Кайта келүү
 Конъюнктура: 30-ноябрь - 04-декабрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ёзънън Борбордук аппараты, областтык башкармалыктары жана Баткендеги ёкълчълъгъ тарабынан кредиттик союздарга жана микрокредиттик компанияларга/агенттиктерге лицензия беръъ тартибин тъшъндъръъ максатында райондук мамлекеттик администрациялардын жана айыл ёкмёттёрънън жетекчилери менен жолугушуулардын ёткёрългёндъгъ тууралуу билдирет. 

Бул жолугушуулардын жъръшъндё бардык райондук мамлекеттик администрацияларга жана айыл ёкмёттёрънън жетекчилерине тёмёнкъдёй кёмёкчъ материалдар таркатылып берилген: 

кредиттик союздардын, микрокредиттик компаниялардын/агенттиктердин ишин жёнгё салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары, ошондой эле электрондук форматтагы (дисктердеги) уюштуруу документтеринин ългълёръ (устав, уюштуруу келишими); 

кредиттик союздарга жана микрокредиттик компанияларга/агенттиктерге лицензия беръъ тартиби жёнъндё маалыматтар берилген плакаттар. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. "МКК АйТим-Кредит" ЖЧКсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 1-декабрында берилген №257-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Волховская кёчёсъ, 5а. 

2. Жеке ишкер Насретдинов Сардор Абдурашитовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-декабрында берилген №4208-лицензия). Юридикалык дареги: Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, 9. №1-алмашуу бюросу (Ош шаарынын борбордук базары). 

3. Жеке ишкер Камилов Ильхом Арабидиновичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 3-декабрында берилген №4207-лицензия). Юридикалык дареги: Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, номерсиз. №33-алмашуу бюросу (Ош шаарынын борбордук базары). 

4. "Афина Плюс" ЖЧКсына (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-декабрында берилген №4206-лицензия), алмашуу бюросу 2384 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулатов атындагы кёчё, 8. 

5. Жеке ишкер Молдобаев Майрамбек Курманбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-декабрында берилген №4205-лицензия), алмашуу бюросу 2383 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 95-17. 

6. Жеке ишкер Нармырзаева Зухра Тажимырзаевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-декабрында берилген №4204-лицензия), алмашуу бюросу 2382 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 64-2. 

7. Жеке ишкер Эргешова Махпурат Бакировнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-декабрында берилген №4203-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз. 

8. Жеке ишкер Осоров Тутан Тешебаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-декабрында берилген №4202-лицензия). Юридикалык дареги: Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, 9. №15-алмашуу бюросу (Ош шаарынын борбордук базары). 

9. Жеке ишкер Ачеков Жолчубай Джамбуловичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-декабрында берилген №4201-лицензия), алмашуу бюросу 2381 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №32-орун. 

10. Жеке ишкер Каримов Бахтияр Манабжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-декабрында берилген №4200-лицензия). Юридикалык дареги: Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, 9. №3-алмашуу бюросу (Ош шаарынын борбордук базары).  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 30-ноябрынан 4-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

11 142,9 

65 796 

1 298,8 

62 896 

9 844,1 

2 900 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,7 

95,6 

88,3 

4,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,4 

2,4 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,3 

8,6 

19,4 

9,0 

18,1 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

23,2 

39,0 

15,2 

40,7 

24,3 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

2,0 

3,9 

2,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

4,5 

4,7 

4,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 741,4 

56 179 

1 110,2 

54 071 

7 631,3 

2 109 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 401,5 

9 617 

188,7 

8 825 

2 212,9 

791 

27,5 

17,1 

17,0 

16,3 

29,0 

37,5 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 26-ноябрына карата 

2009-жылдын 4-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

75 663 

76 753 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

495 

 

403 

92 

489 

 

397 

92 

Банкоматтардын саны  

151 

150 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган