Кайта келүү
 Конъюнктура: 03 - 06 январь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 30-декабрында Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 8,0 пайыз деьгээлинде белгилёё чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2011-жылдын 1-январынан тартып къчънё кирген

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2011-жылдын 3-январындагы ПБ №3-буйруусу менен Асанкожоева Зина Мукаевна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёрагасынын орун басары болуп дайындалганы тууралуу маалымдайт. 

Мырзаев Абдымалик Абдыкеримович Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкарма мъчёсъ болуп дайындалган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "ЖАТ-КРЕДИТ" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын берилген 333-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тунгуч кичирайону, 36, "Б"-98 блогу. 

2. Жеке ишкер Бекманбетов Советбек Шаршеновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-январында берилген 4543-лицензия. Алмашуу бюролору 2651, 2652 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 144-ъй ("Ачекей" комплекси).  

3. Жеке ишкер Кононенко Дмитрий Николаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-январында берилген 4544-лицензия. Алмашуу бюросу 2653 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, номерсиз, (борбордук базар, "Техника" дъкёнъ) "Азия" алмашуу бюросу

4. Жеке ишкер Степаненко Инна Андреевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-январында берилген 4545-лицензия. Алмашуу бюросу 2654 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков кёчёсъ, 119. 

5. Жеке ишкер Касымалиев Айбек Касымалиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 6-январында берилген 4546-лицензия. Алмашуу бюролору 2655, 2656 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 182-2 (Сейтек-1 жана Сейтек-2). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 3-январынан 6-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

4 411 917 290,13 

10 590 

548 425 093,56 

9 503 

3 863 492 196,57 

1 087 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,4 

89,7 

87,6 

10,3 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,4 

2,6 

3,0 

2,9 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,9 

0,4 

0,3 

0,2 

18,1 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

9,1 

16,7 

12,7 

18,3 

8,6 

2,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,7 

11,6 

6,0 

12,9 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

10,2 

8,6 

11,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 617 567 060,58 

28 963 

1 540 011 875,60 

25 998 

10 077 555 184,98 

2 964 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-7 205 649 770,45 

-18 373 

-991 586 782,04 

-16 495 

-6 214 062 988,41 

-1 877 

-62,0 

-63,4 

-64,4 

-63,4 

-61,7 

-63,3 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 31-декабрына карата 

2011-жылдын 6-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

103 461 

103 622 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

510 

373 

137 

494 

358 

136 

Банкоматтардын саны 

72 

70