Кайта келүү
 Конъюнктура: 03 - 14 май


ь 2011-жылдын 12-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында журналисттерге арналган "Кыргыз Республикасынын банк системасы жана кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу" темасындагы семинар ёткёрългён. Семинардын максаты коомчулукту банк системасынын кёйгёй маселелери, ёнъгъъ келечектери менен тааныштыруу жана "АУБ" ААКынын тегерегиндеги жагдайга байланыштуу тъшъндърмёлёрдъ беръъ. Семинарда банктык кёзёмёл органы караты Улуттук банктын ишине тиешелъъ маселелер чагылдырылды, Улуттук банктын 2010-жылдагы жёнгё салуучу жана кёзёмёлдёё иш-чаралары каралды, ошону менен бирге "АУБ" ААКынын ишине талдоолор берилди. 

 

 

ь Улуттук банк 2011-жылдын 13-майында Улуттук банктын мекемелериндеги кассалар аркылуу сатуу жъргъзълбёй калган алтын жана къмъш коллекциялык монеталарды сатуу боюнча аукцион ёткёрългёндъгъ тууралуу маалымдайт. Аукционго сатууга бардыгы болуп ар биринде бирден монета берилген 20 лот коюлган. Бардык монеталардын баштапкы баасы 54 000 сомду тъзгён. Сатылган нумизматикалык монеталардын баасы болсо 134 600 сом болгон. Активдъъ катышкандарга сыйлыктар берилген. 

Тёмёндё аукциондун жыйынтыктарын келтиребиз

 

 

Лотту тъзгён монеталар

Баштапкы баасы (сом

Аукциондук баасы (сом

1.  

1 алтын монета: "Ош -3000" 

12 000 

19 500 

2.  

1 алтын монета: "Ош -3000" 

12 000 

22 000 

3.  

1 къмъш монета: "Манас-1000" 

1300 

4 100 

4.  

1 къмъш монета: "Манас-1000" 

1300 

4 800 

5.  

1 къмъш монета: "Хан-Теьири

1500 

5 200 

6.  

1 къмъш монета: "Хан-Теьири

1500 

6 000 

7.  

1 къмъш монета: "Аркар

1500 

5 200 

8.  

1 къмъш монета: "Аркар

1500 

4 000 

9.  

1 къмъш монета: "Ак маьдай гъл

1500 

5 600 

10.  

1 къмъш монета: "Ак маьдай гъл

1500 

5 500 

11.  

1 къмъш монета: "Ташрабат

1800 

4 600 

12.  

1 къмъш монета: "Ташрабат

1800 

5 000 

13.  

1 къмъш монета: "Сомго 10 жыл

1500 

4 700 

14.  

1 къмъш монета: "Сомго 10 жыл

1500 

5 100 

15.  

1 къмъш монета: "Кыргыз мамлекеттъълъгънън тъпкъ уюткусу

1500 

6 300 

16.  

1 къмъш монета: "Кыргыз мамлекеттъълъгънън тъпкъ уюткусу

1500 

5 900 

17.  

1 къмъш монета: "Кызматташуунун Шанхай уюму

2500 

5 600 

18.  

1 къмъш монета: "Кызматташуунун Шанхай уюму

2500 

5 200 

19.  

1 къмъш монета: "Ёзгён архитектуралык комплекси

1900 

5 300 

20.  

1 къмъш монета: "Ёзгён архитектуралык комплекси

1900 

5 000 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Береке-15" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 4-майында берилген 366-къбёлък. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Тъп р-ну, Тъп айылы, Мокоев кёч., 46/7. 

2. ЖЧК "Арсен" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 4-майында берилген 367-къбёлък. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол ш., Торгоев кёч., номерсиз, Алдашев кёч. кесилишинде. 

3. "Саясат" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 3-майында берилген 4645-лицензия. Алмашуу бюросу 2738 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёч., 165. 

4. Жеке ишкер Даврушева Елена Алексеевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 3-майында берилген 4646-лицензия. Алмашуу бюросу 2739 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 119-ъй, 18-19-кв. 

5. Жеке ишкер Баркыбаев Азиз Талантбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-майында берилген 4647-лицензия. Алмашуу бюролору 2740, 2741 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва кёч., 86, Бишкек ш., Москва кёч., 86/1. 

6. Жеке ишкер Давидов Дмитрий Николаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 4-майында берилген 4648-лицензия. Алмашуу бюросу 2742 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев кёч., 112. 

7. Жеке ишкер Джолдошбаева Гълсара Галиакпаровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 10-майында берилген 4649-лицензия. Алмашуу бюросу 2743 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Аламъдън р-ну, Аламедин айылы, Алматы кёч., 143-ъй

8. Жеке ишкер Ачеков Жолчубай Джамбуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 10-майында берилген 4650-лицензия. Алмашуу бюросу 2744 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №32-орун

9. "РУБЭН-МЖ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-майында берилген 4651-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш., Ленин кёч., 353, "Ташрабат" казиносу

10. "Аида Компани" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-майында берилген 4652-лицензия. Алмашуу бюролору 2745, 2746 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Горький кёч., 1"г", 2-кабат; Бишкек ш., Шопоков кёч., 126. 

11. Жеке ишкер Салымбеков Абдыжапар Курмановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-майында берилген 4653-лицензия. Алмашуу бюросу 2747 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев/Бейшеналиева кёч., 233 ("Ала-Арча" дъкёнъ). 

12. Жеке ишкер Бухта Юлия Александровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 11-майында берилген №4654-лицензия. Алмашуу бюролору 2748, 2749 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Байтик Баатыр кёч., 1-23-ъй; Бишкек ш., Некрасов кёч, 92. 

13. Жеке ишкер Ташыбекова Салима Кочконовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-майында берилген 4655-лицензия. Алмашуу бюросу 2750 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 146. 

14. Жеке ишкер Айтбаев Мурат Муратовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-майында берилген №4656-лицензия. Алмашуу бюролору 2751, 2752 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 150-ъй, "Инекс"; Бишкек ш., Бёкёнбаев кёч., 95-ъй, "Инекс". 

15. Жеке ишкер Козубаев Кенеш Боронбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-майында берилген №4657-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., Асаналиев кёч., "Айбек Базары" ЖЧКсы (багыты: борбордук кире бериши). 

16. Жеке ишкер Шамшиев Шерали Аманкуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 12-майында берилген №4658-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя ш., "Айбек Базары" ЖЧКсы (багыты: борбордук кире бериши).  

17. Жеке ишкер Шарафутдинов Дамир Султановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 14-майында берилген 4659-лицензия. Алмашуу бюросу 2753 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Байтик Баатыр кёч., №55. 

 

2011-жылдын 11-майынан тартып "КФ "Кегети" МКАсына" 2003-жылдын 22-апрелинде берилген №23-къбёлък 2011-жылдын 14-апрелиндеги ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколдун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Совет айылы, Восток кёч., 3-ъй. 

2011-жылдын 11-майынан тартып "Ишмер" кредиттик союзуна 1999-жылдын 3-июнунда берилген №125-лицензия 2011-жылдын 25-апрелиндегикредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын №1 протоколунун жана ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол ш., Торгоев кёч., 57. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 3-майынан 14-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

16 174 406 314,58 

47 389 

2 038 292 458,27 

43 217 

14 136 113 856,31 

4 172 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,6 

91,2 

87,4 

8,8 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,2 

2,2 

1,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,9 

11,6 

18,0 

12,6 

20,2 

1,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,9 

26,4 

13,6 

28,8 

13,9 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,3 

3,2 

2,0 

3,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

11,7 

8,6 

12,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

12 488 712 334,98 

24 809 

1 209 918 472,67 

22 256 

11 278 793 862,32 

2 553 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

3 685 693 979,60 

22 580 

828 373 985,60 

20 961 

2 857 319 993,99 

1 619 

29,5 

91,0 

68,5 

94,2 

25,3 

63,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 28-апрелине карата 

2011-жылдын 14-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

109 018 

109 476 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

551 

412 

139 

 

553 

414 

139 

Банкоматтардын саны 

140 

141