Кайта келүү
 Конъюнктура: 14 - 18 март


 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Башат-Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 14-мартында берилген 348-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Эмгек кёчёсъ, №60. 

2. Жеке ишкер Джунушбаев Алмаз Карыбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 14-мартында берилген 4578-лицензия. Алмашуу бюролору 2681, 2682 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат, (чыгыш жагы), "Манас" аэропорту, 1-кабат, (батыш жагы)

3. Жеке ишкер Садыков Гапар Бахобовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-мартында берилген 4579-лицензия. Алмашуу бюросу 2683 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 38-ъй

4. Жеке ишкер Курбанова Саадатка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-мартында берилген 4580-лицензия. Алмашуу бюросу 2684 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, 1-кабат, (батыш жагы). 

5. Жеке ишкер Тимошкин Алексей Александровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-мартында берилген 4581-лицензия. Алмашуу бюролору 2685, 2686, 2687, 2688 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: Бишкек шаары, Суеркулов кёчёсъ, "Оберон" базары, №№39, 8, 31/32, 5/25-павильондор

6. Жеке ишкер Мамедов Эвэрэст Сабировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-мартында берилген №4582-лицензия. Алмашуу бюролору 2689, 2690, 2691 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: Бишкек шаары, Б.Баатыр кёчёсъ, 8-ъй, "Асанбай" кичирайону, 78-ъй, ("Народный" дъкёнъ), 5 кичирайон, 58-ъй, 36-кв. 

7. Жеке ишкер Аргимбаев Улан Токтоналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-мартында берилген 4583-лицензия. Алмашуу бюросу 2692 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Пушкин кёчёсъ, 96 (борбордук базар). 

8. Жеке ишкер Айтматова Мухаббат Темербулатовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-мартында берилген 4584-лицензия. Алмашуу бюросу 2693 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, 74 ("Народный" дъкёнъ). 

9. Жеке ишкер Джумагулова Гульнар Егемазаровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-мартында берилген 4585-лицензия. Алмашуу бюросу 2694 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Горький кёчёсъ, 143 (борбордук базар). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 14-мартынан 17-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

6 832 764 602,27 

20 528 

930 690 080,93 

18 582 

5 902 074 521,34 

1 946 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,6 

90,5 

86,4 

9,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,6 

0,9 

1,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

10,6 

9,5 

10,2 

10,3 

10,7 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,8 

22,4 

17,1 

24,6 

15,7 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

10,7 

7,6 

11,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 152 344 117,99 

20 076 

969 736 244,03 

18 050 

7 182 607 873,96 

2 026 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 319 579 515,72 

452 

-39 046 163,10 

532 

-1 280 533 352,62 

-80 

-16,2 

2,3 

-4,0 

2,9 

-17,8 

-3,9 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 11-мартына карата 

2011-жылдын 18-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

105 657 

106 129 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

497 

362 

135 

500 

363 

137 

Банкоматтардын саны 

112 

137