Кайта келүү
 Конъюнктура: 13 - 17 июнь


 

ь 2011-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилигинин Ислам ёнъгъъ банкынын миссиясы менен жолугушуусу болуп ёткён. Визиттин жъръшъндё Кыргыз Республикасында мындан ары дагы ислам финансылык кызмат кёрсётъълёрън киргизъъ жана ёнъктъръъ маселелери талкууланган. Ошондой эле Ислам ёнъгъъ банкы тарабынан кёрсётълъъчъ Экинчи техникалык жардамдын алкагында кызматташуу маселелери каралган. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга талкуулоо ъчън ёзънън расмий сайтынын Нормативдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктарда маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жёнъндё" жобонун долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгы сын-пикирлерди жана сунуштарды apanfilova@nbkr.kg,, tkydyrbaev@nbkr.kg электрондук даректер боюнча жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Аkipress сайтында жайгаштырылган "Кыргызстандагы мобилдъъ банкинг" аталышындагы орус тилиндеги маалыматка тиешелъъ тёмёнкълёрдъ билдирет. Улуттук банктын www.nbkr.kg сайтындагы мобилдъъ банкинг боюнча коммерциялык банктардын тарифтери боюнча маалыматта техникалык себептерден улам ката кетирилгендиги тууралуу билдирет. Чындыгында, 2011-жылдын 1-апрелине карата абал боюнча коммерциялык банктар тарабынан мындай кызмат кёрсётъълёр сунушталган эмес. Улуттук банк ошондой эле, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республиксынын тёлём системасы жёнъндё" мыйзамынын долбоору учурда макулдашууда экендигин билдирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Колбай уулу Саламатка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-июнунда берилген 4707-лицензия. Алмашуу бюросу 2790 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов кёч., 144. 

2. Жеке ишкер Ахунжанов Махамадвали Хабибуллаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-июнунда берилген 4706-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, номерсиз (багыты: "Нооруз" кафеси). 

3. Жеке ишкер Ганижанов Казимжанга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-июнунда берилген 4705-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, №1-алмашуу бюросу

4. Жеке ишкер Моминов Октамжон Маматгазиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-июнунда берилген 4704-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, №18-алмашуу бюросу. 

5. Жеке ишкер Хажикурбанов Мадаминжон Сурожидиновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 17-июнунда берилген 4703-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, №6-алмашуу бюросу.  

6. Жеке ишкер Сидиков Олимжон Эминжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-июнунда берилген 4702-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, №2-алмашуу бюросу.  

7. Жеке ишкер Пратов Хайрулло Эминжоновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-июнунда берилген 4701-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, №4-алмашуу бюросу.  

8. Жеке ишкер Ахмедов Равшанбек Анваржановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-июнунда берилген 4700-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар, №7-алмашуу бюросу. 

9. Жеке ишкер Джорабаев Равшанжон Ибрагимжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 16-июнунда берилген 4699-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар (багыты: "Нооруз" кафеси). 

10. "Залы игровых автоматов "Марс" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 18-майында берилген 4666-лицензия. Алмашуу бюролору 2789, 2788 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: тиешелъълъгънё жараша: Бишкек ш., Киев кёч, 222 жана Бишкек ш., Ахунбаев кёч., 130

11. Жеке ишкер Сарап Александр Александровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-июнунда берилген 4698-лицензия. Алмашуу бюросу 2787 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Токтогул кёч., 84-ъй, 2-кв. 

12. Жеке ишкер Хайбулин Руслан Абдурашидовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-июнунда берилген 4697-лицензия. Алмашуу бюролору 2786, 2785 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: тиешелъълъгънё жараша: Бишкек ш., Жибек-Жолу кёч., 166 (Руслан-2) жана Бишкек ш., Жибек-Жолу кёч., 166 (Руслан-1). 

13. Жеке ишкер Юнусов Муса Топчубаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-июнунда берилген 4696-лицензия. Алмашуу бюросу 2784 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чымкент кёч., 1 (батыш автовокзалынын тъндък тарабы). 

14. Жеке ишкер Суйундукова Уулман Абдимовляновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 13-июнунда берилген 4695-лицензия. Алмашуу бюросу 2783 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка кёч., 169. 

15. ЖЧК "Golden cent" (Голден цент) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 13-июнунда берилген 375-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Сокулук айылы, Москва кёч., 111-ъй

16. ЖЧК "НУР Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 13-июнунда берилген 376-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Турусбеков кёч, 82-7. 

17. ЖЧК "STAR" (CТАР) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2011-жылдын 16-июнунда берилген 377-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш., Курманжан Датка кёч., 213-17. 

 

2011-жылдын 13-июнунан тартып жеке ишкер Косов Юрий Михайловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-октябрында берилген №4496-лицензия 2011-жылдын 8-июнундагы арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта ш., Центральная кёч., 72-а. 

2011-жылдын 15-июнунан тартып ЖЧК "Карабалта Инвест" МККсына 2010-жылдын 22-апрелинде берилген №287-къбёлък 2011-жылдын 8-июнундагы катышуучунун жокко чыгаруу жёнъндёгъ арызынын негизинде жокко чыгарылган. Ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №2-чечим 2011-жылдын 3-январында кабыл алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Центральная кёч., № 239. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 13 июнунан 17-июнуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

9 444 486 736,50 

27 455 

1 236 265 917,09 

24 933 

8 208 220 819,41 

2 522 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,1 

90,8 

86,9 

9,2 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,4 

1,0 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

11,0 

10,6 

13,6 

11,5 

10,6 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,6 

28,7 

17,8 

31,4 

17,6 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,5 

0,1 

0,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

9,5 

7,5 

10,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 513 486 073,15 

25 085 

1 144 323 407,43 

22 823 

8 369 162 665,72 

2 262 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-68 999 336,65 

2 370 

91 942 509,66 

2 110 

-160 941 846,31 

260 

-0,7 

9,4 

8,0 

9,2 

-1,9 

11,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 10-июнуна карата 

2011-жылдын 17-июнуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

111 315 

111 744 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

566 

423 

143 

565 

422 

143 

Банкоматтардын саны 

142 

142