… 

124. МФКнын акцияларынын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам же юридикалык жак акцияларды сатып алуу болжолдонгон күнгө чейинки отуз күн мурда Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:  

- ушул Жобонун 13 жана 13-1-тиркемесинин формасы боюнча анкетаны тиркөө менен акциялардын 5 (беш) жана андан көп пайызын чогуу сатып алууга билдирме;… 

 

16 

131. Эгерде МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин капиталынын өлчөмү ушул Жобонун 5-пунктунда МФК үчүн белгиленген өлчөмдөн төмөн болсо, анда анын уюштуруучулары (катышуучулары, акционерлери) коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салууга тийиш.  

Эгерде МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МКК/МКА/КСтин уставдык капиталынын өлчөмү ушул Жобонун 5-пунктунда МФК үчүн белгиленген өлчөмдөн төмөн болсо, анда анын уюштуруучулары (катышуучулары, акционерлери) коммерциялык банктагы топтоо эсебине жетишсиз сумманы салууга тийиш. 

 

17 

132. МФКнын кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн МКК/МКА/КС Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүлөрү тийиш:  

…4) акционерлердин анкеталарын кошо тиркөө менен (13-тиркеме), акционерлер тууралуу маалыматты (5-тиркеме);  

132. МФКнын кайра өзгөртүп түзүлүшүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн МКК/МКА/КС Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүлөрү тийиш:  

…4) Ушул Жобонун 13 (жеке адамдар үчүн) жана 13-1-тиркемесинин (юридикалык жактар үчүн) формасы боюнча МФКнын уставдык капиталында 5 пайыздан ашык үлүшкө ээ акционерлердин анкеталарын кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты (5-тиркеме);  

 

18 

139-4. Коммерциялык банкты МФК катары кайра каттоодон өткөртүүдө ал МФКнын лицензиясын алууга чейин талап боюнча төлөнүүчү аманаттарды тартуудан тышкары коммерциялык банк катары өз ишин жүргүзүшү мүмкүн.  

Коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу органы МФК катары кайра каттоодон өтүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып коммерциялык банк планды бекитип, МФК жүзөгө ашырууга укугу жок банктык операцияларды токтотуу боюнча алдын ала иштерди баштоого тийиш.  

139-4. Коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу органы МФК катары кайра каттоодон өтүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып коммерциялык банк төмөнкүлөрдү бекитүүгө тийиш: 

- МФК жүзөгө ашырууга укугу жок банктык операцияларды токтотуу боюнча планын; 

- аманатчыларга жана кредиторлорго МФКга кайра каттоо жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы тууралуу маалымдоо тартибин. 

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн иш-чаралар планы, ошондой эле аманатчыларга жана кредиторлорго маалымдоо тартиби Улуттук банк менен макулдашылууга жана анда Жобонун 139-8-пунктунда белгиленгенден ашпаган мөөнөттөр каралууга тийиш» 

 

19 

139-7. МФКга кайра катталган коммерциялык банк мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөөсүз, МФКнын лицензиясын алат.  

139-7. МФКга кайра катталган коммерциялык банк мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөөсүз, МФКнын лицензиясын алат.  

МФК катары кайра каттоодон өткөн коммерциялык банк аманаттарды тартуу менен иш алып барган МФК үчүн белгиленген ченемдик укуктук актылардын талаптарын сактабаган шартта, көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна чектөөлөрдү белгилөөгө укуктуу. 

 

20 

139-8. МФКга кайра катталган коммерциялык банк МФКнын лицензиясын алган учурдан тартып, Кыргыз Республикасынын “Микрофинансылык уюмдары жөнүндө” мыйзамында МФК үчүн каралбаган банктык операцияларды ишке ашырууну төмөнкү мөөнөттөрдө токтотууга милдеттүү:  

1) талап боюнча төлөнүүчү депозиттерди кабыл алуу Улуттук банкка МФКнын лицензиясын алуу боюнча өтүнүч менен кайрылган күндөн тартып. МФКга кайра өзгөртүлүп түзүлгөн коммерциялык банк МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып, талап боюнча төлөнүүчү депозиттерди ээлерине кайтарып бере баштоого милдеттүү;  

2) эсептерди ачуу жана жүргүзүү МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып. МФКга кайра өзгөртүлүп түзүлгөн коммерциялык банк МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып, эсеп ээлерине эсептерди жүргүзүү боюнча операциялардын токтотулгандыгы тууралуу билдирүүгө милдеттүү

...9) баалуу металлдар (банктагы күмүш, алтын, платина жана аталган металлдардын жогорку пробаларынан монеталар) менен операцияларды жүргүзүү МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып.  

10) электрондук акча чыгаруу МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып. Мөөнөтү келип жетпеген келишимдер болгон учурда, МФКга кайра өзгөртүлүп түзүлгөн коммерциялык банк МФКнын микрокаржылоо боюнча мыйзамдарда уруксат берилген ишине каршы келбегендей негизде, бул келишимдер боюнча өз милдеттенмелерин аткарууга милдеттүү;... 

139-8. МФКга кайра катталган коммерциялык банк МФКнын лицензиясын алган учурдан тартып, Кыргыз Республикасынын “Микрофинансылык уюмдары жөнүндө” мыйзамында МФК үчүн каралбаган банктык операцияларды ишке ашырууну төмөнкү мөөнөттөрдө токтотууга милдеттүү:  

1) талап боюнча төлөнүүчү жаңы депозиттерди кабыл алуу жана колдонуудагысын толуктоо, эсептешүү эсептерин ачуу Улуттук банкка мамлекеттик кайра каттоодон өтүү боюнча өтүнүч менен кайрылган күндөн тартып. Коммерциялык банк МФКга мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып, талап боюнча төлөнүүчү депозиттерди ээлерине кайтарып бере баштоого милдеттүү;  

2) мөөнөттүү депозиттерди ачуу - мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып. Коммерциялык банк мамлекеттик кайра каттоодон өтүүгө макулдук алган күндөн тартып, эсептерди жүргүзүү операциялары токтотулгандыгы жөнүндө эсеп ээлерине маалымдоого милдеттүү

...9) баалуу металлдар (банктагы күмүш, алтын, платина жана аталган металлдардын жогорку пробаларынан монеталар) менен операцияларды жүргүзүү МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып.  

10) электрондук акча чыгаруу МФКнын лицензиясын алган күндөн тартып.  

 

21 

140. Улуттук банк төмөндө келтирилген себептердин биринин негизинде лицензияны (кошумча лицензияны/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) берүүдөн баш тартышы мүмкүн:  

...3) эгерде, Улуттук банк мамлекеттик каттоого/кайра каттоого макулдук берген учурдан тартып өтүнүч ээсинин финансылык жана укуктук абалында лицензия (кошумча лицензия / лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болгон өзгөрүүлөр орун алган учурда (анын ичинде финансылык абалынын начарлоо тенденциясы байкалууда);  

 

...12) лицензия (кошумча лицензия / лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) алуу үчүн ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе;  

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча.  

140. Улуттук банк төмөндө келтирилген себептердин биринин негизинде лицензияны (кошумча лицензияны/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) берүүдөн баш тартышы мүмкүн:  

...3) эгерде, Улуттук банк мамлекеттик каттоого/кайра каттоого макулдук берген учурдан тартып, анын ичинде коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодо өтүнүч ээсинин финансылык жана укуктук абалында, лицензия (кошумча лицензия) берүүдөн/ лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан баш тартуу үчүн негиз болгон өзгөрүүлөр орун алган (анын ичинде финансылык абалынын начарлоо тенденциясы байкалган) учурда;  

...12) лицензия (кошумча лицензия)/лицензиясындагы чектөөнү алып салуу) алуу үчүн, анын ичинде коммерциялык банкты МФКга кайра каттоодо ушул Жобонун талаптары аткарылбаса;  

13) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча.  

 

22 

141. Улуттук банк МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МФКнын, МКК/МКА/КСтин ыйгарым укуктуу адамына лицензия берүүдөн / лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан баш тартуу негиздери тууралуу кат жүзүндө мындай чечим кабыл алынган учурдан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде билдирет.  

141. Улуттук банк МФКга кайра өзгөртүп түзүлө турган МФКнын, МКК/МКА/КС/коммерциялык банктын ыйгарым укуктуу адамына лицензия берүүдөн/лицензиясындагы чектөөнү алып салуудан баш тартуу негиздери тууралуу мындай чечим кабыл алынган учурдан тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде кат жүзүндө билдирет. 

 

23 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 1-тиркеме Сүрөт үчүн орун 

 

АНКЕТА 

(МФКнын кызмат адамы тарабынан толтурулат) 

1. Аты-жөнү 

2. Анкета эмнеге байланыштуу толтурулуп жаткандыгын астын сызып белгилеңиз:  

1) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 2) Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 3) Шариат кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 4) Шариат кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 5) Башкарманын төрагасынын кызмат ордуна дайындоо; 6) Башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна дайындоо; 7) башкы бухгалтердин кызмат ордуна дайындоо; 8) 8.1. кредиттик бөлүмдүн, 8.2. ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн, 8.3. активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, 8.4. ички аудит кызматынын, 8.5. "ислам терезесинин" - жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо.... 

...16. Кайсы бир өлкөдө, качандыр бир убакта Сизге же Сиз орчундуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо башка кызмат адамы болгон компанияга карата төмөнкү чаралар колдонулганбы:  

- укук бузуу жана/же кылмыш ишине жол бергендиги үчүн айыптоо болгонбу (ооба/жок)________ 

- тартиптик жаза чаралары көрүлгөнбү (ооба/жок) __________________________________  

 

"Ооба" деген жооп берилсе - укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо же өкүм чыгаруу тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан белгиленген айыпты же колдонулган тартиптик жаза чарасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз: 

18. Өтөлүп бүтө элек сот жазасы барбы? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз______________ 

Сизге карата кандайдыр бир кесиптик иш менен алектенүүгө тыюу салган чечим кабыл алынганбы? "Ооба" деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмөбериңиз_________ 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 1-тиркеме Сүрөт үчүн орун 

 

АНКЕТА 

(МФКнын кызмат адамы тарабынан толтурулат) 

1. Аты-жөнү 

2.Анкета эмнеге байланыштуу толтурулуп жаткандыгын астын сызып белгилеңиз:  

1) Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 2) Директорлор кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 3) Шариат кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 4) Шариат кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна шайлоо; 5) Башкарманын төрагасынын кызмат ордуна дайындоо; 6) Башкарманын мүчөсүнүн кызмат ордуна дайындоо; 7) башкы бухгалтердин кызмат ордуна дайындоо; 8) 8.1. кредиттик бөлүмдүн, 8.2. ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо боюнча бөлүмдүн, 8.3. активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына жоопкерчиликтүү бөлүмдүн, 8.4. ички аудит кызматынын, 8.5. "ислам терезесинин", «, 8.6. террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн (комплаенс-офицери). - жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо. 

...16. Кайсы бир өлкөдө, качандыр бир убакта Сизге же Сиз орчундуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо башка кызмат адамы болгон компанияга карата төмөнкү чаралар колдонулганбы:  

- банктык мыйзам чөйрөсүндө бузууларга, жорукка жана кылмышка жол бергендиги тууралуу айыптоо болгонбу (ооба/жок)________ 

- тартиптик жаза чаралары көрүлгөнбү (ооба/жок) __________________________________  

Эгерде, "ооба" деген жооп берилсе - укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган тартип жаза чарасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз_______________ 

18. Соттолгонсузбу? "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз ага ылайык соттолгон Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин (анын ичинде өтөлүп бүткөн сот жазасы тууралуу, өтөлүп бүткөн күнүн) көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз. 

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык жоопко тартылгансызбы, бул тууралуу көрсөтүңүз. "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз ага ылайык соттолгон Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз ____________________» 

 

24 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  7-тиркеме   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын айрым банк операцияларын улуттук валютада жүргүзүү укугуна 

№ _______ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын "__" __________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "__________” 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 7-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын айрым банк операцияларын улуттук валютада жүргүзүү укугуна 

№ _______ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын "__" __________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "__________ 

 

25 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  8-тиркеме   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна 

№ ________ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын "__" __________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "_____________” 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 8-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук валютада айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна 

№ ________ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын "__" __________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "_____________ 

 

26 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 9-тиркеме 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын 

Айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна 

№ _______ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын "__" ___________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "_________” 

...2. Айрым банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.    

Бул лицензия Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү кол койгондон тартып күчүнө кирет. 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 9-тиркеме 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын 

Айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна 

№ _______ ЛИЦЕНЗИЯ 

20__-жылдын "__" ___________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "_________” 

...2. Айрым банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчалары бул лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат.    

Бул лицензия Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү (областтык башкармалыктын начальниги/өкүлчүлүктүн директору) кол койгондон тартып күчүнө кирет. 

 

27 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата  10-тиркеме   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүүукугуна 

№ _________ ЛИЦЕНЗИЯ   

20__-жылдын "__" __________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюу, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "________" 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 10-тиркеме  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Микрофинансылык компаниянын 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүү укугуна/"ислам терезесинин" алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык айрым банктык операцияларды чет өлкө валютасында жүргүзүүукугуна 

№ _________ ЛИЦЕНЗИЯ  

20__-жылдын "__" __________ 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жакырчылыкты жоюуда көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана калайык-калкты социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды сунуштоо максатында түзүлгөн микрофинансылык компания "________" 

 

28 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 13-тиркеме Сүрөт үчүн орун 

.... 12. Мөөнөтү өтөлбөгөн сот жоопкерчилиги барбы, көрсөтүңүз. Эгерде, бар болсо, түшүндүрмө бериңиз ______________________________  

Сиз боюнча кайсы болбосун профессионалдык иш менен алектенүүгө тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алынганбы? Эгерде, кабыл алынган болсо, түшүндүрмө бериңиз ______________________ 

Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 13-тиркеме Сүрөт үчүн орун 

 

....12. Соттолгонсузбу? "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз анын негизиндега соттолгон Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин (анын ичинде өтөлүп бүткөн сот жазасы тууралуу, өтөлүп бүткөн күнүн) көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз___________________ 

Сиз боюнча кайсы болбосун профессионалдык иш менен алектенүүгө тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алынганбы? Эгерде, кабыл алынган болсо, түшүндүрмө бериңиз_______________________ 

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине ылайык жоопко тартылгансызбы, бул тууралуу көрсөтүңүз. "Ооба" деген жооп берилсе, Сиз анын негизинде соттолгон Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин беренелеринин, бөлүктөрүнүн, пункттарынын жана пунктчаларынын номерлерин көрсөтүү менен, ал боюнча түшүндүрмө бериңиз____________