Кайта келүү
 Конъюктура: 28 февраль - 05 март


ь Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 1-мартында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

2010-жыл ъчън акча-кредит саясаты жёнъндё отчет жана келечек мезгилге каралган акча-кредит программасы тууралуу (№11/1); 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар системасынын ёнъгъшъ жёнъндё (№11/2); 

тёлём системасынын утурумдук абалы тууралуу отчет жёнъндё (№11/3). 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2011-жылдын 28-февралында Улуттук банктын Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 8,25 пайыз деьгээлинде белгилёё чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2011-жылдын 1-мартынан тартып къчънё кирген. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Жолдош-Ата" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 2-мартында берилген 345-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Нурматов кёчёсъ, 3. 

2. Жеке ишкер Эсеналиев Кубанычбек Каныбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-мартында берилген 4571-лицензия. Алмашуу бюросу 2674 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 288. 

3. Жеке ишкер Кайыкова Венера Мусалиевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-мартында берилген 4572-лицензия. Алмашуу бюросу 2675 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" сода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, № 14-алмашуу бюросу

4. Жеке ишкер Келешов Али Нураддиновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-мартында берилген 4573-лицензия. Алмашуу бюросу 2676 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 150 а, BETA STORES. 

5. Жеке ишкер Именов Иминджан Салимджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-мартында берилген 4574-лицензия. Алмашуу бюросу 2677 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 266. 

6. Жеке ишкер Осмоналиева Бурмаш Куралиевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-мартында берилген 4575-лицензия. Алмашуу бюросу 2678 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат

 

2011-жылдын 2-мартынан тартып ЖЧК "Курсант" МККсына 2007-жылдын 16-ноябрында берилген №102-къбёлък катышуучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2011-жылдын 28-февралындагы №7-чечимине жана директордун 2011-жылдын 2-мартындагы №1/п арызына байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Исанов кёчёсъ, 85. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 28-февралынан 4-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

11 521 678 752,43 

26 451 

1 293 633 674,13 

23 767 

10 228 045 078,30 

2 684 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,2 

89,9 

88,8 

10,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,4 

1,7 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

26,4 

18,1 

19,6 

19,6 

27,2 

4,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,9 

17,0 

13,1 

18,7 

16,3 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,3 

4,1 

2,5 

4,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

8,2 

5,4 

9,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 152 344 117,99 

20 076 

969 736 244,03 

18 050 

7 182 607 873,96 

2 026 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

3 369 334 634,44 

6 375 

323 897 430,10 

5 717 

3 045 437 204,34 

658 

41,3 

31,8 

33,4 

31,7 

42,4 

32,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 28-февралына карата 

2011-жылдын 4-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

105 026 

105 026 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

497 

362 

135 

497 

362 

135 

Банкоматтардын саны 

111 

111