Кайта келүү

 Конъюнктура: 23 - 27 май


 

ь 2011-жылдын 23-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилигинин Венгрия Улуттук Банкынын Тёрагасынын орун басары Ю Кирали айым менен жолугушуусу болуп ёттъ, ал Кыргыз Республикасына ЭВФтин мамлекеттик карызды тескёё жана мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун ёнъктъръъ боюнча регионалдык долбоорунун алкагында келген. Жолугушуунун жъръшъндё инфляциялык таргеттёёгё, баалардын ёсъшънън себебине, акча-кредит саясатынын инструменттерине жана алмашуу бюролоруна тиешелъъ маселелер талкууга алынган. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-майында болуп ёткён отурумунда Улуттук банк Башкармасынын №30/2 «МКВларды сатуу боюнча аукционду ёткёръъ тартиби жёнъндё жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу» токтому кабыл алынган. Отурумда ошондой эле, июнь айында ёлкёнън тъштъгъндё болуп ёткён окуялардан улам жабыр тарткан карыз алуучулардын кредиттери боюнча коммерциялык банктардын иш жъргъзъъсъ жагындагы маселелер кароого алынган.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. "Батыр Кредит" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 23-майындагы №369 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 29 А- 253

2. "DONSSON FINANCE" (ДОНССОН ФИНАНС) МКК” ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2011-жылдын 25-майындагы №370 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Семашко кёчёсъ-2

3. Жеке ишкер Муминов Муроджон Хамиджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-майында № 4670 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, борбордук базар, ("Мариям" ательесинин бет маьдайында)

4. "Ош-Бишкек" ломбард КЖКга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 25-майында № 4671 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Кара-Кёл шаары, 7-аянт ("Кыргызтелеком") ААКсынын жанында

5. Жеке ишкер Нурматов Шарип Олияровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 26-майында № 4672 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Ленин атындагы кёчё н/жана, Туратали базары, 0 катар, 7-пункт

6. Жеке ишкер Чекушева Гульсима Салимьяновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-майында № 4673 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай р-н, Пульгон айылы, Гагарин кёчёсъ н/ж, борбордук базар

7. Жеке ишкер Кузибаев Сайдахмат Батировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-майында № 4674 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай р-н, Пульгон айылы, Гагарин кёчёсъ н/ж, борбордук базар

8. Жеке ишкер Матисаев Акылбек Курбаналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-майында № 4675 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен району, Самаркандек айылы, борбордук базар. 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 23 майынан 27-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

9 345 248 644,23 

24 440 

1 161 717 928,68 

22 283 

8 183 530 715,55 

2 157 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,4 

91,2 

87,6 

8,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

0,6 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,7 

12,5 

13,3 

13,6 

13,8 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,6 

28,2 

14,6 

30,7 

14,6 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,004 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

3,2 

1,7 

3,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

12 488 712 334,98 

24 809 

1 209 918 472,67 

22 256 

11 278 793 862,32 

2 553 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-3 143 463 690,75 

-369 

-48 200 543,99 

27 

-3 095 263 146,77 

-396 

-25,2 

-1,5 

-4,0 

0,1 

-27,4 

-15,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 20-майына карата 

2011-жылдын 27-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

109 977 

110 584 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

553 

414 

139 

561 

418 

143 

Банкоматтардын саны 

141 

143