Кайта келүү
 Конъюктура: 14 - 18 сентябрь


ьКыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын 31-июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын «Лицензиялоо жёнъндё» мыйзамына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё» мыйзамына ылайык ломбарддардын иши лицензияланбай тургандыгы тууралуу маалымдайт. Аталган мыйзам расмий жарыяланган къндён («Эркин-Тоо» газетасынын 2009-жылдын 8-сентябрындагы 78-саны) тартып къчънё кирген. Бул мыйзамдын 2-статьясына ылайык лицензия алуу максатында Улуттук банктын кароосуна берилген документтер арыз беръъчълёргё кайтарылып берилъъгё тийиш.  

ьКыргыз Республикасынын Улуттук банкы ёзънън расмий сайтынын Ченемдик актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна (1) «Ислам банктары тарабынан ачык валюта позициясын сактоо тартиби жёнъндё» нускоонун жана (2) «Операцияларды банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъзёгё ашыруучу коммерциялык банктардын эсептик саясатына карата талаптар жёнъндё» жобонун долбоорлору жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы биринчи долбоор боюнча uboobekova@nbkr.kg, экинчи долбоор боюнча miskandarov@nbkr.kg электрондук даректерине сын-пикирлерди жана сунуштарды 2009-жылдын 24-сентябрына чейинки мёёнёт ичинде жёнётъънъ ётънёт

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1.Жеке ишкер Усманов Бактияр Кадиржановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 18-сентябрында берилген 4150-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар ("Мариям" ательесинин каршысында). 

2.Жеке ишкер Абасов Рафик Гаджиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 16-сентябрында берилген 4149-лицензия), алмашуу бюросу 2334 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 125-ъй, 31-кв. 

3.Жеке ишкер Комилов Насиржанга (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 14-сентябрында берилген 4148-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Жаьы-Турмуш айыл ёкмётъ, Сыдыков атындагы кёчё, 4. 

4.ЖЧК "Адис-мульти-кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 14-сентябрында берилген №236-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 230. 

5.ЖЧК "Капитал-АБЭ" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 15-сентябрында берилген №237-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ысык-Кёл району, Чолпон-Ата шаары, Ак-Тилек кёчёсъ, 2. 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

1.2009-жылдын 16-сентябрынан тартып КФ "Инициатива Юг" МКАсына 2004-жылдын 19-августунда берилген №69-къбёлък 2009-жылдын 10-сентябрындагы КФ "Инициатива Юг" МКАсынын уюштуруучуларынын Жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 371. 

2.2009-жылдын 16-сентябрынан тартып жеке ишкер Абасов Рафика Гаджиевичке 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3751-лицензия жаьы лицензия берилгендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 125-ъй, 31-кв. 

3.2009-жылдын 16-сентябрынан тартып жеке ишкер Байболов Тилек Амангелдиевичке 2009-жылдын 15-майында берилген №4026-лицензия Улуттук банктын талаптарын бузгандыгы ъчън 2009-жылдын 17-сентябрындагы №54-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, №1-киоск. 

4.2009-жылдын 17-сентябрынан тартып жеке ишкер Мусуралиев Мыктыбек Суюнтбековичке 2009-жылдын 14-майында берилген №4024-лицензия Улуттук банктын талаптарын бузгандыгы ъчън 2009-жылдын 17-сентябрындагы №54-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, № 23-контейнер. 

5.2009-жылдын 17-сентябрынан тартып жеке ишкер Орозбаев Нурданбек Маликовичке 2009-жылдын 14-майында берилген №4030-лицензия Улуттук банктын талаптарын бузгандыгы ъчън 2009-жылдын 17-сентябрындагы №54-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Чимкент автоунаа токтоочу жайы, №47-контейнер. 

6.2009-жылдын 17-сентябрынан тартып жеке ишкер Иманалиев Нурланбек Чынарбековичке 2009-жылдын 14-майында берилген №4023-лицензия Улуттук банктын талаптарын бузгандыгы ъчън 2009-жылдын 17-сентябрындагы №54-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Чимкент автоунаа токтоочу жайы, №241-контейнер. 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 14-сентябрынан 18-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

31 189,9 

65 461 

1 149,5 

63 402 

30 040,4 

2 059 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

3,7 

96,9 

96,3 

3,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,04 

0,4 

1,0 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

41,1 

4,9 

13,3 

4,9 

42,1 

3,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

42,6 

48,2 

23,9 

49,7 

43,3 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,003 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

6,6 

5,7 

6,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 851,8 

56 597 

1 029,8 

54 665 

6 822,0 

1 933 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

23 338,2 

8 864 

119,7 

8 737 

23 218,4 

127 

297,2 

15,7 

11,6 

16,0 

340,3 

6,5 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 11-сентябрына карата 

2009-жылдын 18-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

66 724  

 

67 688 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

463 

 

380 

83 

 

463 

 

148 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

148 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган