Кайта келүү
 Конъюктура: 27 июнь - 01 июль


 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-июнунда болуп ёткён отурумунда Улуттук банк Башкармасынын 35/5 "Майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасынын жана Айкын убакыт ыргагындагы эсептешъълёрдън гросстук системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ жёнъндё" токтому кабыл алынган

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2011-жылдын 27-июнунда Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 10,0 пайыз деьгээлинде белгилёё чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2011-жылдын 1-июлунан тартып къчънё кирген

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. Жеке ишкер Саутова Оргуль Шираздановнага накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-июнунда берилген 4714-лицензия. Алмашуу бюросу 2791 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй обл., Панфилов р-ну, Чалдовар айылы, Ленин кёч, 526. 

2. Жеке ишкер Инамжанов Надиржан Исакжановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 27-июнунда берилген 4715-лицензия. Алмашуу бюросу 2792 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй обл., Панфилов р-ну, Чалдовар айылы, Ленин кёч, 516 "А". 

3. Жеке ишкер Садыров Арген Джапаровичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 28-июнунда берилген 4716-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш., Токтогул кёч., номерсиз (Горький кёч. кесилишинде). 

4. Жеке ишкер Исаев Нурлан Рыскелдиевичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 28-июнунда берилген 4717-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Ысык-Кёл р-ну, Бостери айылы, К.Акматов кёч, номерсиз ("Ярмарка", "7 Нефть" май куючу жайдын аркасында). 

5. Жеке ишкер Мирюсупов Миролим Мирсобировичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 28-июнунда берилген 4718-лицензия. Юридикалык дареги: Ош обл., Ёзгён, Борбордук базар, (багыты: къръч базары). 

6. "АСКААЛЫ" ЖЧКсына чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 30-июнунда берилген 4719-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Ленин кёч, 10-квартал (багыты: мурунку пахта заводу). 

7. Жеке ишкер Темиров Залкар Замирбековичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-июлунда берилген 4720-лицензия. Алмашуу бюросу 2793 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва кёч., 165-1. 

8. Жеке ишкер Усманов Абдумахамат Рахимжановичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-июлунда берилген 4721-лицензия. Алмашуу бюросу 2794 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка кёч, 266. 

9. Жеке ишкер Кенжетаев Анарбай Токтобаевичке накталай чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 1-июлунда берилген 4722-лицензия. Юридикалык дареги: Талас обл., Талас ш., Сарыгулов кёч., номерсиз, "Кёктём" соода комплекси

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 27 июнунан 1-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

12 820 197 607,41 

30 030 

1 403 812 044,95 

27 160 

11 416 385 562,46 

2 870 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,0 

90,4 

89,0 

9,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,05 

1,0 

0,4 

1,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,7 

19,3 

22,7 

20,9 

23,8 

3,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,6 

28,6 

14,0 

31,5 

22,5 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,05 

0,4 

0,4 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

4,8 

3,5 

5,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 513 486 073,15 

25 085 

1 144 323 407,43 

22 823 

8 369 162 665,72 

2 262 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

3 306 711 534,26 

4 945 

259 488 637,52 

4 337 

3 047 222 896,74 

608 

34,8 

19,7 

22,7 

19,0 

36,4 

26,9 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 24-июнуна карата 

2011-жылдын 1-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

112 270 

112 538 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

566 

425 

141 

566 

425 

141 

Банкоматтардын саны 

142 

144