Кайта келүү
 Конъюнктура: 25 - 29 апрель


 

ь Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-апрелинде ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

­ Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 26-ноябрында кабыл алынган №42/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёлём системасы боюнча комитети жёнъндё" жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№26/1); 

­ аукцион ёткёръъ ъчън алтын жана къмъш монеталарды бёлъштъръъ жёнъндё (№26/2); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-мартында кабыл алынган №16/7 "Банктарды рефинансылоо саясаты жёнъндё" токтомуна ёзгёртъънъ киргизъъ тууралуу (№26/3); 

­ "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё" жобого ёзгёртъълёр жана ктолуктоолорду киргизъъ жёнъндё (26/5). 

Ошондой эле бул отурумда 2011-жылдын 1-чейреги ичиндеги финансы-кредит мекемелеринин ъстънён кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу жёнъндё отчет дагы каралган. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2011-жылдын 1-чейрегинде бош турган кызмат орундары боюнча борбордук аппаратта иштёё ъчън 2 сынак жарыялангандыгы тууралуу билдирет

коммерциялык банктын консерваторунун милдеттерин аткаруу ъчън 1 сынак; 

тёлём системалары башкармалыгында мёёнёттъъ эмгек келишими боюнча иштёё ъчън 1 сынак

Конкурстарга бардыгы болуп 13 адам катышкан. Улуттук банкка кызматка коммерциялык банктын консерваторунун милдеттерин аткаруу ъчън 1 адам кабыл алынган

Максаты мыкты кадрларды даярдоо болгон ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында 2011-жылдын 1-чейрегинде Улуттук банктын курамдык бёлъктёрънён республиканын жождорунун 5 студенти практикадан ётъшкён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Сатаров Тахир Каримжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-апрелинде берилген 4634-лицензия. Алмашуу бюросу 2729 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 148/3. 

2. Жеке ишкер Курманбаев Гулжигит Автандиловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-апрелинде берилген 4635-лицензия. Алмашуу бюросу 2730 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, №21-алмашуу бюросу. 

3. Жеке ишкер Гаппарова Саниям Розыахуновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-апрелинде берилген 4636-лицензия. Алмашуу бюросу 2731 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 182-10. 

4. "МИДАС" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-апрелинде берилген 4637-лицензия. Алмашуу бюролору 2732, 2733, 2734 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 150, Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 105, Бишкек ш., Чъй проспекти, 125/1. 

5. "Игровой клуб "АВ и Компани" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 26-апрелинде берилген 4638-лицензия. Алмашуу бюросу 2735 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., 49. 

6. Жеке ишкер Султанов Алтынбек Аскарбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-апрелинде берилген 4639-лицензия. Алмашуу бюросу 2736 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" соода-кёьъл ачуу комплекси, борбордук ётмё жол, №13-контейнер. 

7. Жеке ишкер Койлиев Махамад Тургуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 4640-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., борбордук базар ("Мариям" ательесинин каршысында). 

8. Жеке ишкер Каримкулов Полотжан Туланбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 4641-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., борбордук базар ("Мариям" ательесинин каршысында).  

9. Жеке ишкер Кушбаков Болотбек Шукуровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 4642-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району, Кочкората ш., "Маржанбак" базары, 1-катар

10. "Мега Джек" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 4643-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Ленин кёч., 10-квартал, (багыты: "Тянь-Шань" казиносу). 

11. Жеке ишкер Мусабеков Абдиваит Абдыкеримовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 4644-лицензия. Алмашуу бюросу 2737 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 146-ъй

12. "МКК "Байболот" ЖЧКсына ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 26-апрелинде берилген 361-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Береговая кёч, 17-ъй

13. МКК "Амир Кэн" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 28-апрелинде берилген 362-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Энергетическая кёч., №3 "а", 51-кв. 

14. ЖЧК "Бай-Эмир" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 363-къбёлък. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Ж.Бакиев кёч, 11. 

15. ЖЧК "Калый-Ата Финанс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 364-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Жазы айыл округу, Кара-Дыйкан айылы, Б.Жумаев кёч. ,14. 

16. ЖЧК "Нарын ТРАСТ" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 29-апрелинде берилген 365-къбёлък. Юридикалык дареги: Нарын ш., Кулумбаев кёч, 39, 20-кв. 

 

2011-жылдын 28-апрелинен тартып «КАРАЧАЛ» кредиттик союзуна 2009-жылдын 11-сентябрында берилген №544-лицензия жалпы жыйындын 2011-жылдын 15-апрелиндеги ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ (кредиттик союздун тёрагасынын 2011-жылдын 14-апрелиндеги арызы) протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Ставрополовка айылы, Октябрь кёч., №26. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 25-апрелинен 29-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

13 323 225 731,49 

28 549 

1 405 112 589,19 

25 456 

11 918 113 142,30 

3 093 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,5 

89,2 

89,5 

10,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,2 

0,5 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,3 

15,5 

20,2 

17,0 

18,1 

3,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,0 

28,2 

15,5 

31,4 

18,3 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,002 

0,1 

0,02 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,7 

3,1 

5,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 532 724 327,89 

23 084 

1 154 890 915,66 

20 689 

8 377 833 412,23 

2 395 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

3 790 501 403,60 

5 465 

250 221 673,53 

4 767 

3 540 279 730,07 

698 

39,8 

23,7 

21,7 

23,0 

42,3 

29,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 22-апрелине карата 

2011-жылдын 28-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

108 592 

109 018 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

550 

411 

139 

551 

412 

139 

Банкоматтардын саны 

140 

140