Кайта келүү
 Конъюнктура: 17 - 21 январь


ь 2011-жылдын 18-январында айрым массалык маалымдоо каражаттарында АКШ долларынын сомго карата божомолдонгон курсуна тиешелъъ маалымат пайда болгондугуна байланыштуу, Улуттук банк бул маалыматтардын чындыкка дал келбей тургандыгы тууралуу маалымдайт. Кыргыз Республикасында ёзгёрълмёлъъ алмашуу курс режими аракетте, бул алмашуу курсунун рынок механизмдеринин негизинде тъптёлё тургандыгын билдирет, б.а. ички валюта рыногунда чет ёлкё валютасы белгилъъ моментте суроо-талаптан жана сунуштоодон кёз каранды болот. Ёзгёрълмёлъъ алмашуу курсу аракетте болгон мамлекеттердин борбордук банктары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дагы, алмашуу курсу боюнча божомолдоолорду жарыялашпайт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасында нак акча жъгъртълъшънън 2010-жылдын IV чейрегиндеги абалы тууралуу. 2011-жылдын 1-январына карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 43 290,3 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 1 753,3 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 7 551,6 млн. сомго же 21,1 пайызга кёп).  

2010-жылдын IV чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 92 750.9 млн. сом келип тъшкён, бул 2009-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 22 945.7 млн. сомго же 32.9 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2010-жылдын IV чейрегинде 94 505,0 млн. сом берилген, бул 2009-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 20 452,1 млн. сомго же 27,6 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2010-жылдын IY чейрегинде 98,1 пайызды тъзгён (2009-жылдын IV чейрегине салыштырганда 3,8 пайыздык пунктка кёбёйгён). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2010-жылдын IV чейрегинин ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръшъ тёмёнкъ таблицада келтирилген

 

пайыздарда 

 

2009-жыл 

2010-жыл 

Четтёёлёр 

Бардыгы болуп республика боюнча  

 

94,3 

 

98,1 

 

3,8 

Бишкек шары 

103,1 

108,7 

5,6 

Баткен обл. 

57,8 

69,6 

11,8 

Жалалабад обл. 

77,9 

78,1 

0,2 

Ысыккёл обл. 

71,7 

75,9 

4,2 

Нарын обл. 

56,2 

63,1 

6,9 

Ош обл.  

58,0 

69,4 

11,4 

Ош шары 

107,2 

107,0 

-0,2 

Талас обл. 

56,6 

61,1 

4,5 

Чъй обл.  

100,5 

107,5 

7,0 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жыл ичинде 21 сынак жарыялангандыгы тууралуу билдирет, алардын 13 сынагы борбордук аппаратка жарыяланса, областтык башкармалыктарга 8 сынак, анын ичинде:  

бош турган кызмат орундарына 11,  

тажрыйбалык такшалуудан ётъъгё 7,  

мёёнёттъъ эмгек келишими боюнча иштёёгё 3. 

Сынактарга бардыгы болуп 362 адам катышышкан. Ёткёрългён сынактардын натыйжалары боюнча Улуттук банкка кызматка 51 кызматкер кабыл алынган.  

Кадр потенциалын даярдоону максат кылган ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында ёткён жыл ичинде Улуттук банкта 48 студент практикадан ётъшкён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесине нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия берилген: жеке ишкер Зиньковская Наталья Леонидовнага 2011-жылдын 21-январында берилген 4548-лицензия. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кёчёсъ, 129

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 17-январынан 21-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 310 153 923,42 

19 174 

1 106 194 287,53 

17 111 

6 203 959 635,89 

2 063 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,1 

89,2 

84,9 

10,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

0,7 

2,0 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

12,3 

6,5 

16,2 

7,1 

11,6 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,4 

23,5 

18,3 

26,2 

16,1 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,4 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

5,0 

2,9 

5,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 617 567 060,58 

28 963 

1 540 011 875,60 

25 998 

10 077 555 184,98 

2 964 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-4 307 413 137,16 

-9 789 

-433 817 588,07 

-8 887 

-3 873 595 549,09 

-901 

-37,1 

-33,8 

-28,2 

-34,2 

-38,4 

-30,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2011-жылдын 14-январына карата 

2011-жылдын 21-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

103 776 

103 892 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

493 

358 

135 

494 

359 

135 

Банкоматтардын саны 

70 

70