Кайта келүү
 Конъюнктура: 04 - 08 апрель


ь «Альфа Телеком» ЖАКынын финансылык операцияларын жъзёгё ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Борбордук Казыналыгы ъчън сомдук эсепти ачууга тиешелъъ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкълёрдъ билдирет. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы борбордук банк, башкача айтканда биринчи деьгээлдеги банк болуп саналат. Буга байланыштуу чарба жъргъзъъчъ субъекттер Кыргыз Республликасынын Улуттук банкында эсептерди ача алышпайт. 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгынын кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгы ъчън «Альфа Телеком» ЖАКынын финансылык операцияларын жъргъзъъ максатында сомдук эсеп ачылган. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгы бул эсептин ээси болуп саналат, ошол себептъъ бул эсеп боюнча маалымат алуу максаттарында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгына кайрылуу зарыл. 

Мында билдирип кете турган нерсе, 1994-жылдын 28-майында кабыл алынган N1554-XII «Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын негизги жоболору жёнъндё» мыйзамдын 4-беренесинин II главасына ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгы Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън тёлёмдёрън жана келип тъшъълёрън тейлёё ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эсептерди ачууга укуктуу. 

1994-жылдын 28-майында кабыл алынган N1554-XII «Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын негизги жоболору жёнъндё» мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ажыратылгыс бёлъгъ болуп саналат жана Казыналык Кыргыз Республикасынын Консолидацияланган фондун тъзёт. Консолидацияланган фондго мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтъъ ёзън-ёзъ башкаруу органдарынын бардык кирешелери жана келип тъшъълёръ жёнётълъп турат. 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгынын Консолидацияланган фондду башкаруусу, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън эсептериндеги акча каражаттарын башкаруу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук Казыналыгынын ёзгёчё милдети болуп эсептелет. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2011-жылдын 4-апрелинде Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 8,5 пайыз деьгээлинде белгилёё чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2011-жылдын 4-апрелинен тартып къчънё кирген. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык, ошондой эле уставдык капиталды тъзъъ боюнча мыйзамда каралган талаптардын бузулгандыгына байланыштуу, Улуттук банк Башкармасы тарабынан "Акылинвестбанк" ААКында 2011-жылдын 8-апрели кънъ саат 08.30дан тартып Убактылуу жетекчиликти токтотуу жана 2011-жылдын 8-апрелинен тартып 18 ай мёёнёткё чейин консервациялоо режимин киргизъъ чечими кабыл алынган

"Акылинвестбанк" ААКынын Консерватору болуп Сыдыков Жумаш Токтобекович шайланган. Консерватордун милдетине банктын финансылык абалынын начарлашыныналдын алуу, активдеринин жана документтеринин сакталып турушун камсыз кылуу боюнча чараларды кабыл алуу кирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Энесай Инвест" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 354-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Майрам кёчёсъ, 56/1. 

2. "Исламская МКК "Каусар" ЖАКына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 8-апрелинде берилген 355-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва кёчёсъ, 194-88. 

3. "МКК " КУТ КИРЕШЕ" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 8-апрелинде берилген 356-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Кёк-Жар кичирайону, 23-24. 

4. Жеке ишкер Сартпаев Каныбек Сагынбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4594-лицензия. Алмашуу бюросу 2699 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Съйёркулов кёчёсъ, 3 кичирайон, 25 жана 24-ъйлёрдън ортосунда

5. Жеке ишкер Махмутов Шохратка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4595-лицензия. Алмашуу бюросу 2700 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дордой базары, борбордук ётмё жол, №17-конт. А/Б. 

6. Жеке ишкер Ибраймов Нурдин Накаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4596-лицензия. Алмашуу бюросу 2701 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Манас проспекти, 38. 

7. Жеке ишкер Асаналиев Куттуубек Муканбетазимовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4597-лицензия. Алмашуу бюросу 2702 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Патрис Лумумба кёчёсъ, № 54 б, "Кудайберген" автобазары

8. Жеке ишкер Сатыбалдиева Арзыканга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4598-лицензия. Алмашуу бюросу 2703 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дэн Сяопин кёчёсъ, 2-ъй, 31-кв. 

9. Жеке ишкер Исмаилов Нурлан Абышовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4599-лицензия. Алмашуу бюросу 2704 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Орто-Сай базары (Съйёркулов кёчёсъ, Донецкий менен кесилишинде, "Халал" павильону). 

10. Жеке ишкер Жапаркул уулу Канатка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 5-апрелинде берилген 4600-лицензия. Алмашуу бюросу 2705 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Манас проспектиси, 38-ъй, 28-кв. ("Мат" алмашуу бюросу). 

11. Жеке ишкер Эргешова Хатичахан Сатыбалдиевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-апрелинде берилген 4601-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, алмашуу бюросунун орду № 2. 

12. Жеке ишкер Исмаилова Бууайша Оргуевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-апрелинде берилген 4602-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, № 4-контейнер

13. Жеке ишкер Муратов Кумарбек Калыбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-апрелинде берилген 4603-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, алмашуу бюросунун орду №10. 

14. Жеке ишкер Жапарова Авазханга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-апрелинде берилген 4604-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш., Туратали базары, алмашуу бюросунун орду №5. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 4-апрелинен 8-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

12 092 126 513,86 

26 343 

1 242 780 995,02 

23 850 

10 849 345 518,84 

2 493 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,3 

90,5 

89,7 

9,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,5 

2,1 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

11,9 

13,5 

16,5 

14,8 

11,4 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,2 

18,6 

12,1 

20,3 

12,2 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,3 

5,5 

3,1 

6,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

10,8 

7,2 

12,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 532 724 327,89 

23 084 

1 154 890 915,66 

20 689 

8 377 833 412,23 

2 395 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 559 402 185,97 

3 259 

87 890 079,36 

3 161 

2 471 512 106,61 

98 

26,8 

14,1 

7,6 

15,3 

29,5 

4,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2011-жылдын 1-апрелине карата 

2011-жылдын 8-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

107 241 

107 863 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

547 

409 

138 

548 

409 

139 

Банкоматтардын саны 

139 

139