Кайта келүү
 Конъюктура: 07 - 11 сентябрь


ь 2009-жылдын 10-сентябрынан 13 сентябрына дейре кёгълтър Ысык-Кёлдън жээгинде "Глобалдуу финансылык кризис шарттарындагы акча-кредит саясаты" темасындагы Орто Азиянын, Кара деьиз регионунун жана Балкан мамлекеттеринин борбордук банктарынын жетекчилери Клубунун кезектеги XXII отуруму ёткёрълдъ. Отурумдун натыйжасында Протоколго кол коюлду. Отурумдун жъръшъндё акча-кредит саясаты жана банк иши маселелери боюнча интерактивдъъ пикир алмашуу жана улуттук тажрыйба алмашуулар ёткёрълъп, ошондой эле учурдагы ёз ара карым-катнаштарды жана регионалдык кызматташууну андан ары ёнъктъръъ маселелери да талкууга алынды. Отурумдун негизги докладчылары катары Россия Федерациясынын Борбордук Банкынын Тёрагасы С.М. Игнатьев жана Швейцариянын Улуттук банкынын Башкарма мъчёсъ Томас Йордан мырзалар сёз съйлёштъ. 

Маалымат ъчън: Борбордук банктардын Жетекчилери Клубу Турциянын Борбордук банкынын демилгеси менен 1998-жылы уюштурулган, ёз формасы боюнча регионалдык эл аралык уюм болуп саналат, негизги максаты болуп катышуучу-ёлкёлёрдън борбордук банктарына акча-кредит саясатын жъргъзъъ, банктык кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруу, банк системасынын туруктуулугуна колдоо кёрсётъъ маселелери боюнча мезгил-мезгили менен пикир алмашуу мъмкъндъгън беръъ эсептелет. Клубдун милдеттерине андан тышкары жогоруда аталган маселелер боюнча ёз мъчёлёръ ортосунда маалыматтар менен алмашып туруу да кирет. Клубдун Протоколу борбордук банктардын ишинин конкреттъъ багыттары боюнча иликтёёлёрдъ жана региондун экономикалык жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында макроэкономикалык жагдайларга анализдёёлёрдъ жъзёгё ашыруу максатында жумушчу топторду тъзъъ мъмкъндъгън да караштырат. Учурда Клубдун мъчёлёръ болуп жыйырма борбордук банктардын Жетекчилери эсептелишет, алар Албаниянын, Болгариянын, Босния жана Герцеговинанын, Грециянын, Польшанын, Македониянын, Румыниянын, Турциянын, Черногориянын, Сербиянын, Израилдин, Армениянын, Украинанын, Россиянын, Азербайджандын, Грузиянын, Тажикстандын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Молдованын борбордук банктары. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. "КАРАЧАЛ" кредиттик союзу" финансылык кооперативине (ёз катышуучуларынан алардын сактык пайларды сатып алуусу аркылуу акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун мёёнётъндё тёлёё, ёз убагында кайтарып беръъ жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 11-сентябрында берилген №544-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Ставрополовка айылы, Октябрь кёчёсъ, №26. 

2. Мекеме "Асман-Финанс" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 11-сентябрында берилген №180-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Бактуу-Долоноту айылы, Кыргыз кёчёсъ, 22. 

3. Жеке ишкер Баязитова Венера Аркадьевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-сентябрында берилген 4147-лицензия), алмашуу бюросу 2332 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев-Кулиев кёчёлёрънън кесилиши, номерсиз. 

§ Кошумча алмашуу бюросу 2333 номеринде катталган. Юридикалык дареги: "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, 24-контейнер. 

4. Жеке ишкер Пазылов Абдуманнап Рахматовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-сентябрында берилген 4146-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай кыштагы, Ю.Гагарин атындагы кёчё, номерсиз, "Борбордук базар". 

5. Жеке ишкер Абдрахманов Шейшенбек Мокушбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-сентябрында берилген 4145-лицензия), алмашуу бюросу 2331 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266. 

6. Жеке ишкер Жамалдин уулу Кумарбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-сентябрында берилген 4144-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз

7. Жеке ишкер Сатвалдыев Эркин Муминовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-сентябрында берилген 4143-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз

8. Жеке ишкер Исраилов Илхомжан Салижановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-сентябрында берилген 4142-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары

9. Жеке ишкер Хамидов Азам Ибраимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-сентябрында берилген 4141-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, номерсиз

10. Жеке ишкер Усанбаев Исмаилжан Гуламжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 8-сентябрында берилген 4140-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (Mэриянын жанында). 

11. Жеке ишкер Галдашов Максим Александровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 7-сентябрында берилген 4139-лицензия), алмашуу бюросу 2330 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 130. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 11-сентябрынан тартып "Мегаполис" ЖЧКсына нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-декабрында берилген №3842-лицензия 2009-жылдын 11-сентябрындагы арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу Кулиев кёчёлёрънън кесилиши ("Казахстан" мейманканасы). 

2. 2009-жылдын 9-сентябрынан тартып жеке ишкер Абдрахманов Шейшенбек Мокушбековичке нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 12-сентябрында берилген №3742-лицензия ишкерге жаьы лицензия берилгендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 7-сентябрынан 11-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 653,3 

66 889 

1 155,1 

64 966 

6 498,1 

1 923 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,1 

97,1 

84,9 

2,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,4 

2,0 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,3 

5,2 

15,2 

5,3 

15,3 

3,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,8 

44,6 

18,7 

45,8 

16,5 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,05 

0,7 

0,3 

0,7 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

7,7 

7,1 

7,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 851,8 

56 597 

1 029,8 

54 665 

6 822,0 

1 933 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-198,5 

10 292 

125,4 

10 301 

-323,8 

-9 

-2,5 

18,2 

12,2 

18,8 

-4,7 

-0,5 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 4-сентябрына карата 

2009-жылдын 11-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

65 871 

66 724  

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

462 

 

379 

83 

463 

 

380 

83 

Банкоматтардын саны  

149 

148 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган.