Кайта келүү
 Конъюктура: 31 январь - 04 февраль


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 31-январында Улуттук банктын Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 8,0 пайыз деьгээлинде калтыруу чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2011-жылдын 1-февралынан тартып къчънё кирген. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2011-жылдын 7-февралынан тартып IV сериядагы 200 сомдук банкнота салынган жаьы акрил блокторун 900 сом баада сатуу жъзёгё ашырыла баштагандыгы тууралуу билдирет. 

Ошондой эле 1, 5, 10 сом номиналындагы банкноттор салынган акрил блоктору жаьыртылган баада, ар бир акрил блогу ъчън 500 сомдон, 20 сомдук банкнота салынган блок 700 сомдон сатылып жаткандыгын билдирет

Акрил блокторун сатып алуу маселелери боюнча Улуттук банктын Борбордук жъгъртъъ кассасына (т. 0312 66 91 48) жана областтык башкармалыктарына кайрылууга болот. 

 

 

ь 2011-жылдын 17-январынан тартып Казакстан Республикасынын аймагында Казакстанда ётъп жаткан 2011-жылдагы VII Азиат оюндарына арналган номиналы 2 000 теьге болгон эстелик банкнота жъгъртъъгё чыгарылган. 

 

Номиналы  

2000 теьге 

Чыыкан жылы 

2011-жыл 

Ёлчёмъ, мм 

139х73 

Негизи тъсъ  

Кёк-жашыл 

Алдыькы бетиндеги сърёттёлъш 

Казакстан Республикасынын мамлекеттик символдору. «Астана-Байтерек» монументи 

Арткы бетиндеги сърёттёлъш  

Тоо бетинде бараткан лыжачандын сърётъ  

 

Жаьы банкнот жана анын коргонуу элементтери жёнъндё маалыматтар менен Казакстан Республикасынын Улуттук Банкынын веб-сайтынан таанышууга болот, дареги: www.nationalbank.kz.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "АЛЬФА ФИНАНС КАПИТАЛ" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 2-февралында берилген 338-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Усёнбаев кёчёсъ, 106-703. 

2. ЖЧК "Дилде-Кенч" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 3-февралында берилген 339-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулиев кёчёсъ, 251/2. 

3. Жеке ишкер Абдурахманов Абдусамат Камилжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 31-январында берилген 4550-лицензия. Юридикалык дареги: Жала-Абад областы, Сузак району, Сузак айылы, Дакан-Палван кёчёсъ, номерсиз (райондук оорукананын жанында). 

4. Жеке ишкер Рустамов Турсунбек Мусаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-февралында берилген 4551-лицензия. Алмашуу бюросу 2659 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ж.Жолу кёчёсъ, 172. 

5. Жеке ишкер Уразов Марат Сапарбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 2-февралында берилген 4552-лицензия. Алмашуу бюросу 2660 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 119-ъй

6. КЖК "Блиц Кредит" ломбардына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 2-февралында берилген 4553-лицензия. Алмашуу бюросу 2661 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 129-ъй, 2-кв. 

7. Жеке ишкер Чылманбетов Мыктыбек Рахматилдеевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 3-февралында берилген 4554-лицензия. Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Новодонецк айылы ("Чон-Капка" бажы постунун жанында). 

8. Жеке ишкер Марипов Юсупхан Торожановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-февралында берилген 4555-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0-катар, 3-контейнер. 

9. Жеке ишкер Орозалиев Нуржан Бейшенбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-февралында берилген 4556-лицензия. Алмашуу бюросу 2662 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 150 ("Насип" алмашуу бюросу). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ  

жокко чыгарылган

 

1. 2011-жылдын 31-январынан тартып "ЗАМАЛИЯ" кредиттик союзуна 2008-жылдын 9-сентябрында берилген 534-лицензия кредиттик союздун жалпы жыйынынын 2011-жылдын 31-январындагы №1-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Райымбеков кёчёсъ, 17. 

2. 2011-жылдын 31-январынан тартып "Мекеме "Биназир" МКАсына 2006-жылдын 25-июлунда берилген №114-къбёлъгъ уюштуруучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё арызынын негизиндеги 2011-жылдын 17-январындагы чечиминин жана директордун 2011-жылдын 26-январындагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин кёчёсъ, 155. 

3. 2011-жылдын 31-январынан тартып "Мекеме "Жети-Ёгъз кредит" МКАсына 2008-жылдын 21-февралында берилген 151-къбёлъгъ уюштуруучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё арызынын негизиндеги 2011-жылдын 3-январындагы чечиминин жана директордун 2011-жылдын 27-январындагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгоев кёчёсъ, 12. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 31-январынан 4-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 925 405 499,40 

21 460 

1 023 957 620,11 

19 116 

7 901 447 879,29 

2 344 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,5 

89,1 

88,5 

10,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,1 

2,3 

1,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,8 

14,5 

17,2 

16,1 

24,7 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

10,8 

16,2 

11,5 

18,0 

10,7 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

4,0 

3,1 

4,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

7,6 

6,1 

8,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 462 096 672,04 

16 923 

876 666 993,53 

15 058 

5 585 429 678,51 

1 865 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 463 308 827,36 

4 538 

147 290 626,59 

4 058 

2 316 018 200,78 

479 

38,1 

26,8 

16,8 

27,0 

41,5 

25,7 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2011-жылдын 31-январына карата 

2011-жылдын 4-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

104 099 

104 388 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

493 

358 

135 

501 

364 

137 

Банкоматтардын саны 

70 

71