Кайта келүү
 Конъюнктура: 10 - 14 январь


ь 2010-жылдын 2-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана Россия Федерациясынын Борбордук банкынын ортосунда "ЕврАзЭСтин мъчёлёръ болгон мамлекеттердин интеграцияланган валюта рыногунун катышуучуларын маалыматтык камсыздоо жёнъндё" макулдук келишилген. Бул макулдуктун статmяларынын алкагында Кыргыз Рсепубликасынын коммерциялык банктары ЕврАзЭС ёлкёлёрънън валюталарын тике котировкалоону жъргъзъъ жана Москва банктар аралык валюта биржасынын биржа аянтчаларынын валюта секциясына мъчё болуп киръъ мъмкъндъгън алышат. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга, финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна ёзънън www.nbkr.kg дареги боюнча жайгашкан сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары/ Накталай акча жъгъртъъ бёлъгъндё Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы №95/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын шектъъ деп саналган банкноттору жана монеталары менен иштёё боюнча нускама" жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Тургумбаев Кыргызбай Коенбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 14-январында берилген 4547-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Кочкор-Ата шаары, борбордук базар, тъштък тарабы, 1-ётмё жол, 4-имарат. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары жокко чыгарылган: 

 

1. 2011-жылдын 13-январынан тартып "Унгар" кредиттик союзуна 1998-жылдын 17-июлунда берилген №47-лицензия катышуучулардын 2011-жылдын 8-январындагы жалпы жыйынынын "Ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё" протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Аксы району, Кербен шаары, Ленин кёчёсъ, 119. 

2. 2011-жылдын 11-январынан тартып жеке ишкер Джусупбаева Айчърёк Жапаровнага 2010-жылдын 27-январында берилген №4249-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгына байланыштуу (А.Ж. Джусупбаеванын 2011-жылдын 10-январындагы арызы) жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, №1-алмашуу бюросу. 

3. 2011-жылдын 11-январынан тартып жеке ишкер Манатбеков Аваз Кадыровичке 2010-жылдын 17-августунда берилген №4468-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгына байланыштуу (А.К Манатбековдун 2011-жылдын 11-январындагы арызы) жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, К.Маркс кёчёсъ, номерсиз ("Ак-Тилек" базары). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 10-январынан 14-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 244 902 703,00 

22 374 

925 246 344,23 

20 013 

6 319 656 358,77 

2 361 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,8 

89,4 

87,2 

10,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,6 

1,0 

1,8 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

2,8 

1,5 

2,2 

1,6 

2,9 

0,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,2 

20,8 

16,5 

23,0 

11,6 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,9 

0,2 

1,0 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,6 

14,6 

12,7 

16,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 617 567 060,58 

28 963 

1 540 011 875,60 

25 998 

10 077 555 184,98 

2 964 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-4 372 664 357,58 

-6 589 

-614 765 531,37 

-5 985 

-3 757 898 826,21 

-603 

-37,6 

-22,7 

-39,9 

-23,0 

-37,3 

-20,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2011-жылдын 6-январына карата 

2011-жылдын 14-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

103 622 

103 776 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

494 

358 

136 

493 

358 

135 

Банкоматтардын саны 

70 

70